25.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 272/95


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/1782

annettu 1 päivänä lokakuuta 2019,

ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta ulkoisille teholähteille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla ja komission asetuksen (EY) N:o 278/2009 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan,

ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2009/125/EY mukaan komission olisi asetettava ekologista suunnittelua koskevia vaatimuksia eli ekosuunnitteluvaatimuksia energiaan liittyville tuotteille, jotka edustavat merkittävää myyntivolyymiä ja kauppaa unionissa ja aiheuttavat merkittävän ympäristövaikutuksen ja joihin liittyy merkittäviä mahdollisuuksia ympäristövaikutusten parantamiseen tuotesuunnittelun avulla ilman, että siitä aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia.

(2)

Komission tiedonannossa COM(2016) 773 (2) (ekologisen suunnittelun työsuunnitelma), jonka komissio antoi direktiivin 2009/125/EY 16 artiklan 1 kohdan mukaisesti, vahvistetaan ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevaan sääntelykehykseen liittyvän toiminnan painopisteet vuosille 2016–2019. Ekologisen suunnittelun työsuunnitelmassa määritellään energiaan liittyvien tuotteiden ryhmät, joita pidetään ensisijaisina taustaselvityksiä tehtäessä ja mahdollisia täytäntöönpanotoimenpiteitä hyväksyttäessä, ja esitetään komission asetuksen (EY) N:o 278/2009 (3) tarkistamista.

(3)

Ekologisen suunnittelun työsuunnitelmaan sisältyvillä toimenpiteillä voidaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä yli 260 TWh:n vuotuiset loppuenergian säästöt, mikä vastaa noin 100 miljoonan tonnin vähennystä kasvihuonekaasupäästöissä. Ulkoiset teholähteet on yksi työsuunnitelmassa mainituista tuoteryhmistä.

(4)

Komissio vahvisti ulkoisten teholähteiden ekosuunnitteluvaatimukset asetuksessa (EY) N:o 278/2009. Mainitun asetuksen mukaan komission olisi tarkasteltava sitä uudelleen teknologian kehityksen valossa.

(5)

Komissio on tarkastellut uudelleen asetusta (EY) N:o 278/2009 ja analysoinut ulkoisiin teholähteisiin liittyviä teknisiä, taloudellisia ja ympäristönäkökohtia sekä todellista kuluttajakäyttäytymistä. Uudelleentarkastelu tehtiin tiiviissä yhteistyössä unionista ja sen ulkopuolisista maista tulevien sidosryhmien ja intressitahojen kanssa. Uudelleentarkastelun tulokset julkaistiin ja esiteltiin direktiivin 2009/125/EY 18 artiklalla perustetulle kuulemisfoorumille.

(6)

Uudelleentarkastelua varten tehty selvitys osoittaa, että ulkoisia teholähteitä saatetaan unionin markkinoille suuria määriä, ja siinä kuvataan, mitä hyötyjä on ekosuunnitteluvaatimusten päivittämisellä ja niiden mukauttamisella teknologian kehitykseen.

(7)

Monijännitteisiä ulkoisia teholähteitä, jotka eivät kuulu asetuksen (EY) N:o 278/2009 soveltamisalaan, saatetaan unionin markkinoille kasvavia määriä. Ne olisi siksi sisällytettävä asetuksen soveltamisalaan, jotta voidaan varmistaa lisäenergiasäästöjen saavuttaminen ja luoda tasapuoliset toimintaedellytykset.

(8)

Ulkoisten teholähteiden, jotka säätävät antojännitettään pääkuorman mukaan, olisi edelleen kuuluttava asetuksen soveltamisalaan.

(9)

Ekosuunnitteluvaatimusten pitäisi yhdenmukaistaa ulkoisten teholähteiden energiankulutusta ja siten parantaa sisämarkkinoiden toimivuutta. Niiden pitäisi myös parantaa ulkoisten teholähteiden ympäristötehokkuutta. Vaatimusten avulla arvioidaan voitavan saavuttaa 4,3 TWh:n vuotuiset loppuenergian säästöt vuoteen 2030 mennessä, mikä vastaa 1,45 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia, verrattuna tilanteeseen, jossa ei toteuteta mitään lisätoimenpiteitä.

(10)

Asianomaisia tuoteparametreja koskevat mittaukset olisi tehtävä luotettavilla, tarkoilla ja toistettavissa olevilla menetelmillä. Näissä menetelmissä olisi otettava huomioon yleisesti parhaana pidetyt mittausmenetelmät, mukaan luettuina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (4) liitteessä I lueteltujen eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden hyväksymät yhdenmukaistetut standardit, jos niitä on saatavilla.

(11)

Tässä asetuksessa olisi direktiivin 2009/125/EY 8 artiklan mukaisesti täsmennettävä sovellettavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmät.

(12)

Vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen helpottamiseksi valmistajien, maahantuojien tai valtuutettujen edustajien olisi annettava direktiivin 2009/125/EY liitteissä IV ja V tarkoitetussa teknisessä dokumentaatiossa myös tällä asetuksella asetettuihin vaatimuksiin liittyvät tiedot.

(13)

Tässä asetuksessa säädettyjen oikeudellisesti sitovien vaatimusten lisäksi olisi määriteltävä parasta saatavilla olevaa teknologiaa koskevat viitearvot, jotta voidaan varmistaa, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden elinkaarenaikaista ympäristötehokkuutta koskevat tiedot ovat laajasti ja helposti saatavilla direktiivin 2009/125/EY liitteessä I olevan 3 osan 2 kohdan mukaisesti.

(14)

Tämän asetuksen uudelleentarkastelussa olisi arvioitava, ovatko sen säännökset asianmukaisia ja toimivia, jotta asetuksen tavoitteet voidaan saavuttaa. Uudelleentarkastelu olisi ajoitettava siten, että kaikki säännökset ehditään panna täytäntöön ja niiden vaikutus markkinoihin ehtii tulla näkyviin.

(15)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 278/2009 olisi kumottava.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2009/125/EY 19 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan ekosuunnitteluvaatimukset ulkoisten teholähteiden markkinoille saattamiselle tai käyttöönotolle.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin:

a)

jännitteenmuuttimet;

b)

keskeytymättömän tehonsyötön laitteet (UPS-laitteet);

c)

akunlatauslaitteet, joissa ei ole tehonsyöttötoimintoa;

d)

valaistukseen tarkoitetut muuttajat;

e)

lääkinnällisten laitteiden ulkoiset teholähteet;

f)

aktiiviset PoE-injektorit (Power over Ethernet);

g)

autonomisten laitteiden telakointiasemat;

h)

ulkoiset teholähteet, jotka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää huhtikuuta 2025 pelkästään huolto- tai varaosana, jolla korvataan samanlainen ulkoinen teholähde, joka on saatettu markkinoille ennen 1 päivää huhtikuuta 2020, edellyttäen, että kyseiseen huolto- tai varaosaan tai sen pakkaukseen on merkitty selvästi ’Ulkoinen teholähde on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan […]n varaosana’ sekä laite tai laitteet, joiden kanssa se on tarkoitettu käytettäväksi.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’ulkoisella teholähteellä’ laitetta, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

a)

se on suunniteltu muuttamaan sähköverkosta saatava vaihtovirta yhdeksi tai useammaksi pienempijännitteiseksi tasa- tai vaihtovirraksi;

b)

sitä käytetään yhdessä yhden tai useamman erillisen laitteen kanssa, jotka muodostavat sen pääkuorman;

c)

se sijaitsee omassa kotelossaan erillään syötettävästä laitteesta tai laitteista;

d)

se on liitetty pääkuorman muodostavaan laitteeseen tai laitteisiin irrotettavilla tai kiinteillä pistokeliitännöillä, kaapeleilla, johtimilla tai muulla johdotuksella;

e)

sen arvokilven mukainen antoteho on enintään 250 wattia; ja

f)

sitä käytetään liitteeseen I sisältyvien kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kanssa;

2)

’pienoisjännitteisellä ulkoisella teholähteellä’ ulkoista teholähdettä, jonka arvokilven mukainen antojännite on alle 6 volttia ja arvokilven mukainen antovirta vähintään 550 milliampeeria;

3)

’monijännitteisellä ulkoisella teholähteellä’ ulkoista teholähdettä, joka pystyy muuttamaan sähköverkosta saatavan vaihtovirran samanaikaisesti useammaksi kuin yhdeksi pienempijännitteiseksi tasa- tai vaihtovirraksi;

4)

’jännitteenmuuttimella’ laitetta, joka muuttaa sähköverkon 230 voltin ottojännitteen 110 voltin antojännitteeksi, jonka ominaisuudet ovat samanlaiset kuin sähköverkon ottojännitteellä;

5)

’keskeytymättömän tehonsyötön laitteella (UPS-laitteella)’ laitetta, joka syöttää automaattisesti varavirtaa, kun sähköverkosta saatavan sähkövirran jännite putoaa riittämättömälle tasolle;

6)

’akunlatauslaitteella’ laitetta, jonka antoliitäntä yhdistetään suoraan irrotettavaan akkuun;

7)

’valaistukseen tarkoitetulla muuttajalla’ ulkoista teholähdettä, jota käytetään pienoisjännitteisten valonlähteiden kanssa;

8)

’aktiivisella PoE-injektorilla’ (Power over Ethernet) laitetta, joka muuttaa sähköverkon ottojännitteen pienempijännitteiseksi tasavirraksi, jossa on yksi tai useampi Ethernet-tuloportti ja yksi tai useampi Ethernet-lähtöportti, joka syöttää virtaa yhteen tai useampaan Ethernet-lähtöporttiin kytkettyyn laitteeseen ja joka syöttää nimellisjännitettä lähtöportista tai -porteista ainoastaan silloin kun yhteensopivat laitteet on havaittu standardoiduilla prosessilla;

9)

’autonomisten laitteiden telakointiasemalla’ yksikköä, johon akkukäyttöinen laite, joka suorittaa tehtäviä, jotka edellyttävät sen liikkuvan ilman käyttäjän toimenpiteitä, asetetaan ladattavaksi ja joka voi ohjata laitteen itsenäisiä liikkeitä;

10)

’verkkosähköllä’ sähköverkon 230 (± 10 %) voltin vaihtovirtaa 50 Hz:n taajuudella;

11)

’tietotekniikkalaitteella’ mitä tahansa laitetta, jonka ensisijaisena toimintona on joko tietojen ja tietoliikennesanomien syöttäminen, säilyttäminen, näyttäminen, hakeminen, lähettäminen, käsittely, kytkentä tai hallinta taikka näiden toimintojen yhdistelmä ja joka voi olla varustettu yhdellä tai useammalla tavallisesti tiedonsiirtoon käytettävällä liityntäportilla;

12)

’kotiympäristöllä’ ympäristöä, jossa yleisradioverkon radio- ja televisiovastaanottimia voidaan olettaa käytettävän enintään 10 metrin etäisyydellä kyseisestä laitteesta;

13)

’arvokilven mukaisella antoteholla’ (PO) valmistajan ilmoittamaa suurinta antotehoa;

14)

’kuormittamattomalla tilalla’ tilaa, jossa ulkoisen teholähteen ottoliitin on kytketty verkkoteholähteeseen, mutta antoliitin ei ole kytketty mihinkään pääkuormalaitteeseen;

15)

’aktiivitilalla’ tilaa, jossa ulkoisen teholähteen ottoliitin on kytketty verkkoteholähteeseen ja antoliitin on kytketty pääkuormalaitteeseen;

16)

’aktiivitilan hyötysuhteella’ ulkoisen teholähteen aktiivitilassa tuottaman tehon ja sen tuottamiseen tarvitun ottotehon välistä suhdetta;

17)

’aktiivitilan keskimääräisellä hyötysuhteella’ tarkoitetaan aktiivitilojen hyötysuhteen keskiarvoa, kun arvokilven mukaisesta antotehosta on käytössä 25, 50, 75 ja 100 prosenttia.

18)

’vastaavalla mallilla’ mallia, jolla on toimitettavien teknisten tietojen kannalta samat merkitykselliset tekniset ominaisuudet, mutta jonka sama valmistaja, maahantuoja tai valtuutettu edustaja saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön toisena mallina, jolla on eri mallitunniste;

19)

’mallitunnisteella’ yleensä aakkosnumeerista tunnusta, joka erottaa tietyn tuotemallin muista malleista, joilla on sama tavaramerkki tai sama valmistajan, tavarantoimittajan tai valtuutetun edustajan nimi.

3 artikla

Ekosuunnitteluvaatimukset

Liitteessä II esitettyjä ekosuunnitteluvaatimuksia sovelletaan siinä mainituista päivämääristä alkaen.

4 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

1.   Direktiivin 2009/125/EY 8 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on joko mainitun direktiivin liitteessä IV säädetty sisäinen suunnittelun valvontajärjestelmä tai mainitun direktiivin liitteessä V säädetty hallintajärjestelmä.

2.   Direktiivin 2009/125/EY 8 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä liitteessä II olevan 2 kohdan c alakohdassa lueteltujen parametrien ilmoitetut arvot.

3.   Jos tietyn mallin teknisessä dokumentaatiossa on tietoja, jotka on saatu

a)

mallista, jolla on toimitettavien teknisten tietojen kannalta samat merkitykselliset tekniset ominaisuudet mutta eri valmistaja, tai

b)

laskemalla suunnittelun perusteella tai ekstrapoloimalla toisesta saman tai eri valmistajan mallista tai molemmilla näillä tavoilla,

teknisiin asiakirjoihin on sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot tällaisista laskelmista ja niiden tuloksista ja laskelmien paikkansapitävyyden todentamista koskevasta valmistajan suorittamasta arvioinnista sekä tarvittaessa eri valmistajien mallien yksilöinti-ilmoitus.

Tekniseen dokumentaatioon on sisällyttävä luettelo kaikista vastaavista malleista mallitunnisteineen.

5 artikla

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Suorittaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja markkinavalvontatarkastuksia jäsenvaltioiden viranomaisten on noudatettava liitteessä III esitettyä tarkastusmenettelyä.

6 artikla

Viitearvot

Markkinoiden parhaiten suoriutuvia tuotteita ja tekniikoita tämän asetuksen antamisajankohtana edustavat viitearvot esitetään liitteessä IV.

7 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen teknologian kehityksen valossa ja esittää uudelleentarkastelun tulokset ja tarvittaessa asetuksen tarkistamista koskevan ehdotusluonnoksen kuulemisfoorumille viimeistään 14. marraskuuta 2022.

Uudelleentarkastelussa arvioidaan erityisesti, onko tarkoituksenmukaista asettaa vaatimus, joka koskee vähimmäisenergiatehokkuutta 10 prosentin kuormalla; mahdollisuuksia sisällyttää asetuksen soveltamisalaan langattomat latauslaitteet, aktiiviset PoE-injektorit sekä ulkoiset teholähteet, joita käytetään sellaisten kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kanssa, jotka eivät sisälly liitteeseen I; sekä vaihtoehtoja kiertotalouden tavoitteita tukevien vaatimusten sisällyttämiseksi asetukseen, mukaan lukien yhteentoimivuus.

8 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 278/2009 1 päivästä huhtikuuta 2020.

9 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Jean-Claude JUNCKER

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 285, 31.10.2009, s. 10.

(2)  Komission tiedonanto ”Ekologista suunnittelua koskeva työsuunnitelma vuosiksi 2016–2019”, COM(2016) 773 final, 30.11.2016.

(3)  Komission asetus (EY) N:o 278/2009, annettu 6 päivänä huhtikuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanosta ulkoisten teholähteiden kuormittamattoman tilan sähkönkulutuksen ja aktiivitilan keskimääräisen hyötysuhteen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 93, 7.4.2009, s. 3).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).


LIITE I

Luettelo kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävistä sähkö- ja elektroniikkalaitteista

1.

Kodinkoneet:

Laitteet ruoan laittoa ja elintarvikkeiden muuta käsittelyä, juomien valmistusta, purkkien tai pakkausten avaamista tai sulkemista sekä vaatteiden huoltoa varten

Hiustenleikkuukoneet, hiustenkuivaimet, hiustenhoitolaitteet, sähköhammasharjat, parranajokoneet, hierontalaitteet ja muut vartalonhoitolaitteet

Sähköveitset

Vaa’at

Kellot ja aikaa mittaavat, osoittavat ja tallentavat laitteet

2.

Ensisijaisesti kotiympäristössä käytettäviksi tarkoitetut tietotekniikkalaitteet, mukaan lukien kopiokoneet ja tulostimet, sekä digisovittimet

3.

Kuluttajaelektroniikka:

Radiot

Videokamerat

Videotallentimet

Hifitallentimet

Äänentoistolaitteet

Kotiteatterijärjestelmät

Televisiot

Soittimet

Muut laitteet äänen tai kuvan tallentamista ja toistamista varten, mukaan lukien äänen ja kuvan jakeluun tarkoitetut muut signaalit ja tekniikat kuin televiestintä

4.

Sähkö- tai elektroniikkalelut ja vapaa-ajan- ja urheiluvälineet

Sähköjunat tai kilpa-autoradat

Pelikonsolit, mukaan lukien kädessä pidettävät pelikonsolit

Sähkö- tai elektroniikkakomponentteja sisältävät urheiluvälineet

Muut lelut sekä vapaa-ajan- ja urheiluvälineet


LIITE II

Ulkoisten teholähteiden ekosuunnitteluvaatimukset

1.   Energiatehokkuusvaatimukset:

a)

Huhtikuun 1 päivästä 2020 kuormittamattoman tilan tehonkulutus ei saa ylittää seuraavia arvoja:

 

Ulkoiset AC/AC-teholähteet lukuun ottamatta pienoisjännitteisiä ja monijännitteisiä ulkoisia teholähteitä

Ulkoiset AC/DC-teholähteet lukuun ottamatta pienoisjännitteisiä ja monijännitteisiä ulkoisia teholähteitä

Pienoisjännitteiset ulkoiset teholähteet

Monijännitteiset ulkoiset teholähteet

PO ≤ 49,0 W

0,21 W

0,10 W

0,10 W

0,30 W

PO > 49,0 W

0,21 W

0,21 W

0,21 W

0,30 W

b)

Huhtikuun 1 päivästä 2020 aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde ei saa olla seuraavia arvoja pienempi:

 

Ulkoiset AC/AC-teholähteet lukuun ottamatta pienoisjännitteisiä ja monijännitteisiä ulkoisia teholähteitä

Ulkoiset AC/DC-teholähteet lukuun ottamatta pienoisjännitteisiä ja monijännitteisiä ulkoisia teholähteitä

Pienoisjännitteiset ulkoiset teholähteet

Monijännitteiset ulkoiset teholähteet

PO ≤ 1,0 W

0,5 × PO/1W+ 0,160

0,5 × PO/1W+ 0,160

0,517 × PO/1W+ 0,087

0,497 × PO/1W+ 0,067

1 W < PO ≤ 49,0 W

0,071 × ln(PO/1W) – 0,0014 × PO/1W+ 0,67

0,071 × ln(PO/1W) – 0,0014 × PO/1W+ 0,67

0,0834 × ln(PO/1W) – 0,0014 × Po/1W+ 0,609

0,075 × ln(PO/1W) + 0,561

PO > 49,0 W

0,880

0,880

0,870

0,860

2.   Tietovaatimukset:

a)

Huhtikuun 1 päivästä 2020 arvokilvessä on annettava seuraavat tiedot:

Arvokilven tiedot

Arvo ja tarkkuus

Yksikkö

Huomautukset

Antoteho

X,X

W

Tapauksissa, joissa mitataan useampi kuin yksi fyysinen antoliitäntä tai useampi kuin yksi antojännite kuormitustilassa 1, annetaan käytettävissä olevat antojännitteen, antovirran ja antotehon yhdistelmät.

Antojännite

X,X

V

Tapauksissa, joissa mitataan useampi kuin yksi fyysinen antoliitäntä tai useampi kuin yksi antojännite kuormitustilassa 1, annetaan käytettävissä olevat antojännitteen, antovirran ja antotehon yhdistelmät.

Antovirta

X,X

A

Tapauksissa, joissa mitataan useampi kuin yksi fyysinen antoliitäntä tai useampi kuin yksi antojännite kuormitustilassa 1, annetaan käytettävissä olevat antojännitteen, antovirran ja antotehon yhdistelmät.

b)

Huhtikuun 1 päivästä 2020 loppukäyttäjille tarkoitetuissa käyttöoppaissa (jos sellaisia on) sekä valmistajien, maahantuojien tai valtuutettujen edustajien vapaasti käytettävissä olevilla verkkosivuilla on annettava seuraavat tiedot alla esitetyssä järjestyksessä:

Julkaistavat tiedot

Arvo ja tarkkuus

Yksikkö

Huomautukset

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupparekisterinumero ja osoite

-

-

-

Mallitunniste

-

-

-

Ottojännite

X

V

Valmistajan määrittelemä. Annetaan arvo tai vaihteluväli.

Tuloverkkotaajuus

X

Hz

Valmistajan määrittelemä. Annetaan arvo tai vaihteluväli.

Antojännite

X,X

V

Arvokilven mukainen antojännite. Ilmoitetaan, onko kyseessä tasavirta vai vaihtovirta.

Tapauksissa, joissa mitataan useampi kuin yksi fyysinen antoliitäntä tai useampi kuin yksi antojännite kuormitustilassa 1, julkaistaan käytettävissä olevat antojännitteen, antovirran ja antotehon yhdistelmät.

Antovirta

X,X

A

Arvokilven mukainen antovirta.

Tapauksissa, joissa mitataan useampi kuin yksi fyysinen antoliitäntä tai useampi kuin yksi antojännite kuormitustilassa 1, julkaistaan käytettävissä olevat antojännitteen, antovirran ja antotehon yhdistelmät.

Antoteho

X,X

W

Arvokilven mukainen antoteho

Tapauksissa, joissa mitataan useampi kuin yksi fyysinen antoliitäntä tai useampi kuin yksi antojännite kuormitustilassa 1, julkaistaan käytettävissä olevat antojännitteen, antovirran ja antotehon yhdistelmät.

Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde

X,X

%

Valmistajan ilmoittama perustuen arvoon, joka on laskettu kuormitustilojen 1–4 hyötysuhteiden aritmeettisena keskiarvona.

Tapauksissa, joissa ilmoitetaan useita aktiivitilan keskimääräisiä hyötysuhteita useille kuormitustilassa 1 käytettävissä oleville antojännitteille, julkaistu arvo on pienimmälle antojännitteelle ilmoitettu aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde.

Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)

X,X

%

Valmistajan ilmoittama perustuen kuormitustilalle 5 laskettuun arvoon.

Ulkoiset teholähteet, joiden arvokilven mukainen antoteho on enintään 10 W, vapautetaan tästä vaatimuksesta.

Tapauksissa, joissa ilmoitetaan useita aktiivitilan keskimääräisiä hyötysuhteita useille kuormitustilassa 1 käytettävissä oleville antojännitteille, julkaistu arvo on pienimmälle antojännitteelle ilmoitettu arvo.

Kuormittamattoman tilan tehonkulutus

X,XX

W

Valmistajan ilmoittama perustuen kuormitustilalle 6 mitattuun arvoon.

Asianomaiset kuormitustilat ovat seuraavat:

Prosenttia arvokilven mukaisesta antovirrasta

Kuormitustila 1

100 % ± 2 %

Kuormitustila 2

75 % ± 2 %

Kuormitustila 3

50 % ± 2 %

Kuormitustila 4

25 % ± 2 %

Kuormitustila 5

10 % ± 1 %

Kuormitustila 6

0 % (kuormittamaton tila)

c)

Huhtikuun 1 päivästä 2020 tämän asetuksen 4 artiklan mukaista vaatimustenmukaisuuden arviointia varten laadittavassa teknisessä dokumentaatiossa on oltava seuraavat tiedot:

(1)

Ulkoiset teholähteet, joiden arvokilven mukainen antoteho on yli 10 W:

Ilmoitettava suure

Kuvaus

Antovirran tehollisarvo (mA)

Mitattu kuormitustiloissa 1–5

Antojännitteen tehollisarvo (V)

Antoteho (W)

Ottojännitteen tehollisarvo (V)

Mitattu kuormitustiloissa 1–6

Ottotehon tehollisarvo (W)

Ottovirran harmoninen kokonaissärö

Todellinen tehokerroin

Tehonkulutus (W)

Laskettu kuormitustiloille 1–5, mitattu kuormitustilassa 6

Aktiivitilan hyötysuhde

Laskettu kuormitustiloille 1–5

Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde

Kuormitustilojen 1–4 hyötysuhteiden aritmeettinen keskiarvo

Tapauksissa, joissa mitataan useampi kuin yksi fyysinen antoliitäntä tai useampi kuin yksi antojännite kuormitustilassa 1, ilmoitettavat suureet on määritettävä kullekin mittaukselle.

Asianomaiset kuormitustilat määritellään 2 kohdan b alakohdassa.

(2)

Ulkoiset teholähteet, joiden arvokilven mukainen antoteho on enintään 10 W:

Ilmoitettava suure

Kuvaus

Antovirran tehollisarvo (mA)

Mitattu kuormitustiloissa 1–4

Antojännitteen tehollisarvo (V)

Antoteho (W)

Ottojännitteen tehollisarvo (V)

Mitattu kuormitustiloissa 1–4 ja 6

Ottotehon tehollisarvo (W)

Ottovirran harmoninen kokonaissärö

Todellinen tehokerroin

Tehonkulutus (W)

Laskettu kuormitustiloille 1–4, mitattu kuormitustilassa 6

Aktiivitilan hyötysuhde

Laskettu kuormitustiloille 1–4

Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde

Kuormitustilojen 1–4 hyötysuhteiden aritmeettinen keskiarvo

Tapauksissa, joissa mitataan useampi kuin yksi fyysinen antoliitäntä tai useampi kuin yksi antojännite kuormitustilassa 1, ilmoitettavat suureet on määritettävä kullekin mittaukselle.

Asianomaiset kuormitustilat määritellään 2 kohdan b alakohdassa.

3.   Mittaukset ja laskelmat

Tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten noudattamiseksi ja niiden noudattamisen varmentamiseksi tarvittavissa mittauksissa ja laskelmissa on käytettävä yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitenumerot on julkaistu tätä tarkoitusta varten Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai muita luotettavia, tarkkoja ja toistettavissa olevia menetelmiä, joissa otetaan huomioon yleisesti parhaana pidetyt menetelmät.


LIITE III

Tarkastusmenettely markkinavalvontaa varten

Tässä liitteessä määritellyt tarkastuksissa sallitut poikkeamat koskevat ainoastaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamia mitattujen parametrien tarkastuksia, eikä valmistaja, maahantuoja tai valtuutettu edustaja saa käyttää niitä sallittuna poikkeamana teknisessä dokumentaatiossa annettuja arvoja määrittäessään tai tulkitessaan näitä arvoja, jotta vaatimukset saataisiin täytettyä, tai ilmoittaakseen paremman suorituskyvyn jollain muulla tavoin.

Tarkastaessaan direktiivin 2009/125/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sitä, onko tuotemalli tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukainen, jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten soveltamiseksi noudatettava seuraavaa menettelyä:

1.

Jäsenvaltion viranomaisten on tarkastettava yksi mallia edustava laite.

2.

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos

a)

teknisessä dokumentaatiossa direktiivin 2009/125/EY liitteessä IV olevan 2 kohdan mukaisesti annetut arvot (ilmoitetut arvot) ja tapauksen mukaan kyseisten arvojen laskemiseen käytetyt arvot eivät ole valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan kannalta suotuisampia kuin mainitun kohdan g alakohdan mukaisesti tehtyjen vastaavien mittausten tulokset; ja

b)

ilmoitetut arvot ovat tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten mukaiset eivätkä vaaditut valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan julkaisemat tuotetiedot sisällä arvoja, jotka ovat valmistajan, maahantuojan tai valtuutetun edustajan kannalta suotuisampia kuin ilmoitetut arvot; ja

c)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, määritetyt arvot (testauksessa mitatut asiaankuuluvien parametrien arvot ja näiden mittausten perusteella lasketut arvot) ovat taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa; ja

d)

kun jäsenvaltion viranomaiset testaavat mallia edustavaa laitetta, se täyttää liitteessä II olevassa 2 kohdassa vahvistetut tietovaatimukset.

3.

Jos 2 kohdan a, b tai d alakohdassa tarkoitettuja tuloksia ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaava malli ole tämän asetuksen mukainen.

4.

Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, jäsenvaltion viranomaisten on testattava vielä kolme satunnaisesti valittua saman mallin laitetta. Valitut kolme ylimääräistä laitetta voivat vaihtoehtoisesti olla yhtä tai useampaa vastaavaa mallia.

5.

Mallin katsotaan olevan sovellettavien vaatimusten mukainen, jos näille kolmelle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettinen keskiarvo on taulukossa 1 annettujen vastaavien tarkastuksissa sallittujen poikkeamien rajoissa.

6.

Jos 5 kohdassa tarkoitettua tulosta ei saavuteta, on katsottava, ettei kyseinen malli eikä mikään vastaava malli ole tämän asetuksen mukainen.

7.

Jäsenvaltion viranomaisten on toimitettava kaikki asiaa koskevat tiedot muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja komissiolle viipymättä sen jälkeen, kun mallin vaatimustenvastaisuutta koskeva päätös on tehty 3 tai 6 kohdan mukaisesti.

Jäsenvaltioiden viranomaisten on käytettävä liitteessä II vahvistettuja mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Jäsenvaltion viranomaisten on tässä liitteessä tarkoitettujen vaatimusten osalta sovellettava ainoastaan taulukossa 1 esitettyjä tarkastuksissa sallittuja poikkeamia ja käytettävä ainoastaan 1–7 kohdassa kuvattua menettelyä. Taulukossa 1 esitettyjen parametrien osalta ei saa soveltaa muita poikkeamia, kuten yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa mittausmenetelmissä sallittuja poikkeamia.

Taulukko 1

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Parametrit

Tarkastuksissa sallitut poikkeamat

Kuormittamaton tila

Määritetty arvo (*1) saa olla enintään 0,01 W suurempi kuin ilmoitettu arvo.

Aktiivitilan hyötysuhde kussakin sovellettavassa kuormitustilassa

Määritetty arvo (*1) saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.

Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde

Määritetty arvo (*1) saa olla enintään 5 prosenttia pienempi kuin ilmoitettu arvo.


(*1)  Tapauksessa, jossa testataan kolme ylimääräistä laitetta 4 kohdassa esitetyllä tavalla, määritetty arvo tarkoittaa näille kolmelle ylimääräiselle laitteelle määritettyjen arvojen aritmeettista keskiarvoa.


LIITE IV

Viitearvot

Tämän asetuksen voimaantuloajankohtana ulkoisten teholähteiden kuormittamattoman tilan tehonkulutuksen ja aktiivitilan keskimääräisen hyötysuhteen kannalta paras markkinoilla saatavilla oleva teknologia yksilöitiin seuraavasti:

a)

Kuormittamaton tila:

Ulkoisten teholähteiden pienin saavutettavissa oleva kuormittamattoman tilan tehonkulutus voidaan approksimoida seuraavasti:

0,002 wattia, kun PO ≤ 49,0 wattia;

0,010 wattia, kun PO > 49,0 wattia.

b)

Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde:

Ulkoisten teholähteiden paras saavutettavissa oleva aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde voidaan approksimoida seuraavasti:

0,767, kun PO ≤ 1,0 watti;

0,905, kun 1,0 watti < PO ≤ 49,0 wattia;

0,962, kun PO > 49,0 wattia.