23.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 195/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1249,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteen I muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1), ja erityisesti sen 15 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 669/2009 (2) säädetään tehostettua virallista valvontaa koskevista säännöistä, joita on sovellettava kyseisen asetuksen liitteessä I lueteltujen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa, jäljempänä ’luettelo’, siinä nimetyssä saapumispaikassa, jonka kautta ne tulevat asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä I tarkoitetuille alueille.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 669/2009 2 artiklassa säädetään, että luetteloa on tarkasteltava säännöllisesti ja vähintään puolivuosittain ottaen huomioon kyseisessä artiklassa tarkoitetut tietolähteet.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 178/2002 (3) perustetun elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän kautta vastikään ilmoitettujen elintarvikkeita koskevien tapahtumien esiintyminen ja merkityksellisyys, tiedot jäsenvaltioiden toteuttamasta muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden virallisesta valvonnasta sekä jäsenvaltioiden komissiolle muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden eristä asetuksen (EY) N:o 669/2009 15 artiklan mukaisesti puolivuosittain toimittamat raportit osoittavat, että luetteloa olisi muutettava.

(4)

Erityisesti Malesiasta peräisin olevien jakkipuun hedelmäerien (Artocarpus heterophyllus) osalta elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän kautta saaduista ilmoituksista peräisin olevat tiedot sekä tiedot jäsenvaltioiden toteuttamasta virallisesta valvonnasta osoittavat, että on ilmennyt ihmisten terveyteen kohdistuvia uusia riskejä, jotka johtuvat mahdollisesta torjunta-ainejäämien aiheuttamasta saastumisesta ja edellyttävät tehostetun virallisen valvonnan käyttöönottoa. Lisäksi Yhdysvalloista peräisin olevien maapähkinöiden osalta nopean hälytysjärjestelmän kautta saaduista ilmoituksista peräisin olevat tiedot osoittavat, että on ilmennyt ihmisten terveyteen kohdistuvia riskejä, jotka johtuvat mahdollisesta aflatoksiinien aiheuttamasta saastumisesta ja edellyttävät tehostetun virallisen valvonnan käyttöönottoa. Sen vuoksi luetteloon olisi sisällytettävä kyseisiä eriä koskevat kohdat.

(5)

Komission asetuksella (EY) N:o 1881/2006 (4) vahvistetaan syaanivetyhapon (syanidi) enimmäismäärä loppukuluttajaa varten markkinoille saatetuissa jalostamattomissa kokonaisissa, jauhetuissa, murskatuissa, halkaistuissa tai pilkotuissa aprikoosin siemenissä. Lisäksi komission asetuksessa (EU) 2017/1237 (5) säädetään, että toimijan, joka saattaa loppukuluttajaa varten markkinoille jalostamattomia kokonaisia, jauhettuja, murskattuja, halkaistuja tai pilkottuja aprikoosin siemeniä, on toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä toimitettava näyttöä siitä, että markkinoille saatettu tuote on enimmäismäärän mukainen. Elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän kautta saaduista ilmoituksista peräisin olevat tiedot osoittavat, että Turkista peräisin olevien jalostamattomien aprikoosin siemenerien, jotka on tarkoitettu saatettaviksi unionin markkinoille loppukuluttajaa varten, osalta on ilmennyt ihmisten terveyteen kohdistuvia uusia riskejä, jotka johtuvat syaanivetyhapon (syanidi) esiintymisestä ja edellyttävät tehostetun virallisen valvonnan käyttöönottoa. Sen vuoksi luetteloon olisi sisällytettävä kyseisiä eriä koskeva kohta.

(6)

Sen lisäksi on aiheellista lisätä Kiinasta peräisin olevien teen ja gojimarjojen sekä Dominikaanisesta tasavallasta peräisin olevien paprikoiden ja pitkäpapujen tunnistus- ja fyysisten tarkastusten tiheyttä, koska jäsenvaltioiden toteuttamassa asetuksen (EY) N:o 669/2009 mukaisessa virallisessa valvonnassa on havaittu, että unionin lainsäädännössä säädetyt asiaa koskevat vaatimukset ovat jatkuvasti ja yleisesti jääneet täyttymättä. Sen vuoksi luettelon kyseisiä eriä koskevat kohdat olisi muutettava.

(7)

Lisäksi luetteloa olisi muutettava vähentämällä tunnistus- ja fyysisten tarkastusten tiheyttä Turkista peräisin olevien aprikoosien osalta, koska jäsenvaltioiden toteuttamassa asetuksen (EY) N:o 669/2009 mukaisessa virallisessa valvonnassa on havaittu, että unionin lainsäädännössä säädetyt asiaa koskevat vaatimukset ovat vain harvoin jääneet täyttymättä. Sen vuoksi luettelon kyseisiä eriä koskevat kohdat olisi muutettava.

(8)

Luettelossa jo oleva Kiinasta peräisin olevia gojimarjoja koskeva kohta edellyttää, että toimivaltaiset viranomaiset testaavat tämän tuotteen tiettyjen torjunta-aineiden varalta, joihin ei kuulu nikotiini. Kiinasta peräisin olevissa gojimarjoissa todetuista nikotiiniesiintymistä on raportoitu tiheään. Sen vuoksi on aiheellista muuttaa Kiinasta peräisin olevia gojimarjoja koskeva kohta asetuksen (EY) N:o 669/2009 liitteessä I siten, että toimivaltaisilta viranomaisilta edellytetään kyseisen tuotteen testaamista nikotiinin varalta.

(9)

Libanonista ja Syyriasta peräisin olevista suolaveden tai sitruunahapon avulla valmistetuista tai säilötyistä nauriista (Brassica rapa spp Rapa) aiheutuu sama riski kuin Libanonista ja Syyriasta peräisin olevan kyseisen tuotteen niistä muodoista, jotka on jo mainittu luettelossa. Luetteloa olisi sen vuoksi muutettava siten, että siihen sisällytetään Libanonista ja Syyriasta peräisin olevat suolaveden tai sitruunahapon avulla valmistetut tai säilötyt nauriit.

(10)

Johdonmukaisuuden ja selkeyden vuoksi on aiheellista korvata asetuksen (EY) N:o 669/2009 liite I kaikilta osiltaan.

(11)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 669/2009 olisi muutettava.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 669/2009 liite I tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta (EUVL L 194, 25.7.2009, s. 11).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, annettu 28 päivänä tammikuuta 2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

(4)  Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).

(5)  Komission asetus (EU) 2017/1237, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2017, asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse syaanivetyhapon enimmäismäärästä loppukuluttajia varten markkinoille saatetuissa jalostamattomissa kokonaisissa, jauhetuissa, murskatuissa, halkaistuissa tai pilkotuissa aprikoosin siemenissä (EUVL L 177, 8.7.2017, s. 36).


LIITE

”LIITE I

Muut kuin eläinperäiset rehut ja elintarvikkeet, jotka asetetaan tehostettuun viralliseen valvontaan nimetyssä saapumispaikassa

Rehut ja elintarvikkeet

(käyttötarkoitus)

CN-koodi (1)

Taric-alanimike

Alkuperämaa

Vaara

Fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys (%)

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

(Rehut ja elintarvikkeet)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Mustapippuri (Piper)

(Elintarvikkeet – murskaamaton ja jauhamaton)

ex 0904 11 00

10

Brasilia (BR)

Salmonella  (2)

20

Gojimarjat (susimarjat) (Lycium barbarum L.)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai kuivatut)

ex 0813 40 95 ;

ex 0810 90 75

10

10

Kiina (CN)

Torjunta-ainejäämät (3)  (4)  (5)

20

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

(Elintarvikkeet – murskatut tai jauhetut)

ex 0904 22 00

11

Kiina (CN)

Salmonella  (2)

20

Tee, myös maustettu

(Elintarvikkeet)

0902

 

Kiina (CN)

Torjunta-ainejäämät (3)  (6)

20

Munakoisot (Solanum melongena)

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

0709 30 00

 

Dominikaaninen tasavalta (DO)

Torjunta-ainejäämät (3)

20

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikaaninen tasavalta (DO)

Torjunta-ainejäämät (3)  (7)

50

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pitkäpavut

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypti (EG)

Torjunta-ainejäämät (3)  (8)

20

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Seesaminsiemenet

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

1207 40 90

 

Etiopia (ET)

Salmonella  (2)

50

Hasselpähkinät, kuorelliset

0802 21 00

 

Georgia (GE)

Aflatoksiinit

50

Hasselpähkinät, kuoritut

0802 22 00

 

Hasselpähkinästä valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe

ex 1106 30 90

40

Hasselpähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

(Elintarvikkeet)

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

30

20

30

Palmuöljy

(Elintarvikkeet)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Sudan-värit (9)

50

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

Okra

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Intia (IN)

Torjunta-ainejäämät (3)  (10)

10

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Intia (IN)

Torjunta-ainejäämät (3)  (11)

20

Pavut (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

0708 20

 

Kenia (KE)

Torjunta-ainejäämät (3)

5

Kiinanlehtiselleri (Apium graveolens)

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt yrtit)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

Torjunta-ainejäämät (3)  (12)

50

Pitkäpavut

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Kambodža (KH)

Torjunta-ainejäämät (3)  (13)

50

Nauriit (Brassica rapa ssp. rapa)

(Elintarvikkeet – etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Libanon (LB)

Rodamiini B

50

Nauriit (Brassica rapa ssp. rapa)

(Elintarvikkeet – suolaveden tai sitruunahapon avulla valmistetut tai säilötyt, ei jäädytetyt)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

Rodamiini B

50

Paprikat (makeat ja miedot sekä muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

(Elintarvikkeet – kuivatut, paahdetut, murskatut tai jauhetut)

0904 21 10 ;

 

Sri Lanka (LK)

Aflatoksiinit

50

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00 ;

11 ; 19

ex 2008 99 99

79

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

(Rehut ja elintarvikkeet)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Jakkipuun hedelmä (Artocarpus heterofyllius)

(Elintarvikkeet – tuoreet)

ex 0810 90 20

20

Malesia MY

Torjunta-ainejäämät (3)

20

Seesaminsiemenet

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella (2)

50

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Torjunta-ainejäämät (3)

20

Vadelmat

(Elintarvikkeet – jäädytetyt)

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19 ;

0811 20 31

10

10

Serbia (RS)

Norovirus

10

Seesaminsiemenet

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella (2)

50

Vesimelonin (Egusi, Citrullus spp.) siemenet ja niistä saadut tuotteet

(Elintarvikkeet)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

(Rehut ja elintarvikkeet)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Nauriit (Brassica rapa ssp. rapa)

(Elintarvikkeet – etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt)

ex 2001 90 97 ;

11 ; 19

Syyria (SY)

Rodamiini B

50

Nauriit (Brassica rapa spp. rapa)

(Elintarvikkeet – suolaveden tai sitruunahapon avulla valmistetut tai säilötyt, ei jäädytetyt)

ex 2005 99 80

93

Syyria (SY)

Rodamiini B

50

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Thaimaa (TH)

Torjunta-ainejäämät (3)  (14)

10

Kuivatut aprikoosit

0813 10 00

 

Turkki (TR)

Sulfiitit (16)

10

Aprikoosit, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt (15)

(Elintarvikkeet)

2008 50 61

Kuivatut viinirypäleet (myös kuivatut viinirypäleet, jotka on pilkottu tai murskattu tahnaksi, ilman jatkokäsittelyä)

(Elintarvikkeet)

0806 20

 

Turkki (TR)

Okratoksiini A

5

Sitruunat (Citrus limon, Citrus limonum)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai kuivatut)

0805 50 10

 

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät (3)

10

Granaattiomenat

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

ex 0810 90 75

30

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät (3)  (17)

10

Makeat ja miedot paprikat (Capsicum annuum)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turkki (TR)

Torjunta-ainejäämät (3)  (18)

10

Lopullista kuluttajaa varten markkinoille saatetut jalostamattomat kokonaiset, jauhetut, murskatut, halkaistut tai pilkotut aprikoosin siemenet (19)  (20)

(Elintarvikkeet)

ex 1212 99 95

20

Turkki (TR)

Syanidi

50

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Uganda (UG)

Torjunta-ainejäämät (3)

20

Seesaminsiemenet

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella (2)

50

Maapähkinät, kuorelliset

1202 41 00

 

Yhdysvallat (US)

Aflatoksiinit

10

Maapähkinät, kuoritut

1202 42 00

Maapähkinävoi

2008 11 10

Maapähkinät, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt

(Rehut ja elintarvikkeet)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Pistaasipähkinät, kuorelliset

0802 51 00

 

Yhdysvallat (US)

Aflatoksiinit

10

Pistaasipähkinät, kuoritut

0802 52 00

Pistaasipähkinät, paahdetut

(Elintarvikkeet)

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93

20

20

Kuivatut aprikoosit

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Sulfiitit (16)

50

Aprikoosit, muulla tavalla valmistetut tai säilötyt (15)

(Elintarvikkeet)

2008 50 61

Korianterin lehdet

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät (3)  (21)

50

Basilika (pyhä basilika, makea basilika)

ex 1211 90 86

20

Minttu

ex 1211 90 86

30

Persilja

(Elintarvikkeet – tuoreet tai jäähdytetyt yrtit)

ex 0709 99 90

40

Okra

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät (3)  (21)

50

Paprikat (muut kuin makeat ja miedot) (Capsicum spp.)

(Elintarvikkeet – tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Vietnam (VN)

Torjunta-ainejäämät (3)  (21)

50


(1)  Jos johonkin CN-koodiin kuuluvista tuotteista vain osalle on tehtävä tarkastukset, CN-koodi on merkitty tunnuksella ”ex”.

(2)  Vertailumenetelmä EN ISO 6579–1 tai sen avulla EN ISO 16140–2 -protokollan mukaisesti validoitu menetelmä.

(3)  Ainakin niiden torjunta-aineiden jäämät, jotka on lueteltu torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta 23 päivänä helmikuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1) 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksytyssä valvontaohjelmassa ja jotka voidaan analysoida monijäämämenetelmillä, joiden perustana on GC-MS ja LC-MS (torjunta-aineita seurattava ainoastaan kasviperäisissä tuotteissa tai niiden pinnalla).

(4)  Amitratsin jäämät.

(5)  Nikotiinin jäämät.

(6)  Tolfenpyradin jäämät.

(7)  Seuraavien jäämät: asefaatti, aldikarbi (aldikarbin, sen sulfoksidin ja sen sulfonin summa ilmaistuna aldikarbina), amitratsi (amitratsi ja sen 2,4-dimetyylianiliiniä sisältävät metaboliitit ilmaistuna amitratsina), diafentiuroni, dikofoli (p,p′- ja o,p′-isomeerien summa), ditiokarbamaatit (ditiokarbamaatit ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami) ja metiokarbi (metiokarbin sekä metiokarbin sulfoksidin ja sulfonin summa ilmaistuna metiokarbina).

(8)  Seuraavien jäämät: dikofoli (p,p′- ja o,p′-isomeerien summa), dinotefuraani, folpetti, prokloratsi (prokloratsin ja sen 2,4,6-triklorofenyyliryhmän sisältävien metaboliittien summa ilmaistuna prokloratsina), tiofanaattimetyyli ja triforiini.

(9)  Tässä liitteessä 'sudan-väreillä' tarkoitetaan seuraavia kemiallisia aineita: (i) sudan I (CAS-numero 842-07-9), (ii) sudan II (CAS-numero 3118-97-6), (iii) sudan II (CAS-numero 85-86-9), (iv) scarletinpuna tai sudan IV (CAS-numero 85-83-6).

(10)  Diafentiuronin jäämät.

(11)  Karbofuraanin jäämät

(12)  Fentoaatin jäämät.

(13)  Klorbufaamin jäämät.

(14)  Seuraavien jäämät: formetanaatti (formetanaatin ja sen suolojen summa ilmaistuna formetanaatti(hydrokloridi)na), protiofossi ja triforiini.

(15)  Yhteisessä tuloasiakirjassa ilmoitetun määräpaikan toimivaltainen viranomainen voi tehdä tunnistus- ja fyysiset tarkastukset tämän asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(16)  Vertailumenetelmät: EN 1988–1:1998, EN 1988–2:1998 tai ISO 5522:1981.

(17)  Prokloratsin jäämät.

(18)  Seuraavien jäämät: diafentiuroni, formetanaatti (formetanaatin ja sen suolojen summa ilmaistuna formetanaatti(hydrokloridi)na) ja tiofanaattimetyyli.

(19)  ”Jalostamattomat tuotteet” sellaisina kuin ne määritellään elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1).

(20)  ”Markkinoille saattaminen” ja ”lopullinen kuluttaja” sellaisina kuin ne määritellään elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1).

(21)  Seuraavien jäämät: ditiokarbamaatit (ditiokarbamaatit ilmaistuna CS2:na, mukaan luettuina manebi, mankotsebi, metiraami, propinebi, tiraami ja tsiraami), fentoaatti ja kinalfossi.