6.12.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 316/107


Oikaisu neuvoston asetukseen (EU) 2019/1890, annettu 11 päivänä marraskuuta 2019, Turkin itäisellä Välimerellä ilman lupaa harjoittaman poraustoiminnan johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

(Euroopan unionin virallinen lehti L 291, 12. marraskuuta 2019) o

Sivulla 3 olevassa johdanto-osan 2 kappaleessa:

on:

”(2) Kuten päätöksessä (YUTP) 2019/1894 todetaan, tällainen poraustoiminta on vastoin Kyproksen tasavallan suvereniteettia ja suvereniteettioikeuksia sekä lainkäyttövaltaa sen aluemerellä, …”,

pitää olla:

”(2) Kuten päätöksessä (YUTP) 20191894 todetaan, tällainen poraustoiminta on vastoin Kyproksen tasavallan suvereniteettia ja täysivaltaisia oikeuksia sekä lainkäyttövaltaa sen aluemerellä, …”.

Sivulla 8, 12 artiklan 1 kohdassa:

on:

”1. Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 3 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä I vastaavasti.”

pitää olla:

”1. Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 2 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä I vastaavasti.”