11.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/45


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/947,

annettu 24 päivänä toukokuuta 2019,

säännöistä ja menetelmistä miehittämättömien ilma-alusten käytössä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 216/2008, (EY) N:o 552/2004 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen 57 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Miehittämättömät ilma-alukset voivat niiden massasta riippumatta käyttää samaa yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa kuin miehitetyt ilma-alukset, niin lentokoneet kuin helikopterit.

(2)

Miehittämättömien ilma-alusten ja miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien (UAS) käyttäjiä, kauko-ohjaajat mukaan luettuina, sekä toimintaa miehittämättömillä ilma-aluksilla ja miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä, olisi miehitetyn lentotoiminnan tapaan koskettava sääntöjen ja menetelmien yhdenmukainen täytäntöönpano ja noudattaminen.

(3)

Miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä harjoitettavan toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen sen olisi oltava yhtä turvallista kuin miehitetyn lentotoiminnan.

(4)

Miehittämättömien ilma-alusten teknologia mahdollistaa monenlaisen toiminnan harjoittamisen. Olisi vahvistettava lentokelpoisuutta, organisaatioita sekä miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä ja miehittämättömillä ilma-aluksilla harjoitettavaan toimintaan osallistuvia henkilöitä koskevat vaatimukset, jotta varmistetaan maassa olevien ihmisten ja muiden ilmatilan käyttäjien turvallisuus miehittämättömällä ilma-aluksella harjoitettavan toiminnan aikana.

(5)

Miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavaan toimintaan sovellettavien sääntöjen ja menetelmien olisi oltava oikeassa suhteessa toiminnan tai käytön luonteeseen ja riskiin, ja niitä olisi mukautettava miehittämättömän ilma-aluksen käyttöominaisuuksien sekä asukastiheyden, pinnan ominaisuuksien ja rakennusten kaltaisten toiminta-alueen ominaispiirteiden mukaan.

(6)

Riskitasokriteerejä ja muita kriteerejä olisi käytettävä seuraavien kolmen toimintakategorian määrittämiseksi: ”avoin”, ”erityinen” ja ”sertifioitu”.

(7)

Miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä harjoitettavaan toimintaan olisi sovellettava riskin lieventämisvaatimuksia, jotka ovat oikeassa suhteessa toimintaan liittyvän riskin tasoon, miehittämättömän ilma-aluksen käyttöominaisuuksiin ja toiminta-alueen ominaispiirteisiin.

(8)

Kategoriassa ”avoin”, jonka olisi katettava vähäriskisin toiminta, ei pitäisi edellyttää miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän kuulumista ilmailualan perinteisten vaatimustenmukaisuusmenettelyjen piiriin, vaan toiminnassa olisi käytettävä komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/945 (2) määriteltyjä miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien luokkia.

(9)

Kategoriassa ”erityinen” harjoitettavan toiminnan olisi katettava muunlainen toiminta, josta aiheutuu suurempi riski ja jonka osalta olisi suoritettava perusteellinen riskinarviointi sen osoittamiseksi, mitkä vaatimukset ovat tarpeen toiminnan turvallisuuden ylläpitämiseksi.

(10)

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa olisi helpotettava käyttäjäkohtaisella ilmoitusjärjestelmällä, kun on kyse vähäriskisestä toiminnasta, jota harjoitetaan kategoriassa ”erityinen” ja jota varten on määritelty vakioskenaario ja yksityiskohtaiset lieventämistoimenpiteet.

(11)

Kategoriassa ”sertifioitu” harjoitettavassa toiminnassa olisi delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 mukaisen ilma-aluksen sertifioinnin lisäksi periaatteessa sovellettava käyttäjän hyväksyntätodistusta ja kauko-ohjaajan kelpoisuustodistusta koskevia sääntöjä.

(12)

Kategoriassa ”sertifioitu” pakollinen todistus, jonka toimivaltaiset viranomaiset myöntävät miehittämättömällä ilma-aluksella harjoitettavalle toiminnalle ja siihen liittyvälle henkilöstölle, myös kauko-ohjaajille ja tällaiseen toimintaan osallistuville organisaatioille, tai ilma-alukselle delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 nojalla, voidaan vaatia myös kategoriassa ”erityinen”.

(13)

Olisi vahvistettava miehittämättömien ilma-alusten merkintää ja tunnistamista sekä miehittämättömien ilma-alusten käyttäjien tai sertifioitujen miehittämättömien ilma-alusten rekisteröintiä koskevat säännöt ja menettelyt.

(14)

Miehittämättömien ilma-alusten käyttäjät olisi rekisteröitävä, jos ne harjoittavat toimintaa miehittämättömällä ilma-aluksella, josta voi törmäyksessä ihmiseen aiheutua 80 joulea ylittävä kineettinen energia tai jolla harjoitettava toiminta aiheuttaa riskin yksityisyydelle, henkilötietojen suojalle, turvallisuudelle tai ympäristölle.

(15)

Tutkimukset ovat osoittaneet, että miehittämättömistä ilma-aluksista, joiden lentoonlähtömassa on 250 g tai enemmän, aiheutuisi turvallisuusriskejä, minkä vuoksi tällaisten miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjiltä olisi vaadittava rekisteröitymistä, kun ne käyttävät tällaisia miehittämättömiä ilma-aluksia kategoriassa ”avoin”.

(16)

Kun otetaan huomioon yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan kohdistuvat riskit, miehittämättömien ilma-alusten käyttäjät olisi rekisteröitävä, jos ne harjoittavat toimintaa henkilötietojen tallentamiseen kykenevällä anturilla varustetulla miehittämättömällä ilma-aluksella. Rekisteröintiä ei kuitenkaan pitäisi vaatia, kun miehittämätöntä ilma-alusta pidetään lelujen turvallisuudesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/48/EY (3) tarkoitettuna leluna.

(17)

Tieto sertifioitujen miehittämättömien ilma-alusten ja sellaisten miehittämättömien ilma-alusten käyttäjien rekisteröinnistä, joihin sovelletaan rekisteröintivaatimusta, olisi tallennettava digitaalisiin, yhdenmukaistettuihin ja yhteentoimiviin kansallisiin rekisteröintijärjestelmiin, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat tutustua näihin tietoihin ja vaihtaa niitä. Kansallisten rekisterien yhteentoimivuuden varmistavat mekanismit tässä asetuksessa eivät saisi vaikuttaa asetuksen (EU) 2018/1139 74 artiklassa tarkoitettuun tulevaan tietorekisteriin sovellettaviin sääntöihin.

(18)

Tämä asetus ei asetuksen (EU) 2018/1139 56 artiklan 8 kohdan mukaisesti rajoita jäsenvaltioiden mahdollisuutta vahvistaa kansallisia sääntöjä, joilla miehittämättömillä ilma-aluksilla harjoitettavalle toiminnalle asetetaan tiettyjä edellytyksiä muista kuin asetuksen (EU) 2018/1139 soveltamisalaan kuuluvista syistä, esimerkiksi unionin lainsäädännön mukaisen yleisen turvallisuuden tai yksityisyyden ja henkilötietojen suojan vuoksi.

(19)

Kansallisten rekisteröintijärjestelmien olisi oltava yksityisyyttä ja henkilötietojen käsittelyä koskevan sovellettavan unionin ja kansallisen oikeuden mukaisia, ja rekisteröintijärjestelmiin tallennettavien tietojen olisi oltava helposti käytettävissä (4).

(20)

Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän ja kauko-ohjaajan olisi varmistettava, että hän tuntee riittävän hyvin ne sovellettavat unionin ja kansalliset säännöt, jotka koskevat aiottua lentotoimintaa ja erityisesti lentoturvallisuutta, yksityisyyttä, tietosuojaa, vastuukysymyksiä, vakuutuksia, turvatoimia ja ympäristönsuojelua.

(21)

Jotkin alueet, kuten sairaalat, ihmisten kokoontumispaikat, rangaistuslaitosten tai teollisuuslaitosten kaltaiset rakennelmat ja tilat, huipputason ja korkean tason viranomaiset, luonnonsuojelualueet tai tietyt liikenneinfrastruktuurin osat, voivat olla erityisen herkkiä jollekin tai kaikentyyppiselle miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä harjoitettavalle toiminnalle. Tämä ei saisi rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuutta vahvistaa kansallisia sääntöjä, joilla miehittämättömillä ilma-aluksilla harjoitettavalle toiminnalle asetetaan tiettyjä edellytyksiä sellaisista syistä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, kuten ympäristönsuojelu sekä unionin lainsäädännön mukainen yleinen turvallisuus tai yksityisyyden ja henkilötietojen suoja.

(22)

Melu ja päästöt miehittämättömistä ilma-aluksista olisi minimoitava niin pitkälle kuin mahdollista ottaen huomioon toimintaolosuhteet ja erilaiset erityispiirteet yksittäisissä jäsenvaltioissa, muun muassa väestöntiheys, siltä osin kuin melu ja päästöt ovat ongelma. Miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä harjoitettavan toiminnan yhteiskunnallisen hyväksynnän edistämiseksi delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/945 vahvistetaan enimmäismelutaso ihmisten läheisyydessä kategoriassa ”avoin” käytettäville miehittämättömille ilma-aluksille. Kategoriassa ”erityinen” on vaatimus, jonka mukaan käyttäjän on laadittava kauko-ohjaajilleen ohjeet siitä, miten kaikki lennot lennetään tavalla, joka minimoi ihmisille ja eläimille aiheutuvat haitat.

(23)

Nykyiset kansalliset todistukset olisi mukautettava tämän asetuksen vaatimusten mukaisiin todistuksiin.

(24)

Tämän asetuksen moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi olisi säädettävä asianmukaisista siirtymätoimenpiteistä. Jäsenvaltioilla ja sidosryhmillä olisi oltava riittävästi aikaa mukauttaa menetelmänsä uuteen sääntelykehykseen ennen tämän asetuksen soveltamista.

(25)

Miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä harjoitettavan toiminnan uusi sääntelykehys ei saisi rajoittaa kansallisesta tai unionin lainsäädännöstä muutoin johtuvia sovellettavia ympäristö- ja luonnonsuojeluvelvoitteita.

(26)

Automatisoitu lennonohjausjärjestelmä (U-Space), joka kattaa infrastruktuurin, palvelut ja menetelmät miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä harjoitettavan toiminnan turvallisuuden takaamiseksi ja niillä harjoitettavan toiminnan yhteensovittamiseksi ilmailujärjestelmään, on vasta kehitteillä, mutta tähän asetukseen olisi jo nyt sisällyttävä vaatimukset, jotka koskevat automatisoidun lennonohjausjärjestelmän kolmea perusosatekijää eli rekisteröintiä, paikkatietoisuutta ja etätunnistusta ja joita on tarpeen täydentää myöhemmin.

(27)

Koska lennokit katsotaan miehittämättömiksi ilma-alusjärjestelmiksi ja niiden turvallisuustason on lennokeilla kerhoissa ja yhdistyksissä harjoitettavassa toiminnassa osoitettu olevan hyvä, olisi siirryttävä saumattomasti eri kansallisista järjestelmistä unionin uuteen sääntelykehykseen, jotta lennokkikerhot ja -yhdistykset voivat jatkaa toimintaansa nykyiseen tapaansa, ja ottaen huomioon jäsenvaltioissa jo käytössä olevat parhaat käytännöt.

(28)

Kun lisäksi otetaan huomioon tämän asetuksen liitteen mukaiseen luokkaan C4 kuuluvien ilma-alusten saavuttama hyvä turvallisuustaso, tällaisten ilma-alusten vähäriskinen toiminta olisi sallittava kategoriassa ”avoin”. Tällaiset lennokkien käyttäjien usein käyttämät ilma-alukset ovat suhteellisesti yksinkertaisempia kuin muut miehittämättömien ilma-alusten luokat, minkä vuoksi niihin ei pitäisi soveltaa kohtuuttomia teknisiä vaatimuksia.

(29)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU) 2018/1139 127 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännökset miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä harjoitettavasta toiminnasta sekä tällaiseen toimintaan osallistuvasta henkilöstöstä, kauko-ohjaajat ja organisaatiot mukaan luettuina.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EU) 2018/1139 määritelmiä.

Lisäksi tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä’ (UAS) miehittämätöntä ilma-alusta ja sen kauko-ohjaukseen tarvittavaa laitteistoa;

2)

’miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää tai aikoo käyttää yhtä tai useampaa miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää;

3)

’ihmisjoukoilla’ kokoontumisia, joissa ihmisten on vaikea väistää paikalla olevan tiiviin ihmisjoukon vuoksi;

4)

’UAS-ilmatilavyöhykkeellä’ toimivaltaisen viranomaisen perustamaa ilmatilan osaa, jossa helpotetaan tai rajoitetaan miehittämättömillä ilma-aluksilla harjoitettavaa toimintaa tai kielletään se toiminnasta aiheutuviin turvallisuuteen, yksityisyyteen, henkilötietojen suojaan, turvatoimiin tai ympäristöön liittyviin riskeihin puuttumiseksi;

5)

’toimintavarmuudella’ lieventämistoimenpiteiden ominaisuutta, joka saadaan yhdistämällä lieventämistoimenpiteistä saatava turvallisuushyöty sekä se varmuuden ja eheyden taso, jolla turvallisuushyöty saavutetaan;

6)

’vakioskenaariolla’ sellaista liitteessä olevassa lisäyksessä 1 määriteltyä miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä kategoriassa ”erityinen” harjoitettavan toiminnan tyyppiä, jota varten on määritetty täsmällinen lieventämistoimenpiteiden luettelo siten, että toimivaltaiselle viranomaiselle riittää käyttäjien ilmoitus siitä, että ne soveltavat näitä lieventämistoimenpiteitä harjoittaessaan tämäntyyppistä toimintaa;

7)

’toiminnalla suorassa näköyhteydessä’ (VLOS) miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavan toiminnan tyyppiä, jossa kauko-ohjaaja kykenee ilman apuvälineitä ylläpitämään jatkuvan näköyhteyden miehittämättömään ilma-alukseen niin, että kauko-ohjaajalla on törmäysten välttämiseksi mahdollisuus ohjata miehittämättömän ilma-aluksen lentorataa muihin ilma-aluksiin, henkilöihin ja esteisiin nähden;

8)

’toiminnalla suoran näköyhteyden ulkopuolella’ (BVLOS) miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavan toiminnan tyyppiä, jota ei harjoiteta suorassa näköyhteydessä;

9)

’kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksella’ (LUC) toimivaltaisen viranomaisen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjälle antamaa liitteessä olevan C osan mukaista todistusta;

10)

’lennokkikerholla tai -yhdistyksellä’ organisaatiota, joka on laillisesti sijoittautunut jäsenvaltioon harjoittaakseen vapaa-ajan lentoja, ilmailunäytöksiä, urheilu- tai kilpailutoimintaa miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä;

11)

’vaarallisilla aineilla’ miehittämättömän ilma-aluksen hyötykuormassa kuljetettavia esineitä tai aineita, jotka voivat aiheuttaa vahinko- tai onnettomuustapauksessa vaaraa terveydelle, turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäristölle, mukaan lukien erityisesti seuraavat:

a)

räjähteet (massaräjähdysvaara, sirpalevaara, vähäinen räjähdysvaara, suurpalovaara, räjähdysaineet, erittäin epäherkät räjähteet);

b)

kaasut (syttyvä kaasu, syttymätön kaasu, myrkkykaasu, happi, inhalaatiovaara);

c)

syttyvät nesteet (syttyvät nesteet, polttoaine, polttoöljy, bensiini);

d)

syttyvät kiinteät aineet (syttyvät kiinteät aineet, itsestään syttyvät kiinteät aineet, kosteina vaaralliset);

e)

hapettavat aineet ja orgaaniset peroksidit;

f)

myrkylliset ja tartuntavaaralliset aineet (myrkky, tartuntavaara);

g)

radioaktiiviset aineet;

h)

syövyttävät aineet;

12)

’hyötykuormalla’ sellaista välinettä, mekanismia, laitetta, osaa, kojetta, lisälaitetta tai tarviketta, mukaan lukien viestintälaitteet, joka on asennettu tai kiinnitetty ilma-alukseen ja jota ei käytetä tai ei ole tarkoitettu käytettäväksi ilma-aluksen toimintaan tai ohjaukseen lennon aikana ja joka ei ole rungon, moottorin tai potkurin osa;

13)

’suoralla etätunnistuksella’ järjestelmää, jolla varmistetaan toiminnassa olevan miehittämättömän ilma-aluksen tietojen paikallinen lähettäminen, mukaan lukien tieto miehittämättömän ilma-aluksen merkinnästä, jotta nämä tiedot voidaan saada ilman fyysistä kontaktia miehittämättömään ilma-alukseen;

14)

’seuraa minua -tilalla’ miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän toimintatilaa, jossa miehittämätön ilma-alus seuraa jatkuvasti kauko-ohjaajaa määrätyllä säteellä;

15)

’paikkatietoisuudella’ toimintoa, joka jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella havaitsee mahdollisen ilmatilarajoitusten rikkomisen ja varoittaa kauko-ohjaajia siitä, jotta nämä voivat välittömästi toteuttaa tehokkaita toimia rikkomuksen estämiseksi;

16)

’yksityisesti rakennetulla miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä’ miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää, joka on koottu tai valmistettu rakentajan omaan käyttöön, lukuun ottamatta sellaisia miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, jotka on koottu markkinoille yhtenä rakennussarjana saatettavista osista;

17)

’autonomisella toiminnalla’ toimintaa, jossa kauko-ohjaaja ei voi puuttua miehittämättömän ilma-aluksen toimintaan;

18)

’toimintaan osallistumattomilla henkilöillä’ henkilöitä, jotka eivät osallistu miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavaan toimintaan tai jotka eivät ole tietoisia miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän antamista ohjeista ja turvallisuuteen liittyvistä varotoimista;

19)

’asettamisella saataville markkinoilla’ tuotteen toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai veloituksetta;

20)

’markkinoille saattamisella’ tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville unionin markkinoilla;

21)

’valvotulla maa-alueella’ maa-aluetta, jolla harjoitetaan toimintaa miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä ja jonka rajoissa miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjä voi varmistaa, että paikalla on ainoastaan toimintaan osallistuvia henkilöitä;

22)

’suurimmalla sallitulla lentoonlähtömassalla’ (MTOM) sitä valmistajan tai rakentajan määrittelemää miehittämättömän ilma-aluksen suurinta sallittua massaa, hyötykuorma ja polttoaine mukaan luettuina, jolla miehittämätöntä ilma-alusta voidaan käyttää;

23)

’miehittämättömällä purjelentokoneella’ miehittämätöntä ilma-alusta, joka saa nostovoimansa lennon aikana kiinteinä pysyviin ilma-aluksen pintoihin vaikuttavasta ilman aerodynaamisesta reaktiosta ja joka pystyy lentämään vapaasti ilman moottoria. Siinä voi olla hätätilanteessa käytettävä moottori.

3 artikla

Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien toimintakategoriat

Miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä harjoitettavassa toiminnassa kategorioissa ”avoin”, ”erityinen” tai ”sertifioitu”, jotka määritellään 4, 5 ja 6 artiklassa, on täytettävä seuraavat ehdot:

a)

miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä kategoriassa ”avoin” harjoitettavaan toimintaan ei vaadita ennakkoon haettavaa toimintalupaa eikä miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän toiminnasta tehtävää ilmoitusta ennen toiminnan aloittamista;

b)

miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä kategoriassa ”erityinen” harjoitettavaan toimintaan vaaditaan 12 artiklan mukainen toimivaltaisen viranomaisen antama toimintalupa tai 16 artiklan mukaisesti saatu lupa taikka 5 artiklan 5 kohdassa määritellyissä olosuhteissa miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän tekemä ilmoitus;

c)

miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä kategoriassa ”sertifioitu” harjoitettavaan toimintaan vaaditaan delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 mukainen sertifiointi sekä käyttäjän hyväksyntätodistus ja tarvittaessa kauko-ohjaajan kelpoisuustodistus.

4 artikla

Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien toimintakategoria ”avoin”

1.   Toiminta miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä luokitellaan kategoriassa ”avoin” harjoitettavaksi toiminnaksi vain, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

miehittämätön ilma-alusjärjestelmä kuuluu johonkin delegoidussa asetuksessa (EU) 2019/945 vahvistetuista luokista tai se on yksityisesti rakennettu tai täyttää 20 artiklassa määritellyt ehdot;

b)

miehittämättömän ilma-aluksen suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 25 kg;

c)

kauko-ohjaaja varmistaa, että miehittämätön ilma-alus pidetään turvallisen välimatkan päässä ihmisistä eikä sitä lennätetä ihmisjoukkojen yläpuolella;

d)

kauko-ohjaaja harjoittaa miehittämättömällä ilma-aluksella toimintaa kaiken aikaa suorassa näköyhteydessä, paitsi seuraa minua -tilassa lennettäessä tai liitteessä olevassa A osassa määritettyä miehittämättömän ilma-aluksen tähystäjää käytettäessä;

e)

lennon aikana miehittämätön ilma-alus pidetään 120 metrin säteellä maanpinnan lähimmästä kohdasta, paitsi liitteessä olevassa A osassa määritetyn esteen yli lennettäessä;

f)

miehittämätön ilma-alus ei lennon aikana kuljeta vaarallisia aineita eikä siitä putoa mitään materiaalia;

2.   toiminta miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä kategoriassa ”avoin” jaetaan kolmeen alakategoriaan liitteessä olevassa A osassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti.

5 artikla

Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien toimintakategoria ”erityinen”

1.   Jos jokin 4 artiklassa tai liitteessä olevassa A osassa säädetyistä vaatimuksista ei täyty, miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on saatava 12 artiklan mukainen toimintalupa sen jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta, jossa käyttäjä on rekisteröity.

2.   Hakiessaan toimivaltaiselta viranomaiselta 12 artiklan mukaista toimintalupaa käyttäjän on tehtävä riskinarviointi 11 artiklan mukaisesti ja toimitettava se yhdessä hakemuksen kanssa, mukaan lukien asianmukaiset lieventämistoimenpiteet.

3.   Toimivaltaisen viranomaisen on liitteessä olevassa B osassa olevan UAS.SPEC.040 kohdan mukaisesti myönnettävä toimintalupa, jos se katsoo, että operatiivisia riskejä on lievennetty riittävästi 12 artiklan mukaisesti.

4.   Toimivaltaisen viranomaisen on täsmennettävä, koskeeko toimintalupa

a)

yksittäistä toimintakertaa vai tiettyyn aikaan tai paikkaan taikka molempiin rajattua useampaa toimintakertaa. Toimintalupaan on sisällyttävä tarkka luettelo siihen liittyvistä lieventämistoimenpiteistä;

b)

kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen (LUC) hyväksymistä liitteessä olevan C osan mukaisesti.

5.   Jos miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjä tekee rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle liitteessä olevassa B osassa olevan UAS.SPEC.020 kohdan mukaisesti ilmoituksen toiminnasta, jossa noudatetaan saman liitteen lisäyksessä 1 määriteltyä vakioskenaariota, miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjältä ei edellytetä toimintaluvan hankkimista tämän artiklan 1–4 kohdan mukaisesti ja 12 artiklan 5 kohdassa säädettyä menettelyä sovelletaan.

6.   Toimintalupaa tai ilmoitusta toiminnasta ei vaadita

a)

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjältä, jolla on kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistus (LUC), jossa on liitteessä olevan UAS.LUC.060 kohdan mukaiset asianmukaiset oikeudet;

b)

toiminnassa, jota harjoitetaan 16 artiklan mukaisen luvan saaneissa lennokkikerhoissa ja -yhdistyksissä.

6 artikla

Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien toimintakategoria ”sertifioitu”

1.   Toiminta miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä luokitellaan kategoriassa ”sertifioitu” harjoitettavaksi toiminnaksi vain, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät:

a)

miehittämätön ilma-alusjärjestelmä on delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 40 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti sertifioitu; ja

b)

toimintaa harjoitetaan jossakin seuraavista olosuhteista:

i.

ihmisjoukkojen yllä;

ii.

kuljettaen ihmisiä;

iii.

kuljettaen vaarallisia aineita, joista voi onnettomuuden sattuessa aiheutua kolmansille osapuolille suuri riski.

2.   Tämän lisäksi miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettava toiminta luokitellaan kategoriaan ”sertifioitu”, jos toimivaltainen viranomainen 11 artiklassa säädetyn riskinarvioinnin perusteella katsoo, ettei toiminnan riskiä voida riittävästi lieventää ilman miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän sertifiointia ja miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistusta ja tarvittaessa ilman kauko-ohjaajan kelpoisuustodistusta.

7 artikla

Säännöt ja menetelmät miehittämättömien ilma-alusten käytössä

1.   Miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä kategoriassa ”avoin” harjoitettavassa toiminnassa on noudatettava liitteessä olevassa A osassa vahvistettuja toimintarajoituksia.

2.   Miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä kategoriassa ”erityinen” harjoitettavassa toiminnassa on noudatettava toimintarajoituksia, jotka vahvistetaan 12 artiklassa tarkoitetussa toimintaluvassa tai 16 artiklassa tarkoitetussa luvassa tai liitteen lisäyksessä 1 määritellyssä vakioskenaariossa, jonka miehittämättömän ilma-aluksen käyttäjä on ilmoittanut.

Tätä kohtaa ei sovelleta, jos miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjällä on kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistus (LUC), jossa on asianmukaiset oikeudet.

Miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä kategoriassa ”erityinen” harjoitettavaan toimintaan sovelletaan komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 923/2012 (5) vahvistettuja sovellettavia operatiivisia vaatimuksia.

3.   Miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä kategoriassa ”sertifioitu” harjoitettavaan toimintaan sovelletaan täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 923/2012, komission asetuksessa (EU) N:o 965/2012 (6) ja komission asetuksessa (EU) N:o 1332/2011 (7) vahvistettuja sovellettavia operatiivisia vaatimuksia.

8 artikla

Kauko-ohjaajien pätevyyttä koskevat säännöt ja menettelyt

1.   Miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä kategoriassa ”avoin” käyttävän kauko-ohjaajan on täytettävä liitteessä olevassa A osassa vahvistetut pätevyysvaatimukset.

2.   Miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä kategoriassa ”erityinen” käyttävän kauko-ohjaajan on täytettävä toimivaltaisen viranomaisen toimintaluvassa vahvistamat taikka liitteessä olevassa lisäyksessä 1 määritellyssä vakioskenaariossa vahvistetut tai kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksessa määritellyt pätevyysvaatimukset ja hänellä on oltava vähintään seuraava pätevyys:

a)

kyky soveltaa lentotoimintamenetelmiä (normaalimenetelmät sekä poikkeus- ja hätätilannemenetelmät, lennonsuunnittelu, lentoa edeltävät ja lennon jälkeiset tarkastukset);

b)

ilmailuviestinnän hallinta;

c)

miehittämättömän ilma-aluksen lentoradan ja automaation hallinta;

d)

johtajuus, ryhmätyöskentely ja oman toiminnan johtaminen;

e)

ongelmanratkaisu ja päätöksenteko;

f)

tilannetietoisuus;

g)

työkuorman hallinta;

h)

koordinointi tai laitteen hallinnan luovutus tapauksen mukaan.

3.   Lennokkikerhoissa tai -yhdistyksissä toimivien kauko-ohjaajien on täytettävä 16 artiklan mukaisesti annetussa luvassa määritellyt vähimmäispätevyysvaatimukset.

9 artikla

Kauko-ohjaajien vähimmäisikä

1.   Toimintakategorian ”avoin” miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää käyttävän kauko-ohjaajan vähimmäisikä on 16 vuotta.

2.   Seuraavissa tapauksissa kauko-ohjaajilta ei edellytetä vähimmäisikää:

a)

kun toiminta tapahtuu tämän asetuksen liitteessä olevassa A osassa määritetyssä alakategoriassa A1 delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 liitteessä olevassa 1 osassa määritellyllä luokan C0 miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä, joka on direktiivissä 2009/48/EY tarkoitettu lelu;

b)

toimittaessa yksityisesti rakennetulla miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 250 g;

c)

kun toiminta tapahtuu 1 kohdan ja 8 artiklan vaatimukset täyttävän kauko-ohjaajan suorassa valvonnassa.

3.   Jäsenvaltiot voivat riskiperusteista lähestymistapaa noudattaen alentaa vähimmäisikää seuraavasti ottaen huomioon niiden alueella tapahtuvaan toimintaan liittyvät erityisriskit:

a)

kategoriassa ”avoin” toimivien kauko-ohjaajien osalta enintään neljällä vuodella;

b)

kategoriassa ”erityinen” toimivien kauko-ohjaajien osalta enintään kahdella vuodella.

4.   Jos jäsenvaltio alentaa kauko-ohjaajien vähimmäisikää, nämä kauko-ohjaajat saavat harjoittaa toimintaa miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä ainoastaan asianomaisen jäsenvaltion alueella.

5.   Jäsenvaltiot voivat määritellä eri vähimmäisiän lennokkikerhoissa ja -yhdistyksissä toimiville kauko-ohjaajille 16 artiklan mukaisesti annettavassa luvassa.

10 artikla

Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien lentokelpoisuutta koskevat säännöt ja menetelmät

Tämän asetuksen mukaisessa toiminnassa käytettävien miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien on oltava asetuksen (EU) 2018/1139 58 artiklan nojalla hyväksytyissä delegoiduissa säädöksissä määriteltyjen teknisten vaatimusten sekä sääntöjen ja menetelmien mukaisia, paitsi jos ne ovat yksityisesti rakennettuja tai niitä käytetään 16 artiklassa tarkoitettuun toimintaan tai ne täyttävät 20 artiklassa määritellyt ehdot.

11 artikla

Toiminnan riskinarviointia koskevat säännöt

1.   Toiminnan riskinarvioinnissa on

a)

kuvattava miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavan toiminnan ominaispiirteet;

b)

esitettävä toiminnalle riittävät turvallisuustavoitteet;

c)

tunnistettava toiminnan harjoittamiseen maassa ja ilmassa liittyvät riskit, kun otetaan huomioon seuraavat tekijät:

i.

missä määrin toiminta voi vaarantaa kolmansia osapuolia tai omaisuutta maassa;

ii.

miehittämättömän ilma-aluksen vaativuus, suorituskyky ja toiminnalliset ominaisuudet;

iii.

lennon tarkoitus, miehittämättömän ilma-aluksen tyyppi, yhteentörmäyksen todennäköisyys toisen ilma-aluksen kanssa ja käytettävän ilmatilan luokka;

iv.

miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavan toiminnan tai sen käytön tyyppi, laajuus ja vaativuus, mukaan lukien tarvittaessa vastuullisen organisaation tai henkilön hallinnoiman liikenteen määrä ja tyyppi;

v.

missä määrin henkilöt, joihin miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavan toiminnan riskit kohdistuvat, voivat arvioida ja hallita näitä riskejä;

d)

mahdollisten riskin lieventämistoimenpiteiden valikoima;

e)

valittujen lieventämistoimenpiteiden tarvittavan toimintavarmuustason määrittäminen siten, että toiminta voidaan suorittaa turvallisesti.

2.   Miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavan toiminnan kuvauksessa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

a)

harjoitettavan toiminnan luonne;

b)

aiotun toiminnan toimintaympäristö ja maantieteellinen alue, erityisesti yli lennettävän alueen väestö, pinnanmuodostus, ilmatilan tyypit, ne ilmatilan osat, joissa toiminta tapahtuu, ja se ilmatilan osa, jota käytetään tarvittavina riskipuskureina, mukaan lukien ilmatilavyöhykkeitä koskevat operatiiviset vaatimukset;

c)

toiminnan vaativuus, erityisesti suunnittelu ja toteutus, henkilöstön pätevyys, kokemus ja kokoonpano sekä tarvittavat tekniset välineet, jotka on suunniteltu toimintaa varten;

d)

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän tekniset ominaisuudet, mukaan lukien sen suorituskyky suunnitellun lentotoiminnan olosuhteissa ja tarvittaessa sen rekisterinumero;

e)

henkilöstön pätevyys toiminnan suorittamiseen, mukaan lukien henkilöstön kokoonpano, tehtävät, vastuualueet, koulutus ja viimeaikainen kokemus.

3.   Arvioinnissa on annettava ehdotus tavoiteltavasta turvallisuustasosta, jonka on vastattava miehitetyn ilmailun turvallisuustasoa, kun otetaan huomioon miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavan toiminnan erityispiirteet.

4.   Riskejä tunnistettaessa on määritettävä seuraavat tekijät:

a)

toiminnasta ilman lieventämistoimenpiteitä maassa aiheutuva riski ottaen huomioon toiminnan tyyppi ja toimintaolosuhteet, mukaan lukien vähintään seuraavat arviointiperusteet:

i.

VLOS vai BVLOS;

ii.

ylilennettävien alueiden asukastiheys;

iii.

lentäminen ihmisjoukkojen yllä;

iv.

miehittämättömän ilma-aluksen mitat;

b)

toiminnasta ilman lieventämistoimenpiteitä ilmassa aiheutuva riski ottaen huomioon seuraavat seikat:

i.

tarkka ilmatilan osa, jossa toiminta tapahtuu, laajennettuna poikkeustilanteen menetelmiin tarvittavalla ilmatilan osalla;

ii.

ilmatilan luokka;

iii.

vaikutus muuhun ilmaliikenteeseen ja ilmaliikenteen hallintaan (ATM) ja erityisesti seuraavat seikat:

lennätyskorkeus;

valvottu vai valvomaton ilmatila;

lentopaikka vai muu kuin lentopaikkaympäristö;

ilmatila kaupunki- vai maaseutuympäristössä;

erottaminen muusta liikenteestä.

5.   Ehdotetun tavoitteellisen turvallisuustason saavuttamiseksi tarvittavien mahdollisten lieventämistoimenpiteiden määrittelyssä on otettava huomioon seuraavat mahdollisuudet:

a)

maassa olevien ihmisten turvaamiseksi toteutettavat suojatoimenpiteet;

b)

miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavan toiminnan strategiset toimintarajoitukset, erityisesti seuraavat:

i.

toimintaan käytettävien ilmatilavyöhykkeiden rajoittaminen;

ii.

toiminnan keston tai aikataulun rajoittaminen;

c)

strateginen lieventäminen yhteisten lentosääntöjen tai yhteisen ilmatilan rakenteen ja palvelujen avulla;

d)

kyky selviytyä mahdollisissa epäsuotuisissa toimintaolosuhteissa;

e)

organisatoriset tekijät, kuten miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän laatimat toiminta- ja huoltomenetelmät ja valmistajan käyttöoppaan mukaiset huoltomenetelmät;

f)

lennon turvallisuuteen osallistuvan henkilöstön pätevyys ja asiantuntemus;

g)

inhimillisen virheen riski toimintamenetelmiä sovellettaessa;

h)

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän suunnitteluominaisuudet ja suorituskyky ja erityisesti

i.

käytettävissä olevat keinot törmäysriskien lieventämiseksi;

ii.

käytettävissä olevat järjestelmät törmäysvoiman tai miehittämättömän ilma-aluksen särkyvyyden rajoittamiseksi;

iii.

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän tunnustettujen standardien mukainen suunnittelu ja vikaturvallinen suunnittelu.

6.   Ehdotettujen lieventämistoimenpiteiden toimintavarmuutta on arvioitava sen määrittämiseksi, ovatko ne oikeassa suhteessa aiottuun toimintaan liittyviin turvallisuustavoitteisiin ja riskeihin nähden, ja erityisesti sen varmistamiseksi, että toiminnan jokainen vaihe on turvallinen.

12 artikla

Toimintaluvat kategoriassa ”erityinen”

1.   Toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava riskinarviointi ja niiden lieventämistoimenpiteiden toimintavarmuus, joita miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjä ehdottaa pitääkseen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän toiminnan turvallisena kaikissa lennon vaiheissa.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä toimintalupa, kun arvioinnissa todetaan, että

a)

toimintaa koskevissa turvallisuustavoitteissa otetaan huomioon toimintaan liittyvät riskit;

b)

niiden lieventämistoimenpiteiden yhdistelmä, jotka koskevat lentotoimintaolosuhteita, toimintaan osallistuvan henkilöstön pätevyyttä ja miehittämättömän ilma-aluksen teknisiä ominaisuuksia, on soveltuva ja riittävän toimintavarma pitämään toiminnan turvallisena niiden riskien suhteen, joita on todettu aiheutuvan maassa ja ilmassa;

c)

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjä on antanut lausunnon siitä, että aiotussa toiminnassa sovelletaan siihen sovellettavia unionin ja kansallisia sääntöjä, erityisesti yksityisyyden, tietosuojan, vastuukysymysten, vakuutusten, turvatoimien ja ympäristönsuojelun osalta.

3.   Jos toimintaa ei pidetä riittävän turvallisena, toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asiasta hakijalle ja esitettävä perustelut sille, miksi se kieltäytyy myöntämästä toimintalupaa.

4.   Toimivaltaisen viranomaisen myöntämässä toimintaluvassa on eriteltävä

a)

toimintaluvan laajuus;

b)

sovellettavat kategorian ”erityinen” ehdot, jotka koskevat

i.

miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavaa toimintaa ja sen toimintarajoituksia;

ii.

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjältä ja tarvittaessa kauko-ohjaajalta vaadittavaa pätevyyttä;

iii.

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän teknisiä ominaisuuksia, myös miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän sertifiointia, jos se vaaditaan;

c)

seuraavat tiedot:

i.

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän rekisteröintinumero ja miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän tekniset ominaisuudet;

ii.

viittaus miehittämättömän ilma-aluksen käyttäjän laatimaan toiminnan riskinarvioon;

iii.

toiminnan operatiiviset rajoitukset ja ehdot;

iv.

lieventämistoimenpiteet, joita miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on sovellettava;

v.

sallitut toimintapaikat sekä kaikki muut paikat jäsenvaltioissa 13 artiklan mukaisesti;

vi.

toiminnan tyypin ja tapahtumatyypin kannalta olennaiset asiakirjat ja tiedot, jotka olisi ilmoitettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 376/2014 (8) määritettyjen tietojen lisäksi.

5.   Saatuaan 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen toimivaltaisen viranomaisen on

a)

tarkistettava, että se sisältää kaikki liitteessä olevan UAS.SPEC.020 kohdan 2 alakohdassa esitetyt seikat;

b)

jos näin on, annettava miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjälle vahvistus ilmoituksen vastaanottamisesta ja täydellisyydestä ilman aiheetonta viivytystä, jotta käyttäjä voi aloittaa toiminnan.

13 artikla

Rajatylittävä toiminta tai toiminta rekisteröintivaltion ulkopuolella

1.   Jos miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjä aikoo harjoittaa kategoriassa ”erityinen” toimintaa, jolle on jo myönnetty toimintalupa 12 artiklan mukaisesti ja jonka on tarkoitus tapahtua osittain tai kokonaan muun jäsenvaltion kuin rekisteröintijäsenvaltion ilmatilassa, miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on toimitettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa hän aikoo toimintaa harjoittaa, seuraavat tiedot sisältävä hakemus:

a)

jäljennös miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjälle 12 artiklan mukaisesti myönnetystä toimintaluvasta; ja

b)

aiotut toimintapaikat, mukaan lukien tarvittaessa päivitetyt lieventämistoimenpiteet, jotta voidaan puuttua 11 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisiin tunnistettuihin riskeihin, jotka liittyvät paikalliseen ilmatilaan, maastoon, väestöominaisuuksiin ja ilmasto-oloihin.

2.   Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on 1 kohdan mukaisen hakemuksen saatuaan arvioitava se ilman aiheetonta viivytystä ja annettava rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjälle vahvistus 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen päivitettyjen lieventämistoimenpiteiden riittävyydestä aiotussa toimintapaikassa tapahtuvaan toimintaan. Saatuaan tämän vahvistuksen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjä voi aloittaa aiotun toiminnan ja rekisteröintijäsenvaltion on kirjattava 12 artiklan mukaisesti myönnettyyn toimintalupaan päivitetyt lieventämistoimenpiteet, jotka miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjä on toteutettava.

3.   Jos miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjä aikoo harjoittaa kategoriassa ”erityinen” toimintaa, josta on tehty ilmoitus 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti ja jonka on tarkoitus tapahtua osittain tai kokonaan muun jäsenvaltion kuin rekisteröintijäsenvaltion ilmatilassa, miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on toimitettava sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa hän aikoo toimintaa harjoittaa, jäljennös rekisteröintijäsenvaltiolle tehdystä ilmoituksesta sekä jäljennös ilmoituksen vastaanottamisesta ja täydellisyydestä annetusta vahvistuksesta.

14 artikla

Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjien ja sertifioitujen miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien rekisteröinti

1.   Jäsenvaltioiden on perustettava tarkat rekisteröintijärjestelmät niitä miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä varten, joiden suunnittelu on sertifioitava, ja niitä miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjiä varten, joiden toiminnasta voi aiheutua turvallisuuteen, turvatoimiin, yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan tai ympäristöön liittyvä riski, sekä ylläpidettävä niitä.

2.   Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjien rekisteröintijärjestelmissä on oltava kentät seuraavien tietojen syöttämistä ja vaihtamista varten:

a)

luonnollisten henkilöiden täydellinen nimi ja syntymäaika sekä oikeushenkilöiden nimi ja tunnistenumero;

b)

miehittämättömän ilma-aluksen käyttäjien osoite;

c)

miehittämättömän ilma-aluksen käyttäjien sähköpostiosoite ja puhelinnumero;

d)

miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää koskevan vakuutussopimuksen numero, jos unionin tai kansallinen lainsäädäntö sitä edellyttää;

e)

oikeushenkilöiden vahvistettavaksi seuraava vakuutus: ”Kaikki toimintaan suoraan osallistuva henkilöstö on pätevä hoitamaan tehtäviään, ja miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää käyttävät ainoastaan kauko-ohjaajat, joilla on asianmukainen pätevyys”;

f)

toimintaluvat ja kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistukset sekä ilmoitukset, joista on saatu 12 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukainen vahvistus.

3.   Sellaisten miehittämättömien ilma-alusten rekisteröintijärjestelmissä, joiden suunnittelu on sertifioitava, on oltava kentät seuraavien tietojen syöttämistä ja vaihtamista varten:

a)

valmistajan nimi;

b)

valmistajan miehittämättömälle ilma-alukselle antama nimi;

c)

miehittämättömän ilma-aluksen sarjanumero;

d)

sen luonnollisen tai oikeushenkilön täydellinen nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jonka nimellä miehittämätön ilma-alus on rekisteröity.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rekisteröintijärjestelmät ovat digitaalisia ja yhteentoimivia ja että ne mahdollistavat tietojen vastavuoroisen saannin ja vaihdon asetuksen (EU) 2018/1139 74 artiklassa tarkoitetun tietorekisterin kautta.

5.   Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on rekisteröidyttävä seuraavissa tapauksissa:

a)

harjoitettaessa kategoriassa ”avoin” toimintaa millä tahansa miehittämättömällä ilma-aluksella,

i.

jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on 250 g tai enemmän tai josta voi törmäyksessä ihmiseen aiheutua 80 joulea ylittävä kineettinen energia;

ii.

joka on varustettu henkilötietojen tallentamiseen kykenevällä anturilla, paitsi jos se on direktiivin 2009/48/EY mukainen.

b)

harjoitettaessa kategoriassa ”erityinen” toimintaa minkä tahansa massan miehittämättömällä ilma-aluksella.

6.   Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on rekisteröidyttävä siinä jäsenvaltiossa, jossa luonnollisen henkilön asuinpaikka tai oikeushenkilön päätoimipaikka sijaitsee, ja varmistettava, että nämä rekisteröintitiedot ovat oikein. Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjä ei voi olla rekisteröitynä useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa kerrallaan.

Jäsenvaltioiden on annettava miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjille ja niille ilma-alusjärjestelmille, jotka on rekisteröitävä, yksilöllinen digitaalinen rekisteröintinumero, jonka avulla ne voidaan tunnistaa yksilöllisesti.

Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän rekisteröintinumero on määritettävä rekisteröintijärjestelmien yhteentoimivuutta tukevien standardien perusteella.

7.   Sellaisen miehittämättömän ilma-aluksen omistajan, jonka suunnittelu on sertifioitava, on rekisteröitävä miehittämätön ilma-alus.

Miehittämättömän ilma-aluksen kansallisuutta ja rekisteritunnusta vahvistettaessa on noudatettava ICAOn liitettä 7. Miehittämätön ilma-alus ei voi olla rekisteröitynä useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa kerrallaan.

8.   Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on merkittävä rekisteröintinumeronsa jokaiseen miehittämättömään ilma-alukseen, joka täyttää 5 kohdassa kuvatut edellytykset.

15 artikla

Toiminnan harjoittamisen edellytykset UAS-ilmatilavyöhykkeillä

1.   Määritellessään UAS-ilmatilavyöhykkeitä turvallisuuteen, turvatoimiin, yksityisyyteen tai ympäristöön liittyvistä syistä jäsenvaltiot voivat

a)

kieltää tietynlaisen tai kaiken toiminnan miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä, asettaa tiettyjä ehtoja tietynlaiselle tai kaikelle toiminnalle miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä tai edellyttää ennakkoon haettavaa toimintalupaa tietynlaiseen tai kaikkeen toimintaan miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä;

b)

edellyttää määrättyjä ympäristöstandardeja miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä harjoitettavassa toiminnassa;

c)

sallia pääsyn vain tietyn luokan miehittämättömille ilma-alusjärjestelmille;

d)

sallia pääsyn vain miehittämättömille ilma-alusjärjestelmille, jotka on varustettu tietyillä teknisillä ominaisuuksilla, erityisesti etätunnistus- tai paikkatietoisuusjärjestelmillä.

2.   Jäsenvaltiot voivat toimivaltaisen viranomaisen suorittaman riskinarvioinnin perusteella nimetä tiettyjä ilmatilavyöhykkeitä, joilla miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä harjoitettava toiminta on vapautettu yhdestä tai useammasta kategoriaa ”avoin” koskevasta vaatimuksesta.

3.   Jos jäsenvaltiot määrittelevät UAS-ilmatilavyöhykkeitä 1 tai 2 kohdan nojalla, niiden on paikkatietoisuutta varten varmistettava, että UAS-ilmatilavyöhykkeitä koskevat tiedot, mukaan lukien vyöhykkeiden voimassaoloaika, asetetaan julkisesti saataville yleisesti käytettävässä yhtenäisessä digitaalimuodossa.

16 artikla

Toiminta miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä lennokkikerhoissa ja -yhdistyksissä

1.   Toimivaltainen viranomainen voi lennokkikerhon tai -yhdistyksen pyynnöstä myöntää luvan toiminnalle miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä lennokkikerhoissa ja -yhdistyksissä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun luvan antamisen on perustuttava johonkin seuraavista:

a)

asiaankuuluvat kansalliset säännöt;

b)

lennokkikerhon tai -yhdistyksen vakiintuneet menetelmät, organisaatiorakenne ja hallintojärjestelmä, joilla varmistetaan, että

i.

lennokkikerhossa tai -yhdistyksessä toimivat kauko-ohjaajat tuntevat toimivaltaisen viranomaisen antamassa luvassa määritellyt ehdot ja rajoitukset;

ii.

lennokkikerhoissa tai -yhdistyksissä toimivia kauko-ohjaajia autetaan saavuttamaan miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän turvallisen käytön edellyttämä vähimmäispätevyys luvassa määritettyjen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti;

iii.

lennokkikerho tai -yhdistys toteuttaa asianmukaiset toimet, jos sille ilmoitetaan, ettei lennokkikerhoissa tai -yhdistyksissä toimiva kauko-ohjaaja noudata luvassa määriteltyjä ehtoja ja rajoituksia, ja ilmoittaa asiasta tarvittaessa toimivaltaiselle viranomaiselle;

iv.

lennokkikerho tai -yhdistys toimittaa toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä valvontaa ja seurantaa varten tarvittavat asiakirjat.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa luvassa on määritettävä ehdot, joilla toimintaa voidaan lennokkikerhoissa tai -yhdistyksissä harjoittaa, ja lupa saa koskea ainoastaan sen jäsenvaltion aluetta, jossa se on myönnetty.

4.   Jäsenvaltiot voivat sallia lennokkikerhojen ja -yhdistysten rekisteröidä jäsenensä 14 artiklan mukaisesti perustettuihin rekisteröintijärjestelmiin. Jos tämä ei ole sallittua, lennokkikerhojen ja -yhdistysten jäsenten on rekisteröidyttävä erikseen 14 artiklan mukaisesti.

17 artikla

Toimivaltaisen viranomaisen nimeäminen

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi tai useampi yksikkö 18 artiklassa tarkoitettujen tehtävien hoitamisessa toimivaltaiseksi viranomaiseksi.

2.   Jos jäsenvaltio nimeää toimivaltaiseksi viranomaiseksi useamman kuin yhden yksikön, sen on

a)

määriteltävä selkeästi kunkin toimivaltaisen viranomaisen toimiala vastuualueittain;

b)

perustettava asianmukainen koordinointimekanismi näiden yksiköiden välille kaikkien tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien organisaatioiden ja henkilöiden tehokkaan valvonnan varmistamiseksi.

18 artikla

Toimivaltaisen viranomaisen tehtävät

Toimivaltainen viranomainen vastaa

a)

tämän asetuksen täytäntöönpanon valvonnasta;

b)

miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien toimintakategoriassa ”sertifioitu” toimivien miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjien hyväksyntätodistusten ja kauko-ohjaajien kelpoisuustodistusten myöntämisestä ja niiden voimassaolon keskeyttämisestä tai peruuttamisesta;

c)

todisteen antamisesta kauko-ohjaajalle liitteessä olevan UAS.OPEN.020 ja UAS.OP.040 kohdan mukaisen teoriakokeen suorittamisesta verkossa sekä kauko-ohjaajien kelpoisuustodistusten myöntämisestä, muuttamisesta, rajoittamisesta ja niiden voimassaolon keskeyttämisestä tai peruuttamisesta liitteessä olevan UAS.OPEN.030 kohdan mukaisesti;

d)

toimintalupien ja kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistusten myöntämisestä, muuttamisesta, rajoittamisesta ja niiden voimassaolon keskeyttämisestä tai peruuttamisesta sekä miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä toimintakategoriassa ”erityinen” harjoitettavassa toiminnassa edellytettävien ilmoitusten täydellisyyden tarkistamisesta;

e)

miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä harjoitettavaa toimintaa koskeviin toimintalupiin, ilmoituksiin, kauko-ohjaajien kelpoisuustodistuksiin ja kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksiin liittyvien asiakirjojen, tietojen ja raporttien säilyttämisestä;

f)

jäsenvaltioiden määrittämiä ja kansallisessa ilmatilassaan perustamia UAS-ilmatilavyöhykkeitä koskevien tietojen asettamisesta saataville yleisesti käytettävässä yhtenäisessä digitaalimuodossa;

g)

ilmoituksen vastaanottamista ja täydellisyyttä koskevan vahvistuksen antamisesta 12 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti tai vahvistuksen antamisesta 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

h)

riskiperusteisen valvontajärjestelmän kehittämisestä seuraavia varten:

i.

miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjät, jotka ovat tehneet ilmoituksen tai jotka ovat toimintaluvan tai kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen haltijoita;

ii.

lennokkikerhot ja -yhdistykset, joilla on 16 artiklassa tarkoitettu lupa;

i)

sellaisen tarkastussuunnitelman laatimisesta muun kuin kategoriassa ”avoin” harjoitettavan toiminnan osalta, joka perustuu ilmoituksen tehneiden tai toimivaltaisen viranomaisen myöntämän hyväksyntätodistuksen saaneiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjien riskiprofiiliin, vaatimustenmukaisuuden tasoon ja turvallisuustasoon;

j)

ilmoituksen tehneiden tai toimivaltaisen viranomaisen myöntämän hyväksyntätodistuksen saaneiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjien tarkastuksista muun kuin kategoriassa ”avoin” harjoitettavan toiminnan osalta sen varmistamiseksi, että miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjät ja kauko-ohjaajat noudattavat tätä asetusta;

k)

sellaisen järjestelmän käyttöönotosta, jolla havaitaan ja tutkitaan tapaukset, joissa kategorioissa ”avoin” ja ”erityinen” toimintaa harjoittavat miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjät eivät noudata vaatimuksia ja joista on ilmoitettu 19 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

l)

miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjille suunnatusta tiedotuksesta ja ohjeistuksesta, joilla edistetään miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä harjoitettavan toiminnan turvallisuutta;

m)

rekisteröintijärjestelmien perustamisesta niitä miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä varten, joiden suunnittelu on sertifioitava, ja niitä miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjiä varten, joiden toiminnasta voi aiheutua turvallisuuteen, turvatoimiin, yksityisyyteen ja henkilötietojen suojaan tai ympäristöön liittyvä riski, sekä näiden ylläpidosta.

19 artikla

Turvallisuustiedot

1.   Delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 36 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja markkinavalvonta- ja tarkastusviranomaisten on tehtävä yhteistyötä turvallisuusasioissa ja vahvistettava menettelyt turvallisuustietojen tehokasta vaihtoa varten.

2.   Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjien on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 376/2014 mukaan ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista turvallisuuspoikkeamista ja vaihdettava miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmäänsä koskevia tietoja.

3.   Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto, jäljempänä ’virasto’, ja toimivaltaiset viranomaiset keräävät, analysoivat ja julkistavat asetuksen (EU) 2018/1139 119 artiklan ja mainitun asetuksen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti turvallisuustiedot niiden alueella miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä harjoitettavasta toiminnasta.

4.   Saatuaan 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja virasto ja toimivaltainen viranomainen toteuttavat tarvittavat toimenpiteet mahdollisten turvallisuuskysymysten ratkaisemiseksi parhaan saatavilla olevan näytön ja analyysin perusteella ottaen huomioon riippuvuussuhteet lentoturvallisuuden eri osa-alueiden välillä sekä lentoturvallisuuden, kyberturvallisuuden ja muiden ilmailun sääntelyn teknisten osa-alueiden välillä.

5.   Jos toimivaltainen viranomainen tai virasto toteuttaa toimenpiteitä 4 kohdan mukaisesti, sen on välittömästi ilmoitettava asiasta kaikille asianomaisille osapuolille ja organisaatioille, joiden on asetuksen (EU) 2018/1139 ja sen täytäntöönpanosäädösten mukaisesti noudatettava kyseisiä toimenpiteitä.

20 artikla

Erityissäännökset tiettyjen miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käytöstä kategoriassa ”avoin”

Sellaisia Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 768/2008/EY (9) tarkoitettuja miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien tyyppejä, jotka eivät ole delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 mukaisia eivätkä yksityisesti rakennettuja, saa seuraavin edellytyksin käyttää edelleen, kun ne on saatettu markkinoille ennen 1 päivää heinäkuuta 2022:

a)

alakategoriassa A1, sellaisena kuin se määritellään liitteessä olevassa A osassa, kun miehittämättömän ilma-aluksen suurin sallittu lentoonlähtömassa hyötykuorman kanssa on alle 250 g;

b)

alakategoriassa A3, sellaisena kuin se määritellään liitteessä olevassa A osassa, kun miehittämättömän ilma-aluksen suurin sallittu lentoonlähtömassa polttoaineen ja hyötykuorman kanssa on alle 25 kg.

21 artikla

Lupien, ilmoitusten ja todistusten mukauttaminen

1.   Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjille myönnetyt toimintaluvat, kauko-ohjaajan kelpoisuustodistukset ja miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjien tekemät ilmoitukset tai vastaavat asiakirjat, jotka on myönnetty kansallisen lainsäädännön mukaisesti, pysyvät voimassa 1 päivään heinäkuuta 2021 asti.

2.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2021 muunnettava tähän päivämäärään mennessä myönnetyt, olemassa olevat kauko-ohjaajan kelpoisuustodistukset ja miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjien toimintaluvat tai ilmoitukset taikka vastaavat asiakirjat tämän asetuksen mukaisesti.

3.   Lennokkikerhoissa ja -yhdistyksissä miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä harjoitettavaa toimintaa saa jatkaa kansallisten sääntöjen mukaisesti ja ilman 16 artiklan mukaista lupaa 1 päivään heinäkuuta 2022 asti, sanotun kuitenkaan estämättä 14 artiklan soveltamista.

22 artikla

Siirtymäsäännökset

Miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, jotka eivät täytä delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 liitteessä olevan 1–5 osan vaatimuksia, saa seuraavin edellytyksin käyttää kategoriassa ”avoin” vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkavan kaksivuotisen siirtymäkauden ajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 20 artiklan soveltamista:

a)

toimintaa miehittämättömillä ilma-aluksilla, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 500 g, harjoittaa liitteessä olevan A osan UAS.OPEN.020 kohdan 1 alakohdassa vahvistettujen operatiivisten vaatimusten mukaisesti kauko-ohjaaja, jolla on asianomaisessa jäsenvaltiossa vaadittava pätevyystaso;

b)

toimintaa miehittämättömillä ilma-aluksilla, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on alle 2 kg, harjoitetaan vähintään 50 metrin etäisyydellä ihmisistä ja kauko-ohjaajan pätevyystaso vastaa vähintään liitteessä olevan A osan UAS.OPEN.030 kohdan 2 alakohdassa esitettyä tasoa;

c)

toimintaa miehittämättömillä ilma-aluksilla, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 2 kg mutta alle 25 kg, harjoitetaan UAS.OPEN.040 kohdan 1 ja 2 alakohdassa vahvistettujen operatiivisten vaatimusten mukaisesti ja kauko-ohjaajan pätevyystaso vastaa vähintään liitteessä olevan A osan UAS.OPEN.020 kohdan 4 alakohdan b alakohdassa esitettyä tasoa.

23 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2020.

2.   Asetuksen 5 artiklan 5 kohtaa sovelletaan siitä päivästä, jona liitteen lisäystä 1 muutetaan siten, että se sisältää sovellettavat vakioskenaariot. Jäsenvaltiot voivat 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti hyväksyä liitteessä olevan UAS.SPEC.020 kohdan vaatimukset täyttäviin kansallisiin vakioskenaarioihin perustuvat miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjien ilmoitukset siihen asti, kun tätä asetusta muutetaan siten, että siihen sisällytetään liitteen lisäyksessä 1 esitetty vakioskenaario.

3.   Asetuksen 15 artiklan 3 kohtaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2021.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä toukokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2019/945, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019, miehittämättömistä ilma-alusjärjestelmistä ja kolmansien maiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjistä (katso tämän virallisen lehden sivu 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, lelujen turvallisuudesta (EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, yhteisistä lentosäännöistä, lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1035/2011 ja asetusten (EY) N:o 1265/2007, (EY) N:o 1794/2006, (EY) N:o 730/2006, (EY) N:o 1033/2006 ja (EU) N:o 255/2010 muuttamisesta (EUVL L 281, 13.10.2012, s. 1).

(6)  Komission asetus (EU) N:o 965/2012, annettu 5 päivänä lokakuuta 2012, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 296, 25.10.2012, s. 1).

(7)  Komission asetus (EU) N:o 1332/2011, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, ilmatilan käyttöä koskevista yhteisistä vaatimuksista ja toimintamenetelmistä yhteentörmäysten välttämiseksi ilmassa (EUVL L 336, 20.12.2011, s. 20).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 376/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, poikkeamien ilmoittamisesta, analysoinnista ja seurannasta siviili-ilmailun alalla, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 996/2010 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY, komission asetusten (EY) N:o 1321/2007 ja (EY) N:o 1330/2007 kumoamisesta (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 18).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja neuvoston päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82).


LIITE

TOIMINTA MIEHITTÄMÄTTÖMILLÄ ILMA-ALUSJÄRJESTELMILLÄ KATEGORIOISSA ”AVOIN” JA ”ERITYINEN”

A OSA

TOIMINTA MIEHITTÄMÄTTÖMILLÄ ILMA-ALUSJÄRJESTELMILLÄ KATEGORIASSA ”AVOIN”

UAS.OPEN.010 Yleiset säännökset

1)

Toiminta miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä kategoriassa ”avoin” jaetaan kolmeen alakategoriaan A1, A2 ja A3 toimintarajoitusten, kauko-ohjaajaa koskevien vaatimusten ja miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän teknisten vaatimusten perusteella.

2)

Jos miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavaan toimintaan kuuluu maastossa luontaisesti olevalta kohoumalta alkava tai luontaisesti kohoavan maaston ylittävä miehittämättömän ilma-aluksen lento, miehittämätön ilma-alus on pidettävä 120 metrin säteellä lähimmästä maanpinnan kohdasta. Etäisyyksien mittaus on vastaavasti mukautettava maaston maantieteellisten ominaisuuksiin, kuten tasankoihin, kukkuloihin ja vuoriin.

3)

Kun miehittämätön ilma-alus lentää 50 metrin vaakasuoralla etäisyydellä yli 105 metriä korkeasta keinotekoisesta esteestä, miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavan toiminnan enimmäiskorkeus voidaan esteestä vastaavan yksikön pyynnöstä nostaa 15 metriin esteen korkeuden yläpuolella.

4)

Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, miehittämättömiä purjelentokoneita, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa hyötykuorman kanssa on alle 10 kg, voidaan lennättää yli 120 metrin etäisyydellä maapinnan lähimmästä kohdasta edellyttäen, ettei miehittämätöntä purjelentokonetta missään vaiheessa lennätetä yli 120 metrin korkeudella kauko-ohjaajan yläpuolella.

UAS.OPEN.020 Toiminta miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä alakategoriassa A1

Miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä alakategoriassa A1 harjoitettavan toiminnan on oltava seuraavien edellytysten mukaista:

1)

edellä 5 alakohdan d alakohdassa tarkoitetuilla miehittämättömillä ilma-aluksilla toiminta suoritetaan niin, ettei kauko-ohjaaja lennätä miehittämätöntä ilma-alusta ihmisjoukkojen yli eikä kohtuullisella varmuudella muiden kuin toimintaan osallistuvien henkilöiden yli. Jos muiden kuin toimintaan osallistuvien henkilöiden yli lennetään yllättäen, kauko-ohjaajan on pidettävä mahdollisimman lyhyenä se aika, jonka miehittämätön ilma-alus lentää näiden henkilöiden yli;

2)

edellä 5 alakohdan a, b ja c alakohdassa tarkoitetuilla miehittämättömillä ilma-aluksilla toiminta suoritetaan niin, että miehittämättömän ilma-aluksen kauko-ohjaaja voi lennättää muiden kuin toimintaan osallistuvien henkilöiden yli muttei koskaan ihmisjoukkojen yli;

3)

poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdan d alakohdassa säädetään, seuraa minua -toiminnon ollessa aktivoituna toiminta suoritetaan enintään 50 metrin etäisyydellä kauko-ohjaajasta;

4)

toimintaa harjoittaa kauko-ohjaaja, joka

a)

on perehtynyt miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän valmistajan laatimaan käyttöohjeeseen;

b)

on delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 liitteessä olevassa 2 osassa määriteltyjen luokan C1 miehittämättömien ilma-alusten osalta suorittanut verkkokoulutuksen ja sen jälkeen suorittanut hyväksyttävästi verkossa teoriakokeen, jonka järjestäjä on miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tai tämän toimivaltaisen viranomaisen tunnustama yksikkö. Kokeessa on oltava 40 monivalintakysymystä, jotka jakautuvat asianmukaisesti seuraavien aiheiden kesken:

i.

lentoturvallisuus;

ii.

ilmatilarajoitukset;

iii.

ilmailun säädökset;

iv.

ihmisen suorituskyvyn rajoitukset;

v.

lentotoimintamenetelmät;

vi.

miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien yleistuntemus;

vii.

yksityisyys ja tietosuoja;

viii.

vakuutukset;

ix.

turva-asiat.

5)

toimintaa harjoitetaan miehittämättömällä ilma-aluksella,

a)

jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa hyötykuorman kanssa on alle 250 g ja suurin käyttönopeus alle 19 m/s, kun kyseessä on yksityisesti rakennettu miehittämätön ilma-alusjärjestelmä; tai

b)

joka on 20 artiklan a alakohdassa määriteltyjen vaatimusten mukainen;

c)

jossa on luokan C0 merkintä ja joka on kyseisen luokan vaatimusten mukainen, sellaisina kuin ne määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 liitteessä olevassa 1 osassa; tai

d)

jossa on luokan C1 merkintä ja joka on kyseisen luokan vaatimusten mukainen, sellaisina kuin ne määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 liitteessä olevassa 2 osassa, ja jota käytettäessä suoran etätunnistuksen ja paikkatietoisuuden järjestelmät ovat aktivoituina ja päivitettyjä.

UAS.OPEN.030 Toiminta miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä alakategoriassa A2

Miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä alakategoriassa A2 harjoitettavan toiminnan on oltava seuraavien edellytysten mukaista:

1)

toiminta suoritetaan siten, ettei miehittämätön ilma-alus lennä muiden kuin toimintaan osallistuvien henkilöiden yli ja ilma-alusjärjestelmällä harjoitettava toiminta tapahtuu turvallisella vaakasuuntaisella etäisyydellä, joka on vähintään 30 metriä näistä henkilöistä; kauko-ohjaaja voi vähentää vaakasuuntaisen turvallisuusetäisyyden vähintään viiteen metriin muista kuin toimintaan osallistuvista henkilöistä käyttäessään miehittämätöntä ilma-alusta, jossa on hidaslentotoiminto aktivoituna, ja kun tilanne on arvioitu seuraavien seikkojen osalta:

a)

sääolosuhteet,

b)

miehittämättömän ilma-aluksen suorituskyky,

c)

ylilennettävän alueen erottaminen;

2)

toimintaa harjoittaa kauko-ohjaaja, joka on perehtynyt miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän valmistajan laatimaan käyttöoppaaseen ja jolla on miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai tämän toimivaltaisen viranomaisen tunnustaman yksikön myöntämä kauko-ohjaajan kelpoisuustodistus. Kelpoisuustodistuksen saa sen jälkeen, kun seuraavat ehdot on täytetty mainitussa järjestyksessä:

a)

verkkokoulutus on suoritettu ja UAS.OPEN.020 kohdan 4 alakohdan b alakohdassa tarkoitettu verkossa tehtävä teoriakoe on läpäisty;

b)

UAS.OPEN.040 kohdan 1 ja 2 alakohdan mukaisia alakategorian A3 käyttöolosuhteita koskeva omatoiminen käytännön koulutus on suoritettu;

c)

b alakohdassa määritellyn omatoimisen käytännön koulutuksen suorittamisesta on tehty ilmoitus ja miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai tämän toimivaltaisen viranomaisen tunnustaman yksikön järjestämä lisäteoriakoe on läpäisty. Kokeeseen on kuuluttava vähintään 30 monivalintakysymystä, joiden tarkoituksena on arvioida kauko-ohjaajan tietämystä riskien teknisestä ja operatiivisesta lieventämisestä maassa ja jotka jakautuvat asianmukaisesti seuraavien aiheiden kesken:

i.

sääoppi;

ii.

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän suorituskyky lennossa;

iii.

riskien tekninen ja operatiivinen lieventäminen maassa;

3)

toiminta suoritetaan miehittämättömällä ilma-aluksella, jossa on luokan C2 merkintä ja joka on kyseisen luokan vaatimusten mukainen, sellaisina kuin ne määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 liitteessä olevassa 3 osassa, ja jota käytettäessä suoran etätunnistuksen ja paikkatietoisuuden järjestelmät ovat aktivoituina ja päivitettyjä.

UAS.OPEN.040 Toiminta miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä alakategoriassa A3

Miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä alakategoriassa A3 harjoitettavan toiminnan on oltava seuraavien edellytysten mukaista:

1)

toiminta suoritetaan alueella, jossa kauko-ohjaaja kohtuudella olettaa, ettei toimintaan osallistumattomille henkilöille aiheudu vaaraa miehittämättömän ilma-aluksen lennätysalueella koko sinä aikana, kun miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitetaan toimintaa;

2)

toiminta suoritetaan turvallisella vaakasuoralla etäisyydellä, joka on vähintään 150 metriä asuin-, liike-, teollisuus- tai virkistysalueilta;

3)

toiminnan harjoittajana on kauko-ohjaaja, joka on suorittanut verkkokoulutuksen ja läpäissyt UAS.OPEN.020 kohdan 4 alakohdan b alakohdan mukaisen verkossa tehtävän teoriakokeen;

4)

toimintaa harjoitetaan miehittämättömällä ilma-aluksella,

a)

jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa hyötykuorman kanssa on alle 25 kg, kun kyseessä on yksityisesti rakennettu miehittämätön ilma-alusjärjestelmä; tai

b)

joka on 20 artiklan b alakohdassa määriteltyjen vaatimusten mukainen;

c)

jossa on luokan C2 merkintä ja joka on kyseisen luokan vaatimusten mukainen, sellaisina kuin ne määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 liitteessä olevassa 3 osassa, ja jota käytettäessä suoran etätunnistuksen ja paikkatietoisuuden järjestelmät ovat aktivoituina ja päivitettyjä; tai

d)

jossa on luokan C3 merkintä ja joka on kyseisen luokan vaatimusten mukainen, sellaisina kuin ne määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 liitteessä olevassa 4 osassa, ja jota käytettäessä suoran etätunnistuksen ja paikkatietoisuuden järjestelmät ovat aktivoituina ja päivitettyjä; tai

e)

jossa on luokan C4 merkintä ja joka on kyseisen luokan vaatimusten mukainen, sellaisina kuin ne määritellään delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 liitteessä olevassa 5 osassa.

UAS.OPEN.050 Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän vastuut

Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on vastattava seuraavista tehtävistä:

1)

laatii toimintatyyppiin ja siihen liittyvään riskiin mukautetut toimintamenetelmät;

2)

varmistaa, että kaikessa toiminnassa käytetään radiotaajuuksia tehokkaasti ja tuetaan niiden tehokasta käyttöä haitallisten häiriöiden välttämiseksi;

3)

nimeää aina kauko-ohjaajan miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavaan toimintaan;

4)

varmistaa, että kauko-ohjaajat ja muu lentotoiminnan tukitehtäviä hoitava henkilöstö ovat perehtyneet miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän valmistajan laatimaan käyttöoppaaseen ja että

a)

heillä on UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 tai UAS.OPEN.040 kohdan mukaisesti asianmukainen pätevyys tehtäviensä hoitamiseen siinä alakategoriassa, jossa toimintaa miehittämättömällä ilma-aluksella aiotaan harjoittaa, ja muu henkilöstö kuin kauko-ohjaaja on suorittanut käyttäjän laatiman työpaikkakoulutuksen;

b)

he tuntevat miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän toimintamenetelmät perusteellisesti;

c)

he ovat saaneet miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavaksi aiottuun toimintaan tarvittavat tiedot mahdollisista ilmatilavyöhykkeistä, jotka se jäsenvaltio, jossa toimintaa harjoitetaan, on julkaissut 15 artiklan mukaisesti;

5)

päivittää tiedot paikkatietoisuusjärjestelmään, kun aiottu toimintapaikka sitä edellyttää;

6)

harjoitettaessa toimintaa johonkin delegoidun asetuksen (EU) 2019/945 1–5 osassa määritellyistä luokista kuuluvalla miehittämättömällä ilma-aluksella varmistaa, että

a)

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän mukana seuraa sitä koskeva EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa on viittaus asianomaiseen luokkaan; ja

b)

miehittämättömään ilma-alukseen on kiinnitetty luokan tunnistemerkki;

7)

varmistaa, että harjoitettaessa miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä toimintaa alakategoriassa A2 tai A3 kaikille alueella oleville toimintaan osallistuville henkilöille on ilmoitettu riskeistä ja he ovat nimenomaisesti ilmaisseet suostumuksensa osallistumiseen.

UAS.OPEN.060 Kauko-ohjaajan vastuut

1)

Ennen miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavan toiminnan aloittamista

a)

kauko-ohjaajalla on oltava UAS.OPEN.020, UAS.OPEN.030 tai UAS.OPEN.040 kohdan mukaisesti asianmukainen pätevyys tehtäviensä hoitamiseen siinä alakategoriassa, jossa toimintaa miehittämättömällä ilma-aluksella aiotaan harjoittaa, ja hänellä on toimintaa miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoittaessaan oltava mukanaan todiste pätevyydestä, paitsi jos hän harjoittaa toimintaa UAS.OPEN.020 kohdan 5 alakohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetulla miehittämättömällä ilma-aluksella;

b)

kauko-ohjaajan on hankittava miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavaksi aiottuun toimintaan tarvittavat päivitetyt tiedot mahdollisista ilmatilavyöhykkeistä, jotka se jäsenvaltio, jossa toimintaa harjoitetaan, on julkaissut 15 artiklan mukaisesti;

c)

kauko-ohjaajan on tarkkailtava toimintaympäristöä, tarkistettava onko alueella esteitä ja harjoittaessaan toimintaa alakategoriassa A1 muulla kuin UPAS.OPEN.020 kohdan 5 a, b tai c alakohdassa tarkoitetulla miehittämättömällä ilma-aluksella tarkistettava, onko paikalla muita kuin toimintaan osallistuvia henkilöitä;

d)

kauko-ohjaajan on varmistettava, että miehittämätön ilma-alusjärjestelmä on sellaisessa kunnossa, että aiottu lento voidaan suorittaa turvallisesti, ja tarvittaessa tarkistettava, toimiiko suora etätunnistus asianmukaisesti;

e)

jos miehittämättömässä ilma-alusjärjestelmässä on lisähyötykuormaa, kauko-ohjaajan on tarkistettava, ettei sen massa ylitä valmistajan määrittelemää tai miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän luokalle sallittua suurinta lentoonlähtömassaa.

2)

Lennon aikana

a)

kauko-ohjaaja ei saa hoitaa tehtäviään psykoaktiivisten aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena tai ollessaan kykenemätön hoitamaan tehtäviään loukkaantumisen, väsymyksen, lääkityksen, sairauden tai muun syyn vuoksi;

b)

kauko-ohjaajan on pidettävä miehittämätön ilma-alus toiminnan aikana suorassa näköyhteydessä ja tarkkailtava jatkuvasti miehittämätöntä ilma-alusta ympäröivää ilmatilaa näköhavainnoin välttääkseen riskin törmäyksestä miehitettyihin ilma-aluksiin. Kauko-ohjaajan on keskeytettävä lento, jos toiminta aiheuttaa riskin muille ilma-aluksille, ihmisille, eläimille, ympäristölle tai omaisuudelle;

c)

noudatettava 15 artiklan mukaisesti määriteltyjä ilmatilavyöhykkeiden toimintarajoituksia;

d)

kauko-ohjaajan on kyettävä pitämään miehittämätön ilma-alus hallinnassaan, paitsi jos yhteys menetetään tai toimintaa harjoitetaan vapaastilentävällä miehittämättömällä ilma-aluksella;

e)

kauko-ohjaajan on käytettävä miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää valmistajan laatiman käyttöoppaan mukaisesti, mahdolliset rajoitukset mukaan luettuina;

f)

kauko-ohjaajan on noudatettava käyttäjän toimintamenetelmiä, jos sellaisia on.

3)

Kauko-ohjaaja ja miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjä ei lennon aikana saa lennättää lähellä sellaisia alueita tai sellaisilla alueilla, joilla on käynnissä pelastustoimia, ellei tähän ole saatu lupaa pelastuspalveluista vastaavilta.

4)

Edellä olevan 2 alakohdan b alakohdan tarkoitusta varten kauko-ohjaajaa voi avustaa hänen rinnallaan oleva miehittämättömän ilma-aluksen tähystäjä, joka tarkkailemalla miehittämätöntä ilma-alusta ilman apuvälineitä avustaa kauko-ohjaajaa turvallisen lennon suorittamisessa. Kauko-ohjaajan ja miehittämättömän ilma-aluksen tähystäjän välillä on oltava selkeä ja tehokas viestintäyhteys.

UAS.OPEN.070 Verkossa hankitun kauko-ohjaajan teoriapätevyyden ja kauko-ohjaajan kelpoisuustodistusten voimassaoloaika

1)

UAS.OPEN.020 kohdan 4 alakohdan b alakohdassa ja UAS.OPEN.040 kohdan 3 alakohdassa vaadittu verkossa hankittava kauko-ohjaajan teoriapätevyys ja UAS.OPEN.030 kohdan 2 alakohdassa vaadittu kauko-ohjaajan kelpoisuustodistus ovat voimassa viisi vuotta.

2)

Kauko-ohjaajan verkossa hankittu teoriapätevyys ja kauko-ohjaajan kelpoisuustodistus voidaan uusia osoittamalla pätevyys UAS.OPEN.030 kohdan 2 alakohdan tai UAS.OPEN.020 kohdan 4 alakohdan b alakohdan mukaisesti.

B OSA

TOIMINTA MIEHITTÄMÄTTÖMILLÄ ILMA-ALUSJÄRJESTELMILLÄ KATEGORIASSA ”ERITYINEN”

UAS.SPEC.010 Yleiset säännökset

Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on tämän liitteen C osan mukaisesti toimitettava aiotusta toiminnasta toimivaltaiselle viranomaiselle toiminnan riskinarviointi 11 artiklan mukaisesti tai UAS.SPEC.020 kohtaa sovellettaessa tehtävä ilmoitus, paitsi jos käyttäjällä on kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistus (LUC), jossa on asianmukaiset oikeudet. Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on säännöllisesti arvioitava toteutettujen lieventämistoimenpiteiden riittävyyttä ja tarvittaessa päivitettävä niitä.

UAS.SPEC.020 Toiminnasta tehtävä ilmoitus

1)

Vaihtoehtona UAS.SPEC.30 ja UAS.SPEC.40 kohdalle miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjä voi 5 artiklan mukaisesti tehdä ilmoituksen tämän liitteen lisäyksessä 1 määritellyn vakioskenaarion mukaisesta toiminnasta sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa toimintaa harjoitetaan, kun kyse on seuraavanlaisesta toiminnasta:

a)

toiminta miehittämättömällä ilma-aluksella, jonka

i.

suurin ominaismitta on enintään 3 metriä, suorassa näköyhteydessä valvotun maa-alueen muttei ihmisjoukkojen yläpuolella;

ii.

suurin ominaismitta on enintään 1 metri, suorassa näköyhteydessä muttei ihmisjoukkojen yläpuolella;

iii.

suurin ominaismitta on enintään 1 metri, suoran näköyhteyden ulkopuolella harvaan asuttujen alueiden yläpuolella;

iv.

suurin ominaismitta on enintään 3 metriä, suoran näköyhteyden ulkopuolella valvotun maa-alueen yläpuolella;

b)

alle 120 metriä maanpinnasta harjoitettava toiminta

i.

valvomattomassa ilmatilassa (luokka F tai G), tai

ii.

valvotussa ilmatilassa koordinoinnin ja lennätykseen erikseen saadun luvan perusteella toiminta-aluetta varten julkaistuja menetelmiä noudattaen.

2)

Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän tekemän ilmoituksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjää koskevat hallinnolliset tiedot;

b)

vakuutus siitä, että toiminta on 1 alakohdassa vahvistetun toimintaa koskevan vaatimuksen ja liitteen lisäyksessä 1 määritellyn vakioskenaarion mukaista;

c)

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän sitoumus noudattaa toiminnan turvallisuuden edellyttämiä asianmukaisia lieventämistoimenpiteitä, mukaan lukien niihin liittyvät ohjeet lentotoiminnasta, miehittämättömän ilma-aluksen suunnittelusta ja toimintaan osallistuvan henkilöstön pätevyydestä;

d)

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän vahvistus siitä, että jokaista ilmoituksen kattamaa lentoa varten on asianmukainen vakuutus, jos unionin tai kansallinen lainsäädäntö sitä edellyttää.

3)

Ilmoituksen saatuaan toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava, että se sisältää kaikki 2 kohdassa luetellut tiedot, ja annettava miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjälle ilman aiheetonta viivytystä vahvistus siitä, että ilmoitus on vastaanotettu ja että se on täydellinen.

4)

Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjä voi aloittaa toiminnan saatuaan vahvistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta ja täydellisyydestä.

5)

Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on viipymättä annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tieto toiminnasta tekemäänsä ilmoitukseen sisältyneiden tietojen muutoksista.

6)

Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän, jolla on tämän liitteen C osan mukainen kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistus (LUC), jossa on asianmukaiset oikeudet, ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

UAS.SPEC.030 Toimintalupaa koskeva hakemus

1)

Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on saatava toimintalupa rekisteröintijäsenvaltion kansalliselta toimivaltaiselta viranomaiselta ennen toiminnan aloittamista miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä kategoriassa ”erityinen”, paitsi jos

a)

sovelletaan UAS.SPEC.020 kohtaa; tai

b)

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjällä on liitteen C osan mukainen kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistus (LUC), jossa on asianmukaiset oikeudet.

2)

Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on toimitettava päivitetty toimintalupaa koskeva hakemus, jos itse toimintaan tai toimintaluvassa lueteltuihin lieventämistoimenpiteisiin on tehty merkittäviä muutoksia.

3)

Toimintalupaa koskevan hakemuksen on perustuttava 11 artiklassa tarkoitettuun riskin arviointiin ja sen on sisällettävä lisäksi seuraavat tiedot:

a)

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän rekisteröintinumero;

b)

vastuullisen johtajan nimi tai luonnollisen henkilön tapauksessa miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän nimi;

c)

toiminnan riskinarviointi;

d)

luettelo miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän ehdottamista lieventämistoimenpiteistä ja riittävät tiedot, joiden perusteella toimivaltainen viranomainen voi arvioida riskien lieventämiskeinojen riittävyyttä;

e)

käyttöopas, jos se on tarpeen toiminnan riskin ja vaativuuden vuoksi;

f)

vahvistus siitä, että asianmukainen vakuutus on voimassa miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavan toiminnan alkaessa, jos unionin tai kansallinen lainsäädäntö sitä edellyttää.

UAS.SPEC.040 Toimintaluvan myöntäminen

1)

UAS.SPEC.030 kohdan mukaisen hakemuksen saatuaan toimivaltaisen viranomaisen on myönnettävä toimintalupa 12 artiklan mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä todettuaan, että toiminta on seuraavien edellytysten mukaista:

a)

kaikki UAS.SPEC.030 kohdan 3 alakohdan mukaiset tiedot on toimitettu;

b)

käytössä on koordinointimenettely kyseisen ilmatilan palveluntarjoajan kanssa, jos koko toiminta tai osa siitä suoritetaan valvotussa ilmatilassa.

2)

Toimivaltaisen viranomaisen on 12 artiklan mukaisesti eriteltävä toimintaluvassa tarkasti se, mitä lupa kattaa.

UAS.SPEC.050 Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän vastuut

1)

Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on vastattava seuraavista tehtävistä:

a)

ottaa käyttöön aiotun toiminnan tyyppiin ja riskiin mukautetut menetelmät ja rajoitukset, mukaan lukien

i.

toimintamenetelmät sen varmistamiseksi, että toiminta on turvallista;

ii.

menetelmät sen varmistamiseksi, että aiotussa toiminnassa noudatetaan toiminta-alueella sovellettavia turvavaatimuksia;

iii.

toimenpiteet laittomilta teoilta ja luvattomalta haltuunotolta suojautumiseksi;

iv.

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikessa toiminnassa noudatetaan luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua asetusta (EU) 2016/679. Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on erityisesti tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi, jos kansallinen tietosuojaviranomainen sitä vaatii asetuksen (EU) 2016/679 35 artiklan soveltamiseksi;

v.

antaa kauko-ohjaajille ohjeet miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavan toiminnan suunnittelusta niin, että siitä aiheutuu ihmisille ja eläimille mahdollisimman vähän haittaa, meluun ja muihin päästöihin liittyvät haitat mukaan luettuina.

b)

nimeää kaikkeen toimintaan kauko-ohjaajan tai, kun on kyse autonomisesta toiminnasta, varmistaa sen, että vastuut ja tehtävät, erityisesti UAS.SPEC.060 kohdan 2 ja 3 alakohdassa määritellyt, on toiminnan kaikissa vaiheissa asianmukaisesti osoitettu a alakohdan mukaisesti käyttöön otetuilla menetelmillä;

c)

varmistaa, että kaikessa toiminnassa käytetään radiotaajuuksia tehokkaasti ja tuetaan niiden tehokasta käyttöä haitallisten häiriöiden välttämiseksi;

d)

varmistaa, että kauko-ohjaaja täyttää ennen toiminnan harjoittamista seuraavat ehdot:

i.

hänellä on toimintaluvassa määritetyn sovellettavan koulutuksen mukainen tai, jos sovelletaan UAS.SPEC.020 kohtaa, lisäyksessä 1 luetellussa asianmukaisessa vakioskenaariossa määriteltyjen ehtojen ja rajoitusten taikka kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksessa määritellyn mukainen pätevyys tehtäviensä hoitamiseen;

ii.

hän osallistuu kauko-ohjaajakoulutukseen, jonka on oltava osaamisperusteista ja katettava 8 artiklan 2 kohdassa luetellut pätevyyden osa-alueet:

iii.

hän osallistuu sellaiseen toimintaluvassa määritettyyn kauko-ohjaajakoulutukseen tällaisen luvan edellyttävää toimintaa varten, joka toteutetaan yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen tunnustaman yksikön kanssa;

iv.

hän osallistuu kauko-ohjaajakoulutukseen sellaista ilmoituksenvaraista toimintaa varten, jota harjoitettaessa käytetään vakioskenaariossa määriteltyjä lieventämistoimenpiteitä;

v.

hän on saanut tiedon miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän käyttöoppaasta, jos sellainen vaaditaan riskinarvioinnissa ja a alakohdan mukaisesti käyttöön otetuissa menetelmissä;

vi.

hankkii aiottuun toimintaan tarvittavat päivitetyt tiedot 15 artiklan mukaisesti mahdollisesti määritellyistä ilmatilavyöhykkeistä;

e)

varmistaa, että miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavan toiminnan kannalta välttämättömistä tehtävistä vastaava henkilöstö, muu kuin itse kauko-ohjaaja, täyttää kaikki seuraavat ehdot:

i.

henkilöstö on suorittanut käyttäjän laatiman työpaikkakoulutuksen;

ii.

henkilöstö on saanut tiedon miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän käyttöoppaasta, jos sellainen vaaditaan riskinarvioinnissa, ja a alakohdan mukaisesti käyttöön otetuista menetelmistä;

iii.

henkilöstö on hankkinut aiottuun toimintaan tarvittavat päivitetyt tiedot 15 artiklan mukaisesti mahdollisesti määritellyistä ilmatilavyöhykkeistä;

f)

harjoittaa toimintaa aina ilmoituksessa määriteltyjä tai toimintaluvassa eriteltyjä rajoituksia, ehtoja ja lieventämistoimenpiteitä noudattaen;

g)

tallettaa miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavaa toimintaa koskevat tiedot ilmoituksen tai toimintaluvan edellyttämällä tavalla;

h)

käyttää miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, jotka on suunniteltu vähintään siten, ettei mahdollinen vikaantuminen johda siihen, että miehittämätön ilma-alusjärjestelmä lentäisi toimintaan käytettävän ilmatilan osan ulkopuolella tai aiheuttaisi kuolemantapauksen. Käyttöliittymien on lisäksi oltava sellaisia, että ne minimoivat ohjaajan virheeseen liittyvän riskin, eivätkä ne saa aiheuttaa kohtuutonta väsymystä;

i)

pitää miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän asianmukaisessa kunnossa turvallista käyttöä varten seuraavasti:

i.

vähintään määrittelemällä huolto-ohjeet ja käyttämällä riittävästi koulutettua ja pätevää huoltohenkilöstöä; ja

ii.

noudattamalla UAS.SPEC.100 kohtaa, jos sitä vaaditaan;

iii.

käyttämällä miehittämätöntä ilma-alusta, jonka suunnittelussa on minimoitu melu ja muut päästöt, ottaen huomioon aiotun toiminnan tyyppi ja maantieteelliset alueet, joilla lentomelusta ja muista päästöistä aiheutuu ongelmia.

UAS.SPEC.060 Kauko-ohjaajan vastuut

1)

Kauko-ohjaaja

a)

ei saa hoitaa tehtäviään psykoaktiivisten aineiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena tai ollessaan kykenemätön hoitamaan tehtäviään loukkaantumisen, väsymyksen, lääkityksen, sairauden tai muun syyn vuoksi;

b)

hänellä on oltava toimintaluvassa, lisäyksessä 1 määritellyssä vakioskenaariossa tai kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksessa (LUC) määritelty asianmukainen pätevyys, ja hänen on pidettävä mukanaan todiste pätevyydestään harjoittaessaan toimintaa miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä.

2)

Kauko-ohjaajan on ennen miehittämättömällä ilma-aluksella harjoitettavan toiminnan aloittamista vastattava seuraavista tehtävistä:

a)

hankkii aiottuun toimintaan tarvittavat päivitetyt tiedot 15 artiklan mukaisesti mahdollisesti määritellyistä ilmatilavyöhykkeistä;

b)

varmistaa, että toimintaympäristö on luvan tai ilmoituksen mukaisten rajoitusten ja ehtojen mukainen;

c)

varmistaa, että miehittämätön ilma-alusjärjestelmä on sellaisessa kunnossa, että aiottu lento voidaan suorittaa turvallisesti, ja tarvittaessa tarkistaa, toimiiko suora etätunnistus asianmukaisesti;

d)

varmistaa, että toiminnasta on annettu tiedot asianomaiselle ilmaliikennepalveluelimelle (ATS), muille ilmatilan käyttäjille ja asiaankuuluville sidosryhmille, siten kuin toimintaluvassa tai jäsenvaltion toiminta-alueen ilmatilavyöhykettä varten 15 artiklan mukaisesti julkaisemissa ehdoissa edellytetään.

3)

Kauko-ohjaajan on lennon aikana

a)

noudatettava luvan tai ilmoituksen mukaisia rajoituksia ja ehtoja;

b)

vältettävä törmäysriskiä minkään miehitetyn ilma-aluksen kanssa ja keskeytettävä lento, jos sen jatkaminen saattaa aiheuttaa riskin muille ilma-aluksille, ihmisille, eläimille, ympäristölle tai omaisuudelle;

c)

noudatettava 15 artiklan mukaisesti määriteltyjä ilmatilavyöhykkeiden toimintarajoituksia;

d)

noudatettava käyttäjän toimintamenetelmiä;

e)

oltava lennättämättä lähellä sellaisia alueita tai sellaisilla alueilla, joilla on käynnissä pelastustoimenpiteitä, ellei tähän ole saatu lupaa pelastuspalveluista vastaavilta.

UAS.SPEC.070 Toimintaluvan siirrettävyys

Toimintalupaa ei voi siirtää.

UAS.SPEC.080 Toimintaluvan voimassaoloaika

1)

Toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava toimintaluvan voimassaoloaika luvassa.

2)

Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimintalupa on voimassa niin kauan kuin miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjä täyttää tämän asetuksen asiaa koskevat vaatimukset ja toimintaluvassa määritellyt ehdot.

3)

Jos toimintalupa peruutetaan tai siitä luovutaan, miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on annettava tiedonsaannista vahvistus, joka on toimitettava viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle digitaalisessa muodossa.

UAS.SPEC.090 Pääsy toimitiloihin ja asiakirjojen tarkastelu

Tämän asetuksen noudattamisen osoittamiseksi miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on annettava kaikille toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti valtuuttamille henkilöille pääsy kaikkiin tiloihin, miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin, asiakirjoihin, kirjanpitoon, tietoihin, menetelmiin tai mihin tahansa muuhun aineistoon, joka on sen toimintaluvan tai toiminnasta tehdyn ilmoituksen kattaman toiminnan kannalta tarpeen, riippumatta siitä, onko toiminnasta tehty sopimus tai harjoittaako sitä muu organisaatio alihankkijana.

UAS.SPEC.100 Sertifioitujen laitteiden ja sertifioitujen miehittämättömien ilma-alusten käyttö

1)

Jos miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavassa toiminnassa käytetään miehittämätöntä ilma-alusta, jolle on annettu lentokelpoisuustodistus tai rajoitettu lentokelpoisuustodistus, tai sertifioituja laitteita, miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on kirjattava käyttö- tai toiminta-aika joko sertifioituihin laitteisiin sovellettavien ohjeiden ja menetelmien taikka organisaatiohyväksynnän tai luvan mukaisesti.

2)

Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on noudatettava miehittämättömän ilma-aluksen hyväksyntätodistuksessa tai laitetodistuksessa tarkoitettuja ohjeita sekä viraston antamia lentokelpoisuusmääräyksiä tai lentotoimintamääräyksiä.

C OSA

KEVYEN MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÄJÄN HYVÄKSYNTÄTODISTUS (LUC)

UAS.LUC.010 Kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistusta koskevat yleiset vaatimukset

1)

Tämän osan mukaista kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistusta (LUC) voi hakea oikeushenkilö.

2)

Kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistusta tai voimassa olevan kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen muutosta koskeva hakemus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle, ja sen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

kuvaus miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hallintojärjestelmästä, organisaatiorakenne ja turvallisuudenhallintajärjestelmä mukaan luettuina;

b)

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän vastuullisen henkilöstön nimet, mukaan lukien henkilö, joka on vastuussa luvan antamisesta miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavalle toiminnalle;

c)

vakuutus siitä, että hakija on tarkistanut kaikki toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetut asiakirjat ja niiden on todettu olevan sovellettavien vaatimusten mukaisia.

3)

Jos tämän osan vaatimukset täyttyvät, kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen haltijalle voidaan myöntää oikeudet UAS.LUC.060 kohdan mukaisesti.

UAS.LUC.020 Kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen haltijan vastuut

Kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen haltijan on

1)

täytettävä UAS.SPEC.050 ja UAS.SPEC.060 kohdan vaatimukset;

2)

noudatettava hyväksyntäehdoissa määriteltyä toiminnan laajuutta ja niissä määriteltyjä oikeuksia;

3)

otettava käyttöön järjestelmä kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksella harjoitettavan toiminnan operatiivista valvontaa varten ja pidettävä sitä yllä;

4)

suoritettava aiottua toimintaa koskeva toiminnan riskinarviointi 11 artiklan mukaisesti, ellei kyseessä ole toiminta, josta riittää UAS.SPEC.020 kohdan mukainen toiminnasta tehtävä ilmoitus;

5)

säilytettävä seuraavat tiedot UAS.LUC.060 kohdassa tarkoitettujen oikeuksien mukaisesta toiminnasta vähintään 3 vuoden ajan niin, että ne on suojattu vahingoittumiselta, muuttamiselta ja varkauksilta:

a)

toiminnan riskinarviointi, jos se vaaditaan 4 kohdan mukaisesti, ja sitä tukevat asiakirjat;

b)

toteutetut lieventämistoimenpiteet; ja

c)

miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä harjoitettavaan toimintaan, vaatimustenmukaisuuden seurantaan ja turvallisuudenhallintaan osallistuvan henkilöstön pätevyys ja kokemus.

6)

Edellä 5 alakohdan c alakohdassa tarkoitettu henkilöstökirjanpito on säilytettävä niin kauan kuin henkilö työskentelee organisaatiossa, ja tiedot on säilytettävä 3 vuotta sen jälkeen, kun henkilö on poistunut organisaation palveluksesta.

UAS.LUC.030 Turvallisuudenhallintajärjestelmä

1)

Kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistusta hakevan miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on perustettava ja otettava käyttöön organisaation kokoa sekä toiminnan luonnetta ja vaativuutta vastaavaa turvallisuudenhallintajärjestelmä ottaen huomioon tähän toimintaan liittyvät vaarat ja riskit, ja ylläpidettävä sitä.

2)

Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on vastattava seuraavista tehtävistä:

a)

nimittää vastuullisen johtajan, jolla on valtuudet varmistaa, että organisaation toimintaa harjoitetaan sovellettavien standardien mukaisesti ja että organisaatio täyttää jatkuvasti hallintojärjestelmän vaatimukset ja noudattaa UAS.LUC.040 kohdassa tarkoitetussa LUC-käsikirjassa yksilöityjä menetelmiä;

b)

määrittelee selkeät vastuualueet ja vastuuvelvollisuudet koko organisaatiossa;

c)

laatii ja pitää yllä turvallisuuspolitiikkaa ja siihen liittyviä turvallisuustavoitteita;

d)

nimeää keskeisen turvallisuushenkilöstön turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoa varten;

e)

laatii ja pitää yllä turvallisuusriskien hallintaprosessia, johon sisältyy miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän toimintaan liittyvien turvallisuusriskien tunnistaminen sekä riskien arviointi ja liitännäisriskien hallinta, mukaan lukien toimet riskien lieventämiseksi ja toiminnan tehokkuuden tarkistamiseksi;

f)

edistää turvallisuutta organisaatiossa seuraavin keinoin:

i.

koulutus ja opetus;

ii.

viestintä;

g)

dokumentoi ne turvallisuudenhallintajärjestelmän keskeiset prosessit, joilla varmistetaan henkilöstön tietoisuus vastuustaan ja dokumentoinnin muutosmenettelystä; keskeisiä prosesseja ovat seuraavat:

i.

turvallisuusraportointi ja sisäiset tutkinnat;

ii.

operatiivinen valvonta;

iii.

turvallisuudesta tiedottaminen;

iv.

koulutus ja turvallisuuden edistäminen;

v.

vaatimustenmukaisuuden seuranta;

vi.

turvallisuusriskien hallinta;

vii.

muutoshallinta;

viii.

organisaatioiden väliset rajapinnat;

ix.

alihankkijoiden ja kumppanien käyttö;

h)

käyttää riippumatonta toimintoa, joka seuraa sitä, miten tämän asetuksen asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät ja niiden täyttämisen asianmukaisuutta, mukaan lukien järjestelmä, jolla havainnoista annetaan palautetta vastuulliselle johtajalle, jotta tarvittaessa varmistetaan korjaavien toimenpiteiden tehokas toteuttaminen;

i)

käyttää toimintoa sen varmistamiseen, että alihankkijoiden kautta tarjottavaan palveluun tai tuotteeseen liittyvät turvallisuusriskit arvioidaan ja niitä lievennetään käyttäjän turvallisuudenhallintajärjestelmässä.

3)

Jos organisaatiolla on muita asetuksen (EU) 2018/1139 soveltamisalaan kuuluvia organisaation hyväksyntätodistuksia, miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän turvallisuudenhallintajärjestelmä voidaan sisällyttää jossakin näistä muista hyväksyntätodistuksista vaadittuun turvallisuudenhallintajärjestelmään.

UAS.LUC.040 LUC-käsikirja

1)

Kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen haltijan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle LUC-käsikirja, jossa kuvataan suoraan tai ristiviittauksin sen organisaatio, asiaankuuluvat menetelmät ja harjoitettava toiminta.

2)

Käsikirjassa on oltava vastuullisen johtajan allekirjoittama vakuutus siitä, että organisaatiossa työskennellään kaikkina aikoina tämän asetuksen ja hyväksytyn LUC-käsikirjan mukaisesti. Jos vastuullinen johtaja ei ole organisaation toimitusjohtaja, vakuutuksessa on oltava myös toimitusjohtajan allekirjoitus.

3)

Jos minkä tahansa toiminnan harjoittamisesta vastaavat kumppaniorganisaatiot tai alihankkijat, miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on sisällytettävä LUC-käsikirjaan menetelmät, joiden mukaisesti kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen haltijan on hoidettava suhteita kyseisiin kumppaniorganisaatioihin tai alihankkijoihin.

4)

LUC-käsikirjaa on tarpeen mukaan muutettava niin, että se sisältää ajantasaisen kuvauksen kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen haltijan organisaatiosta, ja muutoksista on toimitettava jäljennökset toimivaltaiselle viranomaiselle.

5)

Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on jaettava LUC-käsikirjan asiaankuuluvat osat koko henkilöstölleen henkilöstön tehtävien ja velvollisuuksien mukaisesti.

UAS.LUC.050 Kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen haltijan hyväksymisehdot

1)

Toimivaltainen viranomainen myöntää kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen vakuututtuaan siitä, että kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjä noudattaa UAS.LUC.020, UAS.LUC.030 ja UAS.LUC.040 kohtaa.

2)

Kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän tunniste;

b)

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän oikeudet;

c)

sallitut toimintatyypit;

d)

tarvittaessa toimintaa varten sallittu alue, vyöhyke tai ilmatilan luokka;

e)

mahdolliset erityisrajoitukset tai -ehdot.

UAS.LUC.060 Kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen haltijan oikeudet

Kun toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut toimitetuista asiakirjoista, sen on

1)

määrättävä miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjälle kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksessa myönnetyn oikeuden ehdot ja edellytykset; ja

2)

myönnettävä hyväksymisehtojen mukaisesti kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen haltijalle oikeus antaa lupa omalle toiminnalleen

a)

tekemättä ilmoitusta toiminnasta;

b)

hakematta toimintalupaa.

UAS.LUC.070 LUC-hallintajärjestelmän muutokset

Kun kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistus on myönnetty, seuraavat muutokset edellyttävät toimivaltaisen viranomaisen ennakkohyväksyntää:

1)

muutokset miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksymisehtoihin;

2)

merkittävät muutokset UAS.LUC.030 kohdan mukaan vaadittaviin kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen haltijan turvallisuudenhallintajärjestelmän osiin.

UAS.LUC.075 Kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen siirrettävyys

Lukuun ottamatta organisaation omistajuutta koskevaa muutosta, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt UAS.LUC.070 kohdan mukaisesti, kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistusta ei voida siirtää.

UAS.LUC.080 Kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen voimassaoloaika

1)

Kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistus myönnetään toistaiseksi voimassa olevana. Se pysyy voimassa seuraavin edellytyksin:

a)

kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen haltija täyttää jatkuvasti tämän asetuksen ja hyväksyntätodistuksen myöntäneen jäsenvaltion asiaa koskevat vaatimukset; ja

b)

siitä ei ole luovuttu eikä sitä ole peruutettu.

2)

Jos kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistus peruutetaan tai siitä luovutaan, miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän on annettava tiedonsaannista vahvistus, joka on toimitettava viipymättä toimivaltaiselle viranomaiselle digitaalisessa muodossa.

UAS.LUC.090 Pääsy toimitiloihin ja asiakirjojen tarkastelu

Tämän asetuksen noudattamisen osoittamiseksi kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen haltijan on annettava kaikille toimivaltaisen viranomaisen asianmukaisesti valtuuttamille henkilöille pääsy kaikkiin tiloihin, miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin, asiakirjoihin, kirjanpitoon, tietoihin, menetelmiin tai mihin tahansa muuhun aineistoon, joka on sen todistuksen, toimintaluvan tai toiminnasta tehdyn ilmoituksen kattaman toiminnan kannalta tarpeen, riippumatta siitä, onko toiminnasta tehty sopimus tai harjoittaako sitä muu organisaatio alihankkijana.

Lisäys 1

vakioskenaariot ilmoituksen tueksi