23.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 269/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1751,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2019,

nimityksen ”Havarti” (SMM) kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja etenkin sen 15 artiklan 1 kohdan ja 52 artiklan 3 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tanskan komissiolle 5 päivänä lokakuuta 2010 lähettämä hakemus nimen ”Havarti” rekisteröimiseksi suojattuna maantieteellisenä merkintänä julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti.

(2)

Saksa, Espanja, Yhdysvaltojen maitotuotteiden vienninedistämisneuvosto (U.S. Dairy Export Council) yhdessä National Milk Producers Federationin ja International Dairy Foods Associationin kanssa, Yhdysvaltojen kauppaneuvottelijan virasto, Uuden-Seelannin ulko- ja kauppaministeriö, Dairy Companies Association of New Zealand (DCANZ) sekä Dairy Australia Limited Australian hallituksen tukemana vastustivat rekisteröintiä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Nämä vastaväitteet otettiin käsiteltäväksi.

(3)

Lisäksi Costa Rican ”Camara Nacional de Productores de Leche” ja Guatemalan ”Asociación de Desarollo Lácteo” (ASODEL) esittivät komissiolle vastaväiteilmoitukset. Ne eivät kuitenkaan esittäneet asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 2 kohdan mukaisia perusteltuja vastaväitteitä.

(4)

Komissio kehotti käsiteltäviksi otettujen vastaväitteiden asianomaisia osapuolia neuvottelemaan keskenään. Komissio pidensi Tanskan pyynnöstä kaikkien käynnissä olevien neuvottelujen määräaikaa kolmella kuukaudella asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan 3 kohdan viimeisen alakohdan mukaisesti 5 päivänä elokuuta 2014 ja 22 päivänä syyskuuta 2014 päivätyillä kirjeillä.

(5)

Koska sopimukseen ei päästy säädetyssä määräajassa, komission olisi annettava asetuksen (EU) N:o 1151/2012 52 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädös, jolla rekisteröinnistä päätetään.

(6)

Vastaväitteen esittäjät väittivät, että Havarti-juustolla ei ole erityistä laatua, mainetta tai muita ominaisuuksia, jotka johtuvat maantieteellisestä alkuperästä. Ne katsovat, että nimen rekisteröinti voisi johtaa kuluttajia harhaan tuotteen tunnistamisessa olemassa olevan tavaramerkin maineen ja tunnettavuuden vuoksi. Niiden mukaan rekisteröinti vaarantaisi myös samanlaisen nimen, tavaramerkkien ja sellaisten tuotteiden olemassaolon, jotka ovat olleet laillisesti markkinoilla vähintään viisi vuotta. Lisäksi ne väittivät, että kyseisestä nimestä olisi tullut yleisnimi seuraavista syistä: Havarti-juustoon on sovellettu Codex Alimentarius -standardia vuodesta 1966, se on sisällytetty vuoden 1951 Stresan yleissopimuksen liitteessä B olevaan luetteloon ja sillä on oma tullinimike. Havarti-juustoa tuotetaan ja kulutetaan useissa maissa EU:ssa ja sen ulkopuolella, ja joillakin mailla on sitä varten erityinen sääntömääräinen standardi.

(7)

Komissio on arvioinut perustelluissa vastaväitteissä esitetyt perusteet ja ottanut huomioon asetuksen (EU) N:o 1151/2012 säännökset sekä hakijan ja vastaväitteiden esittäjien välisten neuvottelujen tulokset, ja se katsoo, että nimi ”Havarti” olisi rekisteröitävä.

(8)

Siltä osin kuin väitetään, että nimi ”Havarti” ei täytä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 5 artiklassa säädettyjä edellytyksiä, olisi huomattava, että nimelle ”Havarti” haetaan rekisteröintiä suojattuna maantieteellisenä merkintänä sen maineen perusteella, joka juontuu tuotteen maantieteellisestä alkuperästä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 5 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

(9)

Tanska on toimittanut useita erikoisjulkaisuja ja viitetietoja, jotka osoittavat Tanskan ja Havarti-juuston välisen maineeseen perustuvan yhteyden. Juustolle on myönnetty lukuisia palkintoja ja kunniamainintoja useilla kansallisilla ja kansainvälisillä foorumeilla. Tuotteen maine perustuu myös tuotteen erityiseen tuotantomenetelmään ja historialliseen taitotietoon.

(10)

Tanskan viranomaiset ovat myös täsmentäneet vastaväitemenettelyssä, että Havarti-juuston maine on saavutettu yli 100 vuoden aikana tehtyjen lainsäädäntöaloitteiden ja laatutyön kautta.

(11)

EU:n alueella Havarti-juustoa tuotetaan pääasiassa Tanskassa. Hakemuksen toimittamispäivänä myös Espanjalla, Saksalla, Puolalla, Suomella ja Virolla oli vähäistä tuotantoa. Havarti-juuston tuotanto näissä jäsenvaltioissa ei itsessään riitä kyseenalaistamaan juuston yhteyttä Tanskaan. Määrät ovat hyvin vähäisiä verrattuna kokonaistuotantoon Tanskassa. Erityisesti on huomattava, että Havarti-merkinnällä varustetun juuston tuotanto alkoi Espanjassa vasta vuonna 2010 ja kasvoi huomattavammaksi vasta sen jälkeen, kun Tanska oli jättänyt komissiolle hakemuksen nimen ”Havarti” rekisteröimiseksi suojattuna maantieteellisenä merkintänä.

(12)

Tanska on toimittanut näyttöä siitä, että valtaosa tanskalaisista kuluttajista tunnistaa nimen ”Havarti” yhteyden Tanskaan. Kyselyn tuloksista käy ilmi, että suurin osa tanskalaisista kuluttajista tuntee nimen ”Havarti” ja yhdistää sen Tanskaan. Tanskan ulkopuolella ”Havarti” tunnetaan hyvin huonosti.

(13)

Myös Espanja toimitti tutkimuksen, josta käyvät ilmi Espanjassa tehdyn kuluttajien tietoisuutta Havarti-juustosta ja sen alkuperästä koskevan kyselyn tulokset. Tämä tutkimus ei ole yksiselitteinen. Suuri prosenttiosuus vastaajista ei tiedä itse tuotteesta eikä sen tanskalaisesta alkuperästä. Kuluttajat ovat ilmoittaneet Havarti-juuston alkuperäksi useita eri maita. Tietämättömyyttä tuotteesta ja sen tanskalaisesta alkuperästä ei voida katsoa tietoisuudeksi siitä, että nimi on luonteeltaan yleisnimi.

(14)

Vastaväitteiden esittäjät väittivät myös, että nimeä ei tulisi rekisteröidä, koska se saattaisi johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen tunnistamisessa olemassa olevan tavaramerkin maineen ja tunnettavuuden vuoksi. Nykyisten tavaramerkkien mainetta tai tunnettavuutta ei kuitenkaan osoitettu. Tapaa, jolla kuluttajaa johdettaisiin harhaan, ei myöskään selitetty.

(15)

Lisäksi kolmansien maiden vastaväitteiden esittäjät katsoivat, että nimen ”Havarti” rekisteröiminen suojattuna maantieteellisenä merkintänä vaarantaisi samanlaisen nimen ”Havarti”, tavaramerkkien ja sellaisten tuotteiden olemassaolon, joita on tuotettu ja pidetty kaupan laillisesti yli viisi vuotta, mikä on yksi asetuksen (EU) N:o 1151/2012 10 artiklan 1 kohdan c alakohdassa luetelluista vastustamisperusteista.

(16)

Vaikuttaa siltä, että tässä vastaväitemenettelyssä vastaväitteitä esittäneet kolmansiin maihin sijoittautuneet tahot eivät ole saattaneet Havarti-nimistä juustoa EU:n markkinoille. Nimen ”Havarti” rekisteröiminen suojattuna maantieteellisenä merkintänä EU:ssa ei näin ollen vaikuta nimeä ”Havarti” kantavien ja näissä kolmansissa maissa tuotettujen tuotteiden olemassaoloon.

(17)

Asetusta (EU) N:o 1151/2012 ei sovelleta kolmansien maiden alueisiin. Nimen ”Havarti” rekisteröiminen asetuksen (EU) N:o 1151/2012 mukaisena suojattuna maantieteellisenä merkintänä ei näin ollen vaaranna nimen ”Havarti” käyttöä kolmansien maiden markkinoilla.

(18)

Suojatun maantieteellisen merkinnän rekisteröiminen ei vaikuta asetuksen (EU) N:o 1151/2012 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti tavaramerkkeihin, jotka on jo rekisteröity, joita koskeva rekisteröintihakemus on tehty tai joita koskeva oikeus on saatu EU:n alueella hyvässä uskossa tapahtuneella käytöllä ennen päivää, jona Tanska toimitti hakemuksensa nimen ”Havarti” rekisteröimiseksi.

(19)

Espanja ja Saksa ovat väittäneet, että niissä tuotetaan Havarti-nimistä juustoa. Nimen ”Havarti” rekisteröiminen asetuksen (EU) N:o 1151/2012 mukaisena suojattuna maantieteellisenä merkintänä vaarantaisi näin ollen Espanjassa ja Saksassa valmistetuista tuotteista käytetyn nimen ”Havarti”, joka on samanlainen kuin 5 päivänä lokakuuta 2010 rekisteröitäväksi haettu nimi.

(20)

Saksan ja Espanjan komissiolle toimittamiin vastaväitteisiin sisältyvien tietojen perusteella näyttää siltä, että nimeä ”Havarti” kantavan juuston tuotanto alkoi Espanjassa vuonna 2010 ja oli 5 100 tonnia vuonna 2014. Saksan osalta toimitettiin vain vuoden 2012 tuotantoa koskevia tietoja (2 571 tonnia), mutta ilmoitettiin, että Saksassa on tuotettu nimeä ”Havarti” kantavaa juustoa yli 20 vuotta. Edellä esitetyn perusteella olisi myönnettävä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti siirtymäkaudet Espanjan ja Saksan toimijoille, jotka aloittivat nimeä ”Havarti” kantavan juustotuotteen pitämisen kaupan ennen päivää, jona Tanska toimitti hakemuksensa komissiolle, jotta ne voivat edelleen käyttää rekisteröinnin vaarantamaa nimeä ja mukauttaa markkinoilla olevaa tuotantoaan. Saksalaisille ja espanjalaisille tuottajille olisi pidettävä asianmukaisena viiden vuoden siirtymäaikaa.

(21)

Vastaväitteiden esittäjät myös toimittivat useita todisteita, jotka niiden mukaan osoittavat nimen olevan yleisnimi. Vaikka Havarti-juustolla on erityinen Codex Alimentarius -standardi ja nimi ”Havarti” on sisällytetty Stresan yleissopimuksen liitteeseen B, se ei tarkoita, että kyseisestä nimestä olisi tullut yleisnimi. Tullinimikkeet liittyvät tulliasioihin, eikä niillä ole merkitystä teollis- ja tekijänoikeuksien kannalta. Nimen luonnetta yleisnimenä EU:ssa voidaan arvioida ainoastaan EU-alueen kuluttajien näkemyksen perusteella.

(22)

Tuotantoon liittyviä tietoja ja käsitystä Havarti-juustosta EU:ssa on arvioitu siltä osin, että on väitetty yhteyden puuttuvan tuotteen ja maantieteellisen alueen välillä. Tältä osin olisi todettava, että nimestä ”Havarti” ei ole tullut EU:ssa yleisnimeä.

(23)

Havarti-juuston tuotannosta ja kaupan pitämisestä EU:n ulkopuolella toimitetut tiedot eivät ole merkityksellisiä ottaen huomioon teollis- ja tekijänoikeuksiin olennaisesti liittyvän alueellisuuden periaatteen ja erityisesti asetuksen (EU) N:o 1151/2012, jonka mukaan nimen mahdollista yleisluonteista luonnetta on arvioitava unionin alueen osalta. Sitä, miten ilmaisu koetaan EU:n ulkopuolella, ja sitä, että kolmansissa maissa on mahdollisesti asiaan liittyviä sääntömääräisiä tuotantostandardeja, ei pidetä merkityksellisinä tämän päätöksen kannalta riippumatta siitä, määrätäänkö kyseisissä standardeissa oikeuksista käyttää merkinnöissä käytettäviä ilmaisuja.

(24)

Vastaväitteen esittäjien ehdotusta rekisteröidä nimi ”Danish Havarti” ei voida hyväksyä, sillä se ei täyttäisi asetuksen (EU) N:o 1151/2012 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan vaatimuksia.

(25)

Jotta jo tuotettujen tai markkinoilla olevien tuotteiden varastot voidaan käyttää loppuun, tämän asetuksen soveltamista olisi lykättävä.

(26)

Edellä esitetyn perusteella nimi ”Havarti” olisi lisättävä suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin.

(27)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maataloustuotteiden laatupolitiikkakomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimi ”Havarti” (SMM).

Ensimmäisessä kohdassa mainittu nimitys viittaa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.3 ”Juustot” tuotteeseen.

2 artikla

Saksaan tai Espanjaan sijoittautuneet toimijat, jotka ovat aloittaneet nimeä ”Havarti” kantavan juustotuotteen pitämisen kaupan ennen 5 päivää lokakuuta 2010, voivat jatkaa nimen ”Havarti” käyttöä tämän asetuksen soveltamispäivästä alkavan viiden vuoden siirtymäkauden ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 12 päivästä toukokuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 20, 23.1.2014, s. 9.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).