25.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 161/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/678,

annettu 18 päivänä toukokuuta 2020,

Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisellä laaja-alaisella talous- ja kauppasopimuksella (CETA) perustetussa CETA-sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta muutoksenhakutuomioistuimen toimintaa koskevien hallinnollisten ja organisatoristen seikkojen vahvistamista koskevan päätöksen hyväksymiseen

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston päätöksessä (EU) 2017/37 (1) säädetään Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) (2), jäljempänä ’sopimus’, allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta. Sopimus allekirjoitettiin 30 päivänä lokakuuta 2016.

(2)

Neuvoston päätöksessä (EU) 2017/38 (3) säädetään sopimuksen osien väliaikaisesta soveltamisesta, mukaan lukien CETA-sekakomitean perustaminen. Sopimusta on sovellettu väliaikaisesti 21 päivästä syyskuuta 2017.

(3)

Sopimuksen 26.3 artiklan 1 kohdan nojalla CETA-sekakomitea käyttää sopimuksessa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi päätösvaltaa kaikissa kysymyksissä, joista sopimuksessa niin määrätään.

(4)

Sopimuksen 26.3 artiklan 2 kohdan nojalla CETA-sekakomitean päätökset sitovat osapuolia sillä edellytyksellä, että mahdollisesti vaadittavat sisäiset vaatimukset täytetään ja menettelyt saatetaan päätökseen, ja osapuolet panevat tällaiset päätökset täytäntöön.

(5)

Sopimuksen 8.28 artiklan 7 kohdan mukaan CETA-sekakomitean on tehtävä päätös, jossa vahvistetaan muutoksenhakutuomioistuimen toimintaa koskevat hallinnolliset ja organisatoriset seikat.

(6)

Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa CETA-sekakomiteassa unionin puolesta otettava kanta muutoksenhakutuomioistuinta koskevan CETA-sekakomitean päätösluonnoksen pohjalta, jotta voidaan varmistaa sopimuksen tehokas täytäntöönpano,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

CETA-sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettava kanta muutoksenhakutuomioistuimen toimintaa koskevien hallinnollisten ja organisatoristen seikkojen vahvistamista koskevan päätöksen hyväksymiseen perustuu CETA-sekakomitean päätösluonnokseen (4).

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sopimuksen voimaantulopäivänä.

Tehty Brysselissä 18 päivänä toukokuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Neuvoston päätös (EU) 2017/37, annettu 28 päivänä lokakuuta 2016, Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta (EUVL L 11, 14.1.2017, s. 1).

(2)  EUVL L 11, 14.1.2017, s. 23.

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2017/38, annettu 28 päivänä lokakuuta 2016, Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 11, 14.1.2017, s. 1080).

(4)  Ks. asiakirja ST 6964/20 osoitteessa http://register.consilium.europa.eu.