14.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 261/37


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1715,

annettu 30 päivänä syyskuuta 2019,

virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmän ja sen komponenttien toimintaa koskevista säännöistä (”IMSOC-asetus”)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (2) ja erityisesti sen 51 artiklan,

ottaa huomioon tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) 9 päivänä maaliskuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (3) ja erityisesti sen 23 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon kasvintuhoojien vastaisista suojatoimenpiteistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 228/2013, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) N:o 1143/2014 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivien 69/464/ETY, 74/647/ETY, 93/85/ETY, 98/57/EY, 2000/29/EY, 2006/91/EY ja 2007/33/EY kumoamisesta 26 päivänä lokakuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 (4) ja erityisesti sen 104 artiklan ensimmäisen kohdan a, b ja c alakohdan,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (virallista valvontaa koskeva asetus) (5) ja erityisesti sen 58 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdan, 75 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan a, b ja c alakohdan, 90 artiklan ensimmäisen kohdan f alakohdan, 102 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdan, 103 artiklan 6 kohdan sekä 134 artiklan ensimmäisen kohdan a–g alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EU) 2017/625 vahvistetaan muun muassa säännöt jäsenvaltioiden suorittamaa unioniin tulevia eläimiä ja tavaroita koskevaa virallista valvontaa ja muita virallisia toimia varten, jotta voidaan varmistaa elintarvikeketjua koskevan unionin lainsäädännön asianmukainen soveltaminen.

(2)

Siinä edellytetään, että komissio perustaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa virallisen valvonnan sähköisen tiedonhallintajärjestelmän (IMSOC), jonka kautta virallista valvontaa koskevia tietoja ja asiakirjoja hallinnoidaan, käsitellään ja vaihdetaan ilman eri toimenpiteitä, ja hallinnoi sitä. IMSOC:n on tarkoitus yhtenäistää tietyt komission hallinnoimat tietojärjestelmät ja tarpeen mukaan parantaa niitä ja toimia yhteentoimivuusratkaisuna, joka tuo yhteen kaikki nämä tietojärjestelmät sekä tietyissä tapauksissa myös olemassa olevat jäsenvaltioiden kansalliset järjestelmät ja kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen tietojärjestelmät, jäljempänä ’muut järjestelmät’.

(3)

Komission hallinnoimia, IMSOC:iin integroitavia tietojärjestelmiä ovat muun muassa elintarvikkeiden, elintarvikekontaktimateriaalien tai rehun ihmisten terveydelle aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä riskistä ilmoittamiseen tarkoitettu elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä (RASFF), joka perustettiin asetuksella (EY) N:o 178/2002 ja jota laajennettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 183/2005 (6), eläintaudeista ilmoittamiseen ja raportoimiseen tarkoitettu järjestelmä (ADIS), joka on määrä perustaa asetuksen (EU) 2016/429 nojalla, tuhoojien esiintymisestä kasveissa ja kasvituotteissa ilmoittamiseen ja raportoimiseen tarkoitettu järjestelmä (EUROPHYT), joka on määrä perustaa asetuksen (EU) 2016/2031 nojalla, hallinnollisen avun ja yhteistyön (AAC) tekniset välineet sekä asetuksessa (EU) 2017/625 tarkoitettu TRACES-järjestelmä.

(4)

Komission hallinnoimat tietojärjestelmät on perustettu eri aikoina, ja niitä on sittemmin muutettu oikeudellisin ja toiminnallisin perustein. Jotta voidaan yhtenäistää järjestelmät ja parantaa niitä, kuten asetuksessa (EU) 2017/625 edellytetään, on aiheellista – komissiolle asetuksilla (EY) N:o 178/2002, (EU) 2016/429, (EU) 2016/2031 ja (EU) 2017/625 siirretyn säädösvallan perusteella – koota samaan säädökseen kaikki IMSOC:n ja sen komponenttien toimintaa koskevat säännökset ja vahvistaa säännöt, jotka koskevat tietojen ja asiakirjojen vaihtoa muiden järjestelmien kanssa, sekä kumota nykyiset täytäntöönpanosäädökset.

(5)

Asetuksessa (EU) 2017/625 säädetään, että jäsenvaltioiden ja komission olisi käsiteltävä henkilötietoja IMSOC:n ja sen komponenttien avulla vain kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja aloja koskevan unionin sääntöjen noudattamisen todentamiseksi suoritettavaa virallista valvontaa ja muita virallisia toimia varten, mukaan lukien tiedot siitä, miten toimijat ovat aiemmin noudattaneet kyseisiä sääntöjä.

(6)

Virallista valvontaa ja muita virallisia toimia on kohdistettava toimijoihin niiden koko toiminnan ajan ja joissakin tapauksissa, kuten eläinten hyvinvointia ja pitkän säilyvyysajan tuotteita (esim. säilykkeet tai elintarvikekontaktimateriaalit) koskevan virallisen valvonnan osalta, samoihin eläimiin ja tuotteisiin eri ajankohtina. Jotta toimijoita koskevia aiempia tietoja pystyttäisiin seuraamaan asianmukaisesti, on aiheellista vahvistaa henkilötietojen enimmäissäilytysajaksi kymmenen vuotta, minkä pitäisi mahdollistaa jäljitettävyys ruokamyrkytysepidemioiden, eläintautiepidemioiden, eläinten hyvinvointia koskevien tarkastusten ja kasvintuhoojien esiintymisten tapauksessa.

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (7) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2018/1725 (8) säädetyn ”sisäänrakennetun tietosuojan” periaatteen mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi IMSOC:n komponentteihin olisi rajoitetusti voitava syöttää jäsentelemätöntä tietoa. Tätä mahdollisuutta olisi käytettävä ainoastaan silloin, kun tällainen tieto on tarpeellista eikä sitä voida tehokkaasti toimittaa jäsennetyssä muodossa. Lisäksi henkilösuojaperiaatteet sisältyvät tämän asetuksen jokaiseen säännökseen, vaikka niihin ei erikseen viitattaisi, etenkin kun on kyse rekisterinpitäjien tunnistamisesta, henkilötietojen säilytysajoista, pääsystä henkilötietoihin, henkilötietojen siirtämisestä ja tietoturvasta.

(8)

IMSOC:n monitasoinen hallinnointi, josta komissio huolehtii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, on tarpeen sen varmistamiseksi, että IMSOC:iin sovellettavien yleisten ratkaisujen kehittämistä ohjataan yhdenmukaisesti ja että järjestelmäkomponentteja kehitetään ja käytetään johdonmukaisella tavalla, niin että vähennetään hallinnollista rasitetta samoin kuin erilaisten menettelyjen vahvistamista, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä.

(9)

Tätä varten IMSOC:n kutakin järjestelmäkomponenttia varten on aiheellista perustaa jäsenten verkosto, johon kuuluu myös komissio ja tapauksen mukaan EU:n virastoja, ja komission on aiheellista perustaa hallinnointirakenteita, joissa jäsenvaltioilta kerätään jatkuvaa palautetta suunnitelluista muutoksista ja uusista ominaisuuksista ohjaamaan IMSOC:n ja sen komponenttien kehittämistä.

(10)

Vaikka IMSOC:n kullakin komponentilla on omat erityispiirteensä, tässä asetuksessa olisi vahvistettava yleiset periaatteet, joiden mukaisia kaikkien komponenttien on oltava, kun on kyse tietojen ja asiakirjojen omistusoikeudesta ja niitä koskevasta vastuusta ja niiden jakamisesta muiden järjestelmien kanssa. Siinä olisi myös vahvistettava komission velvollisuudet ja oikeudet, kun on kyse IMSOC:sta ja asetuksen (EU) 2016/679, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/680 (9) ja asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisista henkilötietojen suojaa koskevista säännöksistä.

(11)

Asetuksessa (EU) 2017/625 säädetään, että RASFF olisi integroitava IMSOC:iin, joten tässä asetuksessa olisi vahvistettava täytäntöönpanotoimenpiteet, joilla varmistetaan RASFF:n tehokas toiminta IMSOC:ssa ilmoitusten välittämiseen sovellettavien, komission asetuksessa (EU) N:o 16/2011 (10) vahvistettujen edellytysten ja menettelyjen pohjalta, mukaan lukien riskien mukaan luokiteltujen erityyppisten ilmoitusten määritelmät.

(12)

Koska Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (11) IV osaston hallinnollista avunantoa ja yhteistyötä koskevat säännökset sekä hallinnollisen avunannon ja yhteistyön järjestelmän (AAC-järjestelmä) perustamisesta annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1918 (12) täytäntöönpanotoimenpiteet sisältyvät nyt asetuksen (EU) 2017/625 IV osastoon, tässä asetuksessa olisi komissiolle asetuksella (EU) 2017/625 siirretyn säädösvallan mukaisesti vahvistettava toimintasäännöt ja vakiomalli IMSOC:ssa tapahtuvalle tietojenvaihdolle vaatimustenvastaisista tapauksista rajat ylittävissä tilanteissa.

(13)

Kun otetaan huomioon tiettyjen sellaisten vaatimustenvastaisten tapausten monimutkaisuus, joissa riskiä ei pystytä välittömästi määrittämään, ja jotta voidaan oikeaa menettelyä käyttämällä varmistaa nopea ja asianmukainen koordinointi eri toimivaltaisten viranomaisten välillä, tähän asetukseen olisi sisällyttävä säännöt, joiden perusteella erotetaan selkeästi toisistaan riskejä aiheuttavat vaatimustenvastaisuudet ja muut vaatimustenvastaisuudet, jotta valinta RASFF- ja AAC-menettelyn välillä voidaan tehdä yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi.

(14)

Tässä asetuksessa olisi myös yhdenmukaistettava mahdollisuuksien mukaan RASFF- ja AAC-menettelyjen avulla vaihdettavien tietojen tyyppi, jotta menettelyä voitaisiin sujuvasti vaihtaa siinä tapauksessa, että tosiasioihin perustuva näyttö osoittaa riskin olemassaolon tai sen, että riskiä ei ole.

(15)

Fiproniilikontaminaatiotapauksen jälkeen pidetyssä ministerikokouksessa 26 päivänä syyskuuta 2017 (13) komissio ja jäsenvaltiot sopivat tehostavansa elintarvikepetosten torjuntaa konkreettisilla toimenpiteillä ja toimien koordinoinnilla. Ne totesivat, että RASFF- ja AAC-järjestelmän välisen aukon umpeen kurominen yhdistämällä ne samaan alustaan on yksi sellainen toimenpide, jonka avulla voidaan varmistaa mahdollisimman tehokas tietojenvaihto. Sitä varten tällä asetuksella olisi perustettava IMSOC:iin integroitava yhteinen tietokonepohjainen väline (iRASFF), joka yhdistää RASFF- ja AAC-järjestelmän, asetuksessa (EY) N:o 178/2002 ja asetuksessa (EU) 2017/625 edellytettyä tietojenvaihtoa varten.

(16)

iRASFF:n asianmukaisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi jäsenvaltioiden RASFF- ja AAC-verkostojen yhteyspisteiden olisi oltava edustettuina yksikössä, jota kutsutaan keskitetyksi yhteyspisteeksi. Sen olisi koostuttava henkilöistä, jotka hallinnoivat kumpaakin verkostoa, riippumatta siitä, ovatko nämä fyysisesti samassa hallinnollisessa yksikössä, ja välitettävä tietoa maan asiaankuuluvalle toimivaltaiselle viranomaiselle sekä oltava aina ensimmäinen yhteyspiste komission kanssa asioinnissa.

(17)

Kun lisäksi otetaan huomioon rikollisen toiminnan esiintyminen elintarvike- ja rehuketjussa ja kyseisen toiminnan merkityksellisyys sekä toimivaltaisten viranomaisten että poliisi- tai oikeusviranomaisten kannalta, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston (Europol) olisi osallistuttava elintarvikepetoksia käsittelevän verkoston toimintaan ja tarvittaessa informoitava Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön virastoa (Eurojust).

(18)

Tässä asetuksessa olisi myös vahvistettava yhteiset säännöt, jotka koskevat iRASFF:n yhteyspisteitä ja komission koordinointiroolia, kun on kyse ilmoitusten tarkistamisesta ja niissä toistuvasti raportoitujen vaarojen ja toimijoiden tunnistamisen helpottamisesta.

(19)

Koska asetuksessa (EY) N:o 178/2002 edellytetään, että viranomaiset tiedottavat yleisölle muun muassa ihmisten terveydelle aiheutuvista riskeistä ja kolmansille maille tietyistä ilmoituksista, tässä asetuksessa olisi lisäksi vahvistettava yleisölle ja kolmansille maille tiedottamista koskevat säännöt, joissa otetaan tasapuolisesti huomioon tiedottamisen tarve ja se, että alan toimijoille ei aiheuteta vahinkoa.

(20)

Asetuksessa (EU) 2016/429 vahvistetaan eläimiin tai ihmisiin tarttuvia eläintauteja koskevat säännöt sekä taudeista ilmoittamista ja raportointia koskevat vaatimukset. Asetuksessa edellytetään, että komissio perustaa mainittujen vaatimusten täyttämiseen tarkoitettujen mekanismien ja välineiden toimintaa varten sähköisen tietojärjestelmän (ADIS), joka olisi integroitava IMSOC:iin.

(21)

Koska asetuksen (EU) 2016/429 soveltaminen alkaa 21 päivänä huhtikuuta 2021, tässä asetuksessa olisi vahvistettava ADIS:n toimintaa käsittelevän verkoston perustamista koskevat säännöt, joiden soveltamista lykätään.

(22)

Asetuksessa (EU) 2016/2031 säädetään toimenpiteistä, jolla pyritään estämään kasvintuhoojien kulkeutuminen EU:n alueelle tai siellä leviäminen ja joihin kuuluvat tuhoojien esiintymistä ja toteutettuja kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevat ilmoittamisvelvollisuudet. Siinä edellytetään, että komissio perustaa sähköisen järjestelmän, jonka välityksellä jäsenvaltioiden olisi toimitettava ilmoitukset ja jonka olisi oltava IMSOC:iin liitetty ja yhteensopiva sen kanssa.

(23)

Sitä varten kyseisellä asetuksella siirretään komissiolle valta vahvistaa ilmoituksiin sovellettavat erityiset säännöt, jotka koskevat erityisesti niihin sisällytettäviä tietoyksiköitä, ilmoitusten muotoa ja täyttöohjeita sekä erityisten tietoyksiköiden toimittamisen määräaikoja.

(24)

Verkkopohjainen EUROPHYT-pysäyttämiset -ilmoitusjärjestelmä (14) on komission yhdessä jäsenvaltioiden kanssa kehittämä järjestelmä, jolla ilmoitetaan sellaisten toisista jäsenvaltioista tai kolmansista maista tulevien kasvi- ja kasvituotelähetysten pysäyttämisestä, jotka saattavat aiheuttaa tuhoojien välittömän kulkeutumis- tai leviämisvaaran. Tällaisten kolmansista maista tulevien lähetysten pysäyttämistä koskeva ilmoitusmenettely ja siinä käytettävä vakiolomake vahvistetaan komission direktiivissä 94/3/EY (15).

(25)

Lisäksi on kehitetty rinnakkainen verkkopohjainen ilmoitusjärjestelmä, EUROPHYT-esiintymät, jotta jäsenvaltioiden olisi helpompi ilmoittaa, että tuhoojien esiintyminen niiden alueella on virallisesti vahvistettu, sekä toimenpiteistä, joita on toteutettu tuhoojan hävittämiseksi tai sen leviämisen estämiseksi, riippumatta siitä, onko tuhoojan vahvistettu EU:n tasolla olevan haitallinen. Komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/917/EU (16) vahvistetaan, mitä tietoja näihin ilmoituksiin on sisällytettävä, ja ilmoitusten toimittamisen määräajat. Siinä edellytetään myös, että ilmoittava jäsenvaltio ajantasaistaa ilmoitukset niin pian kuin mahdollista, jos se saa uusia asiaan liittyviä tietoja tai toteuttaa uusia asiaan liittyviä toimenpiteitä.

(26)

Jotta jäsenvaltiot voisivat ilmoittaa pysäyttämisistä ja esiintymistä, kuten asetuksessa (EU) 2016/2031 edellytetään, tässä asetuksessa olisi vahvistettava säännöt, jotka koskevat pysäyttämisistä ja esiintymistä ilmoittamista noudattaen samankaltaisia menettelyjä kuin ne, joita käytetään ilmoitettaessa pysäyttämisistä direktiivin 94/3/EY mukaisesti ja esiintymistä täytäntöönpanopäätöksen 2014/917/EU mukaisesti.

(27)

Koska EUROPHYT-pysäyttämiset -järjestelmään toimitettavat ilmoitukset ovat samankaltaisia kuin TRACES-järjestelmään toimitettavat tiedot eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuonnista ja unionin sisäisestä kaupasta, rajalla ja unionin sisällä pysäytettäviä hyödykkeitä koskevat EUROPHYT-pysäyttämiset -järjestelmän toiminnot olisi sisällytettävä TRACES:iin mieluummin kuin EUROPHYT:iin.

(28)

Asetuksessa (EU) 2017/625 säädetään myös, että IMSOC:n olisi mahdollistettava yhteisten terveyttä koskevien tuloasiakirjojen, jäljempänä ’CHED-asiakirjat’, ja virallisten todistusten tuottaminen, käsittely ja siirtäminen, ja siirretään komissiolle valta vahvistaa CHED-asiakirjojen muotoa koskevat säännöt, niiden esittämistä ja käyttöä koskevat ohjeet sekä sähköisten todistusten myöntämistä ja sähköisten allekirjoitusten käyttöä koskevat säännöt.

(29)

Jotta voitaisiin varmistaa sähköisten tunnistinten ja sähköisten todistusten asianmukainen turvallisuustaso ja digitoida ja yhdenmukaistaa sertifiointimenettely, sähköisten virallisten todistusten ja CHED-asiakirjojen myöntämisessä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 (17) sekä sen nojalla annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1506 (18) mukaisia sähköisille allekirjoituksille, sähköisille leimoille ja sähköisille aikaleimoille tunnistamisen eri varmuustasoilla asetettuja standardeja ja käytettävä perustana sähköisiä kasvinterveystodistuksia koskevia voimassa olevia säännöksiä, jotka vahvistetaan komission täytäntöönpanopäätöksessä (EU) 2018/1553 (19).

(30)

Koska asetuksessa (EU) 2016/2031 kuitenkin säädetään, että sähköisiä kasvinterveystodistuksia kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuomiseksi unionin alueelle voidaan hyväksyä ainoastaan, jos ne on toimitettu IMSOC:n välityksellä tai sen kanssa tapahtuvan sähköisen vaihdon puitteissa, tässä asetuksessa olisi vahvistettava säännöt tällaisten todistusten myöntämiseksi mainittujen säännösten mukaisesti.

(31)

Jotta voitaisiin myös varmistaa nykyisten toimintakäytäntöjen jatkuvuus, tässä asetuksessa eläinten ja tavaroiden eri luokkien osalta vahvistettavien CHED-asiakirjojen tietokenttien olisi perustuttava komission asetuksessa (EY) N:o 136/2004 (20) vahvistetun tuotteita koskevan yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan (CVED-todistuksen), komission asetuksessa (EY) N:o 282/2004 (21) vahvistetun eläimiä koskevan CVED-todistuksen ja komission asetuksessa (EY) N:o 669/2009 (22) vahvistetun yhteisen tuloasiakirjan tietokenttiin.

(32)

Myös sellaisten kolmansista maista tuotavien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksiä varten, joilta vaaditaan kasvinterveystodistus, olisi tässä asetuksessa vahvistettava CHED-asiakirjan malli, johon sisältyvät asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan c–f alakohdassa ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/66 (23) tarkoitettuja kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita koskevat asiaankuuluvat tietokentät. Lisäksi nämä tietokentät olisi yhdenmukaistettava EUROPHYT-pysäyttämiset -ilmoituksiin sisällytettävien tietojen kanssa.

(33)

Koska toimijoiden olisi käytettävä CHED-asiakirjoja lähetyksen saapumista koskevan ennakkoilmoituksen antamiseen toimivaltaisille viranomaisille ja toimivaltaisten viranomaisten olisi käytettävä niitä virallisen valvonnan tulosten ja lähetystä koskevan päätöksen kirjaamiseen, CHED-asiakirjat olisi jaettava kolmeen osaan: yhden osan täyttää lähetyksestä vastaava henkilö, toisen osan täyttää toimivaltainen viranomainen, joka tekee lähetystä koskevan päätöksen, ja kolmannen osan täyttää toimivaltainen viranomainen, joka toteuttaa lähetystä koskevat seurantatoimet. Tässä asetuksessa olisi vahvistettava ohjeet CHED-asiakirjan kunkin osan täyttämistä varten, kielivaatimukset mukaan lukien.

(34)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 70/2008/EY (24) edellytetään, että komissio ja jäsenvaltiot perustavat turvalliset, integroidut, yhteentoimivat ja helppopääsyiset sähköiset tullijärjestelmät tarjotakseen yhden luukun palvelut saumatonta tiedonkulkua varten talouden toimijoiden ja tulliviranomaisten, tulliviranomaisten ja komission sekä tulliviranomaisten ja muiden hallintoelinten tai virastojen välillä. Koska nämä tavoitteet ovat samanlaiset kuin asetuksen (EU) 2017/625 mukaiset tavoitteet, tässä asetuksessa olisi säädettävä samanlaisista yhteistyöjärjestelyistä niiden viranomaisten välillä, jotka ovat tekemisissä unioniin tulevien eläinten ja tavaroiden kanssa ja käyttävät TRACES:ia.

(35)

Jotta voidaan varmistaa tietojen johdonmukainen kerääminen ja välttää jäsenvaltioiden ja komission tietokantojen saastuminen, TRACES:n ja jäsenvaltioiden kansallisten järjestelmien välisessä tietojenvaihdossa olisi käytettävä komission TRACES:ssa tarjoamia viitetietoja.

(36)

Sitä varten jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle TRACES:n toimintaa varten välttämättömät tiedot, kuten luettelot asetuksen (EU) 2017/625 mukaisesti nimetyistä rajatarkastusasemista ja valvontapisteistä, luettelot TRACES:n toimintaa varten nimetyistä valvontayksiköistä, luettelot Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 (25) mukaisesti hyväksytyistä elintarvikealan laitoksista ja luettelot eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita käsittelevistä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 (26) mukaisesti hyväksytyistä tai rekisteröidyistä laitoksista ja toimijoista.

(37)

Direktiivin 94/3/EY, asetuksen (EU) N:o 16/2011 ja täytäntöönpanopäätösten 2014/917/EU, (EU) 2015/1918 ja (EU) 2018/1553 säännöksiä on tarkistettu, ja ne sisältyvät nyt tähän asetukseen. Selkeyden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi kyseiset säädökset olisi kumottava asetuksen (EU) 2017/625 soveltamispäivästä alkaen.

(38)

Komission päätökset 92/486/ETY (27), 2003/24/EY (28), 2003/623/EY (29), 2004/292/EY (30), 2004/675/EY (31) ja 2005/123/EY (32), jotka on annettu TRACES-järjestelmään liittyen neuvoston direktiivin 90/425/ETY (33) ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY (34) nojalla, ovat vanhentuneet. Selkeyden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi myös kyseiset päätökset olisi kumottava asetuksen (EU) 2017/625 soveltamispäivästä alkaen.

(39)

Tästä asetuksesta on keskusteltu Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa.

(40)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 LUKU

Kohde, soveltamisala ja määritelmät

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan

a)

asetuksen (EY) N:o 178/2002 nojalla hyväksyttävät erityiset edellytykset ja menettelyt, joita sovelletaan ilmoitusten ja lisätietojen välittämiseen elintarvikkeita ja rehuja koskevaa nopeaa hälytysjärjestelmää (RASFF) varten;

b)

menettelyt tautien ilmoittamista ja raportointia unionissa koskevan sähköisen tietojärjestelmän, jonka komissio perustaa ja jota se hallinnoi asetuksen (EU) 2016/429 22 artiklan mukaisesti, perustamista ja käyttöä varten;

c)

ilmoitusten toimittamista koskevat erityiset säännöt sekä määräajat, jotka vahvistetaan asetuksen (EU) 2016/2031 nojalla;

d)

säännöt asetuksessa (EU) 2017/625 säädettyä virallista valvontaa varten suoritettavasta tietojen ja asiakirjojen sähköisestä käsittelystä ja vaihdosta virallisen valvonnan tiedonhallintajärjestelmässä (IMSOC) seuraavien osalta:

i)

asetuksen (EU) 2017/625 56 artiklassa tarkoitetun yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan (CHED-asiakirja) ja sen sähköisen vastineen muoto sekä sen esittämistä ja käyttöä koskevat ohjeet;

ii)

yhdenmukaiset järjestelyt asetuksen (EU) 2017/625 75 artiklassa tarkoitettua toimivaltaisten viranomaisten, tulliviranomaisten ja muiden viranomaisten välistä yhteistyötä varten;

iii)

sähköisten todistusten myöntäminen ja sähköisten allekirjoitusten käyttö asetuksen (EU) 2017/625 87 artiklassa tarkoitettuja virallisia todistuksia varten;

iv)

asetuksen (EU) 2017/625 IV osastossa tarkoitetun hallinnollisen avun ja yhteistyön puitteissa tapahtuvan tietojenvaihdon vakiomallit seuraavien osalta:

avunpyynnöt,

tavanomaiset ja toistuvat ilmoitukset ja vastaukset;

v)

teknisten välineiden eritelmät ja menettelyt asetuksen (EU) 2017/625 103 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyjen yhteyselinten välistä viestintää varten;

vi)

asetuksen (EU) 2017/625 VI osaston IV luvussa tarkoitetun IMSOC:n moitteeton toiminta.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’komponentilla’ IMSOC:iin integroitua sähköistä järjestelmää;

2)

’verkostolla’ ryhmää jäseniä, joilla on oikeus käyttää tiettyä komponenttia;

3)

’verkoston jäsenellä’ jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, komissiota, EU:n virastoa, kolmannen maan toimivaltaista viranomaista tai kansainvälistä järjestöä, jolla on oikeus käyttää vähintään yhtä komponenttia;

4)

’yhteyspisteellä’ verkoston jäsenen edustajakseen nimeämää yhteyspistettä;

5)

’jäsenvaltion kansallisella järjestelmällä’ jäsenvaltion omistuksessa olevaa ja ennen asetuksen (EU) 2017/625 voimaantuloa perustettua tietokonepohjaista tietojärjestelmää, joka on tarkoitettu virallista valvontaa koskevien tietojen ja asiakirjojen hallinnointiin, käsittelyyn ja vaihtamiseen ja joka mahdollistaa sähköisen tietojenvaihdon asiaankuuluvan komponentin kanssa;

6)

’kansainvälisellä järjestöllä’ mitä tahansa asetuksen (EU) 2017/625 121 artiklan g alakohdassa lueteltua kansainvälisesti tunnustettua elintä tai vastaavaa hallitustenvälistä järjestöä;

7)

’iRASFF:llä’ sähköistä järjestelmää, jolla toteutetaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklassa kuvaillut RASFF-menettelyt ja asetuksen (EU) 2017/625 102–108 artiklassa kuvaillut AAC-menettelyt;

8)

’riskillä’ asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklan mukaista elintarvikkeesta, elintarvikekontaktimateriaalista tai rehusta aiheutuvaa välitöntä tai välillistä riskiä ihmisten terveydelle taikka asetuksen (EY) N:o 183/2005 29 artiklan mukaista rehusta, myös muille kuin elintarviketuotannossa käytettäville eläimille tarkoitetusta rehusta, aiheutuvaa vakavaa riskiä eläinten terveydelle tai ympäristölle;

9)

’RASFF-verkostolla’ asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklalla verkostona perustettua nopeaa hälytysjärjestelmää, jonka avulla ilmoitetaan 8 alakohdassa määritellyistä riskeistä;

10)

’AAC-verkostolla’ verkostoa, joka koostuu komissiosta sekä yhteyselimistä, jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet asetuksen (EU) 2017/625 103 artiklan 1 kohdan mukaisesti tietojenvaihdon helpottamiseksi toimivaltaisten viranomaisten välillä;

11)

’elintarvikepetoksia käsittelevällä verkostolla’ verkostoa, joka koostuu komissiosta, Europolista sekä yhteyselimistä, jotka jäsenvaltiot ovat nimenneet asetuksen (EU) 2017/625 103 artiklan 1 kohdan mukaisesti 21 alakohdassa määriteltyjä elintarvikepetosilmoituksia koskevan tietojenvaihdon helpottamiseksi;

12)

’hälytys- ja yhteistyöverkostolla’ RASFF-verkostosta, AAC-verkostosta ja elintarvikepetoksia käsittelevästä verkostosta koostuvaa verkostoa;

13)

’keskitetyllä yhteyspisteellä’ yhteyspistettä, joka koostuu kunkin jäsenvaltion RASFF- ja AAC-yhteyspisteistä, riippumatta siitä, sijaitsevatko nämä fyysisesti samassa hallintoyksikössä;

14)

’vaatimustenvastaisuusilmoituksella’ iRASFF:ssä tehtävää ilmoitusta sellaisesta vaatimustenvastaisuudesta, josta ei aiheudu asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklassa ja asetuksen (EU) 2017/625 106 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua riskiä, lukuun ottamatta muita kuin vakavia riskejä eläinten terveydelle ja riskejä kasvinterveydelle tai eläinten hyvinvoinnille;

15)

’hälytysilmoituksella’ iRASFF:ssä tehtävää ilmoitusta asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 183/2005 29 artiklassa tarkoitetusta, elintarvikkeesta, elintarvikekontaktimateriaalista tai rehusta aiheutuvasta vakavasta välittömästä tai välillisestä riskistä, joka edellyttää tai saattaa edellyttää nopeita toimia toiselta RASFF-verkoston jäseneltä;

16)

’tiedottavalla ilmoituksella’ iRASFF:ssä tehtävää ilmoitusta asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 183/2005 29 artiklassa tarkoitetusta, elintarvikkeesta, elintarvikekontaktimateriaalista tai rehusta aiheutuvasta välittömästä tai välillisestä riskistä, joka ei edellytä nopeita toimia toiselta RASFF-verkoston jäseneltä;

17)

’jatkotoimia edellyttävällä tiedottavalla ilmoituksella’ sellaista tuotetta koskevaa tiedottavaa ilmoitusta, joka saatetaan tai mahdollisesti saatetaan markkinoille toisessa RASFF-verkoston jäsenenä olevassa maassa;

18)

’huomioitavaksi tarkoitetulla tiedottavalla ilmoituksella’ sellaista tuotetta koskevaa tiedottavaa ilmoitusta, jota

i)

on markkinoilla ainoastaan ilmoituksen tekevän verkoston jäsenen maassa; tai

ii)

ei ole saatettu markkinoille; tai

iii)

ei enää ole markkinoilla;

19)

’uutisilmoituksella’ iRASFF:ssä tehtävää, elintarvikkeesta, elintarvikekontaktimateriaalista tai rehusta aiheutuvaa riskiä koskevaa ilmoitusta, jota tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 183/2005 29 artiklassa ja joka tulee epävirallisesta lähteestä, sisältää todentamattomia tietoja tai koskee toistaiseksi yksilöimätöntä tuotetta;

20)

’ilmoituksella rajatarkastuksessa hylätyistä tuotteista’ iRASFF:ssä tehtävää ilmoitusta asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta elintarvike-, elintarvikekontaktimateriaali- tai rehuerän, -kontin tai -lastin hylkäämisestä 8 alakohdassa määritellyn riskin vuoksi;

21)

’elintarvikepetosilmoituksella’ iRASFF:ssä tehtävää vaatimustenvastaisuusilmoitusta, joka liittyy yritysten tai yksityishenkilöiden epäiltyyn tarkoitukselliseen toimintaan, jonka tarkoituksena on huijata ostajia ja saada siitä oikeudetonta etua ja joka on asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen vastaista;

22)

’alkuperäisellä ilmoituksella’ vaatimustenvastaisuusilmoitusta, hälytysilmoitusta, tiedottavaa ilmoitusta, uutisilmoitusta, elintarvikepetosilmoitusta tai ilmoitusta rajatarkastuksessa hylätyistä tuotteista;

23)

’jatkoilmoituksella’ iRASFF:ssä tehtävää ilmoitusta, joka sisältää alkuperäiseen ilmoitukseen liittyviä lisätietoja;

24)

’pyynnöllä’ iRASFF:ssä tehtävää, hallinnollista avunantoa koskevaa pyyntöä, joka perustuu alkuperäiseen tai jatkoilmoitukseen ja joka mahdollistaa tietojenvaihdon asetuksen (EU) 2017/625 104–108 artiklan nojalla;

25)

’vastauksella’ vastaamista iRASFF:ssä tehtyyn hallinnollista avunantoa koskevaan pyyntöön, joka perustuu alkuperäiseen tai jatkoilmoitukseen ja joka mahdollistaa tietojenvaihdon asetuksen (EU) 2017/625 104–108 artiklan nojalla;

26)

’ilmoittavalla verkoston jäsenellä tai yhteyspisteellä’ sitä verkoston jäsentä tai yhteyspistettä, joka lähettää ilmoituksen toiselle verkoston jäsenelle tai yhteyspisteelle;

27)

’ilmoituksen saaneella verkoston jäsenellä tai yhteyspisteellä’ sitä verkoston jäsentä tai yhteyspistettä, jolle toinen verkoston jäsen tai yhteyspiste on lähettänyt ilmoituksen;

28)

’pyynnön saaneella verkoston jäsenellä tai yhteyspisteellä’ sitä verkoston jäsentä tai yhteyspistettä, jolle toinen verkoston jäsen tai yhteyspiste on lähettänyt ilmoituksen, johon halutaan vastaus;

29)

’ADIS:llä’ taudeista ilmoittamiseen ja raportoimiseen käytettävää sähköistä tietojärjestelmää, jonka komissio perustaa ja jota se hallinnoi asetuksen (EU) 2016/429 22 artiklan mukaisesti;

30)

’ADIS-verkostolla’ komissiosta ja jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista koostuvaa verkostoa, joka käsittelee ADIS:n toimintaa;

31)

’EUROPHYT:llä’ asetuksen (EU) 2016/2031 103 artiklan mukaista, jäsenvaltioiden tekemiä EUROPHYT-esiintymäilmoituksia varten käytettävää sähköistä ilmoitusjärjestelmää, jonka komissio perustaa ja joka on IMSOC:iin liitetty ja sen kanssa yhteensopiva;

32)

’EUROPHYT-esiintymäilmoituksella’ EUROPHYT:ssä tehtävää ilmoitusta seuraavissa tapauksissa:

a)

asetuksen (EU) 2016/2031 11 artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettu unionikaranteenituhoojan virallisesti vahvistettu esiintyminen unionin alueella;

b)

asetuksen (EU) 2016/2031 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu unionikaranteenituhoojien luetteloon sisältymättömän tuhoojan virallisesti vahvistettu esiintyminen;

c)

asetuksen (EU) 2016/2031 30 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu unionikaranteenituhoojien luetteloon sisältymättömän tuhoojan esiintyminen unionin alueella tai välitön vaara tällaisen tuhoojan unionin alueelle kulkeutumisesta tai siellä leviämisestä;

d)

asetuksen (EU) 2016/2031 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu suoja-aluekaranteenituhoojan virallisesti vahvistettu esiintyminen;

33)

’EUROPHYT-pysäyttämisilmoituksella’ TRACES:ssa tehtävää ilmoitusta tilanteissa, jotka kuvataan asetuksen (EU) 2016/2031 11 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdassa, 40 artiklan 4 kohdassa, 41 artiklan 4 kohdassa, 46 artiklan 4 kohdassa, 49 artiklan 6 kohdan toisessa, kolmannessa ja neljännessä alakohdassa, 53 artiklan 4 kohdassa, 54 artiklan 4 kohdassa, 77 artiklan 2 kohdassa ja 95 artiklan 5 kohdassa;

34)

’EUROPHYT-pysäyttämisiä käsittelevällä verkostolla’ komissiosta ja jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista koostuvaa verkostoa, joka käsittelee EUROPHYT-pysäyttämisilmoituksia;

35)

’EUROPHYT-esiintymiä käsittelevällä verkostolla’ komissiosta ja jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista koostuvaa verkostoa, joka käsittelee EUROPHYT:n toimintaa;

36)

’TRACES:lla’ asetuksen (EU) 2017/625 133 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua tietojen ja asiakirjojen vaihtamiseen tarkoitettua tietokonepohjaista järjestelmää;

37)

’TRACES-verkostolla’ komissiosta ja jäsenvaltioiden toimivaltaisista viranomaisista koostuvaa verkostoa, joka käsittelee TRACES:n toimintaa;

38)

’sähköisellä allekirjoituksella’ asetuksen (EU) N:o 910/2014 3 artiklan 10 alakohdassa määriteltyä sähköistä allekirjoitusta;

39)

’kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella’ sähköistä allekirjoitusta, joka täyttää täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1506 liitteessä vahvistetut tekniset eritelmät;

40)

’hyväksytyllä sähköisellä allekirjoituksella’ asetuksen (EU) N:o 910/2014 3 artiklan 12 alakohdassa määriteltyä sähköistä allekirjoitusta,

41)

’kehittyneellä sähköisellä leimalla’ sähköistä leimaa, joka täyttää täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1506 liitteessä vahvistetut tekniset eritelmät;

42)

’hyväksytyllä sähköisellä leimalla’ asetuksen (EU) N:o 910/2014 3 artiklan 27 alakohdassa määriteltyä sähköistä leimaa;

43)

’hyväksytyllä sähköisellä aikaleimalla’ asetuksen (EU) N:o 910/2014 3 artiklan 34 alakohdassa määriteltyä sähköistä aikaleimaa;

44)

’valvontapisteellä’ asetuksen (EU) 2017/625 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua valvontapistettä;

45)

’valvontayksiköllä’ yksikköä, jolla on tarvittava teknologia ja laitteet kyseessä olevan komponentin tehokasta toimintaa varten ja joka on nimetty tähän tarkoitukseen seuraavasti:

a)

’keskustason valvontayksikkö’ jäsenvaltion toimivaltaisen keskusviranomaisen osalta;

b)

’alueellinen valvontayksikkö’ jäsenvaltion toimivaltaisen alueviranomaisen osalta;

c)

’paikallinen valvontayksikkö’ jäsenvaltion mahdollisten toimivaltaisten paikallisviranomaisten osalta.

2 LUKU

Yleiset periaatteet ja tietosuoja

3 artikla

IMSOC-komponentit

1.   IMSOC koostuu seuraavista komponenteista:

a)

iRASFF;

b)

ADIS;

c)

EUROPHYT;

d)

TRACES.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen komponenttien on toimittava tässä luvussa vahvistettujen yleisten periaatteiden ja tietosuojasääntöjen mukaisesti.

4 artikla

Komponentit, verkostot ja yhteyspisteet

1.   Kullakin komponentilla on oltava verkosto, johon myös komissio kuuluu.

2.   Jokaisen verkoston jäsenen on nimettävä ainakin yksi yhteyspiste ja ilmoitettava nimetyt yhteyspisteet ja niiden yhteystiedot komission yhteyspisteelle. Niiden on ilmoitettava näihin liittyvistä mahdollisista muutoksista komission yhteyspisteelle viipymättä.

3.   Komission yhteyspisteen on ylläpidettävä yhteyspisteiden luetteloa ja pidettävä se ajantasaisena ja asetettava se kaikkien verkoston jäsenten saataville.

4.   Komissio perustaa hallintorakenteen ohjaamaan IMSOC:n kehittämistä, määrittämään sen painopisteet ja seuraamaan järjestelmän asianmukaista täytäntöönpanoa. Hallintorakenne koostuu seuraavista:

a)

toiminnallisia näkökohtia käsittelevä hallintoneuvosto, joka yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa keskustelee vähintään kerran vuodessa kunkin komponentin painopisteistä ja kehittämisestä;

b)

toiminnallisia näkökohtia käsittelevän hallintoneuvoston alaryhmät, jotka keskustelevat säännöllisesti kunkin komponentin painopisteistä ja niiden toimintojen kehittämisestä.

5 artikla

Tietojen ja asiakirjojen omistusoikeus ja niitä koskeva vastuu

1.   Kullakin verkoston jäsenellä on omistusoikeus tietoihin ja asiakirjoihin, joita sen yhteyspiste tai sen vastuulla toimivat käyttäjät syöttävät asianomaiseen komponenttiin tai tuottavat sen avulla, ja se vastaa näistä tiedoista ja asiakirjoista.

2.   Kullakin allekirjoittajalla, sillä toimivaltaisella viranomaisella, johon allekirjoittaja kuuluu, ja sillä toimivaltaisella viranomaisella, joka luo sähköisen leiman, on omistusoikeus siihen osaan asiakirjaa, jonka hän allekirjoittaa tai leimaa TRACES:ssa, ja hän vastaa siitä.

3.   Jos asiakirjan allekirjoittaa TRACES:ssa useampi kuin yksi allekirjoittaja, kullakin allekirjoittajalla on omistusoikeus siihen osaan asiakirjaa, jonka hän allekirjoittaa, ja hän vastaa siitä.

6 artikla

Komponenttien väliset yhteydet

1.   Komponenttien välisten yhteyksien tarkoituksena on

a)

täydentää yhdessä tai useammassa komponentissa olevia tietoja ja asiakirjoja sellaisilla tiedoilla ja asiakirjoilla, jotka jo ovat olemassa toisessa komponentissa; ja

b)

tarjota asiaankuuluvia ja ajantasaisia tietoja kullekin verkoston jäsenelle sen tehtävien hoitamista varten tässä asetuksessa kullekin komponentille vahvistettujen sääntöjen mukaisesti; ja

c)

tukea ja hallinnoida menettelyjä, jotka koskevat

i)

asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitettuja eläinten ja tavaroiden luokkia sisältäville lähetyksille suoritettavien tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten tiheyden määrittämistä ja muuttamista;

ii)

kyseisen artiklan d, e ja f alakohdassa tarkoitettuja eläinten ja tavaroiden luokkia sisältäville lähetyksille suoritettavien tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten toteuttamista määrätyllä tiheydellä;

iii)

toimivaltaisten viranomaisten koordinoidusti suorittamaa tehostettua virallista valvontaa silloin, kun epäillään mainitun asetuksen 65 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua vaatimustenvastaisuutta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yhteyksien on koostuttava seuraavien välisistä yhteyksistä:

a)

iRASFF ja TRACES, mahdollistaen tietojenvaihdon, joka liittyy ilmoituksiin rajatarkastuksessa hylätyistä tuotteista ja yhteisiin terveyttä koskeviin tuloasiakirjoihin;

b)

EUROPHYT ja TRACES, mahdollistaen tietojenvaihdon, joka liittyy EUROPHYT-esiintymä- ja pysäyttämisilmoituksiin;

c)

iRASFF, EUROPHYT ja TRACES, mahdollistaen tietojenvaihdon siitä, miten toimijat ovat aiemmin noudattaneet asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja sääntöjä.

7 artikla

Sähköinen tietojenvaihto komponenttien ja muiden sähköisten järjestelmien välillä

1.   IMSOC:n ja muiden sähköisten järjestelmien, jäsenvaltioiden kansalliset järjestelmät mukaan luettuina, välisen tietojenvaihdon (välisessä tietojenvaihdossa) on

a)

perustuttava asianomaisen komponentin kannalta merkityksellisiin kansainvälisiin standardeihin, ja siinä on käytettävä XML-, CMS- tai PDF-muotoa;

b)

käytettävä asianomaisessa komponentissa tarjottuja tietohakemistoja ja toimintasääntöjä.

2.   Komissio toimittaa jäsenvaltioille tiedoksi

a)

edellä 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdassa tarkoitetun tunnistustarkastusten ja fyysisten tarkastusten tiheyden;

b)

edellä 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohdassa tarkoitetun toimivaltaisten viranomaisten koordinoidusti suorittaman tehostetun virallisen valvonnan tiheystasot ja tulokset;

c)

edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tietohakemistot ja toimintasäännöt.

3.   Komissio laatii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa palvelutasosopimuksen, joka koskee asianomaisen komponentin ja muiden sähköisten järjestelmien, mukaan lukien jäsenvaltioiden kansalliset järjestelmät, välisen sähköisen tietojenvaihdon ylläpitoa.

8 artikla

Komission velvollisuudet ja oikeudet

1.   Komissio huolehtii komponenttien ohjelmistojen ja tietotekniikkainfrastruktuurin toiminnasta, ylläpidosta, tuesta ja tarvittavasta päivittämisestä tai kehittämisestä.

2.   Komissiolla on pääsy kunkin komponentin kaikkiin tietoihin ja asiakirjoihin, jotta se voi seurata niihin syötettyjen ja niissä tuotettujen tietojen ja asiakirjojen vaihtoa ja havaita toiminnan, joka on tai vaikuttaa olevan asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen vastaista, ja

a)

jolla on tai saattaa olla seurauksia useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon; tai

b)

jota esiintyy tai vaikuttaa esiintyvän useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

9 artikla

Kolmansille maille ja kansainvälisille järjestöille myönnettävää osittaista pääsyä IMSOC:iin koskevat edellytykset

1.   Asianmukaisesti perustellusta hakemuksesta komissio voi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa myöntää kolmannen maan toimivaltaiselle viranomaiselle tai kansainväliselle järjestölle osittaisen pääsyn yhden tai useamman komponentin toimintoihin ja niihin syötettyihin tai niissä tuotettuihin määriteltyihin tietoihin ja asiakirjoihin, jos hakija osoittaa täyttävänsä kyseessä olevien komponenttien osalta seuraavat vaatimukset:

a)

sillä on lailliset ja toiminnalliset valmiudet tarjota ilman aiheetonta viivytystä apua, jota tarvitaan sen komponentin, johon pyydetään osittaista pääsyä, moitteettoman toiminnan mahdollistamiseen;

b)

se on nimennyt yhteyspisteen tätä tarkoitusta varten.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun osittaiseen pääsyyn ei sisälly pääsyä siinä komponentissa, johon pyydetään osittaista pääsyä, käsiteltäviin henkilötietoihin.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, osittaiseen pääsyyn voi sisältyä pääsy henkilötietoihin, jos hakijana oleva kolmas maa tai kansainvälinen järjestö täyttää asetuksissa (EU) 2016/679 ja (EU) 2018/1725 vahvistetut henkilötietojen lainmukaisia siirtoja koskevat edellytykset.

10 artikla

Henkilötietojen käsittely

1.   Henkilötietoja käsitellään kussakin komponentissa virallisen valvonnan ja muiden virallisten toimien suorittamiseksi. Henkilötietojen on kuuluttava toiseen seuraavista luokista:

a)

yhteyspisteet, toimijat, tuojat, viejät, kuljettajat ja laboratorioteknikot, kun henkilötietoja edellytetään unionin lainsäädännössä;

b)

kunkin komponentin käyttäjät.

2.   Tämän asetuksen nojalla tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä jäsenvaltioiden on noudatettava asetusta (EU) 2016/679 ja direktiiviä (EU) 2016/680, ja komissio noudattaa asetusta (EU) 2018/1725.

11 artikla

Rekisterinpitäjät ja yhteinen rekisterinpito

1.   Komissio ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset toimivat tietojenkäsittelytapahtumista kussakin komponentissa vastaavina yhteisrekisterinpitäjinä.

2.   Komissio vastaa seuraavista:

a)

se määrittelee ja toteuttaa teknisen välineen, jonka avulla rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan, ja varmistaa, että kyseisiä oikeuksia käytetään asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti;

b)

se varmistaa käsittelyn turvallisuuden kussakin komponentissa asetuksen (EU) 2018/1725 33 artiklan nojalla;

c)

se määrittelee henkilöstönsä ja ulkopuolisten palveluntarjoajien luokat, joille voidaan myöntää pääsy komponentteihin;

d)

se ilmoittaa mahdollisista komponenttien henkilötietojen tietoturvaloukkauksista Euroopan tietosuojavaltuutetulle asetuksen (EU) 2018/1725 34 artiklan nojalla ja rekisteröidylle saman asetuksen 35 artiklan nojalla;

e)

se huolehtii siitä, että sen henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat saavat asianmukaisen koulutuksen tehtäviensä suorittamiseen asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vastaavat seuraavista:

a)

ne varmistavat, että rekisteröityjen oikeuksia käytetään asetuksen (EU) 2016/679 ja tämän asetuksen mukaisesti;

b)

ne varmistavat henkilötietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden asetuksen (EU) 2016/679 IV luvun 2 jakson mukaisesti;

c)

ne nimeävät henkilöstön jäsenet, joilla on pääsy kuhunkin komponenttiin;

d)

ne huolehtivat siitä, että ne henkilöstön jäsenet, joilla on pääsy kuhunkin komponenttiin, saavat asianmukaisen koulutuksen tehtäviensä suorittamiseen asetuksen (EU) 2016/679 ja tapauksen mukaan direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti.

4.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat nimetä eri yhteisrekisterinpitäjiä samassa jäsenvaltiossa yhden tai useamman 3 kohdassa tarkoitetun velvollisuuden täyttämiseksi.

3 LUKU

Komponentit, verkostot ja yhteyspisteet

1 JAKSO

iRASFF

12 artikla

Tietyntyyppisten tietojen vaihdosta vastaavat yhteyselimet

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava, mitkä asetuksen (EU) 2017/625 103 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyistä yhteyselimistä vastaavat elintarvikepetosilmoituksia koskevasta tietojenvaihdosta.

13 artikla

Keskitetty yhteyspiste

1.   Kunkin jäsenvaltion keskitetty yhteyspiste vastaa seuraavista:

a)

se toteuttaa toimivat järjestelyt asiaankuuluvien tietojen sujuvaa vaihtamista varten kaikkien sen vastuualalla toimivien asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotta ilmoitukset, pyynnöt ja vastaukset voidaan välittää viipymättä toimivaltaisille viranomaisille tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi, ja säilyttää ilmoitukset, pyynnöt ja vastaukset asianmukaisesti;

b)

se määrittelee tehtävänsä ja vastuunsa ja vastuualallaan toimivien asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten tehtävät ja vastuut, jotka koskevat ilmoitusten, pyyntöjen ja vastausten laatimista ja välittämistä sekä muiden hälytys- ja yhteistyöverkoston jäsenten ilmoitusten, pyyntöjen ja vastausten arviointia ja jakelua.

2.   Jäsenvaltiot voivat sisällyttää elintarvikepetoksia käsittelevän verkoston yhteyspisteensä keskitettyyn yhteyspisteeseensä.

3.   Yhteydenpito RASFF-verkoston kanssa tapahtuu keskitetyn yhteyspisteen välityksellä.

14 artikla

Hälytys- ja yhteistyöverkoston jäsenten velvollisuudet

1.   Hälytys- ja yhteistyöverkoston jäsenten on varmistettava verkostojensa tehokas toiminta vastuualallaan.

2.   Kunkin nimetyn hälytys- ja yhteistyöverkoston yhteyspisteen on ilmoitettava komission yhteyspisteelle tarkat tiedot operatiivisesta henkilökunnastaan ja näiden yhteystiedot. Sitä varten sen on käytettävä komission toimittamaa annettavien yhteyspistetietojen mallia.

3.   RASFF-verkoston yhteyspisteiden on varmistettava, että päivystävä virkailija on tavoitettavissa hätäviestintää varten ympärivuorokautisesti viikon jokaisena päivänä.

15 artikla

iRASFF:ssä vaihdettavat tiedot

1.   Hälytys- ja yhteistyöverkoston yhteyspisteiden välisen tietojenvaihdon asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklan ja asetuksen (EU) 2017/625 IV osaston soveltamiseksi on tapahduttava ainoastaan iRASFF:ssä ja joko ilmoitusten, pyyntöjen tai vastausten muodossa.

2.   Hälytys- ja yhteistyöverkoston yhteyspisteiden on täytettävä ilmoituksen asiaankuuluvat kohdat, jotta kyseessä olevat tuotteet, riskit, vaatimustenvastaiset tapaukset ja petosepäilyt pystytään tunnistamaan selkeästi, ja toimitettava jäljitettävyystiedot, jos mahdollista, sekä määritettävä yhteyspisteet, jotka vastaavat mahdollisesta jatkoilmoituksesta tai pyyntöön annettavasta vastauksesta.

3.   Ilmoitukset voidaan välittää alkuperäisen ilmoituksen tai jatkoilmoituksen muodossa.

4.   Pyynnöissä ja vastauksissa on ilmoitettava se (ne) hälytys- ja yhteistyöverkoston yhteyspiste(et), jo(i)lle pyyntö tai vastaus on osoitettu.

16 artikla

Vaatimustenvastaisuusilmoitukset

1.   Hälytys- ja yhteistyöverkoston yhteyspisteiden on ilman aiheetonta viivytystä välitettävä toisilleen vaatimustenvastaisuusilmoitukset, joihin sisältyvät ainakin seuraavat tiedot:

a)

ilmoitusta käsittelevän toimivaltaisen viranomaisen nimi, jos se on eri kuin yhteyspiste;

b)

kuvaus mahdollisesta vaatimustenvastaisuudesta;

c)

mahdolliseen vaatimustenvastaisuuteen liittyvien toimijoiden tunnistaminen, jos mahdollista;

d)

yksityiskohtaiset tiedot tapaukseen liittyvistä eläimistä tai tavaroista;

e)

mahdolliset tiedot epäillyistä riskeistä;

f)

maininta siitä, liittyykö ilmoitus mahdolliseen vaatimustenvastaiseen tapaukseen, joka on seurausta petollisista käytännöistä.

2.   Komission yhteyspisteen on tarkistettava jokainen vaihdettu vaatimustenvastaisuusilmoitus ilman aiheetonta viivytystä.

17 artikla

Hälytysilmoitukset

1.   RASFF-verkoston yhteyspisteiden on toimitettava hälytysilmoitukset komission yhteyspisteelle ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa 48 tunnin kuluessa siitä, kun niille ilmoitetaan riskistä.

2.   Hälytysilmoituksiin on sisällyttävä kaikki saatavissa olevat 16 artiklan 1 kohdassa vaaditut tiedot ja mahdolliset tiedot riskistä ja tuotteesta, josta riski aiheutuu. Hälytysilmoituksen välittäminen ei saa kuitenkaan aiheettomasti viivästyä sen vuoksi, että kaikkia asiaankuuluvia tietoja ei ole saatu koottua.

3.   Komission yhteyspisteen on tarkistettava hälytysilmoitukset ja välitettävä ne hälytys- ja yhteistyöverkoston yhteyspisteille 24 tunnin kuluessa niiden vastaanottamisesta.

4.   Komission virastoajan ulkopuolella RASFF-verkoston yhteyspisteiden on ilmoitettava hälytysilmoituksen tai sellaiseen liittyvän jatkoilmoituksen välittämisestä soittamalla komission yhteyspisteen hätäpuhelinnumeroon ja täsmennettävä, mitä RASFF-verkoston jäsenten maita asia koskee. Komission yhteyspisteen on ilmoitettava asiasta asianomaisille RASFF-verkoston yhteyspisteille soittamalla niiden hätäpuhelinnumeroihin.

18 artikla

Tiedottavat ilmoitukset

1.   RASFF-verkoston yhteyspisteiden on toimitettava tiedottavat ilmoitukset komission yhteyspisteelle ilman aiheetonta viivytystä.

2.   Tiedottaviin ilmoituksiin on sisällyttävä kaikki saatavissa olevat 16 artiklan 1 kohdassa vaaditut tiedot ja mahdolliset tiedot riskistä ja tuotteesta, josta riski aiheutuu.

3.   Komission yhteyspisteen on tarkistettava tiedottavat ilmoitukset ja välitettävä ne hälytys- ja yhteistyöverkoston yhteyspisteille ilman aiheetonta viivytystä niiden vastaanottamisen jälkeen.

19 artikla

Uutisilmoitukset

1.   Hälytys- ja yhteistyöverkoston yhteyspisteet voivat toimittaa uutisilmoituksia komission yhteyspisteelle.

2.   Uutisilmoituksiin on sisällyttävä kaikki 16 artiklan 1 kohdassa vaaditut tiedot, jos ne ovat saatavissa.

3.   Komission yhteyspisteen on tarkistettava uutisilmoitukset ja välitettävä ne hälytys- ja yhteistyöverkoston yhteyspisteille ilman aiheetonta viivytystä niiden vastaanottamisen jälkeen.

20 artikla

Ilmoitukset rajatarkastuksessa hylätyistä tuotteista

1.   RASFF-verkoston yhteyspisteiden on välitettävä ilmoitukset rajatarkastuksessa hylätyistä tuotteista hälytys- ja yhteistyöverkoston yhteyspisteille ilman aiheetonta viivytystä.

2.   Ilmoituksiin rajatarkastuksessa hylätyistä tuotteista on sisällyttävä kaikki 16 artiklan 1 kohdassa vaaditut tiedot ja mahdolliset tiedot riskistä ja tuotteesta, josta riski aiheutuu.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on välitettävä TRACES:n välityksellä kaikille rajatarkastusasemille.

4.   Komission yhteyspisteen on tarkistettava jokainen välitetty ilmoitus rajatarkastuksessa hylätyistä tuotteista.

21 artikla

Elintarvikepetosilmoitukset

1.   Elintarvikepetoksia käsittelevän verkoston yhteyspisteiden on välitettävä toisilleen elintarvikepetosilmoitukset, joihin sisältyvät ainakin seuraavat tiedot:

a)

kaikki 16 artiklan 1 kohdassa vaaditut tiedot;

b)

kuvaus epäillystä petollisesta käytännöstä;

c)

asiaan liittyvien toimijoiden tunnistaminen, jos mahdollista;

d)

tiedot siitä, onko käynnissä epäiltyä petollista käytäntöä koskevia poliisi- tai oikeustutkimuksia;

e)

tiedot mahdollisista poliisin tai oikeusviranomaisen antamista ohjeista heti, kun sellaisia on saatavissa ja ne voidaan julkistaa.

2.   Elintarvikepetoksia käsittelevän verkoston yhteyspisteiden on ilmoitettava mahdolliset tiedot terveysriskeistä RASFF-verkoston yhteyspisteelleen ilman aiheetonta viivytystä.

3.   Komission yhteyspisteen on tarkistettava jokainen vaihdettu elintarvikepetosilmoitus ilman aiheetonta viivytystä.

22 artikla

Jatkoilmoitukset

1.   Jos hälytys- ja yhteistyöverkoston jäsenellä on alkuperäiseen ilmoitukseen liittyviä lisätietoja, asiaankuuluvan yhteyspisteen (asiaankuuluvien yhteyspisteiden) on viipymättä välitettävä jatkoilmoitus kyseessä olevalle verkostolle.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu yhteyspiste on pyytänyt alkuperäiseen ilmoitukseen liittyviä jatkotoimenpiteitä koskevia tietoja, hälytys- ja yhteistyöverkostolle on annettava tällaisia tietoja mahdollisuuksien mukaan ja ilman aiheetonta viivytystä.

3.   Jos RASFF-verkoston jäsen toteuttaa alkuperäisen ilmoituksen vastaanotettuaan toimia asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklan 5 kohdan mukaisesti, sen yhteyspisteen on viipymättä välitettävä yksityiskohtainen jatkoilmoitus hälytys- ja yhteistyöverkostolle.

4.   Jos 3 kohdassa tarkoitettu toimi on tuotteen pidättäminen ja sen palauttaminen lähettäjälle RASFF-verkoston toisen jäsenen maassa,

a)

toimen toteuttavan verkoston jäsenen on toimitettava palautettua tuotetta koskevat asiaankuuluvat tiedot jatkoilmoituksessa, paitsi jos kyseiset tiedot sisältyivät kokonaisuudessaan jo alkuperäiseen ilmoitukseen;

b)

kyseisen verkoston toisen jäsenen on toimitettava jatkoilmoituksessa tiedot palautetun tuotteen osalta toteutetusta toimesta.

5.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jos jatkoilmoitus muuttaa alkuperäisen ilmoituksen luokituksen hälytysilmoitukseksi tai tiedottavaksi ilmoitukseksi, hälytys- ja yhteistyöverkoston jäsenen on toimitettava se komission yhteyspisteelle tarkistettavaksi ja välitettäväksi hälytys- ja yhteistyöverkoston yhteyspisteille 17 artiklassa tai 18 artiklassa säädetyissä määräajoissa.

23 artikla

Pääsy iRASFF-ilmoituksiin

1.   Kaikilla hälytys- ja yhteistyöverkoston jäsenillä on pääsy hälytysilmoituksiin, tiedottaviin ilmoituksiin, uutisilmoituksiin ja ilmoituksiin rajatarkastuksessa hylätyistä tuotteista.

2.   Rajoittamatta 8 artiklan 2 kohdan mukaista komission oikeutta päästä ilmoituksiin, ainoastaan ilmoittavilla, ilmoituksen saaneilla ja pyynnön saaneilla hälytys- ja yhteistyöverkoston jäsenillä on pääsy vaatimustenvastaisuusilmoituksiin. Muilla verkoston jäsenillä on kuitenkin pääsy 16 artiklan 1 kohdan a, b ja e alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin.

3.   Rajoittamatta 8 artiklan 2 kohdan mukaista komission oikeutta päästä ilmoituksiin, ainoastaan ilmoittavilla, ilmoituksen saaneilla ja pyynnön saaneilla elintarvikepetoksia käsittelevän verkoston yhteyspisteillä on pääsy elintarvikepetosilmoituksiin.

24 artikla

Ilmoitusten tarkistaminen ja julkaiseminen

1.   Komission yhteyspisteen suorittaman ilmoitusten tarkistamisen on katettava

a)

ilmoituksen täydellisyys ja luettavuus;

b)

ilmoitusta tukevan oikeusperustan oikeellisuus; väärä oikeusperusta ei kuitenkaan saa estää ilmoituksen välittämistä, jos riskin on todettu olevan olemassa;

c)

se, kuuluuko ilmoitus RASFF-verkoston soveltamisalaan;

d)

se, onko ilmoituksen olennaiset tiedot annettu kielellä, jota hälytys- ja yhteistyöverkoston yhteyspisteessä ymmärretään helposti;

e)

tämän asetuksen noudattaminen;

f)

saman toimijan ja/tai vaaran ja/tai alkuperämaan mahdolliset toistumiset.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, vaatimustenvastaisuus- ja elintarvikepetosilmoitusten ja rajatarkastuksessa hylättyjä tuotteita koskevien ilmoitusten tarkistamisen on katettava kyseisen kohdan b, c ja e alakohdat.

3.   Kun komission yhteyspiste on tarkistanut ilmoituksen 1 tai 2 kohdan mukaisesti, se voi julkaista tiivistelmän hälytysilmoituksesta, tiedottavasta ilmoituksesta, rajatarkastuksessa hylättyjä tuotteita koskevasta ilmoituksesta ja vaatimustenvastaisuusilmoituksesta sekä tiedot ilmoituksen luokituksesta ja tilasta, tunnistetusta tuotteesta ja riskistä (riskeistä), alkuperämaasta, maista, joihin tuotetta on jaeltu, ilmoittavasta verkoston jäsenestä, ilmoituksen perustasta ja toteutetuista toimenpiteistä.

4.   Komissio julkaisee vuosittain kertomuksen iRASFF:ssä välitetyistä ilmoituksista.

25 artikla

Ilmoituksen peruuttaminen ja muuttaminen

1.   Jos toimi, joka on määrä toteuttaa, vaikuttaa perustuvan perusteettomiin tietoihin, tai jos ilmoitus on välitetty virheellisesti, mikä tahansa hälytys- ja yhteistyöverkoston yhteyspiste voi pyytää

a)

ilmoittavaa yhteyspistettä peruuttamaan vaatimustenvastaisuus-, elintarvikepetos- tai jatkoilmoituksen;

b)

ilmoittavan yhteyspisteen suostumuksella komission yhteyspistettä peruuttamaan hälytysilmoituksen, tiedottavan ilmoituksen, rajatarkastuksessa hylättyjä tuotteita koskevan ilmoituksen tai uutisilmoituksen.

2.   Mikä tahansa hälytys- ja yhteistyöverkoston yhteyspiste voi pyytää muutoksia ilmoitukseen ilmoittavan yhteyspisteen suostumuksella.

3.   Jatkoilmoitusta ei pidetä muutoksena ilmoitukseen, ja siksi se voidaan välittää ilman minkään toisen verkoston jäsenen suostumusta, paitsi jos tällainen jatkoilmoitus muuttaa ilmoituksen luokituksen.

26 artikla

Ilmoituksen sulkeminen ja henkilötietojen säilytysaika

1.   Ilmoitus suljetaan iRASFF:ssä automaattisesti, jos

a)

jatkopyyntöjä ei ole käsiteltävänä; tai

b)

kaikkiin pyyntöihin on saatu vastaus; tai

c)

viimeisimpään pyyntöön ei ole toimitettu vastausta kuuden kuukauden kuluessa pyynnön välittämisestä.

2.   Suljettujen ilmoitusten sisältämiä henkilötietoja säilytetään enintään 10 vuotta.

27 artikla

Tietojenvaihto kolmansien maiden kanssa

1.   Jos hälytysilmoitus, tiedottava ilmoitus tai rajatarkastuksessa hylättyjä tuotteita koskeva ilmoitus koskee sellaisesta kolmannesta maasta, jolla ei ole pääsyä iRASFF:ään tai TRACES:iin, peräisin olevaa tai sinne jaeltavaa tuotetta, komissio ilmoittaa asiasta kyseiselle kolmannelle maalle ilman aiheetonta viivytystä.

2.   Jos vaatimustenvastaisuus- tai elintarvikepetosilmoitus koskee sellaisesta kolmannesta maasta, jolla ei ole pääsyä iRASFF:ään tai TRACES:iin, peräisin olevaa tai sinne jaeltavaa tuotetta, komissio voi ilmoittaa asiasta kyseiselle kolmannelle maalle.

28 artikla

iRASFF:n varajärjestelyt

1.   Jos iRASFF ei ole käytettävissä,

a)

RASFF-verkoston yhteyspisteiden on ilmoitettava hälytysilmoitusta tai sellaiseen liittyvää jatkoilmoitusta koskevan sähköpostiviestin lähettämisestä soittamalla komission yhteyspisteen hätäpuhelinnumeroon. Komission yhteyspisteen on ilmoitettava asiasta niille RASFF-verkoston yhteyspisteille, joilta vaaditaan jatkotoimia, soittamalla niiden hätäpuhelinnumeroihin;

b)

AAC-verkoston yhteyspisteiden on vaihdettava tietoja sähköpostitse;

c)

elintarvikepetoksia käsittelevän verkoston yhteyspisteiden on vaihdettava tietoja elintarvikepetosilmoituksista sähköpostitse;

d)

edellä b ja c alakohdassa tarkoitettu tietojenvaihto ei käynnistä pyyntö- ja vastausmekanismia.

2.   Kun iRASFF on jälleen käytettävissä, hälytys- ja yhteistyöverkoston yhteyspisteiden on syötettävä siihen järjestelmän ulkopuolella vaihdetut tiedot.

2 JAKSO

ADIS

29 artikla

ADIS-verkosto

1.   Kukin ADIS-verkoston jäsen voi nimetä useamman kuin yhden yhteyspisteen, joka toimittaa ADIS:iin

a)

ilmoitukset esiintymistä asetuksen (EU) 2016/429 19 artiklan nojalla;

b)

raportit asetuksen (EU) 2016/429 20 artiklassa säädetyn mukaisesti.

2.   ADIS-verkoston jokaisen yhteyspisteen on ylläpidettävä ADIS:ssä luetteloa ilmoitus- ja raportointialueista, joita sen jäsenvaltio on perustanut asetuksen (EU) 2016/429 19 ja 20 artiklassa säädettyä ilmoittamista ja raportointia varten, ja pidettävä luettelo ajan tasalla.

3 JAKSO

EUROPHYT

30 artikla

EUROPHYT-verkosto

EUROPHYT-verkoston jokaisen jäsenen on nimettävä

a)

yhteyspiste, joka vastaa EUROPHYT-esiintymäilmoitusten toimittamisesta EUROPHYT-esiintymiä käsittelevälle verkostolle;

b)

yhteyspiste, joka vastaa

i)

valvonnasta, jota sovelletaan unioniin tulevien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksiä koskevien EUROPHYT-pysäyttämisilmoitusten toimittamiseen EUROPHYT-pysäyttämisiä käsittelevälle verkostolle 33 artiklan mukaisesti;

ii)

unioniin tulevien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksiä koskevien EUROPHYT-pysäyttämisilmoitusten toimittamisesta asiaankuuluville kolmansille maille ja kansainvälisille järjestöille;

iii)

unioniin tulevien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksiä koskevien EUROPHYT-pysäyttämisilmoitusten toimittamisesta EUROPHYT-pysäyttämisiä käsittelevälle verkostolle.

31 artikla

Pääsy EUROPHYT-esiintymä- ja -pysäyttämisilmoituksiin

Ainoastaan asiaankuuluvilla EUROPHYT-verkoston jäsenillä on pääsy EUROPHYT-esiintymä- tai -pysäyttämisilmoituksiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 2 kohdan mukaista komission pääsyoikeutta.

32 artikla

EUROPHYT-esiintymäilmoitusten toimittaminen EUROPHYT-esiintymiä käsittelevälle verkostolle

1.   EUROPHYT-verkoston yhteyspisteiden on toimitettava EUROPHYT:iin esiintymäilmoitus, joka sisältää ainakin tämän asetuksen liitteessä I olevassa 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 ja 8 kohdassa tarkoitetut tiedot, kahdeksan työpäivän kuluessa siitä päivästä, jona vastuussa olevan virallinen elin vahvistaa virallisesti asetuksen (EU) 2016/2031 11 artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa, 29 artiklan 1 kohdassa, 30 artiklan 1 kohdassa ja 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tuhoojan esiintymisen.

2.   Jos tuhoojan esiintyminen vahvistetaan virallisesti 1 kohdan mukaisesti, ilmoitukseen on sisällyttävä myös liitteessä I olevassa 5.6 kohdassa tarkoitetut tiedot.

3.   Verkoston yhteyspisteiden on toimitettava EUROPHYT:iin ilmoitus, joka sisältää liitteessä I olevassa 1.2, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3–5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 7.1–7.6, 9 ja 10 kohdassa tarkoitetut tiedot, 30 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetusta asiaankuuluvasta päivästä.

4.   EUROPHYT-verkoston yhteyspisteiden on päivitettävä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut ilmoitukset heti, kun ne ovat tarkistaneet kaikki käyttöönsä saamat asiaan liittyvät uudet tiedot tai kun toimivaltainen viranomainen on toteuttanut uusia toimenpiteitä.

33 artikla

TRACES:n käyttö EUROPHYT-pysäyttämisilmoitusten toimittamiseen EUROPHYT-pysäyttämisiä käsittelevälle verkostolle

1.   Virallisen kasvintarkastajan, joka tekee unioniin tulevia kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden lähetyksiä koskevan päätöksen asetuksen (EU) 2017/625 55 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, on toimitettava kyseisiä lähetyksiä koskevat EUROPHYT-pysäyttämisilmoitukset TRACES:iin kahden työpäivän kuluessa niiden pysäyttämisestä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin ilmoituksiin on sisällyttävä seuraavat tiedot:

a)

40 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun CHED-asiakirjaan kirjattavat tiedot;

b)

lisätiedot lähetyksen osalta toteutetuista toimenpiteistä;

c)

tiedot määrätystä karanteenista;

d)

mahdolliset muut saatavilla olevat tiedot pysäytyksestä.

3.   EUROPHYT-verkoston yhteyspisteiden on toimitettava sellaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden, joilla käydään kauppaa unionissa, lähetyksiä koskevat EUROPHYT-pysäyttämisilmoitukset TRACES:iin kahden työpäivän kuluessa niiden pysäyttämisestä. Ilmoituksiin on sisällyttävä 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

34 artikla

EUROPHYT-esiintymäilmoituksiin liittyvien henkilötietojen säilytysaika

EUROPHYT:ssä saa säilyttää EUROPHYT-esiintymäilmoituksista peräisin olevia henkilötietoja enintään 10 vuotta.

4 JAKSO

TRACES

35 artikla

TRACES-verkosto

1.   TRACES-verkoston jokaisen jäsenen on nimettävä yksi tai useampi yhteyspiste asetuksen (EU) 2017/625 132 artiklan d alakohdassa ja 133 artiklassa tai muussa unionin lainsäädännössä, jossa viitataan TRACES:iin, säädettyjä toimintoja varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan 2 kohdan soveltamista.

2.   EUROPHYT-pysäyttämisilmoitusten toimittamista varten nimettyjä yhteyspisteitä pidetään yhteyspisteinä mainittua toimintoa varten myös TRACES:ssa.

36 artikla

Pääsy tietoihin ja asiakirjoihin TRACES:ssa

1.   Kullakin toimijalla on pääsy tietoihin ja asiakirjoihin, joita se käsittelee, tuottaa tai siirtää TRACES:ssa.

2.   Kullakin toimivaltaisella viranomaisella – joko sen omalla henkilöstöllä tai sen TRACES:ssa hallinnoimilla toimijoilla – on pääsy omaan vastuualueeseensa kuuluviin TRACES:ssa käsiteltäviin, tuotettaviin tai siirrettäviin tietoihin tai asiakirjoihin.

3.   Jos useampi kuin yksi toimivaltainen viranomainen käsittelee, tuottaa tai siirtää tietoja tai asiakirjoja TRACES:ssa, niillä on pääsy kaikkiin kyseisiin tietoihin ja asiakirjoihin.

4.   Yksiköillä, jotka eivät ole osallistuneet tietojen tai asiakirjojen käsittelyyn, tuottamiseen tai siirtämiseen TRACES:ssa, tai jotka eivät osallistu kyseessä olevaan markkinoille saattamiseen tai siirtoon, ei ole pääsyä asianomaisiin tietoihin tai asiakirjoihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 2 kohdan mukaista komission pääsyoikeutta.

5.   Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 4 kohdassa säädetään, toimivaltaisilla viranomaisilla on pääsy tietoihin ja asiakirjoihin, jotka koskevat TRACES:iin asetuksen (EU) 2017/625 66 artiklan 5 kohdan mukaisesti kirjattua päätöstä jonkin lähetyksen pääsyn epäämisestä tai määräystä tietyn toimenpiteen toteuttamisesta.

37 artikla

Tietojenvaihto TRACES:n ja muiden sähköisten järjestelmien välillä

1.   TRACES:n ja muiden sähköisten järjestelmien, mukaan lukien jäsenvaltioiden kansalliset järjestelmät, välisen tietojenvaihdon on oltava samanaikaista ja vastavuoroista ja sen on perustuttava UN/CEFACT:n, IPPC:n ja OIE:n standardeihin.

2.   TRACES:n ja jäsenvaltioiden kansallisten järjestelmien välisessä tietojenvaihdossa on käytettävä TRACES-järjestelmään sisältyviä viitetietoja.

38 artikla

Unioniin tulevia lähetyksiä koskeva jäsenvaltioiden viranomaisten välinen yhteistyö

1.   Asetuksen (EU) 2017/625 75 artiklan 1 kohdassa säädettyä yhteistyötä varten jäsenvaltioiden tulliviranomaisilla on pääsy unioniin kolmansista maista tulevia eläimiä ja tavaroita koskeviin tietoihin ja asiakirjoihin sekä mainitun asetuksen II osaston V luvun mukaisesti suoritetun virallisen valvonnan pohjalta tehtyihin päätöksiin käyttäen

a)

TRACES:ia tai oman jäsenvaltionsa kansallisia järjestelmiä; tai

b)

tullia koskevaa unionin yhteistä asiointipistettä, joka perustuu päätöksessä N:o 70/2008/EY tarkoitettuihin sähköisiin tullijärjestelmiin ja joka on liitetty yhteen TRACES:n kanssa.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu pääsy ei ole mahdollinen, jäsenvaltioiden on ilman aiheetonta viivytystä huolehdittava siitä, että niiden tulliviranomaiset ja toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat keskenään tarvittavat tiedot ja asiakirjat oikea-aikaisesti.

39 artikla

Sähköisten virallisten todistusten myöntäminen ja sähköisten allekirjoitusten käyttö

1.   Unioniin tulevien eläinten ja tavaroiden lähetyksille myönnettävien sähköisten virallisten todistusten on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

a)

ne on myönnettävä jossakin seuraavista järjestelmistä:

i)

TRACES;

ii)

jäsenvaltion kansallinen järjestelmä;

iii)

kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön sähköinen sertifiointijärjestelmä, joka mahdollistaa tietojenvaihdon TRACES:n kanssa;

iv)

kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön sähköinen sertifiointijärjestelmä, joka mahdollistaa tietojenvaihdon tietyn jäsenvaltion kansallisen järjestelmän kanssa;

b)

valtuutetun viranhaltijan on allekirjoitettava ne kehittyneellä tai hyväksytyllä sähköisellä allekirjoituksella;

c)

niissä on oltava todistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen kehittynyt tai hyväksytty sähköinen leima tai sen laillisen edustajan kehittynyt tai hyväksytty sähköinen allekirjoitus;

d)

niissä on käytettävä hyväksyttyä sähköistä aikaleimaa.

2.   Jos sähköisiä virallisia todistuksia myönnetään 1 kohdan a alakohdan iii tai iv alakohdan mukaisesti, TRACES:n tai jäsenvaltion kansallisen järjestelmän on vahvistettava tietojenvaihto todistuksen myöntävän kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen kehittyneen tai hyväksytyn sähköisen leiman tai sen laillisen edustajan kehittyneen tai hyväksytyn sähköisen allekirjoituksen perusteella.

Tällaisissa tapauksissa ei vaadita 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua valtuutetun viranhaltijan allekirjoitusta.

3.   Komissiolle on ilmoitettava etukäteen sähköisten virallisten todistusten myöntämisestä 1 kohdan a alakohdan iv alakohdan mukaisesti.

4.   Toimivaltainen viranomainen hyväksyy sähköiset kasvinterveystodistukset, joita vaaditaan asetuksen (EU) 2016/2031 VI luvun 1 jakson mukaisesti tuotaessa kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita unionin alueelle, ainoastaan, jos ne myönnetään tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan i tai iii alakohdan mukaisesti.

40 artikla

CHED-asiakirjan muoto ja sen esittämistä ja käyttöä koskevat ohjeet

1.   CHED-asiakirjaan on sisällyttävä kohdat tämän asetuksen liitteessä II olevassa 1 osassa esitettyjä tietoja varten, ja toimijan ja toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä sitä asetuksen (EU) 2017/625 56 artiklan 3 kohdan mukaisesti jossakin seuraavista muodoista riippuen siitä, mihin kyseisen asetuksen 47 artiklan 1 kohdassa vahvistetuista luokista lähetys kuuluu:

a)

tämän asetuksen liitteessä II olevan 2 osan A jaksossa olevan mallin mukaan laadittu CHED-A-asiakirja, kun on kyse sellaisten eläinten lähetyksistä,

i)

joita tarkoitetaan asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan a alakohdassa; tai

ii)

joihin sovelletaan niiden tullessa unioniin asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan e tai f alakohdassa säädettyjä toimenpiteitä;

b)

tämän asetuksen liitteessä II olevan 2 osan B jaksossa olevan mallin mukaan laadittu CHED-P-asiakirja, kun on kyse sellaisten tuotteiden lähetyksistä,

i)

joita tarkoitetaan asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan b alakohdassa; tai

ii)

joihin sovelletaan niiden tullessa unioniin asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan d, e tai f alakohdassa säädettyjä toimenpiteitä;

c)

tämän asetuksen liitteessä II olevan 2 osan C jaksossa olevan mallin mukaan laadittu CHED-PP-asiakirja, kun on kyse lähetyksistä,

i)

jotka sisältävät asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita; tai

ii)

jotka sisältävät kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, joihin sovelletaan niiden tullessa unioniin jotakin asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan d, e tai f alakohdassa säädetyistä toimenpiteistä tai edellytyksistä; tai

iii)

jotka sisältävät tiettyjä kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, joilla on tietty alkuperä tai lähtöpaikka ja joiden osalta virallisen valvonnan vähimmäistaso on tarpeen, jotta voidaan reagoida kasvinterveyteen kohdistuviin tunnistettuihin yhdenmukaisiin vaaroihin ja riskeihin, kuten täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/66 säädetään;

d)

tämän asetuksen liitteessä II olevan 2 osan D jaksossa olevan mallin mukaan laadittu CHED-D-asiakirja, kun on kyse muista kuin eläinperäisistä rehuista ja elintarvikkeista, joihin sovelletaan niiden tullessa unioniin mitä tahansa asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan d, e tai f alakohdassa säädetyistä toimenpiteistä tai edellytyksistä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun CHED-asiakirjan on oltava

a)

laadittu vähintään yhdellä saapumisjäsenvaltion virallisella kielellä;

b)

asianmukaisesti täytetty vähintään yhdellä saapumisjäsenvaltion virallisella kielellä tämän asetuksen liitteessä II olevassa 1 osassa olevien selittävien huomautusten mukaisesti; täyttämisestä huolehtii

i)

lähetyksestä vastaava toimija, kun on kyse lähetystä koskevista yksityiskohtaisista tiedoista, jotka esitetään mainitun liitteen 2 osan A–D jaksossa olevien mallien osassa I;

ii)

rajatarkastusaseman tai valvontapisteen toimivaltainen viranomainen siltä osin kuin on kyse lähetyksen osalta tehtyä päätöstä koskevista tiedoista, jotka esitetään mainitun liitteen 2 osan A–D jaksossa olevien mallien osassa II;

iii)

poistumisrajatarkastusaseman tai lopullisen määräpaikan toimivaltainen viranomainen tai paikallinen toimivaltainen viranomainen siltä osin kuin on kyse lähetyksen osalta päätöksen tekemisen jälkeen toteutettuja jatkotoimenpiteitä koskevista tiedoista, jotka esitetään mainitun liitteen 2 osan A–D jaksossa olevien mallien osassa III.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdan a alakohdassa säädetään, jäsenvaltio voi hyväksyä CHED-asiakirjan, joka on laadittu jollakin muulla EU:n virallisella kielellä kuin saapumisjäsenvaltion virallisella kielellä.

41 artikla

Sähköisen CHED-asiakirjan käyttö

1.   Jos toimija tai toimivaltainen viranomainen käyttää sähköisessä muodossa olevaa CHED-asiakirjaa, se on tehtävä jollakin seuraavista järjestelmistä:

a)

TRACES edellyttäen, että CHED-asiakirja täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

i)

lähetyksestä vastaava toimija allekirjoittaa sen sähköisellä allekirjoituksellaan;

ii)

rajatarkastusasemien tai valvontapisteiden todistuksia myöntävä virkamies allekirjoittaa sen kehittyneellä tai hyväksytyllä sähköisellä allekirjoituksellaan;

iii)

siinä on todistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen kehittynyt tai hyväksytty sähköinen leima;

iv)

TRACES leimaa sen kehittyneellä tai hyväksytyllä sähköisellä leimalla;

b)

jäsenvaltion kansallinen järjestelmä edellyttäen, että CHED-asiakirja täyttää kaikki seuraavat vaatimukset:

i)

lähetyksestä vastaava toimija allekirjoittaa sen sähköisellä allekirjoituksellaan;

ii)

rajatarkastusasemien tai valvontapisteiden todistuksia myöntävä virkamies allekirjoittaa sen kehittyneellä tai hyväksytyllä sähköisellä allekirjoituksellaan;

iii)

siinä on todistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen kehittynyt tai hyväksytty sähköinen leima;

iv)

se siirretään TRACES:iin viimeistään siinä vaiheessa, kun tehdään päätös virallisen valvonnan pohjalta, ja siirto leimataan todistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen kehittyneellä tai hyväksytyllä sähköisellä leimalla.

2.   TRACES vahvistaa 1 kohdan b alakohdan iv alakohdassa tarkoitetun siirron kehittyneellä tai hyväksytyllä sähköisellä leimalla.

3.   Jokainen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu vaadittu vaihe on aikaleimattava hyväksytyllä sähköisellä aikaleimalla.

42 artikla

Sähköisten todistusten ja CHED-asiakirjojen ja niistä peräisin olevien henkilötietojen säilytysajat

1.

Edellä olevan 39 ja 41 artiklan mukaisesti myönnettyjen todistusten ja CHED-asiakirjojen eheyden säilyttämiseksi niihin liittyviä sähköisiä allekirjoituksia, sähköisiä leimoja, aikaleimoja ja sähköistä tiedonvaihtoa koskevia tietoja on säilytettävä TRACES:ssa ja jäsenvaltioiden kansallisissa järjestelmissä vähintään kolme vuotta.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetuista todistuksista ja CHED-asiakirjoista peräisin olevia henkilötietoja saa säilyttää TRACES:ssa ja jäsenvaltioiden kansallisissa järjestelmissä enintään kymmenen vuotta.

3.

Edellä 33 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista EUROPHYT-pysäytysilmoituksista peräisin olevia henkilötietoja saa säilyttää TRACES:ssa enintään kymmenen vuotta.

43 artikla

Valvontayksiköiden luettelo

TRACES-verkoston jokaisen yhteyspisteen on ylläpidettävä TRACES:ssa luetteloa valvontayksiköistä, joita sen omassa jäsenvaltiossa on nimetty TRACES:ia varten, ja pidettävä luettelo ajan tasalla.

44 artikla

Rajatarkastusasemien ja valvontapisteiden luettelo

1.   TRACES-verkoston jokaisen yhteyspisteen on ylläpidettävä TRACES:ssa luetteloa rajatarkastusasemista ja valvontapisteistä, joita sen omassa jäsenvaltiossa on nimetty asetuksen (EU) 2017/625 59 artiklan 1 kohdan ja 53 artiklan 2 kohdan mukaisesti mainitun asetuksen 47 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhteen tai useampaan eläinten ja tavaroiden luokkaan sovellettavan virallisen valvonnan suorittamista varten.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteyspisteen on syötettävä TRACES:iin kutakin nimettyä rajatarkastusasemaa ja valvontapistettä koskevat tiedot käyttäen

a)

komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1014 (35) liitteessä I vahvistettua muotoa asetuksen (EU) 2017/625 60 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen antamiseen;

b)

kyseisen täytäntöönpanoasetuksen liitteessä II vahvistettuja lyhenteitä ja eritelmiä.

45 artikla

Laitosten luettelo

1.   TRACES-verkoston jokaisen yhteyspisteen on ylläpidettävä ja pidettävä ajan tasalla TRACES:ssa luetteloita seuraavista laitoksista:

a)

sen omassa jäsenvaltiossa asetuksen (EY) N:o 852/2004 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti hyväksytyt elintarvikealan laitokset;

b)

sen omassa jäsenvaltiossa asetuksen (EY) N:o 1069/2009 47 artiklan mukaisesti hyväksytyt tai rekisteröidyt laitokset ja toimijat, jotka käsittelevät eläimistä saatavia sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yhteyspisteen on syötettävä TRACES:iin kutakin kyseisessä kohdassa tarkoitettua laitosta koskevat tiedot käyttäen laitosten luettelon muotoa koskevia komission vahvistamia teknisiä eritelmiä.

3.   Komissio auttaa jäsenvaltioita asettamaan 1 kohdassa tarkoitetut luettelot yleisön saataville internet-sivuillaan tai TRACES:ssa.

46 artikla

TRACES:n ja jäsenvaltioiden kansallisten järjestelmien varajärjestelmät suunnittelemattoman tai suunnitellun käyttökatkoksen aikana

1.   TRACES-verkoston yhteyspisteiden on ylläpidettävä internetissä julkista tietorekisteriä, jossa on myös täytettäväksi tarkoitetut mallit kaikista asiakirjoista, joita TRACES:ssa tai jäsenvaltioiden kansallisessa järjestelmässä voidaan myöntää tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Jos jäsenvaltion kansallinen järjestelmä, TRACES tai jokin niiden toiminnoista on pois käytöstä enemmän kuin tunnin ajan, niiden käyttäjät voivat käyttää tietojen kirjaamiseen tai vaihtamiseen 1 kohdassa tarkoitettua tulostettua tai sähköistä täytettäväksi tarkoitettua mallia.

3.   Kun 2 kohdassa tarkoitetut järjestelmät tai toiminnot ovat jälleen käytettävissä, niiden käyttäjien on käytettävä 2 kohdan mukaisesti kirjattuja tietoja tuottaakseen tämän asetuksen nojalla vaadittavat asiakirjat sähköisesti.

4.   Jos TRACES, jäsenvaltion kansallinen järjestelmä tai jokin niiden toiminnoista on pois käytöstä, jäsenvaltiot voivat tilapäisesti tuottaa ja vaihtaa sähköisesti kaikki tarvittavat asiakirjat käytettävissä olevalla järjestelmällä, eikä TRACES-toimintoja koskevia velvollisuuksia sovelleta. Komission ja kansallisten järjestelmien omistajien on suoritettava kaikkien näiden asiakirjojen vaihto yhdellä kertaa heti kun järjestelmä on saatu jälleen käyttöön.

5.   Edellä olevan 2 ja 4 kohdan mukaisesti tuotetuissa asiakirjoissa on oltava ilmaisu ”tuotettu käyttökatkoksen aikana”.

6.   Komissio tiedottaa käyttäjille TRACES:n kautta mahdollisista suunnitelluista käyttökatkoksista, niiden kestosta ja syystä kaksi viikkoa etukäteen.

4 LUKU

Loppusäännökset

47 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan direktiivi 94/3/EY, päätökset 92/486/ETY, 2003/24/EY, 2003/623/EY, 2004/292/EY, 2004/675/EY ja 2005/123/EY, asetus (EU) N:o 16/2011 ja täytäntöönpanopäätökset 2014/917/EU, (EU) 2015/1918 ja (EU) 2018/1553 14 päivästä joulukuuta 2019 alkaen.

2.   Viittauksia kumottuihin säädöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

48 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 14 päivästä joulukuuta 2019, lukuun ottamatta 3 luvun 2 jaksoa, jota sovelletaan 21 päivästä huhtikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3)  EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1.

(4)  EUVL L 317, 23.11.2016, s. 4.

(5)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005, annettu 12 päivänä tammikuuta 2005, rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista (EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/680, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja neuvoston puitepäätöksen 2008/977/YOS kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 89).

(10)  Komission asetus (EU) N:o 16/2011, annettu 10 päivänä tammikuuta 2011, täytäntöönpanotoimenpiteistä elintarvikkeita ja rehuja koskevaa nopeaa hälytysjärjestelmää varten (EUVL L 6, 11.1.2011, s. 7).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1).

(12)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1918, annettu 22 päivänä lokakuuta 2015, rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 mukaisen hallinnollisen avunannon ja yhteistyön järjestelmän (AAC-järjestelmä) perustamisesta (EUVL L 280, 24.10.2015, s. 31).

(13)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3486_en.htm

(14)  Järjestelmä perustettiin alun perin kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 21 päivänä joulukuuta 1976 annetulla neuvoston direktiivillä 77/93/ETY (EYVL L 26, 31.1.1977, s. 20). Kyseinen direktiivi kumottiin kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetulla neuvoston direktiivillä 2000/29/EY (EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1), joka puolestaan kumottiin asetuksella (EU) 2016/2031 14 päivästä joulukuuta 2019.

(15)  Komission direktiivi 94/3/EY, annettu 21 päivänä tammikuuta 1994, kolmannesta maasta tulevan välittömästi kasvien terveyttä uhkaavan lähetyksen tai haitallisen organismin pysäyttämistä koskevasta ilmoitusmenettelystä (EYVL L 32, 5.2.1994, s. 37).

(16)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/917/EU, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, neuvoston direktiivin 2000/29/EY täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siltä osin kuin on kyse haitallisten organismien esiintymistä koskevista jäsenvaltioiden ilmoituksista sekä toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tai aikovat toteuttaa (EUVL L 360, 17.12.2014, s. 59).

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

(18)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1506, annettu 8 päivänä syyskuuta 2015, eritelmien vahvistamisesta sellaisia kehittyneiden sähköisten allekirjoitusten ja kehittyneiden leimojen muotoja varten, jotka julkisen sektorin elinten on tunnustettava sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 27 artiklan 5 kohdan ja 37 artiklan 5 kohdan mukaisesti (EUVL L 235, 9.9.2015, s. 37).

(19)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1553, annettu 15 päivänä lokakuuta 2018, kolmansien maiden kansallisten kasvinsuojelujärjestöjen myöntämien sähköisten kasvinterveystodistusten tunnustamisedellytyksistä (EUVL L 260, 17.10.2018, s. 22).

(20)  Komission asetus (EY) N:o 136/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla (EUVL L 21, 28.1.2004, s. 11).

(21)  Komission asetus (EY) N:o 282/2004, annettu 18 päivänä helmikuuta 2004, kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamista ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan laadinnasta (EUVL L 49, 19.2.2004, s. 11).

(22)  Komission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta (EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11).

(23)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/66, annettu 16 päivänä tammikuuta 2019, säännöistä, jotka koskevat yhdenmukaisia käytännön järjestelyjä virallisen valvonnan suorittamiseksi kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille sen todentamiseksi, noudatetaanko kyseisiin tavaroihin sovellettavia kasvintuhoojien torjumista koskevista suojatoimenpiteistä annettuja unionin sääntöjä (EUVL L 15, 17.1.2019, s. 1).

(24)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 70/2008/EY, tehty 15 päivänä tammikuuta 2008, paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä (EUVL L 23, 26.1.2008, s. 21).

(25)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, elintarvikehygieniasta (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1).

(26)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

(27)  Komission päätös 92/486/ETY, tehty 25 päivänä syyskuuta 1992, Animon palvelukeskuksen ja jäsenvaltioiden yhteistyön yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 291, 7.10.1992, s. 20).

(28)  Komission päätös 2003/24/EY, tehty 30 päivänä joulukuuta 2002, yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän kehittämisestä (EYVL L 8, 14.1.2003, s. 44).

(29)  Komission päätös 2003/623/EY, tehty 19 päivänä elokuuta 2003, yhdennetyn eläinlääkinnällisen Traces-tietojärjestelmän kehittämisestä (EUVL L 216, 28.8.2003, s. 58).

(30)  Komission päätös 2004/292/EY, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2004, Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta (EUVL L 94, 31.3.2004, s. 63).

(31)  Komission päätös 2004/675/EY, tehty 29 päivänä syyskuuta 2004, logistiikkatuen vahvistamisesta Traces-järjestelmälle (EUVL L 309, 6.10.2004, s. 26).

(32)  Komission päätös 2005/123/EY, tehty 9 päivänä helmikuuta 2005, TRACES-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta tehdyn päätöksen 2004/292/EY muuttamisesta (EUVL L 39, 11.2.2005, s. 53).

(33)  Neuvoston direktiivi 90/425/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29).

(34)  Neuvoston päätös 92/438/ETY, tehty 13 päivänä heinäkuuta 1992, eläinlääkinnällisten tuontimenettelyjen tietokoneistamisesta (Shift-projekti), direktiivien 90/675/ETY, 91/496/ETY, 91/628/ETY ja päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta sekä päätöksen 88/192/ETY kumoamisesta (EYVL L 243, 25.8.1992, s. 27).

(35)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/1014, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2019, rajatarkastusasemiin, mukaan luettuna tarkastuskeskuksiin, ja rajatarkastusasemien ja valvontapisteiden luetteloiden muotoon ja niissä käytettäviin luokkiin ja lyhenteisiin sovellettavia vähimmäisvaatimuksia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 165, 21.6.2019, s. 10).


LIITE I

Täytäntöönpanoasetuksen 32 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten sisältö

1.   

Yleiset tiedot

1.1

Otsikko – ilmoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 11 artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa, 29 artiklan 1 kohdassa, 30 artiklan 1 kohdassa ja 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kyseisen tuhoojan tieteellinen nimi, esiintymispaikka ja tieto siitä, onko kyse ensimmäisestä esiintymisestä vai ei. Tieteellisen nimen on oltava jokin seuraavista:

1)

tuhoojan tieteellinen nimi, mukaan lukien tarvittaessa patotyyppi; tai

2)

jos 1 alakohtaa ei voida soveltaa, kansainvälisen organisaation hyväksymä tieteellinen nimi, mukaan lukien patotyyppi, ja kyseisen organisaation nimi; tai

3)

jos 1 ja 2 alakohtaa ei voida soveltaa, tieteellinen nimi luotettavimmasta tiedonlähteestä ja viittaus kyseiseen lähteeseen.

On mahdollista esittää selittäviä huomautuksia.

1.2

Tiivistelmä – yhteenveto 3–7 kohdassa tarkoitetuista tiedoista.

1.3

Ilmoitetaan jokin seuraavista:

1)

32 artiklan 1 ja 2 kohdan mukainen osittainen ilmoitus;

2)

32 artiklan 3 kohdan mukainen ilmoitus;

3)

32 artiklan 4 kohdan mukainen ilmoituksen saattaminen ajan tasalle;

4)

ilmoitus toimenpiteiden päättämisestä ja päättämisen syistä.

2.   

Yhteysviranomainen ja vastuuhenkilöt

2.1

Ilmoituksen toimittamisesta vastaavan viranomaisen nimi – mainitaan ”Ilmoitus seuraavalta:”, jonka jälkeen yhteysviranomaisen nimi ja kyseisen viranomaisen jäsenvaltio.

2.2

Yhteysviranomaisessa toimiva virallinen yhteyshenkilö – ilmoitetaan sen henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jonka yhteysviranomainen on nimennyt viralliseksi yhteyshenkilöksi kyseessä olevan ilmoituksen osalta. Jos on nimetty useampi kuin yksi henkilö, on ilmoitettava perusteet tähän.

3.   

Tuhoojan esiintymispaikka

3.1

Ilmoitetaan mahdollisimman täsmällisesti kyseisen tuhoojan esiintymispaikka, vähintään asiaankuuluva hallinnollinen alue (esimerkiksi kunta, kaupunki, maakunta).

3.2

Liitetään mukaan yksi tai useampia karttoja esiintymispaikasta.

4.   

Ilmoituksen syyt sekä kyseisen alueen ja jäsenvaltion tilanne kyseisen tuhoojan osalta

4.1

Ilmoitetaan jompikumpi seuraavista:

1)

tuhoojan ensimmäinen vahvistettu tai epäilty esiintyminen kyseisen jäsenvaltion alueella;

2)

tuhoojan vahvistettu tai epäilty esiintyminen kyseisen jäsenvaltion alueen sellaisessa osassa, jossa sen ei ole tiedetty aiemmin esiintyneen. (Tarvittaessa tieto siitä, että tuhoojaa esiintyy kyseisen alueen sellaisessa osassa, jossa sitä esiintyi aiemmin mutta josta se oli hävitetty.)

4.2

Tuhoojatilanne alueella (1), jolla tuhoojan on todettu esiintyvän, kun esiintyminen on virallisesti vahvistettu – ilmoitetaan yksi tai useampi seuraavista vaihtoehdoista ja esitetään selittävä huomautus:

1)

esiintyy kaikissa alueen osissa;

2)

esiintyy ainoastaan alueen tietyissä osissa;

3)

esiintyy alueen tietyissä osissa, joissa ei kasvateta isäntäkasveja;

4)

esiintyy: hävittämistoimien kohteena;

5)

esiintyy: leviäminen estämistoimien kohteena;

6)

esiintyy: esiintyy vain vähän;

7)

ei esiinny: tuhoojan todettu esiintyvän mutta hävitetty;

8)

ei esiinny: tuhoojan todettu esiintyvän muttei esiinny enää, ja tämä johtuu muista syistä kuin hävittämisestä;

9)

ohimenevä (tuhoojan esiintymisen ei odoteta johtavan asettumiseen): ei edellytä toimia;

10)

ohimenevä: edellyttää toimia, seurantatoimien kohteena;

11)

ohimenevä: edellyttää toimia, hävittämistoimien kohteena;

12)

muu.

4.3

Tuhoojatilanne kyseisessä jäsenvaltiossa ennen tuhoojan esiintymisen virallista vahvistamista tai epäiltyä esiintymistä – ilmoitetaan yksi tai useampi seuraavista vaihtoehdoista ja esitetään selittävä huomautus:

1)

esiintyy kaikissa jäsenvaltion osissa;

2)

esiintyy ainoastaan jäsenvaltion tietyissä osissa;

3)

esiintyy jäsenvaltion tietyissä osissa, joissa ei kasvateta isäntäkasvia (isäntäkasveja);

4)

esiintyy: kausiluonteisesti;

5)

esiintyy: hävittämistoimien kohteena;

6)

esiintyy: leviämisen estämistoimien kohteena (jos hävittäminen on mahdotonta);

7)

esiintyy: esiintyy vain vähän;

8)

ei esiinny: ei aiempia tietoja tuhoojan esiintymisestä;

9)

ei esiinny: tuhooja hävitetty;

10)

ei esiinny: tuhoojaa ei esiinny enää, ja tämä johtuu muista syistä kuin hävittämisestä;

11)

ei esiinny: aiemmat tiedot tuhoojan esiintymisestä eivät voimassa;

12)

ei esiinny: aiemmat tiedot tuhoojan esiintymisestä epäluotettavia;

13)

ei esiinny: ainoastaan pysäytetty;

14)

ohimenevä: ei edellytä toimia;

15)

ohimenevä: edellyttää toimia, seurantatoimien kohteena;

16)

ohimenevä: edellyttää toimia, hävittämistoimien kohteena;

17)

muu.

4.4

Tuhoojatilanne kyseisessä jäsenvaltiossa tuhoojan esiintymisen virallisen vahvistamisen jälkeen – ilmoitetaan yksi tai useampi seuraavista vaihtoehdoista ja esitetään selittävä huomautus:

1)

esiintyy kaikissa jäsenvaltion osissa;

2)

esiintyy ainoastaan jäsenvaltion tietyissä osissa;

3)

esiintyy jäsenvaltion tietyissä osissa, joissa ei kasvateta isäntäkasvia (isäntäkasveja);

4)

esiintyy: kausiluonteisesti;

5)

esiintyy: hävittämistoimien kohteena;

6)

esiintyy: leviämisen estämistoimien kohteena (jos hävittäminen on mahdotonta);

7)

esiintyy: esiintyy vain vähän;

8)

ei esiinny: tuhooja hävitetty;

9)

ei esiinny: tuhoojaa ei esiinny enää, ja tämä johtuu muista syistä kuin hävittämisestä;

10)

ei esiinny: aiemmat tiedot tuhoojan esiintymisestä eivät voimassa;

11)

ei esiinny: aiemmat tiedot tuhoojan esiintymisestä epäluotettavia;

12)

ei esiinny: ainoastaan pysäytetty;

13)

ohimenevä: ei edellytä toimia;

14)

ohimenevä: edellyttää toimia, seurantatoimien kohteena;

15)

ohimenevä: edellyttää toimia, hävittämistoimien kohteena;

16)

muu.

5.   

Tuhoojaa koskeva havainto, näytteenotto, testaus ja vahvistus

5.1

Miten tuhoojan esiintyminen havaittiin tai sen esiintymistä epäiltiin – ilmoitetaan jokin seuraavista vaihtoehdoista:

1)

tuhoojaan liittyvä virallinen kartoitus;

2)

tuhoojan olemassa olevaan tai hävitettyyn esiintymään liittyvä kartoitus;

3)

minkä tahansa tyyppiset kasvinterveystarkastukset;

4)

kyseisen tuhoojan tiettyyn esiintymiseen liittyvä jäljitystarkastus taakse- ja eteenpäin;

5)

virallinen tarkastus muuhun kuin kasvinterveyteen liittyvistä syistä;

6)

ammattimaisten toimijoiden, laboratorioiden tai muiden tahojen toimittamat tiedot;

7)

tieteelliset tiedot;

8)

muu.

On mahdollista esittää lisähuomautuksia vapaamuotoisena tekstinä tai liiteasiakirjoina.

Jos ilmoitetaan vaihtoehto 8, sitä on täsmennettävä.

Tarkastuksista ilmoitetaan tarkastusten päivämäärä(t) ja tarkastusmenetelmän kuvaus (myös yksityiskohtaiset tiedot silmämääräisistä tai muista tarkastuksista) ja kuvataan lyhyesti paikka, jossa tarkastus tehtiin, sekä havainnot ja esitetään kuva (kuvia).

Jos ilmoitetaan vaihtoehto 3 tai 4, on ilmoitettava tarkastuksen (tarkastusten) päivämäärä ja kuvaus tarkastusmenetelmästä (myös yksityiskohtaiset tiedot silmämääräisistä tai muista tarkastuksista). Mahdollisesti voidaan kuvata lyhyesti paikka, jossa tarkastus tehtiin, sekä havainnot ja esittää kuva (kuvia).

5.2

Havaitsemispäivä – ilmoitetaan päivä, jona asiasta vastaava virallinen elin havaitsi tuhoojan esiintymisen, alkoi epäillä sitä tai sai ensimmäisen kerran tietää sen havaitsemisesta. Jos tuhoojan havaitsi muu henkilö kuin asiasta vastaava virallinen elin, ilmoitetaan päivä, jona kyseinen henkilö havaitsi tuhoojan, ja päivä, jona kyseinen henkilö ilmoitti havainnosta asiasta vastaavalle viralliselle elimelle.

5.3

Näytteenotto laboratorioanalyysejä varten – tarvittaessa toimitetaan tiedot laboratorioanalyysejä koskevasta näytteenottomenettelystä, mukaan lukien päivämäärä, menetelmä ja näytteen koko. Kuvia on mahdollista liittää mukaan.

5.4

Laboratorio – tarvittaessa ilmoitetaan niiden laboratorioiden nimet ja osoitteet, jotka ovat osallistuneet kyseessä olevan tuhoojan tunnistamiseen.

5.5

Diagnostinen menetelmä – ilmoitetaan jokin seuraavista vaihtoehdoista:

1)

vertaisarvioidun protokollan mukaan (esitetään selkeä viittaus kyseessä olevaan protokollaan sekä tarvittaessa kaikki poikkeamat protokollasta);

2)

muu (täsmennettävä kyseessä oleva menetelmä).

5.6

Päivä, jona vahvistettiin virallisesti, mikä tuhooja on kyseessä.

6.   

Tiedot saastuneesta alueesta sekä esiintymän vakavuudesta ja lähteestä

6.1

Saastuneen alueen koko ja rajaus – ilmoitetaan yksi tai useampia seuraavista vaihtoehdoista (voidaan esittää arvioidut luvut, mutta tällöin on selitettävä, miksi tarkkoja lukuja ei voida esittää):

1)

saastuneen alueen pinta-ala (m2, ha, km2);

2)

saastuneiden kasvien määrä (kappalemäärä);

3)

saastuneiden kasvituotteiden määrä (tonnia, m3);

4)

GPS-järjestelmän avainkoordinaatit tai jokin muu tarkka kuvaus alueen rajoista (esim. Eurostatin alueyksiköt (NUTS), maantieteelliset koodit (geokoodit) ja ilmakuvat).

6.2

Saastuneen alueen ja sen lähiympäristön kuvaus – ilmoitetaan yksi tai useampia seuraavista vaihtoehdoista:

1)

Avomaa – tuotantoalue:

1.1)

pelto (viljelys, laidun);

1.2)

hedelmätarha/viinitarha;

1.3)

taimitarha;

1.4)

metsä.

2)

Avomaa – muu:

2.1)

yksityinen puutarha;

2.2)

julkiset alueet;

2.3)

suojelualue;

2.4)

luonnonvaraiset kasvit muilla kuin suojelualueilla;

2.5)

muu (täsmennetään).

3)

Fyysisesti suljetut tilat:

3.1)

kasvihuone;

3.2)

muut sisäpuutarhat;

3.3)

yksityinen tila (muu kuin kasvihuone);

3.4)

julkinen tila (muu kuin kasvihuone);

3.5)

muu (täsmennetään).

Kunkin vaihtoehdon kohdalla on ilmoitettava, koskeeko saastunta yhtä tai useampaa seuraavista:

istutettaviksi tarkoitetut kasvit;

muut kasvit;

kasvituotteet; tai

muut tavarat.

6.3

Saastuneella alueella ja sen lähiympäristössä olevat isäntäkasvit – ilmoitetaan kyseisellä alueella olevien isäntäkasvien tieteellinen nimi 6.4 kohdan mukaisesti. Lisätietoja voidaan antaa isäntäkasvien tiheydestä – viittaamalla viljelykäytäntöihin ja luontotyyppien erityispiirteisiin – tai alueella tuotettavista tuhoojalle alttiista kasvituotteista.

6.4

Saastuneet kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat – ilmoitetaan saastuneiden isäntäkasvien tieteellinen nimi. Lajike ja kasvituotteiden osalta tapauksen mukaan hyödyketyyppi voidaan ilmoittaa.

6.5

Alueella olevat vektorit – ilmoitetaan tarvittaessa jokin seuraavista vaihtoehdoista:

1)

vektorin tieteellinen nimi vähintään suvun tasolla; tai

2)

jos 1 alakohtaa ei voida soveltaa, kansainvälisen organisaation hyväksymä tieteellinen nimi ja kyseisen organisaation nimi (kyseisten organisaatioiden nimet); tai

3)

jos 1 ja 2 alakohtaa ei voida soveltaa, tieteellinen nimi luotettavimmasta tiedonlähteestä ja viittaus kyseiseen lähteeseen. Lisätietoja voidaan antaa vektorien tiheydestä tai vektoreille tärkeiden kasvien ominaisuuksista.

6.6

Esiintymän vakavuus – kuvataan saastunnan vallitseva laajuus, oireet ja vahinko. Tarvittaessa esitetään ennusteet heti, kun ne ovat saatavilla.

6.7

Esiintymän lähde – tapauksen mukaan ilmoitetaan vahvistettu reitti, jota pitkin tuhooja on kulkeutunut alueelle, tai epäilty reitti, kun se on vielä vahvistamatta. Lisätietoja voidaan antaa tuhoojan vahvistetusta tai mahdollisesta alkuperästä.

7.   

Viralliset kasvinsuojelutoimenpiteet

7.1

Virallisten kasvinsuojelutoimenpiteiden hyväksyminen – ilmoitetaan jokin seuraavista vaihtoehdoista ja esitetään selittävä huomautus:

1)

toteutettu virallisia kasvinsuojelutoimenpiteitä kemiallisen, biologisen tai fysikaalisen käsittelyn muodossa;

2)

toteutettu virallisia kasvinsuojelutoimenpiteitä, muita toimenpiteitä kuin kemiallinen, biologinen tai fysikaalinen käsittely;

3)

aiotaan toteuttaa virallisia kasvinsuojelutoimenpiteitä;

4)

vireillä päätös siitä, toteutetaanko virallisia kasvinsuojelutoimenpiteitä;

5)

ei virallisia kasvinsuojelutoimenpiteitä (annetaan syy tähän).

Jos on määritetty rajattu alue, ilmoitetaan vaihtoehtojen 1, 2 ja 3 yhteydessä, onko toimenpiteet toteutettu / toteutetaanko toimenpiteet kyseisen alueen sisä- vai ulkopuolella.

7.2

Virallisten kasvinsuojelutoimenpiteiden hyväksymispäivä (ilmoitetaan väliaikaisten toimenpiteiden ennakoitu odotettu kesto).

7.3

Virallisten kasvinsuojelutoimenpiteiden piiriin kuuluvan alueen yksilöinti – ilmoitetaan menetelmä, jota on käytetty virallisten kasvinsuojelutoimenpiteiden piiriin kuuluvan alueen yksilöinnissä. Ilmoitetaan tehtyjen kartoitusten tulokset.

7.4

Virallisten kasvinsuojelutoimenpiteiden tavoite – ilmoitetaan jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista

1)

hävittäminen;

2)

leviämisen estäminen (jos hävittäminen on mahdotonta).

7.5

Toimenpiteet, jotka vaikuttavat tavaroiden siirtämiseen – ilmoitetaan jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:

1)

toimenpiteet vaikuttavat tavaroiden unioniin suuntautuvaan tuontiin tai tavaroiden siirtämiseen unionissa (esittäkää kuvaus toimenpiteistä);

2)

toimenpiteet eivät vaikuta tavaroiden unioniin suuntautuvaan tuontiin eivätkä tavaroiden siirtämiseen unionissa.

7.6

Erityiset kartoitukset – jos virallisten kasvinsuojelutoimenpiteiden osana toteutetaan kartoituksia, kuvataan niiden menetelmät, kesto ja kohde.

8.   

Tuhoojiin liittyvän riskin arviointi

Ilmoitetaan jokin seuraavista:

1)

Tuhoojiin liittyvän riskin arviointia ei edellytetä (tämä koskee tuhoojia, joita tarkoitetaan asetuksen (EU) 2016/2031 11 artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa tai joihin kohdistuu kyseisen asetuksen 30 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä);

2)

Tuhoojiin liittyvän riskin arviointi tai tuhoojiin liittyvä alustava riskinarviointi tekeillä;

3)

Tuhoojiin liittyvä alustava riskinarviointi olemassa – esitetään yhteenveto tärkeimmistä havainnoista ja liitetään mukaan tuhoojiin liittyvä alustava riskinarviointi tai maininta siitä, mistä se löytyy;

4)

Tuhoojiin liittyvä riskinarviointi olemassa – esitetään yhteenveto tärkeimmistä havainnoista ja liitetään mukaan tuhoojiin liittyvä riskinarviointi tai maininta siitä, mistä se löytyy.

9.   

Lisätään linkkejä asiaan liittyville verkkosivuille ja muita tiedonlähteitä.

10.   

Ilmoitetaan, onko jotkin tai kaikki 1.1, 1.3, 3.1, 4.1–4.4, 5.1–5.6, 6.1–6.7, 7.1–7.6 ja 8 kohdassa olevat tiedot toimitettava Euroopan ja Välimeren maiden kasvinsuojelujärjestölle.


(1)  Kansainvälisessä kasvinsuojelutoimenpidestandardissa ISPM 8 (1998) vahvistetun käsitteen mukaisesti: Determination of pest status in an area. Rooma, IPPC, FAO (https://www.ippc.int/sites/default/files/documents//1323945129_ISPM_08_1998_En_2011-11-29_Refor.pdf).


LIITE II

Yhteiset terveyttä koskevat tuloasiakirjat (CHED-asiakirjat)

OSA 1

CHED-asiakirjan kohdat ja selittävät huomautukset

Yleistä

Osassa 1 täsmennetyt kohdat muodostavat CHED-asiakirjan sähköisen version tietohakemistot.

Jollei unionin lainsäädännössä toisin säädetä tai vahvisteta, kaikki kohdat koskevat osassa 2 olevia CHED-asiakirjan malleja.

Sähköisen CHED-asiakirjan paperiversiossa on oltava yksilöllinen koneellisesti luettava optinen merkintä, joka toimii hyperlinkkinä sähköiseen versioon.

On valittava yksi kohta kohdista I.20–I.26 ja kohdista II.9–II.16; kussakin kohdassa on valittava yksi vaihtoehto.

Jos kohdassa on mahdollista valita yksi tai useampia vaihtoehtoja, ainoastaan valittu vaihtoehto näkyy (valitut vaihtoehdot näkyvät) CHED-asiakirjan sähköisessä versiossa.

Jos kohta ei ole pakollinen, sen sisältö näkyy yliviivattuna tekstinä.

Kohtien järjestys ja kyseisten kohtien koko ja muoto 2 osassa olevissa CHED-malleissa esitetään ohjeellisesti.

Jos tarvitaan leima, sen sähköinen vastine on sähköinen leima.

Käsitellessään CHED-asiakirjoihin sisältyviä henkilötietoja jäsenvaltioiden on noudatettava asetusta (EU) 2016/679 ja direktiiviä (EU) 2016/680 ja komissio noudattaa asetusta (EU) 2018/1725.

OSA I – LÄHETYKSEN KUVAUS

Kohta

Kuvaus

I.1

Lähettäjä/viejä

 

Ilmoitetaan lähetyksen lähettävän luonnollisen tai oikeushenkilön nimi ja osoite, maa ja ISO-maakoodi (1). Tämän henkilön on oltava sijoittautunut kolmanteen maahan, lukuun ottamatta tiettyjä unionin lainsäädännössä säädettyjä tapauksia, joissa tämä voi olla sijoittautunut jäsenvaltioon.

I.2

CHED-viite

 

IMSOC:n antama yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi (myös kohdissa II.2 ja III.2).

I.3

Paikallinen viite

 

Ilmoitetaan toimivaltaisen viranomaisen antama yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi.

I.4

Rajatarkastusasema/valvontapiste/valvontayksikkö

 

Valitaan rajatarkastusaseman tai tapauksen mukaan valvontapisteen nimi.

Ilmoitetaan tarvittaessa tarkastuspaikka.

Kun kyseessä on vaatimustenvastaista lähetystä koskeva myöhempi CHED-P-asiakirja, ilmoitetaan vapaa-alueen tai erityisesti hyväksytyn tullivaraston valvonnasta vastaavan valvontayksikön nimi.

I.5

Rajatarkastusaseman/valvontapisteen/valvontayksikön koodi

 

Ilmoitetaan IMSOC:n rajatarkastusasemalle, valvontapisteelle tai valvontayksikölle antama yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi.

I.6

Vastaanottaja/tuoja

 

Ilmoitetaan sen luonnollisen tai oikeushenkilön nimi ja osoite, maa ja ISO-maakoodi, jolle lähetys on tarkoitettu ja joka mainitaan esimerkiksi virallisissa todistuksissa, virallisissa varmennuksissa tai muissa asiakirjoissa, mukaan luettuina kaupalliset asiakirjat, jotka on annettu kyseisessä kolmannessa maassa. Jos tämä henkilö on sama kuin kohdassa I.8 mainittava henkilö, IMSOC täyttää tämän kohdan automaattisesti kyseisessä kohdassa annettujen tietojen perusteella.

Tämä kohta on vapaaehtoinen uudelleenlastauksen tai kauttakuljetuksen tapauksessa.

I.7

Määräpaikka

 

Ilmoitetaan sen paikan nimi ja osoite, maa ja ISO-maakoodi, jonne lähetys toimitetaan lopullista purkamista varten. Jos tämä osoite on sama kuin kohdassa I.6 mainittava osoite, IMSOC täyttää tämän kohdan automaattisesti kyseisessä kohdassa annettujen tietojen perusteella.

Tämän paikan on sijaittava jossakin jäsenvaltiossa, myös silloin kun on kyse kauttakuljetuksesta – siten kuin se määritellään asetuksen (EU) 2017/625 3 artiklan 44 kohdassa – johon kuuluu tavaroiden varastointi. Kun kyseessä on kauttakuljetus ilman tavaroiden varastointia, määrämaana oleva kolmas maa ilmoitetaan kohdassa I.22.

Tarvittaessa ilmoitetaan myös määräpaikkana olevan laitoksen rekisteröinti- tai hyväksymisnumero.

Lähetyksistä, jotka jaetaan osiin rajatarkastusasemalla, ilmoitetaan ensimmäisessä CHED-asiakirjassa määräpaikaksi rajatarkastusasema. Myöhemmissä CHED-asiakirjoissa ilmoitetaan määräpaikka kunkin jaetun lähetyksen osan osalta.

Valvontapisteeseen siirrettävistä lähetyksistä ilmoitetaan määräpaikaksi valvontapiste. IMSOC saattaa automaattisesti täyttää tämän kohdan kohdassa I.20 annettujen tietojen perusteella.

Kun lähetykset siirretään jatkokuljetuksen määräpaikkana olevaan tilaan, määräpaikka on pakollinen ainoastaan, jos se on eri kuin jatkokuljetuksen määräpaikkana oleva tila.

I.8

Lähetyksestä vastaava toimija

 

Ilmoitetaan sen jäsenvaltiossa toimivan luonnollisen tai oikeushenkilön nimi ja osoite, maa ja ISO-maakoodi, joka vastaa lähetyksestä, kun se esitetään rajatarkastusasemalla, ja joka tekee tuojana tai tuojan puolesta tarvittavat ilmoitukset toimivaltaisille viranomaisille. Tämä toimija voi olla sama kuin kohdassa I.6 ilmoitettu toimija, ja sen on oltava sama kuin kohdassa I.35 ilmoitettu toimija.

IMSOC voi täyttää tämän kohdan automaattisesti.

Kun kyseessä on myöhempi CHED-asiakirja, ilmoitetaan sen henkilön nimi ja osoite, joka vastaa lähetyksen esittämisestä myöhempää virallista valvontaa varten myöhemmässä paikassa.

Kun kyseessä on vaatimustenvastaista lähetystä koskeva myöhempi CHED-P-asiakirja, ilmoitetaan sen henkilön nimi ja osoite, joka vastaa menettelyistä tullivarastoinnin jälkeen.

I.9

Lähetyksen mukana seuraavat asiakirjat

 

Valitaan vaadittavien lähetyksen mukana seuraavien asiakirjojen tyyppi: esim. viralliset todistukset, viralliset varmennukset, luvat, ilmoitukset tai muut asiakirjat, mukaan lukien kaupalliset asiakirjat.

Ilmoitetaan lähetyksen mukana seuraavien asiakirjojen yksilöllinen koodi ja antomaa. Antopäivä ei kuitenkaan ole pakollinen. Jos virallinen todistus on luotu IMSOC:ssa, ilmoitetaan virallisen todistuksen kohdassa I.2a oleva yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi.

Kaupallisen asiakirjan viitenumerot: ilmoitetaan esimerkiksi lentorahtikirjan numero, konossementin numero tai junan tai maantieajoneuvon kaupallinen numero.

I.10

Ennakkoilmoitus

 

Ilmoitetaan saapumispaikkaan, jossa rajatarkastusasema sijaitsee, saapumisen arvioitu päivämäärä ja kellonaika.

CHED-D / CHED-PP

Ilmoitetaan valvontapisteeseen saapumisen arvioitu päivämäärä ja kellonaika, kun kyseessä on myöhempi CHED-asiakirja, joka koskee siirtoa valvontapisteeseen.

I.11

Alkuperämaa

 

IMSOC saattaa automaattisesti täyttää tämän kohdan kohdassa I.31 annettujen tietojen perusteella.

CHED-A

Ilmoitetaan oleskelumaa mukana seuraavassa virallisessa todistuksessa ilmoitetun vaaditun oleskeluajan aikana.

Kun kyseessä ovat rekisteröidyt hevoset, jotka tuodaan takaisin unioniin sen jälkeen, kun ne on tilapäisesti viety alle 30, 60 tai 90 päivän ajaksi tiettyihin kolmansiin maihin raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten, ilmoitetaan maa, josta ne viimeksi lähetettiin.

CHED-P

Ilmoitetaan maa, jossa tuotteet on tuotettu, valmistettu tai pakattu (merkitty tunnistusmerkillä).

Kun kyseessä ovat unioniin palautettavat tuotteet, joita tarkoitetaan asetuksen (EU) 2017/625 77 artiklan 1 kohdan h alakohdassa, tai jotka tuodaan takaisin unioniin kolmansien maiden kautta tapahtuneen kauttakuljetuksen jälkeen (sellaisena kuin se määritellään kyseisen asetuksen 3 artiklan 44 kohdan b alakohdassa), ilmoitetaan alkuperäjäsenvaltio.

CHED-PP

Ilmoitetaan kasvinterveystodistuksessa mainittu (mainitut) alkuperämaa(t), jo(i)ssa kasvit, kasvituotteet tai muut tavarat on kasvatettu, tuotettu, varastoitu tai jalostettu.

CHED-D

Ilmoitetaan tavaroiden alkuperämaa tai maa, jossa ne on kasvatettu, korjattu tai tuotettu.

I.12

Alkuperäalue

 

Kun unionin lainsäädännön mukaiset aluejakotoimenpiteet vaikuttavat eläimiin tai tavaroihin, ilmoitetaan hyväksyttyjen alueiden, vyöhykkeiden tai lokeroiden koodi. IMSOC saattaa automaattisesti täyttää tämän kohdan kohdassa I.31 annettujen tietojen perusteella.

CHED-PP

Jos alkuperämaa on virallisesti julistanut tietyt alueet vapaiksi tietystä tuhoojasta, ilmoitetaan kasvin, kasvituotteen tai muun tavaran alkuperäalue.

I.13

Kuljetusvälineet

 

Valitaan rajatarkastusasemalle saapuvien eläinten tai tavaroiden osalta jokin seuraavista kuljetusvälineistä ja ilmoitetaan sen tunnistetiedot:

lentokone (ilmoitetaan lennon numero);

alus (ilmoitetaan aluksen nimi ja numero);

junavaunu (junan tunnistetiedot ja vaunun numero);

maantieajoneuvo (ilmoitetaan rekisterinumero ja mahdollisen perävaunun rekisterinumero).

Kun kyseessä on lautta, rastitetaan kohta ”Alus” ja ilmoitetaan maantieajoneuvo(je)n tunnistetiedot ja rekisterinumero (ja mahdollisen perävaunun rekisterinumero) sekä lisäksi suunnitellun lautan nimi.

CHED-PP

Kuljetusvälineen tunnistetietoja ei edellytetä.

I.14

Lähetysmaa

 

CHED-P / CHED-PP / CHED-D

Ilmoitetaan maa, jossa tavarat lastattiin lopulliseen kuljetusvälineeseen unioniin kuljetusta varten. Joissakin tapauksissa, joissa siirtäminen koskee useampaa kuin yhtä maata ennen unioniin saapumista (kolmikantaliikenne), kyseessä voi olla se kolmas maa, jossa virallinen todistus annettiin.

Tätä kohtaa ei ole CHED-A-asiakirjassa.

I.15

Alkuperälaitos

 

Jos unionin lainsäädännössä niin vaaditaan, ilmoitetaan alkuperälaitoksen(-sten) nimi ja osoite, maa ja ISO-maakoodi.

Jos unionin lainsäädännössä niin vaaditaan, ilmoitetaan sen rekisteröinti- tai hyväksymisnumero.

IMSOC saattaa automaattisesti täyttää tämän kohdan kohdassa I.31 annettujen tietojen perusteella.

I.16

Kuljetusolosuhteet

 

CHED-P / CHED-D

Ilmoitetaan tarvittaessa vaadittu lämpötila kuljetuksen aikana (huoneenlämpö, jäähdytetty, pakastettu). Ainoastaan yksi vaihtoehto voidaan valita.

Tätä kohtaa ei ole CHED-A- ja CHED-PP-asiakirjassa.

I.17

Kontin numero/sinetin numero

 

Ilmoitetaan tarvittaessa kontin numero ja sinetin numero (useampi kuin yksi mahdollinen).

Kun kyseessä on virallinen sinetti, ilmoitetaan virallisessa todistuksessa mainittu virallisen sinetin numero ja merkitään rasti kohtaan ”Virallinen sinetti” tai ilmoitetaan mikä tahansa muu mukana seuraavissa asiakirjoissa mainittu sinetti.

I.18

Tavaralle annettu todistus seuraavaan tarkoitukseen

 

Valitaan virallisessa todistuksessa (jos tällaista edellytetään) tai kaupallisessa asiakirjassa määritetty eläinten siirron tarkoitus, tavaroiden aiottu käyttötarkoitus tai luokka:

CHED-A:

Kasvatus/tuotanto, lihotus, suljetut pitopaikat, koirat/kissat/fretit (tai ilmoitetaan, jos enemmän kuin viisi koiraa/kissaa/frettiä siirretään muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin), koristevesieläimet, teurastamo, karanteeni, rekisteröidyt hevoseläimet, uudelleensijoitus (ainoastaan vesiviljelyeläinten osalta), kiertävät sirkukset ja eläinnäytökset, näyttely, istutus tai muu.

CHED-P:

Ihmisravinnoksi, eläinten rehuksi, farmaseuttiseen käyttöön, tekniseen käyttöön, kaupalliset näytteet, jatkokäsittelyyn tai muuhun käyttöön.

CHED-D:

Ihmisravinnoksi, ihmisravinnoksi jatkokäsittelyn jälkeen, eläinten rehuksi, näytteeksi tai näytteillepanoon tai muuhun käyttöön.

Tätä kohtaa ei ole CHED-PP-asiakirjassa.

I.19

Tavaroiden vaatimustenmukaisuus

 

Tämä kohta on ainoastaan CHED-P-asiakirjassa.

Rastitetaan kohta ”Vaatimustenmukainen”, jos tavarat ovat asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdan a ja d alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisia.

Rastitetaan kohta ”Ei-vaatimustenmukainen”, kun tavarat/tavaroita

eivät ole asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisia; ja

ovat kyseisen artiklan d alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisia; ja

ei ole tarkoitettu saatettavaksi markkinoille.

I.20

Uudelleenlastaus/siirtäminen/jatkokuljetus (mihin)

 

CHED-A (jatkokuljetus)

Ilmoitetaan määrämaana olevan kolmannen maan nimi ja ISO-maakoodi, jos eläimet pysyvät samassa aluksessa tai lentokoneessa ja ne on tarkoitus lähettää suoraan johonkin kolmanteen maahan käymättä toisessa unionin satamassa tai laskeutumatta toiselle unionin lentoasemalle.

Ilmoitetaan sen unionissa sijaitsevan seuraavan rajatarkastusaseman nimi, jonne eläimet jatkavat matkaansa samalla aluksella tai lentokoneella virallista lisävalvontaa varten.

CHED-P (uudelleenlastaus)

Ilmoitetaan määrämaana olevan kolmannen maan nimi ja ISO-maakoodi, jos tuotteet lastataan uudelleen toiseen alukseen tai lentokoneeseen ja ne on tarkoitus lähettää suoraan johonkin kolmanteen maahan käymättä toisessa unionin satamassa tai laskeutumatta toiselle unionin lentoasemalle.

Ilmoitetaan sen unionissa sijaitsevan seuraavan rajatarkastusaseman nimi, jossa tuotteet on määrä lastata uudelleen virallista lisävalvontaa varten.

CHED-PP (uudelleenlastaus/siirtäminen)

Ilmoitetaan sen unionissa sijaitsevan seuraavan rajatarkastusaseman tai valvontapisteen nimi, jonne kuljettamista varten tavarat on määrä lastata uudelleen tai jonne ne on määrä siirtää virallista lisävalvontaa varten.

CHED-D (siirtäminen)

Ilmoitetaan sen unionissa sijaitsevan valvontapisteen nimi, jonne tavarat on määrä siirtää virallista lisävalvontaa varten, jos lähetys valitaan tunnistus- ja fyysisiin tarkastuksiin.

I.21

Jatkokuljetus määräpaikkaan

 

CHED-PP / CHED-D

Ilmoitetaan luvan saanut jatkokuljetuksen määräpaikkana oleva tila, jonne lähetys on tarkoitus kuljettaa sen jälkeen, kun se on rajatarkastusasemalla valittu tunnistus- ja fyysisiin tarkastuksiin.

I.22

Kauttakuljetus (mihin)

 

Ilmoitetaan määrämaana olevan kolmannen maan nimi ja ISO-maakoodi.

Ilmoitetaan poistumisrajatarkastusaseman nimi niiden vaatimustenvastaisten lähetysten osalta, jotka kulkevat unionin alueen kautta maanteitse, rautateitse tai vesitse (ulkoinen passitus).

Tätä kohtaa ei ole CHED-D-asiakirjassa.

I.23

Sisämarkkinoille

 

Tämä kohta rastitetaan, jos lähetys on tarkoitus saattaa unionin markkinoille.

I.24

Ei-vaatimustenmukaiset tavarat

 

Tämä kohta on ainoastaan CHED-P-asiakirjassa.

Valitaan määräpaikka, jonne lähetys toimitetaan, ja ilmoitetaan tarvittaessa rekisteröintinumero: erityisesti hyväksytty tullivarasto, vapaa-alue tai alus (mukaan lukien sen nimi ja toimitussatama).

I.25

Takaisintuonti

 

CHED-A:

Tämä kohta rastitetaan, jos kyseessä on rekisteröityjen hevosten takaisintuonti unioniin sen jälkeen, kun ne on tilapäisesti viety alle 30, 60 tai 90 päivän ajaksi tiettyihin kolmansiin maihin raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten.

Tämä kohta rastitetaan, jos kyseessä on sellaisten eläinten takaisintuonti, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin jonkin kolmannen maan evättyä niiden pääsyn.

CHED-P / CHED-PP

Tämä kohta rastitetaan, jos kyseessä on sellaisten tavaroiden takaisintuonti, jotka ovat peräisin unionista ja palaavat unioniin jonkin kolmannen maan evättyä niiden pääsyn.

Tätä kohtaa ei ole CHED-D-asiakirjassa.

I.26

Tilapäinen maahantuonti

 

Tämä kohta on vain CHED-A-asiakirjassa, ja se koskee vain rekisteröityjä hevosia.

Poistumispaikka – ilmoitetaan poistumisrajatarkastusasema.

Poistumispäivä – ilmoitetaan poistumispäivä (tämän on oltava alle 90 päivää maahantuonnin jälkeen).

I.27

Kuljetusväline rajatarkastusaseman/varastoinnin jälkeen

 

Tämä kohta voidaan täyttää ennakkoilmoituksen jälkeen, ja se on pakollinen seuraavien osalta:

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2005 (2) soveltamisalaan kuuluvat eläimet (CHED-A);

tavarat, joita koskee jokin seuraavista: uudelleenlastaus, suora kauttakulku, seuranta, takaisintuonti tai toimitus kaikkiin valvontaa suorittaviin määräpaikkoihin, mukaan lukien jatkokuljetuksen määräpaikkana oleva tila tai valvontapiste, jossa edellytetään lisää virallista valvontaa (CHED-P, CHED-PP, CHED-D);

kauttakuljetuksessa olevat ei-vaatimustenmukaiset tavarat (CHED-P).

Valitaan yksi seuraavista kuljetusvälineistä: lentokone, alus, junavaunu tai maantieajoneuvo (ks. ohjeet kohdassa I.13).

CHED-PP

Jos kontin numero ilmoitetaan kohdassa I.17, kuljetusvälinettä ei tarvitse ilmoittaa.

I.28

Eläinkuljettaja

 

Tämä kohta on pakollinen ainoastaan CHED-A-asiakirjassa, kun käytetään kohtaa I.27.

Ilmoitetaan kuljetuksesta vastaavan luonnollisen tai oikeushenkilön nimi ja osoite, maa ja ISO-maakoodi.

Ilmoitetaan tapauksen mukaan rekisteröinti- tai hyväksymisnumero.

I.29

Lähtöpäivä

 

Tämä kohta on pakollinen ainoastaan CHED-A-asiakirjassa, kun käytetään kohtaa I.27.

Ilmoitetaan rajatarkastusasemalta lähdön arvioitu päivämäärä ja kellonaika.

I.30

Reittisuunnitelma

 

Tämä kohta on ainoastaan CHED-A:ssa ja viittaa asetuksen (EY) N:o 1/2005 vaatimuksiin.

I.31

Lähetyksen kuvaus

 

Täytetään esimerkiksi virallisten todistusten, virallisten varmennusten, ilmoitusten tai muiden asiakirjojen, myös kaupallisten asiakirjojen, perusteella siten, että tavaroista annetaan riittävä kuvaus, jonka perusteella ne voidaan tunnistaa ja maksut laskea, esimerkiksi yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodi ja nimike, Taric-koodi, EPPO-koodi, laji (taksonominen tieto), nettopaino (kg).

Ilmoitetaan siemennesteen, munasolujen ja alkioiden osalta olkien lukumäärä.

On ilmoitettava pakkausten luonne ja lukumäärä, pakkausten tyyppi (UN/CEFACT-standardien mukaan), erän numero, yksilöllinen tunnistenumero, passin numero, tuotelaji.

Kun kyseessä on myöhempi CHED-asiakirja, täydennetään edellisessä CHED-asiakirjassa ilmoitettu tavaroiden määrä.

CHED-P:

Rastitetaan kohta ”Loppukuluttaja”, jos tuotteet pakataan loppukuluttajaa varten.

I.32

Pakkausten kokonaislukumäärä

 

Ilmoitetaan tarvittaessa lähetykseen kuuluvien pakkausten kokonaislukumäärä.

I.33

Kokonaismäärä

 

CHED-A:

Ilmoitetaan tarvittaessa eläinten kokonaislukumäärä.

CHED-P:

Ilmoitetaan siemennesteen, munasolujen ja alkioiden osalta tarvittaessa olkien kokonaismäärä.

CHED-PP / CHED-D:

Ilmoitetaan tapauksen mukaan kappalemäärä tai tilavuus.

I.34

Kokonaisnettopaino (kg)/kokonaisbruttopaino (kg)

 

Kyseessä on kokonaisnettopaino (eli itse eläinten tai tavaroiden massa ilman niitä lähinnä olevia säiliöitä tai mitään pakkauksia), jonka IMSOC laskee automaattisesti kohtaan I.31 merkittyjen tietojen perusteella.

Ilmoitetaan kokonaisbruttopaino (eli eläinten tai tavaroiden ja niitä lähinnä olevan säiliön sekä kaikkien pakkauksien yhteenlaskettu massa, kuitenkin ilman kuljetuskontteja ja muita kuljetuslaitteita). Tätä tietoa ei edellytetä CHED-PP-asiakirjassa.

I.35

Vakuutus

 

Lähetyksestä vastaavan luonnollisen henkilön on allekirjoitettava vakuutus, jota voidaan mukauttaa käytetyn CHED-asiakirjan mukaisesti:

Minä, allekirjoittanut toimija, joka vastaan edellä kuvatusta lähetyksestä, vakuutan, että tietämykseni ja uskomukseni mukaan tämän asiakirjan osassa I annetut lausunnot ovat oikeita ja täydellisiä, ja suostun noudattamaan virallista valvontaa koskevan asetuksen (EU) 2017/625 vaatimuksia, joihin kuuluvat myös maksut virallisesta valvonnasta, lähetysten edelleenlähettämisestä, eläinten karanteeniin asettamisesta tai eristämisestä tahi tarvittaessa lopettamisesta ja hävittämisestä.

Allekirjoitus (allekirjoittaja sitoutuu ottamaan vastaan palautuvat kauttakuljetettavat lähetykset, joiden maahanpääsyn jokin kolmas maa epää).

OSA II – TARKASTUKSET

Kohta

Kuvaus

II.1

Aiempi CHED

 

Tämä on IMSOC:n antama yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi CHED-asiakirjalle, jota käytetään ennen kuin lähetys on jaettu osiin tai ennen uudelleenlastausta (jos suoritetaan virallista valvontaa), korvaamista, peruuttamista tai siirtämistä valvontapisteeseen.

II.2

CHED-viite

 

Kohdassa I.2 mainittu yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi.

II.3

Asiakirjatarkastus

 

Näihin kuuluvat tarkastukset, joissa selvitetään kansallisten vaatimusten täyttymistä sellaisten eläinten ja tavaroiden tapauksessa, joiden osalta kaikkia unioniin pääsyn edellytyksiä ei säännellä unionin lainsäädännöllä.

II.4

Tunnistustarkastus

 

Rastitetaan tapauksen mukaan ”Kyllä” tai ”Ei”.

CHED-A

Rastitetaan ”Ei”, jos eläinten on tarkoitus jatkaa matkaansa meri- tai ilmateitse samalla aluksella tai ilma-aluksella yhdeltä rajatarkastusasemalta toiselle rajatarkastusasemalle, ja virallinen valvonta on tarkoitus saattaa päätökseen seuraavalla rajatarkastusasemalla.

CHED-P

Rastitetaan ”Ei”, jos tavarat lastataan kuljetusvälineestä toiseen yhdeltä rajatarkastusasemalta toiselle rajatarkastusasemalle kuljettamista varten.

CHED-PP

Rastitetaan ”Ei”, jos tavarat siirretään valvontapisteeseen tai lastataan kuljetusvälineestä toiseen yhdeltä rajatarkastusasemalta toiselle rajatarkastusasemalle kuljettamista varten.

Rastitetaan ”Ei”, jos alennettu tarkastustiheys riittää tai tunnistustarkastusta ei vaadita.

CHED-D

Rastitetaan ”Ei”, jos tavarat siirretään valvontapisteeseen.

II.5

Fyysinen tarkastus

 

Rastitetaan tapauksen mukaan ”Kyllä” tai ”Ei”.

CHED-A

Tähän sisältyvät suoritetun kliinisen tarkastuksen tulokset sekä eläinten kuolleisuus ja sairastuvuus.

Rastitetaan ”Ei”, jos eläinten on tarkoitus jatkaa matkaansa meri- tai ilmateitse samalla aluksella tai ilma-aluksella yhdeltä rajatarkastusasemalta toiselle rajatarkastusasemalle asiaa koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti, ja virallinen valvonta on tarkoitus saattaa päätökseen seuraavalla rajatarkastusasemalla.

CHED-P

Rastitetaan ”Alennettu tarkastustiheys”, jos asetuksen (EU) 2017/625 54 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksyttävien sääntöjen mukaisesti lähetystä ei ole valittu fyysistä tarkastusta varten vaan sitä pidetään hyväksyttävästi tarkastettuna ainoastaan asiakirja- ja tunnistustarkastuksen perusteella.

Rastitetaan ”Muu”, jos tarkoitetaan takaisintuontia, seurantaa tai passitusmenettelyjä. Tämä koskee myös eläimiä ja tavaroita, jotka lastataan kuljetusvälineestä toiseen yhdeltä rajatarkastusasemalta toiselle rajatarkastusasemalle kuljettamista varten asetuksen (EU) 2017/625 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla hyväksyttävien sääntöjen mukaisesti.

CHED-PP

Rastitetaan ”Alennettu tarkastustiheys”, jos asetuksen (EU) 2017/625 54 artiklan 3 kohdan nojalla hyväksyttävien sääntöjen mukaisesti lähetystä ei ole valittu tunnistus- ja fyysistä tarkastusta varten vaan sitä pidetään hyväksyttävästi tarkastettuna ainoastaan asiakirjatarkastuksen perusteella.

Rastitetaan ”Muu”, jos tarkoitetaan takaisintuontia, seurantaa tai passitusmenettelyjä. Tämä koskee myös tavaroita, jotka lastataan kuljetusvälineestä toiseen yhdeltä rajatarkastusasemalta toiselle rajatarkastusasemalle kuljettamista varten asetuksen (EU) 2017/625 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla hyväksyttävien sääntöjen mukaisesti.

CHED-D

Rastitetaan ”Ei”, jos tavarat siirretään valvontapisteeseen.

II.6

Laboratoriotestit

 

Rastitetaan ”Kyllä”, jos testi on suoritettu.

Testi: valitaan sen aineen tai patogeenin luokka, josta laboratoriotesti on tehty.

rastitetaan ”Pistokoe”, jos lähetystä ei pidätetä rajatarkastusasemalla odotettaessa testitulosta. Kohtaa ei rastiteta, jos lähetyksestä otetaan näytteitä muissa tämän kohdan vaihtoehdoissa kuvattuja laboratoriotestejä varten.

rastitetaan ”Epäily”, kun eläinten ja tavaroiden epäillään olevan unionin lainsäädännön vastaisia ja ne pidätetään rajatarkastusasemalla odotettaessa testitulosta;

rastitetaan ”Kiireelliset toimenpiteet”, kun eläimiin ja tavaroihin kohdistuu erityisiä kiireellisiä toimenpiteitä ja ne pidätetään rajatarkastusasemalla odotettaessa testitulosta, ellei jatkokuljetus määräpaikkaan ole sallittua.

Testitulos:

rastitetaan ”Kesken”, jos lähetys voi lähteä rajatarkastusasemalta odottamatta testitulosta.

rastitetaan ”Tyydyttävä” tai ”Ei tyydyttävä”, jos testitulos on saatavilla.

CHED-P

Rastitetaan ”Pakollinen”, jos näytteenottoa edellytetään unionin lainsäädännön mukaisesti, eikä lähetystä pidätetä rajatarkastusasemalla odotettaessa testitulosta.

Rastitetaan ”Tehostettu valvonta”, jos eläimiin ja tavaroihin sovelletaan tehostettua valvontaa koskevista menettelyistä asetuksen (EU) 2017/625 65 artiklan 6 kohdan nojalla hyväksyttäviä sääntöjä, ja ne pidätetään rajatarkastusasemalla odotettaessa testitulosta.

CHED-PP

Rastitetaan ”Näytteenotto piilevän tartunnan varalta”, jos näytteenottoa edellytetään unionin lainsäädännön mukaisesti, eikä lähetystä pidätetä rajatarkastusasemalla odotettaessa testitulosta.

CHED-D

Rastitetaan ”Valvonnan tiheyden tilapäinen lisääminen” silloin, kun tavaroihin kohdistuu toimenpiteitä, jotka edellyttävät valvonnan tiheyden tilapäistä lisäämistä (asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 2 kohdan b alakohta), ja tavarat pidätetään rajatarkastusasemalla odotettaessa testitulosta, ellei jatkokuljetus määräpaikkaan ole sallittua.

II.7

Hyvinvointitarkastus

 

Tämä kohta on ainoastaan CHED-A-asiakirjassa.

Rastitetaan ”Ei”, jos eläviä eläimiä ei pureta kohdassa I.4 ilmoitetulla rajatarkastusasemalla eikä lastata kuljetusvälineestä toiseen toiselle rajatarkastusasemalle kuljettamista varten eikä niille ole tehty hyvinvointitarkastusta.

Rastitetaan ”Tyydyttävä” tai ”Ei tyydyttävä”, jos eläinten ja kuljetusolojen tarkastuksen tulokset ovat saatavilla.

II.8

Kuljetuksen vaikutukset eläimiin

 

Tämä kohta on ainoastaan CHED-A-asiakirjassa.

Ilmoitetaan määrät kuljetuksen aikana kuolleista eläimistä tai eläimistä, jotka eivät ole kuljetuskuntoisia, sekä poikimisten tai keskenmenojen määrät (eli kuinka monta naarasta on poikinut tai saanut keskenmenon kuljetuksen aikana).

Suurina määrinä kuljetettavista eläimistä (esim. untuvikoista, kaloista tai nilviäisistä) ilmoitetaan tapauksen mukaan arvio kuolleitten tai ei-kuljetuskuntoisten eläinten määrästä.

II.9

Hyväksytään uudelleen lastattavaksi/siirrettäväksi/jatkokuljetukseen (mihin)

 

Tämä kohta rastitetaan, jos lähetys voidaan hyväksyä uudelleen lastattavaksi/siirrettäväksi/jatkokuljetukseen.

Uudelleenlastaus ei koske CHED-A- ja CHED-D-asiakirjoja.

II.10

Hyväksytään jatkokuljetettavaksi määräpaikkaan

 

CHED-PP / CHED-D

Tämä kohta rastitetaan, jos lähetys voidaan hyväksyä jatkokuljetettavaksi määräpaikkaan.

II.11

Hyväksytään kauttakuljetukseen

 

Tämä kohta rastitetaan, jos lähetys voidaan hyväksyä kauttakuljetusta varten.

Tätä kohtaa ei ole CHED-D-asiakirjassa.

II.12

Hyväksytään sisämarkkinoille

 

Tämä kohta rastitetaan, jos virallisesta valvonnasta saadaan myönteiset tulokset riippumatta siitä, onko eläimet tai tavarat asetettu tullimenettelyyn ”luovutus vapaaseen liikkeeseen” rajalla tai myöhemmin unionissa.

CHED-A

Jos eläinten saattaminen markkinoille (unionin tai kansallisessa lainsäädännössä säädettyjen) erityisten edellytysten mukaisesti on sallittu, ilmoitetaan valvonnan suorittava määräpaikka: teurastamo, suljettu pitopaikka, karanteeni tai paikallinen käyttö.

CHED-P

Rastitetaan tuotteen käyttötarkoitus.

Niiden eläimistä saatavien sivutuotteiden osalta, joita on jatkokäsiteltävä mutta joihin ei sovelleta asetuksen (EU) 2017/625 77 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksyttäviä kuljetusten seurantavaatimuksia, täytetään kohta II.18.

CHED-D

Rastitetaan tuotteen käyttötarkoitus: ihmisravinnoksi, eläinten rehuksi tai muu.

II.13

Hyväksytään seurantaan

 

Tämä kohta on ainoastaan CHED-A- ja CHED-P-asiakirjassa, ja se koskee lähetystä, jota seurataan asetuksen (EU) 2017/625 77 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksyttävien edellytysten mukaisesti.

II.14

Hyväksytään ei-vaatimustenmukaisiksi tavaroiksi

 

Tämä kohta on ainoastaan CHED-P-asiakirjassa.

Valitaan valvonnan suorittava määräpaikka: erityisesti hyväksytty tullivarasto, vapaa-alue tai alus.

II.15

Hyväksytään tilapäiseen maahantuontiin

 

Tämä kohta on vain CHED-A-asiakirjassa, ja se koskee vain rekisteröityjä hevosia.

Tämä kohta rastitetaan, kun annetaan lupa tuoda eläimet unionin alueelle kohdassa I.26 mainittuun päivämäärään saakka.

II.16

Ei hyväksytä

 

Tällä tarkoitetaan lähetyksiä, joiden osalta virallisen valvonnan tulos ei ole myönteinen ja joiden pääsy unioniin evätään. Ilmoitetaan päivämäärä, johon mennessä toimenpide on toteutettava.

CHED-A

Rastitetaan ”Lopettaminen”, jos eläinten lihaa ei saa käyttää ihmisravinnoksi.

Rastitetaan ”Edelleenlähettäminen”, jos eläimet lähetetään takaisin.

Rastitetaan ”Teurastus”, jos eläinten lihaa voidaan käyttää ihmisravinnoksi myönteisen tarkastuksen jälkeen.

Rastitetaan ”Hävittäminen”, jos eläimet ovat kuolleita rajatarkastusasemalle saavuttaessa.

CHED-P / CHED-D

Rastitetaan ”Hävittäminen”, ”Edelleenlähettäminen”, ”Erityiskäsittely” tai ”Käyttö muuhun tarkoitukseen”.

CHED-PP

Rastitetaan ”Asianmukainen käsittely”, ”Pääsyn epääminen”, ”Määrätty karanteeniin”, ”Hävittäminen”, ”Edelleenlähettäminen”, ”Teollinen jalostus” tai ”Muu”.

II.17

Hylkäämisen perusteet

 

CHED-A

Rastitetaan ”Asiakirjatarkastus”, jos kyseessä on puuttuva todistus, alkuperäisen todistuksen puuttuminen, väärä malli, väärennetty todistus, virheelliset päivämäärät, allekirjoituksen tai leiman puuttuminen, virheellinen viranomainen, puuttuva laboratorioraportti, lisätakeiden puuttuminen tai kansallinen vaatimus ei täyty.

Rastitetaan ”Alkuperä”, jos kyseessä on muu kuin tuontiin hyväksytty maa, muu kuin tuontiin hyväksytty vyöhyke tai muu kuin tuontiin hyväksytty laitos.

Rastitetaan ”Tunnistustarkastus”, jos tunnistetiedot tai asiakirja eivät vastaa lähetystä, kuljetusväline ei vastaa ilmoitettua, yksilöllinen tunniste puuttuu tai yksilöllinen tunnistenumero tai laji ei vastaa ilmoitettua.

Rastitetaan ”Fyysinen tarkastus”, jos kyseessä ovat tartunnasta epäillyt eläimet, kuljetukseen kelpaamattomat eläimet tai kuolleet eläimet.

Rastitetaan ”Laboratoriotesti”, jos testitulos ei ole tyydyttävä.

Rastitetaan ”Eläinten hyvinvointi”, jos kyseessä on soveltumaton kuljetusväline.

Rastitetaan ”IAS”, jos unionin kannalta merkityksellisiin haitallisiin vieraslajeihin sovellettavia sääntöjä ei ole noudatettu.

Rastitetaan ”Muu”, jos mikään edellä mainituista syistä ei sovellu.

CHED-P

Rastitetaan ”Asiakirjatarkastus”, jos kyseessä on puuttuva todistus, alkuperäisen todistuksen puuttuminen, väärä malli, väärennetty todistus, virheelliset päivämäärät, allekirjoituksen tai leiman puuttuminen, virheellinen viranomainen, puuttuva laboratorioraportti tai puuttuva lisävakuutus.

Rastitetaan ”Alkuperä”, jos kyseessä on muu kuin tuontiin hyväksytty maa, muu kuin tuontiin hyväksytty alue tai muu kuin tuontiin hyväksytty laitos.

Rastitetaan ”Tunnistustarkastus”, jos etiketti puuttuu, etiketti tai asiakirja ei vastaa lähetystä, etiketti on puutteellinen, kuljetusväline ei vastaa ilmoitettua, virallisen sinetin numero ei vastaa ilmoitettua tai yksilöllinen tunnistenumero tai laji ei vastaa ilmoitettua.

Rastitetaan ”Fyysinen tarkastus”, kun kyseessä on virhe hygieniavaatimusten täyttymisessä, kylmäketjun katkeaminen, virhe lämpötilavaatimuksen täyttymisessä, hylkääminen aistinvaraisen tarkastuksen perusteella tai loisten esiintyminen.

Rastitetaan ”Laboratoriotesti”, jos kyseessä on kemiallinen saastuminen, mikrobiologinen saastuminen, eläinlääkejäämät, altistuminen säteilylle, vaatimustenvastaiset lisäaineet tai muuntogeeniset organismit (GMO).

Rastitetaan ”IAS”, jos kyseessä on unionin kannalta merkityksellinen haitallinen vieraslaji.

Rastitetaan ”Muu”, jos mikään edellä mainituista syistä ei sovellu.

CHED-PP

Rastitetaan ”Asiakirjatarkastus”, jos todistus tai kasvipassi tai mikä tahansa muu takeet unionin lainsäädännön mukaisesti antava asiakirja puuttuu tai ei ole voimassa.

Rastitetaan ”Alkuperä”, jos yrityksen rekisteröintinumero ei ole tiedossa, kun sellaista edellytetään.

Rastitetaan ”Tunnistustarkastus”, jos lähetys ei vastaa mukana seuraavia asiakirjoja.

Rastitetaan ”Fyysinen tarkastus”, kun kyseessä on tuhoojan tai kiellettyjen kasvien, kasvituotteiden tai muiden tavaroiden esiintyminen.

Rastitetaan ”Muu”, jos vastaanottaja ei sisälly tuottajien/tuojien viralliseen rekisteriin.

Rastitetaan ”IAS”, jos kyseessä on unionin kannalta merkityksellinen haitallinen vieraslaji.

CHED-D

Rastitetaan ”Asiakirjatarkastus”, jos todistus tai muut vaadittavat mukana seuraavat asiakirjat puuttuvat tai eivät ole voimassa.

Rastitetaan ”Tunnistustarkastus”, jos lähetys ei vastaa mukana seuraavia asiakirjoja.

Rastitetaan ”Laboratoriotesti”, jos kyseessä on kemiallinen saastuminen tai mikrobiologinen saastuminen.

Rastitetaan ”Fyysinen tarkastus”, jos kyseessä on puutteellinen hygienia.

Rastitetaan ”Muu”, jos mikään edellä mainituista syistä ei sovellu.

II.18

Tiedot valvonnan suorittavista määräpaikoista

 

Ilmoitetaan kaikkien kohdissa II.9–II.16 mainittujen valvonnan suorittavien määräpaikkojen nimi, osoite ja rekisteröinti-/hyväksymisnumero.

CHED-A

Jos toimivaltainen viranomainen pyytää laitoksen nimen pitämistä salassa, ilmoitetaan ainoastaan sille myönnetty rekisteröinti-/hyväksymisnumero.

CHED-PP / CHED-D

Jos kyseessä on jatkokuljetus määräpaikkaan, ilmoitetaan jatkokuljetuksen määräpaikkana olevan tilan nimi, osoite ja tarvittaessa rekisteröintinumero.

Jos kyseessä on siirto valvontapisteeseen, ilmoitetaan yhteystiedot ja IMSOC:n valvontapisteelle antama yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi.

II.19

Uudelleensinetöity lähetys

 

Ilmoitetaan sen sinetin numero, joka on kiinnitetty rajatarkastusasemalla toteutetun virallisen valvonnan jälkeen tai sen jälkeen, kun lähetys on varastoitu erityisesti hyväksytyssä tullivarastossa, sekä tapauksissa, joissa unionin lainsäädännössä edellytetään virallista sinettiä.

II.20

Tiedot rajatarkastusasemasta

 

Rajatarkastusaseman tai tapauksen mukaan valvontapisteen virallinen leima.

Kun kyseessä on vaatimustenvastaista lähetystä koskeva myöhempi CHED-P-asiakirja, ilmoitetaan vapaa-alueen tai erityisesti hyväksytyn tullivaraston valvonnasta vastaavan valvontayksikön nimi.

II.21

Todistuksen myöntävä virkamies

 

Tässä kohdassa on todistuksen myöntävän virkamiehen, jolla on oikeus allekirjoittaa CHED-asiakirja, allekirjoittama lausuma:

Minä, allekirjoittanut todistuksen myöntävä virkamies, vakuutan, että tätä lähetystä koskevat tarkastukset on tehty unionin vaatimusten ja tarvittaessa määräjäsenvaltion kansallisten vaatimusten mukaisesti.

II.22

Tarkastusmaksut

 

Tässä kohdassa voidaan ilmoittaa tarkastusmaksut.

II.23

Tullin asiakirjaviite

 

Tätä kohtaa voi käyttää tulliviranomainen tai – tulliviranomaisen annettua tiedon – lähetyksestä vastaava taho asiaankuuluvien tietojen lisäämiseksi (esim. T1-asiakirjan viitetiedot), jos lähetykset pysyvät tullivalvonnassa tietyn ajan.

II.24

Myöhempi CHED

 

Ilmoitetaan asetuksen (EU) 2017/625 51 artiklan ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla vahvistettavissa tapauksissa tai rajatarkastusasemalla tapahtuvan lähetyksen osiin jakamisen jälkeen myönnettävän yhden tai useamman CHED-asiakirjan aakkosnumeerinen koodi.


OSA III – SEURANTA

Kohta

Kuvaus

III.1

Aiempi CHED

Kohdassa II.1 mainittu yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi.

III.2

CHED-viite

Kohdassa I.2 mainittu yksilöllinen aakkosnumeerinen koodi.

III.3

Myöhempi CHED

Ilmoitetaan yhden tai useamman kohdassa II.24 mainitun CHED-asiakirjan aakkosnumeerinen koodi.

III.4

Tiedot edelleenlähettämisestä

Ilmoitetaan käytetty kuljetusväline, sen tunnistetiedot, maa ja maan ISO-koodi.

Ilmoitetaan edelleenlähettämispäivä ja poistumisrajatarkastusaseman nimi heti, kun ne ovat tiedossa. Hylkäyspäätösten tapauksessa edelleenlähettämispäivä saa olla enintään 60 päivää siitä päivästä, jona CHED-asiakirja hyväksyttiin.

III.5

Seuranta

Ilmoitetaan viranomainen, joka vastaa CHED-asiakirjan kattaman lähetyksen vastaanottamisen ja vaatimustenmukaisuuden todentamisesta: poistumisrajatarkastusasema, lopullisen määräpaikan rajatarkastusasema tai valvontayksikkö.

CHED-A

Ilmoitetaan myöhempi määräpaikka ja/tai vaatimustenvastaisuuden tai eläinten aseman muuttumisen syyt (esim. määräpaikka ei ole hyväksytty, todistus puuttuu tai ei ole voimassa, asiakirjat eivät vastaa lähetystä, tunnistetiedot ovat puutteelliset tai virheelliset, epätyydyttävät testitulokset, epäillyt eläimet, kuolleet eläimet, menetetyt eläimet tai muutos vakinaiseksi maahantuonniksi).

CHED-P

Ilmoitetaan myöhempi määräpaikka ja/tai vaatimustenvastaisuuden syyt (esim. määräpaikka ei ole hyväksytty, todistus puuttuu tai on virheellinen, asiakirjat eivät vastaa lähetystä, tunnistetiedot ovat puutteelliset tai virheelliset, valvonnan tulos ei ole tyydyttävä, virallisen sinetin numero puuttuu tai sinetti on rikki tai virallisen sinetin numero on eri kuin ilmoitettu jne.).

CHED-PP

Kun kyseessä ovat määräpaikkaan jatkokuljetettavina olevat tai valvontapisteeseen siirrettävät tavarat, rastitetaan ”Kyllä” tai ”Ei” sen mukaan, onko lähetys saapunut.

CHED-D

Kun kyseessä ovat määräpaikkaan jatkokuljetettavina olevat tai valvontapisteeseen siirrettävät tavarat, rastitetaan ”Kyllä” tai ”Ei” sen mukaan, onko lähetys saapunut.

III.6

Todistuksen myöntävä virkamies

Toimivaltaisen viranomaisen todistuksen myöntävän virkamiehen allekirjoitus, kun on kyse lähetysten edelleenlähettämisestä ja seurannasta.

OSA 2

Yhteisen terveyttä koskevan tuloasiakirjan (CHED-asiakirjan) mallit

A jakso

CHED-A

(asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille eläimille)

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

B jakso

CHED-P

(asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille tuotteille)

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

C jakso

CHED-PP

(asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille)

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

D jakso

CHED-D

(asetuksen (EU) 2017/625 47 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuille muille kuin eläinperäisille rehuille ja elintarvikkeille)

Image 15

Image 16


(1)  Kansainvälisen standardin ISO 3166 alpha-2 mukainen maan kansainvälinen kaksikirjaiminen koodi; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1).


LIITE III

47 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu vastaavuustaulukko

1.

Direktiivi 94/3/EY

Direktiivi 94/3/EY

Tämä asetus

1 artikla

2 artiklan 33 alakohta

2 artiklan 1 ja 2 alakohta

33 artiklan 1 kohta

3 artikla

33 artiklan 2 kohta

4 artikla

_

5 artikla

2 artiklan 34 alakohta

6 artikla

Liitteessä I oleva 10 kohta

7 artikla

_

8 artikla

_

2.

Asetus (EU) N:o 16/2011

Asetus (EU) N:o 16/2011

Tämä asetus

1 artiklan 1 alakohta

2 artiklan 2 alakohta

1 artiklan 2 alakohta

2 artiklan 3 alakohta

1 artiklan 3 alakohta

2 artiklan 4 alakohta

1 artiklan 4 alakohta

2 artiklan 15 alakohta

1 artiklan 5 alakohta

2 artiklan 16 alakohta

1 artiklan 5 alakohdan a alakohta

2 artiklan 17 alakohta

1 artiklan 5 alakohdan b alakohta

2 artiklan 18 alakohta

1 artiklan 6 alakohta

2 artiklan 20 alakohta

1 artiklan 7 alakohta

2 artiklan 22 alakohta

1 artiklan 8 alakohta

2 artiklan 23 alakohta

1 artiklan 9 alakohta

_

2 artiklan 1 kohta

14 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohta

2 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohta

2 artiklan 4 kohta

14 artiklan 2 kohta

2 artiklan 5 kohta

13 artikla

2 artiklan 6 kohta

14 artiklan 3 kohta

3 artiklan 1 kohta

17 artiklan 1 ja 2 kohta

3 artiklan 2 kohta

17 artiklan 3 kohta

3 artiklan 3 kohta

17 artiklan 4 kohta

4 artiklan 1 kohta

18 artiklan 1 ja 2 kohta

4 artiklan 2 kohta

18 artiklan 3 kohta

5 artiklan 1 kohta

20 artiklan 1 ja 2 kohta

5 artiklan 2 kohta

20 artiklan 3 kohta

6 artiklan 1 kohta

22 artiklan 1 kohta

6 artiklan 2 kohta

22 artiklan 2 kohta

6 artiklan 3 kohta

22 artiklan 3 kohta

6 artiklan 4 kohta

22 artiklan 4 kohta

6 artiklan 5 kohta

22 artiklan 5 kohta

7 artiklan 1 kohta

15 artiklan 1 kohta

7 artiklan 2 kohta

15 artiklan 2 kohta

7 artiklan 3 kohta

15 artiklan 3 kohta

7 artiklan 4 kohta

15 artiklan 4 kohta

7 artiklan 5 kohta

-

8 artiklan ensimmäisen kohdan a–f alakohta

24 artiklan 1 kohdan a–f alakohta

8 artiklan toinen kohta

-

9 artiklan 1 kohta

25 artiklan 1 kohdan b alakohta

9 artiklan 2 kohta

25 artiklan 2 ja 3 kohta

10 artiklan 1 ja 2 kohta

27 artiklan 1 kohta

 

 

11 artiklan a alakohta

24 artiklan 3 kohta

11 artiklan b alakohta

24 artiklan 4 kohta

12 artikla

_

3.

Täytäntöönpanopäätös 2014/917/EU

Täytäntöönpanopäätös 2014/917/EU

Tämä asetus

1 artiklan 1 ja 2 kohta

_

2 artiklan 1 ja 3 kohta

32 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 ja 4 kohta

32 artiklan 3 kohta

 

 

2 artiklan 5 kohta

32 artiklan 4 kohta

3 artikla

_

Liite

Liite I

4.

Täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1918

Täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1918

Tämä asetus

1 artikla

_

2 artikla

_

 

 

 

 

3 artiklan 1 kohta

_

3 artiklan 2 kohta

_

3 artiklan 3 kohta

_

3 artiklan 4 kohta

_

4 artikla

12 artikla

5 artikla

_

6 artikla

26 artiklan 1 kohta

7 artiklan a alakohta

8 artiklan 1 kohta

7 artiklan b alakohta

8 artiklan 2 kohta

7 artiklan c alakohta

_

7 artiklan d alakohta

15 artiklan 1 kohta

8 artiklan 1 kohta

15 artiklan 1 kohta

8 artiklan 2 kohdan a alakohta

16 artiklan 1 kohdan a alakohta

8 artiklan 2 kohdan b alakohta

16 artiklan 1 kohdan b alakohta

8 artiklan 2 kohdan c alakohta

16 artiklan 1 kohdan c alakohta

8 artiklan 2 kohdan d alakohta

16 artiklan 1 kohdan d alakohta

8 artiklan 2 kohdan e alakohta

_

8 artiklan 2 kohdan f alakohta

_

8 artiklan 2 kohdan g alakohta

16 artiklan 1 kohdan f alakohta

9 artiklan 1 kohta

10 artiklan 1 kohta

9 artiklan 2 kohta

-

10 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta

10 artiklan 2 ja 3 kohta

11 artiklan 1 kohta

10 artiklan 4 kohta

11 artiklan 3 kohta

10 artiklan 5 kohta

11 artiklan 2 kohta

11 artikla

26 artiklan 2 kohta

12 artikla

11 artiklan 2 kohdan b alakohta ja 3 kohdan b alakohta

13 artikla

_

14 artikla

_

5.

Täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1553

Täytäntöönpanopäätös (EU) 2018/1553

Tämä asetus

1 artikla

_

2 artiklan 1 kohta

39 artiklan 1, 3 ja 4 kohta

2 artiklan 2 kohta

39 artiklan 2 kohta

2 artiklan 3 kohta

_

3 artikla

_