7.12.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 410/100


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2020/1996

annettu 4 päivänä joulukuuta 2020,

korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin esiintymiseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä annetun täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1742 liitteen muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2020) 8763)

(Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan yhdessä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’erosopimus’, 131 artiklan kanssa,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista unionin sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan yhdessä erosopimuksen 131 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1742 (3) annettiin sen jälkeen, kun Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevilla tiloilla, joilla pidetään siipikarjaa tai muita vankeudessa pidettäviä lintuja, oli ilmennyt korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin taudinpurkauksia ja Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltainen viranomainen oli muodostanut suoja- ja valvontavyöhykkeet neuvoston direktiivin 2005/94/EY (4) mukaisesti.

(2)

Täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2020/1742 säädetään, että Yhdistyneen kuningaskunnan direktiivin 2005/94/EY mukaisesti muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden on katettava vähintään kyseisen täytäntöönpanopäätöksen liitteessä luetellut suoja- ja valvontavyöhykkeet.

(3)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1742 hyväksymispäivän jälkeen Yhdistynyt kuningaskunta on ilmoittanut komissiolle korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin uusista taudinpurkauksista Leicestershiren ja North Yorkshiren kreivikunnissa sijaitsevilla tiloilla, joilla pidetään siipikarjaa tai muita vankeudessa pidettäviä lintuja, ja toteuttanut direktiivin 2005/94/EY mukaisesti vaaditut tarvittavat toimenpiteet, mukaan lukien suoja- ja valvontavyöhykkeiden muodostaminen näiden uusien taudinpurkausten ympärille.

(4)

Komissio on tutkinut kyseiset toimenpiteet yhteistyössä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa ja katsoo, että Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisen viranomaisen muodostamien suoja- ja valvontavyöhykkeiden rajat ovat riittävällä etäisyydellä tiloista, joilla korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin uudet taudinpurkaukset on vahvistettu.

(5)

Jotta vältetään tarpeettomat häiriöt unionin sisäisessä kaupassa ja se, että kolmannet maat asettavat kaupalle perusteettomia esteitä, on välttämätöntä yhteistyössä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa määrittää pikaisesti unionin tasolla Yhdistyneessä kuningaskunnassa direktiivin 2005/94/EY mukaisesti muodostetut uudet suoja- ja valvontavyöhykkeet. Sen vuoksi olisi muutettava täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1742 liitteessä lueteltuja Yhdistyneen kuningaskunnan suoja- ja valvontavyöhykkeitä.

(6)

Täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1742 liitettä olisi muutettava aluekuvauksen päivittämiseksi unionin tasolla siten, että otetaan huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan direktiivin 2005/94/EY mukaisesti muodostamat uudet suoja- ja valvontavyöhykkeet ja niillä sovellettavien rajoitusten kesto.

(7)

Sen vuoksi täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2020/1742 olisi muutettava.

(8)

Koska korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin leviämiseen liittyvä epidemiologinen tilanne unionissa on kriittinen, on tärkeää, että täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1742 liitteeseen tällä päätöksellä tehtävät muutokset tulevat voimaan mahdollisimman pian.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/1742 liite tämän päätöksen liitteessä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 4 päivänä joulukuuta 2020.

Komission puolesta

Stella KYRIAKIDES

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/1742, annettu 20 päivänä marraskuuta 2020, korkeapatogeenisen lintuinfluenssan H5N8-alatyypin esiintymiseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä (EUVL L 392, 23.11.2020, s. 60).

(4)  Neuvoston direktiivi 2005/94/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta (EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16).


LIITE

”LIITE

A OSA

1 artiklassa tarkoitettu suojavyöhyke:

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

27.11.2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

8.12.2020

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86

16.12.2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47

23.12.2020

B OSA

1 artiklassa tarkoitettu valvontavyöhyke:

Yhdistynyt kuningaskunta

Alue kattaa:

Päivämäärä, johon asti voimassa direktiivin 2005/94/EY 31 artiklan mukaisesti

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

6.12.2020

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81

28.11.2020–6.12.2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

17.12.2020

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81

9.12.2020–17.12.2020

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86

25.12.2020

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86

17.12.2020–25.12.2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47

31.12.2020

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30and W1.47

24.12.2020–31.12.2020