29.7.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 244/3


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/1109,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 2020,

direktiivien (EU) 2017/2455 ja (EU) 2019/1995 muuttamisesta kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle asetetun määräajan ja soveltamispäivän osalta covid-19-pandemian vastatoimena

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 113 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiiviä 2006/112/EY (3) muutettiin neuvoston direktiiveillä (EU) 2017/2455 (4) ja (EU) 2019/1995 (5) arvonlisäveron (alv) lainsäädäntökehyksen nykyaikaistamiseksi rajat ylittävässä sähköisessä kuluttajakaupassa. Valtaosaa näistä uusista säännöksistä on määrä soveltaa 1 päivästä tammikuuta 2021.

(2)

Maailman terveysjärjestö (WHO) julisti covid-19-epidemian kansainväliseksi kansanterveysuhaksi 30 päivänä tammikuuta 2020. WHO julisti covid-19-epidemian pandemiaksi 11 päivänä maaliskuuta 2020. Covid-19-pandemia on vaikuttanut kaikkiin jäsenvaltioihin. Useat jäsenvaltiot ovat julistaneet kansallisen hätätilan, koska tapausten määrä on kasvanut hälyttävästi ja koska vaikuttavia keinoja covid-19-pandemian torjumiseksi ei ole välittömästi saatavilla.

(3)

Covid-19-pandemia on odottamaton ja ennennäkemätön hätätilanne, joka vaikuttaa syvästi kaikkiin jäsenvaltioihin ja pakottaa ne toteuttamaan välittömiä toimia kansallisella tasolla, jotta meneillään olevaa kriisiä voitaisiin hoitaa tärkeimpänä prioriteettina kohdistamalla uudelleen muihin kohteisiin varattuja resursseja. Tämän kriisin seurauksena useilla jäsenvaltioilla on vaikeuksia saattaa 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä päätökseen niiden tietoteknisten järjestelmien kehittäminen, joita tarvitaan direktiiveissä (EU) 2017/2455 ja (EU) 2019/1995 vahvistettujen sääntöjen soveltamiseksi 1 päivästä tammikuuta 2021. Eräät jäsenvaltiot sekä posti- ja kuriiripalvelujen tarjoajat ovat sen vuoksi pyytäneet sekä direktiivissä (EU) 2017/2455 että direktiivissä (EU) 2019/1995 säädettyjen soveltamispäivien lykkäämistä.

(4)

Kun otetaan huomioon jäsenvaltioille covid-19-kriisin hallinnasta syntyvät haasteet ja se, että uudet säännökset perustuvat periaatteeseen, jonka mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on päivitettävä tietotekniset järjestelmänsä voidakseen soveltaa direktiivien (EU) 2017/2455 ja (EU) 2019/1995 sääntöjä ja varmistaa muutetuissa järjestelmissä tapahtuva tietojen ja maksujen kerääminen ja toimittaminen, kyseisten direktiivien saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä asetettua määräaikaa ja niiden soveltamispäivää on tarpeen lykätä kuudella kuukaudella. Lykkääminen kuudella kuukaudella on aiheellista, koska viive olisi pidettävä mahdollisimman lyhyenä jäsenvaltioille aiheutuvien budjettitappioiden lisääntymisen minimoimiseksi.

(5)

Ottaen huomioon covid-19-pandemiasta aiheutuvien talouden häiriöiden ja mahdollisten lisävaikeuksien huomattavat vaikutukset ja jotta tuettaisiin sähköisen kaupankäynnin uusien alv-sääntöjen asianmukaista ja oikea-aikaista soveltamista, komissio voisi tehdä läheistä yhteistyötä asianomaisten jäsenvaltioiden kanssa seuratakseen kansallisten tietoteknisten järjestelmien mukauttamista ja tarjotakseen tarvittaessa teknistä apua.

(6)

Sen vuoksi direktiivit (EU) 2017/2455 ja (EU) 2019/1995 olisi muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiivin (EU) 2017/2455 muuttaminen

Muutetaan direktiivi (EU) 2017/2455 seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan otsikko seuraavasti:

Direktiivin 2006/112/EY muutokset, jotka tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021”;

b)

korvataan johdantokappale seuraavasti:

”Muutetaan 1 päivästä heinäkuuta 2021 alkaen direktiivi 2006/112/EY seuraavasti:”.

2)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

3 artikla

Direktiivin 2009/132/EY muuttaminen

Kumotaan direktiivin 2009/132/EY IV osasto 1 päivästä heinäkuuta 2021.”

3)

Muutetaan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin 2 ja 3 artiklan noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.”;

b)

korvataan neljäs alakohta seuraavasti:

”Niiden on sovellettava tämän direktiivin 2 ja 3 artiklan noudattamisen edellyttämiä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2021.”

2 artikla

Direktiivin (EU) 2019/1995 muuttaminen

Korvataan direktiivin (EU) 2019/1995 2 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2021.”

3 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. ROTH


(1)  Lausunto annettu 10. heinäkuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 10. kesäkuuta 2020 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(4)  Neuvoston direktiivi (EU) 2017/2455, annettu 5 päivänä joulukuuta 2017, direktiivin 2006/112/EY ja direktiivin 2009/132/EY muuttamisesta palvelujen suorituksia ja tavaroiden etämyyntiä koskevien tiettyjen arvonlisäverovelvoitteiden osalta (EUVL L 348, 29.12.2017, s. 7).

(5)  Neuvoston direktiivi (EU) 2019/1995, annettu 21 päivänä marraskuuta 2019, direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tavaroiden etämyyntiä ja tiettyjä kotimaisia tavaroiden luovutuksia koskevien säännösten osalta (EUVL L 310, 2.12.2019, s. 1).