29.11.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 308/45


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1977,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2019,

fenyylimetaanitiolin, bentsyylimetyylisulfidin, sek-pentyylitiofeenin, tridek-2-enaalin, 12-metyylitridekanaalin, 2,5-dimetyylifenolin, heksa-2(trans),4(trans)-dienaalin ja 2-etyyli-4-hydroksi-5-metyyli-3(2H)-furanonin hyväksymisestä lisäaineina kissojen ja koirien ruokinnassa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Asetuksen 10 artiklassa säädetään sellaisten lisäaineiden uudelleenarvioinnista, joille on annettu hyväksyntä neuvoston direktiivin 70/524/ETY (2) mukaisesti.

(2)

Fenyylimetaanitioli, bentsyylimetyylisulfidi, sek-pentyylitiofeeni, tridek-2-enaali, 12-metyylitridekanaali, 2,5-dimetyylifenoli, heksa-2(trans),4(trans)-dienaali ja 2-etyyli-4-hydroksi-5-metyyli-3(2H)-furanoni, jäljempänä ’asianomaiset aineet’, hyväksyttiin ilman aikarajoitusta direktiivin 70/524/ETY mukaisesti kissojen ja koirien ruokinnassa käytettävinä lisäaineina. Kyseiset rehun lisäaineet kirjattiin sen jälkeen rehujen lisäaineita koskevaan rekisteriin olemassa olevina tuotteina asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan ja 7 artiklan mukaisesti toimitettiin hakemus, joka koski asianomaisten aineiden uudelleenarviointia kissojen ja koirien ruokinnassa ja jossa pyydettiin, että kyseiset rehun lisäaineet luokiteltaisiin lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet”. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 27 päivänä helmikuuta 2019 antamassaan lausunnossa (3), että asianomaisilla aineilla ei ehdotettujen käyttöedellytysten mukaisesti käytettynä ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen eikä ympäristöön. Siinä todettiin myös, että käyttäjille aiheutuvia vaaroja on tunnistettu. Hakija on vaaditun mukaisesti laatinut käyttöturvallisuustiedotteen jokaisesta seoksesta, jonka osalta on havaittu käyttäjille aiheutuvia vaaroja. Käyttäjien turvallisuuden arvioinnista ei toimitettu tutkimuksia. Näin ollen elintarviketurvallisuusviranomainen ei voi tehdä päätelmää käyttäjien turvallisuudesta lisäaineita käsiteltäessä. Käyttöturvallisuustiedotteessa todettiin 2,5-dimetyylifenolin, 12-metyylitridekanaalin, heksa-2(trans),4(trans)-dienaalin, fenyylimetaanitiolin, bentsyylimetyylisulfidin, 2-etyyli-4-hydroksi-5-metyyli-3(2H)-furanonin ja sek-pentyylitiofeenin osalta erityisesti iho- ja silmäkosketukseen pohjautuvia vaaroja. 12-metyylitridekanaalin, bentsyylimetyylisulfidin ja 2-pentyylitiofeenin osalta todettiin hengitysteitse tapahtuvaan altistumiseen liittyvä vaara. Koska tietoja ei ollut saatavilla, elintarviketurvallisuusviranomainen ei voinut tehdä päätelmää käyttäjille aiheutuvasta riskistä. Sen vuoksi komissio katsoo, että olisi toteutettava asianmukaisia suojatoimenpiteitä ihmisten terveydelle aiheutuvien vaikutusten estämiseksi, erityisesti rehun lisäaineen käyttäjien osalta. Muiden kuin elintarviketuotantoon käytettävien eläinten osalta komission asetuksessa (EY) N:o 429/2008 (4) vapautettiin näille eläimille tarkoitetut lisäaineet ympäristöarvioinnin laatimista koskevasta vaatimuksesta, koska niillä ei ole merkittävää ympäristövaikutusta. Lemmikkieläimiä ei kasvateta suurina eläinryhminä, joten niiden vaikutusta ympäristöön ei pidetä merkittävänä. Elintarviketurvallisuusviranomainen päätteli vielä, että koska asianomaisia aineita käytetään elintarvikkeissa aromeina ja koska niiden funktio rehussa on sama kuin elintarvikkeissa, niiden tehoa rehussa ei tarvitse osoittaa muulla tavoin.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ei katso erityisten markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevien vaatimusten olevan tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen vahvisti myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittamat rehun lisäaineiden analyysimenetelmää koskevat raportit.

(6)

Valvonnan tehostamiseksi olisi asetettava rajoituksia ja edellytyksiä. Asianomaisten aineiden osalta suositeltu pitoisuus olisi ilmoitettava lisäaineen etiketissä. Jos kyseiset pitoisuudet ylittyvät, esiseosten etiketissä ja rehuaineiden ja rehuseosten merkinnöissä olisi ilmoitettava tietyt tiedot.

(7)

Asianomaisten aineiden arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksynnän edellytykset täyttyvät rehukäytön osalta. Sen vuoksi kyseisten rehun lisäaineiden käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä.

(8)

Koska turvallisuuteen liittyvät syyt eivät edellytä asianomaisten aineiden hyväksynnän edellytyksiin tehtävien muutosten välitöntä soveltamista, on aiheellista säätää siirtymäajasta, jotta asianomaiset tahot voivat valmistautua hyväksynnästä aiheutuvien uusien vaatimusten noudattamiseen.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksyminen

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”sensoriset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”aromiaineet” kuuluvat, liitteessä tarkoitetut aineet eläinten ruokinnassa käytettävinä rehun lisäaineina kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.   Sallitaan liitteessä täsmennettyjen aineiden ja niitä sisältävien esiseosten, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 19 päivää joulukuuta 2019 niiden sääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa ennen 19 päivää joulukuuta 2019, saattaminen markkinoille ja käyttö 19 päivään kesäkuuta 2020.

2.   Sallitaan liitteessä täsmennettyjä aineita sisältävien rehuseosten ja rehuaineiden, jotka on valmistettu ja varustettu merkinnöillä ennen 19 päivää joulukuuta 2021 niiden sääntöjen mukaisesti, jotka olivat voimassa ennen 19 päivää joulukuuta 2019, saattaminen markkinoille ja käyttö, kunnes varastot loppuvat, jos ne on tarkoitettu kissoille ja koirille.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean- Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Neuvoston direktiivi 70/524/ETY, annettu 23 päivänä marraskuuta 1970, rehujen lisäaineista (EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2019;17(3):5649.

(4)  Komission asetus (EY) N:o 429/2008, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2008, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hakemusten laadinnan ja esittämisen sekä rehun lisäaineiden arvioinnin ja hyväksymisen osalta (EUVL L 133, 22.5.2008, s. 1).


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg tehoainetta / kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: sensoriset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: aromiaineet.

2b5169

-

12-metyylitridekanaali

Lisäaineen koostumus

12-metyylitridekanaali

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

12-metyylitridekanaali

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %

Kemiallinen kaava: C14H28O

CAS-numero: 75853-49-5

Flavis-numero: 05.169

Analyysimenetelmä  (1)

Menetelmä, jolla määritetään

12-metyylitridekanaali

rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL)

Kissat ja koirat

-

-

-

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä.

3.

Lisäaineen etiketissä on oltava seuraavat tiedot:

”Tehoaineen suositeltu enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %: 0,5 mg/kg”.

4.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten etiketissä, jos tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittää 0,5 mg/kg.

5.

Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseoksen käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja järjestelyjen avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja ‑hansikkaita.

19.12.2029

2b5057

-

Heksa-2(trans),4(trans)-dienaali

Lisäaineen koostumus

Heksa-2(trans),4(trans)-dienaali

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

Heksa-2(trans),4(trans)-dienaali

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %

Kemiallinen kaava: C6H8O

CAS-numero: 142-83-6

Flavis-numero: 05.057

Analyysimenetelmä  (1)

Heksa-2(trans),4(trans)-dienaalin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL)

Kissat ja koirat

-

-

-

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä.

3.

Lisäaineen etiketissä on oltava seuraavat tiedot:

”Tehoaineen suositeltu enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %: 1,5 mg/kg”.

4.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten etiketissä, jos tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittää 1,5 mg/kg.

5.

Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseoksen käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja järjestelyjen avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja -hansikkaita.

19.12.2029

2b5078

-

Tridek-2-enaali

Lisäaineen koostumus

Tridek-2-enaali

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

Tridek-2-enaali

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 92 %

Kemiallinen kaava: C13H24O

CAS-numero: 7774-82-5

Flavis-numero: 05.078

Analyysimenetelmä  (1)

Tridek-2-enaalin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL)

Kissat ja koirat

-

-

-

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä.

3.

Lisäaineen etiketissä on oltava seuraavat tiedot:

”Tehoaineen suositeltu enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %: 0,5 mg/kg”.

4.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten etiketissä, jos tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittää 0,5 mg/kg.

5.

Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseoksen käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja järjestelyjen avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja ‑hansikkaita.

19.12.2029

2b13084

 

2-etyyli-4-hydroksi-5-metyyli-3(2H)-furanoni

Lisäaineen koostumus

2-etyyli-4-hydroksi-5-metyyli-3(2H)-furanoni

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

2-etyyli-4-hydroksi-5-metyyli-3(2H)-furanoni

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 97 %

Kemiallinen kaava: C7H10O3

CAS-numero: 27538-09-6

Flavis-numero: 13.084

Analyysimenetelmä  (1)

Menetelmä, jolla määritetään

2-etyyli-4-hydroksi-5-metyyli-3(2H)-furanoni rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL)

Kissat ja koirat

 

 

 

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä.

3.

Lisäaineen etiketissä on oltava seuraavat tiedot:

”Tehoaineen suositeltu enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %: 2,25 mg/kg”.

4.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten etiketissä, jos tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittää 2,25 mg/kg.

5.

Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseoksen käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja järjestelyjen avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja ‑hansikkaita.

19.12.2029

2b12005

-

Fenyylimetaanitioli

Lisäaineen koostumus

Fenyylimetaanitioli

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

Fenyylimetaanitioli

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 99 %

Kemiallinen kaava: C7H8S

CAS-numero: 100-53-8

Flavis-numero: 12.005

Analyysimenetelmä  (1)

Fenyylimetaanitiolin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL)

Kissat ja koirat

-

-

-

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä.

3.

Lisäaineen etiketissä on oltava seuraavat tiedot:

”Tehoaineen suositeltu enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %: 0,05 mg/kg”.

4.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten etiketissä, jos tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittää 0,05 mg/kg.

5.

Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseoksen käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja järjestelyjen avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja ‑hansikkaita.

19.12.2029

2b12077

-

Bentsyylimetyylisulfidi

Lisäaineen koostumus

Bentsyylimetyylisulfidi

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

Bentsyylimetyylisulfidi

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 99 %

Kemiallinen kaava: C8H10S

CAS-numero: 766-92-7

Flavis-numero: 12.077

Analyysimenetelmä  (1)

Bentsyylimetyylisulfidin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL)

Kissat ja koirat

-

-

-

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä.

3.

Lisäaineen etiketissä on oltava seuraavat tiedot:

”Tehoaineen suositeltu enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %: 0,05 mg/kg”.

4.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten etiketissä, jos tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittää 0,05 mg/kg.

5.

Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseoksen käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja järjestelyjen avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja ‑hansikkaita.

19.12.2029

2b4019

-

2,5-dimetyylifenoli

Lisäaineen koostumus

2,5-dimetyylifenoli

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

2,5-dimetyylifenoli

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 99 %

Kemiallinen kaava: C8H10O

CAS-numero: 95-87-4

Flavis-numero: 04.019

Analyysimenetelmä  (1)

Menetelmä, jolla määritetään

2,5-dimetyylifenoli rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL)

Kissat ja koirat

-

-

-

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä.

3.

Lisäaineen etiketissä on oltava seuraavat tiedot:

”Tehoaineen suositeltu enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %: 1 mg/kg”.

4.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten etiketissä, jos tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittää 1 mg/kg.

5.

Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseoksen käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja järjestelyjen avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja ‑hansikkaita.

19.12.2029

2b15096

-

Sek-pentyylitiofeeni

Lisäaineen koostumus

Sek-pentyylitiofeeni

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

Sek-pentyylitiofeeni

Valmistettu kemiallisen synteesin avulla

Puhtaus: vähintään 98 %

Kemiallinen kaava: C9H14S

CAS-numero: 4861-58-9

Flavis-numero: 15.096

Analyysimenetelmä  (1)

Menetelmä, jolla määritetään

sek-pentyylitiofeeni rehun lisäaineesta ja rehun aromiaineiden esiseoksista:

Kaasukromatografia-massaspektrometria retentioajan lukituksella (GC-MS-RTL)

Kissat ja koirat

-

-

-

1.

Lisäaine on sekoitettava rehuun esiseoksena.

2.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä.

3.

Lisäaineen etiketissä on oltava seuraavat tiedot:

”Tehoaineen suositeltu enimmäispitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %: 0,1 mg/kg”.

4.

Tehoaineen funktionaalinen ryhmä, sen tunnistenumero, nimi ja lisätty määrä on ilmoitettava esiseosten etiketissä, jos tehoaineen pitoisuus täysrehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %, ylittää 0,1 mg/kg.

5.

Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseoksen käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt hengitysteitse tai iho- ja silmäkosketuksesta aiheutuvasta altistuksesta johtuvien mahdollisten riskien varalta. Jos tällaisia riskejä ei voida poistaa tai vähentää minimiin kyseisten menettelyjen ja järjestelyjen avulla, lisäainetta ja esiseoksia käsiteltäessä on käytettävä henkilönsuojaimia, mukaan lukien hengityssuojaa, turvalaseja ja ‑hansikkaita.

19.12.2029


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports