6.3.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/10


NEUVOSTON PÄÄTÖS (YUTP) 2020/373,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 2020,

Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2014/119/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 29 artiklan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 5 päivänä maaliskuuta 2014 päätöksen 2014/119/YUTP (1).

(2)

Päätöksen 2014/119/YUTP uudelleentarkastelun perusteella tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavien rajoittavien toimenpiteiden soveltamista olisi jatkettava 6 päivään maaliskuuta 2021, kahta henkilöä koskevat merkinnät olisi poistettava ja liite olisi saatettava ajan tasalle oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan koskevien tietojen osalta.

(3)

Päätös 2014/119/YUTP olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2014/119/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 5 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Tätä päätöstä sovelletaan 6 päivään maaliskuuta 2021.”

2)

Muutetaan liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2020.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. ĆORIĆ


(1)  Neuvoston päätös 2014/119/YUTP, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2014, Ukrainan tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 66, 6.3.2014, s. 26).


LIITE

Muutetaan päätöksen 2014/119/YUTP liite seuraavasti:

1)

Poistetaan kohdasta ”A. Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä” seuraavia henkilöitä koskevat merkinnät:

11.

Mykola Yanovych Azarov;

18.

Edward Stavytskyi.

2)

Korvataan kohta ”B. Oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan” seuraavasti:

”B.

Oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan

Ukrainan rikosprosessilain mukainen oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan

Ukrainan rikosprosessilain, jäljempänä ’rikosprosessilaki’, 42 artiklan mukaan jokaisella rikosoikeudellisissa menettelyissä epäillyllä tai syytetyllä henkilöllä on oikeus puolustukseen ja oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan. Nämä käsittävät henkilön oikeuden saada tieto siitä, mistä rikoksesta häntä epäillään tai syytetään, henkilön oikeuden saada nimenomaisesti ja nopeasti tiedot rikosprosessilain mukaisista oikeuksistaan, oikeuden saada pyynnöstä puolustusasianajaja, oikeuden esittää menettelyllisiä toimia koskevia hakemuksia sekä oikeuden hakea muutosta tutkijan, yleisen syyttäjän ja tutkintatuomarin päätöksiin, toimiin tai laiminlyönteihin. Rikosprosessilain 306 artiklassa säädetään, että tutkijan tai yleisen syyttäjän päätöksiä, toimia tai laiminlyöntejä koskevat valitukset tutkii paikallisen tuomioistuimen tutkintatuomari valituksen tekijän tai hänen puolustusasianajajansa tai oikeudellisen edustajansa läsnä ollessa. Rikosprosessilain 308 artiklassa säädetään, että valitukset siitä, että tutkija tai yleinen syyttäjä ei ole toiminut kohtuullisessa ajassa esitutkinnan aikana, voidaan esittää ylemmälle syyttäjälle, ja ne on käsiteltävä kolmen päivän kuluessa niiden esittämisestä. Lisäksi rikosprosessilain 309 artiklassa täsmennetään ne tutkintatuomareiden päätökset, jotka voidaan riitauttaa muutoksenhaussa, sekä se, että muihin päätöksiin voidaan soveltaa tuomioistuinvalvontaa valmistelevan menettelyn kuluessa tuomioistuimessa. Lisäksi monet menettelylliset tutkintatoimet ovat mahdollisia vain tutkintatuomarin tai tuomioistuimen päätöksen nojalla (mm. rikosprosessilain 167–175 artiklan mukainen omaisuuden takavarikointi tai rikosprosessilain 176–178 artiklan mukaiset pidättämistoimet).

Puolustusta koskevan oikeuden ja tehokasta oikeussuojaa koskevan oikeuden soveltaminen kunkin luetteloon merkityn henkilön kohdalla

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Yanukovychin kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti 26.9.2014 ja 8.10.2014 päivätyistä kirjeistä, jotka koskevat epäilyä koskevan kirjallisen ilmoituksen lähettämistä, tiedoista, että lupa erityiseen esitutkintaan poissaolevana myönnettiin 27.7.2015, monista tuomioistuinpäätöksistä, jotka koskevat omaisuuden takavarikointia, sekä siitä, että 27.9.2017 annettuun päätökseen rikosoikeudellisten menettelyjen keskeyttämisestä oli muutoksenhakumahdollisuus. Neuvostolla on myös todisteita siitä, että äskettäinen puolustuksen tekemä aloite hyväksyttiin 30.9.2019.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Zakharchenkon kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti tutkintatuomarin 21.5.2018 ja 23.11.2018 antamista päätöksistä antaa lupa Zakharchenkon pidättämiseen tarkoituksena tuoda hänet tuomioistuimeen tutkintavankeutta koskevan hakemuksen tuomioistuinkäsittelyä varten. Lisäksi 19.2.2019 annettuun päätökseen esitutkinnan keskeyttämisestä oli muutoksenhakumahdollisuus.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Pshonkan kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti siitä, että epäilyä koskeva kirjallinen ilmoitus toimitettiin 22.12.2014 ja että 16.6.2017 annettuun päätökseen rikosoikeudellisten menettelyjen keskeyttämisestä oli muutoksenhakumahdollisuus, sekä tutkintatuomarin 12.3.2018, 13.8.2018 ja 5.9.2019 antamista päätöksistä antaa lupa Pshonkan pidättämiseen tarkoituksena tuoda hänet tuomioistuimeen tutkintavankeutta koskevan hakemuksen tuomioistuinkäsittelyä varten.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Ratushniakin kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti tutkintatuomarin 21.5.2018 ja 23.11.2018 antamista päätöksistä antaa lupa Ratushniakin pidättämiseen tarkoituksena tuoda hänet tuomioistuimeen tutkintavankeutta koskevan hakemuksen tuomioistuinkäsittelyä varten. Lisäksi 19.2.2019 annettuun päätökseen esitutkinnan keskeyttämisestä oli muutoksenhakumahdollisuus.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Yanukovychin kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti monista tuomioistuinpäätöksistä, jotka koskevat omaisuuden takavarikointia, ja tutkintatuomarin 27.6.2018 antamasta päätöksestä hylätä syyttäjäpuolen ratkaisu olla suostumatta tutkinnan keskeyttämistä koskevaan puolustuksen aloitteeseen.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Pshonkan kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti siitä, että epäilyä koskeva kirjallinen ilmoitus toimitettiin 29.12.2014 ja että 16.6.2017 annettuun päätökseen rikosoikeudellisten menettelyjen keskeyttämisestä oli muutoksenhakumahdollisuus, sekä tutkintatuomarin 12.3.2018, 13.8.2018 ja 5.9.2019 antamista päätöksistä antaa lupa Pshonkan pidättämiseen tarkoituksena tuoda hänet tuomioistuimeen tutkintavankeutta koskevan hakemuksen tuomioistuinkäsittelyä varten.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Kurchenkon kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti tutkintatuomarin 7.3.2018 antamasta päätöksestä antaa lupa erityistutkintaan poissaolevana. Lisäksi puolustukselle ilmoitettiin esitutkinnan valmistumisesta 28.3.2019, ja sille annettiin pääsy aineistoon siihen tutustumista varten.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Tabachnykin kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti tutkintatuomarin 8.5.2018 antamasta päätöksestä antaa lupa Tabachnykin pidättämiseen tarkoituksena tuoda hänet tuomioistuimeen tutkintavankeutta koskevan hakemuksen tuomioistuinkäsittelyä varten.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Arbuzovin kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti 24.4.2017 päivätystä kirjeestä, joka koskee epäilyä koskevan kirjallisen ilmoituksen lähettämistä, tutkintatuomarin 19.12.2018, 18.3.2019 ja 29.7.2019 antamista päätöksistä hyväksyä valtakunnansyyttäjän toimimattomuuden vastainen puolustuksen aloite, tutkintatuomarin 10.8.2017 antamasta päätöksestä hyväksyä lupa erityistutkintaan poissaolevana sekä tutkintatuomarin 4.11.2019 ja 5.11.2019 antamista päätöksistä hylätä puolustuksen aloitteet määräajan asettamisesta esitutkinnan saattamiseksi päätökseen.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Julkisten varojen tai julkisen omaisuuden väärinkäyttöä koskevat rikosoikeudelliset menettelyt ovat vielä kesken.

Neuvoston asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella Klymenkon kohdalla on kunnioitettu oikeutta puolustukseen ja oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan niissä rikosoikeudellisissa menettelyissä, joihin neuvosto tukeutuu. Tämä käy ilmi erityisesti tutkintatuomarin 1.3.2017 ja 5.10.2018 antamista päätöksistä hyväksyä lupa erityistutkintaan poissaolevana ja tutkintatuomarin 8.2.2017 ja 19.8.2019 antamista päätöksistä hyväksyä ehkäisevä toimenpide tutkintavankeuden muodossa sekä siitä, että puolustuksen tutustumista rikosoikeudenkäynnin aineistoon koskeva prosessi on käynnissä.”