8.4.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 113/18


NEUVOSTON PÄÄTÖS (EU) 2020/511,

annettu 26 päivänä maaliskuuta 2020,

alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2020 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2025 päättyväksi kaudeksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 300 artiklan 3 kohdan ja 305 artiklan,

ottaa huomioon alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta 21 päivänä toukokuuta 2019 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2019/852 (1),

ottaa huomioon Belgian, Saksan ja Maltan hallitusten ehdotukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussopimuksen 300 artiklan 3 kohdassa määrätään, että alueiden komitea muodostuu alueellisten ja paikallisten julkisyhteisöjen edustajista, joilla on joko alueellisen tai paikallisen julkisyhteisön vaaleissa saatu valtuutus tai jotka ovat poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle.

(2)

Perussopimuksen 305 artiklassa määrätään, että neuvosto nimeää alueiden komitean jäsenet ja yhtä monta varajäsentä viideksi vuodeksi kerrallaan kunkin jäsenvaltion ehdotusten mukaisesti.

(3)

Uusia jäseniä ja varajäseniä olisi nimettävä, koska alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyi 25 päivänä tammikuuta 2020.

(4)

Neuvosto hyväksyi 10 päivänä joulukuuta 2019 päätöksen (EU) 2019/2157 (2). Kyseisellä päätöksellä nimettiin 26 päivänä tammikuuta 2020 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2025 päättyväksi kaudeksi Tšekin, Tanskan, Viron, Kyproksen, Latvian, Luxemburgin, Alankomaiden, Itävallan, Romanian, Slovenian, Slovakian ja Ruotsin hallitusten ehdottamat jäsenet ja varajäsenet. Päätöksellä (EU) 2019/2157 nimettiin samaksi kaudeksi myös Belgian hallituksen ehdottamat kolme jäsentä, Saksan hallituksen ehdottamat 21 jäsentä ja 20 varajäsentä, Irlannin hallituksen ehdottamat kahdeksan jäsentä ja kahdeksan varajäsentä, Espanjan hallituksen ehdottamat 16 jäsentä ja 16 varajäsentä, Italian hallituksen ehdottamat 10 jäsentä ja 14 varajäsentä, Maltan hallituksen ehdottamat neljä jäsentä ja neljä varajäsentä ja Suomen hallituksen ehdottamat kahdeksan jäsentä ja kahdeksan varajäsentä. Niitä jäseniä ja varajäseniä, joista neuvosto ei ollut ennen 15 päivää marraskuuta 2019 saanut asianomaiselta jäsenvaltiolta ehdotuksia, ei voitu sisällyttää päätökseen (EU) 2019/2157.

(5)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä tammikuuta 2020 päätöksen (EU) 2020/102 (3). Kyseisellä päätöksellä nimettiin samaksi 26 päivänä tammikuuta 2020 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2025 päättyväksi kaudeksi Kreikan, Ranskan, Kroatian, Liettuan, Unkarin ja Portugalin hallitusten ehdottamat jäsenet ja varajäsenet, Belgian hallituksen ehdottamat neljä jäsentä ja neljä varajäsentä, Bulgarian hallituksen ehdottama jäsen, Irlannin hallituksen ehdottamat jäsen ja varajäsen, Espanjan hallituksen ehdottamat jäsen ja varajäsen, Italian hallituksen ehdottamat 14 jäsentä ja 10 varajäsentä sekä Puolan hallituksen ehdottamat 21 jäsentä ja 20 varajäsentä. Niitä jäseniä ja varajäseniä, joista neuvosto ei ollut ennen 20 päivää joulukuuta 2019 saanut asianomaiselta jäsenvaltiolta ehdotuksia, ei voitu sisällyttää päätökseen (EU) 2020/102.

(6)

Neuvosto hyväksyi 3 päivänä helmikuuta 2020 päätöksen (EU) 2020/144 (4). Kyseisellä päätöksellä nimettiin 26 päivänä tammikuuta 2020 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2025 päättyväksi kaudeksi Espanjan hallituksen ehdottamat neljä jäsentä ja neljä varajäsentä sekä Suomen hallituksen ehdottama yksi jäsen ja yksi varajäsen. Niitä jäseniä ja varajäseniä, joista neuvosto ei ollut ennen 23 päivää tammikuuta 2020 saanut asianomaiselta jäsenvaltiolta ehdotuksia, ei voitu sisällyttää päätökseen (EU) 2020/144.

(7)

Belgia on esittänyt ehdokkaansa jäljellä oleville varsinaisten jäsenten ja varajäsenten paikoilleen, Saksa on esittänyt ehdokkaansa yhdeksi varajäseneksi ja Malta on esittänyt ehdokkaansa yhdeksi jäseneksi. Kyseiset jäsenet ja varajäsenet olisi nimettävä 26 päivänä tammikuuta 2020 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2025 päättyväksi kaudeksi. Tätä päätöstä olisi sen vuoksi sovellettava takautuvasti 26 päivästä tammikuuta 2020.

(8)

Niiden muiden jäsenten ja varajäsenten nimeäminen, joista neuvosto ei ole vielä saanut ehdotuksia, tapahtuu myöhemmin,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään alueiden komiteaan 26 päivänä tammikuuta 2020 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2025 päättyväksi kaudeksi:

jäseniksi henkilöt, jotka on lueteltu jäsenvaltioittain liitteessä I;

varajäseniksi henkilöt, jotka on lueteltu jäsenvaltioittain liitteessä II.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Sitä sovelletaan 26 päivästä tammikuuta 2020.

Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  EUVL L 139, 27.5.2019, s. 13.

(2)  Neuvoston päätös (EU) 2019/2157, annettu 10 päivänä joulukuuta 2019, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2020 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2025 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 327, 17.12.2019, s. 78).

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2020/102, annettu 20 päivänä tammikuuta 2020, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2020 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2025 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 20, 24.1.2020, s. 2).

(4)  Neuvoston päätös (EU) 2020/144, annettu 3 päivänä helmikuuta 2020, alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta 2020 alkavaksi ja 25 päivänä tammikuuta 2025 päättyväksi kaudeksi (EUVL L 32, 4.2.2020, s. 16).


LIITE I

ПРИЛОЖЕНИЕ I – ANEXO I – PŘÍLOHA I – BILAG I – ANHANG I – I LISA -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ANNEX I – ANNEXE I – PRILOG I – ALLEGATO I -I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I -ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I

Членове / Miembros / Členové / Medlemmer / Mitglieder / Liikmed / Μέλη /Members / Membres / Članovi / Membri / Locekļi / Nariai / Tagok / Membri / Leden /Członkowie / Membros / Membri / Členovia / Člani / Jäsenet / Ledamöter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

Mr Andries GRYFFROY

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Joke SCHAUVLIEGE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Willem-Frederik SCHILTZ

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Koen VANDENHEUVEL

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Karl VANLOUWE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

MALTA

Mr Anthony MIFSUD

Member of a Regional Executive: North Region


LIITE II

ПРИЛОЖЕНИЕ II – ANEXO II – PŘÍLOHA II – BILAG II – ANHANG II – II LISA -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ANNEX II – ANNEXE II – PRILOG II – ALLEGATO II -II PIELIKUMS – II PRIEDAS – II. MELLÉKLET – ANNESS II – BIJLAGE II -ZAŁĄCZNIK II – ANEXO II – ANEXA II – PRÍLOHA II – PRILOGA II – LIITE II – BILAGA II

Заместник-членове / Suplentes / Náhradníci / Suppleanter / Stellvertreter / Asendusliikmed /Αναπληρωτές / Alternate members / Suppléants / Zamjenici članova / Supplenti / Aizstājēji /Pakaitiniai nariai / Póttagok / Membri Supplenti / Plaatsvervangers / Zastępcy członków /Suplentes / Supleanți / Náhradníci / Nadomestni člani / Varajäsenet / Suppleanter

BELGIË / BELGIQUE / BELGIEN

Ms Karin BROUWERS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Ms Allessia CLAES

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Steven COENEGRACHTS

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jan DURNEZ

Representative of a regional body with political accountability to an elected Assembly: Council of the province of West-Vlaanderen

Mr Joris NACHTERGAELE

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Yonnec POLET

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Berchem-Sainte-Agathe

Ms Annabel TAVERNIER

Member of a Regional Assembly: Flemish Parliament

Mr Jean-Luc VANRAES

Member of a Local Assembly: Municipal Council of Uccle

DEUTSCHLAND

Mr Andreas DITTMANN

Representative of a local body with political accountability to an elected Assembly: Landtag von Sachsen-Anhalt