1.4.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 101/4


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2020/472,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2020,

Välimerellä toteutettavasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta (EUNAVFOR MED IRINI)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan 4 kohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Berliinissä järjestettiin 19 päivänä tammikuuta 2020 Libyaa käsittelevä konferenssi. Osallistujat sitoutuivat erityisesti noudattamaan Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1970 (2011) ja myöhemmillä päätöslauselmilla, erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmilla 2292 (2016) ja 2473 (2019), vahvistettua asevientikieltoa ja panemaan sen täytäntöön yksiselitteisesti ja täysimääräisesti.

(2)

YK:n turvallisuusneuvosto ilmaisi 12 päivänä helmikuuta 2020 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2510 (2020) tyytyväisyytensä Berliinin Libya-konferenssiin ja antoi tukensa sen päätelmille todeten, että kyseiset päätelmät ovat tärkeä osa Libyan tilanteen kokonaisvaltaista ratkaisua. Se myös vaati, että kaikki YK:n jäsenvaltiot noudattavat täysimääräisesti asevientikieltoa, ja ettei mikään valtio puutu konfliktiin tai hyväksy konfliktia kärjistäviä toimia.

(3)

YK:n turvallisuusneuvosto jatkoi 11 päivänä helmikuuta 2020 YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 2509 (2020) toimenpiteitä, jotka oli otettu käyttöön YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 2146 (2014) ja joilla estetään öljyn, mukaan lukien raakaöljy ja jalostetut öljytuotteet, laiton vienti Libyasta, sekä jatkoi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1973 (2011) perustetun asiantuntijaryhmän toimeksiantoa.

(4)

Neuvosto pääsi 17 päivänä helmikuuta 2020 poliittiseen yhteisymmärrykseen Välimerellä toteutettavasta uudesta operaatiosta, jonka tarkoituksena on panna YK:n Libyaa koskeva asevientikielto täytäntöön ilma-, satelliitti- ja merivalvontakaluston avulla. Operaation toissijaisina tehtävinä olisi edistää YK:n toimenpiteiden täytäntöönpanoa Libyasta peräisin olevan laittoman öljyviennin estämiseksi, Libyan rannikkovartioston ja merivoimien valmiuksien kehittämistä ja koulutusta sekä ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa harjoittavien verkostojen liiketoimintamallin hajottamista. Operaation operaatioalue ja intressialue olisi määriteltävä asiaankuuluvissa suunnitteluasiakirjoissa sovitun toimeksiannon mukaisesti.

(5)

Lisäksi neuvosto voisi tulevaisuudessa päättää operaation soveltamisalan laajentamisesta ilmavalvonnan käytön mahdollistamiseksi Libyan ilmatilassa mahdollisesti sovellettavan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman mukaisesti tai Libyan viranomaisten suostumuksella, jos se katsoo, että tarvittavat oikeudelliset vaatimukset ja poliittiset edellytykset täyttyvät.

(6)

Neuvosto antoi 18 päivänä toukokuuta 2015 keskisen Välimeren eteläosassa toteutettavasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta (EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatio) päätöksen (YUTP) 2015/778 (1). EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatio on ollut käynnissä kyseisestä päivästä lähtien ja sitä jatkettiin neuvoston päätöksellä (YUTP) 2019/1595 (2).

(7)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean (PTK) olisi neuvoston ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan alaisuudessa vastattava operaation poliittisesta valvonnasta, annettava sille strategista ohjausta ja tehtävä asiaankuuluvat päätökset Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 38 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti.

(8)

Operaatiota koskeva lupa olisi vahvistettava uudelleen neljän kuukauden välein, ja PTK:lla olisi operaation poliittista valvontaa ja strategista ohjausta harjoittaessaan oltava valtuudet tehdä tällainen operaation jatkamista koskeva päätös, paitsi jos operaation merivalvontakaluston käyttöönotto johtaa muuttoliikkeen osalta vetovaikutukseen, joka voidaan todentaa operaatiosuunnitelmassa vahvistettujen kriteerien mukaisesti kerätyn perustellun näytön perusteella.

(9)

SEU 41 artiklan 2 kohdan nojalla ja neuvoston päätöksen (YUTP) 2015/528 (3) mukaisesti jäsenvaltioiden on vastattava niistä tästä päätöksestä aiheutuvista operatiivisista menoista, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla.

(10)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen (SEUT) liitetyssä, Tanskan asemasta tehdyssä pöytäkirjassa N:o 22 olevan 5 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu niiden Euroopan unionin päätösten ja toimien valmisteluun ja täytäntöönpanoon, joilla on merkitystä puolustuksen alalla. Näin ollen Tanska ei osallistu tämän päätöksen hyväksymiseen, päätös ei sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan eikä Tanska osallistu tämän operaation rahoittamiseen,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Operaatio

1.   Unioni perustaa ja käynnistää sotilaallisen kriisinhallintaoperaation, jolla pyritään estämään laitonta asekauppaa operaation sovitulla operaatioalueella ja intressialueella Libyaa koskevasta asevientikiellosta annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1970 (2011) ja myöhemmin annettujen päätöslauselmien, mukaan lukien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 2292 (2016) ja 2473 (2019), mukaisesti. Lisäksi operaatiolla edistetään sellaisten YK:n toimenpiteiden täytäntöönpanoa, joilla estetään laiton öljynvienti Libyasta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2146 (2014) ja myöhempien päätöslauselmien, erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 2509 (2020) ja 2510 (2020), mukaisesti. Operaatiolla tuetaan lisäksi Libyan rannikkovartioston ja merivoimien valmiuksien kehittämistä ja niiden kouluttamista merellä suoritettaviin lainvalvontatehtäviin. Operaatiolla edistetään myös ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa harjoittavien verkostojen liiketoimintamallin hajottamista sovellettavan kansainvälisen oikeuden, mukaan lukien Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus, YK:n turvallisuusneuvoston asiaankuuluvien päätöslauselmien sekä soveltuvin osin ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

2.   Operaation nimi on EUNAVFOR MED IRINI.

3.   Operaatioalue, intressialue ja yksityiskohtaiset järjestelyt tietojen keräämiseksi kyseisillä alueilla operaation tehtävien toteuttamiseksi määritetään asiaankuuluvissa, neuvoston hyväksymissä suunnitteluasiakirjoissa.

2 artikla

YK:n Libyaa koskevan asevientikiellon täytäntöönpanon edistäminen

1.   EUNAVFOR MED IRINIn keskeisenä tehtävänä on edistää YK:n asevientikiellon täytäntöönpanoa Libyassa ilma-, satelliitti- ja merikalustoa käyttäen.

2.   Tätä varten EUNAVFOR MED IRINI kerää laajat ja kattavat tiedot kaikista suunnista tulevasta aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden laittomasta kaupasta ja jakaa ne asiaankuuluvien kumppanien ja virastojen kanssa tapauskohtaisesti ja tiedonsaantitarpeen perusteella suunnitteluasiakirjoissa esitettyjen mekanismien välityksellä täyden tilannetietoisuuden edistämiseksi operaatioalueella ja intressialueella. Jos tällaiset tiedot kuuluvat korkeintaan turvallisuusluokkaan "SECRET UE/EU SECRET", niitä voidaan vaihtaa asiaankuuluvien kumppanien ja virastojen kanssa neuvoston päätöksen 2013/488/EU (4) mukaisesti ja tämän päätöksen 14 artiklan 9 kohdan mukaisesti operatiivisella tasolla sovittujen järjestelyjen perusteella noudattaen kaikilta osin vastavuoroisuuden ja osallistavuuden periaatteita. EUNAVFOR MED IRINI käsittelee saatuja turvallisuusluokiteltuja tietoja ilman mitään erottelua sen henkilöstön välillä ja yksinomaan operatiivisten vaatimusten perusteella.

3.   YK:n turvallisuusneuvoston asiaankuuluvien päätöslauselmien, erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2292 (2016), mukaisesti EUNAVFOR MED IRINI suorittaa tarvittaessa asiaankuuluvissa suunnitteluasiakirjoissa vahvistettujen järjestelyjen mukaisesti ja sovitulla operaatioalueella aavalla merellä Libyan rannikon edustalla tarkastuksia aluksille, jotka ovat menossa Libyaan tai tulevat sieltä, jos on perusteltua syytä olettaa, että tällaiset alukset kuljettavat aseita tai niihin liittyviä tarvikkeita suoraan tai välillisesti Libyaan tai Libyasta ja näin rikkovat Libyaa koskevaa asevientikieltoa. EUNAVFOR MED IRINI toteuttaa asiaankuuluvat toimet takavarikoidakseen ja hävittääkseen tällaiset tavarat, myös ohjaamalla tällaiset alukset ja niiden miehistöt tällaista hävittämistä varten sopivaan satamaan satamavaltion suostumuksella ja asiaankuuluvien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien, mukaan lukien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2292 (2016), mukaisesti.

4.   EUNAVFOR MED IRINI raportoi PTK:lle kaikista tällaisiin tarkastuksiin liittyvistä kysymyksistä ja tapahtumista. PTK voi harkita tarvittaessa jatkotoimenpiteiden toteuttamista.

5.   Poikkeukselliset operatiiviset vaatimukset huomioon ottaen ja jäsenvaltion pyynnöstä EUNAVFOR MED IRINI voi 3 kohdan mukaisesti ohjata aluksia kyseisen jäsenvaltion satamiin ja hävittää takavarikoituja aseita ja niihin liittyviä tarvikkeita, mukaan lukien varastointi ja tuhoaminen, kyseisessä jäsenvaltiossa. Operaatiosuunnitelmassa nimetään satamat, joihin aluksia voidaan ohjata.

6.   Asiaankuuluvien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien, mukaan lukien YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 2292 (2016), mukaisesti EUNAVFOR MED IRINI voi erityisesti 3 kohdan mukaisesti tehtävien tarkastusten aikana kerätä ja tallentaa todisteita, jotka liittyvät Libyaa koskevalla asevientikiellolla kiellettyjen tavaroiden kuljettamiseen. EUNAVFOR MED IRINI voi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti kerätä ja tallentaa tällaisten kiellettyjen tavaroiden kuljettamiseen osallistuneita henkilöitä koskevia henkilötietoja ominaisuuksista, joista on todennäköisesti apua heidän tunnistamisessaan, mukaan lukien sormenjäljet, sekä seuraavat tiedot mutta ei muita henkilötietoja: sukunimi, alkuperäinen sukunimi, etunimet ja mahdolliset salanimet tai peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, sukupuoli, asuinpaikka, ammatti ja olinpaikka, ajokortit, henkilöllisyystodistukset ja passin tiedot. EUNAVFOR MED IRINI voi toimittaa tällaiset tiedot ja tällaisten henkilöiden käyttämiin aluksiin ja laitteisiin liittyvät tiedot sekä tämän keskeisen tehtävän toteuttamisen aikana saadut asiaankuuluvat tiedot sovellettavan lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltioiden asiaankuuluville lainvalvontaviranomaisille ja toimivaltaisille unionin elimille.

3 artikla

Libyasta peräisin olevaa laitonta öljyvientiä estävien YK:n toimien täytäntöönpanon edistäminen

1.   EUNAVFOR MED IRINI toteuttaa toissijaisena tehtävänä ja keinojensa ja suorituskykyjensä rajoissa seuranta- ja valvontatoimia ja kerää tietoja Libyasta peräisin olevasta öljyn, mukaan lukien raakaöljy ja jalostetut öljytuotteet, laittomasta viennistä, joka on vastoin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2146 (2014) ja myöhempiä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmia, erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2509 (2020), edistäen tällä tavoin tilannetietoisuutta operaatioalueella ja intressialueella.

2.   Tässä yhteydessä kerätyt tiedot voidaan tallentaa ja luovuttaa Libyan laillisille viranomaisille sekä jäsenvaltioiden asiaankuuluville lainvalvontaviranomaisille ja toimivaltaisille unionin elimille.

4 artikla

Libyan rannikkovartioston ja merivoimien valmiuksien kehittäminen ja koulutus

1.   EUNAVFOR MED IRINI osallistuu toisena toissijaisena tehtävänä Libyan rannikkovartioston ja merivoimien valmiuksien kehittämiseen ja kouluttamiseen merellä tapahtuviin lainvalvontatehtäviin erityisesti ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan estämiseksi.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu tehtävä suoritetaan aavalla merellä EUNAVFOR MED IRINIn sovitulla operaatioalueella. Tehtävä voidaan suorittaa myös Libyan tai Libyan naapurissa sijaitsevan kolmannen isäntävaltion alueella, mukaan lukien aluevedet, jos PTK niin päättää neuvoston suorittaman arvioinnin perusteella Libyan tai asianomaisen isäntävaltion esittämästä pyynnöstä ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

3.   Poikkeukselliset operatiiviset vaatimukset huomioon ottaen osa 1 kohdassa tarkoitetusta tehtävästä voidaan suorittaa jossakin jäsenvaltiossa, mukaan lukien asiaankuuluvat koulutuskeskukset, kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä.

4.   EUNAVFOR MED IRINI perustaa 1 kohdassa tarkoitettua tehtävää varten valvontamekanismin ja käyttää sitä tiiviissä yhteistyössä muiden asiaankuuluvien sidosryhmien kanssa, tarvittaessa myös Libyassa.

5.   Siinä määrin kuin 1 kohdassa tarkoitettu tehtävä sitä edellyttää, EUNAVFOR MED IRINI voi kerätä, tallentaa ja vaihtaa jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten, toimivaltaisten unionin elinten, YK:n Libyan-tukioperaation, Interpolin, Kansainvälisen rikostuomioistuimen sekä Amerikan yhdysvaltojen kanssa tietoja, mukaan lukien henkilötiedot, jotka on kerätty turvallisuusselvitysmenettelyjä varten mahdollisista koulutettavista edellyttäen, että he ovat antaneet suostumuksensa kirjallisesti. Lisäksi EUNAVFOR MED IRINI voi kerätä ja tallentaa tarvittavia terveys- ja biometrisiä tietoja koulutettavista edellyttäen, että he ovat antaneet suostumuksensa kirjallisesti.

5 artikla

Ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa harjoittavien verkostojen liiketoimintamallin hajottamisen edistäminen

1.   EUNAVFOR MED IRINI edistää toisena toissijaisena tehtävänä ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2240 (2015) mukaisesti ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa harjoittavien verkostojen havaitsemista ja seurantaa keräämällä tietoja ja toteuttamalla sovitulla operaatioalueella aavan meren yläpuolella partiointia ilmavalvontakaluston avulla.

2.   Tätä tehtävää suorittaessaan EUNAVFOR MED IRINI voi kerätä ja tallentaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti tietoja ihmissalakuljetuksesta ja ihmiskaupasta, mukaan lukien operaation turvallisuuden kannalta merkityksellinen rikollisuus, ja se voi toimittaa kyseiset tiedot jäsenvaltioiden asiaankuuluville lainvalvontaviranomaisille ja toimivaltaisille unionin elimille.

6 artikla

EU:n operaation komentajan nimittäminen

Nimitetään kontra-amiraali Fabio AGOSTINI EUNAVFOR MED IRINIn EU:n operaation komentajaksi.

7 artikla

EU:n operaatioesikunta

EUNAVFOR MED IRINIn operaatioesikunta sijaitsee Roomassa, Italiassa.

8 artikla

Poliittinen valvonta ja strateginen johto

1.   PTK vastaa neuvoston ja korkean edustajan alaisuudessa EUNAVFOR MED IRINIn poliittisesta valvonnasta ja strategisesta johdosta.

2.   Neuvosto valtuuttaa PTK:n tekemään asiaankuuluvat päätökset SEU 38 artiklan mukaisesti. Tähän sisältyvät valtuudet muuttaa suunnitteluasiakirjoja, mukaan lukien operaatiosuunnitelma, johtamisjärjestelyt ja voimankäyttösäännöt. Se kattaa myös valtuudet tehdä EU:n operaation komentajan ja EU:n joukkojen komentajan nimittämistä koskevat päätökset. EU:n sotilasoperaation tavoitteita ja sen päättämistä koskeva päätösvalta säilyy neuvostolla.

3.   Sen estämättä, mitä 15 artiklan 2 kohdassa säädetään voimassaoloajasta, operaatiota koskeva lupa on vahvistettava uudelleen neljän kuukauden välein. PTK jatkaa operaatiota, paitsi jos operaation merivalvontakaluston käyttöönotto johtaa muuttoliikkeen osalta vetovaikutukseen, joka voidaan todentaa operaatiosuunnitelmassa vahvistettujen kriteerien mukaisesti kerätyn perustellun näytön perusteella.

4.   Operaation komentaja raportoi säännöllisesti operaation toteuttamisesta, mukaan lukien sen vaikutukset operaatioalueella. SEU 38 artiklan mukaisesti PTK voi korkean edustajan tai jäsenvaltion pyynnöstä milloin tahansa antaa operaation komentajalle ohjeita kaluston käyttöönotosta.

5.   PTK raportoi neuvostolle säännöllisin väliajoin.

6.   Euroopan unionin sotilaskomitean (EUSK) puheenjohtaja raportoi PTK:lle säännöllisin väliajoin EUNAVFOR MED IRINIn toteuttamisesta. PTK voi kutsua EU:n operaation komentajan tai EU:n joukkojen komentajan tarvittaessa kokouksiinsa.

9 artikla

Sotilaallinen johto

1.   EUSK seuraa EUNAVFOR MED IRINIn asianmukaista täytäntöönpanoa, joka toteutetaan EU:n operaation komentajan vastuulla.

2.   EU:n operaation komentaja toimittaa säännöllisin väliajoin selvityksiä EUSK:lle. EUSK voi kutsua EU:n operaation komentajan tai EU:n joukkojen komentajan tarvittaessa kokouksiinsa.

3.   EUSK:n puheenjohtaja on EU:n operaation komentajan ensisijainen yhteyshenkilö.

10 artikla

Unionin toimien johdonmukaisuus ja koordinointi

1.   Korkea edustaja varmistaa, että tämä päätös pannaan täytäntöön ja että se on johdonmukainen unionin koko ulkoisen toiminnan kanssa, mukaan lukien unionin kehitysohjelmat ja sen humanitaarinen apu.

2.   Korkea edustaja on Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) avustamana ensisijainen yhteyshenkilö YK:hon, alueen maiden viranomaisiin ja muihin kansainvälisiin ja kahdenvälisiin toimijoihin, mukaan lukien Nato, Afrikan unioni ja Arabivaltioiden liitto, nähden.

3.   EUNAVFOR MED IRINI tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten kanssa ja perustaa koordinointimekanismin sekä tarpeen mukaan sopii järjestelyistä muiden unionin virastojen ja elinten, erityisesti Frontexin, Europolin, Eurojustin, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston, Euroopan unionin satelliittikeskuksen (SATCEN) ja asiaankuuluvien YTPP-operaatioiden, kanssa.

4.   EUNAVFOR MED IRINIn osaksi perustetaan rikostietoyksikkö, joka koostuu jäsenvaltioiden asiaankuuluvien lainvalvontaviranomaisten ja tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen unionin virastojen henkilöstöstä, jotta voidaan helpottaa sellaisten tietojen, mukaan lukien henkilötiedot, saamista, keräämistä ja välittämistä, jotka koskevat 2 artiklassa tarkoitettua Libyaa koskevaa asevientikieltoa, 3 artiklassa tarkoitettua öljyn laitonta vientiä Libyasta, 5 artiklassa tarkoitettua ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa sekä operaation turvallisuuden kannalta merkityksellistä rikollisuutta.

5.   Henkilötietojen käsittely on tässä yhteydessä suoritettava sen aluksen lippuvaltion oikeuden mukaisesti, johon rikostietoyksikkö on sijoitettu, ja unionin virastojen henkilöstön osalta kyseisiin virastoihin sovellettavan sääntelykehyksen mukaisesti.

6.   SATCEN ja EU:n tiedusteluanalyysikeskus (INTCEN) tukevat EUNAVFOR MED IRINIä sen tehtävien hoitamiseksi tarvittavien tietojen keräämisessä.

11 artikla

Kolmansien valtioiden osallistuminen

1.   Kolmansia valtioita voidaan Eurooppa-neuvoston asiaankuuluvia suuntaviivoja noudattaen kutsua osallistumaan operaatioon, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin päätöksenteon riippumattomuutta tai yhteistä toimielinjärjestelmää.

2.   Neuvosto valtuuttaa PTK:n pyytämään kolmansilta valtioilta osallistumistarjouksia ja tekemään asiaankuuluvat päätökset osallistumisehdotusten hyväksymisestä EU:n operaation komentajan ja EUSK:n suosituksesta.

3.   Kolmansien valtioiden osallistumista koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt vahvistetaan sopimuksissa, jotka tehdään SEU 37 artiklan nojalla ja SEUT 218 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen. Jos unioni ja jokin kolmas valtio ovat tehneet sopimuksen kyseisen valtion osallistumista unionin kriisinhallintaoperaatioihin koskevista puitteista, tällaisen sopimuksen määräyksiä sovelletaan EUNAVFOR MED IRINIn yhteydessä.

4.   Kolmansilla valtioilla, jotka osallistuvat EUNAVFOR MED IRINI in sotilaallisesti merkittävällä tavalla, on samat operaation päivittäiseen hallintoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kuin operaatioon osallistuvilla jäsenvaltioilla.

5.   Neuvosto valtuuttaa PTK:n tekemään asiaankuuluvat päätökset osallistujien komitean perustamiseksi, jos kolmansien valtioiden sotilaallinen osallistuminen on merkittävää.

12 artikla

Unionijohtoisen henkilöstön asema

Unionijohtoisten yksikköjen ja henkilöstön asema määritellään tarvittaessa kansainvälisen oikeuden mukaisesti.

13 artikla

Rahoitusjärjestelyt

1.   EU:n sotilasoperaation yhteisiä kustannuksia hallinnoidaan päätöksen (YUTP) 2015/528 mukaisesti.

2.   Kaudella, joka päättyy 31 päivänä maaliskuuta 2021, rahoitusohje EUNAVFOR MED IRINIn yhteisiä kustannuksia varten on 9 837 800 euroa. Päätöksen (YUTP) 2015/528 25 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu rahoitusohjeen prosenttiosuus on 30 prosenttia maksusitoumusmäärärahoina ja 30 prosenttia maksumäärärahoina.

14 artikla

Tietojen luovuttaminen

1.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa nimetyille kolmansille valtioille ja Kansainväliselle rikostuomioistuimelle tarvittaessa ja EUNAVFOR MED IRINIn operatiivisten tarpeiden mukaisesti sekä vastavuoroisuuden ja osallistavuuden periaatteita täysimääräisesti noudattaen operaatiota koskeviin neuvoston käsittelyihin liittyviä EU:n turvallisuusluokittelemattomia asiakirjoja, joita koskee neuvoston työjärjestyksen (5) 6 artiklan 1 kohdan mukainen salassapitovelvollisuus. PTK nimeää asianomaiset kolmannet valtiot tapauskohtaisesti sillä edellytyksellä, että nämä edellytykset täyttyvät.

2.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa nimetyille kolmansille valtioille ja Kansainväliselle rikostuomioistuimelle tarvittaessa ja EUNAVFOR MED IRINIn operatiivisten tarpeiden mukaisesti sekä vastavuoroisuuden ja osallistavuuden periaatteita täysimääräisesti noudattaen operaatiota varten tuotettuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja päätöksen 2013/488/EU mukaisesti

a)

enintään sille tasolle saakka, josta määrätään sovellettavassa, unionin ja asianomaisen kolmannen valtion välillä tehdyssä tietoturvallisuussopimuksessa; tai

b)

enintään "CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL" -tasolle saakka muissa tapauksissa.

PTK nimeää asianomaiset kolmannet valtiot tapauskohtaisesti sillä edellytyksellä, että nämä edellytykset täyttyvät.

3.   EUNAVFOR MED IRINI käsittelee saatuja turvallisuusluokiteltuja tietoja ilman mitään erottelua sen henkilöstön välillä ja yksinomaan operatiivisten vaatimusten perusteella.

4.   Korkealla edustajalla on myös valtuudet luovuttaa EUNAVFOR MED IRINIn operatiivisten tarpeiden mukaisesti YK:lle EUNAVFOR MED IRINIä varten tuotettuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja "RESTREINT UE/EU RESTRICTED" -tasolle saakka päätöksen 2013/488/EU mukaisesti.

5.   Korkealla edustajalla on valtuudet luovuttaa Interpolille asiaankuuluvia tietoja, mukaan lukien henkilötiedot, EUNAVFOR MED IRINIn operatiivisten tarpeiden mukaisesti.

6.   Ennen unionin ja Interpolin välisen sopimuksen tekemistä EUNAVFOR MED IRINI voi vaihtaa tällaisia tietoja jäsenvaltioiden Interpolin kansallisten keskustoimistojen kanssa EU:n operaation komentajan ja asiaankuuluvan kansallisen keskustoimiston johtajan välillä sovittavien järjestelyjen mukaisesti.

7.   Korkealla edustajalla on PTK:n hyväksynnän jälkeen, kun erityiset operatiiviset tarpeet sitä edellyttävät, valtuudet luovuttaa Libyan laillisille viranomaisille EUNAVFOR MED IRINIä varten tuotettuja EU:n turvallisuusluokiteltuja tietoja "RESTREINT UE/EU RESTRICTED" -tasolle saakka päätöksen 2013/488/EU mukaisesti.

8.   Korkealla edustajalla on valtuudet sopia tarvittavista järjestelyistä tähän päätökseen sisältyvien, tietojen vaihtamista koskevien säännösten täytäntöön panemiseksi.

9.   Korkea edustaja voi siirtää tietojen luovuttamista koskevat valtuudet sekä valtuudet sopia tässä päätöksessä tarkoitetuista järjestelyistä EUH:n virkamiehille, EU:n operaation komentajalle tai EU:n joukkojen komentajalle päätöksen 2013/488/EU liitteessä VI olevan VII jakson mukaisesti.

10.   EUNAVFOR MED IRINI toimittaa viipymättä YK:lle YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2509 (2020) mukaisesti tiedot, jotka on kerätty tapauksista, joissa epäillään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1970 (2011) ja myöhemmin annetuissa päätöslauselmissa, erityisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 2292 (2016) ja 2473 (2019) esitetyn Libyaa koskevan YK:n asevientikiellon noudattamatta jättämistä sekä tiedot tapauksista, joissa epäillään YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2146 (2014) ja myöhemmin annetuissa päätöslauselmissa esitettyjen Libyasta peräisin olevan laittoman öljyviennin estämistä koskevien YK:n toimenpiteiden noudattamatta jättämistä.

15 artikla

Voimaantulo ja päättyminen

1.   Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

2.   EUNAVFOR MED IRINI päättyy 31 päivänä maaliskuuta 2021.

3.   Tämä päätös kumotaan siitä päivästä alkaen, jona EU:n operaatioesikunta suljetaan, EUNAVFOR MED IRINIn päättämistä koskevien hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti ja rajoittamatta päätöksessä (YUTP) 2015/528 säädettyjen EUNAVFOR MED IRINIn tilintarkastuksen ja tilinpäätöksen esittämistä koskevien menettelyjen noudattamista.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/778, annettu 18 päivänä toukokuuta 2015, keskisen Välimeren eteläosassa toteutettavasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta (EUNAVFOR MED) (EUVL L 122, 19.5.2015, s. 31).

(2)  Neuvoston päätös (YUTP) 2019/1595, annettu 26 päivänä syyskuuta 2019, keskisen Välimeren eteläosassa toteutettavasta Euroopan unionin sotilasoperaatiosta (EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatio) annetun päätöksen (YUTP) 2015/778 muuttamisesta (EUVL L 248, 27.9.2019, s. 73).

(3)  Neuvoston päätös (YUTP) 2015/528, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan unionin sellaisten operaatioiden yhteisten kustannusten rahoituksen hallinnointijärjestelmän perustamisesta, joilla on sotilaallista merkitystä tai merkitystä puolustuksen alalla (Athene) ja päätöksen 2011/871/YUTP kumoamisesta (EUVL L 84, 28.3.2015, s. 39).

(4)  Neuvoston päätös 2013/488/EU, annettu 23 päivänä syyskuuta 2013, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista turvallisuussäännöistä (EUVL L 274, 15.10.2013, s. 1).

(5)  Neuvoston päätös 2009/937/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, neuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä (EUVL L 325, 11.12.2009, s. 35).