5.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 315/134


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2017,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1059/2010 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon energiamerkintää koskevien puitteiden vahvistamisesta ja direktiivin 2010/30/EU kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 5 kohdan ja 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1369 komissio valtuutetaan antamaan delegoituja säädöksiä, jotka koskevat merkintää tai merkinnän uudelleenskaalaamista tuoteryhmissä, joihin liittyy merkittäviä mahdollisuuksia säästää energiaa ja tapauksen mukaan muita voimavaroja.

(2)

Kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkintää koskevat säännökset vahvistettiin komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1059/2010 (2).

(3)

Komissio antoi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY (3) 16 artiklan 1 kohdan soveltamiseksi tiedonannon COM(2016)773 (4) (ekosuunnittelua koskeva työsuunnitelma), jossa vahvistetaan ekosuunnittelua ja energiamerkintöjä koskevat painopisteet vuosiksi 2016–2019. Ekosuunnittelua koskevassa työsuunnitelmassa määritellään energiaan liittyvien tuotteiden ryhmät, jotka olisi otettava painopisteiksi valmistelevien tutkimusten tekemistä ja mahdollista täytäntöönpanotoimenpiteiden hyväksymistä sekä komission asetuksen (EY) N:o 1016/2010 (5) ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 1059/2010 uudelleentarkastelua varten.

(4)

Työsuunnitelman toimenpiteiden avulla arvioidaan voitavan saada aikaan yli 260 TWh:n suuruiset kokonaissäästöt energian vuotuisessa loppukulutuksessa vuonna 2030, mikä vastaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä noin 100 miljoonalla tonnilla vuodessa vuonna 2030. Yhden työsuunnitelmassa luetelluista tuoteryhmistä muodostavat kotitalouksien astianpesukoneet, joiden vuotuisen sähkönsäästöpotentiaalin arvioidaan olevan 2,1 TWh. Tällaiset säästöt johtaisivat kasvihuonekaasupäästöjen vähentymiseen 0,7 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin edestä vuosittain ja veden säästämiseen arviolta 16 miljoonan kuutiometrin edestä vuonna 2030.

(5)

Kotitalouksien astianpesukoneet kuuluvat asetuksen (EU) 2017/1369 11 artiklan 5 kohdan b alakohdassa mainittuihin tuoteryhmiin, joiden osalta komission olisi annettava delegoitu säädös asteikolle A–G uudelleenskaalatun merkinnän käyttöönottamiseksi.

(6)

Komissio on tarkastellut asetusta (EU) N:o 1059/2010 uudelleen sen 7 artiklan mukaisesti ja analysoinut teknisiä, taloudellisia ja ympäristönäkökohtia sekä käyttäjien käyttäytymisen vaikutusta. Uudelleentarkastelu tehtiin tiiviissä yhteistyössä unionin ja kolmansien maiden sidosryhmien ja asianomaisten osapuolten kanssa. Tarkastelun tulokset julkistettiin ja esitettiin asetuksen (EU) 2017/1369 14 artiklalla perustetulle kuulemisfoorumille.

(7)

Uudelleentarkastelussa pääteltiin, että kotitalouksien astianpesukoneille on tarpeen ottaa käyttöön tarkistetut energiamerkintävaatimukset.

(8)

Muilla kuin kotitalouksien astianpesukoneilla on eri ominaisuudet ja käyttötarkoitukset. Niihin sovelletaan eri sääntelyä, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2006/42/EY (6), eikä niiden pitäisi kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan. Kotitalouksien astianpesukoneita koskevaa asetusta olisi sovellettava astianpesukoneisiin, joilla on samat tekniset ominaisuudet, laitteen käyttöympäristöstä riippumatta.

(9)

Kotitalouksien astianpesukoneiden ympäristönäkökohdat, joita pidetään merkittävinä tämän asetuksen soveltamisen kannalta, ovat energian- ja vedenkulutus käyttövaiheessa, jätteen syntyminen käyttöiän lopussa sekä päästöt ilmaan ja veteen tuotantovaiheessa raaka-aineiden talteenoton ja jalostamisen vuoksi ja käyttövaiheessa sähkönkulutuksen vuoksi.

(10)

Uudelleentarkastelusta käy ilmi, että kotitalouksien astianpesukoneiden sähkön- ja vedenkulutusta voidaan edelleen vähentää toteuttamalla energiamerkintään liittyviä toimenpiteitä, joissa keskitytään tuotteiden erottelun parantamiseen. Tämän pitäisi antaa tavarantoimittajille kannustin parantaa kotitalouksien astianpesukoneiden energia- ja resurssitehokkuutta entisestään ja samalla nopeuttaa markkinoiden muutosta tehokkaampien teknologioiden suuntaan.

(11)

Kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkinnän ansiosta kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja ja valita energia- ja resurssitehokkaampia laitteita. Merkinnöissä annettujen tietojen ymmärtäminen ja merkityksellisyys on vahvistettu erityisessä kuluttajatutkimuksessa asetuksen (EU) 2017/1369 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(12)

Messuilla esiteltävillä kotitalouksien astianpesukoneilla olisi oltava energiamerkintä, jos mallin ensimmäinen yksikkö on jo saatettu markkinoille tai se saatetaan markkinoille messuilla.

(13)

Merkitykselliset tuoteparametrit olisi mitattava käyttäen luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä. Näissä menetelmissä olisi otettava huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (7) liitteessä I lueteltujen eurooppalaisten standardointielinten hyväksymät yhdenmukaistetut standardit, jos ne ovat saatavilla.

(14)

Kun otetaan huomioon, että energiaan liittyvien tuotteiden myynti verkkokauppojen ja internetmyyntialustojen välityksellä kasvaa suoraan tavarantoimittajilta tapahtuvaan ostoon nähden, olisi selvennettävä, että verkkokauppojen ja internetmyyntialustojen palveluntarjoajien olisi vastattava siitä, että tavarantoimittajan antama merkki on näkyvissä hinnan läheisyydessä. Niiden olisi ilmoitettava tavarantoimittajalle tästä velvollisuudesta olematta kuitenkaan vastuussa käyttöön annetun merkin ja tuoteselosteen paikkansapitävyydestä tai sisällöstä. Verkkoisännöintipalveluja (säilytys, ’hosting’) tarjoavien alustojen olisi kuitenkin sähköisestä kaupankäynnistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (8) 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti toimittava viipymättä asianomaista tuotetta koskevien tietojen poistamiseksi tai niihin pääsyn estämiseksi, jos ne saavat esimerkiksi markkinavalvontaviranomaisen kautta tiedon vaatimusten laiminlyönnistä (esimerkiksi siitä, että merkki tai tuoteseloste puuttuu tai on puutteellinen tai väärä). Tavarantoimittajaan, joka harjoittaa myyntiä suoraan loppukäyttäjille oman verkkosivustonsa kautta, sovelletaan asetuksen (EU) 2017/1369 5 artiklassa tarkoitettuja etämyyntiä koskevia jälleenmyyjien velvoitteita.

(15)

Kuulemisfoorumi ja jäsenvaltioiden asiantuntijat ovat keskustelleet tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä asetuksen (EU) 2017/1369 17 artiklan mukaisesti.

(16)

Delegoitu asetus (EU) N:o 1059/2010 olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan tuotemerkintöjä ja täydentävien tuotetietojen antamista koskevat vaatimukset kotitalouksien verkkosähköä käyttäville astianpesukoneille, mukaan lukien kotitalouksien kalustepeitteiset astianpesukoneet sekä kotitalouksien sellaiset verkkosähköä käyttävät astianpesukoneet, joiden voimanlähteenä voidaan käyttää myös akkuja.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta

a)

direktiivin 2006/42/EY soveltamisalaan kuuluviin astianpesukoneisiin;

b)

akkukäyttöisiin kotitalouksien astianpesukoneisiin, jotka voidaan liittää verkkovirtaan erikseen hankittavalla tasasuuntaajalla.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

(1)

’verkkosähköllä’ sähköverkon 230 (± 10 %) voltin vaihtovirtaa 50 Hz:n taajuudella;

(2)

’kotitalouksien astianpesukoneella’ laitetta, joka pesee ja huuhtelee astioita ja jonka valmistaja ilmoittaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksella olevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/35/EU (9) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU (10) vaatimusten mukainen;

(3)

’kotitalouksien kalustepeitteisellä astianpesukoneella’ kotitalouksien astianpesukonetta, joka on suunniteltu ja testattu ja jota markkinoidaan yksinomaan

a)

asennettavaksi komerotilaan tai koteloitavaksi (ylä- ja alapuolelta ja sivuilta) paneeleilla;

b)

kiinnitettäväksi komerotilan tai paneeleiden sivuseiniin, yläpintaan tai lattiaan; ja

c)

varustettavaksi kiinteällä tehdasvalmisteisella etupinnalla tai tilaustyönä valmistetulla etupaneelilla;

(4)

’myyntipisteellä’ paikkaa, jossa kotitalouksien astianpesukoneita on näytteillä tai tarjolla ostettaviksi, vuokrattaviksi tai osamaksulla hankittaviksi.

Liitteiden soveltamiseksi liitteessä I annetaan lisämääritelmiä.

3 artikla

Tavarantoimittajien velvollisuudet

1.   Tavarantoimittajien on varmistettava, että

a)

kukin kotitalouksien astianpesukone on varustettu painetulla merkillä, joka on ulkoasultaan liitteessä III vahvistetun mukainen;

b)

liitteessä V esitetyt tuoteselosteen parametrit syötetään tuotetietokantaan;

c)

tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän pyynnöstä saataville painetussa muodossa;

d)

liitteessä VI esitetty teknisten asiakirjojen sisältö syötetään tuotetietokantaan;

e)

tiettyä kotitalouksien astianpesukoneen mallia koskevassa visuaalisessa mainonnassa ilmoitetaan energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko liitteiden VII ja VIII mukaisesti;

f)

tiettyä kotitalouksien astianpesukoneen mallia koskevassa ja sen erityisiä teknisiä ominaisuuksia kuvaavassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, myös internetissä, ilmoitetaan mallin energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko liitteen VII mukaisesti;

g)

sähköinen merkki, joka on ulkoasultaan ja sisällöltään liitteen III mukainen, asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta kotitalouksien astianpesukoneen mallista;

h)

liitteen V mukainen sähköinen tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjien saataville jokaisesta kotitalouksien astianpesukoneen mallista.

2.   Energiatehokkuusluokka ja äänitasoluokka määritellään liitteessä II ja lasketaan liitteen IV mukaisesti.

4 artikla

Jälleenmyyjien velvollisuudet

Jälleenmyyjien on varmistettava, että

a)

kaikissa myyntipisteessä, myös messuilla, olevissa kotitalouksien astianpesukoneissa on 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tavarantoimittajan käyttöön antama merkki, joka on kotitalouksien kalustepeitteisissä astianpesukoneissa selvästi näkyvillä ja kaikissa muissa kotitalouksien astianpesukoneissa selvästi näkyvillä astianpesukoneen ulkopinnalla sen etuosassa tai päällä;

b)

etämyynnissä merkki ja tuoteseloste annetaan käyttöön liitteiden VII ja VIII mukaisesti;

c)

tiettyä kotitalouksien astianpesukoneen mallia koskevassa visuaalisessa mainonnassa ilmoitetaan energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko liitteen VII mukaisesti;

d)

tiettyä kotitalouksien astianpesukoneen mallia koskevassa ja sen erityisiä teknisiä ominaisuuksia kuvaavassa teknisessä myynninedistämismateriaalissa, myös internetissä, ilmoitetaan mallin energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko liitteen VII mukaisesti.

5 artikla

Verkkoisännöintipalveluja (säilytys, ’hosting’) tarjoavien alustojen velvollisuudet

Jos direktiivin 2000/31/EY 14 artiklassa tarkoitetun palvelun (”hosting”) tarjoaja sallii kotitalouksien astianpesukoneiden myynnin internetsivustonsa kautta, palveluntarjoajan on huolehdittava siitä, että jälleenmyyjän antama sähköinen merkki ja sähköinen tuoteseloste näkyvät näyttömekanismilla liitteen VIII säännösten mukaisesti, ja ilmoitettava jälleenmyyjälle velvollisuudesta panna ne esille.

6 artikla

Mittausmenetelmät

Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklan mukaisesti annettavat tiedot on hankittava luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla mittaus- ja laskentamenetelmillä, joissa otetaan huomioon liitteessä IV esitetyt yleisesti parhaana pidetyt mittaus- ja laskentamenetelmät.

7 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Jäsenvaltioiden on noudatettava tämän asetuksen liitteessä IX vahvistettua tarkastusmenettelyä suorittaessaan asetuksen (EU) 2017/1369 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja markkinavalvontatarkastuksia.

8 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen teknologian kehityksen valossa ja esittää uudelleentarkastelun tulokset ja tarvittaessa asetuksen tarkistamista koskevan ehdotusluonnoksen kuulemisfoorumille viimeistään 25 päivänä joulukuuta 2025.

Uudelleentarkastelussa on arvioitava erityisesti seuraavia seikkoja:

a)

kotitalouksien astianpesukoneiden energiankulutukseen sekä toiminnalliseen suorituskykyyn ja ympäristötehokkuuteen liittyvät parannusmahdollisuudet;

b)

nykyisten toimenpiteiden tehokkuus loppukäyttäjien käyttäytymisen muuttamisessa siten, että loppukäyttäjät hankkivat energia- ja resurssitehokkaampia laitteita ja käyttävät energia- ja resurssitehokkaampia ohjelmia;

c)

mahdollisuus käsitellä kiertotalouteen liittyviä tavoitteita.

9 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EU) N:o 1059/2010 1 päivästä maaliskuuta 2021.

10 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Asetuksen (EU) N:o 1059/2010 3 artiklan b kohdan mukaan vaadittava tuoteseloste voidaan asettaa saataville tuotetietokannassa sen sijaan, että se toimitetaan painetussa muodossa tuotteen mukana, 25 päivästä joulukuuta 2019 alkaen 28 päivään helmikuuta 2021 asti. Tällöin tavarantoimittajan on varmistettava, että tuoteseloste asetetaan jälleenmyyjän pyynnöstä saataville painetussa muodossa.

11 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2021. Sen 10 artiklaa sovelletaan kuitenkin 25 päivästä joulukuuta 2019 ja 3 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohtaa 1 päivästä marraskuuta 2020 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 198, 28.7.2017, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1059/2010, annettu 28 päivänä syyskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkinnän osalta (EUVL L 314, 30.11.2010, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10).

(4)  Komission tiedonanto ”Ekologista suunnittelua koskeva työsuunnitelma vuosiksi 2016–2019” (COM(2016)773 final, Bryssel, 30.11.2016).

(5)  Komission asetus (EU) N:o 1016/2010, annettu 10 päivänä marraskuuta 2010 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksien astianpesukoneiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 293, 11.11.2010, s. 31).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (”direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 357).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/53/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta (EUVL L 153, 22.5.2014, s. 62).


LIITE I

Liitteissä sovellettavat määritelmät

Näissä liitteissä tarkoitetaan:

(1)

’energiatehokkuusindeksillä (EEI)’ eco-ohjelman energiankulutuksen suhdetta perusohjelman energiankulutukseen;

(2)

’eco-ohjelman energiankulutuksella’ (eco programme energy consumption, EPEC) kotitalouksien astianpesukoneen energiankulutusta eco-ohjelman aikana ilmaistuna kilowattitunteina sykliä kohti;

(3)

’perusohjelman energiankulutuksella’ (standard programme energy consumption, SPEC) viitearvona käytettyä kotitalouksien astianpesukoneen energiankulutusta nimelliskapasiteetin funktiona, ilmaistuna kilowattitunteina sykliä kohti;

(4)

’ohjelmalla’ sarjaa ennalta määriteltyjä toimintoja, joiden tavarantoimittaja on ilmoittanut sopivan määrätyille likaisuusasteille tai määrätyntyyppisille kuormille tai molemmille;

(5)

’syklillä’ valitun ohjelman mukaista täydellistä pesu-, huuhtelu- ja kuivausprosessia, joka muodostuu sarjasta toimintoja toiminnan päättymiseen saakka;

(6)

’QR-koodilla’ (Quick Response) tuotemallin energiamerkissä olevaa kaksiulotteista viivakoodia, joka liitää mallin tietoihin, jotka siitä on rekisteröity tuotetietokannan julkiseen osaan;

(7)

’astiastolla’ yhden henkilön käytettäväksi tarkoitettujen astioiden joukkoa, johon eivät sisälly tarjoiluastiat;

(8)

’tarjoiluastioilla’ ruoan valmistukseen ja tarjoiluun tarkoitettuja astioita, joihin voi sisältyä patoja, tarjoilukulhoja, tarjoiluvälineitä ja tarjotin;

(9)

’nimelliskapasiteetilla’ astiastojen ja tarjoiluastioiden enimmäismäärää, joka kotitalouksien astianpesukoneessa voidaan pestä, huuhdella ja kuivattaa yhdellä syklillä, kun kone on täytetty tavarantoimittajan ohjeiden mukaisesti;

(10)

’eco-ohjelman vedenkulutuksella’ (eco programme water consumpition, EPWC) kotitalouksien astianpesukoneen vedenkulutusta eco-ohjelman aikana ilmaistuna litroina sykliä kohti;

(11)

’pesutulosindeksillä’ (IC) kotitalouksien astianpesukoneen pesutuloksen suhdetta vertailuastianpesukoneen pesutulokseen;

(12)

’kuivaustulosindeksillä’ (ID) kotitalouksien astianpesukoneen kuivaustuloksen suhdetta vertailuastianpesukoneen kuivaustulokseen;

(13)

’ohjelman kestolla’ (Tt) aikaa, joka kuluu valitun ohjelman käynnistymisestä siihen, kun ohjelman loppua osoittava ilmaisin aktivoituu ja käyttäjä voi poistaa astiat, lukuun ottamatta mahdollista käyttäjän ohjelmoimaa ajastusta;

(14)

’eco-ohjelmalla’ (’eco’) kotitalouksien astianpesukoneen ohjelmaa, jonka valmistaja on ilmoittanut soveltuvan pesemään tavanomaisen likaisia astioita ja johon energiamerkintää ja tuotetietoja koskevat tiedot liittyvät;

(15)

’pois päältä -tilalla’ tilaa, jossa kotitalouksien astianpesukone on kytkettynä verkkovirtalähteeseen, muttei suorita mitään toimintoa; myös seuraavia toimintatiloja pidetään pois päältä -tiloina:

a)

tilat, joissa yksinomaan ilmaistaan laitteen olevan pois päältä -tilassa;

b)

tilat, joissa suoritetaan yksinomaan toiminnot Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/30/EU (1) mukaisen sähkömagneettisen yhteensopivuuden varmistamiseksi;

(16)

’valmiustilalla’ tilaa, jossa kotitalouksien astianpesukone on kytkettynä verkkovirtaan ja suorittaa ainoastaan seuraavat toiminnot, jotka voivat olla jatkuvakestoisia:

a)

uudelleenaktivointitoiminto tai uudelleenaktivointitoiminto ja pelkkä uudelleenaktivoitavuuden ilmaisin, ja/tai

b)

uudelleenaktivointitoiminto verkkoyhteyden kautta; ja/tai

c)

tieto- tai tilanäyttö ja/tai

d)

havaitsemistoiminto hätätoimenpiteitä varten;

(17)

’verkolla’ viestintäinfrastruktuuria, jolle on määritelty yhteyksien topologia, arkkitehtuuri, mukaan lukien fyysiset komponentit, sekä organisaatioperiaatteet, viestintämenettelyt ja esitysmuodot (yhteyskäytännöt);

(18)

’ajastuksella’ tilaa, jossa käyttäjä on ohjelmoinut valitun ohjelman syklin käynnistymään tietyllä viiveellä;

(19)

’takuulla’ vähittäismyyjän tai tavarantoimittajan kuluttajalle antamaa sitoumusta

a)

palauttaa maksettu hinta; tai

b)

korvata kotitalouksien astianpesukoneet tai korjata tai käsitellä niitä millä tahansa tavalla, jos ne eivät vastaa takuutodistuksessa tai asiaan liittyvässä mainonnassa esitettyjä eritelmiä;

(20)

’näyttömekanismilla’ kaikenlaisia näyttöruutuja, mukaan lukien kosketusnäytöt ja internetsisällön kuluttajille esittämiseksi käytettävä visuaalinen teknologia;

(21)

’kerrosteisella näyttötavalla’ mitä tahansa visuaalista rajapintaa, jossa kuva- tai tietosarja saadaan näkyviin napsauttamalla hiiren painiketta, kohdistamalla hiiri asianomaisen kohdan päälle tai tekemällä kosketusnäytöllä kuva- tai tietosarjan päällä laajennusliike;

(22)

’kosketusnäytöllä’ kosketukseen reagoivaa näyttöä, kuten taulutietokoneen, laattatietokoneen tai älypuhelimen näyttöä;

(23)

’vaihtoehtoisella tekstillä’ grafiikalle vaihtoehtoista tekstiä, jota käytetään tietojen esittämiseen ei-graafisessa muodossa silloin, kun näyttölaite ei pysty toistamaan grafiikkaa, tai esteettömyyden apuna esimerkiksi syötteenä äänisynteesilaitteille.


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 79).


LIITE II

A.   Energiatehokkuusluokat

Kotitalouksien astianpesukoneen energiatehokkuusluokka määräytyy sen energiatehokkuusindeksin (EEI) perusteella taulukossa 1 esitetyllä tavalla.

Kotitalouksien astianpesukoneen EEI lasketaan liitteen IV mukaisesti.

Taulukko 1

Energiatehokkuusluokat

Energiatehokkuusluokka

Energiatehokkuusindeksi

A

EEI < 32

B

32 ≤ EEI < 38

C

38 ≤ EEI < 44

D

44 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 56

F

56 ≤ EEI < 62

G

EEI ≥ 62

B.   Äänitasoluokat

Kotitalouksien astianpesukoneen äänitasoluokka määräytyy äänitason perusteella taulukon 2 mukaisesti.

Taulukko 2

Äänitasoluokat

Äänitasoluokka

Melu (dB(A)

A

n < 39

B

39 ≤ n < 45

C

45 ≤ n < 51

D

51 ≤ n


LIITE III

Merkki

1.   MERKKI

Image 1

Merkissä on oltava seuraavat tiedot:

I.

QR-koodi;

II.

tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki;

III.

tavarantoimittajan mallitunniste;

IV.

energiatehokkuusluokkien asteikko A–G;

V.

liitteessä II olevan A kohdan mukaisesti määritetty energiatehokkuusluokka;

VI.

eco-ohjelman energiankulutus (EPEC) 100:aa sykliä kohden kilowattitunteina (kWh) pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun;

VII.

eco-ohjelman nimelliskapasiteetti vakioastiastolla;

VIII.

eco-ohjelman vedenkulutus (EPWC) sykliä kohden litroina ja pyöristettynä yhteen desimaaliin;

IX.

eco-ohjelman kesto (t:min) pyöristettynä lähimpään täyteen minuuttiin;

X.

äänitaso ilmaistuna äänen tehona dB(A) viitearvolla 1 pW ja pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun, sekä liitteessä II olevan B kohdan mukaisesti määritetty äänitasoluokka;

XI.

tämän asetuksen numero ”2019/2017”.

2.   MERKIN RAKENNE

Merkin rakenteen on oltava alla olevan kuvan mukainen.

Image 2

Selite:

a)

Merkki on vähintään 96 mm leveä ja 192 mm korkea. Jos merkki painetaan suuremmassa koossa, sen on kuitenkin noudatettava edellä esitettyjä mittasuhteita;

b)

merkin taustan on oltava 100 prosentin valkoinen;

c)

käytettävät kirjasintyypit ovat Verdana ja Calibri;

d)

merkin muodostavien osien mittasuhteiden ja eritelmien on oltava kotitalouksien astianpesukoneiden merkin rakenteessa esitetyn mukaiset;

e)

käytettävät värit ovat CMYK – syaani, magenta, keltainen ja musta – seuraavan esimerkin mukaisesti: 0,70,100,0: 0 % syaania, 70 % magentaa, 100 % keltaista ja 0 % mustaa;

f)

Merkin on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset (numerot viittaavat edellä olevaan kuvaan):

Image 3

EU-tunnuksen värit ovat seuraavat:

tausta: 100,80,0,0;

tähdet: 0,0,100,0;

Image 4

energialogon väri on: 100,80,0,0;

Image 5

QR-koodin väri on 100 prosentin musta;

Image 6

tavarantoimittajan nimi on 100 prosentin musta ja kirjasintyyppi Verdana Bold, 9 pt;

Image 7

mallitunnisteen väri on 100 prosentin musta ja kirjasintyyppi Verdana Regular, 9 pt;

Image 8

A–G-asteikko on seuraavanlainen:

energiatehokkuusluokan kirjaintunnuksen väri on 100 prosentin valkoinen ja kirjasintyyppi Calibri Bold, 19 pt; kirjaimet keskitetään akselille, joka kulkee 4,5 mm:n etäisyydellä nuolten vasemmasta laidasta;

A–G-asteikon nuolten värit ovat seuraavat:

A-luokka: 100,0,100,0;

B-luokka: 70,0,100,0;

C-luokka: 30,0,100,0;

D-luokka: 0,0,100,0;

E-luokka: 0,30,100,0;

F-luokka: 0,70,100,0;

G-luokka: 0,100,100,0;

Image 9

erottavien viivojen pistekoko on 0,5 pt ja väri 100 prosentin musta;

Image 10

energiatehokkuusluokan kirjaintunnuksen väri on 100 prosentin valkoinen ja kirjasintyyppi Calibri Bold, 33 pt. Energiatehokkuusluokan sisältävän nuolen kärki on samalla korkeudella kuin A–G-asteikon vastaavan luokan nuolen kärki. Energiatehokkuusluokan kirjaintunnus on sijoitettava nuolen suorakulmaisen osan keskelle; nuoli on väriltään 100 prosentin musta;

Image 11

eco-ohjelman energiankulutuksen arvo 100:aa sykliä kohden, kirjasintyyppi Verdana Bold, 28 pt; ’kWh’, Verdana Regular, 18 pt; kuvakkeessa 100:aa sykliä tarkoittavan luvun ’100’ kirjasintyyppi on Verdana Regular 14 pt. Arvo ja yksikkö on keskitetty ja väriltään 100 prosentin musta;

Image 12

kuvakkeissa on noudatettava esitettyä merkin mallia ja seuraavia vaatimuksia:

kuvakkeiden viivojen pistekoko on 1,2 pt ja niiden ja tekstien (numeroiden ja yksiköiden) väri 100 prosentin musta;

kuvakkeiden alla olevien tekstien kirjasintyyppi on Verdana Bold, 16 pt, ja yksikön kirjasintyyppi Verdana Regular, 12 pt, keskitettynä kuvakkeiden alle;

äänitasoluokan kuvake: desibelien määrä, Verdana Bold, 12 pt, ja yksikkö ’dB’ Verdana Regular, 9 pt; meluluokkien asteikko (A–D) keskitettynä kuvakkeen alle, sovellettavan meluluokan kirjaintunnus Verdana Bold, 16 pt, ja muut melukuokkien kirjaintunnukset Verdana Regular, 10 pt;

Image 13

asetuksen numeron väri on 100 prosentin musta ja kirjasintyyppi Verdana Regular, 6 pt.


LIITE IV

Mittausmenetelmät ja laskelmat

Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi ja niiden noudattamisen varmentamiseksi tarvittavissa mittauksissa ja laskelmissa on käytettävä yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai muita luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaina pidetyt menetelmät, ja noudatettava seuraavia sääntöjä:

Kotitalouksien astianpesukoneiden energiatehokkuusindeksin (EEI), vedenkulutuksen, ohjelman keston, pesu- ja kuivaustuloksen sekä äänitason mittaamisessa ja/tai laskemisessa on käytettävä eco-ohjelmaa laitteen nimelliskapasiteetilla. Energian- ja vedenkulutusta, ohjelman kestoa sekä pesu- ja kuivaustulosta on mitattava samanaikaisesti.

Eco-ohjelman vedenkulutus ilmoitetaan litroina sykliä kohti ja pyöristettynä yhteen desimaaliin.

Eco-ohjelman kesto (Tt) ilmoitetaan tunteina ja minuutteina ja pyöristettynä lähimpään täyteen minuuttiin.

Äänitaso mitataan äänen tehona dB(A) viitearvolla 1 pW ja pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.

1.   ENERGIATEHOKKUUSINDEKSI (EEI)

Kotitalouksien astianpesukonemallin EEI:n laskemiseksi kotitalouksien astianpesukoneen eco-ohjelman energiankulutusta (EPEC) verrataan sen perusohjelman energiankulutukseen (SPEC).

a)

EEI lasketaan seuraavasti ja pyöristetään yhteen desimaaliin:

EEI = (EPEC / SPEC) × 100

jossa:

EPEC on kotitalouksien astianpesukoneen eco-ohjelman energiankulutus mitattuna kilowattitunteina/sykli ja pyöristettynä kolmeen desimaaliin;

SPEC on kotitalouksien astianpesukoneen perusohjelman energiankulutus.

b)

SPEC lasketaan kilowattitunteina/sykli ja pyöristetään kolmeen desimaaliin seuraavasti:

(1)

kotitalouksien astianpesukoneissa, joiden nimelliskapasiteetti on ps ≥ 10 ja leveys > 50 cm:

SPEC = 0,025 × ps + 1,350

(2)

kotitalouksien astianpesukoneissa, joiden nimelliskapasiteetti on ps ≤ 9 ja leveys ≤ 50 cm:

SPEC = 0,090 × ps + 0,450

Lyhenteellä ”ps” tarkoitetaan astiastojen lukumäärää.

2.   PESUTULOSINDEKSI

Kotitalouksien astianpesukonemallin pesutulosindeksin (IC) laskemiseksi eco-ohjelman pesutulosta verrataan viiteastianpesukoneen pesutulokseen.

IC lasketaan seuraavasti ja pyöristetään kahteen desimaaliin:

IC = exp (ln IC)

ja

Formula

jossa:

CT,i on testattavan kotitalouksien astianpesukoneen eco-ohjelman pesutulosindeksi yhdessä pesutestissä (i) pyöristettynä kahteen desimaaliin;

CR,i on viiteastianpesukoneen pesutulosindeksi yhdessä pesutestissä (i) pyöristettynä kahteen desimaaliin;

n on tehtyjen pesutestien lukumäärä.

3.   KUIVAUSTULOSINDEKSI

Kotitalouksien astianpesukonemallin kuivaustulosindeksin (ID) laskemiseksi eco-ohjelman kuivaustulosta verrataan viiteastianpesukoneen kuivaustulokseen.

ID lasketaan seuraavasti ja pyöristetään kahteen desimaaliin:

ID = exp (ln ID)

ja

Formula

jossa:

ID,i on testattavan kotitalouksien astianpesukoneen eco-ohjelman kuivaustulosindeksi yhdessä kuivaustestissä (i);

n on yhdistettyjen pesu- ja kuivaustestien määrä.

ID,i lasketaan seuraavasti ja pyöristetään kahteen desimaaliin:

ln ID,i = ln (DT,i / DR,t)

jossa:

DT,i on testattavan kotitalouksien astianpesukoneen eco-ohjelman keskimääräinen kuivaustulos yhdessä kuivaustestissä (i) pyöristettynä kahteen desimaaliin;

DR,t on tavoiteltu viiteastianpesukoneen kuivaustulos pyöristettynä kahteen desimaaliin.

4.   VIRRANSÄÄSTÖTILAT

Tehonkulutus mitataan pois päältä -tilassa (Po), valmiustilassa (Psm) ja mahdollisessa ajastustilassa (Pds). Mitatut arvot ilmoitetaan watteina (W) pyöristettynä kahteen desimaaliin.

Virransäästötilojen tehonkulutuksen mittauksissa tarkastetaan ja kirjataan seuraavat:

mahdollinen informaation näyttö;

mahdollinen verkkoyhteyden aktivoiminen.


LIITE V

Tuoteseloste

Tavarantoimittajan on toimitettava tuotetietokantaan 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kotitalouksien astianpesukoneiden tuoteselosteen tieto-osa taulukon 3 mukaisena.

Käyttöoppaassa tai muussa tuotteen mukana toimitetussa aineistossa on ilmoitettava selvästi yhteys tietokannassa olevaan malliin ihmisluettavana URL-osoitteena tai QR-koodina tai ilmoittamalla tuotteen rekisterinumero.

Taulukko 3

Tuoteselosteen sisältö, järjestys ja muoto

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki:

Tavarantoimittajan osoite  (2) :

Mallitunniste:

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri

Arvo

Parametri

Arvo

Nimelliskapasiteetti (1) (ps)

x

Mitat senttimetreinä

Korkeus

x

Leveys

x

Syvyys

x

EEI (1)

x,x

Energiatehokkuusluokka (1)

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Pesutulosindeksi (1)

x,xx

Kuivaustulosindeksi (1)

x,xx

Energiankulutus kilowattitunteina [sykliä kohden] eco-ohjelmalla, joka käyttää kylmää vettä. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.

x,xxx

Vedenkulutus litroina [sykliä kohden] eco-ohjelmalla. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta ja veden kovuudesta.

x,x

Ohjelman kesto (1) (t:min)

x:xx

Tyyppi

[Sisäänrakennettu/vapaasti seisova]

Äänitaso (1) (dB(A) re 1 pW)

x

Äänitasoluokka (1)

[A/B/C/D] (3)

Pois päältä -tila (W)

x,xx

Valmiustila (W)

x,xx

Ajastus (W) (jos on)

x,xx

Verkkovalmius (W) (jos on)

x,xx

Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto  (2) :

Lisätiedot:

Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilla esitetään komission asetuksen (EU) 2019/2022 (1)  (2) liitteessä II olevan 6 kohdan mukaiset tiedot:


(1)  Koskee eco-ohjelmaa.

(2)  Näihin tehtyjä muutoksia ei katsota merkityksellisiksi asetuksen (EU) 2017/1369 4 artiklan 4 kohtaa sovellettaessa.

(3)  Jos tuotetietokanta luo tämän solun lopullisen sisällön automaattisesti, tavarantoimittajan on jätettävä nämä tiedot täyttämättä.

(1)  Komission asetus (EU) 2019/2022, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, kotitalouksien astianpesukoneiden ekologista suunnittelua koskevista vaatimuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla sekä komission asetuksen (EY) N:o 1275/2008 muuttamisesta ja komission asetuksen (EU) N:o 1016/2010 kumoamisesta (katso tämän virallisen lehden sivu 267).


LIITE VI

Tekniset asiakirjat

1.   

Tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen on katettava seuraavat seikat:

a)

liitteessä V esitetyt tiedot;

b)

taulukossa 4 esitetyt tiedot; näitä arvoja pidetään liitteen IX mukaisessa tarkastamismenettelyssä ilmoitettuina arvoina.

Taulukko 4

Teknisiin asiakirjoihin sisällytettävät lisätiedot

PARAMETRI

YKSIKKÖ

ARVO

Eco-ohjelman energiankulutus (EPEC) pyöristettynä kolmeen desimaaliin

kWh/sykli

X,XXX

Perusohjelman energiankulutus (SPEC) pyöristettynä kolmeen desimaaliin

kWh/sykli

X,XXX

Energiatehokkuusindeksi (EEI)

X,X

Eco-ohjelman vedenkulutus (EPWC) pyöristettynä yhteen desimaaliin

l/sykli

X,X

Pesutulosindeksi (IC)

X,XX

Kuivaustulosindeksi (ID)

X,XX

Eco-ohjelman kesto (Tt) pyöristettynä lähimpään täyteen minuuttiin

t:min

X:XX

Tehonkulutus pois päältä -tilassa (Po) pyöristettynä kahteen desimaaliin

W

X,XX

Tehonkulutus valmiustilassa (Psm) pyöristettynä kahteen desimaaliin

W

X,XX

Sisältyykö valmiustilaan informaation näyttö?

Kyllä/Ei

Tehonkulutus valmiustilassa (Psm), kun kyseessä on (mahdollinen) verkkovalmiustila, pyöristettynä kahteen desimaaliin

W

X,XX

Tehonkulutus ajastuksessa (Pds) pyöristettynä kahteen desimaaliin

W

X,XX

Äänitaso

dB(A) re 1 pW

X

c)

tarvittaessa viittaukset sovellettaviin yhdenmukaistettuihin standardeihin;

d)

tarvittaessa muut käytetyt tekniset standardit ja eritelmät;

e)

liitteen IV mukaisesti tehtyjen laskelmien yksityiskohtaiset tiedot sekä tulokset;

f)

luettelo kaikista vastaavista malleista mallitunnisteineen.

2.   

Jos teknisiin asiakirjoihin sisältyvät tiedot tietystä kotitalouksien astianpesukoneen mallista on saatu jommallakummalla seuraavista tavoista taikka molemmilla:

mallista, jossa on samat annettavien teknisten tietojen kannalta merkitykselliset tekniset ominaisuudet mutta jonka on valmistanut eri tavarantoimittaja;

laskemalla suunnittelun perusteella tai ekstrapoloimalla saman tai eri tavarantoimittajan toisesta mallista;

teknisiin asiakirjoihin on sisällyttävä yksityiskohtaiset tekniset tiedot tällaisesta laskelmasta ja laskelmien tarkkuuden todentamista koskevasta tavarantoimittajien suorittamasta arvioinnista sekä tarvittaessa eri tavarantoimittajien mallien yksilöinti-ilmoitus.


LIITE VII

Visuaalisessa mainonnassa, teknisessä myynninedistämismateriaalissa ja etämyynnin sekä telemarkkinoinnin yhteydessä annettavat tiedot, lukuun ottamatta etämyyntiä internetissä

1.   

Tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 4 artiklan c kohdan vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi visuaalisessa mainonnassa on ilmoitettava energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko tässä liitteessä olevan 4 kohdan mukaisesti.

2.   

Tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja 4 artiklan d kohdan vaatimusten noudattamisen varmistamiseksi teknisessä myynninedistämismateriaalissa on ilmoitettava energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko tässä liitteessä olevan 4 kohdan mukaisesti.

3.   

Paperiasiakirjoihin pohjautuvan etämyynnin yhteydessä on ilmoitettava energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko tämän liitteen 4 kohdassa esitetyllä tavalla.

4.   

Energiatehokkuusluokka ja energiatehokkuusluokkien asteikko on esitettävä kuvan 1 mukaisesti siten, että

a)

nuolen muotoinen kuva sisältää energiatehokkuusluokan kirjaintunnuksen, joka on väriltään 100 prosentin valkoinen ja fontiltaan Calibri Bold kirjasinkoolla, joka on vähintään yhtä suuri kuin hinnassa käytetty, jos hinta esitetään;

b)

nuolen väri vastaa energiatehokkuusluokan väriä;

c)

nuolessa ilmoitetaan käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko 100 prosentin mustalla; ja

d)

merkki on kooltaan sellainen, että se on selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Energiatehokkuusluokan kirjaintunnus on sijoitettava nuolen suorakulmaisen osan keskelle, ja nuolen ja energiatehokkuusluokan kirjaintunnuksen ympärillä on oltava väriltään 100 prosentin musta reuna, pt 0,5.

Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, jos visuaalisessa mainonnassa, teknisessä myynninedistämisessä tai paperiasiakirjoihin pohjautuvassa etämyynnissä käytetty materiaali on painettu mustavalkoisena, nuoli voi olla mustavalkoinen kyseisessä visuaalisessa mainonnassa, teknisessä myynninedistämisessä tai paperiasiakirjoihin pohjautuvassa etämyynnissä käytetyssä materiaalissa.

Kuva 1

Vasemmalle/oikealle osoittava väri-/mustavalkonuoli, jossa ilmoitetaan myös energiatehokkuusluokkien asteikko

Image 14

5.   

Telemarkkinointiin perustuvassa etämyynnissä on erityisesti ilmoitettava asiakkaalle tuotteen energiatehokkuusluokka ja merkissä käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko ja kuluttajan on voitava saada merkin tiedot ja tuoteseloste tuotetietokantasivuston kautta tai painettu kopio pyynnöstä.

6.   

Kaikissa 1–3 ja 5 kohdassa mainituissa tilanteissa asiakkaan on pyynnöstä voitava saada painettu kopio merkistä ja tuoteselosteesta.


LIITE VIII

Internetissä tapahtuvan etämyynnin yhteydessä annettavat tiedot

1.   

Tavarantoimittajien 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti saataville asettaman sähköisen merkin on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä. Koon on oltava sellainen, että merkki on selkeästi nähtävissä ja luettavissa ja oikeassa suhteessa liitteessä III olevassa 2 kohdassa eriteltyyn kokoon nähden. Merkki voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla, jolloin merkkiin johtavan kuvan on oltava tämän liitteen 2 kohdassa säädettyjen eritelmien mukainen. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, merkin on tultava esiin, kun kuvaa napsautetaan ensimmäistä kertaa hiirellä, hiiri viedään kuvan päälle ensimmäistä kertaa tai kun kosketusnäytöllä tehdään kuvan päällä laajennusliike.

2.   

Kun kyseessä on kerrosteinen näyttötapa, merkkiin johtavan kuvan on kuvan 2 mukaisesti

a)

oltava nuolen muotoinen ja vastattava väriltään merkissä mainittavan tuotteen energiatehokkuusluokkaa;

b)

esitettävä nuolessa tuotteen energiatehokkuusluokka 100 prosentin valkoisella, Calibri Bold, ja samalla kirjasinkoolla kuin tuotteen hinta;

c)

ilmoitettava käytössä oleva energiatehokkuusluokkien asteikko 100 prosentin mustalla; ja

d)

oltava muodoltaan jompikumpi seuraavista ja sellaisessa koossa, että nuoli on selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Energiatehokkuusluokan kirjaintunnus on sijoitettava nuolen suorakulmaisen osan keskelle, ja nuolen ja energiatehokkuusluokan kirjaintunnuksen ympärillä on oltava näkyvä väriltään 100 prosentin musta reuna:

Kuva 2

Vasemmalle/oikealle osoittava värinuoli, jossa ilmoitetaan myös energiatehokkuusluokkien asteikko

Image 15

3.   

Kerrosteisessa näyttötavassa merkin tiedot on esitettävä seuraavassa järjestyksessä:

a)

tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitetun kuvan on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä;

b)

kuvan on linkityttävä merkkiin liitteessä III esitetyllä tavalla;

c)

merkin on tultava näkyville, kun hiirtä napsautetaan kuvan päällä, hiiri viedään kuvan päälle tai kuvaa laajennetaan kosketusnäytöllä;

d)

merkin on tultava näkyville ponnahdusikkunana, uutena välilehtenä, uutena sivuna tai upotettuna näkymänä;

e)

merkkiä on voitava suurentaa kosketusnäytöllä koskettamalla tapahtuvaan suurentamiseen käytettävillä laitteen tavanomaisilla toiminnoilla;

f)

merkin on poistuttava näkyvistä suljettaessa se asianomaisesta kohdasta tai muulla vakiomuotoisella sulkemisjärjestelmällä;

g)

jos merkkiä ei pystytä näyttämään, grafiikan vaihtoehtona esitettävässä tekstissä on mainittava tuotteen energiatehokkuusluokka samalla kirjasinkoolla kuin hinta.

4.   

Tavarantoimittajien 3 artiklan 1 kohdan h alakohdan mukaisesti saataville asettaman sähköisen tuoteselosteen on oltava näkyvillä näyttömekanismissa tuotteen hinnan läheisyydessä. Tuoteselosteen on oltava kooltaan sellainen, että seloste on selkeästi nähtävissä ja luettavissa. Tuoteseloste voidaan esittää kerrosteisella näyttötavalla tai viittaamalla tuotetietokantaan, jolloin tuoteselosteeseen johtavassa linkissä on mainittava selkeästi ja helposti luettavasti ”Tuoteseloste”. Jos käytetään kerrosteista näyttötapaa, tuoteselosteen on tultava esiin, kun linkkiä napsautetaan hiirellä ensimmäistä kertaa, hiiri viedään enimmäistä kertaa linkin päälle tai kosketusnäytöllä tehdään linkin päällä ensimmäistä kertaa laajennusliike.


LIITE IX

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Tässä liitteessä vahvistetut sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä tavarantoimittaja saa käyttää niitä sallittuina poikkeamina teknisissä asiakirjoissa annettujen arvojen vahvistamiseksi. Merkissä tai tuoteselosteessa ilmoitetut arvot ja luokat eivät saa olla tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin teknisissä asiakirjoissa annetut arvot.

Jos malli on suunniteltu havaitsemaan, että sitä testataan (esimerkiksi tunnistamalla testausolosuhteet tai testisyklin), ja reagoimaan nimenomaan muuttamalla automaattisesti testin aikaista suorituskykyään tavoitteena saavuttaa suotuisampi taso minkä tahansa sellaisen parametrin osalta, josta säädetään tässä asetuksessa tai joka on ilmoitettu teknisissä asiakirjoissa tai joka sisältyy toimitettuihin asiakirjoihin, mallin ja kaikkien vastaavien mallien katsotaan olevan vaatimusten vastainen.

Tarkastaessaan sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltioiden viranomaisten on noudatettava seuraavaa menettelyä:

(1)

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

(2)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisissä asiakirjoissa asetuksen (EU) 2017/1369 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin testausselosteissa annetut vastaavat arvot; ja

b)

merkissä ja tuoteselosteessa julkaistut arvot eivät ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot eikä ilmoitettu energiatehokkuusluokka ja äänitasoluokka ole tavarantoimittajan kannalta suotuisampi kuin ilmoitettujen arvojen perusteella määritetty luokka; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 5 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

(3)

Jos 2 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaava malli ole tämän asetuksen mukainen.

(4)

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa vastaavaa eri mallia.

(5)

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 5 annettujen vastaavien sallittujen poikkeamien rajoissa.

(6)

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaavista malleista ole tämän asetuksen mukainen.

(7)

Jäsenvaltion viranomaisten on viipymättä toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 ja 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä IV vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on sovellettava ainoastaan taulukossa 5 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja noudatettava yksinomaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta. Taulukossa 5 esitettyjen parametrien osalta ei saa soveltaa muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia.

Taulukko 5

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametri

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Eco-ohjelman energiankulutus (EPEC)

Määritetty arvo (*1) saa olla enintään 5 % suurempi kuin EPEC:n ilmoitettu arvo.

Eco-ohjelman vedenkulutus (EPWC)

Määritetty arvo (*1) saa olla enintään 5 % suurempi kuin EPWC:n ilmoitettu arvo.

Pesutulosindeksi (IC)

Määritetty arvo (*1) saa olla enintään 14 % pienempi kuin IC:n ilmoitettu arvo.

Kuivaustulosindeksi (ID)

Määritetty arvo (*1) saa olla enintään 12 % pienempi kuin ID:n ilmoitettu arvo.

Ohjelman kesto (Tt)

Määritetty arvo (*1) ei saa ylittää ilmoitettuja arvoja Tt enempää kuin 5 % tai 10 minuuttia riippuen siitä, kumpi näistä on pidempi.

Tehonkulutus pois päältä -tilassa (Po)

Tehonkulutuksen Po määritetty arvo (*1) saa olla enintään 0,10 W suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Tehonkulutus valmiustilassa (Psm)

Tehonkulutuksen Psm määritetty arvo (*1) saa olla enintään 10 % suurempi kuin ilmoitettu arvo, jos ilmoitettu arvo on suurempi kuin 1,00 W, ja enintään 0,10 W suurempi kuin ilmoitettu arvo, jos ilmoitettu arvo on enintään 1,00 W.

Tehonkulutus ajastinkäynnistystilassa (Pds)

Tehonkulutuksen Pds määritetty arvo (*1) saa olla enintään 10 % suurempi kuin ilmoitettu arvo, jos ilmoitettu arvo on suurempi kuin 1,00 W, ja enintään 0,10 W suurempi kuin ilmoitettu arvo, jos ilmoitettu arvo on enintään 1,00 W.

Äänitaso

Määritetty arvo (*1) saa olla enintään 2 dB(A) re 1 pW suurempi kuin ilmoitettu arvo.


(*1)  Jos testataan kolme satunnaisesti valittua laitetta 4 kohdan mukaisesti, määritetty arvo merkitsee näille kolmelle muulle yksikölle määritettyjen arvojen aritmeettista keskiarvoa.