26.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 199/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1262,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2019,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1141 muuttamisesta unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon saattamiseksi ajan tasalle

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen ennalta ehkäisemisestä ja hallinnasta 22 päivänä lokakuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 ja 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/1141 (2) vahvistetaan unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelo, jäljempänä ’unionin luettelo’, joka on saatettava tarvittaessa ajan tasalle asetuksen (EU) N:o 1143/2014 4 artiklan 2 kohdan nojalla.

(2)

Komissio on todennut saatavilla olevan tieteellisen näytön ja asetuksen (EU) N:o 1143/2014 5 artiklan 1 kohdan nojalla tehdyn riskinarvioinnin perusteella, että kaikki mainitun asetuksen 4 artiklan 3 kohdassa säädetyt perusteet täyttyvät seuraavien haitallisten vieraslajien osalta: Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.), Acridotheres tristis Linnaeus, 1766, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Andropogon virginicus L., Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999), Cardiospermum grandiflorum Sw., Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf, Ehrharta calycina Sm., Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC., Humulus scandens (Lour.) Merr., Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758, Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech), Lygodium japonicum (Thunb.) Sw., Plotosus lineatus (Thunberg, 1787), Prosopis juliflora (Sw.) DC., Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.), Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.).

(3)

Komissio on todennut, että kaikkien mainittujen haitallisten vieraslajien osalta on asianmukaisesti otettu huomioon kaikki asetuksen (EU) N:o 1143/2014 4 artiklan 6 kohdassa esitetyt näkökohdat.

(4)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1141 hyväksymisen jälkeen joidenkin unionin luettelossa olevien lajien tieteelliset nimet on tarkistettu. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/1141 olisi muutettava.

(5)

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1141 hyväksymispäivän jälkeen neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (3) esitetyt CN-koodit on saatettu ajan tasalle. Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/1141 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat haitallisia vieraslajeja käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1141 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä heinäkuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 317, 4.11.2014, s. 35.

(2)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1141, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2016, unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1143/2014 nojalla (EUVL L 189, 14.7.2016, s. 4).

(3)  Neuvoston asetus (ETY) N:o 2658/87, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1987, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1).


LIITE

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2016/1141 liite seuraavasti:

1)

Lisätään unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon taulukkoon aakkosjärjestyksessä seuraavat lajit:

Laji

(i)

Elävien yksilöiden CN-koodit

(ii)

Lisääntymiskykyisten osien CN-koodit

(iii)

Vastaavat tavaraluokat

(iv)

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.)

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Acridotheres tristis Linnaeus, 1766

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (hedelmöittyneet munat haudottamista varten)

 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Andropogon virginicus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

(13)

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)

ex 0106 90 00

(5)

Cardiospermum grandiflorum Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Ehrharta calycina Sm.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

(13)

Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Humulus scandens (Lour.) Merr.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (haudontaan tarkoitettu hedelmöitetty mäti)

(1), (2), (3), (4)

Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

(13)

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (siemenet)

(5)

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)

ex 0301 19 00 ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (haudontaan tarkoitettu hedelmöitetty mäti)

 

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (siemenet)

 

Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.)

ex 0602 90 50

 

Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (siemenet)”

 

2)

Korvataan unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon taulukossa laji ”Orconectes limosus Rafinesque, 1817” lajilla ”Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817)”.

3)

Korvataan unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon taulukossa laji ”Orconectes virilis Hagen, 1870” lajilla ”Orconectes virilis Hagen, 1870 (Faxonius virilis Hagen, 1870)”.

4)

Korvataan unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon taulukossa laji ”Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis” lajilla ”Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis (Procambarus virginalis Lyko, 2017)”.

5)

Muutetaan unionin kannalta merkityksellisten haitallisten vieraslajien luettelon taulukossa lisääntymiskykyisten osien CN-koodi lajin Eichhornia crassipes (Martius) Solms osalta koodista ”ex 1209 30 00” koodiksi ”ex 1209 99 99”.

6)

Korvataan taulukon saraketta iv koskevien huomautusten 2 kohta ”0301 93 00: karpit (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)” seuraavasti: ”0301 93 00: karpit (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)”.

7)

Korvataan taulukon saraketta iv koskevien huomautusten 6 kohta ”1211 90 86: muut kasvit ja kasvinosat (myös siemenet ja hedelmät), jollaisia käytetään pääasiallisesti hajusteisiin, farmaseuttisiin tuotteisiin, hyönteisten ja sienitautien torjunta-aineisiin tai niiden kaltaisiin tuotteisiin, tuoreet tai kuivatut, myös paloitellut, murskatut tai jauhetut” seuraavasti ”ex 1211 90 86: tuoreet siemenet, leikkaamattomat, murskatut tai jauhetut”.

8)

Lisätään taulukon saraketta iv koskeviin huomautuksiin kohta seuraavasti:

”(13)

ex 1213: Heinä”.