2.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 177/66


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/1124,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2019,

delegoidun asetuksen (EU) 2019/1122 muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/842 mukaisen unionin rekisterin toiminnan osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon 30 päivänä toukokuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/842 sitovista vuotuisista kasvihuonekaasujen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla edistetään ilmastotoimia Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta (1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä unionin rekisterin toiminnan osalta 12 päivänä maaliskuuta 2019 annetussa komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/1122 (2) vahvistetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/87/EY (3) perustetun unionin rekisterin toimintaa koskevat säännöt.

(2)

Kaikki vuosien 2013–2020 välisen velvoitekauden osalta edellytettävät toimenpiteet olisi saatettava loppuun komission asetuksessa (EU) 389/2013 (4) vahvistettujen sääntöjen mukaisesti. Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 406/2009/EY (5) vahvistetaan vuosien 2013–2020 velvoitekautta koskevat säännöt myös Kioton pöytäkirjan mukaisesti syntyvien kansainvälisten hyvitysten osalta, minkä vuoksi mainittua asetusta sovelletaan kyseisiin toimintoihin edelleen 1 päivään heinäkuuta 2023 saakka, jolloin lisäaika Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi päättyy. Tarkoituksena on selkeyttää niin vuosien 2013–2020 velvoitekauteen liittyviin toimiin päätöksen N:o 406/2009 nojalla sovellettavia sääntöjä kuin vuosien 2021–2030 velvoitekauteen liittyviin toimiin asetuksen (EU) 2018/842 nojalla sovellettavia sääntöjä, minkä vuoksi säädetään, että vuosien 2021–2030 velvoitekauteen liittyviä toimia koskevien asetuksen (EU) 389/2013 säännösten, jotka ovat edelleen voimassa tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, soveltamisala rajataan koskemaan vain näitä toimia.

(3)

Asetuksessa (EU) 2018/842 säädetään velvoitteita, jotka koskevat jäsenvaltioiden kauden 2021–2030 vähimmäisosuuksia tavoitteesta vähentää unionin kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttia vuoden 2005 tasoon verrattuna.

(4)

Asetuksen (EU) 2018/842 12 artiklassa säädetään mainitun asetuksen nojalla suoritettavien tapahtumien tarkan tilinpidon varmistamisesta unionin rekisterin avulla.

(5)

Vuotuiset päästökiintiöyksiköt, joiden määrä on määritelty asetuksen (EU) 2018/842 4 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan mukaisesti, olisi myönnettävä komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/1122 mukaisesti unionin rekisteriin perustetuille, jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2018/842 mukaisten velvoitteiden täyttämiseen tarkoitetuille velvoitetileille, jäljempänä ’ESR-velvoitetilit’. Vuotuisia päästökiintiöyksiköitä voidaan säilyttää ainoastaan unionin rekisterin ESR-velvoitetileillä.

(6)

Asetuksen (EU) 2018/842 mukaisen velvoitejakson toteuttamiseksi unionin rekisteriin määritetään seuraavat prosessit: vuotuisten tarkistettujen kasvihuonekaasupäästöjen tietojen kirjaaminen ESR-velvoitetileille, velvoitetilannetta kuvaavan luvun määrittäminen kunkin jäsenvaltion ESR-velvoitetilille tietyn velvoitekauden kunkin vuoden osalta sekä päätöksen (EU) 2018/842 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen kertoimen soveltaminen tarvittaessa.

(7)

Unionin rekisterillä olisi varmistettava myös asetuksen (EU) 2018/842 5, 6, 7 ja 11 artiklassa säädettyjen tapahtumien tarkka tilinpito.

(8)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2019/1122 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan delegoitua asetusta (EU) 2019/1122 seuraavasti:

1)

lisätään johdanto-osan viitteisiin seuraava teksti:

”ottaa huomioon sitovista vuotuisista kasvihuonekaasujen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla edistetään ilmastotoimia Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, sekä asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta 30 päivänä toukokuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/842 (*1) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdan,

(*1)  EUVL L 156, 19.6.2018, s. 26.”;"

2)

lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

”Tätä asetusta sovelletaan myös vuotuisiin päästökiintiöyksiköihin (AEA).”;

3)

muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 12 kohta seuraavasti:

”(12)

’tapahtumalla’ tarkoitetaan unionin rekisterissä tapahtuvaa prosessia, johon sisältyy päästöoikeuden tai vuotuisen päästökiintiöyksikön siirto tililtä toiselle;”

b)

lisätään 23 ja 24 kohta seuraavasti:

”(23)

’ESR-velvoitekaudella’ tarkoitetaan 1 päivän tammikuuta 2021 ja 31 päivän joulukuuta 2030 välistä ajanjaksoa, jonka aikana jäsenvaltioiden on rajoitettava kasvihuonekaasupäästöjään asetuksen (EU) 2018/842 mukaisesti;

(24)

’vuotuisella päästökiintiöyksiköllä’ (AEA) tarkoitetaan asetuksen (EU) 2018/842 4 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan nojalla määritetyn, jäsenvaltion vuotuisen päästökiintiön osaa, jonka suuruus on yksi hiilidioksidiekvivalenttitonni;”;

4)

korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Jäsenvaltioiden on käytettävä unionin rekisteriä direktiivin 2003/87/EY 19 artiklan ja asetuksen (EU) 2018/842 12 artiklan mukaisten velvoitteidensa täyttämiseksi. Tässä asetuksessa kuvatut prosessit on tarjottava kansallisten valvojien ja tilinomistajien käyttöön unionin rekisterillä.”;

5)

korvataan 7 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Keskusvalvojan, toimivaltaisten viranomaisten ja kansallisten valvojien on toteutettava vain omien tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat prosessit direktiivin 2003/87/EY ja asetuksen (EU) 2018/842 mukaisesti.”;

6)

korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Keskusvalvojan avaamat tilit

1.   Keskusvalvojan on avattava kaikki unionin rekisterin päästökauppajärjestelmän hallintatilit, EU:n AEA:iden ESR-kokonaismäärätili, asetuksen (EU) 2018/842 mukainen mitätöintitili, jäljempänä ESR-mitätöintitili, EU:n liitteen II mukainen AEA-kokonaismäärätili, EU:n ESR-turvavarantotili sekä jokaiselle jäsenvaltiolle yksi ESR-velvoitetili velvoitekauden kutakin vuotta kohti.

2.   Edellä 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyn kansallisen valvojan on toimittava ESR-velvoitetilien valtuutettuna edustajana.”;

7)

lisätään 27 a artikla seuraavasti:

”27 a artikla

ESR-velvoitetilin sulkeminen

Keskusvalvojan on suljettava ESR-velvoitetili aikaisintaan kuukauden kuluttua siitä, kun kyseiselle tilille on määritetty velvoitetilannetta kuvaava luku 59 f artiklan mukaisesti, annettuaan siitä ennakkoilmoituksen tilinomistajalle.

ESR-velvoitetilin sulkemisen yhteydessä keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisterissä siirretään ESR-velvoitetilillä jäljellä olevat vuotuiset päästökiintiöt ESR-mitätöintitilille.”;

8)

lisätään IIA osasto seuraavasti:

”IIA OSASTO

ASETUSTEN (EU) 2018/842 JA (EU) 2018/841 MUKAISTEN TAPAHTUMIEN TILINPITOON SOVELLETTAVAT ERITYISSÄÄNNÖKSET

1 LUKU

Asetuksen (EU) 2018/842 mukaiset tapahtumat

59 a artikla

AEA:iden luominen

1.   Keskusvalvojan on velvoitekauden alussa luotava

a)

EU:n AEA:iden ESR-kokonaismäärätilille sellainen määrä AEA:ita, joka vastaa kaikkien jäsenvaltioiden vuotuisten päästökiintiöiden yhteismäärää velvoitekauden kaikkien vuosien osalta asetuksen (EU) 2018/842 10 artiklan 2 kohdan sekä asetuksen (EU) 2018/842 4 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan nojalla annettujen päätösten mukaisesti;

b)

EU:n liitteen II mukaiselle AEA-kokonaismäärätilille sellainen määrä AEA:ita, joka vastaa kaikkien osallistumiskelpoisten jäsenvaltioiden vuotuisten päästökiintiöiden yhteismäärää velvoitekauden kaikkien vuosien osalta asetuksen (EU) 2018/842 4 artiklan 3 ja 4 kohdan nojalla annettujen päätösten mukaisesti jäsenvaltioiden mainitun asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoittamien prosenttiosuuksien perusteella.

2.   Keskusvalvojan on varmistettava, että kullekin AEA:lle annetaan sen luomisen yhteydessä unionin rekisterissä yksilöivä yksikkötunnus.

59 b artikla

Vuotuiset päästökiintiöyksiköt

AEA:t kelpaavat jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2018/842 4 artiklan mukaisten kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamista koskevien vaatimusten täyttämiseen sekä jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2018/841 4 artiklan mukaisten velvoitteiden täyttämiseen. Ne ovat siirrettävissä ainoastaan asetuksen (EU) 2018/842 5 artiklan 1–5 kohdassa, 6 artiklassa, 9 artiklan 2 kohdassa ja 11 artiklassa sekä asetuksen (EU) 2018/841 12 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

59 c artikla

AEA:iden siirtäminen kullekin ESR-velvoitetilille

1.   Keskusvalvojan on siirrettävä velvoitekauden alussa AEA:ita määrä, joka vastaa kunkin jäsenvaltion vuotuista päästökiintiötä kunakin vuonna asetuksen (EU) 2018/842 10 artiklan 2 kohdan sekä asetuksen 2018/842 4 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan nojalla annettujen päätösten mukaisesti EU:n AEA:iden ESR-kokonaismäärätililtä asianomaiselle ESR-velvoitetilille.

2.   Jos jäsenvaltion ESD-velvoitetiliä vuoden 2020 osalta asetuksen (EU) N:o 389/2013 31 artiklan mukaisesti suljettaessa kyseisen ESD-velvoitetilin hiilidioksidiekvivalenttitonneina ilmaistujen kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä ylittää kaikkien AEA:iden, kansainvälisten hyvitysten, tCER:ien ja lCER:ien yhteismäärän, liikapäästöjen määrää vastaava summa, kerrottuna päätöksen 406/2009/EY 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa mainitulla ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskevalla kertoimella, vähennetään jäsenvaltion ESR-velvoitetilille tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti vuotta 2021 varten siirrettyjen AEA:iden määrästä.

59 d artikla

Asiaankuuluvien kasvihuonekaasupäästötietojen kirjaaminen

1.   Kun useimmat jäsenvaltiot ovat toimittaneet velvoitekauden kyseistä vuotta koskevat tarkistetut kasvihuonekaasupäästöjen tiedot, keskusvalvojan on kohtuullisessa ajassa kirjattava asiaankuuluvien tarkistettujen kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä hiilidioksidiekvivalenttitonneina kunkin jäsenvaltion ja velvoitekauden vuoden osalta jäsenvaltion ESR-velvoitetilille.

2.   Keskusvalvojan on kirjattava myös kaikkien jäsenvaltioiden asiaankuuluvien tarkistettujen kasvihuonekaasupäästöjen yhteismäärä kyseisen vuoden osalta EU:n AEA:iden ESR-kokonaismäärätilille.

59 e artikla

ESR-velvoitetilin saldon laskeminen

1.   Kirjattuaan asiaankuuluvat kasvihuonekaasujen päästötiedot 59 d artiklan mukaisesti keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri laskee asianomaisen ESR-velvoitetilin saldon vähentämällä kyseisellä tilillä olevien hiilidioksidiekvivalenttitonneina ilmaistujen tarkistettujen kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän kaikkien samalla ESR-velvoitetilillä olevien AEA:iden määrästä.

2.   Keskusvalvojan on varmistettava, että kunkin ESR-velvoitetilin saldo on näkyvillä unionin rekisterissä.

59 f artikla

Velvoitetilannetta kuvaavien lukujen määrittäminen

1.   Keskusvalvojan on varmistettava, että kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun asiaankuuluvat kasvihuonekaasujen päästötiedot on kirjattu vuosien 2025 ja 2030 osalta tämän asetuksen 59 d artiklan mukaisesti, unionin rekisteri määrittää kunkin ESR-velvoitetilin velvoitetilannetta kuvaavan luvun vuosille 2021 ja 2026 vähentämällä kaikkien AEA:iden, direktiivin 2003/87/EY 24 a artiklan mukaisten hyvitysten ja maankäyttöyksiköiden (LMU) yhteismäärästä samalla ESR-velvoitetilillä olevien hiilidioksidiekvivalenttitonneina ilmaistujen tarkistettujen kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän.

2.   Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri määrittää kunkin ESR-velvoitetilin velvoitetilannetta kuvaavan luvun jokaiselle vuodelle aikaväleillä 2022–2025 ja 2027–2030 vähentämällä kaikkien AEA:iden, direktiivin 2003/87/EY 24 a artiklan mukaisten hyvitysten ja LMU:iden yhteismäärästä samalla ESR-velvoitetilillä olevien hiilidioksidiekvivalenttitonneina ilmaistujen tarkistettujen kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärän päivänä, joka on yksi kuukausi sen jälkeen, kun velvoitetilannetta kuvaava luku on määritetty edellisen vuoden osalta.

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri kirjaa kunkin ESR-velvoitetilin velvoitetilannetta kuvaavan luvun.

59 g artikla

Asetuksen (EU) 2018/842 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan soveltaminen

1.   Jos 59 f artiklan mukaisesti määritetty velvoitetilannetta kuvaava luku on negatiivinen, keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää hiilidioksidiekvivalenttitonneina ilmaistujen tarkistettujen kasvihuonekaasupäästöjen ylimäärän kerrottuna asetuksen (EU) 2018/842/EY 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa yksilöidyllä kertoimella 1,08 kyseistä vuotta koskevalta jäsenvaltion ESR-velvoitetililtä sen seuraavaa vuotta koskevalle ESR-velvoitetilille.

2.   Samaan aikaan keskusvalvojan on jäädytettävä kyseessä olevan jäsenvaltion jäljellä olevia velvoitekauden vuosia vastaavat ESR-velvoitetilit.

3.   Keskusvalvojan on vaihdettava ESR-velvoitetilin tila jäädytetystä avoimeksi kaikkien velvoitekauden jäljellä olevien vuosien osalta alkaen vuodesta, jonka 59 f artiklan mukaisesti määritetty velvoitetilannetta kuvaava luku on nolla tai positiivinen.

59 h artikla

Asetuksen (EU) 2018/842 6 artiklassa säädetyn joustomahdollisuuden hyödyntäminen

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää jäsenvaltion pyynnöstä AEA:t EU:n liitteen II mukaiselta AEA-kokonaismäärätililtä jäsenvaltion velvoitekauden kyseisen vuoden ESR-velvoitetilille. Siirtoa ei saa suorittaa seuraavissa tapauksissa:

a)

jäsenvaltio esittää pyyntönsä ennen kuin ESR-velvoitetilin saldo on laskettu tai sen jälkeen, kun kyseisen vuoden velvoitetilannetta kuvaava luku on jo määritetty;

b)

pyynnön esittänyttä jäsenvaltiota ei ole mainittu asetuksen (EU) 2018/842 liitteessä II;

c)

pyydetty määrä ylittää jäsenvaltion käytettävissä olevan asetuksen (EU) 2018/842 liitteen II mukaisen summan jäljellä olevan kokonaissaldon asetuksen (EU) 2018/842 4 artiklan 3 ja 4 kohdan nojalla annettujen päätösten mukaisesti ja ottaen huomioon tämän summan mahdollisen alaspäin tarkistuksen kyseisen asetuksen 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti;

d)

pyydetty määrä ylittää kyseisen vuoden liikapäästöjen määrän, jonka laskennassa otetaan huomioon kyseisen jäsenvaltion ESR-velvoitetililtä tuona vuonna sen LULUCF-velvoitetilille 59 x artiklan 3 kohdan tai 59 za artiklan 2 kohdan mukaisesti siirrettyjen AEA:iden määrä.

59 i artikla

AEA:iden lainaaminen

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää jäsenvaltion pyynnöstä AEA:t jäsenvaltion asianomaisen velvoitekauden kyseisen vuoden ESR-velvoitetilille sen velvoitekauden seuraavaa vuotta koskevalta ESR-velvoitetililtä. Siirtoa ei saa suorittaa seuraavissa tapauksissa:

a)

jäsenvaltio esittää pyyntönsä ennen kuin ESR-velvoitetilin saldo on laskettu tai sen jälkeen, kun kyseisen vuoden velvoitetilannetta kuvaava luku on jo määritetty;

b)

pyydetty määrä ylittää 10 prosenttia asetuksen (EU) 2018/842 4 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan mukaisesti määritellystä seuraavan vuoden vuotuisesta päästökiintiöstä vuosien 2021–2025 osalta ja viisi prosenttia asetuksen (EU) 2018/842 4 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan mukaisesti määritellystä seuraavan vuoden vuotuisesta päästökiintiöstä vuosien 2026–2029 osalta.

59 j artikla

AEA:iden tallettaminen

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää jäsenvaltion pyynnöstä AEA:t jäsenvaltion asianomaisen velvoitekauden kyseisen vuoden ESR-velvoitetililtä sen velvoitekauden minkä tahansa tulevan vuoden ESR-velvoitetilille. Siirtoa ei saa suorittaa seuraavissa tapauksissa:

a)

jäsenvaltio esittää pyyntönsä ennen kuin ESR-velvoitetilin saldo on laskettu kyseisen vuoden osalta;

b)

pyydetty määrä vuoden 2021 osalta ylittää tilin positiivisen saldon, joka on laskettu 59 e artiklan mukaisesti;

c)

pyydetty määrä vuosien 2022–2029 osalta ylittää tilin positiivisen saldon, joka on laskettu tämän asetuksen 59 e artiklan mukaisesti, tai 30 prosenttia asetuksen (EU) 2018/842 4 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan mukaisesti määritetyistä jäsenvaltion kyseiseen vuoteen mennessä kertyneistä vuotuisista päästökiintiöistä;

d)

siirron vireille panevan ESR-velvoitetilin tila ei mahdollista siirtoa.

59 k artikla

LMU-yksiköiden hyödyntäminen

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää jäsenvaltion pyynnöstä LMU-yksiköt jäsenvaltion LULUCF-velvoitetililtä saman jäsenvaltion ESR-velvoitetilille. Siirtoa ei saa suorittaa seuraavissa tapauksissa:

a)

pyydetty määrä ylittää 59 x artiklan mukaisen ESR-velvoitetilille siirrettävissä olevien LMU:iden käytettävissä olevan tai jäljellä olevan määrän;

b)

pyydetty määrä ylittää asetuksen (EU) 2018/842 liitteen III perusteella käytettävissä olevan tai jäljellä olevan määrän;

c)

pyydetty määrä ylittää kyseisen vuoden päästöjen määrän vähennettynä kyseisen vuoden osalta asetuksen (EU) 2018/842 10 artiklan 2 kohdassa ja mainitun asetuksen 4 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan nojalla annetuissa päätöksissä vahvistetulla AEA:iden määrällä sekä aiemmilta vuosilta kuluvalle tai jollekin seuraavalle vuodelle tämän asetuksen 59 j artiklan mukaisesti talletettujen AEA:iden yhteismäärällä;

d)

kyseinen jäsenvaltio ei ole toimittanut asetuksen 525/2013 7 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaista raporttiaan siitä, miten se aikoo hyödyntää asetuksen (EU) 2018/842 7 artiklassa määriteltyä joustomahdollisuutta;

e)

kyseinen jäsenvaltio ei ole noudattanut asetusta (EU) 2018/841;

f)

siirto pannaan vireille ennen kuin kyseisen jäsenvaltion LULUCF-velvoitetilin saldo on laskettu tai sen jälkeen, kun kyseisen velvoitekauden velvoitetilannetta kuvaava luku on määritetty 59 u ja 59 za artiklan mukaisesti;

g)

siirto pannaan vireille ennen kuin kyseisen jäsenvaltion ESR-velvoitetilin saldo on laskettu tai sen jälkeen, kun kyseisen vuoden velvoitetilannetta kuvaava luku on jo määritetty.

59 l artikla

Jäsenvaltion vuosittaisen päästökiintiön ennakkosiirrot

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää jäsenvaltion pyynnöstä AEA:t asianomaisen jäsenvaltion kyseessä olevan vuoden ESR-velvoitetililtä toisen jäsenvaltion ESR-velvoitetilille. Siirtoa ei saa suorittaa seuraavissa tapauksissa:

a)

pyydetty määrä vuosien 2021–2025 osalta on suurempi kuin viisi prosenttia siirron vireille panevan jäsenvaltion asetuksen (EU) 2018/842 4 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan nojalla määritetystä kyseisen vuoden vuotuisesta päästökiintiöstä tai jäljellä olevasta käytettävissä olevasta määrästä;

b)

pyydetty määrä vuosien 2026–2030 osalta on suurempi kuin kymmenen prosenttia siirron vireille panevan jäsenvaltion asetuksen (EU) 2018/842 4 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan nojalla määritetystä kyseisen vuoden vuotuisesta päästökiintiöstä tai jäljellä olevasta käytettävissä olevasta määrästä;

c)

jäsenvaltio on pyytänyt siirtoa kyseessä olevaa vuotta edeltävän vuoden ESR-velvoitetilille;

d)

siirron vireille panevan ESR-velvoitetilin tila ei mahdollista siirtoa.

59 m artikla

ESR-velvoitetilin saldon laskemisen jälkeen tehtävät siirrot

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää jäsenvaltion pyynnöstä AEA:t asianomaisen jäsenvaltion kyseessä olevan vuoden ESR-velvoitetililtä toisen jäsenvaltion ESR-velvoitetilille. Siirtoa ei saa suorittaa seuraavissa tapauksissa:

a)

jäsenvaltio esittää pyyntönsä ennen kuin tilin saldo on laskettu 59 e artiklan mukaisesti;

b)

pyydetty määrä ylittää tilin positiivisen saldon, joka on laskettu 59 e artiklan mukaisesti, tai tilillä jäljellä olevan määrän;

c)

siirron vireille panevan ESR-velvoitetilin tila ei mahdollista siirtoa.

59 n artikla

Turvavaranto

Kirjattuaan asiaankuuluvat kasvihuonekaasujen päästötiedot tämän asetuksen 59 e artiklan mukaisesti vuoden 2030 osalta keskusvalvojan on luotava EU:n ESR-turvavarantotilille uusia AEA:ita, joiden määrä vastaa seuraavien erotusta: 70 prosenttia kaikkien jäsenvaltioiden asetuksen (EU) 2018/842 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetussa päätöksessä ilmoitetulla tavalla määriteltyjen vuoden 2005 tarkistettujen päästöjen yhteismäärästä, ja kaikkien jäsenvaltioiden asiaankuuluvien tarkistettujen kasvihuonekaasujen päästötietojen yhteismäärä vuonna 2030. Tämän määrän on oltava 0–105 miljoonaa AEA:ta.

59 o artikla

Turvavarannon ensimmäinen jakokierros

1.   Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää jäsenvaltion pyynnöstä AEA:t EU:n ESR-turvavarantotililtä asianomaisen jäsenvaltion ESR-velvoitetilille jäsenvaltion pyytämien ajanjaksoon 2026–2030 sisältyvien vuosien osalta. Siirtoja ei saa suorittaa seuraavissa tapauksissa:

a)

pyyntö koskee ESR-velvoitetiliä jonkin muun vuoden kuin vuosien 2026–2030 osalta;

b)

jäsenvaltio esittää pyyntönsä ennen kuin vuoden 2030 saldo on laskettu;

c)

jäsenvaltio esittää pyyntönsä alle kuusi viikkoa ennen kuin ESR-velvoitetilin velvoitetilannetta kuvaava luku on määritetty vuoden 2026 osalta;

d)

pyynnön esittänyt jäsenvaltio ei ole mukana asetuksen (EU) 2018/842 11 artiklan 5 kohdan nojalla julkaistussa päätöksessä olevassa luettelossa;

e)

pyydetty summa on suurempi kuin 20 prosenttia kyseisen jäsenvaltion kokonaisylityksestä kaudella 2013–2020 sellaisena kuin se on määritetty asetuksen (EU) 2018/842 11 artiklan 5 kohdan nojalla julkaistussa päätöksessä tai kokonaismäärästä tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti tehdyn vähennyksen jälkeen, taikka jäljellä oleva käytettävissä oleva määrä;

f)

toisille jäsenvaltioille 59 l ja 59 m artiklan nojalla myytyjen AEA:iden määrä ylittää toisilta jäsenvaltioilta 59 l ja 59 m artiklan nojalla saatujen AEA:iden määrän;

g)

pyydetty määrä ylittää kyseisen vuoden liikapäästöjen määrän, kun otetaan huomioon seuraavat:

i)

kyseisen vuoden AEA:iden määrä sellaisena kuin se on määritelty asetuksen (EU) 2018/842 4 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan nojalla annetuissa päätöksissä;

ii)

kyseisenä vuonna 59 l ja 59 m artiklan mukaisesti ESR-velvoitetilille saatujen tai siltä myytyjen AEA:iden määrä;

iii)

aiemmilta vuosilta kuluvalle tai jollekin seuraavalle vuodelle 59 j artiklan mukaisesti talletettujen AEA:iden kokonaismäärä;

iv)

kyseiselle vuodelle 59 i artiklan nojalla lainattavaksi sallittujen AEA:iden kokonaismäärä;

v)

ESR-velvoitetilille 59 x artiklan mukaisesti siirrettävissä olevien LMU:iden määrä tai 59 m artiklan mukainen jäljellä oleva määrä.

2.   Kuusi viikkoa ennen vuotta 2026 koskevan velvoitetilannetta kuvaavan luvun määrittämistä keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri laskee ja esittää kaikkien jäsenvaltioiden 1 kohdan nojalla pyytämien AEA:iden kokonaismäärän.

3.   Jos 2 kohdassa tarkoitettu määrä ylittää EU:n ESR-turvavarantotilillä olevien AEA:iden kokonaismäärän, keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri suorittaa kunkin jäsenvaltion pyytämien yksittäisten määrien siirrot suhteutetusti vähennettynä.

4.   Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri laskee suhteutetusti vähennetyn määrän kertomalla pyydetyn määrän suhdeluvulla, joka saadaan vertaamalla EU:n ESR-turvavarantotilillä olevien AEA:iden kokonaismäärää kaikkien jäsenvaltioiden 1 kohdan nojalla pyytämään kokonaismäärään.

59 p artikla

Turvavarannon toinen jakokierros

1.   Jos 59 o artiklan 2 kohdassa tarkoitettu määrä alittaa EU:n ESR-turvavarantotilillä olevien AEA:iden kokonaismäärän, keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri sallii jäsenvaltioiden tekemät lisäpyynnöt seuraavien ehtojen vallitessa:

a)

jäsenvaltion pyyntö esitetään aikaisintaan kuusi viikkoa, mutta viimeistään kolme viikkoa ennen vuotta 2026 koskevan velvoitetilannetta kuvaavan luvun määrittämistä;

b)

pyynnön esittänyt jäsenvaltio on mukana asetuksen (EU) 2018/842 11 artiklan 5 kohdan nojalla julkaistussa päätöksessä olevassa luettelossa;

c)

toisille jäsenvaltioille 59 l ja 59 m artiklan nojalla myytyjen AEA:iden määrä ei ylitä toisilta jäsenvaltioilta 59 l ja 59 m artiklan nojalla saatujen AEA:iden määrää;

d)

siirretty määrä ei ylitä kyseisen vuoden liikapäästöjen määrää, kun huomioon otetaan kaikki 59 o artiklan 1 kohdan g alakohdassa luetellut määrät sekä 59 a artiklan mukaisesti saatu AEA:iden määrä.

2.   Jos kaikkien ehdot täyttävien pyyntöjen yhteismäärä ylittää jäljellä olevan kokonaismäärän, keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri laskee jokaista ehdot täyttävää pyyntöä kohti siirrettävän summan kertomalla EU:n ESR-turvavarantotilillä olevien AEA:iden jäljellä olevan kokonaismäärän suhdeluvulla, joka saadaan vertaamalla kyseisen pyynnön määrää kaikkien 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävien pyyntöjen yhteismäärään.

59 q artikla

Mukautukset

1.   Jos tämän asetuksen 59 a artiklassa yksilöityyn yhteismäärään tehdään asetuksen (EU) 2018/842 10 artiklan nojalla mukautuksia tai mitä tahansa muita muutoksia, jotka suurentaisivat jäsenvaltion vuotuista päästökiintiötä velvoitekauden aikana, keskusvalvojan on luotava vastaava määrä AEA:ita EU:n AEA:iden ESR-kokonaismäärätilille ja siirrettävä ne kyseisen jäsenvaltion asianomaiselle ESR-velvoitetilille.

2.   Jos tämän asetuksen 59 a artiklassa yksilöityyn yhteismäärään tehdään asetuksen (EU) 2018/842 10 artiklan nojalla mukautuksia tai mitä tahansa muita muutoksia, jotka pienentäisivät jäsenvaltion vuotuista päästökiintiötä velvoitekauden aikana, keskusvalvojan on siirrettävä vastaava määrä AEA:ita jäsenvaltion asianomaiselta ESR-velvoitetililtä ESR-mitätöintitilille.

3.   Jos jäsenvaltio ilmoittaa asetuksen (EU) 2018/842 6 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisen prosenttiosuuden muuttumisesta alaspäin ja asetuksen (EU) 2018/842 4 artiklan 3 kohdan nojalla annetussa päätöksessä täsmennettyjä määriä muutetaan sen jälkeen vastaavasti, keskusvalvojan on siirrettävä vastaava määrä AEA:ita EU:n liitteen II mukaiselta AEA-kokonaismäärätililtä ESR-mitätöintitilille. Kyseisen jäsenvaltion asetuksen (EU) 2018/842 6 artiklan nojalla käytettävissä olevaa kokonaismäärää on muutettava vastaavasti.

59 r artikla

Aiemmin talletettujen AEA:iden siirrot

Keskusvalvojan on varmistettava, että unionin rekisteri siirtää jäsenvaltion pyynnöstä AEA:t jäsenvaltion asianomaisen velvoitekauden kyseisen vuoden ESR-velvoitetilille jäsenvaltion asianomaisen velvoitekauden minkä tahansa tulevan vuoden ESR-velvoitetililtä. Tällaista siirtoa ei saa tehdä, jos

a)

pyydetty summa ylittää sille ESR-velvoitetilille 59 j artiklan mukaisesti talletettujen AEA:iden määrän, jolta siirto aiotaan tehdä;

b)

jäsenvaltion pyyntö esitetään ennen sen ESR-velvoitetilin saldon tai velvoitetilannetta kuvaavan luvun laskemista, jolta siirto aiotaan tehdä.

59 s artikla

Siirtojen toteutuminen ja peruuttaminen

1.   Kaikkiin tässä osastossa yksilöityihin siirtoihin sovelletaan 34, 35 ja 55 artiklaa.

2.   Erehdyksessä vireille pannut siirrot ESR-velvoitetilille voidaan peruuttaa kansallisen valvojan pyynnöstä. Tällaisissa tapauksissa sovelletaan 62 artiklan 4, 6, 7 ja 8 kohtaa.”;

9)

korvataan 70 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Keskusvalvojan on varmistettava, että EUTL tekee kaikille prosesseille tämän asetuksen 75 artiklassa tarkoitetuissa tiedonsiirto- ja teknisissä eritelmissä esitetyt automaattiset tarkistukset, jotta voitaisiin tunnistaa sääntöjenvastaisuudet ja poikkeamat, jotka tarkoittavat, että esitetty prosessi ei vastaa direktiivissä 2003/87/EY, asetuksessa (EU) 2018/842 ja tässä asetuksessa asetettuja vaatimuksia.”;

10)

muutetaan delegoidun asetuksen (EU) 2019/1122 liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti;

11)

muutetaan delegoidun asetuksen (EU) 2019/1122 liite XIII tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 156, 19.6.2018, s. 26.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/1122, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY täydentämisestä asetuksen (EU) 2018/842 mukaisen unionin rekisterin toiminnan osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 3).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 389/2013, annettu 2 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 280/2004/EY ja N:o 406/2009/EY mukaisen unionin rekisterin perustamisesta ja komission asetusten (EU) N:o 920/2010 ja (EU) N:o 1193/2011 kumoamisesta (EUVL L 122, 3.5.2013, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 406/2009/EY, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2009, jäsenvaltioiden pyrkimyksistä vähentää kasvihuonekaasupäästöjään yhteisön kasvihuonekaasupäästöjen vähentämissitoumusten täyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 136).


LIITE I

Lisätään delegoidun asetuksen (EU) 2019/1122 liitteeseen I seuraava taulukko:

Taulukko I-II: IIA jakson mukaisten tapahtumien tilinpitoa koskevat tilit

Tilityypin nimi

Tilinomistaja

Tilin valvoja

Tämäntyyppisten tilien määrä

AEA

Huomioon otetut päästöt/huomioon otetut poistumat

LMU

MFLFA

EU:n AEA:iden ESR-kokonaismäärätili

EU

Keskusvalvoja

1

Kyllä

Ei

Ei

Ei

ESR-mitätöintitili

EU

Keskusvalvoja

1

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

EU:n liitteen II mukainen AEA-kokonaismäärätili

EU

Keskusvalvoja

1

Kyllä

Ei

Ei

Ei

EU:n ESR-turvavarantotili

EU

Keskusvalvoja

1

Kyllä

Ei

Ei

Ei

ESR-velvoitetili

Jäsenvaltio

Keskusvalvoja

Kullekin jäsenvaltiolle yksi jokaiselle kymmenelle velvoitevuodelle

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei”


LIITE II

Lisätään delegoidun asetuksen (EU) 2019/1122 liitteeseen XIII II kohta seuraavasti:

”II.   IIA osaston mukaisten tapahtumien tilinpitoon liittyvät tiedot

Julkiset tiedot

7.

Keskusvalvojan on asetettava julkisesti saataville seuraavat tiedot kunkin ESR-velvoitetilin osalta ja päivitettävä tiedot tarvittaessa 24 tunnin kuluessa:

a)

maininta jäsenvaltiosta, joka tilin omistaa;

b)

asetuksen (EU) 2018/842 4 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan mukaisesti määritetyt vuotuiset päästöoikeudet;

c)

kunkin ESR-velvoitetilin tila 10 artiklan mukaisesti;

d)

tiedot asiaan kuuluvista kasvihuonekaasupäästöistä 59 d artiklan mukaisesti;

e)

velvoitetilannetta kuvaava luku 59 f artiklan mukaisesti kullekin ESR-velvoitetilille seuraavasti:

i)

A = sääntöjä on noudatettu,

ii)

I = sääntöjä ei ole noudatettu;

f)

rekisteriin kirjattujen kasvihuonekaasupäästöjen määrä 59 g artiklan mukaisesti;

g)

seuraavat tiedot jokaisesta päätökseen saatetusta tapahtumasta:

i)

lähdetilin omistajan nimi ja tilinomistajan tunnus,

ii)

kohdetilin omistajan nimi ja tilinomistajan tunnus,

iii)

tapahtumaan sisältyvien AEA:iden määrä ilman AEA:n yksilöivää yksikkötunnusta,

iv)

tapahtumatunnus,

v)

päivämäärä ja kellonaika, jona tapahtuma saatettiin päätökseen (ilmaistuna Keski-Euroopan ajassa),

vi)

tapahtumatyyppi.

Tilinomistajien saatavilla olevat tiedot

8.

Unionin rekisterissä on pidettävä esillä ainoastaan ESR-velvoitetilien omistajien saatavilla olevassa osiossa seuraavia tietoja, joita on päivitettävä reaaliaikaisesti:

a)

AEA:iden tämänhetkiset talletukset ilman AEA:iden yksilöiviä yksikkötunnuksia;

b)

luettelo kyseisen tilinomistajan vireille panemista käynnistetyistä tapahtumista ja kunkin käynnistetyn tapahtuman osalta seuraavat tiedot:

i)

7 kohdan g alakohdan tiedot,

ii)

päivämäärä ja kellonaika, jolloin tapahtuma käynnistettiin (ilmaistuna Keski-Euroopan ajassa),

iii)

käynnistetyn tapahtuman senhetkinen tila,

iv)

mahdolliset rekisterin ja EUTL:n tekemien tarkistusten perusteella palautetut vastauskoodit,

c)

luettelo päätökseen saatettujen tapahtumien tuloksena tilille tulleista AEA:ista ja kunkin tapahtuman osalta 7 kohdan g alakohdassa määrätyt tiedot,

d)

luettelo päätökseen saatettujen tapahtumien tuloksena tililtä siirretyistä AEA:ista ja kunkin tapahtuman osalta 7 kohdan g alakohdassa määrätyt tiedot.”