7.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 410/13


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2020/1999

annettu 7 päivänä joulukuuta 2020,

rajoittavista toimenpiteistä vakavien ihmisoikeusloukkausten ja -rikkomusten torjumiseksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, yhdenvertaisuus, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ja se on sitoutunut ulkoisessa toiminnassaan kyseisten arvojen suojelemiseen, sillä niillä on keskeinen rooli rauhan ja kestävän turvallisuuden varmistamisessa.

(2)

Ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia, jakamattomia, toisistaan riippuvaisia ja toisiinsa liittyviä. Valtioilla on ensisijainen vastuu ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, suojelemisesta ja toteuttamisesta, mukaan lukien ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden noudattamisen varmistaminen. Ihmisoikeusloukkaukset ja -rikkomukset kaikkialla maailmassa ovat edelleen suuri huolenaihe, valtiosta riippumattomien toimijoiden merkittävä osallistuminen ihmisoikeusrikkomuksiin maailmanlaajuisesti ja monien tällaisten tekojen vakavuus mukaan luettuina. Tällaiset teot loukkaavat unionin ulkoisen toiminnan periaatteita ja uhkaavat sen tavoitteita, joista määrätään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 21 artiklan 1 ja 2 kohdassa.

(3)

Neuvosto ilmaisi 9 päivänä joulukuuta 2019 tyytyväisyytensä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, jäljempänä ’korkea edustaja’, aloittamaan valmistelutyöhön soveltamisalaltaan yleisen unionin järjestelmän perustamiseksi vakavien ihmisoikeusloukkausten ja -rikkomusten torjuntaa koskevia rajoittavia toimenpiteitä varten.

(4)

Tällä päätöksellä vahvistetaan puitteet kohdennetuille rajoittaville toimenpiteille, joilla puututaan vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja -rikkomuksiin maailmanlaajuisesti. Neuvosto korostaa tältä osin ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden sekä ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden vuorovaikutuksen merkitystä harkittaessa kohdennettujen rajoittavien toimenpiteiden soveltamista tämän päätöksen mukaisesti. Tämä päätös ei vaikuta yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla sellaisten muiden voimassa olevien tai tulevien neuvoston päätösten soveltamiseen, joilla vahvistetaan rajoittavia toimenpiteitä tiettyjen kolmansien maiden tilanteen johdosta ja joilla puututaan ihmisoikeusloukkauksiin tai -rikkomuksiin.

(5)

Tällaisilla kohdennetuilla rajoittavilla toimenpiteillä toteutetaan SEU 21 artiklassa määrättyjä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteita, ja niillä edistetään unionin toimia demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden periaatteiden vahvistamiseksi ja tukemiseksi SEU 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti. Tällaisten kohdennettujen rajoittavien toimenpiteiden soveltaminen on yhdenmukaista unionin tämän alan yleisen strategian kanssa ja vahvistaa unionin valmiuksia edistää ihmisoikeuksien kunnioittamista.

(6)

Unionin lisätoimet ovat tarpeen tiettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tällä päätöksellä vahvistetaan puitteet kohdennetuille rajoittaville toimenpiteille, joilla puututaan vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja -rikkomuksiin maailmanlaajuisesti. Sitä sovelletaan seuraaviin:

a)

kansanmurha;

b)

rikokset ihmisyyttä vastaan;

c)

seuraavat vakavat ihmisoikeusloukkaukset tai -rikkomukset:

i)

kidutus ja muu julma, epäinhimillinen tai halventava kohtelu tai rangaistus,

ii)

orjuus,

iii)

laittomat, mielivaltaiset ja sattumanvaraiset teloitukset,

iv)

tahdonvastainen katoaminen,

v)

mielivaltaiset pidättämiset tai vangitsemiset,

d)

muut ihmisoikeusloukkaukset tai -rikkomukset, mukaan lukien muun muassa seuraavat, siltä osin kuin kyseiset loukkaukset tai rikkomukset ovat laajalle levinneitä, järjestelmällisiä tai muutoin vakavia huolenaiheita SEU 21 artiklassa määrättyjen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteiden kannalta:

i)

ihmiskauppa sekä tässä artiklassa tarkoitetut ihmissalakuljettajien tekemät ihmisoikeusrikkomukset,

ii)

seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva väkivalta,

iii)

rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen kohdistuvat loukkaukset tai rikkomukset,

iv)

mielipiteen- ja sananvapauteen kohdistuvat loukkaukset tai rikkomukset,

v)

uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen kohdistuvat loukkaukset tai rikkomukset.

2.   Sovellettaessa 1 kohtaa olisi otettava huomioon kansainvälinen tapaoikeus ja laajalti hyväksytyt kansainvälisen oikeuden välineet, kuten

a)

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus;

b)

taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus;

c)

yleissopimus joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi;

d)

kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus;

e)

kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus;

f)

kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus;

g)

yleissopimus lapsen oikeuksista;

h)

kansainvälinen yleissopimus kaikkien ihmisten suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta;

i)

yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista;

j)

kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen lisäpöytäkirja ihmiskaupan, erityisesti naisten ja lasten kaupan ehkäisemisestä, torjumisesta ja rankaisemisesta;

k)

Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussääntö;

l)

eurooppalainen yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi.

3.   Tätä päätöstä sovellettaessa luonnollisiin henkilöihin, oikeushenkilöihin, yhteisöihin ja elimiin voivat kuulua

a)

valtiolliset toimijat;

b)

muut toimijat, jotka käyttävät tosiasiallisesti määräys- tai viranomaisvaltaa tietyllä alueella;

c)

muut valtiosta riippumattomat toimijat.

4.   Vahvistaessaan tai muuttaessaan liitteessä olevaa luetteloa 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen muiden valtiosta riippumattomien toimijoiden osalta neuvosto ottaa huomioon etenkin seuraavat erityiset tekijät:

a)

yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteet, joista määrätään SEU 21 artiklassa; ja

b)

rikkomusten vakavuus ja/tai vaikutukset.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet estääkseen seuraavien henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta:

a)

luonnolliset henkilöt, jotka ovat vastuussa 1 artiklan 1 kohdassa säädetyistä teoista;

b)

luonnolliset henkilöt, jotka antavat taloudellista, teknistä tai aineellista tukea 1 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tekoja varten tai ovat muuten osallisia niihin, myös suunnittelemalla, johtamalla, toimeksiantamalla, valmistelemalla, helpottamalla tai kannustamalla tällaisia tekoja tai avustamalla niissä;

c)

luonnolliset henkilöt, jotka ovat a ja b alakohdan soveltamisalaan kuuluvia henkilöitä lähellä.

Edellä tarkoitetut henkilöt on lueteltu liitteessä.

2.   Edellä oleva 1 kohta ei velvoita jäsenvaltiota kieltämään omien kansalaistensa pääsyä alueelleen.

3.   Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta tapauksiin, joissa jäsenvaltiota sitoo kansainvälisen oikeuden mukainen velvoite, erityisesti

a)

kansainvälisen hallitustenvälisen järjestön isäntämaana;

b)

Yhdistyneiden kansakuntien koolle kutsuman tai sen suojeluksessa järjestettävän kansainvälisen konferenssin isäntämaana;

c)

erioikeuksia ja vapauksia myöntävän monenvälisen sopimuksen nojalla; tai

d)

Pyhän istuimen (Vatikaanivaltion) ja Italian välillä vuonna 1929 tehdyn sopimuksen (lateraanisopimus) nojalla.

4.   Edellä olevan 3 kohdan katsotaan koskevan myös tapauksia, joissa jäsenvaltio toimii Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) isäntämaana.

5.   Neuvostolle on asianmukaisesti ilmoitettava kaikista tapauksista, joissa jäsenvaltio myöntää poikkeuksen 3 tai 4 kohdan nojalla.

6.   Jäsenvaltiot voivat myöntää poikkeuksia 1 kohdan nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä, jos matkustaminen on perusteltua pakottavista humanitaarisista syistä tai sellaisiin hallitustenvälisiin kokouksiin tai unionin järjestämiin tai isännöimiin kokouksiin taikka Etyjin puheenjohtajavaltiona toimivan jäsenvaltion isännöimiin kokouksiin osallistumiseksi, joissa käydään rajoittavien toimenpiteiden poliittisia tavoitteita, mukaan lukien vakavien ihmisoikeusloukkausten ja -rikkomusten lopettaminen ja ihmisoikeuksien edistäminen, välittömästi tukevaa poliittista vuoropuhelua.

7.   Jäsenvaltiot voivat myös myöntää poikkeuksia 1 kohdan nojalla käyttöön otetuista toimenpiteistä, jos maahantulo tai kauttakulku on tarpeen oikeusprosessin päätökseen saattamiseksi.

8.   Jäsenvaltion, joka haluaa myöntää 6 tai 7 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia, on ilmoitettava siitä neuvostolle kirjallisesti. Poikkeus katsotaan myönnetyksi, jollei yksi tai useampi neuvoston jäsen esitä kirjallista vastalausetta kahden työpäivän kuluessa ehdotettua poikkeusta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos yksi tai useampi neuvoston jäsen esittää vastalauseen, neuvosto voi määräenemmistöllä päättää myöntää ehdotetun poikkeuksen.

9.   Jos jäsenvaltio 3, 4, 6, 7 tai 8 kohdan nojalla sallii liitteessä lueteltujen henkilöiden pääsyn alueelleen tai kauttakulun alueensa kautta, lupa on rajoitettava ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se myönnetään, ja niihin henkilöihin, joita se suoraan koskee.

3 artikla

1.   Jäädytetään kaikki varat ja taloudelliset resurssit, jotka kuuluvat seuraaville tai ovat seuraavien omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa:

a)

luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka ovat vastuussa 1 artiklan 1 kohdassa säädetyistä teoista;

b)

luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka antavat taloudellista, teknistä tai aineellista tukea 1 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tekoja varten tai ovat muuten osallisia niihin, myös suunnittelemalla, johtamalla, toimeksiantamalla, valmistelemalla, helpottamalla tai kannustamalla tällaisia tekoja tai avustamalla niissä;

c)

a ja b alakohdan soveltamisalaan kuuluvia luonnollisia henkilöitä, oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä lähellä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet.

Luettelo näistä on liitteessä.

2.   Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäviksi.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien asettamiseen saataville asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a)

ovat tarpeen liitteessä lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten sekä tällaisten luonnollisten henkilöiden huollettavina olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan luettuna sellaisten menojen maksamiseksi, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä tai sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista tai julkisten palvelujen käytöstä;

b)

on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen tai kyseisistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c)

on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d)

ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asiaankuuluva toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan myöntämistä perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi myönnettävä; tai

e)

maksetaan kansainvälisen oikeuden mukaisesti koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön tilille tai tililtä, mikäli tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäviksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteessä olevaan luetteloon, tai unionissa annettu tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätös tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen tuota päivää tai sen jälkeen;

b)

varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut vaateet niiden sovellettavien lakien ja määräysten asettamissa rajoissa, jotka koskevat tällaisia vaateita esittäneiden henkilöiden oikeuksia;

c)

päätöstä ei ole annettu liitteessä luetellun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi; ja

d)

päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla myönnetyistä luvista.

5.   Edellä oleva 1 kohta ei estä liitteessä lueteltua luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä suorittamasta maksua, joka johtuu sopimuksesta, joka on tehty, tai velvoitteesta, joka on syntynyt ennen sitä päivää, jolloin tällainen luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty kyseiseen luetteloon, edellyttäen, että asianomainen jäsenvaltio on todennut, että 1 kohdassa tarkoitettu luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin ei ole suoraan tai välillisesti maksun saaja.

6.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin määriin

a)

kyseisistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot;

b)

sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, josta lähtien kyseisiin tileihin on sovellettu 1 ja 2 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä, tai

c)

unionissa annettujen tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisten tuomioistuimen, hallintoviranomaisen tai välimiesoikeuden päätösten perusteella suoritettavat maksut, edellyttäen, että tällaisiin korkoihin, muihin tuottoihin ja maksuihin sovelletaan edelleen 1 kohdassa säädettyjä toimenpiteitä.

4 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien saataville asettamiseen asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja todettuaan, että tällaisia varoja tai taloudellisia resursseja tarvitaan humanitaarisiin tarkoituksiin, kuten avun toimittamiseksi tai avun toimittamisen helpottamiseksi, mukaan lukien lääkintätarvikkeiden ja elintarvikkeiden toimittaminen, humanitaaristen työntekijöiden siirtäminen ja siihen liittyvä apu tai evakuointien suorittaminen.

2.   Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla myönnetyistä luvista neljän viikon kuluessa luvan myöntämisestä.

5 artikla

1.   Neuvosto vahvistaa yksimielisesti liitteessä olevan luettelon ja muuttaa sitä jäsenvaltion tai korkean edustajan ehdotuksesta.

2.   Neuvosto antaa 1 kohdassa tarkoitetut päätökset ja luetteloon merkitsemisen perusteet tiedoksi asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa kyseiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden esittää huomautuksia.

3.   Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään olennaista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee 1 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.

6 artikla

1.   Liitteessä esitetään perusteet 2 ja 3 artiklassa tarkoitettujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten merkitsemiselle luetteloon.

2.   Liite sisältää tiedot, jotka ovat tarpeen asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamiseksi, jos nämä tiedot ovat saatavilla. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet ja peitenimet; syntymäaika ja -paikka; kansalaisuus; passin ja henkilökortin numerot; sukupuoli; osoite, jos se on tiedossa; sekä tehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintipaikka ja -ajankohta, rekisterinumero ja toimipaikka.

7 artikla

1.   Neuvosto ja korkea edustaja käsittelevät henkilötietoja suorittaakseen tämän päätöksen mukaiset tehtävänsä, erityisesti:

a)

neuvosto laatiakseen liitteen ja muuttaakseen sitä;

b)

korkea edustaja valmistellakseen muutoksia liitteeseen.

2.   Neuvosto ja korkea edustaja voivat tarvittaessa käsitellä luettelossa olevien luonnollisten henkilöiden tekemiin rikoksiin ja heille annettuihin tuomioihin tai heitä koskeviin turvatoimenpiteisiin liittyviä asiaankuuluvia tietoja vain siinä määrin kuin tällainen käsittely on tarpeen liitteen laatimista varten.

3.   Tämän päätöksen soveltamiseksi neuvosto ja korkea edustaja nimetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1725 (1) 3 artiklan 8 alakohdassa tarkoitetuiksi rekisterinpitäjiksi, jotta voidaan varmistaa, että asianomaiset luonnolliset henkilöt voivat käyttää asetuksessa (EU) 2018/1725 säädettyjä oikeuksiaan.

8 artikla

Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain toimenpiteet, jotka on otettu käyttöön tämän päätöksen nojalla, mukaan lukien korvausvaateet tai muut senkaltaiset vaateet, kuten hyvitysvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan tai vakuuden taikka korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, ei oteta huomioon, jos vaateiden esittäjä on

a)

liitteessä lueteltu nimetty luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b)

luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a alakohdassa tarkoitetun luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

9 artikla

Jotta tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet olisivat mahdollisimman tehokkaita, unioni rohkaisee kolmansia valtioita hyväksymään rajoittavia toimenpiteitä, jotka ovat samankaltaisia kuin tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet.

10 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 8 päivään joulukuuta 2023, ja sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Edellä 2 ja 3 artiklassa säädettyjä toimenpiteitä sovelletaan liitteessä lueteltuihin luonnollisiin henkilöihin, oikeushenkilöihin, yhteisöihin ja elimiin 8 päivään joulukuuta 2021.

11 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 7 päivänä joulukuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).


LIITE

Luettelo 2 ja 3 artiklassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

A.

Luonnolliset henkilöt

B.

Oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet