9.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 183/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/1170,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 2019,

tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa annetun asetuksen (EY) N:o 29/2009 muuttamisesta ja oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen 43 ja 44 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 29/2009 (2) säädetään vaatimuksista, jotka koskevat ilma-aluksen ja maa-aseman väliseen pisteestä pisteeseen -tiedonvälitykseen perustuvien tiedonsiirtopalvelujen koordinoitua käyttöönottoa.

(2)

Poikkeusten perusteita olisi muutettava ottaen huomioon tämänhetkiset ongelmat tiedonsiirtoyhteyksien toteuttamisessa ja toteutetut korjaavat toimet sekä tavoite, jonka mukaan vähintään 75 prosentilla lennoista olisi oltava tiedonsiirtovalmiudet. Perusteiden olisi oltava edelleen toimivia, mutta ne eivät saisi aiheuttaa kohtuuttomia taloudellisia rasitteita tietyille lentotoiminnan harjoittajien luokille, joiden osuus lentojen kokonaismäärästä on huomattavasti pienempi. Tällaisiin luokkiin kuuluvat lentotoiminnan harjoittajat, jotka käyttävät ilma-aluksia, joihin on asennettu Future Air Navigation Systems (FANS) 1/A -järjestelmät, vanhempia ilma-aluksia tai ilma-aluksia, jotka on suunniteltu kuljettamaan enintään 19 matkustajaa.

(3)

Jotta asetus voitaisiin pitää ajan tasalla, asetuksen (EY) N:o 29/2009 liitteessä III olisi viitattava Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön, jäljempänä ’ICAO’, liitteen 10 muutoksiin ja siihen olisi tehtävä toimituksellisia korjauksia.

(4)

Komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 2015/310 (3) muutettiin asetuksen (EY) N:o 29/2009 3 artiklaa, mutta tätä muutosta ei otettu asianmukaisesti huomioon asetuksen (EY) N:o 29/2009 vastaavissa 6 ja 8 artiklassa. Tämä virhe olisi korjattava.

(5)

Koska tällä asetuksella muutetaan asetuksen (EY) N:o 29/2009 14 artiklan mukaisten poikkeusten perusteita, on aiheellista mukauttaa viimeksi mainitun asetuksen sanamuoto myös asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklan 3 kohtaan, johon viitataan sen 44 artiklassa.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 29/2009 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklan 3 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 29/2009 seuraavasti:

(1)

Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin:

(a)

ilma-alukset, joiden yksilöllinen lentokelpoisuustodistus on myönnetty ensimmäisen kerran ennen 1 päivää tammikuuta 1995;

(b)

ilma-alukset, joiden yksilöllinen lentokelpoisuustodistus on myönnetty ensimmäisen kerran ennen 31 päivää joulukuuta 2003 ja jotka lopettavat liikennöinnin 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa ilmatilassa ennen 31 päivää joulukuuta 2022;

(c)

ilma-alukset, joiden yksilöllinen lentokelpoisuustodistus on myönnetty ensimmäisen kerran ennen 1 päivää tammikuuta 2018 ja joihin ennen tätä päivämäärää asennetut tiedonsiirtolaitteet on hyväksytty johonkin liitteessä III olevassa 10 kohdassa eritellyistä Eurocae-asiakirjoista sisältyvien vaatimusten mukaisesti;

(d)

ilma-alukset, joiden suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on enintään 19 ja joiden suurin hyväksytty lentoonlähtömassa on enintään 45 359 kg (100 000 lbs) ja joiden ensimmäinen yksilöllinen lentokelpoisuustodistus on myönnetty ennen 5 päivää helmikuuta 2020;

(e)

valtion ilma-alukset;

(f)

ilma-alukset, jotka lentävät 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa ilmatilassa testaus-, toimitus- tai huoltotarkoituksessa tai joiden tiedonsiirtolaitteiden rakenneosia on tilapäisesti epäkunnossa liitteessä III olevassa 1 kohdassa vaaditussa sovellettavassa minimivarusteluettelossa määrätyin edellytyksin.”

(2)

Korvataan 6 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa olevat viittaukset 3 artiklan 2 kohtaan ja 3 artiklan 3 kohtaan viittauksilla 3 artiklan 2 kohtaan;

(3)

Korvataan 8 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa olevat viittaukset 3 artiklan 5 kohtaan viittauksilla 3 artiklan 4 kohtaan;

(4)

Korvataan 14 artiklan 2 kohdassa ilmaisu ”asetuksen (EY) N:o 549/2004 5 artiklan 3 kohdassa” ilmaisulla ”asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklan 3 kohdassa”;

(5)

Korvataan 14 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja perusteita ovat seuraavat:

(a)

ilma-alustyypin/-mallien yhdistelmien tuotanto on päättymässä, ja sitä tuotetaan vain pieniä määriä; ja

(b)

ilma-alustyypin/-mallien yhdistelmiin tarvittavan uudelleensuunnittelun kustannukset olisivat vanhentuneen tekniikan vuoksi kohtuuttomat.”

(6)

Korvataan liite III tämän asetuksen liitteen tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 29/2009, annettu 16 päivänä tammikuuta 2009, tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa (EUVL L 13, 17.1.2009, s. 3).

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/310, annettu 26 päivänä helmikuuta 2015, tiedonsiirtopalveluja koskevista vaatimuksista yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa annetun asetuksen (EY) N:o 29/2009 muuttamisesta ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 441/2014 kumoamisesta (EUVL L 56, 27.2.2015, s. 30).


LIITE

”LIITE III

1.   

Lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä 5 päivänä lokakuuta 2012 annetun komission asetuksen (EU) N:o 965/2012 liitteessä III oleva ORO.MLR.105 kohta tai ICAO Annex 6 – Operation of aircraft, osa I (International Commercial Air Transport – Aeroplanes) (11. painos, heinäkuu 2018, sisältää muutoksen 43) tai ICAO Annex 6 – Operation of aircraft, osa II (International General Aviation – Aeroplanes) (kymmenes painos, heinäkuu 2018, sisältää muutoksen 36).

2.   

ICAO Annex 10 – Aeronautical Telecommunications – nide III, osa I (Digital Data Communication Systems) (toinen painos, heinäkuu 2007, sisältää muutokset 70–82) luku 3 – Aeronautical Telecommunication Network – kohta 3.5.1.1 Context Management (CM) application, alakohdat a ja b.

3.   

ICAO Annex 10 – Aeronautical Telecommunications – nide III, osa I (Digital Data Communication Systems) (toinen painos, heinäkuu 2007, sisältää muutokset 70–82) luku 3 – Aeronautical Telecommunication Network – kohta 3.5.2.2 Controller-Pilot Data Link Communications (CPDLC) application, alakohdat a ja b.

4.   

ICAO Annex 10 – Aeronautical Telecommunications – nide III, osa I (Digital Data Communication Systems) (toinen painos, heinäkuu 2007, sisältää muutokset 70–82) luku 3 – Aeronautical Telecommunication Network – kohdat 3.3, 3.4 ja 3.6.

5.   

ICAO Annex 10 – Aeronautical Telecommunications – nide III, osa I (Digital Data Communication Systems) (toinen painos, heinäkuu 2007, sisältää muutoksen 90) luku 6 – VHF air-ground digital link (VDL).

6.   

ICAO Annex 10 – Aeronautical Telecommunications – nide II (Communication Procedures including those with PANS Status) (seitsemäs painos, heinäkuu 2016, sisältää muutokset 40-90), luku 3 – General procedures for the international aeronautical telecommunication service, kohta 3.5.1.5.

7.   

ICAO Annex 11 – Air Traffic Services (14. painos, heinäkuu 2016, sisältää muutoksen 50-A), luku 2 – General – kohta 2.26.3.

8.   

ICAO Annex 11 – Air Traffic Services – (14. painos, heinäkuu 2016, sisältää muutoksen 50-A), luku 6 – Air traffic services requirements for communications – kohta 6.1.1.2.

9.   

Eurocae ED-111, Functional specifications for CNS/ATM ground recording, heinäkuu 2002, mukaan lukien muutos 1 (30.7.2003).

10.   

Eurocae ED-100 (syyskuu 2000) ja ED–100A (huhtikuu 2005), Interoperability requirements for ATS applications using ARINC 622 Data Communications.

11.   

Eurocae ED-120 Safety and Performance Requirements Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace, julkaistu toukokuussa 2004, mukaan lukien muutos 1, julkaistu huhtikuussa 2007, ja muutos 2, julkaistu lokakuussa 2007.