17.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/2152,

annettu 27 päivänä marraskuuta 2019,

Euroopan yritystilastoista ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltioiden yritysten taloudellista toimintaa koskevien tilastotietojen kehittäminen, tuottaminen ja jakelu ovat tähän saakka perustuneet useisiin yksittäisiin säädöksiin. Kyseisissä säädöksissä käsitellään lyhyen aikavälin tilastoja ja rakennetilastoja sekä tilastoja, jotka koskevat tuotantoa, tavaroiden ja palveluiden unionin sisäistä ja unionin ulkopuolista kauppaa (ulkomaankauppa), ulkomaisia osakkuus- ja tytäryhtiöitä, tutkimusta ja kehittämistä (T&K), innovaatiota, tieto- ja viestintätekniikan (ICT) käyttöä ja sähköistä kaupankäyntiä. Lisäksi on vahvistettu tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimista koskeva yhteinen kehys Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 177/2008 (3).

(2)

Tällä yksittäisiin säädöksiin perustuvalla rakenteella ei saavuteta tarvittavaa johdonmukaisuutta yksittäisten tilastoalojen välillä eikä edistetä yhtenäistetyn lähestymistavan soveltamista yritystilastojen kehittämiseen, tuotantoon ja jakeluun. Tämän asetuksen soveltamista varten Euroopan yritystilastojen olisi katettava myös tutkimuksen ja kehittämisen tilastot korkeakoulusektorilta sekä julkiselta ja yksityiseltä voittoa tavoittelemattomalta sektorilta. Olisi vahvistettava yhteinen oikeudellinen kehys, jolla varmistetaan Euroopan yritystilastojen johdonmukaisuus ja helpotetaan vastaavien tilastoprosessien yhtenäistämistä.

(3)

Paremmin yhtenäistetyillä tilastoprosesseilla, jotka perustuvat yhteisiin menetelmäperiaatteisiin, määritelmiin ja laatukriteereihin, olisi saatava aikaan unionin yrityssektorin rakennetta, taloudellista toimintaa, liiketoimia ja tuloksia kuvaavia yhdenmukaistettuja tilastoja, jotka ovat riittävän merkityksellisiä ja yksityiskohtaisia täyttääkseen käyttäjien tarpeet.

(4)

EuroGroups-rekisterillä on tarkoitus varmistaa, että Euroopan yritystilastojen kannalta merkityksellistä unionin ohjausta, kuten komission suositusta 2003/361/EY (4), voidaan noudattaa tehokkaammin erityisesti kyseisen suosituksen 3 artiklan määritelmän mukaisten riippumattomien yritysten tunnistamisessa. Tällainen unionin ohjaus on tarpeen, jotta edistetään oikeusvarmuutta ja liiketoiminnan ennustettavuutta ja luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset unioniin sijoittautuneille pienille ja keskisuurille yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’.

(5)

Kansainväliset ohjeet, kuten tutkimusta ja kehittämistä koskevia tilastoja käsittelevä Frascati-käsikirja, innovaatiotietoja käsittelevä Oslo-käsikirja sekä Yhdistyneiden kansakuntien, Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön, Kansainvälisen valuuttarahaston ja muiden kansainvälisten ja ylikansallisten organisaatioiden hyväksymät kansainväliset sopimukset, ovat merkityksellisiä Euroopan yritystilastojen kannalta. Tällaisia ohjeita olisi noudatettava mahdollisimman pitkälle unionin tilastojen kehittämisessä, tuotannossa ja jakelussa sekä tilastollisten yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen toiminnassa sen varmistamiseksi, että unionin tilastot ovat vertailukelpoisia unionin tärkeimpien kansainvälisten kumppanien laatimien tilastojen kanssa. Kerättäessä Euroopan yritystilastoja T&K-panoksista ja innovaatiota koskevista aiheista olisi kuitenkin sovellettava johdonmukaisesti unionin standardeja, sopimuksia ja ohjeita.

(6)

Yrityksiin ja erityisesti pk-yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista rasitetta olisi rajoitettava mahdollisimman paljon ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon muut tietolähteet kuin kyselytutkimukset. Yrityksiin kohdistuvan rasitteen keventämiseksi pitäisi olla mahdollista asettaa erilaisia tietovaatimuksia jäsenvaltioiden yritystalouksien koon ja merkityksen mukaan.

(7)

Euroopan tilastojärjestelmän (ESS) Vision 2020 -strategiassa todetaan, että eri tilastoalojen tietoja olisi voitava käyttää siten, että niiden avulla voidaan analysoida paremmin uusia ilmiöitä, kuten globalisaatiota, ja että ne saadaan palvelemaan paremmin unionin politiikkoja, joilla on merkittäviä vaikutuksia. Tuotettujen tietojen olisi perustuttava ESS:n tehokkaisiin ja vakaisiin tilastoprosesseihin. Yritystilastoja koskevan yhteisen oikeudellisen kehyksen laajemman soveltamisalan ansiosta pitäisi olla mahdollista yhtenäistää toisistaan riippuvaiset tuotantoprosessit, joissa hyödynnetään monia eri tietolähteitä.

(8)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1297/2008/EY (5) mukaisesti hyväksytyssä Euroopan yritys- ja kauppatilastojen uudenaikaistamisohjelmassa, jota toteutettiin vuosina 2009–2013, tavoitteena oli helpottaa yritystoiminta- ja kauppatilastojen mukautumista uusiin tietotarpeisiin ja sopeuttaa järjestelmää yritystilastojen tuottamiseen. Ohjelman perusteella tehdyt päätelmät ja suositukset, jotka koskevat painopisteitä ja uusia indikaattoreita, yritystoimintatilastoja koskevan kehyksen selkeyttämistä, yritys- ja kauppatilastojen tuotannon tehostamista ja unionin sisäisen tavarakaupan tilastojen uudenaikaistamista, olisi muunnettava oikeudellisesti sitoviksi säännöksiksi.

(9)

Euroopan yritystilastoja koskevassa kehyksessä tarvitaan joustavampaa lähestymistapaa, joka antaa mahdollisuuden mukautua menetelmien kehittymiseen ja reagoida ajantasaisesti tietojen käyttäjien uusiin ja asianmukaisesti perusteltuihin tarpeisiin, jotka johtuvat muuttuvasta talousympäristöstä sekä globalisaation ja liiketoimintaympäristön monimutkaisuuden lisääntymisestä. Tällaisissa tulevissa mukautuksissa olisi tukeuduttava asianmukaisiin kustannus-hyötyanalyyseihin, eikä tuloksena saaduissa uusissa tietovaatimuksissa saisi sälyttää merkittäviä lisäkustannuksia tai merkittävää lisärasitetta jäsenvaltioiden tai vastaajien kannettaviksi.

(10)

Kansallisten tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien ja EuroGroups-rekisterin tehtävää toimia Euroopan yritystilastojen tietojen keruun ja laadinnan perusinfrastruktuurina olisi vahvistettava. Kansallisia tilastointiin tarkoitettuja yritysrekistereitä olisi käytettävä pääasiallisena tietolähteenä, kun tehdään yritysten perusjoukon ja sen demografian tilastoanalyysiä, määritellään tutkimuksen perusjoukkoa ja muodostetaan yhteyttä hallinnollisiin tietolähteisiin.

(11)

Kansallisten tilastointiin tarkoitettujen yritysrekistereiden ja EuroGroups-rekisterin tehtävän varmistamiseksi kaikille asiaankuuluville yksiköille olisi luotava ja otettava käyttöön yksilöllinen tunnus.

(12)

Konsernit olisi rajattava EuroGroups-rekisterissä ajankohtaisten ja luotettavien tietojen avulla käyttämällä yhdenmukaistettuja kriteereitä ja päivittämällä säännöllisesti tietoja konserneihin kuuluvien oikeudellisten yksiköiden välisistä määräysvaltasuhteista.

(13)

Jotta voitaisiin tehostaa Euroopan tilastojärjestelmän tilastojen tuotantoprosesseja ja keventää tilastoinnista vastaajille koituvaa rasitetta, kansallisilla tilastoviranomaisilla olisi oltava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009 (6) 17 a artiklan mukaisesti oikeus saada viipymättä ja maksutta pääsy kaikkiin kansallisiin hallinnollisiin rekistereihin, käyttää kyseisiä rekisterejä ja integroida ne tilastoihin siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen Euroopan yritystilastojen kehittämiseksi, tuottamiseksi ja jakelemiseksi.

(14)

Asetus (EY) N:o 223/2009 tarjoaa viitekehyksen Euroopan tilastoille. Siinä vaaditaan erityisesti ammatillisen riippumattomuuden, puolueettomuuden, objektiivisuuden, luotettavuuden, tilastosalaisuuden ja kustannustehokkuuden periaatteiden noudattamista.

(15)

Kansallisten tilastoviranomaisten, jotka tuottavat yritystilastoja ja ylläpitävät tilastollisten yritysrekisterien eurooppalaista kehystä, olisi ryhdyttävä vaihtamaan mikroaineistoja ja saatava käyttöoikeus tällaisiin tietoihin kansallisten yritystilastojen tai Euroopan yritystilastojen kehittämistä, tuottamista ja jakelua varten tai Euroopan yritystilastojen laadun parantamista varten. Mikroaineistojen vaihto olisi rajoitettava asianmukaisesti perusteltuihin tapauksiin.

(16)

Luomalla uusi tietolähde, joka perustuu unionin sisäistä tavaravientiä koskevien mikroaineistojen vaihtoon, ja mahdollistamalla innovatiivisten menetelmien käyttö jäsenvaltioille annetaan enemmän liikkumavaraa, kun ne laativat unionin sisäistä tavarakauppaa koskevia tilastojaan, jolloin ne voivat keventää yrityksille vastaamisesta aiheutuvaa rasitetta. Tietojenvaihdon tarkoituksena on tavaroiden ulkomaankauppaa koskevien tilastojen tehokas kehittäminen, tuotanto ja jakelu sekä tällaisten tilastojen laadun parantaminen.

(17)

Unionin ja kolmansien maiden välisten tai monenvälisten kauppa- ja investointisopimusten neuvotteleminen, täytäntöönpano ja uudelleentarkastelu edellyttävät, että komissio saa käyttöönsä tarvittavat tilastotiedot jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisistä kauppavirroista.

(18)

Jäsenvaltioiden välisen tavarakaupan tilastotietojen keruujärjestelmän ja arvonlisäveroon liittyvien veromuodollisuuksien nykyinen tiivis yhteys olisi säilytettävä. Kyseinen yhteys mahdollistaa viejien ja tuojien tunnistamisen ja erityisesti unionin sisäisen tavarakaupan tilastojen kerättyjen tietojen laadun tarkastamisen.

(19)

Rajat ylittävä tavaroiden liikkuminen erityisesti kolmansista maista tai kolmansiin maihin kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (7) mukaisen tullivalvonnan piiriin. Tulliviranomaiset ylläpitävät tällaista liikkumista koskevia tietoja tai rekistereitä tai niillä on pääsy tällaisiin tietoihin tai rekistereihin. Tulli-ilmoituksiin liittyviä tai perustuvia tietoja tai rekistereitä olisi käytettävä unionin tavarakaupan tilastojen tuottamiseen.

(20)

Jotta jäsenvaltioiden kansalliset tilastoviranomaiset voisivat tuottaa tavaroiden ulkomaankauppaa koskevia tilastoja ja parantaa kyseisten tilastojen laatua, niiden olisi vaihdettava tietoja sellaisesta tavaroiden viennistä ja tuonnista, johon liittyy useamman kuin yhden jäsenvaltion tulliviranomaisia. Tilastojen yhdenmukaisen laadinnan varmistamiseksi kyseisten mikroaineistojen vaihdon kansallisten tilastoviranomaisten kesken olisi oltava pakollista.

(21)

Jotta varmistetaan Euroopan yritystilastojen tai kansantalouden tilinpidon laatu ja vertailtavuus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013 (8) käsitteiden ja menetelmien mukaisesti, olisi sallittava salassapidettävien tietojen vaihto asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisten tilastoviranomaisten, niiden asiaankuuluvien kansallisten keskuspankkien, Euroopan keskuspankin (EKP) ja komission (Eurostat) kesken yksinomaan tilastotarkoituksiin.

(22)

Jotta komissio voisi hoitaa perussopimusten mukaiset ja erityisesti sisämarkkinoiden toimintaan liittyvät tehtävänsä, sillä olisi oltava täydelliset, ajantasaiset ja luotettavat tiedot tavaroiden ja palvelujen tuotannosta unionissa ja ulkomaankauppavirroista. Myös yritykset tarvitsevat tällaisia tietoja voidakseen seurata markkinoitaan ja kyseisten markkinoiden kansainvälistä ulottuvuutta.

(23)

Jäsenvaltioiden tai toimivaltaisten kansallisten viranomaisten olisi pyrittävä yksinkertaistamaan mahdollisimman pitkälle eurooppalaisia yrityksiä koskevien tietojen keräämistä. Kansallisten tilastoviranomaisten olisi otettava huomioon viimeisin digitaalinen kehitys päätettäessä tilastotietojen keruuvälineistä ja -menetelmistä, ja niitä olisi kannustettava ottamaan käyttöön innovatiivisia lähestymistapoja.

(24)

On tarpeen tuottaa yritystilastoja toimialoittain, jotta voidaan mitata yritysten tuottavuutta unionissa. Erityisesti palvelualaa koskevilla tilastoilla on yhä enemmän kysyntää, koska palveluala on nykyajan talouksien dynaamisin ala varsinkin, kun otetaan huomioon sen tarjoamat mahdollisuudet luoda kasvua ja työpaikkoja ja sen yhteydet valmistusteollisuuteen. Tätä suuntausta voimistaa entisestään uusien digitaalisten palvelujen kehittyminen. Yhä kasvava tilastojen kysyntä koskee myös kulttuurialaa ja luovia aloja, kuten todetaan 13 päivänä joulukuuta 2016 hyväksytyssä Euroopan parlamentin päätöslauselmassa kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskevasta EU:n johdonmukaisesta politiikasta (9). Palvelukaupan tilastot ovat olennaisen tärkeitä, kun seurataan palvelujen sisämarkkinoiden ja digitaalisten sisämarkkinoiden toimintaa ja arvioidaan palvelukaupan esteiden vaikutuksia.

(25)

Asetus (EY) N:o 223/2009 muodostaa tämän asetuksen viitekehyksen, myös salassapidettävien tietojen suojan osalta. Tavaroiden ulkomaankaupan tilastotiedot ovat kuitenkin hyvin yksityiskohtaisia, mikä edellyttää salassapitoa koskevia erityissääntöjä. Tavaroiden tuojan tai viejän on esitettävä kansalliselle tilastoviranomaiselle pyyntö siitä, ettei sellaisia tilastollisia tuloksia luovuteta, joiden perusteella voidaan epäsuorasti tunnistaa tällainen tuoja tai viejä. Kansallisen tilastoviranomaisen olisi katsottava pyyntö perustelluksi siinä tapauksessa, että tuoja tai viejä voidaan tilastollisten tulosten perusteella tunnistaa epäsuorasti. Muussa tapauksessa kansallisen tilastoviranomaisen olisi voitava jakaa tilastolliset tulokset sellaisessa muodossa, jonka pohjalta on mahdollista tunnistaa epäsuorasti tuoja tai viejä.

(26)

Seurattaessa, miten Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttaminen edistyy jäsenvaltioiden ja unionin tasolla, unionin taloutta varten tarvitaan yhdenmukaistettuja tilastoja, jotka koskevat ilmastonmuutosta ja resurssitehokkuutta, tutkimusta ja kehittämistä, innovaatiota, tietoyhteiskuntaa kattaen sekä markkinatoiminnan että markkinattoman toiminnan ja yritysten toimintaympäristöä kokonaisuudessaan, erityisesti yritysdemografiaa ja markkinatoimintaan liittyvää työllisyyttä. Tällaisten tietojen avulla päätöksentekijät voivat tehdä tietoon perustuvia poliittisia päätöksiä, joilla kehitetään taloutta tietämyksen ja innovoinnin pohjalta, parannetaan pk-yritysten mahdollisuuksia päästä sisämarkkinoille, kehitetään yrittäjyyttä sekä parannetaan kestävyyttä ja kilpailukykyä.

(27)

Innovaatiota ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevia tilastoja tarvitaan kehitettäessä ja seurattaessa toimintapolitiikkoja, joiden tavoitteena on vahvistaa jäsenvaltioiden kilpailukykyä ja parantaa niiden keskipitkän ja pitkän aikavälin mahdollisuuksia kehittää älykästä kasvua ja työllisyyttä. Laajeneva digitaalitalous sekä tieto- ja viestintäteknologian lisääntynyt käyttö ovat myös tärkeitä kilpailukykyä ja kasvua edistäviä tekijöitä unionissa, ja tilastoja tarvitaan niitä koskevien strategioiden ja politiikkojen tueksi, myös digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi.

(28)

Yritystilastoja tarvitaan myös asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaiseen kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon laatimiseen.

(29)

Luotettavia ja ajantasaisia tilastoja tarvitaan kunkin jäsenvaltion talouskehityksestä raportoimiseen unionin talouspolitiikan puitteissa. Euroopan keskuspankki tarvitsee nopeasti saatavilla olevia lyhyen aikavälin tilastoja voidakseen arvioida jäsenvaltioiden talouskehitystä yhteisen rahapolitiikan yhteydessä.

(30)

Vaikka tietovaatimuksissa noudatettaisiin periaatetta, jonka mukaan yritystilastoja on laadittava koko taloudesta, niissä olisi suhteellisuusperiaatteen mukaisesti otettava mahdollisimman hyvin huomioon yksinkertaistamistoimet, jotta kevennetään suhteellisen pienten jäsenvaltioiden yritystalouksiin kohdistuvaa rasitetta. Lisävaatimukset eivät saisi aiheuttaa vastaajille kohtuutonta hallinnollista rasitetta.

(31)

Kansainvälisiä standardeja, kuten tilasto- ja metatiedon vaihtoa koskevaa SDMX-hanketta (Statistical Data and Metadata Exchange), ja ESS:ssä laadittuja tilastollisia tai teknisiä standardeja, kuten metatieto- ja validointistandardeja, olisi käytettävä siinä määrin, kuin se on tarkoituksenmukaista myös eurooppalaisten yritystilastojen osalta. Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea, jäljempänä ESS-komitea, on vahvistanut ESS:n laaturaporttien rakennestandardin asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan mukaisesti. Kyseisillä standardeilla olisi edistettävä laadunvarmistuksen ja laaturaportoinnin yhdenmukaistamista tämän asetuksen mukaisesti.

(32)

Jotta voidaan ottaa huomioon talouden ja tekniikan kehitys, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä tilastotietojen tyyppien muuttamiseksi, niiden tilastotietojen yksityiskohtien täydentämiseksi, joita veroviranomaisten ja tulliviranomaisten on annettava liitteiden V ja VI mukaisesti sekä liitteessä I eriteltyjen aiheiden ja tämän asetuksen muuttamiseksi pienentämällä unionin sisäiseen tavaravientiin sovellettavia kattavuusasteita. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (10) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(33)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano muuttujien yksityiskohtien sekä muotoa, turvallisuutta ja salassapitoa koskevien toimenpiteiden osalta, tilastollisten yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen tarkoituksia varten salassapidettävien tietojen vaihdon osalta, laatu- ja metatietojen selvitysten sisältöä ja siirtoa koskevia määräaikoja koskevien järjestelyjen osalta, tietojen ja metatietojen siirtoa koskevien standardien osalta sekä tämän asetuksen vaatimuksista tai tämän asetuksen nojalla annettujen delegoitujen säädösten tai täytäntöönpanosäädösten vaatimuksista poikkeamisen osalta, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Komissiolle olisi siirrettävä samaa tarkoitusta varten täytäntöönpanovaltaa, joka kattaa järjestelyjen täsmentämisen tietojen antamista ja vaihtamista tietyistä hallinnollisista aineistoista koskevilta osin sekä tietojen muotoa, turvallisuutta ja salassapitoa koskevat toimenpiteet ja salassapidettävien tietojen vaihtoa koskevan menettelyn unionin sisäistä tavarakauppaa koskevia tilastoja varten, asiaankuuluvien metatietojen eritelmät, aikataulun, järjestelyt, jotka koskevat tuontijäsenvaltiolle unionin sisäisestä tavaraviennistä toimitettavien tilastotietojen keräämistä ja laadintaa, järjestelyt kattavuusasteen soveltamiseksi koko unionin sisäiseen tavarakauppaan viiteajanjakson osalta, sellaisten unionin sisäistä tavarakauppaa koskevien tilastotietojen tietoelementtejä koskevien teknisten määrittelyjen vahvistaminen, jotka toimitetaan tuontijäsenvaltiolle, sekä näihin liittyvät yksinkertaistukset. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (11) mukaisesti.

(34)

Komission olisi tarvittaessa suoritettava kustannus-hyötyanalyyseja ja varmistettava, ettei mikään sen ehdottama toimi aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia tai lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille, etenkään pk-yrityksille, ottaen huomioon hyödyt, joita käyttäjien odotetaan saavan, ja sen, että tämä johtaa tilastojen laadun paranemiseen.

(35)

Komission olisi voitava myöntää poikkeuksia tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten soveltamisesta, jos niiden soveltaminen johtaa siihen, että jäsenvaltion kansallista tilastojärjestelmää on mukautettava merkittävästi järjestämällä ylimääräisiä kyselytutkimuksia tai tekemällä merkittäviä mukautuksia jäsenvaltion tilastotuotantojärjestelmään, jotta siinä voitaisiin käyttää uusia tietolähteitä tai yhdistää eri lähteitä.

(36)

Kun tarvitaan uusia tietovaatimuksia tai parannuksia tämän asetuksen kattamiin tietokokonaisuuksiin, komission olisi voitava käynnistää pilottitutkimuksia, jotka jäsenvaltiot toteuttavat vapaaehtoisuuden pohjalta. Ensisijaisesti komission olisi voitava käynnistää pilottitutkimuksia, jotka koskevat palveluiden ulkomaankauppaa, kiinteistöjä, rahoitusta koskevia indikaattoreita sekä ympäristöä ja ilmastoa.

(37)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli vahvistaa yhteistä kehystä Euroopan yritystilastoja varten, vaan se voidaan yhdenmukaistamisen ja vertailtavuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(38)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden olisi korvattava toimenpiteet, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa (EY) N:o 48/2004 (12), (EY) N:o 638/2004 (13), (EY) N:o 808/2004 (14), (EY) N:o 716/2007 (15), (EY) N:o 177/2008, (EY) N:o 295/2008 (16) ja (EY) N:o 471/2009 (17), Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä (EY) N:o 1608/2003 (18) sekä neuvoston asetuksissa (ETY) N:o 3924/91 (19) ja (EY) N:o 1165/98 (20). Kyseiset säädökset olisi sen vuoksi kumottava.

(39)

Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (21) 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(40)

ESS-komiteaa on kuultu,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

Yleiset säännökset

1 artikla

Kohde

Tällä asetuksella luodaan yhteinen oikeudellinen kehys seuraavia varten:

a)

2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen Euroopan yritystilastojen kehittäminen, tuottaminen ja jakelu,

b)

tilastollisten yritysrekisterien eurooppalainen kehys.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Euroopan yritystilastot kattavat seuraavat:

a)

tilastoyksiköiden rakenne, taloudellinen toiminta ja tulokset, niiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, niiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kauppa sekä globaalit arvoketjut. Tämän asetuksen soveltamista varten Euroopan yritystilastot kattavat myös tutkimuksen ja kehittämisen tilastot korkeakoulusektorilta sekä julkiselta ja yksityiseltä voittoa tavoittelemattomalta sektorilta;

b)

teollisuustuotteiden ja palveluiden tuotanto ja tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa.

2.   Tilastollisten yritysrekisterien eurooppalainen kehys kattaa kansalliset tilastointiin tarkoitetut yritysrekisterit ja EuroGroups-rekisterin sekä niiden välisen tiedonvaihdon 10 artiklan mukaisesti.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tilastointiin tarkoitetut kansalliset yritysrekisterit sisältävät seuraavat:

a)

kaikki bruttokansantuotteen (BKT) muodostumiseen osallistuvat taloudellista toimintaa harjoittavat yritykset ja niiden paikalliset yksiköt;

b)

oikeudelliset yksiköt, joista nämä yritykset muodostuvat;

c)

niiden yritysten osalta, joilla on kokonsa vuoksi huomattava vaikutus ja joiden toimialayksiköillä on huomattava vaikutus aggregoituihin (kansallisiin) tietoihin, joko

i)

toimialayksiköt ja kunkin sellaisen toimialayksikön koko, joista kyseiset yritykset muodostuvat; tai

ii)

kyseisten yritysten sivutoimialan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 (22) säädetty NACE-koodi ja kuhunkin sivutoimialaan kuuluvan toiminnan laajuus;

d)

konsernit, joihin kyseiset yritykset kuuluvat.

4.   EuroGroups-rekisteri sisältää seuraavat neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 696/93 (23) määritellyt yksiköt:

a)

kaikki bruttokansantuotteen (BKT) muodostumiseen osallistuvat taloudellista toimintaa harjoittavat yritykset, jotka ovat osa monikansallista konsernia;

b)

oikeudelliset yksiköt, joista nämä yritykset muodostuvat;

c)

monikansalliset konsernit, joihin kyseiset yritykset kuuluvat.

5.   Kotitaloudet eivät kuulu tilastollisten yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen soveltamisalaan, siltä osin kuin niiden tuottamat tavarat ja palvelut ovat niiden omaa kulutusta varten tai niihin liittyy oman omaisuuden vuokraamista.

6.   Ulkomaisten yritysten paikallisia yksiköitä, jotka eivät muodosta erillistä oikeudellista yksikköä (sivuliikkeet) ja jotka luokitellaan asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaisesti yritysmäisiksi yhteisöiksi, pidetään tilastointiin tarkoitettujen kansallisten yritysrekisterien sekä EuroGroups-rekisterin kannalta yrityksinä.

7.   Konsernit yksilöidään niiden oikeudellisten yksiköiden välisten määräysvaltasuhteiden avulla asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaisesti.

8.   Kun kyseessä ovat tilastointiin tarkoitetut kansalliset yritysrekisterit ja EuroGroups-rekisteri, tätä asetusta sovelletaan ainoastaan yksiköihin, jotka harjoittavat kokonaan tai osittain taloudellista toimintaa, ja niihin taloudellisesti passiivisiin oikeudellisiin yksiköihin, jotka ovat osa yritystä yhdessä taloudellisesti aktiivisten oikeudellisten yksiköiden kanssa.

9.   Tilastollisten yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen yhteydessä taloudellisena toimintana pidetään seuraavia:

a)

kaikki toiminta, joka käsittää tavaroiden ja palvelujen tarjoamista tietyillä markkinoilla;

b)

markkinattomat palvelut, jotka vaikuttavat bruttokansantuotteeseen (BKT);

c)

aktiivisten oikeudellisten yksiköiden suorat ja epäsuorat omistukset.

Varojen ja/tai velkojen hallussapitoa voidaan myös pitää taloudellisena toimintana.

10.   Tilastollisten yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen tilastoyksiköt määritellään asetuksen (ETY) N:o 696/93 mukaisesti, jollei tässä artiklassa säädetyistä rajoituksista muuta johdu.

3 artikla

Määritelmät

1.   Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’tilastoyksiköllä’ asetuksessa (ETY) N:o 696/93 tarkoitettuja tilastoyksiköitä;

b)

’raportointiyksiköllä’ yksikköä, joka toimittaa tiedot;

c)

’aihealueella’ yhtä tai useampaa tietokokonaisuutta, joka on jäsennetty tiettyjen aiheiden kattamiseksi;

d)

’aiheella’ laadittavan tiedon sisältöä; kukin aihe kattaa yhden tai useamman yksityiskohtaisen aiheen;

e)

’yksityiskohtaisella aiheella’ jostain aiheesta laadittavan tiedon yksityiskohtaista sisältöä; kukin yksityiskohtainen aihe kattaa yhden tai useamman muuttujan;

f)

’muuttujalla’ yksikön ominaispiirrettä, joka voi saada useamman kuin yhden arvon arvojoukosta;

g)

’markkinatoiminnalla’ asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevan 1 luvun 1.37 kohdassa tarkoitettua markkinatoimintaa;

h)

’markkinattomalla toiminnalla’ asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevan 1 luvun 1.34 kohdassa tarkoitettua markkinatonta toimintaa;

i)

’markkinatuottajilla’ asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevan 3 luvun 3.24 kohdassa määriteltyjä markkinatuottajia;

j)

’markkinattomilla tuottajilla’ asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevan 3 luvun 3.26 kohdassa määriteltyjä markkinattomia tuottajia;

k)

’kansallisilla tilastoviranomaisilla’ kunkin jäsenvaltion asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimeämiä kansallisia tilastolaitoksia ja muita kansallisia viranomaisia, jotka vastaavat Euroopan tilastojen kehittämisestä, tuottamisesta ja jakelusta;

l)

’virallisella lähteellä’ tilastointiin tarkoitetun kansallisen yritysrekisterin ja EuroGroups-rekisterin 17 artiklassa tarkoitetut laatuvaatimukset täyttävät tiedot sisältävien aineistojen ainoaa toimittajaa;

m)

’mikroaineistoilla’ yksittäisiä havaintoja tai mittauksia tunnistettavissa olevien raportointiyksiköiden tai tilastoyksiköiden ominaispiirteistä;

n)

’käytöllä tilastotarkoituksiin’ asetuksen (EY) N:o 223/2009 3 artiklan 8 alakohdassa määriteltyä käyttöä tilastotarkoituksiin;

o)

’salassapidettävillä tiedoilla’ asetuksen (EY) N:o 223/2009 3 artiklan 7 alakohdassa määriteltyjä salassapidettäviä tietoja;

p)

’veroviranomaisilla’ neuvoston direktiivin 2006/112/EY (24) soveltamisesta vastaavia jäsenvaltion kansallisia viranomaisia;

q)

’tulliviranomaisilla’ asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 1 alakohdassa määriteltyjä tulliviranomaisia;

r)

’monikansallisella konsernilla’ asetuksen (ETY) N:o 696/93 liitteen III C jaksossa tarkoitettua yritysryhmää, jossa on vähintään kaksi yritystä tai oikeudellista yksikköä, joista kukin sijaitsee eri maassa.

2.   Jäljempänä olevassa 11–15 artiklassa tarkoitetaan

a)

’vientijäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jonka tilastoalueelta tavarat viedään niiden tuontijäsenvaltiossa olevaan määräpaikkaan;

b)

’tuontijäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, jonka tilastoalueelle tavarat tuodaan vientijäsenvaltiosta;

c)

’tavaroilla’ irtainta omaisuutta, myös sähkövirtaa ja maakaasua.

II LUKU

Tietolähteet

4 artikla

Tietolähteet ja menetelmät

Jäsenvaltioiden on tuotettava 6 ja 7 artiklassa tarkoitetut tilastot sekä perustettava 9 artiklan mukaisesti niiden tilastointiin tarkoitetut kansalliset yritysrekisterit kaikkia asiaankuuluvia tietolähteitä käyttämällä ja niin, että samalla vältetään liiallista vastaajiin kohdistuvaa rasitetta ja ottaen asianmukaisesti huomioon kansallisten tilastoviranomaisten kustannustehokkuus.

Kansalliset tilastoviranomaiset voivat käyttää seuraavia tietolähteitä, mukaan lukien niiden yhdistelmät, tässä asetuksessa vaadittujen tilastojen ja tilastointiin tarkoitettujen kansallisten yritysrekisterien tuottamiseen, edellyttäen että tulokset täyttävät 17 artiklassa tarkoitetut laatukriteerit:

a)

kyselytutkimukset;

b)

hallinnolliset aineistot, mukaan lukien vero- ja tulliviranomaisten tiedot, kuten vuositilinpäätökset;

c)

vaihdetut mikroaineistot;

d)

muut asiaankuuluvat lähteet, menetelmät tai innovatiiviset lähestymistavat, kunhan ne mahdollistavat vertailukelpoisten ja erityisten laatuvaatimusten mukaisten tietojen tuotannon.

Toisen kohdan a alakohdassa tarkoitettujen kyselytutkimusten osalta raportointiyksiköiden, joilta jäsenvaltiot pyytävät tietoja, on annettava ajantasaisia, tarkkoja ja täydellisiä tietoja, joita tarvitaan tässä asetuksessa vaadittujen tilastojen ja tilastointiin tarkoitettujen kansallisten yritysrekisterien tuottamiseen.

Toisen kohdan d alakohdassa tarkoitettujen menetelmien ja lähestymistapojen on oltava tieteellisesti perusteltuja ja hyvin dokumentoituja.

5 artikla

Pääsy hallinnollisiin aineistoihin ja tietojen antaminen

1.   Kansallisilla tilastoviranomaisilla ja komissiolla (Eurostat) on oikeus saada asetuksen (EY) N:o 223/2009 17 a artiklan mukaisesti viipymättä ja maksutta pääsy kaikkiin hallinnollisiin aineistoihin, samoin kuin niiden käyttöoikeus, sekä oikeus yhdistää nämä rekisterit muihin tietolähteisiin tämän asetuksen mukaisten tilastollisten vaatimusten täyttämiseksi sekä tilastointiin tarkoitettujen kansallisten yritysrekisterien sekä EuroGroups-rekisterin päivittämiseksi. Kansallisten tilastoviranomaisten ja komission (Eurostat) pääsy kyseisiin aineistoihin on rajattu hallinnollisiin aineistoihin, jotka kuuluvat niiden kunkin omien julkisen hallinnon järjestelmien piiriin.

2.   Kunkin jäsenvaltion veroviranomaisten on annettava toimivaltaisille kansallisille tilastoviranomaisille liitteessä V yksilöityjä tavaroiden vientiin ja tuontiin liittyviä tietoja tilastotarkoituksia varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan mukaisesti

a)

liitteen V muuttamiseksi määrittämällä veroviranomaisten antamien tilastotietojen tyypit; ja

b)

tämän asetuksen täydentämiseksi täsmentämällä niiden tilastotietojen yksityiskohdat, joita veroviranomaisten on liitteen V mukaisesti annettava.

3.   Kunkin jäsenvaltion tulliviranomaisen on annettava toimivaltaisille kansallisille tilastoviranomaisille liitteessä VI yksilöityjä tavaroiden vientiin ja tuontiin liittyviä tietoja tilastotarkoituksia varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan mukaisesti

a)

liitteen VI muuttamiseksi määrittämällä veroviranomaisten antamien tilastotietojen tyypit; ja

b)

tämän asetuksen täydentämiseksi täsmentämällä niiden tilastotietojen yksityiskohdat, joita tulliviranomaisten on liitteen VI mukaisesti annettava.

4.   Tuottaakseen yhdenmukaisia tavaroiden ulkomaankauppaa koskevia tilastoja ja parantaakseen kyseisten tilastojen laatua asiaankuuluvien jäsenvaltioiden kansallisten tilastoviranomaisten on vaihdettava tilastotarkoituksia varten tavaroiden vientiä ja tuontia koskevia mikroaineistoja, jotka ne saavat niiden tulliviranomaisilta arvion tekemiseksi niiden jäsenvaltion näennäiskauttakulun (quasi-transit) tavaroiden viennistä ja tuonnista.

Muiden sellaisten kauppavirtojen osalta, joihin liittyy useamman kuin yhden jäsenvaltion tulliviranomaisia, kansallisten tilastoviranomaisten on vaihdettava vastaavia tavaroiden vientiä tai tuontia koskevia mikroaineistoja asiaankuuluvien tilastojen laadun parantamiseksi.

5.   Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään tämän artiklan mukaista tiedonvaihtoa koskevat järjestelyt.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

III LUKU

Yritystilastot

6 artikla

Tietovaatimukset

1.   Euroopan yritystilastot kattavat seuraavat aihealueet:

a)

lyhyen aikavälin yritystilastot;

b)

maakohtaiset yritystilastot;

c)

alueelliset yritystilastot;

d)

kansainvälistä toimintaa koskevat tilastot.

2.   Aihealueet sisältävät yhden tai useamman seuraavista aiheista, jotka eritellään yksityiskohtaisemmin liitteessä I:

a)

yritysten perusjoukko;

b)

globaalit arvoketjut;

c)

tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kauppa;

d)

innovaatio;

e)

tavaroiden ulkomaankauppa;

f)

palveluiden ulkomaankauppa;

g)

investoinnit;

h)

työpanokset;

i)

tuotokset ja tulokset;

j)

hinnat;

k)

ostot;

l)

kiinteistöt;

m)

T&K-panokset.

3.   Kunkin aiheen jaksollisuus, viiteajanjakso ja tilastoyksikkö vahvistetaan liitteessä II.

4.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan mukaisesti liitteessä I eriteltyjen yksityiskohtaisten aiheiden muuttamiseksi.

5.   Käyttäessään sille siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä 4 kohdan mukaisesti komissio varmistaa, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

delegoiduilla säädöksillä pyritään kustannus- ja rasitusvaikutuksiltaan neutraaliuteen tai niiden vähentämiseen, eivätkä kyseiset säädökset missään tapauksessa aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia tai merkittävää lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille;

b)

enintään yksi lyhyen aikavälin yritystilastojen aihealueeseen kuuluva yksityiskohtainen aihe, kolme maakohtaisten yritystilastojen aihealueeseen kuuluvaa yksityiskohtaista aihetta, kaksi alueellisten yritystilastojen aihealueeseen kuuluvaa yksityiskohtaista aihetta ja kaksi kansainvälistä toimintaa koskevien tilastojen aihealueeseen kuuluvaa yksityiskohtaista aihetta, jotka on lueteltu liitteessä I, korvataan toisella yksityiskohtaisella aiheella ja kaikkien aihealueiden osalta yhteensä enintään yksi yksityiskohtainen aihe lisätään viiden peräkkäisen vuoden aikana;

c)

delegoidut säädökset hyväksytään vähintään 18 kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä lukuun ottamatta innovaatio-aihetta, jota koskevat delegoidut säädökset hyväksytään vähintään kuusi kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä, ja tieto- ja viestintätekniikan käytön ja sähköisen kaupan aihetta, jota koskevat delegoidut säädökset hyväksytään vähintään viisitoista kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä;

d)

mahdollisten uusien yksityiskohtaisten aiheiden toteuttamiskelpoisuus arvioidaan pilottitutkimuksilla, jotka jäsenvaltiot toteuttavat 20 artiklan mukaisesti.

6.   Edellä olevaa 5 kohdan b alakohtaa ei sovelleta:

a)

innovaation, tieto- ja viestintätekniikan käytön, sähköisen kaupan ja globaalien arvoketjujen yksityiskohtaisiin aiheisiin;

b)

muutoksiin, jotka johtuvat asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaiseen kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon kehikkoon ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 (25) mukaiseen maksutasetilastokehykseen tehtävistä muutoksista.

7 artikla

Tietovaatimusten tekniset määrittelyt

1.   Liitteessä I lueteltujen yksityiskohtaisten aiheiden osalta jäsenvaltioiden on laadittava kunkin yksityiskohtaisen aiheen kannalta merkitykselliset tiedot. Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään seuraavat tämän asetuksen mukaisesti toimitettavien tietojen osatekijät sekä niiden tekniset määritelmät ja yksinkertaistukset:

a)

muuttujat;

b)

mittayksikkö;

c)

tilaston perusjoukko (mukaan lukien vaatimukset, jotka koskevat markkinatoimintaa ja markkinatonta toimintaa tai markkinatuottajia ja markkinattomia tuottajia);

d)

luokitukset (mukaan lukien tuote-, maa- ja alueluokitukset sekä kauppatapahtuman luonnetta koskevat luettelot) ja jaottelut;

e)

yksittäisten aineistojen vapaaehtoinen toimittaminen;

f)

approksimaatioiden käyttö ja laatuvaatimukset;

g)

tietojen toimittamisen määräaika;

h)

ensimmäinen viiteajanjakso;

i)

painotus ja perusvuoden muuttaminen lyhyen aikavälin yritystilastojen aihealueella;

j)

muut määrittelyt, mukaan lukien tavaroiden ulkomaankaupan aihetta koskeva viiteajanjakso.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Käyttäessään 1 kohdassa tarkoitettua valtaa yksinkertaistusten osalta komissio ottaa suhteellisuusperiaatteen mukaisesti huomioon yritystalouksien koon ja merkityksen, jotta yrityksiin kohdistuvaa rasitetta kevennettäisiin. Lisäksi komissio varmistaa, että asetuksen (EU) N:o 549/2013 mukaisen kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon kehikon ja asetuksen (EY) N:o 184/2005 mukaisen maksutasetilastokehyksen laatimisen edellyttämät lähtötiedot ovat edelleen saatavissa. Täytäntöönpanosäädökset, tämän asetuksen nojalla annettavaa ensimmäistä täytäntöönpanosäädöstä lukuun ottamatta, hyväksytään vähintään 18 kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä, kun kyseessä ovat liitteessä I luetellut aiheet. Innovaatio-aihetta koskevat täytäntöönpanosäädökset hyväksytään vähintään kuusi kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä, ja tieto- ja viestintätekniikan käytön ja sähköisen kaupan aihetta koskevat täytäntöönpanosäädökset hyväksytään vähintään viisitoista kuukautta ennen tietojen viiteajanjakson päättymistä.

3.   Antaessaan täytäntöönpanosäädöksiä 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 6 artiklan 2 kohdan b, c ja d kohdassa lueteltuja aiheita, komissio varmistaa, että muuttujien määrä kunkin 6 artiklan 1 kohdassa luetellun alan osalta on korkeintaan

a)

22 muuttujaa lyhyen aikavälin yritystilastojen aihealueen osalta;

b)

93 muuttujaa maakohtaisten yritystilastojen aihealueen osalta;

c)

31 muuttujaa alueellisten yritystilastojen aihealueen osalta; ja

d)

26 muuttujaa kansainvälistä toimintaa koskevien tilastojen aihealueen osalta.

4.   Antaessaan täytäntöönpanosäädöksiä 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, 6 artiklan 2 kohdan b–d alakohdassa lueteltujen aiheiden osalta komissio varmistaa, että kunkin aiheen muuttujien määrä on korkeintaan

a)

20 muuttujaa globaalien arvoketjujen aiheen osalta;

b)

73 muuttujaa tieto- ja viestintätekniikan käytön ja sähköisen kaupan aiheen osalta; ja

c)

57 muuttujaa innovaatio-aiheen osalta.

5.   Jos tarvitaan uusia tietoja käyttäjien tarpeiden täyttämiseksi ja tietyn joustovaran antamiseksi, komissio voi muuttaa korkeintaan viittä muuttujaa kutakin aihealuetta kohti lyhyen aikavälin yritystilastojen, alueellisten yritystilastojen ja kansainvälistä toimintaa koskevien tilastojen aihealueiden osalta ja korkeintaan 20:tä muuttujaa maakohtaisten yritystilastojen aihealueen osalta millä tahansa viisi perättäistä kalenterivuotta kestävällä ajanjaksolla 3 kohdan mukaisesti. Kyseisiä enimmäismääriä ei sovelleta globaalien arvoketjujen, innovaation eikä tieto- ja viestintätekniikan käytön tai sähköisen kaupan aiheisiin.

6.   Sen estämättä, mitä tämän artiklan 3 kohdassa säädetään, kun tarvitaan uutta tietoa käyttäjien tarpeiden täyttämiseksi ja tietyn joustovaran antamiseksi 20 artiklassa tarkoitettujen pilottitutkimusten perusteella, tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen aihealueiden osalta muuttujien kokonaismäärää ei tule korottaa enemmällä kuin kymmenellä muuttujalla kaikkien alojen osalta yhteensä.

7.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen täytäntöönpanosäädösten valmistelussa on otettava huomioon jäsenvaltioille tai vastaajille mahdollisesti aiheutuva lisäkustannus tai hallinnollinen rasite sekä arvio ennakoidusta tilastojen laadun paranemisesta ja kaikki muut välittömät tai välilliset hyödyt, jotka ovat seurausta ehdotetuista lisätoimista.

Tämän kohdan ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta muutoksiin, jotka johtuvat asetuksen (EY) N:o 549/2013 mukaiseen kansantalouden tilinpidon ja aluetilinpidon kehikkoon ja asetuksen (EY) N:o 184/2005 mukaiseen maksutasetilastokehykseen tehtävistä muutoksista tai näissä asetuksissa oleviin luokituksiin ja nimikkeistöön tehtävistä muutoksista.

IV LUKU

Yritysrekisterit

8 artikla

Tilastollisten yritysrekisterien eurooppalainen kehys

1.   Komissio (Eurostat) perustaa unionin tason tilastotarkoituksia varten EuroGroups-rekisterin, joka käsittää monikansalliset konsernit.

2.   Jäsenvaltioiden on perustettava kansallisella tasolla yksi tai useampi tilastointiin tarkoitettu kansallinen yritysrekisteri, jossa yhteinen ydinrakenne on yhdenmukaistettu tämän asetuksen mukaisesti ja jota voidaan käyttää kyselytutkimusten valmistelun ja koordinoinnin perustana ja yritysten perusjoukon ja yritysdemografian tilastollisen analyysin tietolähteenä sekä hallinnollisten tietojen käyttöä ja tilastoyksiköiden tunnistamista ja luomista varten.

3.   Jäsenvaltiot ja komissio (Eurostat) vaihtavat tilastollisten yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen tarkoituksia varten tietoja 10 artiklan mukaisesti.

4.   Tilastointiin tarkoitetut kansalliset yritysrekisterit ja EuroGroups-rekisteri ovat virallinen lähde, josta johdetaan 17 artiklan mukaisesti laadukkaita ja yhdenmukaistettuja tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien perusjoukkoja Euroopan tilastojen tuottamista varten.

Tilastointiin tarkoitetut kansalliset yritysrekisterit ovat kansallisten tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien perusjoukkojen virallinen lähde. EuroGroups-rekisteri on EES:n virallinen lähde monikansallisiin konserneihin liittyvien rajat ylittävien tietojen yhteensovittamista edellyttävien yritystilastojen rekisteriperusjoukkona.

9 artikla

Tilastollisten yritysrekisterien eurooppalaista kehystä koskevat vaatimukset

1.   Edellä olevan 8 artiklan mukaisen tilastollisten yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen kattamille tilastoyksiköille ja oikeudellisille yksiköille ovat ominaisia kummassakin seuraavista alakohdista esitetyt osatekijät, jotka määritetään tarkemmin liitteessä III:

a)

rekisterien yksityiskohtaiset aiheet ja yksilöivät tunnukset;

b)

viiteaika ja jaksollisuus.

2.   Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään liitteessä III lueteltuihin rekisterien yksityiskohtaisiin aiheisiin liittyvät muuttujat.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.   Komissio varmistaa täytäntöönpanosäädöksiä 2 kohdan nojalla antaessaan, ettei jäsenvaltioille tai vastaajille aiheudu merkittäviä lisäkustannuksia tai merkittävää lisärasitetta.

10 artikla

Salassapidettävien tietojen vaihtaminen ja käyttöoikeus tällaisiin tietoihin tilastollisten yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen tarkoituksia varten

1.   Jäsenvaltiot vaihtavat salassapidettäviä tietoja.

Tätä tarkoitusta varten monikansallisten konsernien ja kyseisiin konserneihin kuuluvien yksiköiden salassapidettäviä tietoja, joihin sisältyvät liitteessä IV luetellut muuttujat, vaihdetaan yksinomaan tilastollisia tarkoituksia varten eri jäsenvaltioiden kansallisten tilastoviranomaisten kesken, edellyttäen että tietojenvaihdolla pyritään varmistamaan monikansallisia konserneja koskevien tietojen laatu unionissa. Tällaista tietojenvaihtoa voidaan toteuttaa myös vastaamisesta aiheutuvan rasitteen vähentämiseksi.

Kansalliset keskuspankit voivat olla osallisena salassapidettävien tietojen vaihtamisessa yksinomaan tilastollisiin tarkoituksiin edellyttäen, että tällaisella salassapidettävien tietojen vaihdolla pyritään varmistamaan monikansallisia konserneja koskevien tietojen laatu unionissa ja että tiedot antava toimivaltainen kansallinen tilastoviranomainen on nimenomaisesti antanut luvan tietojenvaihtoon.

2.   Komissio (Eurostat) ja jäsenvaltiot vaihtavat salassapidettäviä tietoja.

Tätä tarkoitusta varten kansalliset tilastoviranomaiset toimittavat monikansallisten konsernien ja niihin kuuluvien yksiköiden tiedot, joihin sisältyvät liitteessä IV luetellut muuttujat, komissiolle (Eurostat) unionin monikansallisia konserneja koskevien tietojen tuottamiseksi yksinomaan tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietojen yhdenmukaisen kirjaamisen varmistamiseksi ja niiden käyttämiseksi yksinomaan tilastollisia tarkoituksia varten komissio (Eurostat) toimittaa kunkin jäsenvaltion toimivaltaisille kansallisille tilastoviranomaisille monikansallisia konserneja ja niihin kuuluvia yksiköitä koskevat tiedot, joihin sisältyvät liitteessä IV luetellut muuttujat, kun vähintään yksi konsernin oikeudellinen yksikkö sijaitsee kyseisen jäsenvaltion alueella.

Jotta EuroGroups-rekisterin tuottamisessa varmistettaisiin tehokkuus ja korkea laatu, komissio (Eurostat) toimittaa yksinomaan tilastollisia tarkoituksia varten kansallisille tilastoviranomaisille, tiedot, joihin sisältyvät liitteessä IV luetellut muuttujat, kaikista EuroGroups-rekisteriin kirjatuista monikansallisista konserneista sekä niihin kuuluvista yksiköistä.

3.   Komissio (Eurostat) ja jäsenvaltiot vaihtavat salassapidettäviä tietoja oikeudellisten yksiköiden tunnistamista varten.

Tätä tarkoitusta varten kansalliset tilastoviranomaiset toimittavat liitteessä IV lueteltuihin tunnistamis- ja demografisiin muuttujiin ja ositusparametreihin rajatut tiedot yhtiöitetyistä oikeudellisista yksiköistä komissiolle (Eurostat) yksinomaan oikeudellisten yksiköiden yksilöivää tunnistamista varten unionissa.

Jotta EuroGroups-rekisterin tuottamisessa varmistetaan tehokkuus ja korkea laatu, komissio (Eurostat) toimittaa kunkin jäsenvaltion kansallisille tilastoviranomaisille liitteessä IV lueteltuihin tunnistamis- ja demografisiin muuttujiin ja ositusparametreihin rajatut tiedot oikeudellisista yksiköistä ainoastaan oikeudellisten yksiköiden tunnistamista varten unionissa.

4.   Salassapidettäviä tietoja voidaan vaihtaa yksinomaan tilastollisia tarkoituksia varten komission (Eurostat) ja kansallisten keskuspankkien sekä komission (Eurostat) ja Euroopan keskuspankin välillä edellyttäen, että tietojenvaihdolla pyritään varmistamaan monikansallisia konserneja koskevien tietojen laatu unionissa ja että siihen on toimivaltaisten kansallisten tilastoviranomaisten nimenomainen lupa.

5.   Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään liitteessä IV lueteltujen muuttujien tekniset yksityiskohdat.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6.   Jotta varmistettaisiin, että tämän artiklan nojalla vaihdettuja tietoja käytetään yksinomaan tilastotarkoituksiin, komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tällaisten tietojen muoto, turvallisuutta ja luottamuksellisuutta koskevat toimenpiteet sekä tiedonvaihtomenettely.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

7.   Vastaanottaessaan kansallisella alueella tai sen ulkopuolella sijaitsevia yksiköitä koskevia salassapidettäviä tietoja tämän artiklan nojalla komission (Eurostat), kansallisten tilastoviranomaisten, kansallisten keskuspankkien sekä Euroopan keskuspankin on käsiteltävä näitä tietoja luottamuksellisesti asetuksen (EY) N:o 223/2009 mukaisesti.

Salassapidettäviä tietoja voidaan toimittaa kansallisten tilastoviranomaisten ja komission (Eurostat) välillä siinä laajuudessa, kuin tällainen toimittaminen on tarpeen yksinomaan tilastollisia tarkoituksia varten Euroopan tilastojen tuottamiseksi. Tietojen edelleentoimittamiseen on oltava tiedot keränneen kansallisen viranomaisen nimenomainen lupa.

8.   Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä vaihdettuja tietoja koskevan tilastosalaisuuden rikkomisten ehkäisemiseksi ja seuraamusten määräämiseksi tällaisten rikkomisten johdosta. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

V LUKU

Salassapidettävien tietojen vaihtaminen unionin sisäisen tavarakaupan tilastoja varten

11 artikla

Salassapidettävien tietojen vaihtaminen

1.   Unionin sisäistä tavaravientiä koskevien salassapidettävien tietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä yksinomaan tilastollisia tarkoituksia varten on toteutettava niiden kansallisten tilastoviranomaisten välillä, jotka osallistuvat unionin sisäisen tavarakaupan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun.

Tämän luvun mukaiseen salassapidettävien tietojen vaihtoon sovelletaan myös 7 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tietovaatimusten teknisiä määrittelyjä.

2.   Vientijäsenvaltion kansallisten tilastoviranomaisten on toimitettava tuontijäsenvaltion kansallisille tilastoviranomaisille tilastotiedot unionin sisäisestä tavaraviennistään kyseiseen jäsenvaltioon 12 artiklan mukaisesti.

3.   Vientijäsenvaltion kansallisten tilastoviranomaisten on toimitettava tuontijäsenvaltion kansallisille tilastoviranomaisille metatiedot, jotka ovat merkityksellisiä käytettäessä vaihdettuja tietoja tilastojen laatimisessa.

4.   Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään, mitkä tiedot katsotaan 3 kohdassa tarkoitetuiksi asiaankuuluviksi metatiedoiksi, ja määritetään kyseisten tietojen sekä 2 kohdassa tarkoitettujen tilastotietojen toimitusaikataulu.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.   Jäsenvaltion, joka antaa vaihdettavat salassapidettävät tiedot, on annettava lupa siihen, että tuontijäsenvaltion kansalliset tilastoviranomaiset käyttävät niitä muiden tilastojen tuottamiseen, minkä osalta edellytetään, että kyseisiä tietoja käytetään yksinomaan tilastotarkoituksiin asetuksen (EY) N:o 223/2009 20–26 artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 1 kohdan soveltamista.

6.   Vientijäsenvaltion kansallisten tilastoviranomaisten pyynnöstä tuontijäsenvaltio voi toimittaa vientijäsenvaltion kansallisille tilastoviranomaisille omasta unionin sisäisestä tavaratuonnistaan kyseisestä vientijäsenvaltiosta kerätyt mikroaineistot.

12 artikla

Vaihdettavat tilastotiedot

1.   Edellä 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tilastotietojen on sisällettävä

a)

unionin sisäistä tavarakauppaa koskevia tilastoja varten kerätyt mikrotiedot;

b)

tiettyjä tavaroita tai tiettyjä tavaroiden liikkeitä koskevat tiedot; ja

c)

tiedot, jotka on laadittu käyttämällä tulli-ilmoitusten tietoja.

2.   Edellä 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen, yrityskyselyistä tai hallinnollisista tiedoista tosiasiallisesti kerättyjen tilastotietojen on katettava vähintään 95 prosenttia kunkin jäsenvaltion kaikkiin muihin jäsenvaltioihin suuntautuvan unionin sisäisen tavaraviennin kokonaisarvosta.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 22 artiklan mukaisesti tämän asetuksen muuttamiseksi alentamalla unionin sisäisen tavaraviennin kattavuusastetta tekniset ja taloudelliset muutokset huomioon ottaen, kuitenkin niin että tilastot täyttävät edelleen voimassa olevat laatustandardit.

3.   Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tekniset määrittelyt 1 kohdassa tarkoitetulle tietojen keräämiselle ja laatimiselle ja tarkennetaan 2 kohdassa tarkoitetun kattavuusasteen soveltamista viiteajanjakson osalta.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

13 artikla

Tilastolliset tietoelementit

1.   Edellä 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen mikroaineistojen on sisällettävä seuraavat tilastolliset tietoelementit:

a)

direktiivin 2006/112/EY 214 artiklan mukainen yksilöivä tunniste, joka on annettu tuontijäsenvaltiossa olevalle kauppakumppanille;

b)

viiteajanjakso;

c)

kauppavirta;

d)

kauppatavaran hyödyke;

e)

kauppakumppanina oleva jäsenvaltio;

f)

alkuperämaa;

g)

tavaroiden arvo;

h)

tavaroiden määrä;

i)

kauppatapahtuman luonne.

Edellä 12 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut mikrotiedot voivat sisältää kuljetusmuodon ja toimitusehdot edellyttäen, että vientijäsenvaltio kerää kyseiset tilastolliset tietoelementit.

Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a–i alakohdassa tarkoitetut tilastolliset tietoelementit ja määritetään luettelo tilastollisista tietoelementeistä, joita sovelletaan 12 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin tiettyihin tavaroihin tai tiettyihin tavaroiden liikkeisiin sekä tulli-ilmoitusten tietoja käyttämällä koottaviin tietoihin.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Jäsenvaltiot voivat tietyin laatuvaatimukset noudattavin edellytyksin yksinkertaistaa vaatimusta annettavista tiedoista edellyttäen, että yksinkertaistaminen ei heikennä tilastojen laatua.

Tietyissä tapauksissa jäsenvaltiot voivat kerätä pienemmän kokonaisuuden 1 kohdassa tarkoitettuja tilastollisia tietoelementtejä tai kerätä joidenkin kyseisten tietoelementtien osalta vähemmän yksityiskohtaisia tietoja.

Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritetään ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua yksinkertaistamista koskevat järjestelyt sekä unionin sisäisen viennin enimmäisarvo, johon tällaista yksinkertaistamista voidaan soveltaa.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

14 artikla

Vaihdettavien salassapidettävien tietojen suojaaminen

1.   Vientijäsenvaltion kansallisten tilastoviranomaisten on toimitettava sellaiset mikrotietoaineistot, jotka liittyvät viejään, jonka esittämän 19 artiklan mukaisen salassapitoa koskevan pyynnön kyseiset viranomaiset ovat hyväksyneet, tuontijäsenvaltion kansallisille tilastoviranomaisille siten, että niihin sisältyy todellinen arvo ja kaikki 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tilastolliset tietoelementit sekä tunnus, joka osoittaa, että kyseessä on salassapidettävä mikrotietoaineisto.

2.   Tuontijäsenvaltion kansalliset tilastoviranomaiset saavat käyttää vientiä koskevia salassapidettäviä mikrotietoaineistoja unionin sisäistä tuontia koskevien tilastollisten tulosten laatimiseen. Jos tuontijäsenvaltion kansalliset tilastoviranomaiset käyttävät vientiä koskevia salassapidettäviä mikrotietoaineistoja, niiden on varmistettava, että niiden suorittamassa unionin sisäistä tuontia koskevien tilastollisten tulosten jakelussa noudatetaan tilastosalaisuutta, jota koskevan pyynnön vientijäsenvaltion kansalliset tilastoviranomaiset ovat hyväksyneet.

3.   Tämän luvun nojalla vaihdettujen salassapidettävien tietojen suojaamiseksi komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritetään tällaisten tietojen muoto, tällaisten tietojen turvallisuutta ja luottamuksellisuutta koskevat toimenpiteet, mukaan lukien 1 ja 2 kohdan sääntöjen soveltamista koskevat järjestelyt, sekä tiedonvaihtomenettely.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.   Jäsenvaltiot ja komissio ryhtyvät tarpeellisiin toimenpiteisiin vaihdettuja tietoja koskevan tilastosalaisuuden rikkomisten ehkäisemiseksi ja seuraamusten määräämiseksi tällaisten rikkomisten johdosta. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

15 artikla

Käyttöoikeus vaihdettuihin salassapidettäviin tietoihin tieteellisiä tarkoituksia varten

Tutkijoille, jotka suorittavat tilastollisia analyyseja tieteellisiä tarkoituksia varten, voidaan myöntää käyttöoikeus vaihdettuihin salassapidettäviin tietoihin asetuksen (EY) N:o 223/2009 23 artiklan mukaisesti, edellyttäen että tiedot toimittaneen vientijäsenvaltion toimivaltaiset kansalliset tilastoviranomaiset ovat tämän hyväksyneet.

VI LUKU

Salassapidettävien tietojen vaihtaminen Euroopan yritystilastoja ja kansantalouden tilinpitoa varten

16 artikla

Salassapidettävien tietojen vaihtaminen – valtuuttamislauseke

1.   Tämän asetuksen nojalla kerättävien tai laadittavien salassapidettävien tietojen vaihto asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisten tilastoviranomaisten, niiden asiaankuuluvien kansallisten keskuspankkien, Euroopan keskuspankin ja komission (Eurostat) kesken sallitaan yksinomaan tilastotarkoituksia varten edellyttäen, että kyseisten tietojen vaihtaminen on välttämätöntä Euroopan yritystilastojen tai kansantalouden tilinpidon laadun ja vertailtavuuden varmistamiseksi asetuksen (EU) N:o 549/2013 käsitteiden ja menetelmien mukaisesti.

2.   Kansalliset tilastoviranomaiset, kansalliset keskuspankit, komissio (Eurostat) ja Euroopan keskuspankki, jotka ovat saaneet salassapidettäviä tietoja, käsittelevät kyseisiä tietoja luottamuksellisesti ja käyttävät niitä yksinomaan tilastotarkoituksia varten asetuksen (EY) N:o 223/2009 20–26 artiklan mukaisesti.

VII LUKU

Laatu, toimittaminen ja jakelu

17 artikla

Laatu

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet toimitettujen Euroopan yritystilastojen sekä tilastointiin tarkoitettujen kansallisten yritysrekisterien ja EuroGroups-rekisterin laadun varmistamiseksi.

2.   Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 223/2009 12 artiklan 1 kohdassa vahvistettuja laatukriteerejä.

3.   Komissio (Eurostat) arvioi toimitettujen tietojen ja metatietojen laadun avoimella ja todennettavissa olevalla tavalla.

4.   Jäsenvaltioiden on toimitettava 3 kohdan soveltamiseksi komissiolle (Eurostat) vuosittain

a)

tämän asetuksen nojalla toimitettuja tietoja koskevat laatu- ja metatietoraportit;

b)

tilastointiin tarkoitettuja kansallisia yritysrekistereitä koskevat laatu- ja metatietoraportit.

Monivuotisten tilastojen tapauksessa ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetun laatu- ja metatietoraporttien jaksollisuuden on oltava sama kuin kyseisten tilastojen.

5.   Komissio (Eurostat) toimittaa EuroGroups-rekistereitä koskevat vuotuiset laatu- ja metatietoraportit jäsenvaltioille.

6.   Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään laatu- ja metatietoraportteja koskevat järjestelyt sekä kyseisten raporttien sisältö ja toimittamisen määräajat.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Niistä ei saa aiheutua merkittäviä lisäkustannuksia tai merkittävää lisärasitetta jäsenvaltioille tai tiedonantajille.

Raporttien sisältö rajataan tärkeimpiin ja olennaisimpiin laatuvaatimuksiin.

7.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostat) mahdollisimman pian kaikki tämän asetuksen täytäntöönpanon kannalta merkitykselliset tiedot ja muutokset, jotka voivat vaikuttaa toimitettavien tietojen laatuun. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostat) tärkeistä menetelmiin liittyvistä ja muista muutoksista, jotka vaikuttavat tilastointiin tarkoitettujen kansallisten yritysrekisterien laatuun. Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tällaisen muutoksen voimaantulosta.

8.   Jäsenvaltioiden on komission (Eurostat) asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä toimitettava sille tilastotietojen laadun arviointia varten tarvittavat lisätiedot, mistä ei saa aiheutua merkittäviä lisäkustannuksia eikä merkittävää lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.

18 artikla

Tietojen ja metatietojen toimittaminen

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) tässä asetuksessa vaaditut tiedot ja metatiedot tiedon- ja metatiedonsiirtostandardien mukaisesti. Jos toimitettavat tiedot ovat salassapidettäviä, todellinen arvo lähetetään merkittynä tunnuksella, joka osoittaa, että kyse on salassapidettävistä tiedoista, joiden jakelu on kiellettyä.

Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan kyseiset standardit sekä tietojen ja metatietojen toimitusmenettely. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Jäsenvaltioiden on komission (Eurostat) asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä tehtävä tilastollisia analyysejä tilastointiin tarkoitetuista kansallisista yritysrekistereistä ja toimitettava tulokset komissiolle (Eurostat).

Komissio (Eurostat) voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tällaisten tilastollisten analyysien toimitusten muoto ja menettelytavat.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Komissio (Eurostat) varmistaa, ettei näistä täytäntöönpanosäädöksistä aiheudu merkittäviä lisäkustannuksia eikä merkittävää lisärasitetta jäsenvaltioille tai vastaajille.

3.   Jäsenvaltioiden on komission (Eurostat) asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä toimitettava sille kaikki merkitykselliset tiedot, jotka koskevat tämän asetuksen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Tällaisista komission pyynnöistä ei saa aiheutua merkittävää hallinnollista tai taloudellista lisärasitetta jäsenvaltioille.

19 artikla

Tavaroiden ulkomaankauppaa koskevien tilastotietojen jakelua koskevat salassapitosäännökset

Kansallisten tilastoviranomaisten on yksinomaan tavaroiden tuojan tai viejän pyynnöstä päätettävä, jaetaanko sellaisia tilastollisia tuloksia, jotka liittyvät kyseiseen tuontiin tai vientiin, muuttamatta niitä, tai muutetaanko kyseessä olevan tuojan tai viejän perustellusta pyynnöstä tilastollisia tuloksia niin, että on mahdotonta tunnistaa kyseistä tuojaa tai viejää, tilastosalaisuuden periaatteen noudattamiseksi asetuksen (EY) N:o 223/2009 20 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti.

VIII LUKU

Pilottitutkimukset ja rahoitus

20 artikla

Pilottitutkimukset

1.   Jos komissio (Eurostat) toteaa, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat tietokokonaisuudet edellyttävät merkittäviä uusia tietovaatimuksia tai parannuksia, se voi käynnistää pilottitutkimuksia, joita jäsenvaltiot toteuttavat vapaaehtoisuuden pohjalta ennen uutta tiedonkeruuta. Kyseiset pilottitutkimukset koskevat palveluiden ulkomaankauppaa, kiinteistöjä, taloudellisia indikaattoreita sekä ympäristöä ja ilmastoa.

2.   Pilottitutkimukset tehdään tietojen relevanssin ja niiden saantimahdollisuuksien arvioimiseksi. Komissio (Eurostat) arvioi kyseisten tutkimusten tuloksia yhteistyössä jäsenvaltioiden ja pääasiallisten sidosryhmien kanssa. Tulosten arvioinnissa otetaan huomioon parannuksiin liittyvät hyödyt sekä lisäkustannukset ja lisärasite yrityksille ja kansallisille tilastoviranomaisille.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin perusteella komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa raportin 1 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten tuloksista. Kyseinen raportti julkistetaan.

4.   Komissio raportoi viimeistään 7 päivänä tammikuuta 2022 ja sen jälkeen joka toinen vuosi 1 kohdassa tarkoitettujen pilottitutkimusten yleisestä edistymisestä. Nämä raportit julkistetaan.

Komissio esittää tarvittaessa ja 2 kohdassa tarkoitettujen tulosten arviointi huomioon ottaen näiden raporttien yhteydessä ehdotuksia uusien tietovaatimusten asettamisesta.

21 artikla

Rahoitus

1.   Tämän asetuksen täytäntöönpanoa varten unioni voi myöntää rahoitustukea kansallisille tilastolaitoksille ja muille asetuksen (EY) N:o 223/2009 5 artiklan 2 kohdan nojalla laaditussa luettelossa tarkoitetuille kansallisille viranomaisille seuraavia kustannuksia varten:

a)

yritystilastojen alan tietovaatimusten ja aineistojen käsittelyn kehittäminen tai soveltaminen;

b)

sellaisten menetelmien kehittäminen, joilla pyritään parantamaan laatua tai vähentämään kustannuksia ja hallinnollista rasitetta yritystilastojen keräämisessä ja tuottamisessa ja parantamaan tilastollisten yritysrekisterien eurooppalaista kehystä;

c)

sellaisten menetelmien kehittäminen, joilla pyritään vähentämään vaadittujen tietojen toimittamisesta raportointiyksiköille ja erityisesti pk-yrityksille aiheutuvaa hallinnollista ja taloudellista rasitetta;

d)

20 artiklassa tarkoitettuihin pilottitutkimuksiin osallistuminen;

e)

sellaisten prosessien, tietojärjestelmien ja vastaavien tukitoimintojen kehittäminen tai tehostaminen, joilla pyritään tuottamaan laadukkaampia tilastoja tai vähentämään hallinnollista ja taloudellista rasitetta.

2.   Unionin rahoitusosuus myönnetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 99/2013 (26) 7 artiklan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1291/2013 (27) 6 artiklan mukaisesti.

3.   Tällaisen unionin rahoitusosuuden määrä ei saa ylittää 95:tä prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.

IX LUKU

Loppusäännökset

22 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.   Siirretään komissiolle 6 päivästä tammikuuta 2020 viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 6 artiklan 4 kohdassa ja 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 6 artiklan 4 kohdassa ja 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Edellä olevan 5 artiklan 2 tai 3 kohdan, 6 artiklan 4 kohdan tai 12 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

23 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea, jäljempänä ESS-komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

24 artikla

Poikkeukset

1.   Jos tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen täytäntöönpanotoimenpiteiden ja delegoitujen säädösten soveltaminen jäsenvaltion kansalliseen tilastojärjestelmään edellyttää huomattavia mukautuksia, komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa myönnetään niiden osalta poikkeuksia enintään kolmeksi vuodeksi.

Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle tällaista poikkeusta koskeva asianmukaisesti perusteltu pyyntö kolmen kuukauden kuluessa kyseessä olevan säädöksen voimaantulopäivästä.

Tällaisista poikkeuksista aiheutuvat vaikutukset jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuuteen tai edellytettyjen ajantasaisten ja edustavien Euroopan aggregaattien laskemiseen on pidettävä mahdollisimman vähäisinä. Vastaajille aiheutuva rasite on otettava huomioon poikkeusta myönnettäessä.

2.   Kun sellaisia aloja koskeva poikkeus, joilla on toteutettu 20 artiklassa tarkoitettuja pilottitutkimuksia, on edelleen perusteltu poikkeukselle myönnetyn määräajan päättyessä, komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksen, jolla myönnetään uusi poikkeus korkeintaan vuoden ajaksi.

Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava asianmukaisesti perusteltu pyyntö, jossa esitetään syyt ja yksityiskohtaiset perustelut tällaiselle poikkeuksen jatkamiselle komissiolle viimeistään kuutta kuukautta ennen 1 kohdan mukaisesti myönnetyn poikkeuksen voimassaoloajan päättymistä.

3.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tarkastelumenettelyn mukaisesti.

25 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan asetukset (EY) N:o 48/2004, (EY) N:o 808/2004, (EY) N:o 716/2007, (EY) N:o 177/2008 ja (EY) N:o 295/2008 sekä päätös N:o 1608/2003/EY ja asetus (ETY) N:o 3924/91 1 päivästä tammikuuta 2021.

2.   Kumotaan asetukset (EY) N:o 638/2004 ja (EY) N:o 471/2009 1 päivästä tammikuuta 2022.

3.   Kumotaan asetus (EY) N:o 1165/98 1 päivästä tammikuuta 2024.

4.   Edellä olevat 1, 2 ja 3 kohta eivät vaikuta tietojen ja metatietojen, laatuselvitykset mukaan lukien, siirtämiselle kyseisissä säädöksissä asetettuihin velvoitteisiin niiden viiteajanjaksojen osalta, jotka ajoittuvat kokonaan tai osittain ennen noissa kohdissa vahvistettuja vastaavia ajankohtia.

5.   Viittauksia kumottuihin säädöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

26 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

3.   Sen 5 artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa ja 11–15 artiklaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 27 päivänä marraskuuta 2019.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

D. M. SASSOLI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. TUPPURAINEN


(1)  EUVL C 77, 1.3.2018, s. 2.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. huhtikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 19. marraskuuta 2019.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 177/2008, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, tilastointiin tarkoitettujen yritysrekisterien laatimista koskevan yhteisen kehyksen vahvistamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2186/93 kumoamisesta (EUVL L 61, 5.3.2008, s. 6).

(4)  Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124, 20.5.2003, s. 36).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1297/2008/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan yritys- ja kauppatilastojen uudenaikaistamisohjelmasta (MEETS) (EUVL L 340, 19.12.2008, s. 76).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1).

(9)  EUVL C 238, 6.7.2018, s. 28.

(10)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 48/2004, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, viitevuosia 2003–2009 koskevien yhteisön vuosittaisten terästeollisuustilastojen tuottamisesta (EUVL L 7, 13.1.2004, s. 1).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 638/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3330/91 kumoamisesta (EUVL L 102, 7.4.2004, s. 1).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 808/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista (EUVL L 143, 30.4.2004, s. 49).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 716/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, ulkomaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden rakennetta ja toimintaa koskevista yhteisön tilastoista (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 17).

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 295/2008, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008, yritystoiminnan rakennetilastoista (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 13).

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 471/2009, annettu 6 päivänä toukokuuta 2009, kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevista yhteisön tilastoista ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1172/95 kumoamisesta (EUVL L 152, 16.6.2009, s. 23).

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1608/2003/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, yhteisön tiede- ja teknologiatilastojen tuotannosta ja kehittämisestä (EUVL L 230, 16.9.2003, s. 1).

(19)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 3924/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, teollista tuotantoa koskevan yhteisön tietojen keruun aikaansaamisesta (EYVL L 374, 31.12.1991, s. 1).

(20)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1165/98, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, lyhyen aikavälin tilastoista (EYVL L 162, 5.6.1998, s. 1).

(21)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(22)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).

(23)  Neuvoston asetus (ETY) N: 696/93, annettu 15 päivänä maaliskuuta 1993, tilastoyksiköistä yhteisön tuotantojärjestelmän havainnointia ja analyysia varten (EYVL L 76, 30.3.1993, s. 1).

(24)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(25)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 184/2005, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005, maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria ulkomaisia sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista (EUVL L 35, 8.2.2005, s. 23).

(26)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 99/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013–2017 (EUVL L 39, 9.2.2013, s. 12).

(27)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1291/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Horisontti 2020” (2014–2020) ja päätöksen N:o 1982/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 104).


LIITE I

KÄSITELTÄVÄT AIHEET

Ala 1. Lyhyen aikavälin yritystilastot

Aiheet

Yksityiskohtaiset aiheet

Yritysten perusjoukko

Yritysten demografiset tapahtumat

Työpanokset

Henkilöstömäärä

Tehdyt työtunnit

Työvoimakustannukset

Hinnat

Tuontihinnat

Tuottajahinnat

Tuotokset ja tulokset

Tuotanto

Myynnin määrä

Nettoliikevaihto

Kiinteistöt

Kiinteistöt

Ala 2. Maakohtaiset yritystilastot

Aiheet

Yksityiskohtaiset aiheet

Yritysten perusjoukko

Toiminnassa olevien yritysten perusjoukko

Yritysten demografiset tapahtumat (syntymät, kuolemat, eloonjäämiset)

Ulkomaisessa määräysvallassa olevat yritykset

Ulkomaista määräysvaltaa käyttävät yritykset ja kotimaiset osakkuus- ja tytäryhtiöt

Ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten perusjoukko

Työpanokset

Henkilöstömäärä

Yritysten demografisiin tapahtumiin (syntymiin, kuolemiin, eloonjäämisiin) liittyvä henkilöstömäärä

Henkilöstömäärä ulkomaisessa määräysvallassa olevissa yrityksissä

Henkilöstömäärä ulkomaista määräysvaltaa käyttävissä yrityksissä ja kotimaisissa osakkuus- ja tytäryhtiöissä

Tehdyt työtunnit

Työvoimakustannukset

Työvoimakustannukset ulkomaisessa määräysvallassa olevissa yrityksissä

T&K-panokset

T&K-menot

T&K-henkilöstömäärä

T&K-menot ulkomaisessa määräysvallassa olevissa yrityksissä

T&K-henkilöstömäärä ulkomaisessa määräysvallassa olevissa yrityksissä

Julkisesti rahoitettu T&K

Ostot

Tavaroiden ja palvelujen ostot

Tavaravaraston muutos

Ulkomaisessa määräysvallassa olevien yritysten tavaroiden ja palvelujen ostot

Yritysten tuonti

Tuotokset ja tulokset

Nettoliikevaihto

Jälleenmyytävien tavaroiden myyntikate

Tuotoksen arvo

Arvonlisäys

Käyttökate

Ulkomaisessa määräysvallassa olevien yritysten nettoliikevaihto

Ulkomaisessa määräysvallassa olevien yritysten tuotoksen arvo

Ulkomaisessa määräysvallassa olevien yritysten arvonlisäys

Ulkomaista määräysvaltaa käyttävien yritysten ja kotimaisten osakkuus- ja tytäryhtiöiden nettoliikevaihto

Teollisuustuotanto

Yritysten vienti

Investoinnit

Bruttoinvestoinnit

Ulkomaisessa määräysvallassa olevien yritysten bruttoinvestoinnit

Innovaatio

Innovaatio

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kaupankäynti

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kauppa

Ala 3. Alueelliset yritystilastot

Aiheet

Yksityiskohtaiset aiheet

Yritysten perusjoukko

Perusjoukko alueittain

Yritysten demografiset tapahtumat (syntymät, kuolemat, eloonjäämiset) alueittain

Työpanokset

Henkilöstömäärä alueittain

Yritysten demografisiin tapahtumiin (syntymiin, kuolemiin, eloonjäämisiin) liittyvä henkilöstömäärä alueittain

Työvoimakustannukset alueittain

T&K-panokset

T&K-menot alueittain

T&K-henkilöstömäärä alueittain

Ala 4. Kansainvälistä toimintaa koskevat tilastot

Aiheet

Yksityiskohtaiset aiheet

Yritysten perusjoukko

Sellaisten ulkomailla olevien yritysten perusjoukko, joissa määräysvaltaa käyttävät raportoivassa maassa kotipaikkaansa pitävät institutionaaliset yksiköt

Työpanos

Henkilöstömäärä ulkomailla olevissa yrityksissä, joissa määräysvaltaa käyttävät raportoivassa maassa kotipaikkaansa pitävät institutionaaliset yksiköt

Työvoimakustannukset ulkomailla olevissa yrityksissä, joissa määräysvaltaa käyttävät raportoivassa maassa kotipaikkaansa pitävät institutionaaliset yksiköt

Investoinnit

Sellaisten ulkomailla olevien yritysten bruttoinvestoinnit, joissa määräysvaltaa käyttävät raportoivassa maassa kotipaikkaansa pitävät institutionaaliset yksiköt

Tuotokset ja tulokset

Sellaisten ulkomailla olevien yritysten nettoliikevaihto, joissa määräysvaltaa käyttävät raportoivassa maassa kotipaikkaansa pitävät institutionaaliset yksiköt

Tavaroiden ulkomaankauppa

Unionin sisäinen tavarakauppa

Unionin ulkoinen tavarakauppa

Palveluiden ulkomaankauppa

Palvelujen tuonti

Palvelujen vienti

Nettomääräiset palvelut

Globaalit arvoketjut

Globaalit arvoketjut


LIITE II

AIHEIDEN JAKSOLLISUUS, VIITEAJANJAKSO JA TILASTOYKSIKKÖ

Ala 1. Lyhyen aikavälin yritystilastot

Aiheet

Jaksollisuus

Viiteajanjakso

Tilastoyksikkö

Yritysten perusjoukko

neljännesvuosittain

neljännesvuosi

oikeudellinen yksikkö

Työpanokset

neljännesvuosittain (valinnaisesti kuukausittain)

neljännesvuosi (valinnaisesti kuukausi)

toimialayksikkö

Hinnat

kuukausittain,

seuraavin poikkeuksin:

– palveluja koskevien tuottajahintojen ja uusia asuinrakennuksia koskevien tuottajahintojen osalta: neljännesvuosittain

kuukausi,

seuraavin poikkeuksin:

– palveluja koskevien tuottajahintojen ja uusia asuinrakennuksia koskevien tuottajahintojen osalta: neljännesvuosi (valinnaisesti kuukausi)

toimialayksikkö,

seuraavin poikkeuksin:

– tuontihinnat: ei sovelleta

Tuotokset ja tulokset

kuukausittain,

seuraavin poikkeuksin:

– pienten maiden osalta, kun on kyse NACEn pääluokasta F: neljännesvuosittain (valinnaisesti kuukausittain)

kuukausi,

seuraavin poikkeuksin:

– pienten maiden osalta, kun on kyse NACEn pääluokasta F: neljännesvuosi (valinnaisesti kuukausi)

toimialayksikkö

 

kuukausittain; pienten* maiden osalta neljännesvuosittain, kun on kyse NACEn pääluokasta F

* Sellaisina kuin ne on määritelty 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä.

 

 

Kiinteistöt

neljännesvuosittain (valinnaisesti kuukausittain)

neljännesvuosi (valinnaisesti kuukausi)

ei sovelleta

Ala 2. Maakohtaiset yritystilastot

Aiheet

Jaksollisuus

Viiteajanjakso

Tilastoyksikkö

Yritysten perusjoukko

vuosittain

kalenterivuosi

yritys

Työpanokset

vuosittain

kalenterivuosi

yritys

T&K-panokset

joka toinen vuosi,

seuraavin poikkeuksin:

– kun on kyse oman T&K-toiminnan menojen, T&K-henkilöstön ja tutkijoiden lukumäärän jaottelusta suorittajasektoreittain sekä valtion T&K-rahoituksesta ja kansallisesta julkisesta rahoituksesta kansainvälisesti koordinoituun T&K-toimintaan: vuosittain

kalenterivuosi

yritys yrityssektorilla,

institutionaalinen yksikkö muilla sektoreilla

Ostot

vuosittain,

seuraavin poikkeuksin:

– maksut alihankkijoille: joka kolmas vuosi

kalenterivuosi

yritys

Tuotokset ja tulokset

vuosittain,

seuraavin poikkeuksin:

– kun on kyse nettoliikevaihdon jakautumisesta tuotteittain ja asiakkaan kotipaikan mukaan NACEn kolminumerotasoilla 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 ja 73.2: joka toinen vuosi

– kun on kyse maatalous-, metsätalous-, kalastus- ja teollisuustoiminnan nettoliikevaihdosta, teollisuustoiminnan liikevaihdosta, teollisuustoiminnan liikevaihdosta rakennustoimintaa lukuun ottamatta, rakennustoiminnan nettoliikevaihdosta, palvelutoiminnan nettoliikevaihdosta, kaupan osto-, jälleenmyynti- ja välitystoiminnan nettoliikevaihdosta, rakennusten rakentamisen nettoliikevaihdosta ja tie- ja vesirakentamisen nettoliikevaihdosta: joka viides vuosi

– tulot alihankinnasta: joka kolmas vuosi

kalenterivuosi

yritys,

seuraavin poikkeuksin:

– myyty tuotanto, alihankintana teetetty tuotanto ja varsinainen tuotanto: toimialayksikkö

Investoinnit

vuosittain,

seuraavin poikkeuksin:

– investoinnit aineettomaan omaisuuteen: joka kolmas vuosi

kalenterivuosi

yritys

Innovaatio

joka toinen vuosi

viiteajanjakso on kolmen vuoden jakso ennen kunkin parillisen kalenterivuoden päättymistä

yritys

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kaupankäynti

vuosittain

kalenterivuosi, jona annetaan täytäntöönpanosäädös, jossa vahvistetaan muuttujat;

muiden muuttujien osalta sitä vuotta seuraava kalenterivuosi, jona annetaan täytäntöönpanosäädös, jossa vahvistetaan muuttujat

yritys

Ala 3. Alueelliset yritystilastot

Aiheet

Jaksollisuus

Viiteajanjakso

Tilastoyksikkö

Yritysten perusjoukko

vuosittain

kalenterivuosi

yritys,

seuraavin poikkeuksin:

– paikallisten yksikköjen lukumäärä (valinnainen NACEn pääluokan K osalta): paikallinen yksikkö

Työpanokset

vuosittain

kalenterivuosi

yritys,

seuraavin poikkeuksin:

– työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien lukumäärä paikallisissa yksiköissä, palkat ja palkkiot paikallisissa yksiköissä: paikallinen yksikkö

T&K-panokset

joka toinen vuosi

kalenterivuosi

yritys yrityssektorilla, institutionaalinen yksikkö muilla sektoreilla

Ala 4. Kansainvälistä toimintaa koskevat tilastot

Aiheet

Jaksollisuus

Viiteajanjakso

Tilastoyksikkö

Yritysten perusjoukko

vuosittain

kalenterivuosi

yritys

Työpanokset

vuosittain

kalenterivuosi

yritys

Investoinnit

vuosittain

kalenterivuosi

yritys

Tuotokset ja tulokset

vuosittain

kalenterivuosi

yritys

Tavaroiden ulkomaankauppa

kuukausittain,

seuraavin poikkeuksin:

– joka toinen vuosi, kun on kyse yhdistetystä tuotteen ja laskutusvaluutan mukaisesta jaottelusta unionin ulkopuolelta peräisin olevan tavaroiden tuonnista ja viennistä

täsmennetään täytäntöönpanosäädöksissä 7 artiklan 1 kohdan j alakohdan mukaisesti

ei sovelleta

Palveluiden ulkomaankauppa

vuosittain,

seuraavin poikkeuksin:

– kun on kyse palvelujaottelun ensimmäisestä tasosta: neljännesvuosittain

kalenterivuosi,

seuraavin poikkeuksin:

– kun on kyse palvelujaottelun ensimmäisestä tasosta: neljännesvuosi

ei sovelleta

Globaalit arvoketjut

joka kolmas vuosi

kolme kalenterivuotta; viitevuosi t ja viiteajanjakso vuodesta t-2 vuoteen t

yritys


LIITE III

TILASTOLLISTEN YRITYSREKISTERIEN EUROOPPALAISEN KEHYKSEN OSATEKIJÄT

A osa: Rekisterien yksityiskohtaiset aiheet ja yksilöivät tunnukset

1.

Tilastointiin tarkoitetuissa kansallisissa yritysrekistereissä ja EuroGroups-rekisterissä tämän asetuksen 2 artiklassa tarkoitetut luetellut yksiköt kuvataan käyttämällä tunnusnumeroa ja C osassa vahvistettuja rekisterien yksityiskohtaisia aiheita.

2.

Tilastointiin tarkoitetuissa kansallisissa yritysrekistereissä ja EuroGroups-rekisterissä luetellut yksiköt on yksilöitävä tunnusnumerolla, jotta voidaan edistää tilastollisten yritysrekisterien eurooppalaisen kehyksen toimintaa infrastruktuurina. Kansalliset tilastoviranomaiset antavat nämä tunnusnumerot. EuroGroups-rekisterin kannalta merkityksellisten oikeudellisten yksiköiden ja monikansallisten konsernien tunnusnumerot antaa komissio (Eurostat). Kansalliset tilastoviranomaiset voivat käyttää tilastointiin tarkoitetuissa kansallisissa yritysrekistereissä ylimääräistä tunnusnumeroa kansallisia tarkoituksia varten.

B osa: Viiteajanjakso ja päivitystiheys

3.

Tilastointiin tarkoitettuja kansallisia yritysrekistereitä ja EuroGroups-rekisteriä päivitetään tekemällä yksiköiden lisäyksiä ja poistoja vähintään kerran vuodessa.

4.

Päivitystiheys riippuu yksikkötyypistä, kyseisestä muuttujasta, yksikön koosta ja päivittämiseen yleisesti käytetystä lähteestä.

5.

Jäsenvaltioiden on otettava vuosittain kopio, joka kuvastaa tilastointiin tarkoitettujen kansallisten yritysrekisterien tilannetta vuoden lopussa, ja säilytettävä sitä vähintään 30 vuoden ajan analysointia varten. Komission (Eurostat) on otettava vuosittain kopio, joka kuvastaa EuroGroups-rekisterin tilannetta vuoden lopussa, ja säilytettävä sitä vähintään 30 vuoden ajan analysointia varten.

C osa: Yritysrekisterien yksityiskohtaiset aiheet

Tilastointiin tarkoitetuissa kansallisissa yritysrekistereissä ja EuroGroups-rekisterissä on oltava jokaisesta tämän asetuksen 2 artiklassa määritellystä yksiköstä seuraavat yksityiskohtaiset aiheet yksiköittäin.

YKSIKÖT

YKSITYISKOHTAISET AIHEET

1. OIKEUDELLISET YKSIKÖT

Tunnistetiedot

Demografiset tapahtumat

Ositusparametrit

Yhteydet yritykseen

Yhteydet muihin rekistereihin

Yhteys konserniin

Määräysvalta yksiköissä

Yksiköiden omistus

2. KONSERNI

Tunnistetiedot

Demografiset tapahtumat

Ositusparametrit ja taloudelliset muuttujat

3. YRITYS

Tunnistetiedot

Yhteydet muihin yksiköihin

Demografiset tapahtumat

Ositusparametrit ja taloudelliset muuttujat

4. PAIKALLINEN YKSIKKÖ

Tunnistetiedot

Demografiset tapahtumat

Ositusparametrit ja taloudelliset muuttujat

Yhteydet muihin yksiköihin ja rekistereihin

5. TOIMIALAYKSIKKÖ

jos katetaan tilasto-yksikkönä 2 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti

Tunnistetiedot

Demografiset tapahtumat

Ositusparametrit ja taloudelliset muuttujat

Yhteydet muihin yksiköihin ja rekistereihin


LIITE IV

YKSITYISKOHTAISET AIHEET JA MUUTTUJAT SALASSAPIDETTÄVIEN TIETOJEN VAIHTOON, JOTA TOTEUTETAAN TILASTOLLISTEN YRITYSREKISTERIEN EUROOPPALAISEN KEHYKSEN TARKOITUKSIA VARTEN

Kohdat, joissa on merkintä ”ehdollinen”, ovat pakollisia, jos tiedot ovat saatavissa jäsenvaltioissa, ja kohdat, joissa on merkintä ”valinnainen”, ovat suosituksia.

1.   

Tiedot, jotka toimivaltaisten kansallisten tilastoviranomaisten on määrä toimittaa komissiolle (Eurostat) ja joiden vaihto toimivaltaisten kansallisten tilastoviranomaisten kesken sallitaan (10 artiklan 1 ja 2 kohta)

Yksiköt

Yksityiskohtaiset aiheet

Muuttujat

Oikeudellinen yksikkö

Tunnistetiedot

Tunnistemuuttujat

 

Demografiset tapahtumat

Päivä, jona oikeushenkilö perustettiin tai jona luonnollinen henkilö tunnustettiin virallisesti taloudelliseksi toimijaksi

Päivä, jona oikeudellinen yksikkö lopetettiin

 

Ositusparametrit

Oikeudellinen muoto

Toiminnan oikeudellinen asema

Merkintä asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevan 18 luvun 18.12 kohdassa tarkoitetuista sivuliikkeistä (ehdollinen)

Merkintä asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevan 2 luvun 20.17–2.20 kohdassa tarkoitetuista erityistä tarkoitusta varten perustetuista yksiköistä (valinnainen)

 

Määräysvalta yksiköissä

Joko määräysvallan alaisena tai määräysvallan käyttäjänä olevan oikeudellisen yksikön tunnistemuuttujat

 

Yksiköiden omistus

Joko omistuksen kohteena tai omistajana olevan yksikön tunnistemuuttujat

Osuudet (prosentteina) niistä raportointijäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitävistä oikeudellisista yksiköistä, jotka oikeudellinen yksikkö omistaa (ehdollinen)

Osuudet (prosentteina) raportointijäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitävästä yksiköstä (pitävistä yksiköistä), joka omistaa (jotka omistavat) oikeudellisen yksikön (ehdollinen)

Osuudet (prosentteina) niistä muualla kotipaikkaansa pitävistä oikeudellisista yksiköistä, jotka oikeudellinen yksikkö omistaa (ehdollinen)

Osuudet (prosentteina) muualla kotipaikkaansa pitävästä oikeudellisesta yksiköstä (pitävistä oikeudellisista yksiköistä), joka omistaa (jotka omistavat) oikeudellisen yksikön (ehdollinen)

Osuuksien alkamis- ja päättymisajankohta (ehdollinen)

Konserni

Tunnistetiedot

Tunnistemuuttujat

 

Ositusparametrit ja taloudelliset muuttujat

Konsernin päätoimialakoodi NACEn 2-numerotasolla

Konsernin sivutoimialakoodit NACEn 2-numerotasolla (valinnainen)

Palkansaajien ja itsenäisten yrittäjien lukumäärä (ehdollinen)

Nettoliikevaihto (ehdollinen)

Konsernin kokonaisvarat (ehdollinen)

Maat, joihin muualla kuin raportointijäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitävät yritykset tai paikalliset yksiköt ovat sijoittautuneet (valinnainen)

Yritys

Tunnistetiedot

Tunnistemuuttujat

 

Yhteydet muihin yksiköihin

Niiden oikeudellisten yksiköiden tunnusnumerot, joista yritys muodostuu

Sen konsernin tunnusnumero, johon yritys kuuluu

 

Demografiset tapahtumat

Toiminnan aloittamispäivä

Toiminnan lopullinen päättymispäivä

 

Ositusparametrit ja taloudelliset muuttujat

Yrityksen päätoimialakoodi NACEn 4-numerotasolla

Palkansaajien ja itsenäisten yrittäjien lukumäärä

Palkansaajien lukumäärä

Nettoliikevaihto

Asetuksessa (EU) N:o 549/2013 tarkoitetut institutionaalinen sektori ja alasektori

2.   

Tiedot, jotka komission (Eurostat) on määrä toimittaa toimivaltaisille kansallisille tilastoviranomaisille ja joiden vaihto komission (Eurostat) ja toimivaltaisten keskuspankkien kesken sallitaan, kun siihen on annettu lupa (10 artiklan 2 ja 4 kohta)

Yksiköt

Yksityiskohtaiset aiheet

Muuttujat

Oikeudellinen yksikkö

Tunnistetiedot

Tunnistemuuttujat

 

Demografiset tapahtumat

Päivä, jona oikeushenkilö perustettiin tai jona luonnollinen henkilö tunnustettiin virallisesti taloudelliseksi toimijaksi

Päivä, jona oikeudellinen yksikkö lopetettiin

 

Ositusparametrit

Oikeudellinen muoto

Toiminnan oikeudellinen asema

Merkintä asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevan 18 luvun 18.12 kohdassa tarkoitetuista sivuliikkeistä (ehdollinen)

Merkintä asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevan 2 luvun 2.17–2.20 kohdassa tarkoitetuista erityistä tarkoitusta varten perustetuista yksiköistä (valinnainen)

 

Yhteydet yritykseen

Niiden yritysten tunnistemuuttujat, joihin yksikkö kuuluu

Yritykseen (yrityksiin) liittymisen ajankohta (ehdollinen)

Yrityksestä (yrityksistä) irtautumisen ajankohta (ehdollinen)

 

Yhteydet muihin rekistereihin

Yhteydet muihin rekistereihin

 

Yhteys konserniin

Sen konsernin tunnistemuuttujat, johon yksikkö kuuluu

Konserniin liittämisen ajankohta

Konsernista erottamisen ajankohta

 

Määräysvalta yksiköihin nähden

Joko määräysvallan alaisena tai määräysvallan käyttäjänä olevan oikeudellisen yksikön tunnistemuuttujat

 

Yksiköiden omistus

Joko omistuksen kohteena tai omistajana olevan yksikön tunnistemuuttujat

Osuudet (prosentteina) niistä raportointijäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitävistä oikeudellisista yksiköistä, jotka oikeudellinen yksikkö omistaa (ehdollinen)

Osuudet (prosentteina) raportointijäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitävästä yksiköstä (pitävistä yksiköistä), joka omistaa (jotka omistavat) oikeudellisen yksikön (ehdollinen)

Osuudet (prosentteina) niistä muualla kotipaikkaansa pitävistä oikeudellisista yksiköistä, jotka oikeudellinen yksikkö omistaa (ehdollinen)

Osuudet (prosentteina) muualla kotipaikkaansa pitävästä oikeudellisesta yksiköstä (pitävistä oikeudellisista yksiköistä), joka omistaa (jotka omistavat) oikeudellisen yksikön (ehdollinen)

Osuuksien alkamis- ja päättymisajankohta (ehdollinen)

Konserni

Tunnistetiedot

Tunnistemuuttujat

 

Demografiset tapahtumat

Konsernin toiminnan alkamisajankohta

Konsernin toiminnan päättymisajankohta

 

Ositusparametrit ja taloudelliset muuttujat

Konsernin päätoimialakoodi NACEn 2-numerotasolla

Konsernin sivutoimialakoodit NACEn 2-numerotasolla (valinnainen)

Työntekijöiden ja itsenäisten yrittäjien lukumäärä (ehdollinen)

Nettoliikevaihto (ehdollinen)

Konsernin kokonaisvarat (ehdollinen)

Maat, joihin muualla kuin raportointijäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitävät yritykset tai paikalliset yksiköt ovat sijoittautuneet (valinnainen)

Yritys

Tunnistetiedot

Tunnistemuuttujat

 

Yhteydet muihin yksiköihin

Niiden oikeudellisten yksiköiden tunnusnumerot, joista yritys muodostuu

Sen monikansallisen tai kansallisen konsernin tunnusnumero, johon yritys kuuluu

 

Demografiset tapahtumat

Toiminnan aloittamispäivä

Toiminnan lopullinen päättymispäivä

 

Ositusparametrit ja taloudelliset muuttujat

Konsernin päätoimialakoodi NACEn 4-numerotasolla

Konsernin sivutoimialakoodit NACEn 4-numerotasolla (ehdollinen)

Palkansaajien ja itsenäisten yrittäjien lukumäärä

Palkansaajien lukumäärä

Palkansaajien määrä kokoaikavastaavana (valinnainen)

Nettoliikevaihto

Asetuksessa (EY) N:o 549/2013 tarkoitetut institutionaalinen sektori ja alasektori

3.   

Rekisteröityjä oikeudellisia yksikköjä koskevien tietojen vaihto tunnistamistarkoituksia varten (10 artiklan 3 kohta)

3.1

Tiedot, jotka toimivaltaisten kansallisten tilastoviranomaisten on määrä toimittaa komissiolle (Eurostat) raportointijäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitävistä rekisteröidyistä oikeudellisista yksiköistä

Yksiköt

Yksityiskohtaiset aiheet

Muuttujat

Oikeudellinen yksikkö

Tunnistetiedot

Tunnistemuuttujat

 

Demografiset tapahtumat

Päivä, jona oikeushenkilö perustettiin tai jona luonnollinen henkilö tunnustettiin virallisesti taloudelliseksi toimijaksi

Päivä, jona oikeudellinen yksikkö lopetettiin

 

Ositusparametrit

Oikeudellinen muoto

Toiminnan oikeudellinen asema

Merkintä asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevan 18 luvun 18.12 kohdassa tarkoitetuista sivuliikkeistä (ehdollinen)

3.2

Tiedot, jotka toimivaltaisten kansallisten tilastoviranomaisten on määrä toimittaa komissiolle (Eurostat) ulkomaisista rekisteröidyistä oikeudellisista yksiköistä

Yksiköt

Yksityiskohtaiset aiheet

Muuttujat

Oikeudellinen yksikkö

Tunnistetiedot

Tunnistemuuttujat

 

Demografiset tapahtumat

Päivä, jona oikeushenkilö perustettiin tai jona luonnollinen henkilö tunnustettiin virallisesti taloudelliseksi toimijaksi

Päivä, jona oikeudellinen yksikkö lopetettiin

 

Ositusparametrit

Oikeudellinen muoto (valinnainen)

Toiminnan oikeudellinen asema

Merkintä asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevan 18 luvun 18.12 kohdassa tarkoitetuista sivuliikkeistä (ehdollinen)

3.3

Tiedot, jotka komission (Eurostat) on määrä toimittaa toimivaltaisille kansallisille viranomaisille rekisteröidyistä oikeudellisista yksiköistä

Yksiköt

Yksityiskohtaiset aiheet

Muuttujat

Oikeudellinen yksikkö

Tunnistetiedot

Tunnistemuuttujat

 

Demografiset tapahtumat

Päivä, jona oikeushenkilö perustettiin tai jona luonnollinen henkilö tunnustettiin virallisesti taloudelliseksi toimijaksi

Päivä, jona oikeudellinen yksikkö lopetettiin

 

Ositusparametrit

Oikeudellinen muoto

Toiminnan oikeudellinen asema

Merkintä asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevan 18 luvun 18.12 kohdassa tarkoitetuista sivuliikkeistä (ehdollinen)


LIITE V

Tämä asetuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot, jotka kunkin jäsenvaltion vastuussa olevat veroviranomaiset toimittavat kansalliselle tilastoviranomaiselle:

a)

tiedot niiden verovelvollisten tai oikeushenkilöiden, jotka eivät ole verovelvollisia, arvonlisäveroilmoituksista, jotka ovat tehneet ilmoituksen kyseessä olevalta verokaudelta unionin sisäisestä tavaroiden luovutuksesta direktiivin 2006/112/EY 251 artiklan a alakohdan mukaisesti tai unionin sisäisestä tavaroiden hankinnasta kyseisen direktiivin 251 artiklan c alakohdan mukaisesti;

b)

direktiivin 2006/112/EY 264 ja 265 artiklan mukaisista arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksista kootut tiedot unionin sisäisiä luovutuksia koskevista yhteenvetoilmoituksista;

c)

unionin sisäisiä hankintoja koskevat tiedot, jotka kaikki muut jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet neuvoston asetuksen (EU) N:o 904/2010 (1) 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.


(1)  Neuvoston asetus (EU) N:o 904/2010, annettu 7 päivänä lokakuuta 2010, hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisäverotuksen alalla (EUVL L 268, 12.10.2010, s. 1).


LIITE VI

Tämän asetuksen 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot, jotka kunkin jäsenvaltion vastuussa olevat tulliviranomaiset toimittavat kansalliselle tilastoviranomaiselle:

a)

tiedot, joista tunnistetaan henkilö, joka harjoittaa sellaista unionin sisäistä tavaroiden vientiä ja tuontia, jota koskevat sisäisen jalostuksen tullimenettelyt;

b)

talouden toimijoita koskevat rekisteröinti- ja tunnistetiedot, jotka annetaan unionin tullisäädösten nojalla ja jotka ovat saatavilla komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 (1) 7 artiklassa tarkoitetussa EORI-numeroa koskevassa sähköisessä järjestelmässä;

c)

tuontia ja vientiä koskevat tiedot, jotka on saatu tulli-ilmoituksista, jotka kansalliset tulliviranomaiset ovat hyväksyneet tai joita varten kansalliset viranomaiset ovat tehneet päätöksiä, ja

i)

joita koskeva ilmoitus on annettu niille; tai

ii)

joita koskeva täydentävä ilmoitus on täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 225 artiklan mukaisesti niiden saatavilla suoralla tietoliikenneyhteydellä luvanhaltijan järjestelmään.


(1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 343, 29.12.2015, s. 558).