27.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 173/36


NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/1089,

annettu 6 päivänä kesäkuuta 2019,

kalastusmahdollisuuksien jakamisesta Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) nojalla

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 17 päivänä maaliskuuta 2008 asetuksen (EY) N:o 241/2008 (1), jolla tehtiin Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välinen kalastuskumppanuussopimus (2), jäljempänä ’sopimus’. Sopimus tuli voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2008, sen voimassaoloa on jatkettu ilman eri toimenpiteitä, ja se on edelleen voimassa.

(2)

Sopimuksen viimeisimmän pöytäkirjan voimassaolo on päättynyt 23 päivänä marraskuuta 2017.

(3)

Komissio on neuvotellut unionin puolesta uuden pöytäkirjan. Kyseisten neuvottelujen tuloksena uusi pöytäkirja parafoitiin 15 päivänä marraskuuta 2018.

(4)

Neuvoston päätöksen (EU) 2019/1088 (3) mukaisesti Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastussopimuksen täytäntöönpanoa koskeva pöytäkirja (2019–2024), jäljempänä ’pöytäkirja’, allekirjoitettiin 15 päivänä kesäkuuta 2019.

(5)

Pöytäkirjassa määrätyt kalastusmahdollisuudet olisi jaettava jäsenvaltioiden kesken pöytäkirjan soveltamiskaudeksi.

(6)

Pöytäkirjaa sovelletaan väliaikaisesti sen allekirjoittamisesta lukien, jotta voidaan varmistaa, että unionin alukset voivat aloittaa kalastustoiminnan ripeästi. Tätä asetusta olisi sen vuoksi sovellettava samasta päivästä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan ’laajasti vaeltavilla lajeilla’ vuonna 1982 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimuksen liitteessä I lueteltuja lajeja, lukuun ottamatta Alopiidae- ja Sphyrnidae-heimoja sekä seuraavia lajeja: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharinus falciformis ja Carcharinus longimanus.

2 artikla

Kalastusmahdollisuudet

Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) nojalla vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken tämän asetuksen 3 ja 4 artiklan mukaisesti.

3 artikla

Pohjakalalajit ja pienet pelagiset lajit

Pohjakalalajien ja pienten pelagisten lajien kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

1)

pöytäkirjan ensimmäisenä ja toisena soveltamisvuonna, kun sovelletaan bruttorekisteritonneina (brt) ilmaistuun pyyntiponnistukseen perustuvaa järjestelmää:

a)

katkarapuja pyytävät pakastustroolarit:

Espanja

2 500 brt;

Kreikka

140 brt;

Portugali

1 060 brt;

b)

kaloja ja pääjalkaisia pyytävät pakastustroolarit:

Espanja

2 900 brt;

Kreikka

225 brt;

Italia

375 brt;

c)

pieniä pelagisia lajeja pyytävät troolarit:

Espanja

3 500 brt;

Portugali

500 brt;

Liettua

5 000 brt;

Latvia

5 000 brt;

Puola

1 000 brt;

2)

pöytäkirjan kolmannesta soveltamisvuodesta alkaen, kun sovelletaan lajikohtaisiin saalisrajoituksiin (suurin sallittu saalis, TAC) perustuvaa järjestelmää:

a)

katkarapuja pyytävät pakastustroolarit:

Espanja:

1 650 tonnia;

Kreikka:

100 tonnia;

Portugali:

750 tonnia;

b)

kaloja pyytävät pakastustroolarit:

Espanja:

9 500 tonnia;

Kreikka:

500 tonnia;

Italia:

1 000 tonnia;

c)

pääjalkaisia pyytävät pakastustroolarit:

Espanja:

1 200 tonnia;

Kreikka:

150 tonnia;

Italia:

150 tonnia;

d)

pieniä pelagisia lajeja pyytävät troolarit:

Espanja:

3 900 tonnia;

Portugali:

700 tonnia;

Liettua:

6 000 tonnia;

Latvia:

6 000 tonnia;

Puola:

1 400 tonnia.

4 artikla

Laajasti vaeltavat lajit

Laajasti vaeltavien lajien kalastusmahdollisuudet jaetaan seuraavasti:

a)

nuottaa käyttävät tonnikalan pakastusalukset ja siima-alukset:

Espanja:

14 alusta;

Ranska:

12 alusta;

Portugali:

2 alusta;

b)

vapapyydyksiä käyttävät tonnikala-alukset:

Espanja:

10 alusta;

Ranska:

3 alusta.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 15 päivästä kesäkuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Luxemburgissa 6 päivänä kesäkuuta 2019.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. BIRCHALL


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 241/2008, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (EUVL L 75, 18.3.2008, s. 49).

(2)  EUVL L 342, 27.12.2007, s. 5.

(3)  Neuvoston päätös (EU) 2019/1088, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2019, Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2019–2024) allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta (katso tämän virallisen lehden sivu 1).