22.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 268/23


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1747,

annettu 15 päivänä lokakuuta 2019,

asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjä ohjaamomiehistön lupakirjoja ja todistuksia koskevista vaatimuksista sekä koulutusorganisaatioita ja toimivaltaisia viranomaisia koskevista säännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen 23 artiklan 1 kohdan, 27 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan 14 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 1178/2011 (2) vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt siviili-ilmailun lentomiehistöä koskeville teknisille vaatimuksille ja hallinnollisille menettelyille.

(2)

Asetuksen (EU) N:o 1178/2011 täytäntöönpanossa on käynyt ilmi, että tietyissä vaatimuksissa oli toimituksellisia virheitä tai epäselvyyksiä. Tietyt määräajat tai säännökset, jotka alun perin sisällytettiin siksi, että jäsenvaltioilla olisi riittävästi aikaa saattaa kansalliset sääntönsä asetuksen (EU) N:o 1178/2011 mukaisiksi, ovat myöskin menettäneet merkityksensä. Tämä on johtanut ongelmiin unionin sääntöjen täytäntöönpanossa ja selkeydessä. Näitä vaatimuksia olisi selkeytettävä ja oikaistava. Olisi otettava käyttöön uusia määritelmiä sen varmistamiseksi, että säännöt pannaan täytäntöön yhdenmukaisesti.

(3)

Yleisilmailun sääntelyjärjestelmän oikeasuhteisuuden ja avoimuuden lisäämiseksi kevyiden ilma-alusten lentäjiin, yksityislentäjiin, purjelentäjiin ja kuumailmapallolentäjiin sovellettavia sääntöjä olisi muutettava siten, että niissä säädetään oikeuksien laajentamisesta ja selkeytetään koulutuksen ja kokeiden sisältöä. Oikeuksien laajentamisesta säädettäessä olisi selkeytettävä vesilentokelpuutusten, viimeaikaisen kokemuksen vaatimusten, teoriakokeiden ja hyvittämisen vaatimuksia.

(4)

Lentokoneiden ja helikoptereiden mittarilentokelpuutuksia koskevia vaatimuksia olisi muutettava, jotta voidaan selkeyttää teoriaa ja lentokoulutusta koskevia säännöksiä sekä kelpuutuksen voimassaolon jatkamista ja uusimista koskevia vaatimuksia.

(5)

Luokka- ja tyyppikelpuutusvaatimuksia olisi muutettava niiden selkeyttämiseksi ja versioiden sekä voimassaolon jatkamista ja uusimista koskevien vaatimusten johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Lisäksi olisi muutettava taitolentokelpuutusta, purjelentokone- ja mainoshinauskelpuutusta sekä yölentokelpuutusta ja vuoristolentokelpuutusta koskevia vaatimuksia niiden selkeyttämiseksi.

(6)

Sääntöjen täytäntöönpano on tuonut esiin, että osa opettajiin ja tarkastuslentäjiin sovellettavista vaatimuksista on epäselviä. Tämän vuoksi opettajien osalta olisi muutettava opettajakelpuutuksiin, edellytyksiin, pätevyyden arviointiin, voimassaoloon, oikeuksiin ja ehtoihin, koulutuksen sisältöön sekä voimassaolon jatkamiseen ja uusimiseen liittyviä vaatimuksia. Tarkastuslentäjien osalta olisi muutettava tarkastuslentäjäkelpuutuksiin, standardointiin, edellytyksiin, pätevyyden arviointiin, voimassaoloon, oikeuksiin ja ehtoihin sekä voimassaolon jatkamiseen ja uusimiseen liittyviä vaatimuksia.

(7)

Asetuksessa (EU) 2018/1139 säädetään mahdollisuudesta tunnustaa ilma-aluksella, johon ei sovelleta asetusta (EU) 2018/1139 (liite I ”2 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitetut ilma-alukset”), hankittu koulutus ja kokemus osan FCL lupakirjan saamiseksi. Tästä syystä koulutusorganisaatioita ja toimivaltaisia viranomaisia koskevia sääntöjä olisi muutettava tällaisen tunnustamisen mahdollistamiseksi.

(8)

Ilmoituksenvaraisia koulutusorganisaatioita (DTO) (3) koskevien sääntöjen täytäntöönpano on tuonut esiin tarpeen selventää sovellettavia sääntöjä ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden tehokkaan viranomaisvalvonnan varmistamiseksi. Vaatimuksia olisi muutettava sen varmistamiseksi, että koulutus ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa voidaan sallia vain, jos kyseinen ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio sijaitsee alueella, josta jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat.

(9)

Osan FCL lupakirjojen ja niihin liittyvien lääketieteellisten kelpoisuustodistusten siirtomahdollisuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpano on tuonut esiin tarpeen selkeyttää asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten vastuita ja valvontavastuun siirtämisen ajankohtaa. Tästä syystä asiaa koskevia sääntöjä olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädettyjä toimenpiteitä on ehdotettu Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston asetuksen (EU) 2018/1139 75 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan ja 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti antamassa lausunnossa nro 05/2017 sekä myöhemmissä teknisissä keskusteluissa.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1178/2011 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3)   erilaiset lentäjien lääketieteelliset kelpoisuustodistukset, lääketieteellisten kelpoisuustodistusten myöntämistä, voimassa pitämistä, muuttamista, rajoittamista, voimassaolon keskeyttämistä tai peruuttamista koskevat edellytykset, lääketieteellisten kelpoisuustodistusten haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet;”

2)

Poistetaan 2 artiklan 4, 9, 10 ja 13 kohta;

3)

Poistetaan 4 artiklan 1 kohta;

4)

Korvataan 4 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, luokkakelpuutuskouluttajan kelpuutuksen tai tarkastuslentäjän valtuutuksen haltijoiden oikeudet, jotka koskevat vaativia suorituskykyisiä yhden ohjaajan ilma-aluksia, on muunnettava tyyppikouluttajan kelpuutukseksi tai tarkastuslentäjän valtuutukseksi, joka koskee yhden ohjaajan lentokoneita.”

5)

Poistetaan 5 artikla;

6)

Korvataan 9 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Myönnettäessä osan FCL lupakirjoja liitteen I mukaisesti koulutus, joka on aloitettu ennen tämän asetuksen soveltamisen alkamista yhteiseurooppalaisia ilmailuvaatimuksia (JAR) ja menettelyjä noudattaen ja joka suoritetaan sellaisen jäsenvaltion viranomaisvalvonnassa, jota on Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen (JAA) järjestelmässä suositeltu keskinäiseen tunnustamiseen kyseisten JAR-vaatimusten osalta, on hyvitettävä täysimääräisesti, jos koulutus ja kokeet on suoritettu loppuun viimeistään 8 päivänä huhtikuuta 2016 ja osan FCL lupakirja myönnetään viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2020.”

7)

Muutetaan 10 a artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Organisaatiolla on asetuksen (EU) 2018/1139 24 artiklan 2 kohdan mukaisesti oikeus antaa koulutusta asetuksen (EU) 2018/1139 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettujen ilma-alusten käyttöön osallistuville lentäjille vain, jos toimivaltainen viranomainen on myöntänyt organisaatiolle hyväksynnän, jossa vahvistetaan, että se täyttää asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä IV vahvistetut keskeiset vaatimukset ja tämän asetuksen liitteessä VII vahvistetut vaatimukset.

Ottaen huomioon asetuksen (EU) 2018/1139 24 artiklan 6 kohta organisaatiot, joiden päätoimipaikka on jäsenvaltiossa, voivat kuitenkin antaa tämän asetuksen liitteen VIII DTO.GEN.110 kohdassa tarkoitettua koulutusta ilman tällaista hyväksyntää sillä alueella, josta jäsenvaltiot vastaavat Chicagon yleissopimuksen mukaisesti, jos ne ovat antaneet toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen mainitun liitteen DTO.GEN.115 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ja, jos sitä mainitun liitteen DTO.GEN.230 kohdan c alakohdan mukaan edellytetään, toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt koulutusohjelman. ”

b)

Poistetaan 2, 3 ja 4 kohta;

8)

Poistetaan 10 b artiklan 2 ja 3 kohta;

9)

Poistetaan 10 c artiklan 2 ja 3 kohta;

10)

Poistetaan 11 artiklan 2 kohta;

11)

Poistetaan 11 a artiklan 2 ja 3 kohta;

12)

Poistetaan 12 artiklan 1 b, 2, 3, 5 ja 6 kohta;

13)

Korvataan 12 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Kun jäsenvaltio soveltaa 2 a ja 4 kohdan vaatimuksia, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle ja virastolle. Ilmoituksessa on esitettävä syyt poikkeukselle sekä täytäntöönpano-ohjelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet ja niiden määräajat.”

14)

Muutetaan liite I (osa FCL), liite VI (osa ARA) ja liite VIII (osa DTO) tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämän asetuksen liitteessä olevia 57, 58, 59 ja 66 kohtaa sovelletaan kuitenkin 21 päivästä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 1178/2011, annettu 3 päivänä marraskuuta 2011 , siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla (EUVL L 311, 25.11.2011, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1119, annettu 31 päivänä heinäkuuta 2018, asetuksen (EU) N:o 1178/2011 muuttamisesta ilmoituksenvaraisten koulutusorganisaatioiden osalta (EUVL L 204, 13.8.2018, s. 13).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite I (osa FCL) seuraavasti:

1)

Muutetaan FCL.010 kohta seuraavasti:

a)

Lisätään ’astepoikkeamaan perustuvan toiminnan’ määritelmän jälkeen määritelmä seuraavasti:

”’pätevyyden arvioinnilla’ taitojen, tietojen ja asenteen osoittamista opettajakelpuutuksen tai tarkastuslentäjän valtuutuksen myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten;”

b)

Lisätään ’lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitteen’ määritelmän jälkeen määritelmä seuraavasti:

”’lennettynä pelkästään mittareiden avulla’ tarkoittaa, että lentäjä ohjaa ilma-alusta ilman ulkoisia näköhavaintoja simuloiduissa tai todellisissa mittarisääolosuhteissa (IMC);”

c)

Lisätään ’lineaaritoiminnan’ määritelmän jälkeen määritelmä seuraavasti:

””reittilentämisellä valvonnan alaisena” (LIFUS) reittilentoa, joka lennetään hyväksytyn kokonaan lentosimulaattorilla suoritetun tyyppikurssin jälkeen, tai käyttöönsoveltuvuustietoja (OSD) koskevassa raportissa vaadittavaa reittilentoa;”;

d)

Lisätään ’yön’ määritelmän jälkeen määritelmä seuraavasti:

”’käyttöönsoveltuvuustiedoilla’ (OSD) asetuksen (EU) N:o 748/2012 liitteen I (21 osa) mukaisesti laadittuja käyttöönsoveltuvuustietoja;”

e)

Lisätään ’ilma-alustyypin’ määritelmän jälkeen määritelmä seuraavasti:

”’tyyppikelpuutus- ja lupakirjamerkintäluettelolla’ viraston julkaisemaa luetteloa, joka perustuu OSD-arvioinnin tuloksiin ja sisältää lentokoneluokat ja ilma-alustyypit ohjaamomiehistön lupakirjojen myöntämistä varten;”

f)

Korvataan ’yön’ määritelmä seuraavasti:

”’yöllä’ aikaa iltahämärän päättymisestä aamuhämärän alkamiseen, tai muuta asianomaisen viranomaisen määräämää auringonlaskun ja auringonnousun välistä aikaa;”

g)

Korvataan ’muun koulutuslaitteen’ (OTD) määritelmä seuraavasti:

”’muilla koulutuslaitteilla’ (OTD) muita koulutusapulaitteita kuin simulaatiokoulutuslaitteita (FSTD), jotka soveltuvat koulutukseen, jossa täydellinen ohjaamoympäristö ei ole välttämätön;”

h)

Korvataan ’tarkastuslennon’ määritelmä seuraavasti:

”’tarkastuslennolla’ taidonnäytettä, joka annetaan kelpuutuksen tai oikeuden voimassaolon jatkamista tai uusimista varten, sekä mahdollisesti vaadittavaa suullista kuulustelua;”

2)

Muutetaan FCL.025 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohdan 1 alakohta seuraavasti:

”1)

Hakijan on suoritettava kaikki tiettyä lupakirjaa tai kelpuutusta koskevat teoriakokeet saman jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen vastuun alaisena.”

b)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

Hyväksymisrajat

1)

Teoriakokeen osakoe on hyväksytty, jos hakija on saanut vähintään 75 prosenttia osakokeen enimmäispistemäärästä. Virhepisteitä ei anneta.

2)

Jos tässä osassa ei muuta määrätä, hakija on suorittanut hyväksytysti lentolupakirjaan tai kelpuutukseen vaaditun teoriakokeen, kun hän on läpäissyt vaaditut teoriakokeen osakokeet 18 kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jolloin hän on osallistunut kokeeseen ensimmäisen kerran.

3)

Jos ATPL-teoriakokeen kokelas tai ansiolentäjän lupakirjan (CPL), mittarilentokelpuutuksen (IR) tai matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen (EIR) hakija ei läpäise yhtä teoriakokeen osakoetta neljällä yrityskerralla tai ei läpäise kaikkia osakokeita joko kuudella yrityskerralla tai b alakohdan 2 alakohdassa mainitussa ajassa, hänen on suoritettava kaikki teoriakokeen osakokeet uudelleen.

4)

Jos kevyiden ilma-alusten lupakirjan (LAPL), yksityislentäjän lupakirjan (PPL), purjelentäjän lupakirjan (SPL) tai ilmapallolentäjän lupakirjan (BPL) hakija ei läpäise yhtä teoriakokeen osakoetta neljällä yrityskerralla tai ei läpäise kaikkia osakokeita b alakohdan 2 alakohdassa mainitussa ajassa, hänen on suoritettava kaikki teoriakokeen osakokeet uudelleen.

5)

Ennen kuin hakija suorittaa teoriakokeet uudelleen, hänen on saatava lisäkoulutusta ilmoituksenvaraiselta koulutusorganisaatiolta tai hyväksytyltä koulutusorganisaatiolta. Ilmoituksenvarainen koulutusorganisaatio tai hyväksytty koulutusorganisaatio päättää tarvittavan koulutuksen alasta ja laajuudesta hakijan tarpeiden perusteella.”

3)

Korvataan FCL.040 kohta seuraavasti:

FCL.040 Lupakirjan mukaisten oikeuksien käyttäminen

Lupakirjassa myönnettyjen oikeuksien käytettävyys riippuu sen mahdollisesti sisältämien kelpuutusten sekä käytettäviä oikeuksia vastaavan lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen voimassaolosta.”

4)

Korvataan FCL.055 kohta seuraavasti:

FCL.055 Kielitaito

a)

Yleistä. Lentokoneiden, helikoptereiden, pystysuoraan nousevien lentokoneiden ja ilmalaivojen ohjaajat, joilta edellytetään radiopuhelimen käyttöä, eivät saa käyttää lupakirjansa ja kelpuutustensa mukaisia oikeuksia, ellei heillä ole lupakirjassaan merkintää kielitaidosta englannin kielessä tai siinä kielessä, jota he käyttävät lennon aikana radiopuhelinliikenteessä. Merkinnässä on ilmoitettava kieli, taitotaso ja voimassaoloaika, ja se on hankittava toimivaltaisen viranomaisen vahvistamaa menettelyä noudattaen. Alin hyväksyttävä taitotaso on tämän liitteen lisäyksen 2 mukainen toimiva kielitaito (taso 4).

b)

Kielitaitomerkinnän hakijan on tämän liitteen lisäyksen 2 mukaisesti osoitettava toimivaltaisen viranomaisen sertifioimalle arvioijalle tai toimivaltaisen viranomaisen hyväksymälle kielitaidon testauselimelle vähintään toimiva kielitaito sekä vakiosanontojen että yleiskielen käytössä. Tätä varten hakijan on osoitettava, että hän kykenee

1)

viestimään tehokkaasti pelkästään ääneen perustuvissa tilanteissa ja henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa;

2)

viestimään yleisistä ja työhön liittyvistä aiheista täsmällisesti ja selkeästi;

3)

käyttämään yleisluonteisessa tai työhön liittyvässä viestinnässä asianmukaisia viestintästrategioita tiedonvaihtoon sekä väärinymmärrysten tunnistamiseen ja korjaamiseen;

4)

vastaamaan onnistuneesti kielellisiin haasteisiin, joita syntyy kielenkäyttäjälle muutoin tutussa rutiininomaisessa työtilanteessa tai viestintätehtävässä ilmenevistä ongelmista tai odottamattomista tapahtumista; ja

5)

käyttämään ilmailuyhteisön ymmärtämää murretta tai korostusta.

c)

Lukuun ottamatta lentäjiä, jotka ovat osoittaneet kielitaitonsa olevan tämän liitteen lisäyksen 2 mukaisesti erinomaisella tasolla (taso 6), kielitaitomerkintä arvioidaan uudelleen

1)

joka neljäs vuosi, jos osoitettu taso on toimiva kielitaito (taso 4); tai

2)

joka kuudes vuosi, jos osoitettu taso on edistynyt kielitaito (taso 5).

d)

Mittarilentokelpuutuksen (IR) tai matkalento-osuuden mittarilentokelpuutuksen (EIR) haltijaa koskevat erityisvaatimukset. Rajoittamatta edellä olevien kohtien soveltamista mittarilento- tai EIR-kelpuutuksen haltijan on osoitettava kykynsä käyttää englantia tämän liitteen lisäyksessä 2 määritellyllä asianmukaisella taitotasolla.

e)

Kielitaito sekä mittarilento- tai EIR-kelpuutuksen haltijoiden osalta englannin kielen käyttötaito osoitetaan minkä tahansa toimivaltaisen viranomaisen määräämällä arviointitavalla.”

5)

Korvataan FCL.060 kohdan c alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2)

Jos lentäjä ei täytä 1 alakohdan vaatimusta, hänen on suoritettava koululento sellaisen kouluttajan kanssa, jolla on J luvun mukainen kelpoisuus antaa opetusta kyseistä ilma-alustyyppiä varten. Koululento on suoritettava ilma-aluksella tai käytettävän ilma-alustyypin lentosimulaattorilla, ja sen on katettava vähintään b alakohdan 1 ja 2 alakohdassa kuvatut vaatimukset, ennen kuin lentäjä voi käyttää oikeuksiaan.”

6)

Lisätään FCL.115 kohtaan uusi d alakohta seuraavasti:

”d)

Koulutuksessa yksimoottoristen mäntämoottorikäyttöisten vesilentolentokoneiden luokkaa varten on otettava huomioon tämän liitteen lisäyksessä 9 olevan B jakson (Lentokoneita koskevat erityisvaatimukset) 7 kohta (Luokkakelpuutukset – vesi).”

7)

Korvataan FCL.120 kohta seuraavasti:

FCL.120 LAPL – Teoriakoe

a)

LAPL(A)- ja LAPL(H)-lupakirjan hakijan on kokeissa osoitettava annettavia oikeuksia vastaava teoriatiedon taso seuraavissa oppiaineissa:

1)

yleiset oppiaineet:

ilmailun säädökset ja lennonjohtomenetelmät;

ihmisen suorituskyky;

sääoppi;

radiopuhelinliikenne;

lentosuunnistus.

2)

ilma-alusryhmäkohtaiset oppiaineet:

lennonteoria;

lentotoimintamenetelmät;

suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;

ilma-aluksen yleistuntemus.

b)

LAPL(B)- ja LAPL(S)-lupakirjan hakijan on kokeissa osoitettava annettavia oikeuksia vastaava teoriatiedon taso seuraavissa oppiaineissa:

1)

yleiset oppiaineet:

ilmailun säädökset ja lennonjohtomenetelmät;

ihmisen suorituskyky;

sääoppi, ja

radiopuhelinliikenne.

2)

ilma-alusryhmäkohtaiset oppiaineet:

lennonteoria;

lentotoimintamenetelmät;

suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;

ilma-aluksen yleistuntemus, ja

lentosuunnistus.”

8)

Korvataan FCL.105.A kohta seuraavasti:

FCL.105.A LAPL(A) – Oikeudet ja ehdot

a)

Oikeudet

Lentokoneen LAPL-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä yksimoottorisessa mäntämoottorikäyttöisessä maalentokoneessa (SEP(land)), yksimoottorisessa mäntämoottorikäyttöisessä vesilentokoneessa (SEP(sea)) tai TMG-moottoripurjelentokoneessa, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2000 kg ja joka voi kuljettaa enintään kolme matkustajaa siten, että ilma-aluksessa on aina enintään neljä henkilöä.

b)

Ehdot

1)

LAPL(A)-lupakirjan haltija saa kuljettaa matkustajia vain, jos hän on suorittanut lupakirjan myöntämisen jälkeen 10 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla.”

2)

LAPL(A)-lupakirjan haltija, jolla on aiemmin ollut ATPL(A)-, MPL(A)-, CPL(A)- tai PPL(A)-lupakirja, vapautetaan b alakohdan 1 alakohdan vaatimuksista.”

9)

Korvataan FCL.135.A kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Oikeuksien laajentamiseksi toiseen versioon samassa luokassa lentäjän on saatava joko eroavuus- tai perehdyttämiskoulutus. Eroavuuskoulutus on merkittävä lentäjän lentopäiväkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, ja kouluttajan on allekirjoitettava merkintä.”

10)

Korvataan FCL.140.A kohta seuraavasti:

FCL.140.A LAPL(A) – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset

a)

LAPL(A)-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa oikeuksia vain, jos hän on kahden viime vuoden aikana täyttänyt jonkin seuraavista ehdoista lentokoneiden tai TMG-moottoripurjelentokoneiden ohjaajana:

1)

suorittanut vähintään 12 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä taikka koululentoina tai yksinlentoina opettajan valvonnassa, mukaan lukien

12 lentoonlähtöä ja laskua;

kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituinen kertauskoululento opettajan kanssa;

2)

läpäissyt LAPL(A) -tarkastuslennon tarkastuslentäjän kanssa. Tarkastuslento-ohjelman on perustuttava LAPL(A)-lupakirjan lentokokeeseen;

b)

Jos LAPL(A)-lupakirjan haltijalla on sekä SEP(land)- että SEP(sea)-oikeus, hän voi täyttää a alakohdan 1 alakohdan vaatimukset kummalla tahansa luokalla tai niitä yhdistäen, ja täyttää siten vaatimukset molempien oikeuksien osalta. Tätä varten kummallakin lentokoneluokalla on suoritettava vähintään yksi tunti vaadittua lentoaikaa ja kuusi vaadituista 12 lentoonlähdöstä ja laskusta.”

11)

Korvataan FCL.140.H kohta seuraavasti:

FCL.140.H LAPL(H) – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset

LAPL(H)-lupakirjan haltija saa käyttää lupakirjansa oikeuksia tietyllä tyypillä vain, jos hän on viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joko

a)

suorittanut vähintään kuusi tuntia lentoaikaa kyseisen tyypin helikoptereilla ilma-aluksen päällikkönä taikka koululentoina tai yksinlentoina opettajan valvonnassa, mukaan lukien kuusi lentoonlähtöä, lähestymistä ja laskua, sekä suorittanut kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituisen koululennon opettajan kanssa;

b)

läpäissyt tarkastuslennon tarkastuslentäjän kanssa kyseisellä tyypillä, ennen kuin hän voi jatkaa lupakirjansa mukaisten oikeuksien käyttämistä. Tarkastuslento-ohjelman on perustuttava LAPL(H)-lupakirjan lentokokeeseen.”

12)

Korvataan FCL.215 kohta seuraavasti:

”FCL.215 Teoriakoe

a)

PPL-lupakirjan hakijan on kokeissa osoitettava annettavia oikeuksia vastaava teoriatiedon taso seuraavissa oppiaineissa:

1)

yleiset oppiaineet:

ilmailun säädökset;

ihmisen suorituskyky;

sääoppi, ja

radiopuhelinliikenne; ja

lentosuunnistus.

2)

ilma-alusryhmäkohtaiset oppiaineet:

lennonteoria;

lentotoimintamenetelmät;

suoritusarvot ja lennonsuunnittelu, ja

ilma-aluksen yleistuntemus.

b)

BPL- tai SPL-lupakirjan hakijan on kokeissa osoitettava annettavia oikeuksia vastaava teoriatiedon taso seuraavissa oppiaineissa:

1)

yleiset oppiaineet:

ilmailun säädökset;

ihmisen suorituskyky;

sääoppi, ja

radiopuhelinliikenne.

2)

ilma-alusryhmäkohtaiset oppiaineet:

lennonteoria;

lentotoimintamenetelmät;

suoritusarvot ja lennonsuunnittelu;

ilma-aluksen yleistuntemus, ja

lentosuunnistus.”

13)

Korvataan FCL.205.A kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

PPL(A)-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä lentokoneissa tai TMG-moottoripurjelentokoneissa ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa, ja hän voi käyttää kaikkia LAPL(A)-lupakirjan haltijan oikeuksia.”

14)

Korvataan FCL.205.H kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

PPL(H)-lupakirjan haltijalla on oikeus toimia ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä helikoptereissa ilman korvausta muussa kuin kaupallisessa lentotoiminnassa, ja hän voi käyttää kaikkia LAPL(H)-lupakirjan haltijan oikeuksia.”

15)

Korvataan FCL.625 IR kohta seuraavasti:

FCL.625 IR – Voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Voimassaolo

Mittarilentokelpuutus (IR) on voimassa yhden vuoden.

b)

Voimassaolon jatkaminen

1)

Mittarilentokelpuutuksen voimassaoloa on jatkettava sen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien kolmen kuukauden aikana täyttämällä kyseiseen ilma-alusryhmään sovellettavat voimassaolon jatkamista koskevat kriteerit.

2)

Jos hakija haluaa täyttää voimassaolon jatkamista koskevat vaatimukset aiemmin kuin 1 alakohdassa määrätään, uusi voimassaoloaika alkaa tarkastuslennon päivämäärästä.

3)

Hakija, joka ei läpäise mittaritarkastuslennon asiaankuuluvaa osaa ennen mittarilentokelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää, saa käyttää mittarilentokelpuutuksen oikeuksia vain, jos hän on läpäissyt mittaritarkastuslennon.

c)

Uusiminen

Jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on oikeuksiensa uusimiseksi täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

hänen on suoritettava hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kertauskoulutus, jos hyväksytty koulutusorganisaatio katsoo sen tarpeelliseksi sen taitotason saavuttamiseksi, joka tarvitaan tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen lentokokeen mittarilento-osuuden suorittamiseen;

2)

hänen on läpäistävä tämän liitteen lisäyksen 9 mukainen tarkastuslento asianomaisella ilma-alusryhmällä;

3)

hänellä on oltava asiaankuuluva luokka- tai tyyppikelpuutus, jollei tässä liitteessä toisin määrätä.

d)

Jos mittarilentokelpuutuksen voimassaoloa ei ole jatkettu tai kelpuutusta uusittu viimeksi kuluneiden seitsemän vuoden aikana, mittarilentokelpuutuksen hakijan on suoritettava uudelleen mittarilennon teoriakoe ja lentokoe.

e)

Jos henkilöllä on kolmannen maan Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myöntämä lentolupakirja, joka sisältää voimassa olevan mittarilentokelpuutuksen, hänen ei tarvitse täyttää c alakohdan 1 alakohdan ja d alakohdan vaatimuksia uusiessaan tämän liitteen mukaisesti myönnettyyn lupakirjaan merkittyä mittarilento-oikeutta.

f)

Edellä c alakohdan 2 alakohdassa ja e alakohdassa tarkoitettu tarkastuslento voidaan yhdistää kyseisen luokka- tai tyyppikelpuutuksen uusimista varten tehtävään tarkastuslentoon.”

16)

Korvataan FCL.625.A kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Voimassaolon jatkaminen.

IR(A)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi

1)

hakijalla on oltava asiaankuuluva luokka- tai tyyppikelpuutus, ellei mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista ole yhdistetty luokka- tai tyyppikelpuutuksen uusimiseen;

2)

hakijan on läpäistävä tämän liitteen lisäyksen 9 mukainen tarkastuslento, jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkaminen on yhdistetty luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen;

3)

jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista ei ole yhdistetty luokka- tai tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen, hakijan on

i)

yhden ohjaajan lentokoneita varten suoritettava tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen tarkastuslennon osa 3b ja ne osan 1 osuudet, jotka ovat olennaisia aiotun lennon kannalta;

ii)

monimoottorisia lentokoneita varten suoritettava tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen yhden ohjaajan lentokoneiden tarkastuslennon osa 6 pelkästään mittareiden avulla.

4)

Edellä olevan 2 alakohdan mukaisessa voimassaolon jatkamisessa voidaan käyttää lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaitetta (FNPT II) tai lentosimulaattoria (FFS), joka edustaa kyseistä lentokoneluokkaa tai -tyyppiä sillä edellytyksellä, että ainakin joka toinen tarkastuslento IR(A)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi suoritetaan lentokoneella.”

17)

Korvataan FCL.625.H kohta seuraavasti:

FCL.625.H IR(H) – Voimassaolon jatkaminen

a)

IR(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi

1)

hakijalla on oltava asiaankuuluva tyyppikelpuutus, ellei mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista ole yhdistetty tyyppikelpuutuksen uusimiseen;

2)

hakijan on läpäistävä tämän liitteen lisäyksen 9 mukainen tarkastuslento kyseistä helikopterityyppiä varten, jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkaminen on yhdistetty tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen;

3)

hakijan on suoritettava tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen tarkastuslennon osa 5 ja osan 1 asiaankuuluvat osuudet kyseistä helikopterityyppiä varten, jos mittarilentokelpuutuksen voimassaolon jatkamista ei ole yhdistetty tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamiseen.

b)

Edellä olevan a alakohdan 3 alakohdan mukaiseen tarkastuslentoon voidaan käyttää lentokoulutuslaitetta (FTD 2/3) tai lentosimulaattoria (FFS), joka edustaa kyseistä helikopterityyppiä, sillä edellytyksellä, että ainakin joka toinen tarkastuslento IR(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi suoritetaan helikopterilla.

c)

Hyvitystä annetaan tämän liitteen lisäyksen 8 mukaisesti.”

18)

Korvataan FCL.710 kohta seuraavasti:

FCL.710 Luokka- tai tyyppikelpuutukset – versiot

a)

Jotta oikeudet voidaan ulottaa toiseen ilma-alusversioon saman luokka- tai tyyppikelpuutuksen sisällä, lentäjän on suoritettava eroavuus- tai perehdyttämiskoulutus. Jos on kyse samaan luokka- tai tyyppikelpuutukseen kuuluvista eri versioista, eroavuus- tai perehdyttämiskoulutuksen on tarvittaessa katettava käyttöönsoveltuvuustiedoissa määritetyt asiat.

b)

Eroavuuskoulutus on suoritettava

1)

hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa;

2)

ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa, kun kyseessä on liitteessä VIII olevan DTO.GEN.110 kohdan a alakohdan 1 alakohdan c alakohdassa ja a alakohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitettu ilma-alus;

3)

lentotoimintaluvan haltijan järjestämänä, jos tällä on kyseistä luokkaa tai tyyppiä varten hyväksytty eroavuuskoulutusohjelma.

c)

Huolimatta b alakohdan vaatimuksesta eroavuuskoulutuksen TMG-moottoripurjelentokoneita, yksimoottorisia mäntämoottorilentokoneita (SEP), yksimoottorisia turbiinimoottorilentokoneita (SET) ja monimoottorisia mäntämoottorilentokoneita (MEP) varten voi antaa opettaja, jolla on asianmukainen pätevyys, ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä.

d)

Jos lentäjä ei ole lentänyt kyseisellä versiolla kahden vuoden kuluessa b alakohdassa tarkoitetusta koulutuksesta, on suoritettava uusi eroavuuskoulutus tai tarkastuslento tällä versiolla, paitsi jos kyseessä ovat samat SEP- tai TMG-luokkakelpuutukseen kuuluvat tyypit tai versiot.

e)

Eroavuuskoulutus tai versiolla suoritettu tarkastuslento on merkittävä lentäjän lentopäiväkirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, ja tapauksen mukaan opettajan tai tarkastuslentäjän on allekirjoitettava merkintä.”

19)

Lisätään FCL.725 kohdan b alakohtaan 5 alakohta seuraavasti:

”5)

”Yksimoottorisia ja monimoottorisia yhden ohjaajan vesilentokoneita varten kokeen on oltava kirjallinen, ja siinä on oltava vähintään 30 monivalintakysymystä.”

20)

Korvataan FCL.740 kohta seuraavasti:

FCL.740 Luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaolo ja uusiminen

a)

Voimassaolo

Luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaoloaika on yksi vuosi lukuun ottamatta yksimoottoristen yhden ohjaajan ilma-alusten luokkakelpuutuksia, joiden voimassaoloaika on kaksi vuotta, ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä. Jos lentäjä haluaa täyttää voimassaolon jatkamista koskevat vaatimukset aiemmin kuin FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL ja FCL.740.As kohdassa määrätään, uusi voimassaoloaika alkaa tarkastuslennon päivämäärästä.

b)

Uusiminen

Luokka- tai tyyppikelpuutuksen uusimista varten hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

suoritettava tämän liitteen lisäyksen 9 mukainen tarkastuslento;

2)

suoritettava ennen 1 alakohdassa tarkoitettua tarkastuslentoa kertauskoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, jos hyväksytty koulutusorganisaatio katsoo sen tarpeelliseksi kyseisen ilma-alusluokan tai -tyypin turvalliseen lentämiseen tarvittavan taitotason saavuttamiseksi, paitsi jos hakijalla on samaa ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä koskeva voimassa oleva kelpuutus kolmannen maan Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukaisesti myöntämässä lentolupakirjassa ja hänellä on oikeus käyttää tämän kelpuutuksen oikeuksia. Hakija voi suorittaa koulutuksen

i)

ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa, jos kelpuutus, jonka voimassaolo on päättynyt, oli muiden kuin suorituskykyisten yksimoottoristen mäntämoottori-ilma-alusten luokkakelpuutus, TMG-luokkakelpuutus tai liitteessä VIII olevan DTO.GEN.110 kohdan a alakohdan 2 alakohdan c alakohdassa tarkoitettu yksimoottoristen helikoptereiden tyyppikelpuutus;

ii)

ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa, hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tai opettajan kanssa, jos kelpuutuksen voimassaolon päättymisestä on kulunut enintään kolme vuotta ja kyseessä oli muiden kuin suorituskykyisten yksimoottoristen mäntämoottori-ilma-alusten luokkakelpuutus tai TMG-luokkakelpuutus.”

3)

Sen estämättä, mitä b alakohdan 1 ja 2 alakohdassa säädetään, lentäjällä, jolla on kohdan FCL.820 mukainen koelentokelpuutus, joka on osallistunut ilma-alustyypin kehitys-, sertifiointi- tai tuotantokoelennoille ja jolla on joko 50 tuntia kokonaislentoaikaa tai 10 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä koelennoilla kyseisellä tyypillä hakemuspäivää edeltäneenä vuonna, on oikeus hakea asianomaisen tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamista tai uusimista.”

21)

Korvataan FCL.805 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

Purjelentokone- ja mainoshinauskelpuutusten oikeudet rajoitetaan lentokoneisiin tai TMG-moottoripurjelentokoneisiin sen mukaan, millä ilma-aluksella lentokoulutus on suoritettu. Mainoshinauksessa oikeudet rajoitetaan vain siihen hinausmenetelmään, jota lentokoulutuksessa on käytetty. Oikeuksia laajennetaan, jos lentäjä on suorittanut hyväksytysti opettajan kanssa vähintään kolme koululentoa, jotka kattavat hinauskoulutusohjelman kokonaan ilma-alus- tai mainoshinauksen hinausmenetelmän osalta.”

22)

Korvataan FCL.810 kohdan a alakohdan 1 alakohdan johdantolause seuraavasti:

”1)

Hakijan on oltava suorittanut kurssi ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa tai hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa kuuden kuukauden kuluessa käyttääkseen lentokoneiden, TMG-moottoripurjelentokoneiden tai ilmalaivojen LAPL-, SPL- tai PPL-lupakirjan mukaisia oikeuksia VFR-olosuhteissa yöllä. Kurssin on sisällettävä”

23)

Korvataan FCL.815 kohdan e alakohta seuraavasti:

”e)

Voimassaolon jatkaminen

Vuoristolentokelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on joko

1)

oltava suorittanut edeltävien kahden vuoden aikana kuusi laskua pinnalle, jonka katsotaan edellyttävän vuoristolentokelpuutusta;

2)

läpäistävä c alakohdan vaatimusten mukainen tarkastuslento.”

24)

Korvataan FCL.900 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

Jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella annettava koulutus

1)

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, kun tämän liitteen mukaisesti hyväksytyllä kurssilla annetaan koulutusta sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat, toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä opettajakelpuutus hakijalle,

i)

jolla on seuraavien kriteerien mukainen lentolupakirja:

A)

se on Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukainen;

B)

se on joka tapauksessa vähintään kyseisen ilma-alusryhmän CPL-lupakirja ja siinä on asiaankuuluva kelpuutus tai valtuutus;

ii)

joka täyttää tässä luvussa asetetut vaatimukset opettajakelpuutuksen myöntämiseksi;

iii)

joka osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tuntevansa eurooppalaiset ilmailun turvallisuussäännöt niin hyvin, että voi käyttää tämän liitteen mukaisia opetusoikeuksia.

2)

Kelpuutus rajoitetaan lentokoulutuksen antamiseen tämän liitteen mukaisesti hyväksytyllä kurssilla, joka on seuraavien edellytysten mukainen:

i)

kurssi järjestetään sen alueen ulkopuolella, josta jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat;

ii)

kurssi järjestetään lento-oppilaille, joilla on riittävä kielitaito siinä kielessä, jolla lentokoulutus annetaan.”

25)

Korvataan FCL.935 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Lukuun ottamatta miehistöyhteistyökouluttajan (MCCI), maalaitekouluttajan (STI), vuoristolentokouluttajan (MI) ja koelentokouluttajan (FTI) kelpuutuksia, opettajakelpuutuksen hakijan on läpäistävä pätevyyden arviointi kyseisen ilma-alusryhmän asiaankuuluvan luokan tai tyypin ilma-aluksella tai asianmukaisella simulaatiokoulutuslaitteella osoittaakseen tämän liitteen K luvun mukaisesti pätevälle tarkastuslentäjälle, että hän kykenee kouluttamaan lento-oppilaan kyseisen lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myöntämiseen vaadittavalle tasolle.”

26)

Korvataan FCL.940 kohta seuraavasti:

FCL.940 Opettajakelpuutuksen voimassaolo

Lukuun ottamatta vuoristolentokouluttajan kelpuutusta (MI) ja rajoittamatta FCL.900 kohdan b alakohdan 1 alakohdan ja FCL.915 kohdan e alakohdan 2 alakohdan soveltamista opettajakelpuutukset ovat voimassa kolme vuotta.”

27)

Korvataan FCL.905.FI kohta seuraavasti:

FCL.905.FI Oikeudet ja ehdot

Lennonopettajan kelpuutus (FI) oikeuttaa antamaan lennonopetusta seuraavien lupakirjojen ja kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten:

a)

asianomaisen ilma-alusryhmän PPL-, SPL-, BPL- ja LAPL-lupakirjat;

b)

yhden ohjaajan ilma-alusten luokka- ja tyyppikelpuutukset lukuun ottamatta suorituskykyisiä vaativia yhden ohjaajan lentokoneita; ilmapallojen luokkia ja ryhmiä koskevat laajennukset ja purjelentokoneiden luokkia koskevat viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset;

c)

yhden ohjaajan lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutukset lukuun ottamatta suorituskykyisiä vaativia yhden ohjaajan lentokoneita, usean ohjaajan lentotoiminnassa edellyttäen, että lennonopettaja täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

1)

hänellä on tai on ollut TRI-kelpuutus usean ohjaajan lentokoneisiin;

2)

hän on suorittanut

i)

vähintään 500 tuntia ohjaajana usean ohjaajan lentotoiminnassa lentokoneilla; ja

ii)

miehistöyhteistyökurssin FCL.930.MCCI kohdan mukaisesti;

d)

yhden tai usean ohjaajan ilmalaivojen tyyppikelpuutukset;

e)

asianomaisen ilma-alusryhmän CPL-lupakirja edellyttäen, että lennonopettaja on suorittanut vähintään 200 tuntia lentokoulutusta kyseisen ilma-alusryhmän ilma-aluksella;

f)

yölentokelpuutus, jos lennonopettaja täyttää seuraavat ehdot:

1)

hänellä on kelpoisuus lentää yöllä asianomaisen ryhmän ilma-aluksella;

2)

hän on osoittanut kykynsä opettaa yöllä sellaiselle lennonopettajalle, jolla on j alakohdan mukainen kelpoisuus;

3)

hän täyttää FCL.060 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa säädetyn yölentokokemusvaatimuksen;

g)

hinaus- tai taitolentokelpuutus tai FI(S)-kelpuutuksen osalta pilvilentokelpuutus edellyttäen, että lennonopettajalla on tällaiset oikeudet ja että hän on osoittanut kykynsä antaa opetusta kyseistä kelpuutusta varten sellaiselle lennonopettajalle, jolla on j alakohdan mukainen kelpoisuus;

h)

asianomaisen ilma-alusryhmän EIR- tai mittarilentokelpuutus edellyttäen, että lennonopettaja täyttää seuraavat ehdot:

1)

hänellä on vähintään 200 tuntia IFR-lentoaikaa, josta enintään 50 tuntia saa olla mittariaikaa maassa lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FNPT II:lla;

2)

hän on suorittanut lento-oppilaana mittarilentokouluttajan (IRI) kurssin ja läpäissyt pätevyyden arvioinnin IRI-kelpuutusta varten;

3)

hän täyttää monimoottoristen lentokoneiden osalta FCL.915.CRI kohdan a alakohdan, FCL.930.CRI kohdan vaatimukset ja monimoottoristen helikoptereiden osalta FCL.935 kohdan ja FCL.910.TRI kohdan c alakohdan 1 alakohdan ja FCL.915.TRI kohdan d alakohdan 2 alakohdan vaatimukset;

i)

monimoottoristen yhden ohjaajan ilma-alusten luokka- tai tyyppikelpuutukset, lukuun ottamatta suorituskykyisiä vaativia yhden ohjaajan lentokoneita, edellyttäen että lennonopettaja täyttää seuraavat ehdot:

1)

hän täyttää lentokoneiden osalta FCL.915.CRI kohdan a alakohdan, FCL.930.CRI kohdan ja FCL.935 kohdan vaatimukset;

2)

hän täyttää helikoptereiden osalta FCL.910.TRI kohdan c alakohdan 1 alakohdan ja FCL.915.TRI kohdan d alakohdan 2 alakohdan vaatimukset;

j)

FI-, IRI-, CRI-, STI- tai MI-kelpuutus edellyttäen, että lennonopettaja täyttää seuraavat ehdot:

1)

hän on suorittanut vähintään 50 tuntia tai 150 lentoonlähtöä lennonopetuksena purjelentokoneilla, kun kyseessä on FI(S)-kelpuutus, vähintään 50 tuntia tai 50 lentoonlähtöä lennonopetuksena ilmapalloilla, kun kyseessä on FI(B)-kelpuutus, ja kaikissa muissa tapauksissa 500 tuntia lennonopetusta asianomaisella ilma-alusryhmällä;

2)

hän on läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin asianomaisella ilma-alusryhmällä osoittaakseen lennonopettajien tarkastuslentäjälle (FIE), että hän kykenee antamaan opetusta kyseistä kelpuutusta varten;

k)

MPL-kelpuutus edellyttäen, että lennonopettaja täyttää seuraavat ehdot:

1)

hänellä on koulutuksen alkeislentokoulutusvaihetta varten suoritettuna vähintään 500 tuntia lentoaikaa lentokoneiden ohjaajana, josta vähintään 200 tuntia lennonopetusta;

2)

koulutuksen perustasoa varten

i)

hänellä on monimoottorisen lentokoneen mittarilentokelpuutus ja oikeus antaa opetusta mittarilentokelpuutusta varten;

ii)

hän on suorittanut vähintään 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentotoiminnassa;

3)

jos lennonopettajalla on jo kelpoisuus antaa opetusta yhdistetyllä ATP(A)- tai CPL(A)/IR-kurssilla, 2 alakohdan ii alakohdan vaatimus voidaan korvata suorittamalla kurssi, johon sisältyy

i)

miehistöyhteistyön kelpoisuus (MCC);

ii)

viisi lentokoulutuskertaa tarkkailijana MPL-kurssin kolmannessa vaiheessa;

iii)

viisi lentokoulutuskertaa tarkkailijana MPL-kurssin neljännessä vaiheessa;

iv)

viisi kertaa tarkkailijana reittitoiminnan mukaisessa lentokoulutuksessa lentotoiminnan harjoittajan määräaikaiskoulutuksen yhteydessä;

v)

miehistöyhteistyökouluttajakurssin sisältö.

Tässä tapauksessa lennonopettajan on suoritettava ensimmäiset viisi opetuskertaansa sellaisen TRI(A)-, MCCI(A) tai SFI(A)-kouluttajan valvonnassa, jolla on kelpoisuus MPL-lentokoulutukseen.”

28)

Muutetaan FCL.915.FI kohta seuraavasti:

a)

Korvataan b alakohdan 2 alakohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

lukuun ottamatta FI(A)-kelpuutuksella ainoastaan LAPL(A)-lupakirjaa varten annettavaa koulutusta, läpäistävä CPL-lupakirjan teoriakoe, joka voidaan tehdä ilman CPL-teoriakurssin suorittamista ja joka ei ole voimassa CPL-lupakirjan myöntämistä varten; ja”

b)

Korvataan c alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2)

vähintään 200 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, jos hakijalla on vähintään PPL(H)-lupakirja ja hän on läpäissyt CPL-lupakirjan teoriakokeen, joka voidaan tehdä ilman CPL-teoriakurssin suorittamista ja joka ei ole voimassa CPL-lupakirjan myöntämistä varten;”

29)

Lisätään FCL.930.FI kohtaan c alakohta seuraavasti:

”c)

FI-kelpuutuksen hakijan, jolla on tai on ollut muu tämän liitteen mukaisesti myönnetty opettajakelpuutus, katsotaan täyttävän b alakohdan 1 alakohdan vaatimukset.”

30)

Korvataan FCL.940.FI kohta seuraavasti:

”FCL.940.FI – Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Voimassaolon jatkaminen

1)

FI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi sen haltijan on täytettävä vähintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta ennen FI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää:

i)

hän on suorittanut:

A)

FI(A)- ja FI(H)-kelpuutuksen osalta vähintään 50 tuntia lentokoulutusta asianomaisella ilma-alusryhmällä lennonopettajana, tyyppikouluttajana, luokkakelpuutuskouluttajana, mittarilentokouluttajana, vuoristolentokouluttajana tai tarkastuslentäjänä. Jos mittarilentokoulutusoikeuksien voimassaoloa halutaan jatkaa, näistä tunneista vähintään 10 on oltava lennonopetusta mittarilentokelpuutusta varten ja ne on oltava suoritettu FI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana;

B)

FI(As)-kelpuutuksen osalta vähintään 20 tuntia lentokoulutusta ilmalaivoilla lennonopettajana, mittarilentokouluttajana tai tarkastuslentäjänä. Jos mittarilentokoulutusoikeuksien voimassaoloa halutaan jatkaa, näistä tunneista 10 on oltava lennonopetusta mittarilentokelpuutusta varten ja ne on oltava suoritettu FI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana;

C)

FI(S)-kelpuutuksen osalta vähintään 60 lentoonlähtöä tai 30 tuntia lentokoulutusta purjelentokoneilla, moottoripurjelentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla lennonopettajana tai tarkastuslentäjänä;

D)

FI(B)-kelpuutuksen osalta vähintään kuusi tuntia lentokoulutusta ilmapalloilla lennonopettajana tai tarkastuslentäjänä;

ii)

hän on suorittanut hyväksytyn koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen järjestämän lennonopettajien kertauskoulutuksen lennonopettajana. FI(B)- ja FI(S)-kelpuutuksen haltija voi suorittaa tämän lennonopettajien kertauskoulutuksen ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa;

iii)

hän on läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin FI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana.

2)

Vähintään joka toisessa FI(A)- tai FI(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa tai joka kolmannessa FI(As)-, FI(S)- tai FI(B)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa asianomaisen FI-kelpuutuksen haltijan on läpäistävä FCL.935 kohdan mukainen pätevyyden arviointi.

b)

Uusiminen.

Jos FI-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on uusimisen hakupäivämäärää edeltävien 12 kuukauden aikana oltava suorittanut lennonopettajana hyväksytyn koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen järjestämä lennonopettajien kertauskoulutus, tai FI(B)- tai FI(S)-kelpuutusta varten hyväksytyn koulutusorganisaation, ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen järjestämä kertauskoulutus, sekä FCL.935 kohdan mukainen pätevyyden arviointi.”

31)

Korvataan FCL.905.TRI kohdan b ja c alakohta seuraavasti:

”b)

TRI- tai SFI-kelpuutuksen myöntämistä varten edellyttäen, että haltija täyttää seuraavat ehdot:

1)

hänellä on vähintään 50 tuntia opetuskokemusta tyyppikouluttajana tai simulaattorikouluttajana tämän asetuksen tai komission asetuksen (EU) N:o 965/2012 mukaisesti;

2)

hän on hyväksytyn koulutusorganisaation päällikköä tyydyttävästi opettanut lentokoulutusohjelman TRI-kurssin asiaankuuluvan osan FCL.930.TRI kohdan a alakohdan 3 alakohdan mukaisesti; ja

c)

yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikouluttajan osalta:

1)

suorituskykyisten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten edellyttäen, että hakija hakee oikeuksia yhden ohjaajan lentotoimintaan.

TRI(SPA)-oikeudet voidaan laajentaa lentokoulutukseen suorituskykyisten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutuksia varten usean ohjaajan lentotoiminnassa edellyttäen, että tyyppikouluttaja täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

i)

hänellä on tai on ollut TRI-kelpuutus usean ohjaajan lentokoneisiin;

ii)

hänellä on vähintään 500 tunnin lentokokemus lentokoneilla usean ohjaajan lentotoiminnassa ja hän on suorittanut MCCI-kurssin FCL.930.MCCI kohdan mukaisesti.

2)

perustason MPL-kurssia varten edellyttäen, että hänen oikeutensa on laajennettu usean ohjaajan lentotoimintaan ja hänellä on tai on ollut FI(A)- tai IRI(A)-kelpuutus.”

32)

Korvataan FCL.910.TRI kohta seuraavasti:

FCL.910.TRI Rajoitetut oikeudet

a)

Yleistä. Jos TRI-koulutus annetaan pelkästään simulaatiokoulutuslaitteella, TRI-kelpuutuksen oikeudet rajoittuvat simulaatiokoulutuslaitteella annettavaan koulutukseen. Tähän rajoitukseen on kuitenkin sisällyttävä seuraavat koulutusoikeudet ilma-aluksella:

1)

reittilentäminen valvonnan alaisena (LIFUS) edellyttäen, että TRI-kurssiin on kuulunut FCL.930.TRI kohdan a alakohdan 4 alakohdan i alakohdassa määrätty koulutus;

2)

koulutus laskuja varten edellyttäen, että TRI-kurssiin on kuulunut FCL.930.TRI kohdan a alakohdan 4 alakohdan ii alakohdassa määrätty koulutus; tai

3)

FCL.060 kohdan c alakohdan 2 alakohdassa määrätty koululento edellyttäen, että TRI-kurssiin on kuulunut a alakohdan 1 tai 2 alakohdassa tarkoitettu koulutus.

Rajoitus ainoastaan simulaatiokoulutuslaitteisiin poistetaan, kun tyyppikouluttaja on läpäissyt pätevyyden arvioinnin ilma-aluksella.

b)

Lentokoneiden ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden tyyppikouluttaja – TRI(A) ja TRI(PL). Tyyppikouluttajan oikeudet rajoittuvat siihen lentokoneen tai pystysuoraan nousevan lentokoneen tyyppiin, jolla koulutus ja pätevyyden arviointi on suoritettu. Ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä, tyyppikouluttajan oikeuksien laajentaminen muihin tyyppeihin edellyttää, että tyyppikouluttaja on

1)

suorittanut hakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana kyseisellä ilma-alustyypillä vähintään 15 yksittäistä lentoa, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, ja niistä enintään seitsemän lentoa saa olla suoritettu simulaatiokoulutuslaitteella;

2)

suorittanut kyseisen TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset ja lentokoulutusosuudet;

3)

läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin asiaankuuluvat osat osoittaakseen tämän liitteen K luvun mukaisesti kelpuutetulle lennonopettajien tarkastuslentäjälle (FIE) tai tyyppitarkastuslentäjälle (TRE) kykynsä kouluttaa lentäjä tyyppikelpuutuksen myöntämisen edellyttämälle tasolle, mukaan lukien lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jälkeinen palautteenanto sekä teoriakoulutus.

TRI-oikeudet laajennetaan muihin versioihin käyttöönsoveltuvuustietojen mukaisesti, jos tyyppikouluttaja on suorittanut kyseisen TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset ja lentokoulutusosuudet.

c)

Helikopterityyppikouluttaja – TRI(H)

1)

TRI(H)-kelpuutuksen oikeudet rajoittuvat siihen helikopterityyppiin, jolla pätevyyden arviointi TRI-kelpuutuksen myöntämiseksi on suoritettu. Ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä, tyyppikouluttajan oikeudet laajennetaan muihin tyyppeihin, jos tyyppikouluttaja on

i)

suorittanut TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset ja lentokoulutusosuudet;

ii)

hankkinut hakupäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana kyseisellä helikopterityypillä vähintään 10 tuntia lentokokemusta, josta enintään viisi tuntia lentosimulaattorilla tai FTD 2/3:lla; ja

iii)

läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin asiaankuuluvat osat osoittaakseen tämän liitteen K luvun mukaisesti kelpuutetulle lennonopettajien tarkastuslentäjälle (FIE) tai tyyppitarkastuslentäjälle (TRE) kykynsä kouluttaa lentäjä tyyppikelpuutuksen myöntämisen edellyttämälle tasolle, mukaan lukien lentoa edeltävä ohjeistus ja lennon jälkeinen palautteenanto sekä teoriakoulutus.

TRI-oikeudet laajennetaan muihin versioihin käyttöönsoveltuvuustietojen mukaisesti, jos tyyppikouluttaja on suorittanut kyseisen TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset ja lentokoulutusosuudet.

2)

Ennen kuin TRI(H)-kelpuutuksen oikeudet laajennetaan yhden ohjaajan oikeuksista usean ohjaajan oikeuksiin samassa helikopterityypissä, haltijalla on oltava vähintään 100 tunnin kokemus usean ohjaajan lentotoiminnasta kyseisellä tyypillä.

d)

Sen estämättä, mitä edellisissä alakohdissa säädetään, TRI-kelpuutuksen haltija, jolla on FCL.725 kohdan e alakohdan mukainen tyyppikelpuutus, on oikeutettu saamaan TRI-oikeutensa laajennetuiksi tähän uuteen ilma-alustyyppiin.”

33)

Korvataan FCL.915.TRI kohdan c alakohdan 1 alakohta seuraavasti:

”c)

TRI(SPA)-kelpuutusta varten:

1)

oltava suorittanut hakupäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana vähintään 30 yksittäistä lentoa, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, ilma-aluksen päällikkönä kyseisellä lentokonetyypillä, ja näistä enintään 15 lentoa saa olla suoritettu kyseistä tyyppiä edustavalla simulaatiokoulutuslaitteella; ja”

34)

Muutetaan FCL.930.TRI kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohdan johdantolause seuraavasti:

”a)

TRI-kurssi suoritetaan ilma-aluksella vain, jos simulaatiokoulutuslaitetta ei ole saatavilla ja käytettävissä, ja kurssin on sisällettävä”

b)

Korvataan 3 alakohdan a alakohta seuraavasti:

”3)

yhden ohjaajan ilma-alusten osalta viisi tuntia lentokoulutusta kyseisellä ilma-aluksella tai sitä edustavalla simulaatiokoulutuslaitteella ja usean ohjaajan ilma-alusten osalta 10 tuntia lentokoulutusta ilma-aluksella tai sitä edustavalla simulaatiokoulutuslaitteella;”

c)

Lisätään uusi 4 alakohta seuraavasti:

”4)

seuraava koulutus tapauksen mukaan:

i)

täydentävä erityiskoulutus ennen reittilentämistä valvonnan alaisena (LIFUS);

ii)

täydentävä erityiskoulutus ennen koulutuksen antamista laskuja varten. Simulaatiokoulutuslaitteella annettavaan koulutukseen on kuuluttava ilma-aluksen pakkotilannemenetelmiä koskeva koulutus.”

35)

Korvataan FCL.935.TRI kohta seuraavasti:

FCL.935.TRI Pätevyyden arviointi

a)

Usean ohjaajan lentokoneiden ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden tyyppikouluttajan pätevyyden arviointi suoritetaan lentosimulaattorilla. Jos lentosimulaattoria ei ole saatavilla tai käytettävissä, käytetään ilma-alusta.

b)

Suorituskykyisten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden ja helikoptereiden tyyppikouluttajan pätevyyden arviointi suoritetaan jollakin seuraavista tavoista:

1)

saatavilla ja käytettävissä olevalla lentosimulaattorilla;

2)

jos lentosimulaattoria ei ole saatavilla tai käytettävissä, käyttäen simulaatiokoulutuslaitteen tai -laitteiden ja ilma-aluksen yhdistelmää;

3)

jos simulaatiokoulutuslaitetta ei ole saatavilla tai käytettävissä, ilma-aluksella.”

36)

Korvataan FCL.940.TRI kohta seuraavasti:

FCL.940.TRI Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Voimassaolon jatkaminen

1)

Lentokoneet

TRI(A)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana täytettävä vähintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

i)

suoritettava toinen seuraavista kokonaisen tyyppi- tai määräaikaiskurssin osista: vähintään kolme tuntia kestävä simulaattorikoulutuskerta tai yksi vähintään tunnin kestävä lentoharjoitus, johon kuuluu vähintään kaksi lentoonlähtöä ja laskua;

ii)

suoritettava lennonopettajien kertauskoulutus TRI(A)-kouluttajana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa;

iii)

läpäistävä FCL.935 kohdan mukainen pätevyyden arviointi. Hakijan, joka täyttää FCL.910.TRI kohdan b alakohdan 3 alakohdan vaatimukset, katsotaan täyttävän tämän vaatimuksen.

2)

Helikopterit ja pystysuoraan nousevat lentokoneet

TRI(H)- tai TRI(PL)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on TRI-kelpuutuksen voimassaoloaikana täytettävä vähintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

i)

oltava antanut vähintään 50 tuntia lennonopetusta kullakin ilma-alustyypillä, jota varten hänellä on opetusoikeudet, tai näitä tyyppejä edustavalla simulaatiokoulutuslaitteella, ja niistä vähintään 15 tuntia on oltava annettu TRI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana. TRI(PL)-kelpuutusta varten nämä tunnit on suoritettava tyyppikouluttajana (TRI) tai tyyppitarkastuslentäjänä (TRE) taikka simulaattorikouluttajana (SFI) tai simulaattoritarkastuslentäjänä (SFE). TRI(H)-kelpuutusta varten lennonopettajana (FI), mittarilentokouluttajana (IRI), maalaitekouluttajana (STI) tai tarkastuslentäjänä lennetty aika lasketaan mukaan tähän tarkoitukseen;

ii)

oltava suorittanut lennonopettajien kertauskoulutus tapauksen mukaan TRI(H)- tai TRI(PL)-kouluttajana hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa;

iii)

oltava läpäissyt kelpoisuustodistuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana tapauksen mukaan FCL.935, FCL.910.TRI kohdan b alakohdan 3 alakohdan tai FCL.910.TRI c alakohdan 3 alakohdan mukainen pätevyyden arviointi.

3)

Vähintään joka toisessa TRI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa haltijan on läpäistävä FCL.935 kohdan mukainen pätevyyden arviointi.

4)

Jos tyyppikouluttajalla on kelpuutus useaan saman ryhmän ilma-alustyyppiin, pätevyyden arviointi yhdellä näistä ilma-alustyypeistä jatkaa muiden saman ilma-alusryhmän tyyppien TRI-kelpuutuksen voimassaoloa, ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä.

5)

TRI(H)-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisen erityisvaatimukset

TRI(H)-kouluttajan, jolla on kyseisen tyypin FI(H)-kelpuutus, katsotaan täyttävän a alakohdan vaatimukset. Tässä tapauksessa TRI(H)-kelpuutus on voimassa FI(H)-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivään asti.

b)

Uusiminen

Hakijan on TRI-kelpuutuksen uusimiseksi hakupäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana oltava läpäissyt FCL.935 kohdan mukainen pätevyyden arviointi ja täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

lentokoneilla:

i)

vähintään 30 yksittäistä lentoa kyseisellä lentokonetyypillä, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, ja niistä enintään 15 lentoa saa olla suoritettu lentosimulaattorilla;

ii)

lennonopettajien kertauskoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tyyppikouluttajana, ja koulutuksen on katettava kaikki TRI-kurssin asiaankuuluvat osat.

2)

helikoptereilla ja pystysuoraan nousevilla lentokoneilla:

i)

vähintään 10 tuntia lentoaikaa kyseisellä ilma-alustyypillä, mukaan lukien lentoonlähdöt ja laskut, ja niistä enintään viisi lentoa saa olla suoritettu lentosimulaattorilla tai FTD 2/3:lla;

ii)

lennonopettajien kertauskoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa tyyppikouluttajana, ja koulutuksen on katettava kaikki TRI-kurssin asiaankuuluvat osat.

3)

Jos hakijalla on ollut kelpuutus useaan saman ryhmän ilma-alustyyppiin, pätevyyden arviointi yhdellä näistä ilma-alustyypeistä riittää muiden saman ilma-alusryhmän tyyppien TRI-kelpuutuksen uusintaan, ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä.”

37)

Lisätään FCL.905.CRI kohtaan b alakohdan jälkeen ba alakohta seuraavasti:

”ba)

Luokkakelpuutuskouluttajalla on oikeus antaa opetusta yhden ohjaajan lentokoneiden luokka- ja tyyppikelpuutuksia varten, lukuun ottamatta suorituskykyisiä vaativia yhden ohjaajan lentokoneita, usean ohjaajan lentotoiminnassa edellyttäen, että luokkakelpuutuskouluttaja täyttää jonkin seuraavista ehdoista:

1)

hänellä on tai on ollut TRI-kelpuutus usean ohjaajan lentokoneisiin;

2)

hänellä on vähintään 500 tunnin lentokokemus lentokoneilla usean ohjaajan lentotoiminnassa ja hän on suorittanut MCCI-kurssin FCL.930.MCCI kohdan mukaisesti.”

38)

Korvataan FCL.930.CRI kohdan a alakohdan 3 alakohta seuraavasti:

”3)

viisi tuntia lentokoulutusta monimoottorisilla lentokoneilla tai simulaatiokoulutuslaitteella, joka edustaa kyseistä lentokoneluokkaa tai -tyyppiä, mukaan luettuna vähintään kolme tuntia lentokoneella, tai vähintään kolme tuntia lentokoulutusta yksimoottorisilla lentokoneilla FCL.905.FI kohdan j alakohdan mukaisesti kelpuutetun FI(A)-kouluttajan antamana.”

39)

Korvataan FCL.940.CRI kohta seuraavasti:

FCL.940.CRI Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

CRI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on CRI-kelpuutuksen voimassaoloaikana täytettävä vähintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

1)

antanut vähintään 10 tuntia lennonopetusta luokkakelpuutuskouluttajana. Jos hakijalla on CRI-oikeudet sekä yksimoottorisiin että monimoottorisiin lentokoneisiin, nämä lennonopetustunnit on jaettava tasan yksimoottoristen ja monimoottoristen lentokoneiden välillä;

2)

suorittanut hyväksytyn koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen järjestämän kertauskoulutuksen luokkakelpuutuskouluttajana;

3)

läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin tarpeen mukaan monimoottorisilla tai yksimoottorisilla lentokoneilla.

b)

Vähintään joka toisessa CRI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa haltijan on täytettävä a alakohdan 3 alakohdan vaatimus.

c)

Uusiminen

Jos CRI-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, se uusitaan, jos hakija on 12 kuukauden kuluessa ennen uusimista koskevan hakemuksen jättämistä

1)

suorittanut hyväksytyn koulutusorganisaation tai toimivaltaisen viranomaisen järjestämän kertauskoulutuksen luokkakelpuutuskouluttajana;

2)

läpäissyt FCL.935 kohdan mukaan vaadittavan pätevyyden arvioinnin.”

40)

Korvataan FCL.915.IRI kohdan b alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2)

monimoottoristen helikoptereiden IR(H)-kelpuutuksen hakijan on täytettävä FCL.905.FI kohdan h alakohdan 3 alakohdan ii alakohdan vaatimukset;”

41)

Korvataan FCL.930.IRI kohdan a alakohdan 3 alakohdan ii alakohta seuraavasti:

”ii)

IRI(H)-kelpuutusta varten vähintään 10 tuntia lentokoulutusta helikopterilla, lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FPNT II/III:lla. Jos hakijalla on FI(H)-kelpuutus, tuntimäärä vähennetään vähintään viiteen;”

42)

Korvataan FCL.905.SFI kohta seuraavasti:

FCL.905.SFI Oikeudet ja ehdot

a)

Simulaattorikouluttajalla (SFI) on oikeus antaa lentokoulutusta simulaattorilla asianomaisessa ilma-alusryhmässä

1)

mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista ja uusimista varten edellyttäen, että hänellä on tai on ollut asianomaisen ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutus;

2)

mittarilentokelpuutusten myöntämistä varten edellyttäen, että hänellä on tai on ollut asianomaisen ilma-alusryhmän mittarilentokelpuutus ja hän on suorittanut IRI-kurssin.

b)

Yhden ohjaajan lentokoneiden simulaattorikouluttajalla on oikeus antaa lentokoulutusta simulaattorilla

1)

suorituskykyisten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten, jos hakija hakee oikeuksia yhden ohjaajan lentotoimintaan.

Simulaattorikouluttajan oikeudet voidaan laajentaa lentokoulutukseen suorituskykyisten vaativien yhden ohjaajan lentokoneiden tyyppikelpuutuksia varten usean ohjaajan lentotoiminnassa edellyttäen, että simulaattorikouluttaja täyttää seuraavat ehdot:

i)

hänellä on tai on ollut TRI-kelpuutus usean ohjaajan lentokoneisiin;

ii)

hänellä on vähintään 500 tunnin lentokokemus lentokoneilla usean ohjaajan lentotoiminnassa ja hän on suorittanut FCL.930.MCCI kohdan mukaisen MCCI-kurssin;

2)

MCC- ja MPL-kursseilla perustasolla edellyttäen, että SFI(SPA)-oikeudet on laajennettu usean ohjaajan lentotoimintaan 1 alakohdan mukaisesti.

c)

Usean ohjaajan lentokoneiden simulaattorikouluttajalla on oikeus antaa lentokoulutusta simulaattorilla

1)

tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten usean ohjaajan lentokoneiden osalta sekä, jos hakija hakee oikeutta toimia usean ohjaajan lentotoiminnassa, yhden ohjaajan suorituskykyisten vaativien lentokoneiden osalta;

2)

MCC-kurssilla;

3)

MPL-kurssin perus- ja keskitasolla sekä edistyneellä tasolla edellyttäen, että perustasoa varten hänellä on tai on ollut FI(A)- tai IRI(A)-kelpuutus;

d)

Helikoptereiden simulaattorikouluttajalla on oikeus antaa lentokoulutusta simulaattorilla

1)

helikoptereiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten;

2)

miehistöyhteistyökoulutusta, jos simulaattorikouluttajalla on oikeudet antaa opetusta usean ohjaajan helikoptereita varten.”

43)

Korvataan FCL.910.SFI kohta seuraavasti:

FCL.910.SFI Rajoitetut oikeudet

Simulaattorikouluttajan oikeudet rajoittuvat sen ilma-alustyypin FTD 2/3 -koulutuslaitteeseen tai lentosimulaattoriin, jolla SFI-kurssi on suoritettu.

Oikeudet voidaan laajentaa muihin simulaatiokoulutuslaitteisiin, jotka edustavat muita tyyppejä samassa ilma-alusryhmässä, jos haltija on

a)

suorittanut asiaankuuluvan tyyppikurssin simulaattoriosuuden;

b)

suorittanut kyseisen TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset koulutusosuudet ja lentokoulutuksen simulaatiokoulutusosuuden;

c)

antanut täysimittaisella tyyppikurssilla vähintään kolme tuntia lentokoulutusta, joka liittyy simulaattorikouluttajan tehtäviin, asianomaisella tyypillä tätä tarkoitusta varten valtuutetun tyyppitarkastuslentäjän (TRE) tai simulaattoritarkastuslentäjän (SFE) valvonnassa hyväksyttävästi.

SFI-oikeudet laajennetaan muihin versioihin käyttöönsoveltuvuustietojen mukaisesti, jos simulaattorikouluttaja on suorittanut kyseisen TRI-kurssin tyyppikohtaiset tekniset koulutusosuudet ja lentokoulutuksen simulaatiokoulutusosuuden.”

44)

Korvataan FCL.930.SFI kohdan a alakohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2)

kyseisen TRI-kurssin asiaankuuluvat tekniset koulutusosuudet ja lentokoulutuksen simulaatiokoulutusosuus.”

45)

Korvataan FCL.940.SFI kohta seuraavasti:

FCL.940.SFI Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Voimassaolon jatkaminen

SFI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on ennen SFI-kelpuutuksen voimassaolon päättymistä täytettävä vähintään kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

1)

toiminut simulaatiokoulutuslaitteilla kouluttajana tai tarkastuslentäjänä vähintään 50 tuntia, joista vähintään 15 tuntia SFI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana;

2)

suorittanut kertauskoulutuksen hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa simulaattorikouluttajana;

3)

läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin asiaankuuluvat osat.

b)

Lisäksi hakijan on oltava suorittanut lentosimulaattorilla tarkastuslennot, jotka vaaditaan ilma-alustyyppikelpuutusten myöntämiseksi niihin tyyppeihin, joita varten hakijalla on oikeudet.

c)

Vähintään joka toisessa SFI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamisessa haltijan on täytettävä a alakohdan 3 alakohdan vaatimus.

d)

Jos simulaattorikouluttajalla on kelpuutus useaan saman ryhmän ilma-alustyyppiin, pätevyyden arviointi yhdellä näistä tyypeistä jatkaa muiden saman ilma-alusryhmän tyyppien SFI-kelpuutuksen voimassaoloa, ellei käyttöönsoveltuvuustiedoissa toisin määrätä.

e)

Uusiminen

SFI-kelpuutuksen uusimiseksi hakijan on uusimishakemusta välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden kuluessa oltava täyttänyt seuraavat edellytykset:

1)

suorittanut kertauskoulutuksen hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa simulaattorikouluttajana;

2)

läpäissyt FCL.935 kohdan mukaisen pätevyyden arvioinnin;

3)

suorittanut simulaatiokoulutuslaitteella lentokokeen ilma-alustyyppikelpuutusten myöntämiseksi niihin tyyppeihin, joiden oikeudet uusitaan.”

46)

Korvataan FCL.910.STI kohta seuraavasti:

FCL.910.STI Rajoitetut oikeudet

STI-kelpuutuksen haltijan oikeudet rajoittuvat siihen simulaatiokoulutuslaitteeseen, jolla STI-kurssi on suoritettu.

Oikeudet voidaan laajentaa muihin simulaatiokoulutuslaitteisiin, jotka edustavat muita ilma-alustyyppejä, jos haltija on hakemusta välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden kuluessa

a)

suorittanut CRI- tai TRI-kurssin simulaatiokoulutusosuuden sillä ilma-alusluokalla tai ‐tyypillä, jolle opetusoikeuksia haetaan;

b)

läpäissyt sillä simulaatiokoulutuslaitteella, jolla lentokoulutusta on määrä antaa, tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen tarkastuslennon soveltuvan osan kyseistä ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä varten.

Jos STI(A)-kelpuutuksen haltija antaa opetusta vain perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD), tarkastuslennon on sisällettävä vain PPL(A)-lupakirjan myöntämiseksi vaadittavan lentokokeen tehtävät;

c)

antanut CPL-, IR-, PPL- tai luokka- tai tyyppikelpuutuskurssilla vähintään kolme tuntia lennonopetusta hyväksytyn koulutusorganisaation tätä tarkoitusta varten nimeämän lennonopettajan (FI), lentokoneiden luokkakelpuutuskouluttajan (CRI(A)), mittarilentokouluttajan (IRI) tai tyyppikelpuutuskouluttajan (TRI) valvonnassa, mukaan lukien vähintään yksi tunti lentokoulutusta lennonopettajien tarkastuslentäjän (FIE) valvonnassa asianomaisessa ilma-alusryhmässä.”

47)

Korvataan FCL.915.STI kohta seuraavasti:

FCL.915.STI Edellytykset

a)

Simulaattorikouluttajan kelpuutuksen (STI) hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

hakijalla on tai on hakemusta edeltäneiden kolmen vuoden aikana ollut lentolupakirja ja kouluttajaoikeudet, jotka vastaavat sitä kurssia, jolla opetusta on tarkoitus antaa;

2)

hakija on suorittanut simulaatiokoulutuslaitteella kyseisen luokka- tai tyyppikelpuutuksen tarkastuslennon hakemusta välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

STI(A)-kelpuutuksen hakijan, joka aikoo opettaa vain perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD), on suoritettava vain PPL(A)-lupakirjan myöntämiseksi vaadittavan lentokokeen tehtävät;

b)

Edellä a alakohdassa säädettyjen vaatimusten lisäksi STI(H)-kelpuutuksen hakijan on oltava suorittanut vähintään yksi tunti lentoaikaa tarkkailijana kyseisen helikopterityypin ohjaamossa hakemusta välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana.”

48)

Korvataan FCL.940.STI kohta seuraavasti:

FCL.940.STI STI-kelpuutuksen voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Voimassaolon jatkaminen

STI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi hakijan on STI-kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden kuluessa täytettävä seuraavat edellytykset:

1)

antanut vähintään kolme tuntia lentokoulutusta simulaatiokoulutuslaitteella kokonaisen CPL-, IR- tai PPL-kurssin tai luokka- tai tyyppikelpuutuskurssin osana;

2)

läpäissyt sillä simulaatiokoulutuslaitteella, jolla lentokoulutusta annetaan, tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen tarkastuslennon soveltuvat osat kyseistä ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä varten.

Jos STI(A)-kelpuutuksen haltija antaa opetusta vain perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD), tarkastuslennon on sisällettävä vain PPL(A)-lupakirjan myöntämiseksi vaadittavan lentokokeen tehtävät.

b)

Uusiminen

STI-kelpuutuksen uusimiseksi hakijan on uusimishakemusta välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden kuluessa

1)

oltava suorittanut kertauskoulutus hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa maalaitekouluttajana;

2)

oltava läpäissyt tämän liitteen lisäyksen 9 mukaisen tarkastuslennon soveltuvat osat kyseistä ilma-alusluokkaa tai -tyyppiä varten sillä simulaatiokoulutuslaitteella, jolla lentokoulutusta annetaan.

Jos STI(A)-kelpuutuksen haltija antaa opetusta vain perusmittarilennon harjoituslaitteella (BITD), tarkastuslennon on sisällettävä vain PPL(A)-lupakirjan myöntämiseksi vaadittavan lentokokeen tehtävät;

3)

oltava antanut kokonaisella CPL-, IR-, PPL- tai luokka- tai tyyppikelpuutuskurssilla vähintään kolme tuntia lennonopetusta hyväksytyn koulutusorganisaation tätä tarkoitusta varten nimeämän lennonopettajan (FI), luokkakelpuutuskouluttajan (CRI), mittarilentokouluttajan (IRI) tai tyyppikelpuutuskouluttajan (TRI) valvonnassa, mukaan lukien vähintään yksi tunti lentokoulutusta lennonopettajien tarkastuslentäjän (FIE) valvonnassa asianomaisessa ilma-alusryhmässä.”

49)

Korvataan FCL.1000 kohta seuraavasti:

FCL.1000 Tarkastuslentäjän valtuutukset

a)

Yleistä

Tarkastuslentäjän valtuutuksen haltijalla on oltava

1)

niitä lupakirjoja, kelpuutuksia tai valtuutuksia vastaava lupakirja, kelpuutus tai valtuutus, joita varten hänellä on oikeus ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja, sekä oikeus antaa opetusta niitä varten, jollei tässä liitteessä muuta määrätä;

2)

kelpoisuus toimia ilma-aluksen päällikkönä lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden arvioinnin aikana, jos ne suoritetaan ilma-aluksella.

b)

Erityisehdot:

1)

Jos tässä luvussa asetettujen vaatimusten täyttäminen ei ole mahdollista, toimivaltainen viranomainen voi antaa erityisvaltuutuksen, jolla annetaan oikeudet lentokokeiden ja tarkastuslentojen suorittamiseen sekä pätevyyden arviointiin, kun on otettu käyttöön

i)

jäsenvaltiossa tai lentotoiminnan harjoittajan kalustossa uusi ilma-alus;

ii)

tämän liitteen mukaisia uusia kursseja.

Tällainen valtuutus on rajoitettava uuden ilma-alustyypin käyttöönottoon tarvittaviin lentokokeisiin, tarkastuslentoihin ja pätevyyden arviointeihin tai uuteen kurssiin, eikä sen voimassaoloaika saa missään tapauksessa ylittää yhtä vuotta.

2)

Edellä b alakohdan 1 alakohdan mukaisesti myönnettyjen valtuutusten haltijoiden, jotka aikovat hakea tarkastuslentäjän valtuutusta, on täytettävä kyseistä tarkastuslentäjän valtuutuksen luokkaa koskevat edellytykset ja voimassaolon jatkamista koskevat vaatimukset.

3)

Jos pätevää tarkastuslentäjää ei ole käytettävissä, toimivaltaiset viranomaiset voivat tapauskohtaisesti antaa valtuutuksen lentokokeiden, tarkastuslentojen ja pätevyyden arviointien suorittamiseen sellaisille tarkastajille tai tarkastuslentäjille, jotka eivät täytä asiaankuuluvia a alakohdan mukaisia kouluttaja-, tyyppi- tai luokkakelpuutuksen vaatimuksia.

c)

Jäsenvaltioiden alueen ulkopuolella suoritettavat tarkastuslennot

1)

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, kun lentokoe tai tarkastuslento suoritetaan niiden alueiden ulkopuolella, joista jäsenvaltiot ovat Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastuussa, toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä tarkastuslentäjän valtuutus hakijalle, jolla on Chicagon yleissopimuksen liitteen 1 mukainen lentolupakirja, edellyttäen että

i)

hakijalla on vähintään niitä lupakirjoja, kelpuutuksia tai valtuutuksia vastaava lupakirja, kelpuutus tai valtuutus, joita varten hänellä on oikeus ottaa vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja, ja joka tapauksessa vähintään CPL-lupakirja;

ii)

hakijalla on kelpoisuus toimia ilma-aluksen päällikkönä ilma-aluksella suoritettavan lentokokeen, tarkastuslennon tai pätevyyden arvioinnin aikana;

iii)

hakija täyttää tässä luvussa asetetut vaatimukset kyseisen tarkastuslentäjän valtuutuksen myöntämiselle; ja

iv)

hakija osoittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tuntevansa eurooppalaiset ilmailun turvallisuussäännöt niin hyvin, että voi käyttää tämän liitteen mukaisia tarkastuslentäjän oikeuksia.

2)

Edellä 1 alakohdassa tarkoitettu valtuutus antaa oikeuden ottaa vastaan lentokokeita ja tarkastuslentoja ainoastaan

i)

niiden alueiden ulkopuolella, joista jäsenvaltiot Chicagon yleissopimuksen mukaisesti vastaavat; ja

ii)

lentäjiltä, joilla on riittävä kielitaito siinä kielessä, jolla lentokoe tai tarkastuslento suoritetaan.”

50)

Korvataan FCL.1005 kohta seuraavasti:

FCL.1005 Oikeuksien rajoittaminen eturistiriitojen vuoksi

Tarkastuslentäjä ei saa

a)

ottaa vastaan lentokokeita tai pätevyyden arviointeja lupakirjan, kelpuutuksen tai valtuutuksen myöntämiseksi hakijalta, jolle hän on antanut yli 25 prosenttia sitä lupakirjaa, kelpuutusta tai valtuutusta varten vaaditusta lentokoulutuksesta, jota varten lentokoe tai pätevyyden arviointi suoritetaan; ja

b)

ottaa vastaan lentokokeita tai tarkastuslentoja tai suorittaa pätevyyden arviointeja, jos hän arvioi jonkin asian saattavan vaikuttaa objektiivisuuteensa.”

51)

Korvataan FCL.1025 kohta seuraavasti:

FCL.1025 Tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaolo, voimassaolon jatkaminen ja uusiminen

a)

Voimassaolo

Tarkastuslentäjän valtuutus on voimassa kolme vuotta.

b)

Voimassaolon jatkaminen

Tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaolon jatkamiseksi haltijan on täytettävä seuraavat ehdot:

1)

hän on suorittanut ennen valtuutuksen voimassaoloajan päättymistä vähintään kuusi lentokoetta, tarkastuslentoa tai pätevyyden arviointia;

2)

hän on valtuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana suorittanut toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän tarkastuslentäjän kertauskurssin, jonka järjestää toimivaltainen viranomainen tai hyväksytty koulutusorganisaatio. Purjelentokoneiden tai ilmapallojen tarkastuslentäjän valtuutuksen haltija on voinut suorittaa valtuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation järjestämän ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän tarkastuslentäjän kertauskurssin;

3)

edellä olevan 1 alakohdan mukaisista lentokokeista, tarkastuslennoista tai pätevyyden arvioinneista yhden on oltava suoritettu tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaolon päättymispäivää välittömästi edeltävien 12 kuukauden aikana, ja

i)

oltava toimivaltaisen viranomaisen tarkastajan tai tarkastuslentäjän valtuutuksesta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen erikseen valtuuttaman kokeneen tarkastuslentäjän arvioima; tai

ii)

täytettävä FCL.1020 kohdan vaatimukset.

Jos valtuutuksen voimassaolon jatkamisen hakijalla on oikeudet useammassa kuin yhdessä tarkastuslentäjän luokassa, kaikkien tarkastuslentäjän oikeuksien voimassaoloa voidaan toimivaltaisen viranomaisen suostumuksella jatkaa, jos hakija täyttää FCL.1020 kohdan b alakohdan 1 ja 2 alakohdan vaatimukset yhdessä tarkastuslentäjän valtuutuksen luokassa.

c)

Uusiminen

Jos valtuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on oltava täyttänyt b alakohdan 2 alakohdan ja FCL.1020 kohdan vaatimukset uusimishakemusta välittömästi edeltäneiden 12 kuukauden aikana, ennen kuin hän voi jatkaa oikeuksien käyttämistä.

d)

Tarkastuslentäjän valtuutuksen voimassaoloa jatketaan tai se uusitaan vain, jos hakija osoittaa edelleen täyttävänsä FCL.1010 ja FCL.1030 kohdan vaatimukset.”

52)

Muutetaan FCL.1005.TRE kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohdan 5 alakohta seuraavasti:

”5)

pätevyyden arviointeja TRI- tai SFI-kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten kyseisessä ilma-alusryhmässä edellyttäen, että hän on toiminut tyyppitarkastuslentäjänä vähintään kolme vuotta ja suorittanut FCL.1015 kohdan b alakohdan mukaisen erityiskoulutuksen pätevyyden arviointia varten.”

b)

Korvataan b alakohdan 4 alakohta seuraavasti:

”4)

pätevyyden arviointeja TRI(H)- tai SFI(H)-kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että hän on toiminut tyyppitarkastuslentäjänä vähintään kolme vuotta ja suorittanut FCL.1015 kohdan b alakohdan mukaisen erityiskoulutuksen pätevyyden arviointia varten.”

53)

Korvataan FCL.1005.CRE kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

tarkastuslentoja:

1)

luokka- ja tyyppikelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten;

2)

mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista varten edellyttäen, että hänellä on vähintään 1 500 tuntia lentokokemusta lentokoneen ohjaajana ja vähintään 450 tuntia IFR-lentoaikaa;

3)

mittarilentokelpuutusten uusimista varten edellyttäen, että hän täyttää FCL.1010.IRE kohdan a alakohdan vaatimukset; ja

4)

EIR-kelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että hänellä on vähintään 1 500 tuntia lentokokemusta lentokoneen ohjaajana ja hän täyttää FCL.1010.IRE kohdan a alakohdan 2 alakohdan vaatimukset.”

54)

Korvataan FCL.1010.CRE kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

hakijalla on oltava CRI- tai FI-kelpuutus opetusoikeuksilla kyseiseen luokkaan tai tyyppiin;”

55)

Korvataan FCL.1010.IRE kohta seuraavasti:

FCL.1010.IRE Edellytykset

a)

Lentokoneiden mittaritarkastuslentäjä (IRE(A))

Lentokoneiden IRE-valtuutuksen hakijalla on oltava IRI(A)- tai FI(A)-kelpuutus ja oikeus antaa opetusta IR(A)-kelpuutusta varten, ja hänen on oltava suorittanut

1)

2 000 tuntia lentoaikaa lentokoneiden ohjaajana; ja

2)

450 tuntia mittarilentoaikaa, ja siitä 250 tuntia kouluttajana.

b)

Helikoptereiden mittaritarkastuslentäjä (IRE(H))

Helikoptereiden IRE-valtuutuksen hakijalla on oltava IRI(H)- tai FI(H)-kelpuutus ja oikeus antaa opetusta IR(H)-kelpuutusta varten, ja hänen on oltava suorittanut

1)

2 000 tuntia lentoaikaa helikoptereiden ohjaajana; ja

2)

300 tuntia mittarilentoaikaa helikoptereilla, ja siitä 200 tuntia kouluttajana.

c)

Ilmalaivojen mittaritarkastuslentäjä (IRE(As))

Ilmalaivojen IRE-valtuutuksen hakijalla on oltava IRI(As)- tai FI(As)-kelpuutus ja oikeus antaa opetusta IR(As)-kelpuutusta varten, ja hänen on oltava suorittanut

1)

500 tuntia lentoaikaa ilmalaivojen ohjaajana; ja

2)

100 tuntia mittarilentoaikaa ilmalaivoilla, ja siitä 50 tuntia kouluttajana.”

56)

Korvataan FCL.1005.SFE kohta seuraavasti:

FCL.1005.SFE Oikeudet ja ehdot

a)

Lentokoneiden simulaattoritarkastuslentäjä (SFE(A)) ja pystysuoraan nousevien lentokoneiden simulaattoritarkastuslentäjä (SFE(PL))

Lentokoneiden tai pystysuoraan nousevien lentokoneiden simulaattoritarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan lentosimulaattorilla, tai 5 alakohdassa tarkoitettuja arviointeja varten soveltuvalla simulaatiokoulutuslaitteella

1)

lentokokeita ja tarkastuslentoja lentokoneiden tai pystysuoraan nousevien lentokoneiden tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten;

2)

tarkastuslentoja mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista tai uusimista varten tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamisen tai uusimisen yhteydessä edellyttäen, että hän on läpäissyt kyseisellä ilma-alustyypillä viimeksi kuluneena vuonna tarkastuslennon, johon on sisältynyt mittarilentokelpuutus;

3)

lentokokeita ATPL(A)-lupakirjan myöntämistä varten;

4)

lentokokeita MPL-lupakirjan myöntämistä varten edellyttäen, että hän täyttää FCL.925 kohdan vaatimukset; ja

5)

pätevyyden arviointeja SFI-kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten kyseisessä ilma-alusryhmässä edellyttäen, että hän on toiminut lentokoneiden simulaattoritarkastuslentäjänä vähintään kolme vuotta ja suorittanut FCL.1015 kohdan b alakohdan mukaisen erityiskoulutuksen pätevyyden arviointia varten.

b)

Helikoptereiden simulaattoritarkastuslentäjä SFE(H)

Helikoptereiden simulaattoritarkastuslentäjällä on oikeus ottaa vastaan lentosimulaattorilla, tai 4 alakohdassa tarkoitettuja arviointeja varten soveltuvalla simulaatiokoulutuslaitteella

1)

lentokokeita ja tarkastuslentoja tyyppikelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista ja uusimista varten;

2)

tarkastuslentoja mittarilentokelpuutusten voimassaolon jatkamista ja uusimista varten tyyppikelpuutuksen voimassaolon jatkamisen tai uusimisen yhteydessä edellyttäen, että simulaattoritarkastuslentäjä on läpäissyt kyseisellä ilma-alustyypillä tarkastuslentoa edeltäneenä vuonna tarkastuslennon, johon on sisältynyt myös mittarilentokelpuutus;

3)

lentokokeita ATPL(H)-lupakirjan myöntämistä varten; ja

4)

pätevyyden arviointeja SFI(H)-kelpuutusten myöntämistä, voimassaolon jatkamista tai uusimista varten edellyttäen, että hän on toiminut helikoptereiden simulaattoritarkastuslentäjänä vähintään kolme vuotta ja suorittanut FCL.1015 kohdan b alakohdan mukaisen erityiskoulutuksen pätevyyden arviointia varten.”

57)

Korvataan FCL.1010.SFE kohta seuraavasti:

FCL.1010.SFE Edellytykset

a)

Lentokoneiden simulaattoritarkastuslentäjä (SFE(A))

SFE(A)-valtuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat ehdot:

1)

usean ohjaajan lentokoneiden osalta:

i)

hakijalla on oltava tai oltava ollut ATPL(A)-lupakirja ja tyyppikelpuutus kyseiseen lentokonetyyppiin;

ii)

hakijalla on oltava SFI(A)-kelpuutus kyseiseen lentokonetyyppiin; ja

iii)

hakijalla on oltava vähintään 1 500 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan lentokoneiden ohjaajana;

2)

vaativien suorituskykyisten yhden ohjaajan lentokoneiden osalta:

i)

hakijalla on oltava tai oltava ollut CPL(A)- tai ATPL(A)-lupakirja ja tyyppikelpuutus kyseiseen lentokonetyyppiin;

ii)

hakijalla on oltava SFI(A)-kelpuutus kyseiseen lentokoneluokkaan tai ‐tyyppiin;

iii)

hakijalla on oltava vähintään 500 tuntia lentoaikaa yhden ohjaajan lentokoneiden ohjaajana;

3)

SFE-valtuutuksen myöntämistä varten hakijan on oltava antanut vähintään 50 tuntia synteettistä lentokoulutusta TRI(A)- tai SFI(A)-kouluttajana kyseisellä tyypillä.

b)

Helikoptereiden simulaattoritarkastuslentäjä (SFE(H))

SFE(H)-valtuutuksen hakijan on täytettävä seuraavat ehdot:

1)

hakijalla on oltava tai oltava ollut ATPL(H)-lupakirja ja tyyppikelpuutus kyseiseen helikopterityyppiin;

2)

hakijalla on oltava SFI(H)-kelpuutus kyseiseen helikopterityyppiin;

3)

hakijalla on oltava vähintään 1 000 tuntia lentoaikaa usean ohjaajan helikopterien ohjaajana;

4)

SFE-valtuutuksen myöntämistä varten hakijan on oltava antanut vähintään 50 tuntia synteettistä lentokoulutusta TRI(H)- tai SFI(H)-kouluttajana kyseisellä tyypillä.”

58)

Korvataan lisäyksessä 1 oleva 1.1 ja 1.2 kohta seuraavasti:

”1.1

LAPL-lupakirjan myöntämistä varten toisen ilma-alusryhmän LAPL-lupakirjan haltijalle on hyvitettävä täysimääräisesti FCL.120 kohdassa lueteltujen yhteisten oppiaineiden teoriatiedot. Oppiaineessa ’lentosuunnistus’ hyvitys tehdään kuitenkin vain, kun LAPL(A)-lupakirjan haltija hakee LAPL(H)-lupakirjan myöntämistä tai LAPL(H)-lupakirjan haltija hakee LAPL(A) -lupakirjan myöntämistä.

1.2

LAPL(A)-, LAPL(H)- tai PPL-lupakirjan myöntämistä varten toisen ilma-alusryhmän PPL-, CPL- tai ATPL-lupakirjan haltijalle on hyvitettävä täysimääräisesti FCL.215 kohdan a alakohdan 1 alakohdassa lueteltujen yhteisten oppiaineiden teoriatiedot.”

59)

Lisätään lisäykseen 1 uusi 1.2a kohta seuraavasti:

”1.2a

LAPL(B)-, LAPL(S)-, BPL- tai SPL-lupakirjan myöntämistä varten toisen ilma-alusryhmän lupakirjan haltijalle on hyvitettävä täysimääräisesti FCL.215 kohdan b alakohdan 1 alakohdassa lueteltujen yhteisten oppiaineiden teoriatiedot.”

60)

Korvataan lisäyksessä 3 olevan A osan 9 alakohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta enintään 55 tuntia saa olla päällikköoppilaana. Mittarilentoaikaa päällikköoppilaana voidaan lukea lentoajaksi ilma-aluksen päällikkönä enintään 20 tuntia;”

61)

Korvataan lisäyksessä 3 olevan C osan 8 alakohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta enintään 55 tuntia saa olla päällikköoppilaana. Mittarilentoaikaa päällikköoppilaana voidaan lukea lentoajaksi ilma-aluksen päällikkönä enintään 20 tuntia;”

62)

Korvataan lisäyksessä 3 olevan D osan 8 alakohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

70 tuntia ilma-aluksen päällikkönä, josta enintään 55 tuntia saa olla päällikköoppilaana;”

63)

Korvataan lisäyksessä 3 olevan E osan 3 alakohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

oltava suorittanut 150 tuntia lentoaikaa.

Lukuun ottamatta vaatimusta ilma-aluksen päällikkönä lentokoneilla lennetystä 50 tunnista, ilma-aluksen päällikkönä muilla ilma-alusryhmillä lennetyt tunnit voidaan laskea mukaan 150 tunnin lentoaikaan lentokoneilla seuraavissa tapauksissa:

1)

20 tuntia helikoptereilla, jos hakijalla on PPL(H)-lupakirja;

2)

50 tuntia helikoptereilla, jos hakijalla on CPL(H)-lupakirja;

3)

10 tuntia TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla;

4)

20 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on PPL(As)-lupakirja;

5)

50 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on CPL(As)-lupakirja.”

64)

Korvataan lisäyksessä 3 olevan K osan 3 alakohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

oltava suorittanut 155 tuntia lentoaikaa, mukaan lukien 50 tuntia ilma-aluksen päällikkönä helikoptereilla, ja siitä 10 tuntia on oltava matkalentoa.

Lukuun ottamatta vaatimusta ilma-aluksen päällikkönä helikoptereilla lennetystä 50 tunnista, ilma-aluksen päällikkönä muilla ilma-alusryhmillä lennetyt tunnit voidaan laskea mukaan 155 tunnin lentoaikaan helikoptereilla seuraavissa tapauksissa:

1)

20 tuntia lentokoneilla, jos hakijalla on PPL(A)-lupakirja;

2)

50 tuntia lentokoneilla, jos hakijalla on CPL(A)-lupakirja;

3)

10 tuntia TMG-moottoripurjelentokoneilla tai purjelentokoneilla;

4)

20 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on PPL(As)-lupakirja;

5)

50 tuntia ilmalaivoilla, jos hakijalla on CPL(As)-lupakirja;”

65)

Korvataan lisäyksessä 7 olevaan ilma-alusryhmän ”Lentokoneet” taulukko LENTOKOKEEN SISÄLTÖ seuraavalla taulukolla:

Lentokoneet

OSA 1 – TOIMENPITEET ENNEN LENTOA JA LÄHTÖMENETELMÄT

Tarkistuslistan käyttöä, hyvää ilmailutapaa, jäänesto- ja jäänpoistomenetelmiä ym. tarkkaillaan kaikissa lentokokeen osissa

a

Lentokäsikirjan (tai vastaavan) käyttö, erityisesti suoritusarvolaskelmat, massan ja massakeskiön määritys

b

Ilmaliikennepalvelun asiakirjojen ja säätietojen käyttö

c

Operatiivisen ja ATC-lentosuunnitelman laatiminen IFR-lentoa varten

d

Lähtö-, saapumis- ja lähestymismenetelmien edellyttämien suunnistuslaitteiden tunnistus

e

Lentoa edeltävä tarkastus

f

Sääminimit

g

Rullaus

h

PBN-lähtömenetelmä (tarvittaessa):

– Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu navigointijärjestelmään; ja – Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen lähtömenetelmäkarttaan.

i

Lentoonlähdön valmistelu, lentoonlähtö

j (°)

Siirtyminen mittarilentoon

k (°)

Mittarilähtömenetelmät, PBN-menetelmät mukaan luettuina, ja korkeusmittarin asetus

l (°)

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 2 – ILMA-ALUKSEN YLEINEN KÄSITTELY (°)

a

Lentokoneen ohjaaminen yksinomaan mittarien avulla, mukaan lukien vaakalento eri nopeuksilla, trimmaus

b

Nousu- ja liukukaarrot mittarikaartona

c

Oikaisu epätavallisista asennoista, mukaan lukien kaarrot säilyttäen 45 asteen kallistuksen ja jyrkät liukukaarrot

d (*1)

Oikaisu lähestyvästä sakkauksesta vaakalennossa, nousu- tai liukukaarrossa ja laskuasussa

e

Lentäminen vajaalla mittaristolla: vakaa nousu tai laskeutuminen mittarikaartona ennalta määrättyihin ohjaussuuntiin, oikaisu epätavallisista asennoista

OSA 3 – MATKALENNON IFR-MENETELMÄT (°)

a

Radiosuunnistuslaitteiden ohjauksen seuraaminen ja hakeutuminen määrätylle linjalle, esim. NDB, VOR, tai reittipisteiden välisen lentosuunnan noudattaminen

b

Navigointijärjestelmän ja radiosuunnistuslaitteiden käyttö

c

Vaakalento, ohjaussuunnan, korkeuden ja ilmanopeuden hallinta, tehonsäätö, trimmaus

d

Korkeusmittarin asetukset

e

Aika-arviot ja niiden korjaaminen (reittiodotus, jos tarpeen)

f

Lennon edistymisen seuranta, operatiivinen lentosuunnitelma, polttoaineenkulutuksen seuranta, järjestelmien valvonta

g

Jäänestomenetelmät, tarvittaessa simuloituina

h

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 3a – SAAPUMISMENETELMÄT

a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset ja asemien tunnistus (tarvittaessa)

b

Saapumismenetelmät, korkeusmittarin tarkistus

c

Korkeus- ja nopeusrajoitteet (tarvittaessa)

d

PBN-saapumismenetelmä (tarvittaessa):

– Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu navigointijärjestelmään; ja – Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen saapumismenetelmäkarttaan.

OSA 4 (°) – 3D-LÄHESTYMISET (++)

a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset

Liukukulman tarkistus

RNP APCH -lähestymisissä:

– Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu navigointijärjestelmään; ja – Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen lähestymismenetelmäkarttaan.

b

Lähestymisen ja laskun valmistelu, mukaan lukien korkeuden vähennykseen, lähestymiseen ja laskuun liittyvät tarkistukset, myös suunnistuslaitteiden tunnistaminen

c (+)

Odotusmenetelmä

d

Julkaistun lähestymismenetelmän noudattaminen

e

Kellon käyttö lähestymisessä

f

Korkeuden, nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta (vakaa lähestyminen)

g (+)

Ylösveto

h (+)

Keskeytetyn lähestymisen menetelmä/lasku

i

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 5 (°) – 2D-LÄHESTYMISET (++)

a

Suunnistuslaitteiden asetukset ja tarkistukset

RNP APCH -lähestymisissä:

– Tarkistus sen varmistamiseksi, että oikea menetelmä on ladattu navigointijärjestelmään; ja – Navigointijärjestelmän näytön tietojen vertaaminen lähestymismenetelmäkarttaan.

b

Lähestymisen ja laskun valmistelu, mukaan lukien korkeuden vähennykseen, lähestymiseen ja laskuun liittyvät tarkistukset, myös suunnistuslaitteiden tunnistaminen

c (+)

Odotusmenetelmä

d

Julkaistun lähestymismenetelmän noudattaminen

e

Kellon käyttö lähestymisessä

f

Korkeus/etäisyys lähestymisen keskeytyspisteestä (MAPT), nopeuden ja ohjaussuunnan hallinta (vakaa lähestyminen), lentokorkeuden portaittainen vähentäminen (SDF) tarvittaessa

g (+)

Ylösveto

h (+)

Keskeytetyn lähestymisen menetelmä/lasku

i

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

OSA 6 – TOIMINTA MOOTTORIHÄIRIÖTILANTEISSA (vain monimoottorisilla lentokoneilla) (°)

a

Simuloitu moottorihäiriö lentoonlähdön jälkeen tai ylösvedossa

b

Lähestyminen, ylösveto ja keskeytetty lähestyminen moottorihäiriötä jäljitellen

c

Lähestyminen ja lasku moottorihäiriötä jäljitellen

d

Yhteydenpito lennonjohtoon – selvitysten noudattaminen, radiopuhelinliikenne

66)

Korvataan lisäys 8 seuraavasti:

”LISÄYS 8

Mittarilento-osuuden hyvittäminen luokka- tai tyyppikelpuutusta varten suoritettavalla tarkastuslennolla

A.   Lentokoneet

Hyvitystä annetaan vain, jos kelpuutuksen haltija haluaa jatkaa yksimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden tai monimoottoristen yhden ohjaajan lentokoneiden mittarilento-oikeuksien voimassaoloa tai uusia ne.

Jos suoritetaan mittarilento-osuuden sisältävä lentokoe tai tarkastuslento ja haltijalla on voimassa oleva:

Hyvitys annetaan seuraavien tarkastuslentojen mittarilento-osuudesta:

Usean ohjaajan lentokoneen tyyppikelpuutus;

Suorituskykyisen vaativan yhden ohjaajan lentokoneen tyyppikelpuutus

Yksimoottorisen lentokoneen luokkakelpuutus (*2), ja

Yksimoottorisen lentokoneen tyyppikelpuutus (*2), ja

Monimoottorisen yhden ohjaajan lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus lukuun ottamatta suorituskykyisten vaativien lentokoneiden tyyppikelpuutuksia, hyvitys vain lisäyksessä 9 olevan B osan 5 kohdassa tarkoitetun tarkastuslennon osasta 3B

Monimoottorisen yhden ohjaajan lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus lukuun ottamatta suorituskykyisten vaativien lentokoneiden tyyppikelpuutuksia, suoritettu yhden ohjaajan miehistöllä

Yksimoottorisen lentokoneen luokkakelpuutus, ja

Yksimoottorisen lentokoneen tyyppikelpuutus, ja

Monimoottorisen yhden ohjaajan lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus lukuun ottamatta suorituskykyisten vaativien lentokoneiden tyyppikelpuutuksia

Monimoottorisen yhden ohjaajan lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus lukuun ottamatta suorituskykyisten vaativien lentokoneiden tyyppikelpuutuksia, rajoitettu usean ohjaajan lentotoimintaan

Yksimoottorisen lentokoneen luokkakelpuutus (*2), ja

Yksimoottorisen lentokoneen tyyppikelpuutus (*2), ja

Monimoottorisen yhden ohjaajan lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus lukuun ottamatta suorituskykyisten vaativien lentokoneiden tyyppikelpuutuksia (*2).

Yksimoottorisen yhden ohjaajan lentokoneen luokka- tai tyyppikelpuutus

Yksimoottorisen lentokoneen luokkakelpuutus, ja

Yksimoottorisen lentokoneen tyyppikelpuutus

B.   Helikopterit

Hyvitystä annetaan vain, jos kelpuutuksen haltija haluaa jatkaa yksimoottoristen helikoptereiden tai monimoottoristen yhden ohjaajan helikoptereiden mittarilento-oikeuksien voimassaoloa.

Jos suoritetaan mittarilento-osuuden sisältävä lentokoe tai tarkastuslento

ja tarkastettavalla on voimassa oleva:

Hyvitys annetaan seuraavien tarkastuslentojen

mittarilento-osuudesta:

Usean ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus

Yksimoottorisen helikopterin tyyppikelpuutus (*3) ja

Monimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus (*3).

Monimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus, suoritettu yhden ohjaajan miehistöllä

Yksimoottorisen helikopterin tyyppikelpuutus (*3) ja

Monimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus (*3).

Monimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus, rajoitettu usean ohjaajan lentotoimintaan

Yksimoottorisen helikopterin tyyppikelpuutus (*3); ja

Monimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus (*3).

Yksimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus, suoritettu yhden ohjaajan miehistöllä

Yksimoottorisen yhden ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus, suoritettu yhden ohjaajan miehistöllä

67)

Muutetaan lisäyksessä 9 oleva B jakso seuraavasti:

a)

Korvataan 5 kohdan k alakohdassa kohdassa oleva taulukko seuraavasti:

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Lentotoiminnan laji

SP

MP

SP → MP (ensimmäinen kerta)

MP → SP (ensimmäinen kerta)

SP + MP

 

Koulutus

Lentokoe/tarkastuslento

Koulutus

Lentokoe/tarkastuslento

Koulutus

Lentokoe/tarkastuslento

Koulutus, lentokoe ja tarkastuslento (yksimoottoriset lentokoneet)

Koulutus, lentokoe ja tarkastuslento (monimoottoriset lentokoneet)

Yksimoottoriset lentokoneet

Monimoottoriset lentokoneet

Myöntäminen ensimmäisen kerran

Vaativa yhden ohjaajan lentokone

Osat

1–6

1–7

Osat

1–6

1–6

Osat 1–7

Osa

1–6

MCC

CRM

Inhimilliset tekijät

TEM

Osa 7

Osat

1–6

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 ja tarvittaessa yksi lähestyminen osasta 3B

1.6, osa 6 ja tarvittaessa yksi lähestyminen osasta 3B

 

 

Voimassaolon jatkaminen

Vaativa yhden ohjaajan lentokone

Ei sovellu

Ei sovellu

Osat

1–6

1-6

Ei sovellu

Osat

1–6

Ei sovellu

Ei sovellu

Ei sovellu

Ei sovellu

MPO:

Osat 1–7 (koulutus)

Osat 1–6 (lentokoe)

SPO:

1.6, 4.5, 4.6, 5.2 ja tarvittaessa yksi lähestyminen osasta 3B

MPO:

Osat 1–7 (koulutus)

Osat 1–6 (lentokoe)

SPO:

1.6, osa 6 ja tarvittaessa yksi lähestyminen osasta 3B

Uusiminen

Vaativa yhden ohjaajan lentokone

FCL.740

Osat

1–6

1–6

FCL.740

Osat

1–6

Ei sovellu

Ei sovellu

Ei sovellu

Ei sovellu

Koulutus: FCL.740

Tarkastuslento: samoin kuin voimassaolon jatkaminen

Koulutus: FCL.740

Tarkastuslento: samoin kuin voimassaolon jatkaminen”

b)

Korvataan 5 kohdan l alakohdan jälkeen taulukossa 7.2.2 kohdan harjoitusta koskeva rivi seuraavasti:

”7.2.2

Seuraavat oikaisuharjoitukset:

oikaisu nokka ylös -asennosta eri kallistuskulmilla; ja

oikaisu nokka alas -asennosta eri kallistuskulmilla.

P

X

Tätä harjoitusta ei saa suorittaa lentokoneella.”

 

 

 

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite VI (osa ARA) seuraavasti:

68)

Korvataan ARA.GEN.220 kohdan a alakohdan 11 ja 12 alakohta ja lisätään uusi a alakohdan 13 alakohta seuraavasti:

”11)

turvallisuustiedot ja seurantatoimenpiteet;

12)

asetuksen (EU) 2018/1139 71 artiklan mukaisten joustavuussäännösten käyttäminen; ja

13)

ORA.ATO.135 kohdan a alakohdassa ja DTO.GEN.240 kohdan a alakohdassa säädetty ilma-alusten arviointi- ja hyväksyntämenettely.”

69)

Lisätään uusi ARA.GEN.360 kohta seuraavasti:

”ARA.GEN.360 Toimivaltaisen viranomaisen vaihtaminen

a)

Toimivaltaisen viranomaisen, joka saa lupakirjan haltijalta pyynnön toimivaltaisen viranomaisen vaihtamisesta liitteen I (osa FCL) FCL.015 kohdan d alakohdassa määritetyllä tavalla, on ilman aiheetonta viivytystä pyydettävä lupakirjan haltijan toimivaltaista viranomaista siirtämään seuraavat:

1)

lupakirjan varmennus;

2)

jäljennökset toimivaltaisen viranomaisen ARA.GEN.220 ja ARA.MED.150 kohdan mukaisesti pitämistä lupakirjan haltijan terveystiedoista. Terveystiedot on siirrettävä liitteessä IV (osa MED) olevan MED.A.015 kohdan mukaisesti, ja niihin on sisällyttävä lääketieteellisen asiantuntijan tarkistama ja allekirjoittama yhteenveto hakijan terveydentilasta.

b)

Siirtävän toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä ARA.GEN.220 kohdan, ARA.FCL.120 kohdan ja ARA.MED.150 kohdan mukaisesti lupakirjan haltijan alkuperäiset lupakirja- ja terveystiedot.

c)

Vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on ilman aiheetonta viivytystä myönnettävä lupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus uudelleen edellyttäen, että se on vastaanottanut ja käsitellyt kaikki a alakohdassa tarkoitetut asiakirjat. Kun vastaanottava toimivaltainen viranomainen on myöntänyt lupakirjan ja lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen uudelleen, sen on välittömästi pyydettävä lupakirjan haltijaa luovuttamaan sille siirtävän toimivaltaisen viranomaisen myöntämä lupakirja ja siihen liittyvä lääketieteellinen kelpoisuustodistus.

d)

Vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen on välittömästi ilmoitettava siirtävälle toimivaltaiselle viranomaiselle siitä, että se on myöntänyt lupakirjan ja lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen uudelleen lupakirjan haltijalle ja että lupakirjan haltija on luovuttanut lupakirjan ja lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen c alakohdan mukaisesti. Siirtävä toimivaltainen viranomainen vastaa kyseiselle lupakirjan haltijalle alun perin annetusta lupakirjasta ja lääketieteellisestä kelpoisuustodistuksesta, kunnes tällainen ilmoitus on vastaanotettu. ”

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite VII (osa ARA) seuraavasti:

70)

Korvataan ORA.ATO.135 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Hyväksytyn koulutusorganisaation on käytettävä annettavan koulutuksen kannalta asianmukaisin laittein varustettuja ilma-aluksia tai simulaatiokoulutuslaitteita. Lentokaluston on koostuttava ilma-aluksista, jotka täyttävät kaikki asetuksessa (EU) 2018/1139 määritellyt vaatimukset. Ilma-alusta, joka kuuluu asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä I olevan a, b, c tai d alakohdan soveltamisalaan, voidaan käyttää koulutukseen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

1)

toimivaltainen viranomainen on arviointimenettelyssä vahvistanut turvallisuustason, joka on verrattavissa asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä II asetetuissa keskeisissä vaatimuksissa määritettyyn tasoon;

2)

toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ilma-aluksen käytön koulutukseen hyväksytyssä koulutusorganisaatiossa.”

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 liite VIII (osa DTO) seuraavasti:

71)

Korvataan DTO.GEN.240 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Ilmoituksenvaraisen koulutusorganisaation on käytettävä annettavan koulutuksen kannalta asianmukaisin laittein varustettuja ilma-aluksia tai simulaatiokoulutuslaitteita. Lentokaluston on koostuttava ilma-aluksista, jotka täyttävät kaikki asetuksessa (EU) 2018/1139 määritellyt vaatimukset. Ilma-alusta, joka kuuluu asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä I olevan a, b, c tai d alakohdan soveltamisalaan, voidaan käyttää koulutukseen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

1)

toimivaltainen viranomainen on arviointimenettelyssä vahvistanut turvallisuustason, joka on verrattavissa asetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä II asetetuissa keskeisissä vaatimuksissa määritettyyn tasoon;

2)

toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt ilma-aluksen käytön koulutukseen ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa.”


(°)  Suoritetaan yksinomaan mittarien avulla.

(*1)  Voidaan suorittaa lentosimulaattorilla, FTD 2/3:lla tai FNPT II:lla.

(+)  Voidaan suorittaa osassa 4 tai osassa 5.

(++)  PBN-oikeuksien vahvistamiseksi tai säilyttämiseksi yhden lähestymisen osassa 4 tai osassa 5 on oltava RNP APCH. Jos RNP APCH ei ole käytännössä mahdollinen, se on tehtävä asianmukaisesti varustetulla simulaatiokoulutuslaitteella (FSTD).”

(*2)  Edellyttäen, että hakija on viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana suorittanut PBN-oikeuksia käyttäen vähintään kolme IFR-lähtöä ja -lähestymistä, joista ainakin yksi on RNP APCH -lähestyminen, yhden ohjaajan lentokoneluokalla tai -tyypillä yhden ohjaajan miehistöllä, tai että muiden kuin suorituskykyisten vaativien monimoottoristen lentokoneiden osalta hakija on läpäissyt osan 6 lentokokeen muita kuin suorituskykyisiä vaativia yhden ohjaajan lentokoneita varten pelkästään mittareiden avulla lennettynä yhden ohjaajan miehistöllä.

(*3)  Edellyttäen, että hakija on viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana suorittanut PBN-oikeuksia käyttäen vähintään kolme IFR-lähtöä ja -lähestymistä, joista yksi on RNP APCH ‐lähestyminen (voi olla point in space -lähestyminen (PinS)), yhden ohjaajan helikopterityypillä yhden ohjaajan miehistöllä.”