18.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/3


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/986,

annettu 7 päivänä maaliskuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteiden I ja II muuttamisesta monivaiheisesti tyyppihyväksyttävien uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen seurannan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon päästönormien asettamisesta uusille kevyille kuljetusajoneuvoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi 11 päivänä toukokuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 9 kohdan toisen alakohdan ja 13 artiklan 6 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kaikkiin kevyisiin hyötyajoneuvoihin sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2019 uutta kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen ja polttoaineenkulutuksen mittaamiseen käytettävää sääntömääräistä testausmenettelyä, komission asetuksessa (EU) 2017/1151 (2) vahvistettua yhdenmukaistettua kevyiden hyötyajoneuvojen kansainvälistä testimenetelmää (WLTP), joka korvaa komission asetuksessa (EY) N:o 692/2008 (3) vahvistetun uuden eurooppalaisen testisyklin (NEDC). Sen vuoksi olisi vahvistettava uusi menetelmä, jolla määritetään monivaiheisesti tyyppihyväksyttävien luokan N1 ajoneuvojen, jäljempänä ’monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvat ajoneuvot’, hiilidioksidipäästöt ja polttoaineenkulutus.

(2)

Monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt kohdennetaan asetuksen (EU) N:o 510/2011 mukaisesti perusajoneuvon valmistajalle. Jotta perusajoneuvon valmistaja voi suunnitella toimintansa niin, että se voi tehokkaasti ja riittävän varmasti huolehtia hiilidioksidipäästötavoitteidensa täyttymisestä, olisi vahvistettava menetelmä, jolla varmistetaan, että kyseiselle valmistajalle asetettavat keskeneräisten perusajoneuvojen hiilidioksidipäästö- ja massa-arvot ovat tiedossa keskeneräisen perusajoneuvon valmistus- ja myyntihetkellä eivätkä vasta silloin, kun lopullisen vaiheen valmistaja saattaa valmistuneen ajoneuvon markkinoille.

(3)

Keskeneräisen perusajoneuvon hiilidioksidipäästöjen määrittämisessä on aiheellista käyttää asetuksessa (EU) 2017/1151 vahvistettua interpolointimenetelmää, jonka eri syöttöarvot olisi suunniteltava siten, että tuloksena saatavat hiilidioksidipäästö- ja massa-arvot edustavat mahdollisimman hyvin lopulliselle valmistuneelle ajoneuvolle myöhemmin määritettäviä arvoja. Perusajoneuvon valmistajan päästötavoitteen laskennassa olisi johdonmukaisuuden nimissä otettava huomioon tarkoitusta varten määritetyt massa-arvot.

(4)

Perusajoneuvon valmistajan olisi ilmoitettava komissiolle interpolointimenetelmässä käytetyt syöttöarvot sekä keskeneräisen perusajoneuvon hiilidioksidipäästö- ja massa-arvot. Jäsenvaltioiden olisi edelleen ilmoitettava komissiolle lopullisten valmistuneiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästö- ja massa-arvot.

(5)

Komission olisi ilmoitettujen arvojen perusteella jatkuvasti arvioitava perusajoneuvon hiilidioksidipäästöarvojen edustavuutta ja ilmoitettava valmistajille mahdollisesti havaituista poikkeamista. Jos lopullisen valmistuneen ajoneuvon keskimääräisten ominaishiilidioksidipäästöjen ja perusajoneuvon valmistajalle määritettyjen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen seuranta-arvojen välillä havaitaan merkittäviä ja jatkuvia poikkeamia, olisi määritettäessä, noudattavatko valmistajat päästötavoitteitaan, käytettävä lopullisten valmistuneiden ajoneuvojen arvoja.

(6)

Sen vuoksi asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteitä I ja II olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteet I ja II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 145, 31.5.2011, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) 2017/1151, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2017, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täydentämisestä, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY, komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 ja komission asetuksen (EU) N:o 1230/2012 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 kumoamisesta (EUVL L 175, 7.7.2017, s. 1).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 692/2008, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2008, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 715/2007 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta (EUVL L 199, 28.7.2008, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteet I ja II seuraavasti:

1.

Lisätään liitteessä I olevan 1 kohdan c alakohtaan kappale seuraavasti:

”Kun kyse on liitteessä II olevan A osan 1a kohdassa tarkoitetuista keskeneräisistä monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvista ajoneuvoista, käytetään arvon M asemesta massan seuranta-arvoa (Mmon). Massan seuranta-arvo lasketaan seuraavalla kaavalla:

 

Mmon = MRObase × B0

 

jossa

 

MRObase ja B0 ovat liitteessä II olevan A osan 1a.1 kohdan a alakohdassa määritellyn mukaiset.”

2.

Muutetaan liitteessä II oleva A osa seuraavasti:

a)

Kumotaan 1.2 kohta 1 päivästä tammikuuta 2021.

b)

Lisätään 1a, 1a.1, 1b ja 1c kohta seuraavasti:

”1a.   Asetuksen (EU) 2017/1151 mukaisesti määritetyt monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien luokan N1 ajoneuvojen hiilidioksidipäästöt

Valmistajan on 1 päivästä syyskuuta 2019 käyttäen 1a.1 kohdassa vahvistettua menetelmää määritettävä ja ilmoitettava komissiolle kunkin luokkaan N1 kuuluvan sellaisen keskeneräisen perusajoneuvon osalta, johon sovelletaan monivaiheista tyyppihyväksyntää direktiivin 2007/46/EY mukaisesti, kyseisen perusajoneuvon hiilidioksidipäästöt, jäljempänä ’hiilidioksidipäästöjen seuranta-arvot’.

Komissio käyttää sille ensimmäisen kohdan mukaisesti ilmoitettuja keskeneräisen perusajoneuvon hiilidioksidipäästöjen seuranta-arvoja laskeakseen perusajoneuvon valmistajan keskimääräiset hiilidioksidipäästöt sinä kalenterivuonna, jona valmistunut monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluva ajoneuvo rekisteröidään, paitsi jos 1b kohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

Valmiiden perusajoneuvojen tapauksessa käytetään hiilidioksidipäästöjen seurannassa asianomaisen ajoneuvon hiilidioksidipäästöjä ja massaa ajokuntoisena.

1a.1   Keskeneräisen perusajoneuvon hiilidioksidipäästöjen laskeminen

Perusajoneuvon valmistajan on laskettava yksittäisen keskeneräisen perusajoneuvon hiilidioksidipäästöjen seuranta-arvo asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen XXI alaliitteessä 7 olevassa 3.2.3.2 tai 3.2.4 kohdassa tarkoitetulla interpolointimenetelmällä sen mukaan, mitä menettelyä perusajoneuvon päästötyyppihyväksynnässä on käytetty, jolloin eri termit ovat kyseisessä kohdassa esitettyjen määritelmien mukaisia lukuun ottamatta seuraavia poikkeuksia:

a)

Yksittäisen ajoneuvon massa

Asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen XXI alaliitteessä 7 olevassa 3.2.3.2.2.1 tai 3.2.4.1.1.1 kohdassa tarkoitettu termi TMind korvataan perusajoneuvon oletusmassalla DMbase tai tapauksen mukaan ajoneuvon L testimassalla TML tai ajoneuvon H testimassalla TMH.

DMbase määritetään seuraavalla kaavalla:

DMbase = MRObase × B0 + 25 kg + MVL

jossa

MRObase

on perusajoneuvon massa ajokuntoisena, sellaisena kuin se on määritelty asetuksen (EU) 2017/1151 liitteessä XXI olevassa 3.2.5 kohdassa

B0

on korin massan arvo 1,375

MVL

on ajoneuvon kuormitusta edustava massa eli 28 prosenttia ajoneuvon suurimmasta kuormituksesta, kun ajoneuvon suurin kuormitus on sen suurin teknisesti sallittu massa, josta vähennetään ajokuntoisen perusajoneuvon massa, joka on kerrottu arvolla B0 ja josta on vähennetty 25 kg.

B0 lasketaan ottamalla painotettu keskiarvo kaikkien asianomaisena kalenterivuonna rekisteröityjen monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien ajoneuvojen keskeneräisten ajokuntoisten perusajoneuvojen massan ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 liitteessä XII olevan 5 kohdan mukaisesti lasketun oletuslisämassan summan suhteesta kaikkien kalenterivuosina 2015, 2016 ja 2017 rekisteröityjen monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien ajoneuvojen perusajoneuvojen massaan ajokuntoisena.

B0:n arvoa mukautetaan 31 päivään lokakuuta 2021 mennessä käyttämällä perustana kalenterivuosina 2018, 2019 ja 2020 rekisteröityjen monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien ajoneuvojen asianomaisia massa-arvoja, jotka lasketaan seuraavilla kaavoilla:

 

Kaava 1

Formula

jossa

Ay

on arvojen Mfi ja Mbi suhteen painotettu keskiarvo

Mfi

on perusajoneuvon massa ajokuntoisena lisättynä asetuksen (EU) 692/2008 liitteessä XII olevassa 5 kohdassa määritellyllä oletuslisämassalla

Mbi

on perusajoneuvon massa ajokuntoisena

n

on kaikkien kalenterivuonna rekisteröityjen monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien ajoneuvojen perusajoneuvojen lukumäärä

 

Kaava 2

Formula

jossa

Ai

on kaavalla 1 laskettu painotettu keskiarvo

ni

on kaikkien kalenterivuonna rekisteröityjen monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien ajoneuvojen perusajoneuvojen lukumäärä

Jos perusajoneuvon oletusmassa DMbase on pienempi kuin interpolointiperheen ajoneuvon L testimassa TML, korvataan arvo TMind arvolla TML.

Jos perusajoneuvon oletusmassa DMbase on suurempi kuin interpolointiperheen ajoneuvon H testimassa TMH, korvataan arvo TMind arvolla TMH.

b)

Yksittäisen ajoneuvon vierintävastus

Sovellettaessa asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen XXI alaliitteessä 7 olevaa 3.2.3.2.2.2 tai 3.2.4.1.1.2 kohtaa käytetään perusajoneuvon vierintävastusta.

c)

Otsapinta-ala

Kun kyse on ajovastusmatriisiperheeseen kuuluvasta keskeneräisestä perusajoneuvosta, valmistajan on määritettävä asetuksen (EU) 2017/1151 liitteen XXI alaliitteessä 7 olevassa 3.2.3.2.2.3 kohdassa tarkoitettu termi Af käyttämällä jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

i)

ajovastusmatriisiperheen edustavan ajoneuvon otsapinta-ala (m2)

ii)

interpolointiperheen ajoneuvojen H ja L otsapinta-alojen keskiarvo (m2)

iii)

jos interpolointimenetelmää ei käytetä, interpolointiperheen ajoneuvon H otsapinta-ala (m2).

Kun kyse on keskeneräisestä perusajoneuvosta, joka ei kuulu ajovastusmatriisiperheeseen, käytetään interpolointiperheen ajoneuvon H otsapinta-alan arvoa.

1b.   Hiilidioksidipäästöjen seuranta-arvon edustavuus

Komissio arvioi vuosittain kalenterivuodesta 2020 alkaen, miten edustavia perusajoneuvon valmistajan ilmoittamat hiilidioksidipäästöjen keskimääräiset seuranta-arvot ovat suhteessa asianomaisena kalenterivuonna rekisteröityjen valmistuneiden ajoneuvojen keskimääräisiin hiilidioksidipäästöihin, ja ilmoittaa arviostaan perusajoneuvon valmistajalle.

Jos arvioinnissa ilmenee, että kaikkien valmistuneiden ajoneuvojen keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ja kaikkien niihin liittyvien tietyn valmistajan perusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen keskimääräiset seuranta-arvot poikkeavat kahden perättäisen kalenterivuoden aikana toisistaan 4 prosenttia tai enemmän, komissio käyttää seuraavana kalenterivuonna perusajoneuvon valmistajan tai yhteenliittymän keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen laskennassa valmistuneiden ajoneuvojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä. Jos poikkeamia esiintyy edelleen, laskelma toistetaan joka kolmas vuosi.

1c.   Perusajoneuvojen valmistajien ilmoittamat tiedot

Perusajoneuvojen valmistajien on ilmoitettava komissiolle kunkin vuoden helmikuun 28 päivään mennessä kustakin unionissa edellisenä kalenterivuonna monivaiheiseen tyyppihyväksyntämenettelyyn toimittamastaan ja myymästään keskeneräisestä tai valmiista perusajoneuvosta seuraavat tiedot:

a)

ajoneuvon valmistenumero

b)

interpolointiperheen tunnus

c)

perusajoneuvon hiilidioksidipäästöt

d)

otsapinta-ala (ilmoitetaan sovellettava vaihtoehto)

e)

perusajoneuvon vierintävastus

f)

massan seuranta-arvo

g)

perusajoneuvon massa ajokuntoisena

h)

ajoneuvon kuormitusta edustava massa sellaisena kuin se on määritelty tämän liitteen 1.a.1 kohdassa.”

c)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on otettava asianomaisen kevyen kuljetusajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistuksesta, tai niiden on vastattava asianomaisen kevyen kuljetusajoneuvon valmistajan antaman vaatimustenmukaisuustodistuksen tietoja. Muut tiedot on otettava tyyppihyväksyntäasiakirjoista tai perusajoneuvon valmistajan 1c kohdan mukaisesti ilmoittamista tiedoista. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet seurantamenettelyn asianmukaisen tarkkuuden varmistamiseksi. Jos vaatimustenmukaisuustodistuksessa ilmoitetaan sekä kevyen kuljetusajoneuvon vähimmäis- että enimmäismassa, jäsenvaltioiden on tätä asetusta sovellettaessa käytettävä yksinomaan enimmäismassaa. Kun on kyse kahta polttoainetta (bensiini/kaasu) käyttävistä ajoneuvoista, joiden vaatimuksenmukaisuustodistuksessa on mainittu hiilidioksidipäästöluvut molempien polttoainetyyppien osalta, jäsenvaltioiden on käytettävä yksinomaan kaasun osalta mitattua arvoa.”