12.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 321/99


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2125,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 täydentämisestä puista pakkausmateriaalia koskevan erityisen virallisen valvonnan suorittamista, tietyistä lähetyksistä annettavia ilmoituksia ja vaatimustenvastaisuustapauksissa toteutettavia toimenpiteitä koskevien sääntöjen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) (1) ja erityisesti sen 45 artiklan 4 kohdan ja 77 artiklan 1 kohdan d alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/625 vahvistetaan muun muassa puitteet virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien suorittamiselle unionin alueelle kolmansista maista tulevien eläinten ja tavaroiden osalta, jotta voidaan todentaa unionin lainsäädännön noudattaminen ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja eläinten hyvinvoinnin suojelemiseksi ja muuntogeenisten organismien ja kasvinsuojeluaineiden osalta myös ympäristön suojelemiseksi.

(2)

Puisen pakkausmateriaalin, jota voi olla kaikenlaisten tavaroiden mukana, välityksellä kulkeutuu ja leviää tunnetusti kasvintuhoojia. Niihin puisen pakkausmateriaalin muotoihin, jotka voivat toimia tuhoojien kulkeutumisväylänä ja aiheuttaa unionissa kasvintuhoojien leviämisriskin, kuuluvat muun muassa pakkauslaatikot, -rasiat ja ‐häkit, kaapelikelat ja kelat/rullat, kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut lastauslavat, kuormalavojen lavakaulukset ja sälytyspuut, riippumatta siitä, käytetäänkö niitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa. Unionin alueelle kuljetusten mukana tulevan puisen pakkausmateriaalin määrä on huomattava.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 (2) 43 ja 96 artiklassa vahvistetaan erityiset tuontiehdot puisen pakkausmateriaalin tuomiseksi unionin alueelle. Asetuksen (EU) 2017/625 77 artiklan 1 kohdan d alakohdassa annetaan komissiolle valta vahvistaa sääntöjä, jotka koskevat erityisen virallisen valvonnan suorittamista, jotta voidaan todentaa puisen pakkausmateriaalin täyttävän nämä vaatimukset, asetuksen (EU) 2017/625 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa paikoissa, sekä toimenpiteitä vaatimusten noudattamatta jättämiseen liittyvissä tapauksissa.

(4)

Jotta voidaan varmistaa unionin alueelle tulevaa puista pakkausmateriaalia koskevien tarkastusten tehokkuus ja välttää riski kasvintuhoojien kulkeutumisesta tai leviämisestä, olisi annettava säännöt, joilla täydennetään niitä asetuksen (EU) 2017/625 säännöksiä, jotka koskevat puista pakkausmateriaalia koskevan erityisen virallisen valvonnan suorittamista ja toimenpiteitä, jotka on toteutettava, jos vaatimuksia ei noudateta.

(5)

Asetuksen (EU) 2016/2031 43 artiklan 1 kohdassa puiselle pakkausmateriaalille säädettyjä erityisiä tuontiehtoja ei sovelleta materiaaliin, johon sovelletaan kansainvälisessä kasvinsuojelutoimenpidestandardissa nro 15 – asetus puisesta pakkausmateriaalista kansainvälisessä kaupassa (ISPM 15 -standardi) – määrättyjä vapautuksia. Siksi tällaisen materiaalin ei tulisi sisältyä tämän asetuksen soveltamisalaan.

(6)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi laadittava riskeihin perustuva seurantasuunnitelma sellaisten lähetysten tunnistamiseksi, joissa on puista pakkausmateriaalia, joka voi aiheuttaa suurimman riskin kasvinterveydelle unionin alueella ja johon olisi näin ollen kohdistettava erityistä virallista valvontaa.

(7)

Toimivaltaisten viranomaisten olisi tämän seurantasuunnitelman perusteella valittava puisen pakkausmateriaalin lähetyksiä erityisen virallisen valvonnan suorittamista varten. Toimivaltaisilla viranomaisilla olisi lisäksi oltava mahdollisuus vaatia tulliviranomaisia tarvittaessa – toimivaltaisten viranomaisten toteuttaman erityisen virallisen valvonnan suorittamista varten – pidättämään ne valikoidut lähetykset, joissa on puista pakkausmateriaalia, siihen asti kun erityinen virallinen valvonta on saatettu päätökseen.

(8)

Puinen pakkausmateriaali ei sisälly asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun luetteloon tavaroista, joihin ei kohdisteta virallista valvontaa rajatarkastusasemilla.

(9)

Asetuksen (EU) 2017/625 45 artiklan 4 kohdassa siirretään komissiolle valta yksilöidä se, missä tapauksissa ja millä edellytyksin toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää toimijoita ilmoittamaan tiettyjen sellaisten tavaroiden saapumisesta, joihin ei kohdisteta valvontaa rajatarkastusasemilla.

(10)

Jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tehokkaasti suunnitella ja toteuttaa puista pakkausmateriaalia koskevaa erityistä virallista valvontaa, niiden olisi voitava pyytää toimijoita ilmoittamaan niille kohtuullisessa ajassa etukäteen sellaisten lähetysten saapumisesta, joissa on puista pakkausmateriaalia.

(11)

Sen vuoksi tässä asetuksessa säädettyjen, puisen pakkausmateriaalin erityistä virallista valvontaa koskevien sääntöjen yhteydessä olisi säädettävä, että toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää toimijoita ilmoittamaan toimivaltaisille viranomaisille etukäteen tällaisten lähetysten saapumisesta. Tällaisiin ilmoituksiin voidaan käyttää asetuksen (EU) 2017/625 131 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustettua ja komission hallinnoimaa virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmää (IMSOC). Toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää lähetyksestä vastaavia toimijoita ilmoittamaan lähetyksen saapumisesta IMSOC:n välityksellä, olemassa olevien kansallisten tietojärjestelmien välityksellä tai muulla toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla toimivaltaisten viranomaisten määrittämässä kohtuullisessa ajassa etukäteen.

(12)

Asetuksen (EU) 2017/625 56 artiklassa tarkoitettua yhteistä terveyttä koskevaa tuloasiakirjaa (CHED-asiakirjaa) olisi käytettävä erityisen virallisen valvonnan tulosten kirjaamiseen IMSOC:iin. Virallisen valvonnan kirjatut tulokset antavat yleiskuvan puisen pakkausmateriaalin osalta jäsenvaltioissa toteutetun erityisen virallisen valvonnan tilanteesta ja luovat perustan jatkotoimille, joilla unionin alue suojataan kasvintuhoojien leviämiseltä.

(13)

Tämän asetuksen säännöksiä olisi sovellettava niiden kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 (3) asiaankuuluvien säännösten soveltamista.

(14)

Jos toimivaltainen viranomainen päättää lähettää vaatimustenvastaisen puisen pakkausmateriaalin edelleen unionin ulkopuoliseen määräpaikkaan asetuksen (EU) 2017/625 66 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan nojalla, vaatimustenvastaisen puisen pakkausmateriaalin olisi pysyttävä virallisessa tullivalvonnassa, kunnes se poistuu unionin alueelta, jotta vältetään riski tuhoojien kulkeutumisesta unioniin tai leviämisestä.

(15)

Jos paikassa, jossa luovutus vapaaseen liikkeeseen unionissa tapahtuu, tai määräpaikassa tehtävien fyysisten tarkastusten aikana havaitaan vaatimustenvastaista puista pakkausmateriaalia, tällainen materiaali olisi tuhottava välittömästi ottaen huomioon suurempi unionikaranteenituhoojien leviämisriski, jota ei voida estää vähemmän tehokkailla keinoilla.

(16)

Asetusta (EU) 2017/625 sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019. Tämän vuoksi myös tässä asetuksessa vahvistettuja sääntöjä olisi sovellettava mainitusta päivästä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt sellaisten puisen pakkausmateriaalin tai puutuotteiden (lukuun ottamatta paperituotteita) erityisen virallisen valvonnan suorittamista varten, jotka on tarkoitettu unionin alueelle tulevan tuotteen tukemiseen, suojaamiseen tai kuljettamiseen, riippumatta siitä, käytetäänkö niitä tosiasiallisesti erilaisten tavaroiden kuljetuksessa, jäljempänä ’puinen pakkausmateriaali’, ja toimenpiteet tapauksissa, joissa vaatimuksia ei noudateta.

2.   Tässä asetuksessa vahvistetaan myös se, missä tapauksissa ja millä edellytyksin toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää toimijoita ilmoittamaan tiettyjen sellaisten unionin alueelle tulevien lähetysten saapumisesta, joissa on puista pakkausmateriaalia.

3.   Tätä asetusta ei sovelleta asetuksen (EU) 2016/2031 43 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuun puiseen pakkausmateriaaliin, johon sovelletaan kansainvälisen kasvinsuojelutoimenpidestandardin nro 15 – asetus puisesta pakkausmateriaalista kansainvälisessä kaupassa, jäljempänä ’ISPM 15 -standardi’, nojalla määrättyjä vapautuksia.

2 artikla

Seurantasuunnitelma

Toimivaltaisten viranomaisten on laadittava puista pakkausmateriaalia koskeva seurantasuunnitelma riskianalyysin perusteella ottaen huomioon ainakin seuraavat seikat:

a)

toimivaltaisten viranomaisten edellisinä vuosina suorittaman puiseen pakkausmateriaaliin kohdistuvan erityisen virallisen valvonnan määrä ja tulokset virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmästä, jäljempänä ’IMSOC’, saatujen tietojen perusteella;

b)

se, miten kolmas maa, viejä tai lähetyksistä vastaava toimija on aiemmin noudattanut asetuksen (EU) 2016/2031 ja erityisesti sen 43 artiklan 1 kohdan ja 96 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan säännöksiä;

c)

tulliviranomaisilta ja muista lähteistä saatavilla olevat tiedot sellaisten unioniin tulevien lähetysten lukumäärästä, joissa on puista pakkausmateriaalia, sekä lähetyksen alkuperämaasta.

3 artikla

Lähetyksistä ilmoittaminen

Toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää lähetyksestä vastaavia toimijoita ilmoittamaan IMSOC:n välityksellä, olemassa olevien kansallisten tietojärjestelmien välityksellä tai muulla toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä tavalla toimivaltaisten viranomaisten määrittämässä kohtuullisessa ajassa etukäteen sellaisten unionin alueelle tulevien lähetysten saapumisesta, joissa on puista pakkausmateriaalia.

4 artikla

Puista pakkausmateriaalia koskeva erityinen virallinen valvonta

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on valittava fyysisiä tarkastuksia varten lähetyksiä, joissa on puista pakkausmateriaalia, seuraavien seikkojen perusteella:

a)

edellä 2 artiklassa tarkoitettu seurantasuunnitelma;

b)

tarvittaessa 3 artiklassa tarkoitetuissa ilmoituksissa annetut tiedot; sekä

c)

muut niiden käytettävissä olevat merkitykselliset tiedot.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä 1 kohdan mukaisesti valittujen lähetysten fyysiset tarkastukset sen todentamiseksi, että lähetykset täyttävät asetuksen (EU) 2016/2031 43 artiklan 1 kohdassa ja 96 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa säädetyt tuontivaatimukset.

3.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia tulliviranomaisia pidättämään valitut lähetykset, joissa on puista pakkausmateriaalia, jos tämä katsotaan tarpeelliseksi 2 kohdan mukaisia fyysisiä tarkastuksia varten ja kyseisten tarkastusten keston ajaksi.

4.   Erityistä virallista valvontaa suorittaessaan toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava pääsy koko lähetykseen siten, että kaikelle kyseisessä lähetyksessä olevalle puiselle pakkausmateriaalille voidaan tehdä 2 kohdassa tarkoitetut fyysiset tarkastukset.

5.   Toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava tulliviranomaisille kolmen työpäivän kuluessa sellaisen lähetyksen pidättämisen alkamisesta, jossa on puista pakkausmateriaalia, tälle pidätetylle lähetykselle tehtyjen tarkastusten tulokset.

6.   Jos fyysisiä tarkastuksia ei voida saattaa päätökseen kolmen työpäivän kuluessa sellaisen lähetyksen pidättämisen alkamisesta, jossa on puista pakkausmateriaalia, toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää tulliviranomaisia pitämään lähetyksen pidätettynä vielä kolmen ylimääräisen työpäivän ajan tarkastusten saattamiseksi päätökseen.

Tässä tapauksessa tulliviranomainen voi, jos se on teknisesti mahdollista, vapauttaa lähetyksen, jos lähetyksestä vastaava toimija erottaa puisen pakkausmateriaalin lähetyksestä.

7.   Lähetys, jonka tulliviranomaiset ovat pidättäneet 3 kohdan nojalla, vapautetaan, jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ole kolmen työpäivän kuluessa pidättämisen alkamisesta toimittaneet 5 kohdan mukaisia tarkastusten tuloksia tai pyytäneet tulliviranomaisia pitämään lähetystä pidätettynä kolmen ylimääräisen työpäivän ajan 6 kohdan mukaisesti.

5 artikla

Erityisen virallisen valvonnan tulosten raportointi

1.   Kun 4 artiklan mukainen erityinen virallinen valvonta on saatettu päätökseen, toimivaltaisten viranomaisten on

a)

täytettävä yhteiseen terveyttä koskevaan tuloasiakirjaan, jäljempänä ’CHED-asiakirja’, erityisen virallisen valvonnan tulokset asetuksen (EU) 2017/625 56 artiklan 3 kohdan b alakohdan i alakohdan mukaisesti;

b)

toimitettava puista pakkausmateriaalia koskevan erityisen virallisen valvonnan tulokset IMSOC:iin joko suoraan tai olemassa olevien kansallisten järjestelmien välityksellä; sekä

c)

ilmoitettava toimijalle, joka on vastuussa lähetyksestä, jossa on puista pakkausmateriaalia, ja tulliviranomaisille erityisen virallisen valvonnan tuloksista.

2.   Jos toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat sellaisesta lähetyksestä, jossa on puista pakkausmateriaalia, vastaavalle toimijalle erityisen virallisen valvonnan tuloksista CHED-asiakirjan välityksellä, toimijan on ilmoitettava CHED-asiakirjan viitenumero asetuksen (EU) N:o 952/2013 163 artiklassa tarkoitettuna täydentävänä asiakirjana, joka liitetään tulli-ilmoitukseen, joka annetaan tulliviranomaisille tämän lähetyksen yhteydessä.

6 artikla

Toimenpiteet vaatimusten noudattamatta jättämiseen liittyvissä tapauksissa

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on asetuksen (EU) 2017/625 66 artiklan mukaisesti määrättävä sellaisen puisen pakkausmateriaalin hävittäminen, edelleen lähettäminen tai erityiskäsittely, joka ei täytä asetuksen (EU) 2016/2031 43 artiklan 1 kohdassa ja 96 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa säädettyjä vaatimuksia.

Jos tällaista vaatimustenvastaista puista pakkausmateriaalia kuitenkin havaitaan 4 artiklan mukaisissa fyysisissä tarkastuksissa asetuksen (EU) 2017/625 44 artiklan 3 kohdan c ja e alakohdassa tarkoitetussa paikassa, jossa lähetyksen luovutus vapaaseen liikkeeseen unionissa tapahtuu, tai lähetyksen määräpaikassa, toimivaltaisten viranomaisten on määrättävä kyseinen toimija viipymättä hävittämään kyseinen puinen pakkausmateriaali. Ennen hävittämistä ja sen aikana puista pakkausmateriaalia on käsiteltävä siten, että estetään asetuksen (EU) 2016/2031 4 artiklassa määriteltyjen unionikaranteenituhoojien leviäminen.

2.   Jos toimivaltaiset viranomaiset päättävät määrätä, että lähetyksestä vastaavan toimijan on lähetettävä vaatimustenvastainen puinen pakkausmateriaali edelleen unionin ulkopuolelle asetuksen (EU) 2017/625 66 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan nojalla, lähetyksen, jossa on vaatimustenvastaista puista pakkausmateriaalia, on pysyttävä virallisessa tullivalvonnassa asianmukaisen tullimenettelyn mukaisesti, kunnes vaatimustenvastainen puinen pakkausmateriaali poistuu unionin alueelta.

7 artikla

Voimaantulo ja soveltamispäivä

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/2031, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta (EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).