24.4.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 130/25


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2020/563,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2020,

Myanmariin/Burmaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2013/184/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä huhtikuuta 2013 päätöksen 2013/184/YUTP (1) Myanmariin/Burmaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä.

(2)

Päätöksen 2013/184/YUTP uudelleentarkastelun perusteella rajoittavia toimenpiteitä olisi jatkettava 30 päivään huhtikuuta 2021.

(3)

Yhdestä luetteloon merkitystä henkilöstä on saatu päivitettyjä tietoja.

(4)

Päätös 2013/184/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2013/184/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

12 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 30 päivään huhtikuuta 2021. Sitä tarkastellaan jatkuvasti uudelleen. Se uusitaan tai sitä muutetaan tarvittaessa, jos neuvosto katsoo, että sen tavoitteita ei ole saavutettu.”

2)

Muutetaan liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puhemies

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Neuvoston päätös 2013/184/YUTP, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, Myanmariin/Burmaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä ja päätöksen 2010/232/YUTP kumoamisesta (EUVL L 111, 23.4.2013, s. 75).


LIITE

Korvataan päätöksen 2013/184/YUTP liitteessä olevan henkilöitä ja yhteisöjä koskevan luettelon merkintä 3 seuraavasti:

 

Nimi

Tunnistustiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

”3.

Than Oo

Syntymäaika: 12.10.1973

Sukupuoli: mies

Sotilaallinen tunnusnumero: BC 25723

Prikaatikenraali Than Oo oli Myanmarin asevoimien (Tatmadaw) 99. kevyen jalkaväkidivisioonan komentaja toukokuuhun 2018 saakka. Tässä yhteydessä hän on vastuussa julmuuksista ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista, joita 99. kevyt jalkaväkidivisioona kohdisti rohingya-väestöön Rakhinen osavaltiossa vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Niihin kuuluvat laittomat teloitukset, seksuaalinen väkivalta ja rohingya-väestön talojen ja rakennusten järjestelmällinen polttaminen.

25.6.2018”