9.10.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 258/11


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1685

annettu 4 päivänä lokakuuta 2019,

eläinten hyvinvointia käsittelevän Euroopan unionin vertailukeskuksen nimeämisestä siipikarjan ja muiden pienten tuotantoeläinten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/625 (1) (virallista valvontaa koskeva asetus) ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/329 (2) nimettiin yhteenliittymä, jota johtaa Wageningen Livestock Research ja jossa ovat mukana myös Aarhusin yliopisto ja Friedrich-Loeffler-Institut, eläinten hyvinvointia käsitteleväksi Euroopan unionin vertailukeskukseksi, joka vastaa komission ja jäsenvaltioiden horisontaalisten toimien tukemisesta asetuksen (EU) 2017/625 1 artiklan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetulla eläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten alalla. Euroopan unionin vertailukeskusten monivuotisessa työohjelmassa esitettyjen tehtävien mukaisesti kyseisen eläinten hyvinvointia käsittelevän Euroopan unionin vertailukeskuksen toiminta keskittyy sikojen hyvinvointiin.

(2)

Komissio toteutti tämän jälkeen asetuksen (EU) 2017/625 95 artiklan mukaisesti julkisen valintamenettelyn nimetäkseen toisen eläinten hyvinvointia käsittelevän Euroopan unionin vertailukeskuksen, jonka on määrä tukea komission ja jäsenvaltioiden horisontaalisia toimia siipikarjan ja muiden pienten tuotantoeläinten hyvinvointia koskeviin vaatimuksiin liittyvien sääntöjen soveltamisessa.

(3)

Julkista ehdotuspyyntöä varten nimitetty arviointi- ja valintalautakunta katsoi, että yhteenliittymä, jota johtaa Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation -laitos (Ranska) ja jossa ovat mukana myös Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries -tutkimuslaitos (Espanja), Aarhusin yliopiston Institut for Husdyrvidenskab -laitos (Tanska) ja Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna -laitos (Italia), täyttää asetuksen (EU) 2017/625 95 artiklan 3 kohdassa vahvistetut vaatimukset ja voisi vastata kyseisen asetuksen 96 artiklassa esitetyistä tehtävistä siipikarjan ja muiden pienten tuotantoeläinten osalta.

(4)

Yhteenliittymä olisi tämän vuoksi nimettävä siipikarjan ja muiden pienten tuotantoeläinten osalta eläinten hyvinvointia käsitteleväksi Euroopan unionin vertailukeskukseksi, joka vastaa tukitehtävistä, jos ne sisältyvät Euroopan unionin vertailukeskusten vuotuisiin tai monivuotisiin työohjelmiin. Vuotuiset tai monivuotiset työohjelmat on vahvistettava niiden asiaan liittyvien työohjelmien tavoitteiden ja painotusalueiden mukaisesti, jotka komissio on hyväksynyt Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 (3) 36 artiklan mukaisesti.

(5)

Asetuksen (EU) 2017/625 95 artiklan mukaan eläinten hyvinvointia käsittelevän Euroopan unionin vertailukeskuksen nimeämisen on oltava kestoltaan rajattu tai sitä on tarkistettava säännöllisesti. Sen vuoksi eläinten hyvinvointia käsittelevän Euroopan unionin vertailukeskuksen nimeämistä siipikarjan ja muiden pienten tuotantoeläinten osalta olisi tarkasteltava uudelleen viiden vuoden välein.

(6)

Siipikarjan ja muiden pienten tuotantoeläinten osalta nimetylle eläinten hyvinvointia käsittelevälle Euroopan unionin vertailukeskukselle olisi annettava riittävästi aikaa valmistella työohjelmansa seuraavaa talousarviokautta varten. Sen vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2020,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Nimetään seuraava yhteenliittymä eläinten hyvinvointia käsitteleväksi Euroopan unionin vertailukeskukseksi, joka vastaa komission ja jäsenvaltioiden horisontaalisten toimien tukemisesta siipikarjan ja muiden pienten tuotantoeläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten alalla:

Nimi:

:

Yhteenliittymä, jota johtaa Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation (Ranska) ja jossa ovat mukana myös Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (Espanja), Aarhusin yliopisto – Institut for Husdyrvidenskab (Tanska) ja Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (Italia)

Osoite:

:

14 rue Pierre et Marie Curie

94701 Maisons-Alfort Cedex

RANSKA

2.   Nimeämistä on tarkasteltava uudelleen tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä lähtien viiden vuoden välein.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 4 päivänä lokakuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/329, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018, eläinten hyvinvointia käsittelevän Euroopan unionin vertailukeskuksen nimeämisestä, EUVL L 63, 6.3.2018, s. 13.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 652/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja eläinten hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevista säännöksistä, neuvoston direktiivien 98/56/EY, 2000/29/EY ja 2008/90/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 178/2002, (EY) N:o 882/2004, (EY) N:o 396/2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/128/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä neuvoston päätösten 66/399/ETY, 76/894/ETY ja 2009/470/EY kumoamisesta, EUVL L 189, 27.6.2014, s. 1.