3.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 227/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1382,

annettu 2 päivänä syyskuuta 2019,

tiettyihin suojatoimenpiteiden kohteena oleviin terästuotteisiin sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden tai tukien vastaisten toimenpiteiden käyttöönotosta annettujen tiettyjen asetusten muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon toimenpiteistä, joita unioni voi toteuttaa polkumyyntitoimenpiteiden tai tukien vastaisten toimenpiteiden ja suojatoimenpiteiden yhteisvaikutuksen yhteydessä 11 päivänä maaliskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/477 (1),

on kuullut suojalausekekomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

1.   TAUSTA JA MENETTELY

(1)

Asetuksella (EU) 2019/159 (2) komissio otti käyttöön tiettyjä terästuotteita koskevia suojatoimenpiteitä kolmen vuoden ajaksi. Kyseiset toimenpiteet ovat tiettyinä jaksoina voimassa olevia tariffikiintiöitä, joiden mukaan on maksettava kiintiön ylittävä tullitariffi 25 prosenttia, kun tuonti ylittää tietyn kynnysarvon, joka vastaa vuosien 2015–2017 keskimääräistä tuontitasoa.

(2)

Käytössä on tällä hetkellä polkumyynti- ja/tai tasoitustoimenpiteitä joidenkin suojatoimenpiteiden kohteena olevien tuoteluokkien osalta. Kun suojatoimenpiteiden nojalla vahvistetut tariffikiintiöt on näissä tuoteluokissa ylitetty, samanlaisesta tuonnista olisi näin ollen maksettava sekä kiintiön ylittävä tulli että polkumyynti- tai tasoitustulli. Kuten asetuksessa (EU) 2019/159 (3) korostetaan, tällainen polkumyynnin ja tukien vastaisten toimenpiteiden kumulaatio samalla asetuksella käyttöön otettujen suojatoimenpiteiden kanssa saattaa johtaa kauppaan kohdistuvaan haluttua suurempaan vaikutukseen, minkä vuoksi se on syytä tutkia myöhemmin.

(3)

Komissio julkaisi 24 päivänä huhtikuuta 2019 ilmoituksen (4) polkumyynnin ja/tai tukien vastaisten toimenpiteiden sekä suojatoimenpiteiden mahdollisista yhteisvaikutuksista kyseisiin tuoteluokkiin. Tietojen löytämisen helpottamiseksi kyseiset tuoteluokat esitetään liitteessä 1.A. Komissio vahvisti 24 päivänä huhtikuuta 2019 antamassaan ilmoituksessa, että on olemassa perusteita katsoa, että näiden toimenpiteiden yhteisvaikutus saattaa todellakin olla tarkoitettua tai haluttua suurempi kuin kaupan suojakeinoja koskevalla unionin politiikalla ja tavoitteilla, sellaisina kuin niistä säädetään asetuksessa (EU) 2015/477, tavoitellaan, ja että voi olla aiheellista muuttaa nykyisiä polkumyynnin vastaisia ja tasoitustoimenpiteitä, jotka koskevat kyseisiä samalla myös suojatoimenpiteiden alaisia tuoteluokkia, asianomaisten toimenpiteiden oikeasuhteisuuden varmistamiseksi.

(4)

Komissio kehotti samassa ilmoituksessa asianomaisia osapuolia esittämään kirjallisesti huomautuksensa edellä esitetyistä näkökohdista.

2.   ASIANOMAISTEN OSAPUOLTEN ESITTÄMÄT HUOMAUTUKSET

(5)

Komissio sai huomautuksia 12 asianomaiselta osapuolelta ja otti asianmukaisesti huomioon niiden väitteet. Näitä osapuolia ovat viisi vientiä harjoittavaa tuottajaa, yksi ulkomainen hallitus, yksi eurooppalainen teräksentuottajien järjestö, neljä teräksen käyttäjää tai tuojaa EU:ssa sekä yksi teräksenkäyttäjien järjestö.

(6)

Suurin osa asianomaisista osapuolista katsoi, että polkumyyntitoimenpiteillä tai tukien vastaisilla toimenpiteillä sekä suojatoimenpiteillä saattaa olla samaan tuotteeseen voimakkaampi yhteisvaikutus kuin on tarkoitettu tai haluttu kaupan suojaamista koskeva unionin politiikka ja tavoitteet huomioon ottaen. Jotkin asianomaiset osapuolet totesivat, että tällainen toimenpiteiden yhdistäminen saattaa aiheuttaa kohtuuttoman rasitteen erityisesti tietyille vientiä harjoittaville tuottajille, jotka pyrkivät harjoittamaan vientiä unioniin, ja se saattaa jopa estää näiltä pääsyn unionin markkinoille.

(7)

Yksi liettualainen tuoja oli samaa mieltä siitä, että polkumyynnin/tukien vastaisten toimenpiteiden ja suojatoimenpiteiden yhdistelmä ei ole haluttu, ja pyysi toimenpiteiden yhteisvaikutuksen korjaamista taannehtivasti palauttamalla tuojalle maksetun tullin määrä.

(8)

Vastauksena tähän pyyntöön komissio totesi, että asetuksen (EU) 2015/477 2 artiklassa rajoitetaan selkeästi asetuksen nojalla hyväksyttyjen toimenpiteiden soveltaminen alkamaan niiden voimaantulosta ja että asetusta ei voida käyttää ennen kyseistä ajankohtaa kannettujen tullien palauttamisen perustana, ellei komissio toisin säädä. Koska tämän tarkastelun seurauksena esiin tulevat vaikutukset rajoittuvat samanaikaisten toimenpiteiden mahdolliseen soveltamiseen, vientiä harjoittavan tuottajan väite hylättiin.

(9)

Yksi venäläinen vientiä harjoittava tuottaja väitti, että komission olisi välittömästi muutettava voimassa olevia polkumyynnin vastaisia toimenpiteitä riippumatta siitä, onko kyseisen suojatoimenpiteen kattamien tuotteiden tariffikiintiöt käytetty loppuun, jotta se voisi varmistaa ennustettavuuden ja oikeusvarmuuden ja välttää kaikilla tavoilla polkumyynnin/tukien vastaisten toimenpiteiden ja suojatoimenpiteiden yhteisvaikutuksen.

(10)

Kyseinen vientiä harjoittava tuottaja viittasi erityisesti tiettyjen Brasiliasta, Iranista, Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevien raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa käyttöön otettuihin polkumyyntitulleihin, jotka otettiin käyttöön komission asetuksella (EU) 2017/1795 (5).

(11)

Komissio muistutti tässä yhteydessä, että suojatoimenpiteiden vaikutus syntyy vasta, kun tariffikiintiön asianomainen taso on käytetty loppuun (erityinen tai kaikkia koskeva) ja sovellettava kiintiön ylittävä tulli on otettu käyttöön. Siihen asti komissio katsoo, että sovellettavien polkumyynnin/tukien vastaisten toimenpiteiden täysi taso on edelleen tarpeen ja perusteltu, jotta voidaan korjata epäterveen polkumyynnillä/tuetusti tapahtuneen tuonnin vaikutus. Kysymys yhdistetystä vaikutuksesta on näin ollen relevantti vasta, kun sovellettava määrällinen kynnysarvo on käytetty loppuun ja lisäsuojatulleja sovelletaan.

(12)

Komissio lisäsi huomautuksena, että venäläisen vientiä harjoittavan tuottajan viemien tuoteluokkien tuontimäärät ovat tähän mennessä olleet sovellettavan tariffikiintiön tason alapuolella. Sen vuoksi väite hylättiin.

(13)

Useat asianomaiset osapuolet väittivät, että niihin sovelletaan kaksinkertaista korjausta, sillä joidenkin Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden osalta sovelletaan sekä kiintiön ylittävää tullia että nk. tasapainottavia toimenpiteitä, jotka otettiin käyttöön komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/886 (6) nojalla. Ne väittivät sen vuoksi, että komission olisi myös lykättävä viimeksi mainittuja toimenpiteitä tämän asetuksen soveltamisalan puitteissa.

(14)

Komissio totesi, että tasapainottavien toimenpiteiden ja polkumyynnin/tukien vastaisten toimenpiteiden poliittiset tavoitteet ovat pohjimmiltaan erilaiset ja että tasapainottavat toimenpiteet eivät näin ollen kuulu sen tarkastelun piiriin, jossa pyritään arvioimaan yhdistettyjen polkumyynnin ja tukien vastaisten toimenpiteiden oikeasuhteisuutta asetuksella (EU) 2019/159 käyttöön otettujen suojatoimenpiteiden rinnalla. Tältä osin on muistettava, että polkumyynnin ja tukien vastaisilla toimenpiteillä pyritään puuttumaan ”sopimattomiin” kauppaan liittyviin toimiin tiettyjen toimijoiden tai maiden taholta. Tasapainottavilla toimenpiteillä pyritään sen sijaan tasapainottamaan unionin ja toisen WTO:n jäsenen väliset myönnytykset ja velvollisuudet keskeyttämällä olennaisesti vastaavat myönnytykset tai muut velvoitteet (7) sen jälkeen, kun kyseinen WTO:n jäsen on toteuttanut yksipuolisia toimia, jotka ovat häirinneet myönnytysten ja velvollisuuksien tasapainoa. Tämä näkyy myös jälkimmäisten toimenpiteiden erilaisessa oikeusperustassa eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 654/2014 (8). Asetuksen (EU) 2015/477 säännökset, jotka muodostavat tämän asetuksen oikeusperustan, liittyvät erityisesti vain siihen yhteisvaikutukseen, joka koskee liitteessä 1.A lueteltuja samoihin tuoteluokkiin sovellettavia polkumyynnin ja/tai tukien vastaisia toimenpiteitä ja suojatoimenpiteitä. Kun otetaan huomioon taustalla vaikuttavan tilanteen erilaisuus ja näiden eri toimenpiteiden tarkoitus, kyseisten tasapainottavien toimenpiteiden keskeyttäminen ei kuulu tämän tarkastelun piiriin. Suojatoimenpiteiden ja tasapainottavien toimenpiteiden yhteisvaikutusta ei sen vuoksi voida käsitellä asetuksen (EU) 2015/477 mukaisessa erityisessä säädöskehyksessä. Näin ollen väite hylättiin.

3.   PÄÄTELMÄT

(15)

Edellä esitetyn perusteella ja ottaen asianmukaisesti huomioon kaikki asianomaisten osapuolten esittämät huomautukset komissio vahvistaa, että on olemassa riittävät perusteet katsoa, että polkumyynnin ja/tai tukien vastaisten toimenpiteiden ja asetuksella (EU) 2019/159 käyttöön otettujen suojatoimenpiteiden yhdistelmällä todella olisi voimakkaampi vaikutus liitteessä 1.A lueteltuihin tuoteluokkiin kuin on tarkoitettu tai haluttu kaupan suojaamista koskeva unionin politiikka ja tavoitteet, sellaisina kuin niistä säädetään asetuksessa (EU) 2015/477, huomioon ottaen. Sen vuoksi komissio katsoo, että on aiheellista ottaa käyttöön toimenpiteitä, joilla estetään liitteessä 2 lueteltujen polkumyynnin vastaisten ja/tai tasoitustoimenpiteiden samanaikainen soveltaminen kiintiön ylittävällä tullilla liitteessä 1.A lueteltuihin terästuoteluokkiin.

(16)

Jos asetuksen (EU) 2019/159 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua kiintiön ylittävää tullia on sovellettava liitteessä 1.A lueteltuihin tuoteluokkiin ja jos se ylittää samoihin tuoteluokkiin sovellettavan polkumyynti- ja/tai tasoitustullin (näistä kahdesta vertailuun otetaan suurempi) vastaavan määrän, kannetaan ainoastaan kiintiön ylittävä tulli. Toisin sanoen tilanteessa, jossa kiintiön ylittävä tulli on 25 prosenttia ja samoihin tuoteluokkiin sovellettavien polkumyynti- ja/tai tasoitustullien vastaava määrä on 10 prosenttia, kannetaan ainoastaan kiintiön ylittävä tulli. Tällaisessa tilanteessa sovellettavan polkumyynti- ja/tai tukien vastaisen toimenpiteen periminen keskeytetään kiintiön ylittävän tullin soveltamiskauden ajaksi.

(17)

Jos asetuksen (EU) 2019/159 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua kiintiön ylittävää tullia sovelletaan liitteessä 1.A lueteltuihin tuoteluokkiin ja se on alhaisempi kuin samoihin tuoteluokkiin sovellettavien polkumyynti- ja/tai tasoitustullien vastaava määrä, kiintiön ylittävä tulli olisi maksettava täysimääräisenä ja siihen olisi lisättävä kiintiön ylittävän tullin ja liitteessä 2 vahvistetun polkumyyntitullin tai tukien vastaisen tullin, sen mukaan kumpi näistä on korkeampi, erotus. Toisin sanoen jos kiintiön ylittävä tulli on 25 prosenttia ja samoihin tuoteluokkiin sovellettavasta polkumyynti- tai tasoitustullista suurempi on 35 prosenttia, 25 prosentin suuruisen kiintiön ylittävän tullin lisäksi sovelletaan 10 prosentin erotusta, joka saadaan, kun polkumyynti- ja/tai tasoitustullista vähennetään sovellettava kiintiön ylittävä tulli. Tällaisessa tilanteessa olisi keskeytettävä sovellettavan polkumyynnin ja/tai tukien vastaisen toimenpiteen osan, jota ei sovelleta, periminen siten, että varmistetaan, että kahden toimenpiteen yhteisvaikutus ei ylitä näiden voimassa olevista polkumyynti- ja/tai tukien vastaisista tulleista korkeamman tasoa.

(18)

Selvyyden vuoksi todetaan, että kun kiintiön ylittävää suojatoimenpidetullia ei enää sovelleta, kyseisen polkumyynnin tai tukien vastaisen toimenpiteen soveltamisen keskeytys päättyy välittömästi. Tästä hetkestä lähtien sovellettavien polkumyynnin/tukien vastaisten toimenpiteiden perimistä jatketaan tavalliseen tapaan.

(19)

Jos tiettyjen maiden samaan tuotteeseen sovelletaan samanaikaisesti polkumyynnin ja tukien vastaisia toimenpiteitä, liitteessä 1.B luetellut säädökset sisältävät niiden soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt kaksinkertaisen laskemisen välttämiseksi. Jos kiintiön ylittävän tullin määrä on alhaisempi kuin polkumyynti- ja tasoitustullien summa, viimeksi mainitun tai sen osan soveltaminen on etusijalla ensin mainittuun verrattuna.

(20)

Jos sovellettavat polkumyynnin ja/tai tukien vastaiset toimenpiteet koostuvat kiinteästä tullista, komissio on muuntanut viimeksi mainitun arvotulliksi ja verrannut tästä johtuvaa arvotullia kiintiön ylittävään tulliin. Jos tuloksena oleva arvotulli oli korkeampi kuin kiintiön ylittävä tulli, johdanto-osan 16 kappaleen mukainen alennettu polkumyynti- ja/tai tasoitustulli muutettiin takaisin kiinteäksi tulliksi.

(21)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kaupan suojatoimien komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Jos asetuksen (EU) 2019/159 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu kiintiön ylittävä tulli koskee asetuksen (EU) 2019/159 liitteessä 1 vahvistettuja tuoteluokkia ja ylittää liitteessä 2 lueteltujen polkumyynti-/tukien vastaisten tullien vastaavan arvotason, kannetaan ainoastaan asetuksen (EU) 2019/159 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu kiintiön ylittävä tulli.

2.   Tämän asetuksen liitteessä 1.B lueteltujen asetusten nojalla määrättyjen tullien kantaminen keskeytetään 1 kohdan soveltamisen aikana.

3.   Jos asetuksen (EU) 2019/159 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu kiintiön ylittävä tulli koskee asetuksen (EU) 2019/159 liitteessä 1 vahvistettuja tuoteluokkia ja se on asetettu alemmalle tasolle kuin liitteessä 2 lueteltujen polkumyynti-/tukien vastaisten tullien vastaava arvotaso, kannetaan asetuksen (EU) 2019/159 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu kiintiön ylittävä tulli sen erotuksen lisäksi, joka saadaan kun vähennetään kyseisen tullin määrä siitä määrästä, joka on liitteessä 2 luetelluista polkumyynti-/tukien vastaisten tullien vastaavista arvotasoista korkeampi.

4.   Se osa polkumyynti-/tukien vastaisten tullien määristä, joita ei kanneta 2 kohdan mukaisesti, keskeytetään.

5.   Edellä 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen keskeytysten keston on oltava ajallisesti rajattu asetuksen (EU) 2019/159 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun kiintiön ylittävän tullin soveltamisaikaan.

2 artikla

Tämän asetuksen nojalla käyttöön otettuja toimenpiteitä sovelletaan tämän asetuksen voimaantulosta alkaen, eikä niillä saa olla taannehtivaa vaikutusta.

Tämän asetuksen nojalla käyttöön otettuja toimenpiteitä ei voi käyttää ennen tämän asetuksen voimaantuloa kerättyjen tullien palauttamisen perustana.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 2 päivänä syyskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 83, 27.3.2015, s. 11.

(2)  EUVL L 31, 1.2.2019, s. 27.

(3)  EUVL L 31, 1.2.2019, s. 53, johdanto-osan 186 kappale.

(4)  EUVL C 146, 26.4.2019, s. 5.

(5)  EUVL L 258, 6.10.2017, s. 24.

(6)  EUVL L 158, 21.6.2018, s. 5.

(7)  Komission asetukset (EU) 2018/724 (EUVL L 122, 17.5.2018, s. 14) ja (EU) 2018/886.

(8)  EUVL L 189, 27.6.2014, s. 50.


LIITE 1.A

Luettelo lopullisten suojatoimenpiteiden soveltamisalaan kuuluvista tuoteluokista

Tuotenumero

Tuoteluokka

CN-koodi

1

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

2

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

3

Sähkötekniset levyt (muut kuin suuntaisrakeiset sähkötekniset levyvalmisteet)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80

4

Metallipinnoitetut levyt

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7225 99 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

5

Orgaanisella aineella pinnoitetut levyt

7210 70 80 , 7212 40 80

6

Tinatut tuotteet

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

7

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kvarttolevyt

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60

8

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut levyt ja nauhat

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

9

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kylmävalssatut levyt ja nauhat

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

10

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kuumavalssatut kvarttolevyt

7219 21 10 , 7219 21 90

12

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut muototangot ja kevyet profiilit

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

13

Betoniteräs

7214 20 00 , 7214 99 10

14

Ruostumattomat tangot ja kevyet profiilit

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

15

Ruostumaton valssilanka

7221 00 10 , 7221 00 90

16

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistettu valssilanka

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

17

Profiilit, rautaa tai seostamatonta terästä

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

18

Ponttirauta ja -teräs

7301 10 00

19

Rautateiden materiaali

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

20

Kaasuputket

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

21

Putkipalkit

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

22

Ruostumattomat saumattomat putket

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

24

Muut saumattomat putket

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

25

Suuret hitsatut putket

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

26

Muut hitsatut putket

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

27

Seostamattomasta teräksestä ja muusta seosteräksestä valmistetut kylmänä viimeistellyt tangot

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

28

Seostamattomasta teräksestä valmistettu lanka

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90


LIITE 1.B

Luettelo asetuksista, joilla otetaan käyttöön sellaisia polkumyynnin ja tukien vastaisia toimenpiteitä, joita sovelletaan suojatoimenpiteen kohteena oleviin tuotteisiin

1)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1795, annettu 5 päivänä lokakuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Brasiliasta, Iranista, Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa ja Serbiasta peräisin olevien raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuontia koskevan tutkimuksen päättämisestä, EUVL L 258, 6.10.2017, s. 24;

2)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/969, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/649 muuttamisesta, EUVL L 146, 9.6.2017, s. 17;

3)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1328, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2016, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Venäjän federaatiosta peräisin olevien kylmävalssattujen teräslevytuotteiden tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta, EUVL L 210, 4.8.2016, s. 1;

4)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/186, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tietyn korroosionkestävän teräksen tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta, EUVL L 34, 8.2.2018, s. 16;

5)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/687, annettu 2 päivänä toukokuuta 2019, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen orgaanisella aineella pinnoitettujen terästuotteiden tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen, EUVL L 116, 3.5.2019, s. 5;

6)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/688, annettu 2 päivänä toukokuuta 2019, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen orgaanisella aineella pinnoitettujen terästuotteiden tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 18 artiklan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen, EUVL L 116, 3.5.2019, s. 39;

7)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/336, annettu 27 päivänä helmikuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tietyn seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistetun raskaslevyn tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöönotetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta, EUVL L 50, 28.2.2017, s. 18;

8)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1429, annettu 26 päivänä elokuuta 2015, Kiinan kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kylmävalssattujen levyvalmisteiden tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta, EUVL L 224, 27.8.2015, s. 10;

9)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1246, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2016, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen tuonnissa, EUVL L 204, 29.7.2016, s. 70;

10)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1019, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Valko-Venäjän tasavallasta peräisin olevien betonin raudoitukseen tarkoitettujen tankojen tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta, EUVL L 155, 17.6.2017, s. 6;

11)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1141, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2017, lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomien terästankojen tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 18 artiklan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen, EUVL L 165, 28.6.2017, s. 2;

12)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1846, annettu 14 päivänä lokakuuta 2015, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan valssilangan tuonnissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen, EUVL L 268, 15.10.2015, s. 9;

13)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/110, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta sellaisten tiettyjen raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen hitsattujen putkien tuonnissa, jotka ovat peräisin Valko-Venäjältä, Kiinan kansantasavallasta ja Venäjältä, sekä menettelyn päättämisestä Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen hitsattujen putkien tuonnin osalta asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen, EUVL L 20, 27.1.2015, s. 6;

14)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/330, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen, EUVL L 63, 6.3.2018, s. 15;

15)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/1469, annettu 1 päivänä lokakuuta 2018, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen, EUVL L 246, 2.10.2018, s. 20;

16)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/804, annettu 11 päivänä toukokuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen raudasta (muusta kuin valuraudasta) tai teräksestä (muusta kuin ruostumattomasta teräksestä) valmistettujen poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoisten ja ulkoläpimitaltaan yli 406,4 mm:n suuruisten saumattomien putkien tuonnissa, EUVL L 121, 12.5.2017, s. 3;

17)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/251, annettu 12 päivänä helmikuuta 2019, yrityksen Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd tuontiin sovellettavista lopullisista polkumyyntitulleista ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2272 muuttamisesta, EUVL L 42, 13.2.2019, s. 25; sekä

18)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/865, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2015, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen seostamattomasta teräksestä valmistettujen esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen tuonnissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen, EUVL L 139, 5.6.2015, s. 12.


LIITE 2

Sovellettavat polkumyynti- ja/tai tasoitustullit silloin kun suojatulli on maksettava samasta tuotteesta.

LIITE 2.1

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1795, annettu 5 päivänä lokakuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Brasiliasta, Iranista, Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa ja Serbiasta peräisin olevien raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuontia koskevan tutkimuksen päättämisestä (EUVL L 258, 6.10.2017, s. 24).

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Lopullinen tulli – euroa nettotonnilta

Tullia vastaava arvotulli

Polkumyyntitulli, kun suojatoimenpidettä sovelletaan – euroa nettotonnilta

Brasilia

ArcelorMittal Brasil SA.

C210

54,5

16,3 %

0,00

Brasilia

Aperam Inox América do Sul SA.

C211

54,5

16,3 %

0,00

Brasilia

Companhia Siderúrgica Nacional

C212

53,4

15,70 %

0,00

Brasilia

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (USIMINAS)

C213

63

17,50 %

0,00

Brasilia

Gerdau Açominas SA.

C214

55,8

0,00

Brasilia

Kaikki muut brasilialaiset yritykset

C999

63

17,50 %

0,00

Iran

Mobarakeh Steel Company

C215

57,5

17,90 %

0,00

Iran

Kaikki muut iranilaiset yritykset

C999

57,5

17,90 %

0,00

Venäjä

Novolipetsk Steel

C216

53,3

15 %

0,00

Venäjä

Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works (PJSC MMK)

C217

96,5

33 %

23,39

Venäjä

PAO Severstal

C218

17,6

5,30 %

0,00

Venäjä

Kaikki muut venäläiset yritykset

C999

96,5

33 %

23,39

Ukraina

Metinvest Group

C219

60,5

19,40 %

0,00

Ukraina

Kaikki muut ukrainalaiset yritykset

C999

60,5

19,40 %

0,00

LIITE 2.2

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/969, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen raudasta, seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistettujen kuumavalssattujen levyvalmisteiden tuonnissa annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/649 muuttamisesta (EUVL L 146, 9.6.2017, s. 17).

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Alkuperäinen lopullinen tasoitustulli

Alkuperäinen lopullinen polkumyyntitulli

Tasoitustulli, kun suojatoimenpidettä sovelletaan

Polkumyyntitulli, kun suojatoimenpidettä sovelletaan

Kiinan kansantasavalta

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

C157

28,10 %

0,00 %

3,10 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

C158

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

C159

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Hesteel Co., Ltd Chengde Branch

C160

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.

C161

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Kiinan kansantasavalta

Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.

C162

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Kiinan kansantasavalta

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd.

C164

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Beijing Shougang Co. Ltd., Qian'an Iron & Steel branch

C208

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Angang Steel Company Limited

C150

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

C163

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd

C165

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Rizhao Steel Wire Co., Ltd.

C166

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Rizhao Baohua New Material Co.,

C167

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.

C168

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C156

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Kaikki muut yritykset

C999

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

LIITE 2.3

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1328, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2016, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Venäjän federaatiosta peräisin olevien kylmävalssattujen teräslevytuotteiden tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 210, 4.8.2016, s. 1).

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Alkuperäinen lopullinen polkumyyntitulli

Polkumyyntitulli, kun suojatoimenpidettä sovelletaan

Kiinan kansantasavalta

Angang Steel Company Limited, Anshan

C097

19,70 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

C098

19,70 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang

C103

20,50 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan

C104

20,50 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

C105

20,50 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing

C106

20,50 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi

C107

20,50 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

20,50 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan

C109

20,50 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan

C110

20,50 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin

C111

20,50 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang

C112

20,50 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City

C113

20,50 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Kaikki muut yritykset

C999

22,10 %

0,00 %

Venäjä

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

C099

18,70 %

0,00 %

Venäjä

PAO Severstal, Cherepovets

C100

34 %

9,00 %

Venäjä

Kaikki muut yritykset

C999

36,10 %

11,10 %

LIITE 2.4

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/186, annettu 7 päivänä helmikuuta 2018, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tietyn korroosionkestävän teräksen tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 34, 8.2.2018, s. 16).

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Alkuperäinen lopullinen polkumyyntitulli

Polkumyyntitulli, kun suojatoimenpidettä sovelletaan

Kiinan kansantasavalta

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

C227

27,8 %

2,80 %

Kiinan kansantasavalta

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

C158

27,8 %

2,80 %

Kiinan kansantasavalta

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

C159

27,8 %

2,80 %

Kiinan kansantasavalta

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

C228

27,8 %

2,80 %

Kiinan kansantasavalta

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

C229

17,2 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

C164

17,2 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

C230

27,9 %

2,90 %

Kiinan kansantasavalta

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

C112

27,9 %

2,90 %

Kiinan kansantasavalta

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd

C312

26,1 %

1,10 %

Kiinan kansantasavalta

Angang Steel Company Limited

C313

26,1 %

1,10 %

Kiinan kansantasavalta

TKAS Auto Steel Company Ltd

C314

26,1 %

1,10 %

Kiinan kansantasavalta

JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd

C315

26,1 %

1,10 %

Kiinan kansantasavalta

Bengang Steel Plates Co., Ltd

C316

26,1 %

1,10 %

Kiinan kansantasavalta

BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd

C317

26,1 %

1,10 %

Kiinan kansantasavalta

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C318

26,1 %

1,10 %

Kiinan kansantasavalta

Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd.

C319

26,1 %

1,10 %

Kiinan kansantasavalta

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.

C320

26,1 %

1,10 %

Kiinan kansantasavalta

Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd.

C321

26,1 %

1,10 %

Kiinan kansantasavalta

Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd.

C322

26,1 %

1,10 %

Kiinan kansantasavalta

Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd.

C323

26,1 %

1,10 %

Kiinan kansantasavalta

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

C324

26,1 %

1,10 %

Kiinan kansantasavalta

Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.

C325

26,1 %

1,10 %

Kiinan kansantasavalta

Yieh Phui (China) Technomaterial Co.

C326

26,1 %

1,10 %

Kiinan kansantasavalta

Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd.

C327

26,1 %

1,10 %

Kiinan kansantasavalta

Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd.

C328

26,1 %

1,10 %

Kiinan kansantasavalta

Kaikki muut yritykset

C999

27,9 %

2,90 %

LIITE 2.5

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/687, annettu 2 päivänä toukokuuta 2019, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen orgaanisella aineella pinnoitettujen terästuotteiden tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 116, 3.5.2019, s. 5–38).

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/688, annettu 2 päivänä toukokuuta 2019, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen orgaanisella aineella pinnoitettujen terästuotteiden tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 18 artiklan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 116, 3.5.2019, s. 39).

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Alkuperäinen lopullinen tasoitustulli

Alkuperäinen lopullinen polkumyyntitulli

Tasoitustulli, kun suojatoimenpidettä sovelletaan

Polkumyyntitulli, kun suojatoimenpidettä sovelletaan

Kiinan kansantasavalta

Union Steel China

B311

13,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, ja Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd.

B312

29,7 %

26,1 %

29,7 %

1,1 %

Kiinan kansantasavalta

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd ja Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

B313

23,8 %

5,9 %

4,7 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Angang Steel Company Limited

B314

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Anyang Iron Steel Co. Ltd

B315

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

B316

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

B317

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

B318

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

B319

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.

B320

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

B321

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.

B322

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.

B323

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Jigang Group Co., Ltd.

B324

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Maanshan Iron&Steel Company Limited

B325

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

B326

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

B327

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

B328

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

B329

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

B330

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Wuhan Iron And Steel Company Limited

B331

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.

B332

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.

B333

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

B334

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Kaikki muut yritykset

B999

44,7 %

13,6 %

33,3 %

0,0 %

LIITE 2.6

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/336, annettu 27 päivänä helmikuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan tietyn seostamattomasta teräksestä tai muusta seosteräksestä valmistetun raskaslevyn tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöönotetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 50, 28.2.2017, s. 18).

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Alkuperäinen lopullinen polkumyyntitulli

Polkumyyntitulli, kun suojatoimenpidettä sovelletaan

Kiinan kansantasavalta

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

C143

73,1 %

48,10 %

Kiinan kansantasavalta

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd

C144

65,1 %

40,10 %

Kiinan kansantasavalta

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd ja Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd

C145

73,7 %

48,70 %

Kiinan kansantasavalta

Angang Steel Company Limited

C150

70,6 %

45,60 %

Kiinan kansantasavalta

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

70,6 %

45,60 %

Kiinan kansantasavalta

Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd.

C146

70,6 %

45,60 %

Kiinan kansantasavalta

Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

C155

70,6 %

45,60 %

Kiinan kansantasavalta

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

70,6 %

45,60 %

Kiinan kansantasavalta

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.

C154

70,6 %

45,60 %

Kiinan kansantasavalta

Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd.

C152

70,6 %

45,60 %

Kiinan kansantasavalta

Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd.

C153

70,6 %

45,60 %

Kiinan kansantasavalta

Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company

C149

70,6 %

45,60 %

Kiinan kansantasavalta

Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.

C156

70,6 %

45,60 %

Kiinan kansantasavalta

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.

C148

70,6 %

45,60 %

Kiinan kansantasavalta

Kaikki muut yritykset

C999

73,7 %

48,70 %

LIITE 2.7

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1429, annettu 26 päivänä elokuuta 2015, Kiinan kansantasavallasta ja Taiwanista peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kylmävalssattujen levyvalmisteiden tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta (EUVL L 224, 27.8.2015, s. 10).

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Alkuperäinen lopullinen polkumyyntitulli

Polkumyyntitulli, kun suojatoimenpidettä sovelletaan

Kiinan kansantasavalta

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Taiyuan City

C024

24,4 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd., Tianjin City

C025

24,4 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou

C026

24,6 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd., Ningbo

C027

24,6 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin

C028

24,6 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd., Zhangjiagang City

C029

24,6 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Kaikki muut yritykset

C999

25,3 %

0,3 %

Taiwan

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Taipei City

C030

0,0 %

0,0 %

Taiwan

Kaikki muut yritykset

C999

6,8 %

0,0 %

LIITE 2.8

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1246, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2016, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan väsymiskestävyydeltään hyvän betoniteräksen tuonnissa (EUVL L 204, 29.7.2016, s. 70).

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Alkuperäinen lopullinen polkumyyntitulli

Polkumyyntitulli, kun suojatoimenpidettä sovelletaan

Kiinan kansantasavalta

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin

C060

18,4 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.,Jiangyin

C061

18,4 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang

C062

22,5 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang

C063

22,5 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang

C064

22,5 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

C065

22,5 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Kaikki muut yritykset

C999

22,5 %

0,0 %

LIITE 2.9

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1019, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Valko-Venäjän tasavallasta peräisin olevien betonin raudoitukseen tarkoitettujen tankojen tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 155, 17.6.2017, s. 6).

Maa

Yritys

Alkuperäinen lopullinen polkumyyntitulli

Polkumyyntitulli, kun suojatoimenpidettä sovelletaan

Valko-Venäjä

Kaikki yritykset

10,60 %

0,0 %

LIITE 2.10

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1141, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2017, lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta tiettyjen Intiasta peräisin olevien ruostumattomien terästankojen tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1037 18 artiklan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 165, 28.6.2017, s. 2).

Maa

Yritys

Kaupunki

Taric-lisäkoodi

Alkuperäinen lopullinen tasoitustulli

Tasoitustulli, kun suojatoimenpidettä sovelletaan

Intia

Chandan Steel Ltd., Mumbai

 

B002

3,4 %

0,0 %

Intia

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai; Precision Metals, Mumbai; Hindustan Inox Ltd., Mumbai; Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai

 

B003

3,3 %

0,0 %

Intia

Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra ja Mumbai, Maharashtra

 

B004

0,0 %

0,0 %

Intia

Ambica Steel Ltd.

New Delhi

B005

4,0 %

0,0 %

Intia

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Navi-Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Intia

Chase Bright Steel Ltd.

Navi-Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Intia

D.H. Exports Pvt. Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Intia

Facor Steels Ltd.

Nagpur

B005

4,0 %

0,0 %

Intia

Global Smelters Ltd.

Kanpur

B005

4,0 %

0,0 %

Intia

Indian Steel Works Ltd.

Navi-Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Intia

Jyoti Steel Industries Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Intia

Laxcon Steels Ltd.

Ahmedabad

B005

4,0 %

0,0 %

Intia

Meltroll Engineering Pvt. Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Intia

Mukand Ltd.

Thane

B005

4,0 %

0,0 %

Intia

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Intia

Panchmahal Steel Ltd.

Kalol

B005

4,0 %

0,0 %

Intia

Raajratna Metal Industries Ltd.

Ahmedabad

B005

4,0 %

0,0 %

Intia

Rimjhim Ispat Ltd.

Kanpur

B005

4,0 %

0,0 %

Intia

Sindia Steels Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Intia

SKM Steels Ltd.

Mumbai

B005

4,0 %

0,0 %

Intia

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd.

Thane

B005

4,0 %

0,0 %

Intia

Shah Alloys Ltd.

Gandhinagar

B005

4,0 %

0,0 %

Intia

Kaikki muut yritykset

 

B999

4,0 %

0,0 %

LIITE 2.11

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1846, annettu 14 päivänä lokakuuta 2015, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan valssilangan tuonnissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 268, 15.10.2015, s. 9).

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Alkuperäinen lopullinen polkumyyntitulli

Polkumyyntitulli, kun suojatoimenpidettä sovelletaan

Kiinan kansantasavalta

Valin Group

A930

7,9 %

0 %

Kiinan kansantasavalta

Kaikki muut yritykset

A999

24,0 %

0 %

LIITE 2.12

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/110, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta sellaisten tiettyjen raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen hitsattujen putkien tuonnissa, jotka ovat peräisin Valko-Venäjältä, Kiinan kansantasavallasta ja Venäjältä, sekä menettelyn päättämisestä Ukrainasta peräisin olevien tiettyjen raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen hitsattujen putkien tuonnin osalta asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 20, 27.1.2015, s. 6).

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Alkuperäinen lopullinen polkumyyntitulli

Polkumyyntitulli, kun suojatoimenpidettä sovelletaan

Kiinan kansantasavalta

Kaikki yritykset

90,60 %

65,6 %

Venäjä

TMK Group (Seversky Pipe Plant Open Joint Stock Company ja Joint Stock Company Taganrog Metallurgical Works)

A892

16,80 %

0,0 %

Venäjä

OMK Group (Open Joint Stock Company Vyksa Steel Works ja Joint Stock Company Almetjvesk Pipe Plant)

A893

10,10 %

0,0 %

Venäjä

Kaikki muut yritykset

A999

20,50 %

0,0 %

Valko-Venäjä

Kaikki yritykset

38,10 %

13,1 %

LIITE 2.13

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/330, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2018, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 63, 6.3.2018, s. 15).

Maa

Yritys/yritykset

Taric-lisäkoodi

Alkuperäinen lopullinen polkumyyntitulli

Polkumyyntitulli, kun suojatoimenpidettä sovelletaan

Kiinan kansantasavalta

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

B120

71,9 %

46,9 %

Kiinan kansantasavalta

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

B118

48,3 %

23,3 %

Kiinan kansantasavalta

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Yongzhong

B119

48,6 %

23,6 %

Kiinan kansantasavalta

Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui,

B 236

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou,

B 237

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou,

B 238

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou,

B 239

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou,

B 240

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou,

B 241

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing,

B 242

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin

B 243

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Lixue Group, Co. Ltd., Ruian,

B 244

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B 245

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B 246

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai,

B 247

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai,

B 248

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,

B 249

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou,

B 250

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou,

B 251

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing,

B 252

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing,

B 253

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Zhejiang Five – Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou,

B 254

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 255

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 256

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City,

B 257

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B 258

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou,

B 259

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui,

B 260

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,

B 261

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou,

B 262

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui,

B 263

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town.

B 264

56,9 %

31,9 %

Kiinan kansantasavalta

Kaikki muut yritykset

B999

71,9 %

46,9 %

LIITE 2.14

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1469, annettu 1 päivänä lokakuuta 2018, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1036 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 246, 2.10.2018, s. 20).

Maa

Yritys/yritykset

Taric-lisäkoodi

Alkuperäinen lopullinen polkumyyntitulli

Polkumyyntitulli, kun suojatoimenpidettä sovelletaan

Venäjä

Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant ja Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works

A741

24,1 %

0,0 %

Venäjä

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works,

OAO Sinarsky Pipe

Plant and OAO Seversky Tube Works

A859

28,7 %

3,7 %

Venäjä

Kaikki muut yritykset

A999

35,8 %

10,8 %

Ukraina

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

A742

12,3 %

0,0 %

Ukraina

LLC Interpipe Niko Tube ja OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky

Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

A743

13,8 %

0,0 %

Ukraina

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

A744

25,7 %

0,7 %

Ukraina

Kaikki muut yritykset

A999

25,7 %

0,7 %

LIITE 2.15

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/804, annettu 11 päivänä toukokuuta 2017, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen raudasta (muusta kuin valuraudasta) tai teräksestä (muusta kuin ruostumattomasta teräksestä) valmistettujen poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoisten ja ulkoläpimitaltaan yli 406,4 mm:n suuruisten saumattomien putkien tuonnissa (EUVL L 121, 12.5.2017, s. 3).

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Alkuperäinen lopullinen polkumyyntitulli

Polkumyyntitulli, kun suojatoimenpidettä sovelletaan

Kiinan kansantasavalta

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

C171

29,2 %

4,2 %

Kiinan kansantasavalta

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

C172

54,9 %

29,9 %

Kiinan kansantasavalta

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

C173

39,9 %

14,9 %

Kiinan kansantasavalta

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

C174

48,2 %

23,2 %

Kiinan kansantasavalta

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd

C204

41,4 %

16,4 %

Kiinan kansantasavalta

Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Kiinan kansantasavalta

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Kiinan kansantasavalta

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Kiinan kansantasavalta

Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Kiinan kansantasavalta

Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Kiinan kansantasavalta

TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Kiinan kansantasavalta

Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Kiinan kansantasavalta

Kaikki muut tuottajat

C999

54,9 %

29,9 %

LIITE 2.16

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/251, annettu 12 päivänä helmikuuta 2019, yrityksen Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd tuontiin sovellettavista lopullisista polkumyyntitulleista ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2272 muuttamisesta (EUVL L 42, 13.2.2019, s. 25).

Maa

Yritys

Kaupunki

Taric-lisäkoodi

Alkuperäinen lopullinen polkumyyntitulli

Polkumyyntitulli, kun suojatoimenpidettä sovelletaan

Kiinan kansantasavalta

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City, the PRC

 

A949

17,7 %

0,0 %

Kiinan kansantasavalta

Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd

Handan

A950

27,2 %

2,2 %

Kiinan kansantasavalta

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

Hengyang

A950

27,2 %

2,2 %

Kiinan kansantasavalta

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd

Hengyang

A950

27,2 %

2,2 %

Kiinan kansantasavalta

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Kiinan kansantasavalta

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

A950

27,2 %

2,2 %

Kiinan kansantasavalta

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

A950

27,2 %

2,2 %

Kiinan kansantasavalta

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd

Chengdu

A950

27,2 %

2,2 %

Kiinan kansantasavalta

Shenyang Xinda Co., Ltd

Shenyang

A950

27,2 %

2,2 %

Kiinan kansantasavalta

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

A950

27,2 %

2,2 %

Kiinan kansantasavalta

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

A950

27,2 %

2,2 %

Kiinan kansantasavalta

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Kiinan kansantasavalta

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Kiinan kansantasavalta

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Kiinan kansantasavalta

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Kiinan kansantasavalta

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Kiinan kansantasavalta

Kaikki muut yritykset

 

A999

39,2 %

14,2 %

LIITE 2.17

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/865, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2015, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen seostamattomasta teräksestä valmistettujen esi- ja jälkijännitettyjen lankojen ja säikeislankojen tuonnissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen (EUVL L 139, 5.6.2015, s. 12).

Maa

Yritys

Taric-lisäkoodi

Alkuperäinen lopullinen polkumyyntitulli

Polkumyyntitulli, kun suojatoimenpidettä sovelletaan

Kiinan kansantasavalta

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

A899

0,00 %

0,00 %

Kiinan kansantasavalta

Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, ja Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

A952

31,10 %

6,10 %

Kiinan kansantasavalta

Kaikki muut yritykset

A999

46,20 %

21,20 %