5.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 315/155


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2018,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 (1) ja erityisesti sen 11 ja 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2017/1369 komissio valtuutetaan antamaan delegoituja säädöksiä, jotka koskevat merkintää tai merkinnän uudelleenskaalaamista tuoteryhmissä, joihin liittyy merkittäviä mahdollisuuksia säästää energiaa ja tapauksen mukaan muita voimavaroja.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY (2) 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti laaditussa komission tiedonannossa COM(2016) 773 (3) (ekologista suunnittelua koskeva työsuunnitelma) vahvistetaan ekologista suunnittelua ja energiamerkintöjä koskevien puitteiden mukaiset työskentelypainopisteet vuosiksi 2016–2019. Kylmäsäilytyslaitteet, joihin liittyy suora myyntitoiminto, ovat yksi energiaan liittyvien tuotteiden ryhmistä, jotka olisi otettava painopisteiksi valmistelevien tutkimusten tekemistä ja mahdollista toimenpiteiden hyväksymistä varten.

(3)

Työsuunnitelmaan sisältyvillä toimenpiteillä on mahdollista saavuttaa vuonna 2030 arviolta yhteensä yli 260 TWh:n vuotuinen loppuenergian säästö, joka vastaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä noin 100 miljoonalla tonnilla vuodessa vuonna 2030. Kylmäsäilytyslaitteet, joihin liittyy suora myyntitoiminto, ovat yksi työsuunnitelmassa luetelluista tuoteryhmistä, jonka osalta vuotuisiksi loppuenergian säästöiksi arvioidaan 48 TWh vuonna 2030.

(4)

Komissio on tehnyt kaksi valmistelevaa tutkimusta, joissa tarkastellaan unionissa tyypillisesti käytettävien suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden teknisiä, taloudellisia ja ympäristönäkökohtia. Tutkimukset toteutettiin tiiviissä yhteistyössä unionin ja kolmansien maiden sidosryhmien ja asianomaisten osapuolten kanssa. Tutkimusten tulokset julkistettiin ja esitettiin asetuksen (EU) 2017/1369 14 artiklalla perustetulle kuulemisfoorumille.

(5)

Valmistelevissa tutkimuksissa pääteltiin, että on tarpeen ottaa käyttöön energiamerkintävaatimuksia kylmäsäilytyslaitteille, joihin liittyy suora myyntitoiminto.

(6)

Valmistelevissa tutkimuksissa todettiin, että suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden kannalta merkittävin ympäristönäkökohta on käytönaikainen energiankulutus.

(7)

Valmistelevat tutkimukset ovat osoittaneet, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden sähkönkulutusta voidaan edelleen vähentää merkittävästi suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteisiin kohdistuvalla energiamerkintätoimenpiteellä.

(8)

Tätä asetusta olisi sovellettava seuraaviin suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteisiin: supermarkettien kylmäkalusteet (pakastin- tai jääkaappikalusteet), juomakylmiöt, pienet jäätelöpakastimet, irtojäätelövitriinit ja kylmämyyntiautomaatit.

(9)

Minibaareja ja viinikaappeja, joihin liittyy myyntitoimintoja, ei pitäisi katsoa suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiksi, minkä vuoksi ne olisi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Ne kuuluvat komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2016 (4) soveltamisalaan.

(10)

Pystysuuntaiset staattisen ilmankierron kaapit ovat komission asetuksessa (EU) 2015/1095 (5) määriteltyjä ammattikäyttöön tarkoitettuja kylmäsäilytyslaitteita, jotka olisi sen vuoksi jätettävä tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(11)

Messuilla esiteltävillä suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteilla olisi oltava energiamerkintä, jos ensimmäinen mallia edustava laite on jo saatettu markkinoille tai se saatetaan markkinoille messuilla.

(12)

Merkitykselliset tuoteparametrit olisi mitattava käyttäen luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä. Näissä menetelmissä olisi otettava huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (6) liitteessä I lueteltujen eurooppalaisten standardointielinten hyväksymät yhdenmukaistetut standardit, jos ne ovat saatavilla.

(13)

Tämän asetuksen terminologia ja testausmenetelmät ovat standardeissa EN 16901, EN 16902, EN 50597 ja EN ISO 23953-2 vahvistetun terminologian ja testausmenetelmien mukaisia.

(14)

Kun otetaan huomioon energiaan liittyvien tuotteiden myynnin kasvu säilytyspalveluja tarjoavien internetalustojen välityksellä sen sijaan, että ne ostettaisiin suoraan tavarantoimittajien verkkosivustoilta, olisi selvennettävä, että internetmyyntialustojen olisi vastattava tavarantoimittajan käyttöön antaman merkin esittämisestä hinnan läheisyydessä. Niiden olisi ilmoitettava jälleenmyyjälle kyseisestä velvollisuudesta olematta kuitenkaan vastuussa käyttöön annetun merkin ja tuoteselosteen paikkansapitävyydestä tai sisällöstä. Säilytyspalveluja tarjoavien internetalustojen olisi kuitenkin sähköisestä kaupankäynnistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (7) 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti toimittava viipymättä asianomaista tuotetta koskevien tietojen poistamiseksi tai niihin pääsyn estämiseksi, jos ne saavat esimerkiksi markkinavalvontaviranomaisen kautta tiedon vaatimusten laiminlyönnistä (esimerkiksi siitä, että merkki tai tuoteseloste puuttuu tai on puutteellinen tai väärä). Tavarantoimittajaan, joka harjoittaa myyntiä suoraan loppukäyttäjille oman verkkosivustonsa kautta, sovelletaan asetuksen (EU) 2017/1369 5 artiklassa tarkoitettuja etämyyntiä koskevia jälleenmyyjien velvoitteita.

(15)

Kuulemisfoorumi ja jäsenvaltioiden asiantuntijat ovat keskustelleet tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä asetuksen (EU) 2017/1369 14 ja 18 artiklan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan merkintöjä ja täydentävien tuotetietojen antamista koskevat vaatimukset sellaisille verkkosähköä käyttäville kylmäsäilytyslaitteille, joihin liittyy suora myyntitoiminto, mukaan lukien laitteet, jotka myydään muiden kuin elintarvikkeiden kylmäsäilytystä varten.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta

a)

suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyskalusteisiin, joiden voimanlähteenä on pelkästään jokin muu energianlähde kuin sähkö;

b)

suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteisiin, joissa ei käytetä kompressoritoimista kylmäkoneistoa;

c)

erillisiin komponentteihin, kuten lauhdutinyksikköön, kompressoreihin tai vesilauhdutteiseen yksikköön, joihin keskuskoneellinen kylmäkaluste on kytkettävä, jotta se voi toimia;

d)

elintarvikkeiden jalostamisessa käytettäviin suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteisiin;

e)

suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteisiin, jotka on erikseen testattu ja hyväksytty lääkkeiden ja tieteellisten näytteiden säilytystä varten;

f)

suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteisiin, jotka on tarkoitettu elävien elintarvikkeiden, kuten elävien kalojen ja äyriäisten, myyntiä ja esillepanoa varten, eikä kylmävesiakvaarioihin ja kylmävesisäiliöihin;

g)

pitsatyöpöytiin ja kylmäkön työpöytiin;

h)

vaakasuuntaisiin tarjoilu- ja myyntikalusteisiin, joissa on oma kylmäsäilytyslämpötiloissa toimimaan suunniteltu säilytys;

i)

suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteisiin, joissa ei ole omaa jäähdytysjärjestelmää ja jotka toimivat johtamalla jäähdytettyä ilmaa ulkoisesta ilmanjäähdytysyksiköstä; tähän eivät sisälly keskuskoneelliset kylmäkalusteet eivätkä liitteen IV taulukossa 4 määritellyt luokkaan 6 kuuluvat kylmämyyntiautomaatit.

j)

kulmakaappeihin;

k)

myyntiautomaatteihin, jotka on suunniteltu toimimaan pakastesäilytyslämpötiloissa;

l)

jäähileellä kylmänä pidettäviin kalatiskeihin;

m)

asetuksessa (EU) 2015/1095 määriteltyihin ammattikäyttöön tarkoitettuihin kylmä- ja pakastesäilytyskaappeihin, pikajäähdytyskaappeihin, lauhdutinyksiköihin ja prosessijäähdytyslaitteisiin;

n)

viinikaappeihin ja minibaareihin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1.

’kylmäsäilytyslaitteella, johon liittyy suora myyntitoiminto’, eristettyä kaappia, jossa on yksi tai useampi osasto tietyissä säädellyissä lämpötiloissa ja joka jäähdytetään luonnollisella tai pakotetulla konvektiolla yhdellä tai useammalla energiaa kuluttavalla tavalla ja jota käytetään elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden pitämiseksi esillä tietyissä lämpötiloissa alle ympäristön lämpötilan ja niiden myymiseksi asiakkaille, myös käyttäen henkilöavusteista tarjoilua, ja johon on pääsy suoraan avointen sivujen tai yhden tai useamman oven tai vetolaatikon taikka molempien kautta, mukaan lukien suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteet, joissa on sellaisten elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden säilytykseen käytettäviä tiloja, jotka eivät ole asiakkaiden ulottuvilla, ja pois lukien minibaarit ja viinikaapit;

2.

’elintarvikkeilla’ ruoka-aineita ja -aineksia ja juomia, viini mukaan luettuna, sekä muita tuotteita, jotka on tarkoitettu ensisijaisesti kulutettaviksi ja jotka edellyttävät kylmäsäilyttämistä tietyissä lämpötiloissa;

3.

’lauhdutinyksiköllä’ asetuksessa (EU) 2015/1095 määriteltyä laitetta, johon kuuluu vähintään yksi sähkökäyttöinen kompressori ja yksi lauhdutin, joka pystyy jäähdyttämään ja säilyttämään alhaisen tai keskilämpötilan kylmälaitteen tai -järjestelmän sisällä käyttämällä kompressoritoimista kylmäkoneistoa, kun se on kytkettynä höyrystimeen ja paisuntalaitteeseen;

4.

’keskuskoneellisella kylmäkalusteella’ suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, joka on kokoonpantu tehdasvalmisteisista osista ja joka toimiakseen suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteena tarvitsee lisäksi liitännän erillisiin komponentteihin (lauhdutinyksikköön ja/tai kompressoriin ja/tai vesilauhdutteiseen yksikköön), jotka eivät ole kiinteä osa kylmäkalustetta;

5.

’elintarvikkeiden jalostamisessa käytettävällä suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteella’ suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteita, jotka on erikseen testattu ja hyväksytty elintarvikkeiden jalostamisessa käytettäväksi, kuten jäätelökoneita, mikroaaltotoiminnolla varustettuja kylmämyyntiautomaatteja tai jääpalakoneita; tähän eivät sisälly suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteet, joissa on yksi erityisesti elintarvikkeiden jalostuksessa käytettäväksi suunniteltu osasto, jonka osuus laitteen koko nettotilavuudesta on alle 20 prosenttia;

6.

’nettotilavuudella’ sitä kuutiodesimetreinä (dm3) tai litroina (l) ilmaistua osaa yksittäisen osaston bruttotilavuudesta, joka jää jäljelle, kun bruttotilavuudesta vähennetään elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden säilyttämiseen tai esillepanoon soveltumattomien komponenttien ja tilojen tilavuus;

7.

’bruttotilavuudella’ kuutiodesimetreinä (dm3) tai litroina (l) ilmaistua osaston sisävuorauksen sisäpuolelle jäävän tilan tilavuutta ilman sisävarusteita ja ovi tai kansi suljettuna;

8.

’erikseen testatulla ja hyväksytyllä’ sitä, että tuote täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

se on erikseen suunniteltu ja testattu mainittuja käyttöolosuhteita tai mainittua käyttötarkoitusta varten mainitun unionin lainsäädännön tai siihen liittyvien säädösten, asiaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön ja/tai asiaa koskevien eurooppalaisten tai kansainvälisten standardien mukaisesti;

b)

sen mukana on tekniseen dokumentaatioon sisällytettävän todistuksen, tyyppihyväksyntämerkin tai testiraportin muodossa todiste siitä, että tuote on erityisesti hyväksytty mainittuja käyttöolosuhteita tai mainittua käyttötarkoitusta varten;

c)

se on saatettu markkinoille erityisesti mainittuja käyttöolosuhteita tai mainittua käyttötarkoitusta varten, mikä käy ilmi vähintään teknisestä dokumentaatiosta, tuotetiedoista ja mahdollisesta mainos- tai markkinointiaineistosta;

9.

’pitsatyöpöydällä ja kylmäkön työpöydällä’ suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, jossa on yksi tai useampi ovi tai vetolaatikko pystytasossa ja jonka työtasossa on jäähdytettyjä aukkoja, joihin voi sijoittaa helposti saataville säilytysastioita pitsan täytteiden tai salaattiainesten kaltaisten elintarvikkeiden väliaikaista säilyttämistä varten;

10.

’vaakasuuntaisella tarjoilu- ja myyntikalusteella, jossa on oma säilytys’ henkilöavusteiseen tarjoiluun käytettävää vaakasuuntaista kaappia, jossa on vähintään 100 litran (l) kylmäsäilytys per metri (m) pituutta tavallisesti sijoitettuna tarjoilu- ja myyntikalusteen alaosaan;

11.

’vaakasuuntaisella kaapilla’ suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, jossa on päältä avautuva vaakasuuntainen esillepano ja johon on pääsy päältä;

12.

’kylmäsäilytyslämpötilalla’ lämpötilaa, joka on välillä –3,5–15 °C sellaisten laitteiden osalta, jotka on varustettu energiaa säästävällä energianhallintajärjestelmällä, ja välillä –3,5–10 °C sellaisten laitteiden osalta, joita ei ole varustettu energiaa säästävällä energianhallintajärjestelmällä;

13.

’säilytyslämpötilalla’ viitelämpötilaa osaston sisällä testauksen aikana;

14.

’kylmämyyntiautomaatilla’ suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, joka on suunniteltu ottamaan kuluttajilta vastaan maksuja tai rahakkeita vastineeksi jäähdytetyistä elintarvikkeista ja muista tuotteista ilman ihmisen työpanosta paikan päällä;

15.

’kulmakaapilla’ suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, jota käytetään geometrisen jatkuvuuden aikaansaamiseksi kahden lineaarisen kaapin välillä, jotka ovat kulmassa toisiinsa nähden ja/tai muodostavat kaaren. Kulmakaapille ei ole määriteltävissä pituusakselia tai pituutta, koska se on pelkästään täytteenä toimiva kiilamuoto (tai vastaava) eikä sitä ole suunniteltu toimimaan itsenäisenä kylmäsäilytysyksikkönä. Kulmakaapin kaksi päätyä ovat 30–90 asteen kaltevuuskulmassa;

16.

’pakastesäilytyslämpötilalla’ lämpötilaa, joka on alle -12 °C;

17.

’jäähileellä kylmänä pidettävällä kalatiskillä’ henkilöavusteiseen tarjoiluun käytettävää vaakasuuntaista kaappia, joka on suunniteltu ja jota pidetään kaupan erityisesti tuoreen kalan esillepanoa varten. Sen tyypillisenä piirteenä on sen päällä oleva jäähilekerros, joka pitää esillepannun tuoreen kalan lämpötilan vakiona, ja siinä on myös oma vedenpoistoaukko;

18.

’viinikaapilla’ asetuksessa (EU) 2019/2016 määriteltyä kylmäsäilytyslaitetta, jossa on vain yhdentyyppisiä, viinin säilytykseen tarkoitettuja osastoja ja tarkka lämpötilan säätö säilytysedellytyksille ja kohdelämpötilalle sekä tärinänvaimennus;

19.

’osastolla’ suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteessa olevaa suljettua tilaa, joka on erotettu muista osastoista väliseinällä, säiliöllä tai vastaavalla rakenteella ja johon on suoraan pääsy yhden tai useamman ulko-oven kautta ja joka voidaan jakaa alaosastoihin. Jollei toisin mainita, tässä asetuksessa ’osastolla’ tarkoitetaan sekä osastoa että alaosastoa;

20.

’ulko-ovella’ sitä osaa suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteesta, jota voidaan liikuttaa tai joka voidaan irrottaa vähintään kuormituksen siirtämiseksi suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen ulkopuolelta sen sisäpuolelle tai sen sisäpuolelta sen ulkopuolelle;

21.

’alaosastolla’ osastossa olevaa suljettua tilaa, jonka käyttölämpötila-alue ei ole sama kuin osastossa, jossa se sijaitsee;

22.

’minibaarilla’ asetuksessa (EU) 2019/2016 määriteltyä kylmäsäilytyslaitetta, jonka kokonaistilavuus on enintään 60 litraa ja joka on ensisijaisesti tarkoitettu elintarvikkeiden säilyttämiseen ja myyntiin hotellihuoneissa ja vastaavissa tiloissa;

23.

’myyntipisteellä’ paikkaa, jossa suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteita on näytteillä tai tarjolla ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksulla hankittaviksi;

24.

’energiatehokkuusindeksillä (EEI)’ suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen suhteellista energiatehokkuutta osoittavaa indeksilukua ilmaistuna prosentteina (%) ja laskettuna liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti.

3 artikla

Tavarantoimittajien velvollisuudet

1.   Tavarantoimittajien on varmistettava, että

a)

kukin suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaite on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan liitteessä III vahvistetun mukainen;

b)

liitteessä V esitetyt tuoteselosteen tiedot syötetään tuotetietokantaan;

c)

tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän pyynnöstä saataville painetussa muodossa;

d)

liitteessä VI esitetty teknisen dokumentaation sisältö syötetään tuotetietokantaan;

e)

tiettyä suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen mallia koskevassa visuaalisessa mainonnassa ilmoitetaan energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko liitteen VII mukaisesti;

f)

tiettyä suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen mallia koskevassa teknisessä ja muussa myynninedistämismateriaalissa, myös internetissä, ilmoitetaan mallin energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko liitteiden VII ja VIII mukaisesti;

g)

sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteessä III vahvistetun mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden mallista;

h)

liitteen V mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden mallista.

2.   Energiatehokkuusluokka perustuu energiatehokkuusindeksiin, joka lasketaan liitteen II mukaisesti.

4 artikla

Jälleenmyyjien velvollisuudet

Jälleenmyyjien on varmistettava, että

a)

kaikissa myyntipisteessä, myös messuilla, olevissa suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteissa on 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tavarantoimittajan käyttöön antama merkki, joka on selvästi näkyvillä sisäänrakennetuissa laitteissa ja selvästi näkyvillä laitteen ulkopinnalla sen etuosassa tai päällä muissa suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteissa;

b)

etämyynnissä merkki ja tuoteseloste annetaan käyttöön liitteiden VII ja VIII mukaisesti;

c)

tiettyä suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen mallia koskevassa visuaalisessa mainonnassa, myös internetissä, ilmoitetaan energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko liitteiden VII ja VIII mukaisesti;

d)

tiettyä suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen mallia koskevassa ja sen erityisiä teknisiä ominaisuuksia kuvaavassa teknisessä ja muussa myynninedistämismateriaalissa, myös internetissä, ilmoitetaan mallin energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko liitteiden VII ja VIII mukaisesti.

5 artikla

Säilytyspalveluja tarjoavien internetalustojen velvollisuudet

Jos direktiivin 2000/31/EY 14 artiklassa tarkoitettu säilytyspalvelun tarjoaja sallii suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden suoran myynnin internetsivustonsa kautta, palveluntarjoajan on huolehdittava siitä, että jälleenmyyjän antama sähköinen merkki ja sähköinen tuoteseloste näkyvät näyttömekanismilla liitteen VIII säännösten mukaisesti, ja ilmoitettava jälleenmyyjälle velvollisuudesta panna ne esille.

6 artikla

Mittausmenetelmät

Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklan mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittaus- ja laskentamenetelmillä, joissa otetaan huomioon liitteessä IV esitetyt yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät.

7 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Jäsenvaltioiden on noudatettava liitteessä IX kuvattua tarkastusmenettelyä suorittaessaan asetuksen (EU) 2017/1369 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja markkinavalvontatarkastuksia.

8 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen teknologian kehityksen valossa ja esittää uudelleentarkastelun tulokset ja tapauksen mukaan luonnoksen tarkistusehdotukseksi kuulemisfoorumille viimeistään 25 päivänä joulukuuta 2023. Uudelleentarkastelussa on muun muassa arvioitava

a)

energiatehokkuusluokkia;

b)

mahdollisuutta käsitellä kiertotalouden näkökohtia;

c)

sitä, onko tarkoituksenmukaista tarkentaa tuotteiden luokittelua muun muassa ottamalla huomioon ero omakoneellisten ja keskuskoneellisten kylmäkalusteiden välillä.

9 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10).

(3)  Komission tiedonanto ”Ekologista suunnittelua koskeva työsuunnitelma vuosiksi 2016–2019”, COM(2016) 773 final, 30.11.2016.

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2016, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1060/2010 kumoamisesta (ks. tämän virallisen lehden s. 102).

(5)  Komission asetus (EU) 2015/1095, annettu 5 päivänä toukokuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanosta ammattikäyttöön tarkoitettujen kylmä- ja pakastesäilytyskaappien, pikajäähdytyskaappien, lauhdutinyksiköiden ja prosessijäähdytyslaitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 177, 8.7.2015, s. 19).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).


LIITE I

Liitteissä sovellettavat määritelmät

Näissä liitteissä tarkoitetaan

1)

’juomakylmiöllä’ suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, joka on suunniteltu jäähdyttämään määrätyllä nopeudella ympäristön lämpötilassa olevia pakattuja pilaantumattomia juomia, pois lukien viini, jotka on tarkoitettu myytäväksi tietyissä lämpötiloissa alle ympäristön lämpötilan. Juomakylmiöön on pääsy suoraan avointen sivujen tai yhden tai useamman oven tai vetolaatikon taikka molempien kautta. Koska juomat eivät pilaannu, kylmiön sisälämpötila voi energian säästämiseksi nousta kausina, jolloin kysyntää ei ole;

2)

’jäätelöpakastimella’ esipakatun jäätelön säilyttämiseen ja/tai esillepanoon ja myyntiin tarkoitettua vaakasuuntaista suljettua kaappia, jossa olevaan esipakattuun jäätelöön kuluttajalla on pääsy avaamalla läpinäkymätön tai läpinäkyvä kansi laitteen päältä ja jonka nettotilavuus on ≤ 600 litraa (l) tai läpinäkyvällä kannella varustettujen jäätelöpakastimien tapauksessa nettotilavuus jaettuna TDA:lla ≥ 0,35 metriä (m);

3)

’läpinäkyvällä kannella’ läpinäkyvästä materiaalista, joka kattaa vähintään 75 prosenttia oven pinta-alasta, valmistettua ovea, jonka läpi käyttäjä voi nähdä tuotteet selvästi;

4)

’esillepanon kokonaispinta-alalla (TDA)’ kokonaispinta-alaa, jolla elintarvikkeet ja muut tuotteet ovat näkyvissä, mukaan lukien lasin kautta näkyvä alue, ja joka määritellään vaaka- ja pystysuorien projisoitujen pinta-alojen summana suhteessa nettotilavuuteen ilmaistuna neliömetreinä (m2);

5)

’QR-koodilla (Quick Response)’ tuotemallin energiamerkissä olevaa kaksiulotteista viivakoodia, joka liittää mallin tietoihin, jotka siitä on rekisteröity tuotetietokannan julkiseen osaan;

6)

’vuotuisella energiankulutuksella’ (AE) keskimääräistä päivittäistä energiankulutusta kerrottuna 365:llä (vuoden päivät) ja ilmaistuna kilowattitunteina/vuosi (kWh/v) liitteessä IV olevan 2 kohdan b kohdan mukaisesti laskettuna;

7)

’päivittäisellä energiankulutuksella’ (Edaily ) suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen 24 tunnin aikana viiteolosuhteissa kuluttamaa energiaa ilmaistuna kilowattitunteina/päivä (kWh/24h);

8)

’vuotuisella vakioenergiankulutuksella’ (SAE) suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen vuotuista viitteellistä energiankulutusta ilmaistuna kilowattitunteina/vuosi (kWh/v) liitteessä IV olevan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti laskettuna;

9)

’M:llä’ ja ’N:llä’ mallintamisparametreja, joissa otetaan liitteessä IV olevassa 3 taulukossa esitettyjen arvojen mukaisesti huomioon esillepanon kokonaispinta-ala tai energiankäytön tilavuusriippuvuus;

10)

’lämpötilakertoimella’ (C) korjauskerrointa, jolla otetaan huomioon ero säilytyslämpötilassa;

11)

’ilmastoluokkakertoimella’ (CC) korjauskerrointa, jolla otetaan huomioon ero ympäristön olosuhteissa, joita varten kylmäsäilytyslaite on suunniteltu;

12)

’P:llä’ korjauskerrointa, jolla otetaan huomioon erot omakoneellisten ja keskuskoneellisten kylmäkalusteiden välillä;

13)

’omakoneellisella kylmäkalusteella’ suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, jossa on oma kylmäjärjestelmä, johon kuuluu kompressori ja lauhdutinyksikkö;

14)

’irtojäätelövitriinillä’ suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, jossa voidaan säilyttää ja pitää esillä ja josta voidaan annostella jäätelöä ja johon sovelletaan määrättyjä lämpötilarajoituksia liitteessä IV olevan taulukon 4 mukaisesti;

15)

’pystykaapilla’ suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, joka on pystysuorasti tai kaltevasti auki esillepanoa varten;

16)

’puolikorkealla pystykaapilla’ pystykaappia, joka on pystysuorasti tai kaltevasti auki esillepanoa varten ja jonka kokonaiskorkeus on enintään 1,5 metriä (m);

17)

’yhdistelmäkalusteella’ suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, jossa yhdistetään pystykaapille ja vaakasuuntaiselle kaapille ominaisia esillepanon ja avaamisen suuntia;

18)

’supermarkettien kylmäkalusteella’ suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, joka on tarkoitettu elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden myyntiin ja esillepanoon vähittäiskaupassa, kuten supermarketeissa. Juomakylmiöitä, kylmämyyntiautomaatteja, irtojäätelövitriinejä ja jäätelöpakastimia ei katsota supermarkettien kylmäkalusteiksi;

19)

’jääkaappikalusteella’ suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, joka jatkuvasti pitää laitteessa säilytettyjen tuotteiden lämpötilan kylmäsäilytyslämpötilassa;

20)

’pakastinkalusteella’ suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitetta, joka jatkuvasti pitää laitteessa säilytettyjen tuotteiden lämpötilan pakastesäilytyslämpötilassa;

21)

’roll-in-kaapilla’ supermarkettien kylmäkalustetta, jonka sisään tuotteet voidaan panna esille suoraan kuormalavoillaan tai rullilla nostamalla, kääntämällä tai poistamalla etupuolen alempi osa, jos se on asennettu;

22)

’M-paketilla’ testauspakkausta, joka sisältää lämpötilamittarin;

23)

’monilämpötilaisella myyntiautomaatilla’ kylmämyyntiautomaattia, jossa on vähintään kaksi osastoa, joissa on erilaiset säilytyslämpötilat;

24)

’näyttömekanismilla’ kaikenlaisia näyttöruutuja, mukaan lukien kosketusnäytöt tai muu visuaalinen teknologia internetsisällön esittämiseksi käyttäjille;

25)

’kosketusnäytöllä’ kosketukseen reagoivaa näyttöä, kuten taulutietokoneen, laattatietokoneen tai älypuhelimen näyttöä;

26)

’kerrosteisella näyttötavalla’ visuaalista rajapintaa, jossa kuva- tai tietosarja saadaan näkyviin napsauttamalla hiiren painiketta, kohdistamalla hiiri asianomaisen kohdan päälle tai tekemällä kosketusnäytöllä kuva- tai tietosarjan päällä laajennusliike;

27)

’vaihtoehtoisella tekstillä’ grafiikalle vaihtoehtoista tekstiä, jota käytetään tietojen esittämiseen ei-graafisessa muodossa silloin, kun näyttölaite ei pysty toistamaan grafiikkaa, tai esteettömyyden apuna esim. syötteenä äänisynteesilaitteille.


LIITE II

Energiatehokkuusluokat

Suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen energiatehokkuusluokka määräytyy sen EEI:n perusteella taulukon 1 mukaisesti.

Taulukko 1

Energiatehokkuusluokat kylmäsäilytyslaitteille, joihin liittyy suora myyntitoiminto

Energiatehokkuusluokka

EEI

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

Suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen EEI määritetään liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti.


LIITE III

Energiamerkintä kylmäsäilytyslaitteille, joihin liittyy suora myyntitoiminto

1.   ENERGIAMERKINTÄ KYLMÄSÄILYTYSLAITTEILLE, JOIHIN LIITTYY SUORA MYYNTITOIMINTO, LUKUUN OTTAMATTA JUOMAKYLMIÖITÄ JA JÄÄTELÖPAKASTIMIA

1.1   Merkki:

Image 1

1.2   Merkissä on oltava seuraavat tiedot:

I

QR-koodi;

II

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

III

tavarantoimittajan mallitunniste;

IV

energiatehokkuusluokkien asteikko A–G;

V

liitteen II mukaisesti määritetty energiatehokkuusluokka;

VI

AE kilowattitunteina vuodessa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;

VII

 

kylmämyyntiautomaateille: kaikkien kylmäsäilytyslämpötiloissa toimivien osastojen nettotilavuuksien summa litroina (l) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;

kaikille muille kylmäsäilytyslaitteille, joihin liittyy suora myyntitoiminto: kylmäsäilytyslämpötiloissa toimivien esillepanopinta-alojen summa neliömetreinä (m2) pyöristettynä kahteen desimaaliin;

suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteille, jotka eivät sisällä kylmäsäilytyslämpötiloissa toimivia osastoja: kuvake ja arvot litroina (l) tai neliömetreinä (m2) kohdassa VII jätetään pois;

VIII

 

suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteille, joiden kaikkien kylmäsäilytyslämpötiloissa toimivien osastojen lämpötilaluokka on sama, lukuun ottamatta kylmämyyntiautomaatteja:

ylimmäinen lämpötila: kylmäsäilytyslämpötiloissa toimivien osastojen lämpimimmän M-paketin korkein lämpötila Celsius-asteina (°C) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun taulukon 4 mukaisesti;

alimmainen lämpötila: kylmäsäilytyslämpötiloissa toimivien osastojen kylmimmän M-paketin alhaisin lämpötila Celsius-asteina (°C) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai kylmäsäilytyslämpötiloissa toimivien osastojen kaikkien M-pakettien korkein vähimmäislämpötila Celsius-asteina (°C) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun taulukon 4 mukaisesti;

kylmämyyntiautomaateille:

ylimmäinen lämpötila: kylmäsäilytyslämpötiloissa toimivien osastojen suurin mitattu tuotelämpötila Celsius-asteina (°C) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun taulukon 4 mukaisesti;

alimmainen lämpötila: lämpötila jätetään pois;

suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteille, jotka eivät sisällä kylmäsäilytyslämpötiloissa toimivia osastoja: kuvake ja arvot Celsius-asteina (°C) kohdassa VIII jätetään pois;

IX

 

kaikille kylmäsäilytyslaitteille, joihin liittyy suora myyntitoiminto, lukuun ottamatta myyntiautomaatteja: pakastesäilytyslämpötiloissa toimivien esillepanopinta-alojen summa neliömetreinä (m2) pyöristettynä kahteen desimaaliin;

suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteille, jotka eivät sisällä pakastesäilytyslämpötiloissa toimivia osastoja: kuvake ja arvot neliömetreinä (m2) kohdassa IX jätetään pois;

X

 

suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteille, joiden kaikkien pakastesäilytyslämpötiloissa toimivien osastojen lämpötilaluokka on sama, lukuun ottamatta kylmämyyntiautomaatteja:

ylimmäinen lämpötila: pakastesäilytyslämpötiloissa toimivien osastojen lämpimimmän M-paketin korkein lämpötila Celsius-asteina (°C) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun taulukon 4 mukaisesti;

alimmainen lämpötila: pakastesäilytyslämpötiloissa toimivien osastojen kylmimmän M-paketin alhaisin lämpötila Celsius-asteina (°C) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai pakastesäilytyslämpötiloissa toimivien osastojen kaikkien M-pakettien korkein vähimmäislämpötila Celsius-asteina (°C) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun taulukon 4 mukaisesti;

kylmämyyntiautomaateille:

ylimmäinen lämpötila: pakastesäilytyslämpötiloissa toimivien osastojen suurin mitattu tuotelämpötila Celsius-asteina (°C) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun taulukon 4 mukaisesti;

alimmainen lämpötila: lämpötila jätetään pois;

suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteille, jotka eivät sisällä pakastesäilytyslämpötiloissa toimivia osastoja: kuvake ja arvot Celsius-asteina (°C) kohdassa X jätetään pois;

XI

tämän asetuksen numero ”2019/2018”.

2.   ENERGIAMERKINTÄ JUOMAKYLMIÖILLE

2.1   Merkki:

Image 2

2.2   Merkissä on oltava seuraavat tiedot:

I

QR-koodi;

II

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

III

tavarantoimittajan mallitunniste;

IV

energiatehokkuusluokkien asteikko A–G;

V

liitteen II mukaisesti määritetty energiatehokkuusluokka;

VI

AE kilowattitunteina vuodessa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;

VII

kaikkien kylmäsäilytyslämpötiloissa toimivien osastojen bruttotilavuuksien summa litroina (l) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;

VIII

kaikkien kylmäsäilytyslämpötiloissa toimivien osastojen korkein osaston keskilämpötila Celsius-asteina (°C) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun taulukon 5 mukaisesti;

IX

lämpimin ympäristön lämpötila Celsius-asteina (°C) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun taulukon 6 mukaisesti;

X

tämän asetuksen numero ”2019/2018”.

3.   ENERGIAMERKINTÄ JÄÄTELÖPAKASTIMILLE

3.1   Merkki:

Image 3

3.2   Merkissä on oltava seuraavat tiedot:

I

QR-koodi;

II

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

III

tavarantoimittajan mallitunniste;

IV

energiatehokkuusluokkien asteikko A–G;

V

liitteen II mukaisesti määritetty energiatehokkuusluokka;

VI

AE kilowattitunteina vuodessa pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;

VII

kaikkien pakastesäilytyslämpötiloissa toimivien osastojen nettotilavuuksien summa litroina (l) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;

VIII

kaikkien pakastesäilytyslämpötiloissa toimivien osastojen korkein osaston keskilämpötila Celsius-asteina (°C) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun taulukon 7 mukaisesti;

IX

ympäristön enimmäislämpötila Celsius-asteina (°C) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun taulukon 8 mukaisesti;

X

tämän asetuksen numero ”2019/2018”.

4.   MERKIN RAKENNE

4.1   Energiamerkintä kylmäsäilytyslaitteille, joihin liittyy suora myyntitoiminto, lukuun ottamatta juomakylmiöitä ja jäätelöpakastimia:

Image 4

4.2   Energiamerkintä juomakylmiöille:

Image 5

4.3   Energiamerkintä jäätelöpakastimille:

Image 6

4.4   Selite:

a)

Merkki on vähintään 96 mm leveä ja 192 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita.

b)

Merkin tausta on 100 prosentin valkoinen.

c)

Käytettävät kirjasintyypit ovat Verdana ja Calibri.

d)

Merkin osien mittasuhteissa ja eritelmissä on noudatettava 4.1–4.3 kohdassa esitettyä merkin rakennetta.

e)

Käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 0,70,100,0: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista, 0 % mustaa.

f)

Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä oleviin kuviin):

Image 7

EU:n tunnuksen värit ovat seuraavat:

tausta: 100,80,0,0;

tähdet: 0,0,100,0;

Image 8

energialogon väri on 100,80,0,0;

Image 9

QR-koodin väri on 100 prosentin musta;

Image 10

tavarantoimittajan nimen väri on 100 prosentin musta ja kirjasintyyppi Verdana Bold, 9 pt;

Image 11

mallitunnisteen väri on 100 prosentin musta ja kirjasintyyppi Verdana Regular, 9 pt;

Image 12

A–G-asteikossa:

energialuokitusten kirjaintunnusten väri on 100 prosentin valkoinen ja kirjasintyyppi Calibri Bold, 19 pt; kirjaimet keskitetään akselille, joka kulkee 4,5 mm:n etäisyydellä nuolien vasemmasta laidasta;

A–G-asteikon nuolten värit ovat seuraavat:

A-luokka: 100,0,100,0;

B-luokka: 70,0,100,0;

C-luokka: 30,0,100,0;

D-luokka: 0,0,100,0;

E-luokka: 0,30,100,0;

F-luokka: 0,70,100,0;

G-luokka: 0,100,100,0;

Image 13

erottavien viivojen pistekoko on 0,5 pt ja väri 100 prosentin musta;

Image 14

energialuokituksen kirjaintunnuksen väri on 100 prosentin valkoinen ja kirjasintyyppi Calibri Bold, 33 pt. Energiatehokkuusluokan sisältävän nuolen kärki on samalla korkeudella kuin A–G-asteikon vastaavan luokan nuolen kärki. Energiatehokkuusluokan kirjaintunnus on sijoitettava nuolen suorakulmaisen osan keskelle; nuoli on väriltään 100 prosentin musta;

Image 15

vuotuisen energiankulutuksen arvon kirjasintyyppi on Verdana Bold, 28 pt; ’kWh/annum’, Verdana Regular, 18 pt, keskitettynä, väriltään 100 prosentin musta;

Image 16

kuvakkeissa on noudatettava esitettyä merkin mallia ja seuraavia vaatimuksia:

kuvakkeiden viivojen pistekoko on 1,2 pt ja niiden ja tekstien (numeroiden ja yksiköiden) väri 100 prosentin musta;

kuvakkeiden alla olevien numeroiden kirjasintyyppi on Verdana Bold, 16 pt, ja yksiköiden kirjasintyyppi Verdana Regular, 12 pt, keskitettynä kuvakkeiden alle;

lämpötilojen arvot, Verdana Bold, 12 pt, ja ”°C”, Verdana Regular, 12 pt, sijoitettuna joko lämpömittarikuvakkeen oikealle puolelle tai ympäristön lämpötilaa edustavan kuvakkeen sisään;

kylmäsäilytyslaitteille, joihin liittyy suora myyntitoiminto, lukuun ottamatta juomakylmiöitä ja jäätelöpakastimia: jos laite sisältää ainoastaan jäädytettyjä osastoja tai ainoastaan jäädyttämättömiä osastoja, merkissä esitetään vain 1.2 kohdan VII, VIII, XI ja X kohdassa esitetyt asianomaiset kuvakkeet keskitettyinä vuotuisen energiankulutuksen alla olevan erottavan viivan ja merkin alareunan väliin;

Image 17

asetuksen numeron väri on 100 prosentin musta ja kirjasintyyppi Verdana Regular, 6 pt.


LIITE IV

Mittausmenetelmät ja laskelmat

Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi ja niiden noudattamisen varmentamiseksi tarvittavissa mittauksissa ja laskelmissa on käytettävä yhdenmukaistettuja standardeja tai muita luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt menetelmät ja jotka ovat jäljempänä esitettyjen säännösten mukaisia. Näiden yhdenmukaistettujen standardien viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä:

1.   Testaamista koskevat yleiset vaatimukset:

a)

ympäristön olosuhteiden on oltava taulukossa 2 olevan rivin 1 mukaiset lukuun ottamatta jäätelöpakastimia ja irtojäätelövitriinejä, jotka on testattava ympäristön olosuhteissa, jotka ovat taulukossa 2 olevan rivin 2 mukaiset;

b)

jos osasto voidaan säätää eri lämpötiloihin, se on testattava alhaisimmalla säilytyslämpötilalla;

c)

kylmämyyntiautomaatit, joissa on säädettävin tilavuuksin varustettuja osastoja, on testattava korkeimman säilytyslämpötilan osaston ollessa säädettynä vähimmäisnettotilavuuteensa;

d)

juomakylmiöille määritellyn jäähdytysnopeuden on oltava puolikuormituksen palautusajan (half reload recovery, HRR) mukainen.

Taulukko 2

Ympäristön olosuhteet

 

Kuivalämpötila, °C

Suhteellinen kosteus, %

Kastepiste, °C

Vesihöyryn massa kuivassa ilmassa, g/kg

Rivi 1

25

60

16,7

12,0

Rivi 2

30

55

20,0

14,8

2.   EEI:n määrittely:

a)

EEI on kaikille suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteille AE:n (kWh/v) ja viitearvon SAE (kWh/v) suhde laskettuna prosentteina ensimmäiseen desimaaliin pyöristettynä seuraavasti:

EEI = AE / SAE.

b)

AE, ilmaistuna kilowattitunteina/vuosi ja pyöristettynä kahden desimaalin tarkkuuteen, lasketaan seuraavasti:

AE = 365 × Edaily ;

jossa

Edaily on suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen energiankulutus 24 tunnin aikana ilmaistuna kilowattitunteina/24h ja pyöristettynä kolmeen desimaaliin.

c)

SAE ilmaistaan kilowattitunteina/vuosi ja pyöristetään kahden desimaalin tarkkuuteen. Suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteille, joiden kaikkien osastojen lämpötilaluokka on sama, ja kylmämyyntiautomaateille SAE lasketaan seuraavasti:

SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C;

Suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteille, joissa useammalla kuin yhdellä osastolla on eri lämpötilaluokat, lukuun ottamatta kylmämyyntiautomaatteja, SAE lasketaan seuraavasti:

Formula;

jossa

1)

c on osastotyypin indeksiluku välillä 1–n, jolloin n on osastotyyppien kokonaismäärä;

2)

M:n ja N:n arvot esitetään taulukossa 3.

Taulukko 3

M:n ja N:n arvot

Luokka

M:n arvo

N:n arvo

Juomakylmiöt

2,1

0,006

Jäätelöpakastimet

2,0

0,009

Kylmämyyntiautomaatit

4,1

0,004

Irtojäätelövitriinit

25,0

30,400

Supermarkettien jääkaappikalusteina käytettävät pystykaapit ja yhdistelmäkalusteet

9,1

9,100

Supermarkettien jääkaappikalusteina käytettävät vaakasuuntaiset kaapit

3,7

3,500

Supermarkettien pakastinkalusteina käytettävät pystykaapit ja yhdistelmäkalusteet

7,5

19,300

Supermarkettien pakastinkalusteina käytettävät vaakasuuntaiset kaapit

4,0

10,300

Roll-in-kaapit (1. maaliskuuta 2021 alkaen)

9,2

11,600

Roll-in-kaapit (1. syyskuuta 2023 alkaen)

9,1

9,100

3)

Lämpötilakertoimen C arvot esitetään taulukossa 4.

Taulukko 4

Lämpötilaolosuhteet ja vastaavat lämpötilakertoimen C arvot

ei sov. = ei sovelleta

a)

Supermarkettien kylmäkalusteet

Luokka

Lämpötilaluokka

Lämpimimmän M-paketin korkein lämpötila (°C)

Kylmimmän M-paketin alhaisin lämpötila (°C)

Kaikkien M-pakettien korkein vähimmäislämpötila (°C)

C:n arvo

Supermarkettien jääkaappikalusteina käytettävät pystykaapit ja yhdistelmäkalusteet

M2

≤ +7

≥ –1

ei sov.

1,00

H1 ja H2

≤ +10

≥ –1

ei sov.

0,82

M1

≤ +5

≥ –1

ei sov.

1,15

Supermarkettien jääkaappikalusteina käytettävät vaakasuuntaiset kaapit

M2

≤ +5

≥ –1

ei sov.

1,00

H1 ja H2

≤ +10

≥ –1

ei sov.

0,92

M1

≤ +5

≥ –1

ei sov.

1,08

Supermarkettien pakastinkalusteina käytettävät pystykaapit ja yhdistelmäkalusteet

L1

≤ +5

ei sov.

≤ –18

1,00

L2

≤ +5

ei sov.

≤ –18

0,90

L3

≤ +5

ei sov.

≤ –15

0,90

Supermarkettien pakastinkalusteina käytettävät vaakasuuntaiset kaapit

L1

≤ +5

ei sov.

≤ –18

1,00

L2

≤ +5

ei sov.

≤ –18

0,92

L3

≤ +5

ei sov.

≤ –15

0,92


b)

Irtojäätelövitriinit

Lämpötilaluokka

Lämpimimmän M-paketin korkein lämpötila (°C)

Kylmimmän M-paketin alhaisin lämpötila (°C)

Kaikkien M-pakettien korkein vähimmäislämpötila (°C)

C:n arvo

G1

–10

–14

ei sov.

1,00

G2

–10

–16

ei sov.

1,00

G3

–10

–18

ei sov.

1,00

L1

–15

ei sov.

–18

1,00

L2

–12

ei sov.

–18

1,00

L3

–12

ei sov.

–15

1,00

S

Erityisluokitus

1,00


c)

Kylmämyyntiautomaatit

Lämpötilaluokka (*2)

Tuotteen suurin mitattu lämpötila (Tv ) (°C)

C:n arvo

Luokka 1

7

1+(12-TV)/25

Luokka 2

12

Luokka 3

3

Luokka 4

(TV1+TV2)/2 (*1)

Luokka 6

(TV1+TV2)/2 (*1)


d)

Muut kylmäsäilytyslaitteet, joihin liittyy suora myyntitoiminto

Luokka

C:n arvo

Muut laitteet

1,00

4)

Kerroin Y lasketaan seuraavasti:

a)

juomakylmiöille:

Yc on juomakylmiön osastojen ekvivalenttitilavuus kohdelämpötilalla Tc, (Veq c), laskettuna seuraavasti:

Yc = Veq c = GrossVolumec × ((25 – Tc)/20) × CC;

jossa Tc on osaston keskimääräinen luokittelulämpötila ja CC ilmastoluokkakerroin. Tc:n arvot esitetään taulukossa 5. CC:n arvot esitetään taulukossa 6.

Taulukko 5

Lämpötilaluokat ja vastaavat osastojen keskilämpötilat (Tc) juomakylmiöille

Lämpötilaluokka

Tc (°C)

K1

+3,5

K2

+2,5

K3

–1,0

K4

+5,0


Taulukko 6

Käyttöolosuhteet ja CC:n arvot juomakylmiöille

Lämpimin ympäristön lämpötila (°C)

Ympäristön suhteellinen kosteus (%)

CC

+25

60

1,00

+32

65

1,05

+40

75

1,10

b)

jäätelöpakastimille:

Yc on jäätelöpakastimen osastojen ekvivalenttitilavuus kohdelämpötilalla Tc, (Veq c), laskettuna seuraavasti:

Yc = Veq c = NetVolume × ((12 – Tc)/30) × CC;

jossa Tc on osaston keskimääräinen luokittelulämpötila ja CC ilmastoluokkakerroin. Tc:n arvot esitetään taulukossa 7. CC:n arvot esitetään taulukossa 8.

Taulukko 7

Lämpötilaluokat ja vastaavat osastojen keskilämpötilat (Tc) jäätelöpakastimille

Lämpötilaluokka

Tc (°C)

Lämpimin M-paketin lämpötila kaikissa testeissä (paitsi kannen avaustestissä) sama tai kylmempi kuin (°C)

Kannen avaustestissä sallittu M-paketin lämpimimmän lämpötilan nousu enintään (°C)

–18

2

–18,0

–7

2

–7,0


Taulukko 8

Käyttöolosuhteet ja vastaavat CC:n arvot jäätelöpakastimille

 

Vähintään

Enintään

CC

Ympäristön lämpötila (°C)

Ympäristön suhteellinen kosteus (%)

Ympäristön lämpötila (°C)

Ympäristön suhteellinen kosteus (%)

Jäätelöpakastin, jossa on läpinäkyvä kansi

16

80

30

55

1,00

35

75

1,10

40

40

1,20

Jäätelöpakastin, jossa on läpinäkymätön kansi

16

80

30

55

1,00

35

75

1,04

40

40

1,10

c)

kylmämyyntiautomaateille:

Y on kylmämyyntiautomaatin nettotilavuus, joka on kaikkien niiden osastojen tilavuuksien summa litroina (l) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun, joihin suoraan myytävissä olevat tuotteet on sijoitettu, ja johon lasketaan mukaan tila, jonka kautta tuotteet kulkevat jakeluprosessin aikana.

d)

kaikille muille kylmäsäilytyslaitteille, joihin liittyy suora myyntitoiminto:

Yc on suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen kaikkien saman lämpötilaluokan osastojen TDA:n summa neliömetreinä (m2) pyöristettynä kahteen desimaaliin.

5)

P:n arvot esitetään taulukossa 9.

Taulukko 9

P:n arvot

Kaapin tyyppi

P

Omakoneelliset supermarkettien kylmäkalusteet

1,10

Muut kylmäsäilytyslaitteet, joihin liittyy suora myyntitoiminto

1,00


(*1)  Monilämpötilaisten myyntiautomaattien TV lasketaan TV1:n (tuotteen suurin mitattu lämpötila lämpimimmässä osastossa) ja TV2:n (tuotteen suurin mitattu lämpötila kylmimmässä osastossa) keskiarvona.

(*2)  luokka 1 = edestä läpinäkymättömät tölkki- ja pulloautomaatit, joissa tuotteet ovat kerroksittain, luokka 2 = edestä läpinäkyvät tölkki- ja pulloautomaatit ja makeis- ja välipala-automaatit, luokka 3 = edestä läpinäkyvät automaatit pelkästään pilaantuville elintarvikkeille, luokka 4 = monilämpötilaiset edestä läpinäkyvät automaatit, luokka 6 = yhdistelmäautomaatit, joissa on eri luokkiin kuuluvia koneita samassa kotelossa ja yksi kylmäkoneisto.

ei sov. = ei sovelleta


LIITE V

Tuoteseloste

Tavarantoimittajan on 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti syötettävä tuotetietokantaan taulukossa 10 esitetyt tiedot.

Taulukko 10

Tuoteseloste

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki:

Tavarantoimittajan osoite  (2) :

Mallitunniste:

Käyttö:

Esillepano ja myynti

Suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteen tyyppi:

[Juomakylmiöt / jäätelöpakastimet / irtojäätelövitriinit / supermarkettien kylmäkalusteet / kylmämyyntiautomaatit]

Kylmäkalusteperheen koodi yhdenmukaistettujen standardien tai muiden luotettavien, tarkkojen ja toistettavissa olevien menetelmien mukaisesti liitteessä IV säädetysti.

Esimerkiksi: [HC1/…/HC8], [VC1/…/VC4]

Tuotekohtaiset parametrit

(Juomakylmiöt: täytetään 1 kohta, jäätelöpakastimet: täytetään 2 kohta, irtojäätelövitriinit: täytetään 3 kohta, supermarkettien kylmäkalusteet: täytetään 4 kohta, kylmämyyntiautomaatit: täytetään 5 kohta. Jos suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteessa on eri lämpötiloissa toimivia osastoja tai osasto, joka voidaan säätää eri lämpötiloihin, rivit on toistettava kunkin osaston tai lämpötila-asetuksen osalta):

1.

Juomakylmiöt:

Bruttotilavuus (dm3 tai l)

Ympäristön olosuhteet, joihin laite on sopiva (taulukon 6 mukaisesti)

Lämpimin lämpötila (°C)

Suhteellinen kosteus (%)

x

x

x

2.

Jäätelöpakastimet, joissa on [läpinäkyvä kansi / läpinäkymätön kansi]:

Bruttotilavuus (dm3 tai l)

Ympäristön olosuhteet, joihin laite on sopiva (taulukon 8 mukaisesti)

Lämpötila-alue (°C)

Suhteellisen kosteuden vaihteluväli (%)

vähintään

enintään

vähintään

enintään

x

x

x

x

x

3.

Irtojäätelövitriini

Esillepanon kokonaispinta-ala (TDA) (m2)

Lämpötilaluokka (taulukon 4 b mukaisesti)

x,xx

[G1/ G2/ G3/ L1/ L2/ L3/ S]

4.

[omakoneellinen/keskuskoneellinen] [vaakasuuntainen kaappi / pystykaappi (muu kuin puolikorkea) / puolikorkea pystykaappi / yhdistelmäkaluste] supermarkettien kylmäkaluste, roll-in-kaappi: [kyllä/ei]:

Esillepanon kokonaispinta-ala (TDA) (m2)

Lämpötilaluokka (taulukon 4 a mukaisesti)

x,xx

[jääkaappikaluste: [M2/H1/H2/M1]/pakastinkaluste:[L1/L2/L3]]

5.

Kylmämyyntiautomaatit, [edestä läpinäkymättömät tölkki- ja pulloautomaatit, joissa tuotteet ovat kerroksittain / edestä läpinäkyvät [tölkki- ja pulloautomaatit ja makeis- ja välipala-automaatit / automaatit pelkästään pilaantuville elintarvikkeille] / monilämpötilaiset automaatit [täytetään elintarvikkeiden tyyppi] varten / yhdistelmäautomaatit, joissa on eri luokkiin kuuluvia koneita samassa kotelossa ja yksi kylmäkoneisto, [täytetään elintarvikkeiden tyyppi] varten]:

Tilavuus (dm3 tai l)

Lämpötilaluokka (taulukon 4 c mukaisesti)

x

luokka [1/2/3/4/6]

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri

Arvo

Parametri

Arvo

Vuotuinen energiankulutus (kWh/v) (4)

x,xx

Suositeltu lämpötilat (suositellut lämpötilat) elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C) (Nämä asetukset eivät saa olla ristiriidassa liitteessä IV olevan taulukon 4, 5 tai 6 lämpötilavaatimusten kanssa)

x

EEI

x,x

Energiatehokkuusluokka

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Valonlähteen parametrit  (1)  (2):

Valonlähteen tyyppi

[tyyppi]

Energiatehokkuusluokka

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto  (2):

Lisätiedot:

Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilla esitetään komission asetuksen (EU) 2019/2024 (5)  (2) liitteessä II olevan 3 kohdan mukaiset tiedot:


(1)  määriteltynä komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/2015 (1) mukaisesti.

(1)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/2015, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä valonlähteiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 kumoamisesta (ks. tämän virallisen lehden s. 68).

(2)  Näihin tehtyjä muutoksia ei katsota merkityksellisiksi asetuksen (EU) 2017/1369 4 artiklan 4 kohdan soveltamisen kannalta.

(3)  Jos tuotetietokanta luo tämän solun lopullisen sisällön automaattisesti, tavarantoimittajan on jätettävä nämä tiedot täyttämättä.

(4)  Jos suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteessa on eri osastoja, jotka toimivat eri lämpötiloissa, ilmoitetaan omakoneellisen laitteen vuotuinen energiankulutus. Jos saman laitteen erillisten osastojen jäähdyttämisestä huolehditaan erillisillä kylmäjärjestelmillä, on lisäksi mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava kuhunkin osajärjestelmään liittyvä energiankulutus.

(5)  Komission asetus (EU) 2019/2024, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019, suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY mukaisesti (ks. tämän virallisen lehden s. 313).


LIITE VI

Tekninen dokumentaatio

1.   

Asetuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettuihin teknisiin asiakirjoihin on sisällyttävä seuraavat tiedot:

a)

liitteessä V esitetyt tiedot;

b)

taulukossa 11 esitetyt tiedot;

Taulukko 11

Tekniseen dokumentaatioon sisällytettävät lisätiedot

Suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitemallin yleinen kuvaus, jonka avulla se voidaan tunnistaa yksiselitteisesti ja helposti:

Tuote-eritelmä

Yleiset eritelmät:

Parametri

Arvo

Parametri

Arvo

Vuotuinen energiankulutus (kWh/v)

x,xx

Vuotuinen vakioenergiankulutus (kWh/v)

x,xx

Päivittäinen energiankulutus (kWh/24h)

x,xxx

Ympäristön olosuhteet

[Rivi 1 / Rivi 2]

M

x,x

N

x,xxx

Lämpötilakerroin (C)

x,xx

Y

x,xx

P

x,xx

 

 

Ilmastoluokkakerroin (CC) (1)

x,xx

Kohdelämpötila (Tc) (°C) (1)

x,x

Lisätiedot:

Viittaukset yhdenmukaistettuihin standardeihin tai muihin luotettaviin, tarkkoihin ja toistettavissa oleviin menetelmiin, joita on sovellettu:

Tarvittaessa tavarantoimittajan nimenkirjoittajan tunnistetiedot ja allekirjoitus;

Luettelo vastaavista malleista mallitunnisteineen:

2.   

Jos tietyn mallin teknisissä asiakirjoissa on tietoja, jotka on saatu

a)

mallista, jossa on samat annettavien teknisten tietojen kannalta merkitykselliset tekniset ominaisuudet mutta jonka on valmistanut eri valmistaja; tai

b)

laskemalla suunnittelun perusteella tai ekstrapoloimalla saman tai eri valmistajan toisesta mallista tai molemmilla tavoilla,

tekniseen dokumentaatioon sisällyttävä yksityiskohtaiset tekniset tiedot tällaisesta laskelmasta ja laskelmien tarkkuuden todentamista koskevasta valmistajan suorittamasta arvioinnista sekä tarvittaessa eri valmistajien mallien yksilöinti-ilmoitus.


(1)  Ainoastaan juomakylmiöille ja jäätelöpakastimille


LIITE VII

Visuaalisessa mainonnassa, teknisessä tai muussa myynninedistämismateriaalissa ja etämyynnin yhteydessä annettavat tiedot, lukuun ottamatta etämyyntiä internetissä

1.   

Tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 4 artiklan c alakohdan vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden visuaalisessa mainonnassa on ilmoitettava energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko tässä liitteessä olevan 4 kohdan mukaisesti.

2.   

Tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja 4 artiklan d alakohdan vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden teknisessä tai muussa myynninedistämismateriaalissa on ilmoitettava energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko tässä liitteessä olevan 4 kohdan mukaisesti.

3.   

Suoran myyntitoiminnon kylmäsäilytyslaitteiden paperiasiakirjoihin pohjautuvan etämyynnin yhteydessä on ilmoitettava energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko tämän liitteen 4 kohdassa esitetyllä tavalla.

4.   

Energiatehokkuusluokka ja energiatehokkuusluokkien asteikko on esitettävä kuvan 1 mukaisesti siten, että

a)

nuolen muotoinen kuva sisältää energiatehokkuusluokan kirjaintunnuksen valkoisella värillä, Calibri Bold, ja kirjasinkoolla, joka on vähintään yhtä suuri kuin hinnassa käytetty, jos hinta esitetään, ja kaikissa muissa tapauksissa selvästi näkyvällä ja luettavalla kirjasinkoolla;

b)

nuolen väri vastaa energiatehokkuusluokan väriä;

c)

nuolessa ilmoitetaan käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko 100 prosentin mustalla; ja

d)

merkki on kooltaan sellainen, että se on selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Energiatehokkuusluokan kirjaintunnus on sijoitettava nuolen suorakulmaisen osan keskelle, ja nuolen ja energiatehokkuusluokan kirjaintunnuksen ympärillä on oltava 0,5 pt musta reuna.

Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, jos visuaalisessa mainonnassa, teknisessä tai muussa myynninedistämisessä tai paperiasiakirjoihin pohjautuvassa etämyynnissä käytetty materiaali on painettu mustavalkoisena, nuoli voi olla mustavalkoinen kyseisessä visuaalisessa mainonnassa, teknisessä tai muussa myynninedistämisessä tai paperiasiakirjoihin pohjautuvassa etämyynnissä käytetyssä materiaalissa.

Kuva 1

Vasemmalle/oikealle osoittava väri-/mustavalkonuoli, jossa ilmoitetaan myös energiatehokkuusluokkien asteikko

Image 18

5.   

Telemarkkinointiin perustuvassa etämyynnissä on erityisesti ilmoitettava asiakkaalle tuotteen energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko ja asiakkaan on voitava saada merkin kaikki tiedot ja tuoteseloste vapaasti käytettävissä olevan verkkosivuston kautta tai painettu kappale pyynnöstä.

6.   

Kaikissa 1–3 ja 5 kohdassa mainituissa tilanteissa asiakkaan on voitava saada pyynnöstä painettu kopio merkistä ja tuoteselosteesta.


LIITE VIII

Internetissä tapahtuvan etämyynnin yhteydessä annettavat tiedot

1.   

Tavarantoimittajien 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti saataville asettaman asianmukaisen merkin on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä, jos hinta esitetään, ja kaikissa muissa tapauksissa tuotteen läheisyydessä. Koon on oltava sellainen, että merkki on selkeästi nähtävissä ja luettavissa ja oikeassa suhteessa liitteessä III olevassa 4 kohdassa eriteltyyn kokoon nähden. Merkki voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin merkkiin johtavan kuvan on oltava tämän liitteen 3 kohdassa säädettyjen eritelmien mukainen. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, merkin on tultava esiin, kun kuvaa napsautetaan ensimmäistä kertaa hiirellä, hiiri viedään kuvan päälle ensimmäistä kertaa tai kun kosketusnäytöllä tehdään kuvan päällä laajennusliike.

2.   

Kun kyseessä on kerrosteinen näyttötapa, merkkiin johtavan kuvan on kuvan 2 mukaisesti

a)

oltava nuolen muotoinen ja vastattava väriltään merkissä mainittavan tuotteen energiatehokkuusluokkaa;

b)

esitettävä nuolessa tuotteen energiatehokkuusluokka valkoisella värillä, Calibri Bold, ja samalla kirjasinkoolla kuin tuotteen hinta, jos hinta esitetään, ja kaikissa muissa tapauksissa selvästi näkyvällä ja luettavalla kirjasinkoolla; ja

c)

ilmoitettava käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko 100 prosentin mustalla; ja

d)

oltava muodoltaan jompikumpi seuraavista ja sellaisessa koossa, että nuoli on selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Energiatehokkuusluokan kirjaintunnus on sijoitettava nuolen suorakulmaisen osan keskelle, ja nuolen ja energiatehokkuusluokan kirjaintunnuksen ympärillä on oltava näkyvä väriltään 100 prosentin musta reuna:

Kuva 2

Esimerkki vasemmalle/oikealle osoittavasta värinuolesta, jossa ilmoitetaan myös energiatehokkuusluokkien asteikko

Image 19

3.   

Merkin tiedot on esitettävä kerrosteisessa näyttötavassa seuraavassa järjestyksessä:

a)

tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun kuvan on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä, jos hinta esitetään, ja kaikissa muissa tapauksissa tuotteen läheisyydessä;

b)

kuvan on linkityttävä merkkiin liitteessä III esitetyllä tavalla;

c)

merkin on tultava näkyville, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kuvaa laajennetaan kosketusnäytöllä;

d)

merkin on tultava näkyville ponnahdusikkunana, uutena välilehtenä, uutena sivuna tai upotettuna näkymänä;

e)

merkkiä on voitava suurentaa kosketusnäytöllä koskettamalla tapahtuvaan suurentamiseen käytettävillä laitteen tavanomaisilla toiminnoilla;

f)

merkin on poistuttava näkyvistä suljettaessa se asianomaisesta kohdasta tai muulla vakiomuotoisella sulkemisjärjestelmällä;

g)

jos merkkiä ei pystytä näyttämään, grafiikan vaihtoehtona esitettävässä tekstissä on mainittava tuotteen energiatehokkuusluokka samalla kirjasinkoolla kuin hinta, jos hinta esitetään, ja kaikissa muissa tapauksissa selvästi näkyvällä ja luettavalla kirjasinkoolla.

4.   

Tavarantoimittajien 3 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti saataville asettaman sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä, jos hinta esitetään, ja kaikissa muissa tapauksissa tuotteen läheisyydessä. Tuoteselosteen on oltava kooltaan sellainen, että seloste on selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Tuoteseloste voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla tai viittaamalla tuotetietokantaan, jolloin tuoteselosteeseen johtavassa linkissä on mainittava selkeästi ja helposti luettavasti ”Tuoteseloste”. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, tuoteselosteen on tultava esiin, kun linkkiä napsautetaan hiirellä ensimmäistä kertaa, hiiri viedään enimmäistä kertaa linkin päälle tai kosketusnäytöllä tehdään linkin päällä ensimmäistä kertaa laajennusliike.


LIITE IX

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Tässä liitteessä vahvistetut sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia ilmoitettujen parametrien tarkastuksia, eikä tavarantoimittaja saa käyttää niitä sallittuina poikkeamina teknisessä dokumentaatiossa annettujen arvojen vahvistamisessa. Merkissä tai tuoteselosteessa ilmoitetut arvot ja luokat eivät saa olla tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisessä dokumentaatiossa annetut arvot.

Jos malli on suunniteltu havaitsemaan, että sitä testataan (esimerkiksi tunnistamalla testausolosuhteet tai testisyklin), ja reagoimaan nimenomaan muuttamalla automaattisesti testin aikaista suorituskykyään tavoitteena saavuttaa suotuisampi taso minkä tahansa sellaisen parametrin osalta, josta säädetään tässä asetuksessa tai joka on ilmoitettu teknisissä asiakirjoissa tai joka sisältyy toimitettuihin asiakirjoihin, mallin ja kaikkien vastaavien mallien katsotaan olevan vaatimusten vastainen.

Tarkastaessaan sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on noudatettava seuraavaa menettelyä:

1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa asetuksen (EU) 2017/1369 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin testausselosteissa annetut vastaavat arvot; ja

b)

merkissä ja tuoteselosteessa julkaistut arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot eikä ilmoitettu energiatehokkuusluokka ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampi kuin ilmoitettujen arvojen perusteella määritetty luokka; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 12 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

3)

Jos 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaava malli ole tämän asetuksen mukainen.

4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa vastaavaa eri mallia.

5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 12 annettujen vastaavien sallittujen poikkeamien rajoissa.

6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaavista malleista ole tämän asetuksen mukainen.

7)

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä IV vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on sovellettava ainoastaan taulukossa 12 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja noudatettava yksinomaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta. Taulukossa 12 esitettyjen parametrien osalta ei saa soveltaa muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia.

Taulukko 12

Mitattujen parametrien tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Nettotilavuus ja tarvittaessa osaston nettotilavuus

Määritetty arvo (1) saa olla enintään 3 prosenttia tai 1 litran – sen mukaan, kumpi on suurempi – pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Bruttotilavuus ja tarvittaessa osaston bruttotilavuus

Määritetty arvo (1) saa olla enintään 3 prosenttia tai 1 litran – sen mukaan, kumpi on suurempi – pienempi kuin ilmoitettu arvo.

TDA ja tarvittaessa osaston TDA

Määritetty arvo (1) saa olla enintään 3 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Edaily

Määritetty arvo (1) saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.

AE

Määritetty arvo (1) saa olla enintään 10 prosenttia suurempi kuin ilmoitettu arvo.


(1)  Jos testataan kolme satunnaisesti valittua laitetta 4 kohdan mukaisesti, määritetty arvo merkitsee näille kolmelle muulle yksikölle määritettyjen arvojen aritmeettista keskiarvoa.