24.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 270/57


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1756

annettu 23 päivänä lokakuuta 2019,

asetuksen (EY) N:o 136/2004 liitteen V muuttamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan sisällyttämiseksi sellaisten kolmansien maiden luetteloon, joista heinä- ja olkilähetysten tuonti unioniin on sallittu

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’SEU’, 50 artiklan mukaisesti. Eurooppa-neuvosto antoi 11 päivänä huhtikuuta 2019 yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn päätöksen (EU) 2019/584 (2) SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä. Päätöksen mukaisesti SEU 50 artiklan 3 kohdassa määrättyä määräaikaa pidennettiin edelleen 31 päivään lokakuuta 2019. Unionin lainsäädäntöä lakataan näin ollen soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1 päivästä marraskuuta 2019, jäljempänä ’eroamispäivä’.

(2)

Direktiivissä 97/78/EY säädetään kolmansista maista unioniin tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista. Kyseisen direktiivin 19 artiklan 1 kohdassa säädetään, että komissio laatii luettelon kasvituotteista, joille on suoritettava eläinlääkinnälliset tarkastukset rajalla, koska ne voivat levittää eläinten tartuntatauteja unioniin, ja vahvistaa luettelon kolmansista maista, joille voidaan antaa lupa viedä kyseisiä kasvituotteita unioniin.

(3)

Komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 (3) liitteessä IV mainitaan näin ollen heinä ja olki kasviperäisinä tuotteina, joille tehdään rajalla eläinlääkinnälliset tarkastukset, ja kyseisen asetuksen liitteessä V mainitaan maat, joista jäsenvaltiot saavat tuoda heinää ja olkia.

(4)

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta on toimittanut tarvittavat takeet siitä, että kyseinen maa täyttää asetuksessa (EY) N:o 136/2004 säädetyt edellytykset, jotka koskevat heinä- ja olkilähetysten tuontia unioniin, eroamispäivästä, sillä se noudattaa edelleen unionin lainsäädäntöä aluksi vähintään yhdeksän kuukautta kestävän ajanjakson ajan.

(5)

Kun siis otetaan huomioon nämä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan antamat erityistakeet ja jotta vältettäisiin tarpeettomat kaupan häiriöt eroamispäivän jälkeen, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 136/2004 liitteessä V olevaan niiden maiden luetteloon, joista heinä- ja olkilähetysten tuonti unioniin on sallittua.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 136/2004 liitettä V olisi sen vuoksi muutettava.

(7)

Tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä marraskuuta 2019, ellei unionin lainsäädäntöä sovelleta edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 136/2004 liite V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2019.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli unionin lainsäädäntöä sovelletaan edelleen Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisenä päivänä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  Eurooppa-neuvoston päätös (EU) 2019/584, tehty yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2019, SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisen määräajan pidentämisestä (EUVL L 101, 11.4.2019, s. 1).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 136/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla (EUVL L 21, 28.1.2004, s. 11).


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 136/2004 liitteen V Chileä koskevan kohdan jälkeen rivi seuraavasti:

”GB

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta”