26.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 246/1


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/1582,

annettu 25 päivänä syyskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse imatsaliilin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 49 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Imatsaliilin jäämien enimmäismäärät vahvistettiin asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II ja liitteessä III olevassa B osassa.

(2)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, antoi perustellun lausunnon imatsaliilin jäämien voimassa olevista enimmäismääristä asetuksen (EY) N:o 396/2005 (2) 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Se suositteli jäämien enimmäismäärien alentamista perunoiden, tomaattien sekä ohran-, kauran-, rukiin- ja vehnänjyvien osalta. Tiettyjen muiden tuotteiden osalta se suositteli jäämien voimassa olevien enimmäismäärien nostamista.

(3)

Elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että tiettyjä tietoja ei ollut saatavilla joistakin jäämien enimmäismääristä ja että riskinhallinnasta vastaavien tahojen on jatkettava asian tarkastelua. Riskinhallinnan näkökulmasta on aiheellista vahvistaa jäämien enimmäismäärät asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle sitrushedelmien, mansikoiden, karhunvatukoiden, vadelmien, kesäkurpitsoiden, melonien sekä sikojen, nautojen ja hevoseläinten lihasten, rasvakudoksen, maksan ja munuaisten ja nautaeläinten ja hevosten maidon ollessa kyseessä, sillä näiden tuotteiden osalta oli saatavilla vähän tietoa eivätkä elintarviketurvallisuusviranomaisen johtamat jäämien enimmäismäärät aiheuta huolta kuluttajansuojan kannalta. Kyseisiä jäämien enimmäismääriä tarkastellaan uudelleen; tarkastelussa otetaan huomioon kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen julkaisemisesta käytettävissä olevat tiedot. Riskinhallinnan näkökulmasta siemenhedelmille, kakeille (persimoneille), banaaneille ja paprikoille on aiheellista vahvistaa jäämien enimmäismäärät asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II määritysrajan tasolle tai asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun jäämien enimmäismäärän oletusarvon tasolle, sillä näiden tuotteiden osalta ei ollut saatavilla tietoja, joiden pohjalta elintarviketurvallisuusviranomainen olisi voinut johtaa sellaiset jäämien enimmäismäärät, jotka eivät aiheuta huolta kuluttajansuojan kannalta.

(4)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että imatsaliilille greippien, appelsiinien, omenoiden, päärynöiden, banaanien, perunoiden ja nautojen maksan osalta johdetut jäämien enimmäismäärät sekä EU:n mispeleille määrittämän jäämien enimmäismäärän perustana oleva Codex-enimmäismäärä (CXL-arvo) saattavat aiheuttaa huolta kuluttajansuojan kannalta. Ottaen huomioon greippien, appelsiinien ja perunoiden osalta saatavilla olevat lisätiedot se määritti greipeille, appelsiineille, perunoille ja nautojen maksalle vaihtoehtoiset jäämien enimmäismäärät, jotka eivät anna aihetta tällaiseen huoleen. Omenoita, päärynöitä, mispeleitä ja banaaneja koskevien jäämien enimmäismäärien osalta elintarviketurvallisuusviranomainen ilmoitti, että riskinhallinnasta vastaavat tahot voivat harkita niiden vahvistamista määritysrajan tasolle tai asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistetun jäämien enimmäismäärän oletusarvon tasolle.

(5)

Elintarviketurvallisuusviranomainen ehdotti jäämien määritelmien tarkistamista. On aiheellista muuttaa jäämien määritelmiä vastaavasti.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti suoritetusta jäämien enimmäismäärien tarkastelusta riippumattomasti jätettiin saman asetuksen 6 artiklan mukaisesti hakemus imatsaliilin voimassa olevien jäämien enimmäismäärien muuttamiseksi sitrushedelmien, omenoiden, päärynöiden, banaanien ja perunoiden sekä eläinperäisten tuotteiden osalta.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 396/2005 8 artiklan mukaisesti asianomainen jäsenvaltio arvioi tämän hakemuksen, ja arviointiraportti toimitettiin komissiolle.

(8)

Elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi hakemuksen ja arviointiraportin asetuksen (EY) N:o 396/2005 10 artiklan mukaisesti ja tarkasteli etenkin kuluttajille ja tarpeen mukaan eläimille aiheutuvia riskejä ja antoi perustellun lausunnon (3) ehdotetuista jäämien enimmäismääristä. Se toimitti lausunnon hakijoille, komissiolle ja jäsenvaltioille sekä julkisti sen.

(9)

Elintarviketurvallisuusviranomainen totesi asetuksen (EY) N:o 396/2005 10 artiklan mukaisessa perustellussa lausunnossaan, että aiottuja käyttötarkoituksia koskevia jäämien enimmäismääriä ei voida muuttaa, ennen kuin kasvien metaboliitteja R014821, FK-772 ja FK-284 koskeva riskinarviointi saadaan päätökseen genotoksisuuden ja yleisen toksisuuden osalta. Se totesi lisäksi, että tietyt tiedot, joita ei ollut saatavilla mainitun asetuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti suoritetussa jäämien enimmäismäärien tarkastelussa, toimitettiin hakemuksen mukana kyseisen asetuksen 6 artiklan mukaisesti.

(10)

Koska asetuksen (EY) N:o 396/2005 10 artiklan mukainen perusteltu lausunto annettiin mainitun asetuksen 12 artiklan 1 kohdan nojalla annetun perustellun lausunnon jälkeen ja koska imatsaliilin metaboliittien R014821, FK-772 ja FK-284 toksisuutta koskevat huolet ovat luonteeltaan horisontaalisia, komissio pyysi elintarviketurvallisuusviranomaista päivittämään asetuksen (EY) N:o 396/2005 43 artiklan mukaisen imatsaliilin voimassa olevista jäämien enimmäismääristä antamansa perustellun lausunnon.

(11)

Elintarviketurvallisuusviranomainen antoi perustellun lausunnon (4), jolla päivitettiin imatsaliilin voimassa olevia jäämien enimmäismääriä koskeva tarkastelu uusien toksikologisten tietojen perusteella.

(12)

Elintarviketurvallisuusviranomainen esitti tässä perustellussa lausunnossa samat jäämien enimmäismäärät kuin asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan mukaisessa perustellussa lausunnossaan, lukuun ottamatta sitrushedelmiä, meloneita ja eläinperäisiä hyödykkeitä. Se ei ehdottanut näille hyödykkeille jäämien enimmäismääriä, koska se ei voinut saattaa päätökseen metaboliitin R014821 toksikologisten ominaisuuksien arviointia.

(13)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 705/2011 (5) uusittiin imatsaliilin hyväksyntä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (6) 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Vaikka kyseisen asetuksen antamista edeltäneessä riskinarvioinnissa elintarviketurvallisuusviranomainen oli havainnut metaboliitin R014821 toksikologisiin ominaisuuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä (7), hyväksynnän edellytyksiä ei rajoitettu tältä osin riskinhallintavaiheessa. Asetuksen (EY) N:o 396/2005 6 artiklan mukaisen hakemuksen mukana toimitetut metaboliitin R014821 toksikologisia ominaisuuksia koskevat tiedot eivät täysin poistaneet näitä epävarmuustekijöitä mutta eivät myöskään lisänneet huolta. Riskinhallinnan näkökulmasta on johdonmukaista ja aiheellista vahvistaa jäämien enimmäismäärät nykyiselle tasolle tai elintarviketurvallisuusviranomaisen määrittämälle tasolle niille tuotteille, joiden osalta elintarviketurvallisuusviranomainen asetuksen (EY) N:o 396/2005 12 artiklan mukaisessa perustellussa lausunnossaan vahvisti asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteessä II sellaiset jäämien enimmäismäärät, jotka eivät aiheuta huolta kuluttajansuojan kannalta.

(14)

Voimassa olevat CXL-arvot otettiin huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustelluissa lausunnoissa. Unionin kuluttajien kannalta turvallisia CXL-arvoja tarkasteltiin jäämien enimmäismääriä vahvistettaessa.

(15)

Niiden tuotteiden osalta, joissa kyseisen kasvinsuojeluaineen käyttö ei ole sallittua ja joiden osalta ei ole olemassa tuonnissa sallittavia enimmäismääriä tai CXL-arvoja, jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava määritysrajan tasolle tai olisi sovellettava jäämien enimmäismäärän oletusarvoa, kuten asetuksen (EY) N:o 396/2005 18 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään.

(16)

Komissio kuuli torjunta-ainejäämiä käsitteleviä Euroopan unionin vertailulaboratorioita tarpeesta mukauttaa tiettyjä määritysrajoja. Laboratoriot totesivat, että tekninen kehitys edellyttää erityisten määritysrajojen asettamista tietyille hyödykkeille.

(17)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen perustellut lausunnot ja tarkasteltavana olevan asian kannalta merkitykselliset tekijät, asianmukaiset muutokset jäämien enimmäismääriin täyttävät asetuksen (EY) N:o 396/2005 14 artiklan 2 kohdan vaatimukset.

(18)

Unionin kauppakumppaneita on kuultu Maailman kauppajärjestön kautta uusista jäämien enimmäismääristä, ja niiden kannanotot on otettu huomioon.

(19)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 396/2005 olisi muutettava.

(20)

Tuotteiden tavanomaisen kaupan pitämisen, jalostuksen ja kulutuksen mahdollistamiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä sellaisia tuotteita koskevasta siirtymäjärjestelystä, jotka on tuotettu ennen jäämien enimmäismäärien muuttamista ja joiden osalta kuluttajansuoja säilyy tietojen mukaan korkeatasoisena.

(21)

Olisi sallittava kohtuullinen siirtymäaika ennen muutettujen jäämien enimmäismäärien soveltamista, jotta jäsenvaltiot, kolmannet maat ja elintarvikealan toimijat voivat valmistautua jäämien enimmäismäärien muuttamisesta johtuviin uusiin vaatimuksiin.

(22)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetusta (EY) N:o 396/2005, sellaisena kuin se oli ennen muuttamista tällä asetuksella, sovelletaan edelleen tuotteisiin, jotka on tuotettu unionissa tai tuotu unioniin ennen 16 päivää huhtikuuta 2020, greippejä, appelsiineja, omenoita, päärynöitä, mispeleitä, banaaneja, perunoita ja nautojen maksaa lukuun ottamatta.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 16 päivästä huhtikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2017; 15(9):4977.

(3)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Modification of the existing maximum residue levels for imazalil in various commodities. EFSA Journal 2018; 16(6):5329.

(4)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Reasoned Opinion on the updated review of the existing maximum residue levels for imazalil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 following new toxicological information. EFSA Journal 2018; 16(10):5453.

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 705/2011, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2011, tehoaineen imatsaliili hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta (EUVL L 190, 21.7.2011, s. 43).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta (EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1).

(7)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance imazalil. EFSA Journal 2010, 8(3):1526.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteet II ja III seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä II oleva imatsaliilia koskeva sarake seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Koodinumero

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan (1)

Imatsaliili (sen isomeerien kaikki suhteet) (R)

(1)

(2)

(3)

0100000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT HEDELMÄT; PÄHKINÄT

 

0110000

Sitrushedelmät

 

0110010

Greipit

4 (+)

0110020

Appelsiinit

4 (+)

0110030

Sitruunat

5 (+)

0110040

Limetit

5 (+)

0110050

Mandariinit

5 (+)

0110990

Muut (2)

0,01 (*1)

0120000

Pähkinät

0,01 (*1)

0120010

Mantelit

 

0120020

Parapähkinät

 

0120030

Cashewpähkinät

 

0120040

Kastanjat

 

0120050

Kookospähkinät

 

0120060

Hasselpähkinät

 

0120070

Makadamiat

 

0120080

Pekaanipähkinät

 

0120090

Pinjansiemenet

 

0120100

Pistaasipähkinät

 

0120110

Jalopähkinät

 

0120990

Muut (2)

 

0130000

Siemenhedelmät

0,01 (*1)

0130010

Omenat

 

0130020

Päärynät

 

0130030

Kvittenit

 

0130040

Mispelit

 

0130050

Japaninmispelit/lokvatit/nisperot

 

0130990

Muut (2)

 

0140000

Kivihedelmät

0,01 (*1)

0140010

Aprikoosit

 

0140020

Kirsikat

 

0140030

Persikat

 

0140040

Luumut

 

0140990

Muut (2)

 

0150000

Marjat ja pienet hedelmät

 

0151000

a)

Viinirypäleet

0,01 (*1)

0151010

Viinirypäleet (syötäviksi tarkoitetut)

 

0151020

Viinirypäleet (viinin valmistukseen tarkoitetut)

 

0152000

b)

Mansikat

2

0153000

c)

Vadelmat ja vatukat

 

0153010

Karhunvatukat

2

0153020

Sinivatukat

0,01 (*1)

0153030

Vadelmat (punaiset ja keltaiset)

2

0153990

Muut (2)

0,01 (*1)

0154000

d)

Muut marjat ja pienet hedelmät

0,01 (*1)

0154010

Pensasmustikat

 

0154020

Karpalot

 

0154030

Herukat (puna-, musta- ja valkoherukat)

 

0154040

Karviaiset (vihreät, punaiset ja keltaiset)

 

0154050

Ruusunmarjat

 

0154060

Mulperinmarjat (valkoiset ja mustat)

 

0154070

Etelänorapihlajan hedelmät

 

0154080

Mustaseljan marjat

 

0154990

Muut (2)

 

0160000

Sekalaiset hedelmät

0,01 (*1)

0161000

a)

Syötäväkuoriset

 

0161010

Taatelit

 

0161020

Viikunat

 

0161030

Syötäviksi tarkoitetut oliivit

 

0161040

Kumkvatit

 

0161050

Karambolat

 

0161060

Kakit/persimonit/sharonit

 

0161070

Jambolaanit/jaavanluumut

 

0161990

Muut (2)

 

0162000

b)

Paksukuoriset, pienet

 

0162010

Kiivit (vihreät, punaiset, keltaiset)

 

0162020

Litsit

 

0162030

Passiot/maracujat

 

0162040

Kaktusviikunat

 

0162050

Tähtiomenat

 

0162060

Amerikanpersimonit

 

0162990

Muut (2)

 

0163000

c)

Paksukuoriset, suuret

 

0163010

Avokadot

 

0163020

Banaanit

 

0163030

Mangot

 

0163040

Papaijat

 

0163050

Granaattiomenat

 

0163060

Suomuannoonat (kirimoijat)

 

0163070

Guavat

 

0163080

Ananakset

 

0163090

Leipäpuun hedelmät

 

0163100

Duriot

 

0163110

Oka-annoonat (guanabanat)

 

0163990

Muut (2)

 

0200000

TUOREET TAI JÄÄDYTETYT VIHANNEKSET

 

0210000

Juurekset ja juurimukulat

0,01 (*1)

0211000

a)

Perunat

 

0212000

b)

Trooppiset juurekset ja juurimukulat

 

0212010

Kassavan/maniokin juuret

 

0212020

Bataatit

 

0212030

Jamssit

 

0212040

Nuolijuuret/arrowjuuret

 

0212990

Muut (2)

 

0213000

c)

Muut juurekset ja juurimukulat paitsi sokerijuurikkaat

 

0213010

Punajuuret

 

0213020

Porkkanat

 

0213030

Mukulasellerit/juurisellerit

 

0213040

Piparjuuret

 

0213050

Maa-artisokat

 

0213060

Palsternakat

 

0213070

Juuripersiljat

 

0213080

Retiisit ja retikat

 

0213090

Kaurajuuret

 

0213100

Lantut

 

0213110

Nauriit

 

0213990

Muut (2)

 

0220000

Sipulikasvit

0,01 (*1)

0220010

Valkosipulit

 

0220020

Sipulit

 

0220030

Salottisipulit

 

0220040

Varhaissipulit/vihersipulit ja pillisipulit

 

0220990

Muut (2)

 

0230000

Hedelmävihannekset

 

0231000

a)

Solanaceae- ja Malvaceae-heimo

 

0231010

Tomaatit

0,3

0231020

Paprikat

0,01 (*1)

0231030

Munakoisot

0,01 (*1)

0231040

Okrat

0,01 (*1)

0231990

Muut (2)

0,01 (*1)

0232000

b)

Syötäväkuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0232010

Kurkut

0,5

0232020

Coctailkurkut (cornichon)

0,5

0232030

Kesäkurpitsat

0,1 (+)

0232990

Muut (2)

0,01 (*1)

0233000

c)

Paksukuoriset, Cucurbitaceae-heimo

 

0233010

Melonit

2 (+)

0233020

Kurpitsat

0,01 (*1)

0233030

Vesimelonit

0,01 (*1)

0233990

Muut (2)

0,01 (*1)

0234000

d)

Sokerimaissit

0,01 (*1)

0239000

e)

Muut hedelmävihannekset

0,01 (*1)

0240000

Kaalikasvit (lukuun ottamatta juuria ja versoja)

0,01 (*1)

0241000

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

0241010

Brokkoli/parsakaali

 

0241020

Kukkakaali

 

0241990

Muut (2)

 

0242000

b)

Kerivät kaalit

 

0242010

Ruusukaali/brysselinkaali

 

0242020

Keräkaalit eli kupukaalit

 

0242990

Muut (2)

 

0243000

c)

Lehtikaalit

 

0243010

Kiinankaali/salaattikiinankaali/pe-tsai

 

0243020

Lehtikaali

 

0243990

Muut (2)

 

0244000

d)

Kyssäkaalit

 

0250000

Lehtivihannekset, yrtit ja syötävät kukat

 

0251000

a)

Salaatit ja salaattikasvit

0,01 (*1)

0251010

Vuonankaali

 

0251020

Lehtisalaatti

 

0251030

Leveälehtiset siloendiivit

 

0251040

Krassit, idut ja versot

 

0251050

Krassikanankaali

 

0251060

Sinappikaali/rucola

 

0251070

Lehtisinappi

 

0251080

Versot (myös kaalilajien)

 

0251990

Muut (2)

 

0252000

b)

Pinaatit ja vastaavanlaiset lehdet

0,01 (*1)

0252010

Pinaatti

 

0252020

Vihannesportulakka

 

0252030

Juurikas/ruotimangoldi

 

0252990

Muut (2)

 

0253000

c)

Viininlehdet ja vastaavien lajien lehdet

0,01 (*1)

0254000

d)

Vesikrassi

0,01 (*1)

0255000

e)

Salaattisikuri

0,01 (*1)

0256000

f)

Yrtit ja syötävät kukat

0,02 (*1)

0256010

Kirveli

 

0256020

Ruohosipuli

 

0256030

Yrttiselleri

 

0256040

Persilja

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmariini

 

0256070

Timjami

 

0256080

Basilika ja syötävät kukat

 

0256090

Laakerinlehdet

 

0256100

Rakuuna

 

0256990

Muut (2)

 

0260000

Palkovihannekset

0,01 (*1)

0260010

Tarhapavut (silpimättömät)

 

0260020

Tarhapavut (silvityt)

 

0260030

Herneet (silpimättömät)

 

0260040

Herneet (silvityt)

 

0260050

Linssit

 

0260990

Muut (2)

 

0270000

Varsivihannekset

0,01 (*1)

0270010

Parsa

 

0270020

Kardoni eli ruotiartisokka

 

0270030

Varsiselleri/lehtiselleri

 

0270040

Salaattifenkoli

 

0270050

Latva-artisokka

 

0270060

Purjo

 

0270070

Raparperi

 

0270080

Bambunversot

 

0270090

Palmunsydämet

 

0270990

Muut (2)

 

0280000

Sienet, sammalet ja jäkälät

0,01 (*1)

0280010

Viljellyt sienet

 

0280020

Luonnonvaraiset sienet

 

0280990

Sammalet ja jäkälät

 

0290000

Levät ja prokaryootit

0,01 (*1)

0300000

KUIVATUT PALKOKASVIT

0,01 (*1)

0300010

Tarhapavut

 

0300020

Linssit

 

0300030

Herneet

 

0300040

Lupiinit/lupiinin pavut

 

0300990

Muut (2)

 

0400000

ÖLJYSIEMENET JA ÖLJYSIEMENKASVIT

0,01 (*1)

0401000

Öljysiemenet

 

0401010

Pellavansiemenet

 

0401020

Maapähkinät

 

0401030

Unikonsiemenet

 

0401040

Seesaminsiemenet

 

0401050

Auringonkukansiemenet

 

0401060

Rapsinsiemenet

 

0401070

Soijapavut

 

0401080

Sinapinsiemenet

 

0401090

Puuvillansiemenet

 

0401100

Kurpitsansiemenet

 

0401110

Värisaflorinsiemenet

 

0401120

Kurkkuyrtinsiemenet

 

0401130

Ruistankionsiemenet

 

0401140

Hampunsiemenet

 

0401150

Risiininsiemenet

 

0401990

Muut (2)

 

0402000

Öljysiemenkasvit

 

0402010

Öljyoliivit

 

0402020

Öljypalmun siemenet

 

0402030

Öljypalmun hedelmät

 

0402040

Kapokki

 

0402990

Muut (2)

 

0500000

VILJAT

0,01 (*1)

0500010

Ohra

 

0500020

Tattari ja muut valeviljat

 

0500030

Maissi

 

0500040

Viljahirssi

 

0500050

Kaura

 

0500060

Riisi

 

0500070

Ruis

 

0500080

Kirjodurra

 

0500090

Vehnä

 

0500990

Muut (2)

 

0600000

TEET, KAHVI, YRTTIUUTEJUOMAT, KAAKAO JA JOHANNEKSENLEIPÄ

0,05 (*1)

0610000

Teet

 

0620000

Kahvipavut

 

0630000

Yrttiteet

 

0631000

a)

kukista

 

0631010

Kamomilla

 

0631020

Hibiskus

 

0631030

Ruusu

 

0631040

Jasmiini

 

0631050

Lehmus

 

0631990

Muut (2)

 

0632000

b)

lehdistä ja yrteistä

 

0632010

Mansikka

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Muut (2)

 

0633000

c)

juurista

 

0633010

Valeriaana/rohtovirmajuuri

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Muut (2)

 

0639000

d)

muista kasvinosista

 

0640000

Kaakaopavut

 

0650000

Johanneksenleipä

 

0700000

HUMALA

0,05 (*1)

0800000

MAUSTEET

 

0810000

Siemenet, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0810010

Anis

 

0810020

Mustakumina

 

0810030

Selleri

 

0810040

Korianteri

 

0810050

Kumina

 

0810060

Tilli

 

0810070

Fenkoli

 

0810080

Sarviapila

 

0810090

Muskottipähkinä

 

0810990

Muut (2)

 

0820000

Hedelmät, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0820010

Maustepippuri

 

0820020

Limopuun marjat

 

0820030

Kumina

 

0820040

Kardemumma

 

0820050

Katajanmarja

 

0820060

Pippuri (musta-, viher- ja valkopippuri)

 

0820070

Vanilja

 

0820080

Tamarindi

 

0820990

Muut (2)

 

0830000

Kuoret, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0830010

Kaneli

 

0830990

Muut (2)

 

0840000

Juuret ja juurakot, mausteena käytetyt

 

0840010

Lakritsi

0,05 (*1)

0840020

Inkivääri (10)

0,05 (*1)

0840030

Kurkuma

0,05 (*1)

0840040

Piparjuuri (11)

 

0840990

Muut (2)

0,05 (*1)

0850000

Nuput/silmut, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0850010

Mausteneilikka

 

0850020

Kapris

 

0850990

Muut (2)

 

0860000

Luotit, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0860010

Maustesahrami

 

0860990

Muut (2)

 

0870000

Siemenvaipat, mausteena käytetyt

0,05 (*1)

0870010

Muskotti

 

0870990

Muut (2)

 

0900000

SOKERIKASVIT

0,01 (*1)

0900010

Sokerijuurikas

 

0900020

Sokeriruoko

 

0900030

Juurisikuri

 

0900990

Muut (2)

 

1000000

MAAELÄINPERÄISET TUOTTEET

 

1010000

Hyödykkeet, jotka saatu seuraavista

 

1011000

a)

Siat

0,02 (*1)

1011010

Lihas

(+)

1011020

Rasva

(+)

1011030

Maksa

(+)

1011040

Munuaiset

(+)

1011050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1011990

Muut (2)

 

1012000

b)

Naudat

 

1012010

Lihas

0,02 (*1) (+)

1012020

Rasva

0,02 (*1) (+)

1012030

Maksa

0,03 (+)

1012040

Munuaiset

0,02 (*1) (+)

1012050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,02 (*1)

1012990

Muut (2)

0,02 (*1)

1013000

c)

Lampaat

0,01 (*1)

1013010

Lihas

 

1013020

Rasva

 

1013030

Maksa

 

1013040

Munuaiset

 

1013050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1013990

Muut (2)

 

1014000

d)

Vuohet

0,01 (*1)

1014010

Lihas

 

1014020

Rasva

 

1014030

Maksa

 

1014040

Munuaiset

 

1014050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1014990

Muut (2)

 

1015000

e)

Hevoseläimet

 

1015010

Lihas

0,02 (*1) (+)

1015020

Rasva

0,02 (*1) (+)

1015030

Maksa

0,03 (+)

1015040

Munuaiset

0,02 (*1) (+)

1015050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

0,02 (*1)

1015990

Muut (2)

0,02 (*1)

1016000

f)

Siipikarja

0,01 (*1)

1016010

Lihas

 

1016020

Rasva

 

1016030

Maksa

 

1016040

Munuaiset

 

1016050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1016990

Muut (2)

 

1017000

g)

Muut tuotantoeläimet

0,01 (*1)

1017010

Lihas

 

1017020

Rasva

 

1017030

Maksa

 

1017040

Munuaiset

 

1017050

Muut syötävät osat (muut kuin maksa ja munuaiset)

 

1017990

Muut (2)

 

1020000

Maito

 

1020010

Nautaeläimet

0,02 (*1) (+)

1020020

Lampaat

0,01 (*1)

1020030

Vuohet

0,01 (*1)

1020040

Hevoset

0,02 (*1) (+)

1020990

Muut (2)

0,01 (*1)

1030000

Linnunmunat

0,01 (*1)

1030010

Kanat

 

1030020

Ankat

 

1030030

Hanhet

 

1030040

Viiriäiset

 

1030990

Muut (2)

 

1040000

Hunaja ja muut mehiläistuotteet (7)

0,05 (*1)

1050000

Sammakkoeläimet ja matelijat

0,01 (*1)

1060000

Selkärangattomat maaeläimet

0,01 (*1)

1070000

Luonnonvaraiset selkärankaiset maaeläimet

0,01 (*1)

1100000

ELÄINPERÄISET TUOTTEET – KALAT, KALATUOTTEET JA MUUT MERI- JA MAKEANVEDEN ELINTARVIKKEET (8)

 

1200000

YKSINOMAAN REHUKSI TARKOITETUT TUOTTEET TAI NIIDEN OSAT (8)

 

1300000

JALOSTETUT ELINTARVIKKEET (9)

 

(**)

Torjunta-aineen ja koodin yhdistelmä, johon sovelletaan liitteessä III olevassa B osassa vahvistettua jäämien enimmäismäärää.

Imatsaliili (sen isomeerien kaikki suhteet) (R)

(R)

=

Jäämän määritelmä eroaa seuraavien torjunta-aineen ja koodin yhdistelmien osalta: Imatsaliili – koodi 1000000 , paitsi 1040000 : imatsaliilin ja sen metaboliitin FK-772 summa (sen isomeerien kaikki suhteet), ilmaistuna imatsaliilina

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä metaboliittien toksisuuteen liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 26 päivänä syyskuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0110010

Greipit

0110020

Appelsiinit

0110030

Sitruunat

0110040

Limetit

0110050

Mandariinit

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä jäämätesteihin liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 26 päivänä syyskuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0232030

Kesäkurpitsat

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä metaboliittien toksisuuteen liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 26 päivänä syyskuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

0233010

Melonit

(+)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen katsoi, että eräitä metaboliittien toksisuuteen ja varastointistabiiliuteen liittyviä tietoja ei ole saatavilla. Tarkastellessaan uudelleen jäämän enimmäismäärää komissio ottaa huomioon ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetut tiedot, jos ne on toimitettu viimeistään 26 päivänä syyskuuta 2021, tai niiden puuttumisen, jos kyseisiä tietoja ei ole toimitettu mainittuun päivämäärään mennessä.

1011010

Lihas

1011020

Rasva

1011030

Maksa

1011040

Munuaiset

1012010

Lihas

1012020

Rasva

1012030

Maksa

1012040

Munuaiset

1015010

Lihas

1015020

Rasva

1015030

Maksa

1015040

Munuaiset

1020010

Nautaeläimet

1020040

Hevoset

2)

Poistetaan liitteessä III olevasta B osasta imatsaliilia koskeva sarake.


(*1)  Analyysiherkkyyden raja.

(1)  Täydellinen luettelo kasvi- ja eläinperäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan, on liitteessä I.