4.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 313/34


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/2028,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2019,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1799 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kuvaustaulukoista, joissa määritetään vastaavuus ulkoisten luottoluokituslaitosten luottoriskiarvioiden ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 575/2013 säädettyjen luottoluokkien välillä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (1) ja erityisesti sen 136 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1799 (2) liitteessä III täsmennetään, mitä asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 2 luvun 2 jaksossa säädettyjä luottoluokkia ulkoisten luottoluokituslaitosten asiaankuuluvat luottoluokitukset vastaavat (’kuvaus’).

(2)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/634 (3) täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1799 liitteeseen III tehtyjen viimeisimpien muutosten jälkeen joidenkin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1799 liitteessä III olevien kuvausten luottoluokitusten taustalla olevat määrälliset ja laadulliset tekijät ovat muuttuneet. Lisäksi jotkin ulkoiset luottoluokituslaitokset ovat laajentaneet luottoluokituksiaan uusiin markkinasegmentteihin, minkä tuloksena on syntynyt uusia luokitusasteikkoja ja uusia luottoluokitustyyppejä. Sen vuoksi on tarpeen päivittää kyseisten ulkoisten luottoluokituslaitosten kuvauksia.

(3)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/634 hyväksymisen jälkeen yksi uusi luottoluokituslaitos on rekisteröity Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1060/2009 (4) mukaisesti. Koska asetuksen (EU) N:o 575/2013 136 artiklan 1 kohdassa edellytetään kuvausta kaikkien ulkoisten luottoluokituslaitoksen osalta, on tarpeen suorittaa kuvaus kyseisen äskettäin rekisteröidyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen osalta. Tämä äskettäin rekisteröity ulkoinen luottoluokituslaitos käyttää luottoluokituksia tehdessään samaa menetelmää kuin sen emoyhtiö, joka on kolmannen maan ulkoinen luottoluokituslaitos, jonka kuvaus on jo vahvistettu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1799 liitteessä III. Siksi tässä tapauksessa on asianmukaista, että tämän äskettäin rekisteröidyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen kuvaus vastaa kyseistä kolmannen maan ulkoiselle luottoluokituslaitokselle vahvistettua kuvausta.

(4)

Tämä asetus perustuu Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (Euroopan valvontaviranomaisten) komissiolle yhdessä toimittamaan teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokseen.

(5)

Euroopan valvontaviranomaiset ovat järjestäneet avoimet julkiset kuulemiset näiden teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoineet niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytäneet lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (5) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (6) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 (7) 37 artiklan mukaisesti perustetulta vakuutus- ja jälleenvakuutusalan osallisryhmältä.

(6)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/1799 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1799 muuttaminen

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1799 liite III tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1799, annettu 7 päivänä lokakuuta 2016, ulkoisten luottoluokituslaitosten luottoriskin osalta antamien luottoluokitusten kuvausta (mapping) koskevista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 136 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisista teknisistä täytäntöönpanostandardeista (EUVL L 275, 12.10.2016, s. 3).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/634, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1799 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kuvaustaulukoista, joissa määritetään vastaavuus ulkoisten luottoluokituslaitosten luottoriskiarvioiden ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 575/2013 säädettyjen luottoluokkien välillä (EUVL L 105, 25.4.2018, s. 14).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1060/2009, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, luottoluokituslaitoksista (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).


LIITE

LIITE III

16 artiklassa tarkoitetut kuvaustaulukot

Luottoluokka

1

2

3

4

5

6

ACRA Europe, a.s (entinen European Rating Agency, a.s.)

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

S1

 

S2

S3, S4, NS

 

 

AM Best Europe Rating Services

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, e, f, s

Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

aaa, aa+, aa, aa-

a+, a, a-

bbb+, bbb, bbb-

bb+, bb, bb-

b+, b, b-

ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d, s

Rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko

A++, A+

A, A-

B++, B+

B, B-

C++, C+

C, C-, D, E, F, S

Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB-4, d, e, f, s

 

 

Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

AMB-1+

AMB-1-

AMB-2,

AMB-3

AMB-4, d, s

 

 

ARC Ratings SA.

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden keskipitkän ja pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Liikkeeseenlaskujen keskipitkän ja pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH

 

 

 

 

 

 

Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC/C, D

Yritysten lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

A++

A

 

B, C, D

 

 

Axesor Risk Management SL

 

 

 

 

 

 

Yleinen luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Banque de France (Ranskan keskuspankki)

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

3++

3+, 3

4+

4, 5+

5, 6

7, 8, 9, P

BCRA – Credit Rating Agency AD

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Eläkevakuutusyhtiöiden pitkän aikavälin asteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Eläkevakuutusyhtiöiden lyhyen aikavälin asteikko

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Eläkerahastojen pitkän aikavälin asteikko

AAA pf, AA pf

A pf

BBB pf

BB pf

B pf

C pf

Takuurahastojen pitkän aikavälin asteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, D

Takuurahastojen lyhyen aikavälin asteikko

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

Capital Intelligence Ratings Ltd

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden kansainvälinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Liikkeeseenlaskujen kansainvälinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Vakuutusyritysten kansainvälinen pitkän aikavälin rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

C, RS, SD, D

Liikkeeseenlaskijoiden kansainvälinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Liikkeeseenlaskujen kansainvälinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

A1+

A1

A2, A3

B, C, D

 

 

Vakuutusyritysten kansainvälinen lyhyen aikavälin rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko

A1+

A1

A2, A3

B, C, RS, SD, D

 

 

Cerved Rating Agency SpA.

 

 

 

 

 

 

Yritysten pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

A1.1, A1.2, A1.3

A2.1, A2.2, A3.1

B1.1, B1.2

B2.1, B2.2

C1.1

C1.2, C2.1

Creditreform Rating AG

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, SD, D

Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

 

BBB

BB

B, C, D

Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

L1

L2

 

L3, NEL, D

 

 

CRIF Ratings S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D1S, D

Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, DS

Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

IG-1

 

IG-2

SIG-1, SIG-2, SIG-3, SIG-4

 

 

Dagong Europe Credit Rating Srl

 

 

 

 

 

 

Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

A-1

 

A-2, A-3

B, C, D

 

 

DBRS Ratings

 

 

 

 

 

 

Obligaatioiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Yritystodistusten ja lyhyiden velkojen luottoluokitusasteikko

R-1 H, R-1 M

R-1 L

R-2, R-3

R-4, R-5, D

 

 

Rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, R

Egan-Jones Ratings Co.

 

 

 

 

 

 

Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

A-1+

A-1

A-2

A-3, B, C, D

 

 

Euler Hermes Rating GmbH

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, SD, D

EuroRating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Fitchin luokitukset

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin maksukyvyttömyyden luokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, RD, D

Yritysrahoitusobligaatiot – pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Vakuutusyritysten kansainvälinen pitkän aikavälin rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C

Johdannaissopimuksen vastapuolten luottoluokitusasteikko

AAA dcr, AA dcr

A dcr

BBB dcr

BB dcr

B dcr

CCC dcr, CC dcr, C dcr

Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

F1+

F1

F2, F3

B, C, RD, D

 

 

Lyhyen aikavälin IFS-luottoluokitusasteikko

F1+

F1

F2, F3

B, C

 

 

GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

 

A, BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

HR Ratings de México, SA de C.V.

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

HR AAA(G)/ HR AA(G)

HR A(G)

HR BBB(G)

HR BB(G)

HR B(G)

HR C(G)/ HR D(G)

Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

HR+1(G)/ HR1(G)

HR2(G)

HR3(G)

HR4(G), HR5(G), HR D(G)

 

 

ICAP Group S.A

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

 

AA, A

BB, B

C, D

E, F

G, H

INC Rating Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Japan Credit Rating Agency Ltd

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, LD, D

Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, LD, D

 

 

Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

J-1+

J-1

J-2

J-3, NJ, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency

 

 

 

 

 

 

Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

Kroll Bond Rating Agency Europe

 

 

 

 

 

 

Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

K1+

K1

K2, K3

B, C, D

 

 

modeFinance S.r.l.

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

A1, A2

A3

B1

B2

B3

C1, C2, C3, D

Moody’s Investors Service

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

Aaa, Aa

A

Baa

Ba

B

Caa, Ca, C

Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

P-1

P-2

P-3

NP

 

 

QIVALIO SAS (entinen Spread Research)

 

 

 

 

 

 

Yleinen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Yleinen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

SR0

 

SR1, SR2

SR3, SR4, SR5, SRD

 

 

Rating-Agentur Expert RA GmbH

 

 

 

 

 

 

Kansainvälinen luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Kansainvälinen luotettavuusluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D, E

Scope Ratings GmbH

 

 

 

 

 

 

Pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

S-1+

S-1

S-2

S-3, S-4

 

 

S&P Global Ratings Europe Limited

 

 

 

 

 

 

Liikkeeseenlaskijoiden pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, R, SD/D

Liikkeeseenlaskujen pitkän aikavälin luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D

Vakuutusyritysten rahoituksellisen vahvuuden luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, SD/D, R

Keskisuurten yritysten (mid-market) luottoluokitusasteikko

 

MM1

MM2

MM3, MM4

MM5, MM6

MM7, MM8, MMD

Liikkeeseenlaskijoiden lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, R, SD/D

 

 

Liikkeeseenlaskujen lyhyen aikavälin luottoluokitusasteikko

A-1+

A-1

A-2, A-3

B, C, D

 

 

The Economist Intelligence Unit Ltd

 

 

 

 

 

 

Valtioiden luottoluokitusasteikko

AAA, AA

A

BBB

BB

B

CCC, CC, C, D