11.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 152/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/945,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019,

miehittämättömistä ilma-alusjärjestelmistä ja kolmansien maiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjistä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen 58 ja 61 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien, joiden toiminta aiheuttaa pienimmät riskit ja jotka kuuluvat toimintakategoriaan ”avoin”, ei pitäisi kuulua ilmailualan perinteisten vaatimustenmukaisuusmenettelyjen piiriin. Näiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien osalta olisi käytettävä asetuksen (EU) 2018/1139 56 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta vahvistaa yhteisön yhdenmukaistamislainsäädäntö. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa vaatimukset, joilla puututaan näiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien toimintaan liittyviin riskeihin ottaen täysimääräisesti huomioon muu sovellettava unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö.

(2)

Vaatimusten olisi koskettava asetuksen (EU) 2018/1139 55 artiklassa säädettyjä keskeisiä vaatimuksia erityisesti niiden ominaisuuksien ja toimintojen osalta, jotka ovat tarpeen näiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käytöstä aiheutuvien lennon turvallisuuteen, yksityisyyteen, henkilötietojen suojaan, turvatoimiin ja ympäristöön kohdistuvien riskien lieventämiseksi.

(3)

Kun valmistajat saattavat markkinoille miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän, joka on tarkoitus asettaa saataville kategorian ”avoin” toimintaan, ja kiinnittävät siihen sen vuoksi luokan tunnistemerkin, niiden olisi varmistettava, että miehittämätön ilma-alusjärjestelmä on kyseisen luokan vaatimusten mukainen.

(4)

Kun otetaan huomioon markkinoilla saataville jo asetettujen lennokkien hyvä turvallisuustaso, on aiheellista ottaa käyttöön ilma-alusjärjestelmien luokka C4, johon ei pitäisi soveltaa lennokkien käyttäjien kannalta suhteettomia teknisiä vaatimuksia.

(5)

Tätä asetusta olisi sovellettava myös miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin, joita pidetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/48/EY (2) tarkoitettuina leluina. Näiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien olisi myös oltava direktiivin 2009/48/EY mukaisia. Näiden vaatimusten noudattamista koskeva vaatimus olisi otettava huomioon määriteltäessä tämän asetuksen mukaisia lisäturvallisuusvaatimuksia.

(6)

Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien, jotka eivät ole direktiivissä 2009/48/EY tarkoitettuja leluja, olisi täytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/42/EY (3) vahvistetut asiaa koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset, sikäli kuin kyseistä direktiiviä sovelletaan niihin ja niiltä osin kuin nämä terveys- ja turvallisuusvaatimukset eivät ole erottamattomasti sidoksissa miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä suoritettavan lennon turvallisuuteen. Jos terveys- ja turvallisuusvaatimukset ovat erottamattomasti sidoksissa lennon turvallisuuteen, olisi sovellettava ainoastaan tätä asetusta.

(7)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivejä 2014/30/EU (4) ja 2014/53/EU (5) ei pitäisi soveltaa asetuksen (EU) 2018/1139 mukaisesti sertifioitaviin miehittämättömiin ilma-aluksiin, jotka on tarkoitettu käytettäviksi yksinomaan ilmassa ja ainoastaan kansainvälisen televiestintäliiton radio-ohjesäännön mukaisesti lentoliikenteen käyttöön jaetuilla suojatuilla radiotaajuuksilla.

(8)

Direktiiviä 2014/53/EU olisi sovellettava sertifioimattomiin miehittämättömiin ilma-aluksiin, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi ainoastaan kansainvälisen televiestintäliiton radio-ohjesäännön mukaisesti lentoliikenteen käyttöön jaetuilla suojatuilla radiotaajuuksilla, jos ne tarkoituksellisesti lähettävät ja/tai ottavat vastaan sähkömagneettisia aaltoja radiopuhelinviestintää ja/tai radiomääritystä varten alle 3 000 GHz:n taajuuksilla.

(9)

Direktiiviä 2014/30/EU olisi sovellettava sertifioimattomiin miehittämättömiin ilma-aluksiin, joita ei ole tarkoitettu käytettäviksi ainoastaan kansainvälisen televiestintäliiton radio-ohjesäännön mukaisesti lentoliikenteen käyttöön jaetuilla suojatuilla radiotaajuuksilla, jos ne eivät kuulu direktiivin 2014/53/EU soveltamisalaan.

(10)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä 768/2008/EY (6) säädetään yhteisistä periaatteista ja horisontaalisista säännöksistä, joita on tarkoitus soveltaa asiaankuuluvan alakohtaisen lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden kaupan pitämiseen. Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus muun alakohtaisen tuotelainsäädännön kanssa, kategoriassa ”avoin” käytettäväksi tarkoitetun miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän kaupan pitämistä koskeva säännös olisi yhdenmukaistettava päätöksellä 768/2008/EY vahvistetun kehyksen kanssa.

(11)

Direktiiviä 2001/95/EY (7) sovelletaan miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän turvallisuusriskeihin siltä osin kuin kyseisten tuotteiden turvallisuutta koskevassa unionin lainsäädännössä ei ole erityissäännöksiä, joilla olisi sama tavoite.

(12)

Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin tarjonnan muotoihin, etämyynti mukaan luettuna.

(13)

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitetut miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät asetetaan saataville markkinoilla ja otetaan käyttöön vain, jos ne eivät tavanomaisesti käytettynä aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, kotieläimille tai omaisuudelle.

(14)

Jotta kansalaisille voitaisiin varmistaa korkea ympäristönsuojelun taso, on tarpeen rajoittaa melupäästöjä mahdollisimman paljon. Kategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitettuihin miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin sovellettavia äänitehorajoituksia voidaan tarkistaa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/947 (8) määriteltyjen siirtymäaikojen päättyessä.

(15)

Tuotteiden vaatimustenmukaisuuteen olisi kiinnitettävä huomiota erityisesti lisääntyvässä sähköisessä kaupankäynnissä. Tätä varten jäsenvaltioita olisi kannustettava tekemään yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja kehittämään yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten ja tulliviranomaisten välillä. Markkinavalvontaviranomaisten olisi mahdollisuuksien mukaan käytettävä ilmoitus- ja toimintamenettelyjä ja tehtävä yhteistyötä niiden kansallisten viranomaisten kanssa, jotka ovat toimivaltaisia panemaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (9). Niiden olisi luotava nopean reagoinnin mahdollistavat tiiviit yhteydet keskeisiin välittäjiin, jotka tarjoavat verkkoisännöintipalveluja verkossa myytäville tuotteille.

(16)

Jotta voidaan varmistaa yleisen edun suojelun korkea taso, esimerkiksi terveysturvallisuuden suhteen, ja taata reilu kilpailu unionin markkinoilla, talouden toimijoiden olisi toimitus- ja jakeluketjuun liittyvien tehtäviensä osalta oltava vastuussa siitä, että kategoriassa ”avoin” käytettäväksi tarkoitettu miehittämätön ilma-alusjärjestelmä täyttää tässä asetuksessa vahvistetut vaatimukset. Sen vuoksi on tarpeen säätää selkeästä ja oikeasuhteisesta velvollisuuksien jaosta, joka vastaa kunkin talouden toimijan tehtävää toimitus- ja jakeluketjussa.

(17)

Talouden toimijoiden, kansallisten markkinavalvontaviranomaisten ja kuluttajien välisen viestinnän helpottamiseksi kategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitettuja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä toimittavien tai jakelevien talouden toimijoiden olisi ilmoitettava postiosoitteensa lisäksi verkkosivustonsa osoite.

(18)

Valmistajalla on parhaat mahdollisuudet suorittaa kategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitettujen miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, koska sillä on yksityiskohtaiset tiedot suunnittelu- ja tuotantoprosessista. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin olisi sen vuoksi edelleen kuuluttava yksinomaan valmistajan velvollisuuksiin.

(19)

Tätä asetusta olisi sovellettava kaikkiin unionin markkinoilla uusiin, kategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitettuihin miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin, niin unioniin sijoittautuneen valmistajan valmistamiin kuin kolmannesta maasta tuotuihin uusiin tai käytettyihin miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin.

(20)

On tarpeen varmistaa, että unionin markkinoille tulevat kolmansien maiden miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät ovat tämän asetuksen vaatimusten mukaisia, jos ne on tarkoitettu käytettäviksi kategoriassa ”avoin”. Erityisesti olisi varmistettava, että valmistajat suorittavat asianmukaiset vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt. Olisikin säädettävä, että maahantuojat huolehtivat siitä, että niiden markkinoille saattamat miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät ovat tämän asetuksen vaatimusten mukaisia, ja siitä, etteivät ne saata markkinoille miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, jotka eivät ole näiden vaatimusten mukaisia tai jotka aiheuttavat riskin. Olisi myös säädettävä, että maahantuojien on huolehdittava siitä, että vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on suoritettu ja että CE-merkintä ja valmistajien laatimat tekniset asiakirjat ovat toimivaltaisten kansallisten viranomaisten saatavilla tarkastuksia varten.

(21)

Jakelijan, joka asettaa kategoriassa ”avoin” käytettäväksi tarkoitetun miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän saataville markkinoilla, olisi noudatettava asianmukaista huolellisuutta varmistaakseen, ettei se tuotetta käsitellessään vaikuta haitallisesti tuotteen vaatimustenmukaisuuteen. Sekä maahantuojien että jakelijoiden odotetaan toimivan sovellettavien vaatimusten suhteen asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen saattaessaan tuotteita markkinoille tai asettaessaan niitä saataville markkinoilla.

(22)

Saattaessaan markkinoille kategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitettuja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä jokaisen maahantuojan olisi ilmoitettava miehittämättömässä ilma-alusjärjestelmässä nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä sekä osoite, josta maahantuojaan saa yhteyden. Olisi säädettävä poikkeuksista tapauksissa, joissa miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän koko ei salli tätä. Näihin kuuluvat tapaukset, joissa maahantuojan olisi avattava pakkaus merkitäkseen nimensä ja osoitteensa miehittämättömään ilma-alusjärjestelmään.

(23)

Jos talouden toimija joko saattaa kategoriassa ”avoin” käytettäväksi tarkoitetun miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa kategoriassa ”avoin” käytettäväksi tarkoitettua miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen, kyseistä toimijaa on pidettävä valmistajana ja siksi sen olisi otettava vastuulleen valmistajalle kuuluvat velvollisuudet.

(24)

Koska jakelijat ja maahantuojat ovat lähellä markkinoita, niiden olisi oltava mukana toimivaltaisten kansallisten viranomaisten markkinavalvontatehtävissä ja oltava valmiita osallistumaan niihin aktiivisesti toimittamalla toimivaltaisille viranomaisille kaikki kategoriassa ”avoin” käytettäväksi tarkoitettua miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää koskevat tarvittavat tiedot.

(25)

Kategoriassa ”avoin” käytettäväksi tarkoitetun miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän jäljitettävyyden varmistaminen koko toimitusketjussa helpottaa markkinavalvonnan yksinkertaistamista ja tehostamista. Tehokas jäljitettävyysjärjestelmä auttaa markkinavalvontaviranomaisia jäljittämään talouden toimijat, jotka ovat asettaneet vaatimustenvastaisia miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä saataville markkinoilla.

(26)

Tässä asetuksessa olisi rajoituttava keskeisten vaatimusten vahvistamiseen. Jotta kategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitettujen miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien vaatimustenmukaisuuden arviointi näiden vaatimusten osalta olisi helpompaa, on tarpeen säätää vaatimuksiin liittyvien yksityiskohtaisten teknisten eritelmien määrittämiseksi vaatimustenmukaisuusolettamasta sellaisten tuotteiden osalta, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (10) mukaisesti vahvistettujen yhdenmukaistettujen standardien mukaisia.

(27)

Kategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitettuihin miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin sovellettavien keskeisten vaatimusten olisi oltava sanamuodoltaan riittävän täsmällisiä, jotta ne voivat luoda oikeudellisesti sitovia velvoitteita. Ne olisi muotoiltava siten, että vaatimustenmukaisuuden arviointi on mahdollista silloinkin, kun yhdenmukaistettuja standardeja ei ole tai kun valmistaja päättää olla soveltamatta yhdenmukaistettua standardia.

(28)

Asetuksessa (EU) N:o 1025/2012 säädetään menettelystä vastalauseiden esittämiseksi yhdenmukaistetuista standardeista silloin, kun nämä standardit eivät kokonaan täytä tämän asetuksen mukaisessa kategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitettuihin miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin sovellettavan yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimuksia. Tätä menettelyä olisi tapauksen mukaan sovellettava standardeihin, joita koskevat viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä sisältäen olettaman siitä, että tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia noudatetaan.

(29)

Jotta talouden toimijoilla olisi mahdollisuus osoittaa ja toimivaltaisilla viranomaisilla mahdollisuus varmistaa, että markkinoilla saataville asetettavat kategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitetut miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät ovat keskeisten vaatimusten mukaisia, on tarpeen säätää vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä. Päätöksessä N:o 768/2008/EY säädetään vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyissä käytettävistä moduuleista, joiden menettelyt vaihtelevat vähiten tiukoista tiukimpiin suhteessa kulloiseenkin riskitasoon ja vaadittuun turvallisuustasoon. Eri alojen välisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja vaatimuksenmukaisuuden arvioinnin tapauskohtaisten variaatioiden välttämiseksi vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt olisi valittava näiden moduulien joukosta.

(30)

Markkinavalvontaviranomaisten ja miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjien olisi saatava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaivattomasti. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi valmistajien olisi varmistettava, että jokaisen kategoriassa ”avoin” käytettäväksi tarkoitetun miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän mukana on joko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös tai internetosoite, jossa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla.

(31)

Jotta varmistetaan tosiasiallinen mahdollisuus saada tietoa markkinavalvontaa varten, kaikkien kategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitettuihin ilma-alusjärjestelmiin sovellettavien unionin säädösten yksilöimiseksi vaadittavien tietojen olisi oltava saatavilla yhdessä ainoassa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Talouden toimijoiden hallinnollisen taakan vähentämiseksi tämän yhden ainoan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen pitäisi voida olla asiakirja, joka koostuu asiaankuuluvista yksittäisistä vaatimustenmukaisuusvakuutuksista.

(32)

Tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittava CE-merkintä on näkyvä seuraus vaatimustenmukaisuuden arvioinnin koko prosessista sen laajassa merkityksessä. CE-merkinnän yleisistä periaatteista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008 (11). Tässä asetuksessa olisi vahvistettava säännöt CE-merkinnän kiinnittämisestä kategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitettuihin miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin.

(33)

Jotkin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitetut miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät edellyttävät vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten osallistumista. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava näistä komissiolle.

(34)

On tarpeen varmistaa, että kategoriassa ”avoin” kaikkialla unionissa käytettäviksi tarkoitettujen miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien vaatimustenmukaisuuden arviointeja tekevien vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten toiminta on kauttaaltaan korkeatasoista ja että kaikki tällaiset laitokset hoitavat tehtävänsä samalla tasolla ja reilun kilpailun edellytysten mukaisesti. Sen vuoksi olisi vahvistettava pakolliset vaatimukset vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksille, jotka haluavat tulla ilmoitetuiksi vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen tarjoamista varten.

(35)

Jos vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos osoittaa, että kategoriassa ”avoin” käytettäväksi tarkoitettu miehittämätön ilma-alusjärjestelmä täyttää yhdenmukaistetuissa standardeissa vahvistetut vaatimukset, sen olisi oletettava täyttävän tässä asetuksessa säädetyt vastaavat vaatimukset.

(36)

Jotta varmistetaan vaatimustenmukaisuuden arvioinnin yhtenäinen laatutaso, on tarpeen vahvistaa myös ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia sekä muita ilmoitettujen laitosten arvioinnissa, ilmoittamisessa ja valvonnassa mukana olevia elimiä koskevat vaatimukset.

(37)

Asetuksessa (EY) N:o 765/2008 vahvistetaan vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten akkreditointia koskevat säännöt, säädetään markkinavalvonnan ja kolmansista maista tuotavien tuotteiden valvonnan puitteista sekä vahvistetaan CE-merkintää koskevat yleiset periaatteet. Tässä asetuksessa käyttöön otettua järjestelmää olisi täydennettävä akkreditointijärjestelmällä, josta säädetään asetuksessa (EY) N:o 765/2008.

(38)

Kansallisten viranomaisten kaikkialla unionissa olisi käytettävä vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten teknisen pätevyyden osoittamiseen asetuksen (EY) N:o 765/2008 säännösten mukaista avointa akkreditointia, jolla varmistetaan tarvittava luottamuksen taso vaatimustenmukaisuustodistusten osalta.

(39)

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset teettävät usein osia vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvistä toimistaan alihankintana tai käyttävät tytäryhtiötä. Kategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitettujen miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien saattaminen unionin markkinoille edellyttää tiettyä suojan tasoa, jonka turvaamiseksi on olennaista, että alihankkijat ja tytäryhtiöt täyttävät samat vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamista koskevat vaatimukset kuin ilmoitetut laitokset. Sen vuoksi on tärkeää, että ilmoitettavien laitosten pätevyyden ja suoritusten arviointi sekä jo ilmoitettujen laitosten valvonta kattaa myös alihankkijoiden ja tytäryhtiöiden toiminnan.

(40)

On tarpeen lisätä ilmoitusmenettelyn tehokkuutta ja avoimuutta ja erityisesti mukauttaa se uusiin tekniikoihin, jotta sähköinen ilmoittaminen olisi mahdollista.

(41)

Koska ilmoitetut laitokset voivat tarjota palvelujaan koko unionin alueella, on tarkoituksenmukaista antaa muille jäsenvaltioille ja komissiolle mahdollisuus esittää vastalauseita ilmoitetun laitoksen osalta. Sen vuoksi on tärkeää säätää ajanjaksosta, jonka aikana voidaan selvittää mahdolliset epäilykset tai huolenaiheet vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten pätevyyden suhteen, ennen kuin ne alkavat toimia ilmoitettuina laitoksina.

(42)

Kilpailukyvyn kannalta on oleellista, että ilmoitetut laitokset soveltavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä aiheuttamatta kohtuutonta hallinnollista taakkaa talouden toimijoille. Samasta syystä ja talouden toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi on myös varmistettava vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen teknisen soveltamisen yhdenmukaisuus. Tämä voidaan saavuttaa parhaiten asianmukaisella koordinoinnilla ja ilmoitettujen laitosten välisellä yhteistyöllä.

(43)

Asianosaisilla olisi oltava oikeus hakea muutosta ilmoitetun laitoksen suorittaman vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tulokseen. On tärkeää varmistaa, että käytettävissä on menettely, jonka avulla ilmoitettujen laitosten tekemiin päätöksiin voidaan hakea muutosta.

(44)

Valmistajien olisi toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet varmistaakseen, että kategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitetut miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät voidaan saattaa markkinoille ainoastaan siinä tapauksessa, etteivät ne asianmukaisesti varastoituina ja aiotun käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettyinä tai kohtuudella ennakoitavissa olevien käyttöolosuhteiden puitteissa vaaranna ihmisten terveyttä tai turvallisuutta. Kategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitetut miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät olisi katsottava tässä asetuksessa vahvistettujen keskeisten vaatimusten vastaisiksi ainoastaan kohtuudella ennakoitavissa olevien käyttöolosuhteiden puitteissa eli silloin, kun tällainen käyttö voisi olla seurausta ihmisten lainmukaisesta ja helposti ennustettavissa olevasta käyttäytymisestä.

(45)

Oikeusvarmuuden varmistamiseksi on tarpeen selventää, että kategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitettuihin miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 765/2008 vahvistettuja sääntöjä, jotka koskevat unionin markkinavalvontaa ja unionin markkinoille tuleville tuotteille tehtäviä tarkastuksia, mukaan lukien säännökset, jotka koskevat tietojen vaihtoa nopean hälytysjärjestelmän (RAPEX) kautta. Tämä asetus ei saisi estää jäsenvaltioita valitsemasta toimivaltaisia viranomaisia, jotka suorittavat kyseiset tehtävät. Olisi säädettävä asianmukaisista siirtymätoimenpiteistä, joilla varmistetaan sujuva siirtyminen tämän asetuksen täytäntöönpanossa.

(46)

Ne miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät, joiden toimintaan liittyy suurimmat riskit, olisi sertifioitava. Tässä asetuksessa olisi sen vuoksi määriteltävä ehdot, joiden täyttyessä miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän suunnittelu, tuotanto ja huolto olisi sertifioitava. Nämä ehdot liittyvät kolmansiin henkilöihin kohdistuvaan suurempaan vahinkoriskiin onnettomuustapauksissa, minkä vuoksi sertifiointia olisi vaadittava henkilöiden kuljettamiseen suunnitelluilta miehittämättömiltä ilma-alusjärjestelmiltä, vaarallisten aineiden kuljettamiseen suunnitelluilta miehittämättömiltä ilma-alusjärjestelmiltä sekä sellaisilta miehittämättömiltä ilma-alusjärjestelmiltä, joiden mikä tahansa mitta ylittää 3 metriä ja jotka on suunniteltu käytettäväksi ihmisjoukkojen yllä. Täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/947 määritellyssä toimintakategoriassa ”erityinen” käytettäviksi tarkoitetuilta miehittämättömiltä ilma-alusjärjestelmiltä olisi myös vaadittava sertifiointia, jos toimivaltaisen viranomaisen riskinarvioinnin jälkeen antamassa toimintaluvassa katsotaan, ettei toimintaan liittyvää riskiä voida riittävästi lieventää ilman miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän sertifiointia.

(47)

Markkinoille saatettujen, toimintakategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitettujen miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien, joissa on luokan tunnistemerkki, olisi soveltuvin osin täytettävä toimintakategorioissa ”erityinen” tai ”sertifioitu” käytettäviksi tarkoitetuille miehittämättömille ilma-alusjärjestelmille asetetut sertifiointivaatimukset, jos niitä käytetään muussa kuin toimintakategorian ”avoin” toiminnassa.

(48)

Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjien, joiden päätoimipaikka on kolmannessa maassa, jotka ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan tai jotka asuvat kolmannessa maassa ja jotka harjoittavat toimintaa miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa, olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan.

(49)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (EASA) asetuksen (EU) 2018/1139 65 artiklan mukaisesti antamaan lausuntoon nro 01/2018 (12).

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

Yleiset säännökset

1 artikla

Kohde

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan vaatimukset sellaisten miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien, joita on tarkoitus käyttää täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/947 määriteltyjen sääntöjen ja edellytysten mukaisesti, sekä etätunnistukseen tarkoitettujen lisälaitteiden suunnittelulle ja valmistukselle. Siinä määritellään myös ne miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien tyypit, joiden suunnittelu, valmistus ja huolto on sertifioitava.

2.   Lisäksi siinä vahvistetaan kategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitettujen miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien ja etätunnistukseen tarkoitettujen lisälaitteiden markkinoilla saataville asettamista ja niiden vapaata liikkuvuutta unionissa koskevat säännöt.

3.   Tässä asetuksessa vahvistetaan myös säännöt, joita sovelletaan kolmansien maiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjiin, kun ne harjoittavat täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 mukaista toimintaa miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tämän asetuksen II lukua sovelletaan seuraaviin tuotteisiin:

a)

sellaiset miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät, yksityisesti rakennettuja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä lukuun ottamatta, jotka on tarkoitettu käytettäviksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 mukaiseen toimintaan miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä kategoriassa ”avoin” sovellettavien sääntöjen ja edellytysten mukaisesti ja joilla on tämän asetuksen liitteessä olevassa 1–5 osassa vahvistettu luokan tunnistemerkki, joka osoittaa, mihin viidestä täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/947 tarkoitettuun miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien luokkaan se kuuluu;

b)

tämän asetuksen liitteessä olevassa 6 osassa säännellyt etätunnistukseen tarkoitetut lisälaitteet.

2.   Tämän asetuksen III lukua sovelletaan miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin, joita käytetään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 mukaiseen toimintaan miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä kategorioissa ”sertifioitu” ja ”erityinen” sovellettavien sääntöjen ja ehtojen mukaisesti.

3.   Tämän asetuksen IV lukua sovelletaan myös miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjiin, joiden päätoimipaikka on kolmannessa maassa, jotka ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan tai jotka asuvat kolmannessa maassa, jos miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää käytetään unionissa.

4.   Tätä asetusta ei sovelleta miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin, jotka on tarkoitettu käytettäviksi yksinomaan sisätiloissa.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’miehittämättömällä ilma-aluksella’ (UA) ilma-alusta, joka toimii tai jonka on tarkoitus toimia itsenäisesti tai jota voidaan kauko-ohjata ilman ilma-aluksessa olevaa ohjaajaa;

2)

’miehittämättömän ilma-aluksen kauko-ohjauslaitteella’ miehittämättömän ilma-aluksen turvallisen käytön edellyttämää välinettä, laitetta, mekanismia, kojetta, lisälaitetta, ohjelmistoa tai tarviketta, joka ei ole osa ja jota ei kuljeteta miehittämättömässä ilma-aluksessa;

3)

’miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä’ (UAS) miehittämätöntä ilma-alusta ja sen kauko-ohjaukseen tarvittavaa laitteistoa;

4)

’miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää tai aikoo käyttää yhtä tai useampaa miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää;

5)

’kategorialla ”avoin’ täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 4 artiklassa määriteltyä miehittämättömien ilma-alusten toimintakategoriaa;

6)

’kategorialla ”erityinen’ täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 5 artiklassa määriteltyä miehittämättömien ilma-alusten toimintakategoriaa;

7)

’kategorialla ”sertifioitu’ täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 6 artiklassa määriteltyä miehittämättömien ilma-alusten toimintakategoriaa;

8)

’unionin yhdenmukaistamislainsäädännöllä’ mitä tahansa unionin lainsäädäntöä, jolla yhdenmukaistetaan tuotteiden markkinoille saattamisen ehtoja;

9)

’akkreditoinnilla’ akkreditointia sellaisena kuin se määritellään asetuksen (EY) N:o 765/2008 2 artiklan 10 kohdassa;

10)

’vaatimustenmukaisuuden arvioinnilla’ prosessia sen osoittamiseksi, täyttyvätkö tuotetta koskevat määritellyt vaatimukset;

11)

’vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella’ elintä, joka suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, kuten kalibrointia, testausta, sertifiointia ja tarkastuksia;

12)

’CE-merkinnällä’ merkintää, jolla valmistaja osoittaa tuotteen olevan merkinnän kiinnittämistä koskevassa unionin yhdenmukaistamislainsäädännössä vahvistettujen sovellettavien vaatimusten mukainen;

13)

’valmistajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa tuotetta ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillään;

14)

’valtuutetulla edustajalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto hoitaa tietyt tehtävät valmistajan puolesta;

15)

’maahantuojalla’ unioniin sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuodun tuotteen unionin markkinoille;

16)

’jakelijalla’ muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa tuotteen saataville markkinoilla;

17)

’talouden toimijoilla’ miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän valmistajaa, valmistajan valtuutettua edustajaa, maahantuojaa ja jakelijaa;

18)

’asettamisella saataville markkinoilla’ tuotteen toimittamista unionin markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten joko maksua vastaan tai veloituksetta;

19)

’markkinoille saattamisella’ tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville unionin markkinoilla;

20)

’yhdenmukaistetulla standardilla’ asetuksen (EU) N:o 1025/2012 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määriteltyä yhdenmukaistettua standardia;

21)

’teknisellä eritelmällä’ asiakirjaa, jossa vahvistetaan tekniset vaatimukset, jotka tuotteen, prosessin tai palvelun on täytettävä;

22)

’yksityisesti rakennetulla miehittämättömällä ilma-alusjärjestelmällä’ miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää, joka on koottu tai valmistettu rakentajan omaan käyttöön, lukuun ottamatta sellaisia miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, jotka on koottu valmistajan markkinoille yhtenä rakennussarjana saattamista osista;

23)

’markkinavalvontaviranomaisella’ jäsenvaltion viranomaista, joka on vastuussa markkinavalvonnan toteuttamisesta kyseisen valtion alueella;

24)

’palautusmenettelyllä’ kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on saada loppukäyttäjien saataville jo asetetut tuotteet takaisin;

25)

’poisvetämisellä’ kaikkia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on estää toimitusketjussa olevan tuotteen asettaminen saataville markkinoilla;

26)

’yhtenäisellä eurooppalaisella ilmatilalla’ ilmatilaa sen alueen yläpuolella, johon perussopimuksia sovelletaan, sekä mitä tahansa muuta ilmatilaa, johon jäsenvaltiot soveltavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 551/2004 (13) sen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

27)

’kauko-ohjaajalla’ luonnollista henkilöä, joka vastaa miehittämättömän ilma-aluksen lennon turvallisesta suorittamisesta käyttämällä sen ohjaimia joko manuaalisesti tai, kun miehittämätön ilma-alus lentää automaattisesti, seuraamalla sen lentosuuntaa pystyen puuttumaan lentosuuntaan ja muuttamaan sitä milloin tahansa;

28)

’suurimmalla sallitulla lentoonlähtömassalla’ (MTOM) sitä valmistajan tai rakentajan määrittelemää miehittämättömän ilma-aluksen suurinta sallittua massaa, hyötykuorma ja polttoaine mukaan luettuina, jolla miehittämätöntä ilma-alusta voidaan käyttää;

29)

’hyötykuormalla’ välinettä, mekanismia, laitetta, osaa, kojetta, lisälaitetta tai tarviketta, mukaan lukien viestintälaitteet, joka on asennettu tai kiinnitetty ilma-alukseen ja jota ei käytetä tai ei ole tarkoitettu käytettäväksi ilma-aluksen toiminnassa tai ohjauksessa lennon aikana ja joka ei ole rungon, moottorin tai potkurin osa;

30)

’seuraa minua -tilalla’ miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän toimintatilaa, jossa miehittämätön ilma-alus seuraa jatkuvasti kauko-ohjaajaa määrätyllä säteellä;

31)

’suoralla etätunnistuksella’ järjestelmää, jolla varmistetaan miehittämättömän ilma-aluksen toimintaa koskevien tietojen paikallinen lähettäminen, mukaan lukien tieto miehittämättömän ilma-aluksen merkinnästä, jotta nämä tiedot voidaan saada ilman fyysistä kontaktia miehittämättömään ilma-alukseen;

32)

’paikkatietoisuudella’ toimintoa, joka jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella havaitsee mahdollisen ilmatilarajoitusten rikkomisen ja varoittaa kauko-ohjaajia siitä, jotta nämä voivat välittömästi toteuttaa tehokkaita toimia rikkomuksen estämiseksi;

33)

’äänitehotasolla LWA ’ A-painotettua äänitehoa desibeleissä suhteessa yhteen pikowattiin sellaisena kuin se määritellään standardissa EN ISO 3744:2010;

34)

’mitatulla äänitehotasolla’ äänitehotasoa sellaisena kuin se on määriteltynä liitteessä olevassa 13 osassa säädettyjen mittausten perusteella; mitatut arvot voidaan määrittää joko yhden ainoan laitetyyppiä edustavan miehittämättömän ilma-aluksen tai useamman miehittämättömän ilma-aluksen keskiarvon perusteella;

35)

’taatulla äänitehotasolla’ äänitehotasoa, joka on määritelty liitteessä olevassa 13 osassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti ja joka kattaa tuotannon vaihtelusta ja mittausmenetelmistä johtuvat epävarmuustekijät ja josta valmistaja tai tämän yhteisöön sijoittautunut valtuutettu edustaja vahvistaa, että käytettyjen ja teknisissä asiakirjoissa mainittujen teknisten mittauslaitteiden mukaan se ei ylity;

36)

’leijunnalla’ pysymistä paikoillaan ilmassa;

37)

’ihmisjoukoilla’ kokoontumisia, joissa ihmisten on vaikea väistää paikalla olevan tiiviin ihmisjoukon vuoksi.

II LUKU

Kategoriassa ”avoin” käytettäviksi tarkoitetut miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät ja etätunnistukseen tarkoitetut lisälaitteet

1 JAKSO

Tuotevaatimukset

4 artikla

Vaatimukset

1.   Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden on täytettävä liitteessä olevassa 1–6 osassa vahvistetut vaatimukset.

2.   Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien, jotka eivät ole direktiivissä 2009/48/EY tarkoitettuja leluja, on täytettävä direktiivissä 2006/42/EY vahvistetut asiaankuuluvat terveys- ja turvallisuusvaatimukset ainoastaan suhteessa muihin kuin miehittämättömän ilma-aluksen lennon turvallisuuteen liittyviin riskeihin.

3.   Sellaisten tuotteiden ohjelmistopäivitykset, jotka on jo asetettu saataville markkinoilla, voidaan tehdä vain, jos päivitykset eivät vaikuta tuotteen vaatimustenmukaisuuteen.

5 artikla

Tuotteiden asettaminen saataville markkinoilla ja niiden vapaa liikkuvuus

1.   Tuotteita saa asettaa saataville markkinoilla ainoastaan, jos ne täyttävät tämän luvun vaatimukset eivätkä vaaranna ihmisten, eläinten tai omaisuuden terveyttä tai turvallisuutta.

2.   Jäsenvaltiot eivät saa tämän luvun soveltamisalaan kuuluvien seikkojen osalta kieltää, rajoittaa tai estää sellaisten tuotteiden asettamista saataville markkinoilla, jotka ovat tämän luvun mukaisia.

2 JAKSO

Talouden toimijoiden velvollisuudet

6 artikla

Valmistajan velvollisuudet

1.   Saattaessaan tuotettaan markkinoille valmistajan on varmistettava, että tuote on suunniteltu ja valmistettu liitteessä olevassa 1–6 osassa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

2.   Valmistajan on laadittava 17 artiklassa säädetyt tekniset asiakirjat ja suoritettava 13 artiklassa tarkoitettu asiaankuuluva vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely tai teetettävä se alihankintana.

Kun tuotteen vaatimustenmukaisuus liitteessä olevassa 1–6 osassa vahvistettujen vaatimusten suhteen on osoitettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyllä, valmistajan on laadittava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja kiinnitettävä CE-merkintä.

3.   Valmistajan on säilytettävä tekniset asiakirjat ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille.

4.   Valmistajan on varmistettava, että käytössä on menettelyt, joilla varmistetaan, että sarjatuotannossa noudatetaan tämän luvun vaatimuksia. Muutokset tuotteen suunnittelussa, ominaisuuksissa tai ohjelmistoissa ja muutokset yhdenmukaistetuissa standardeissa tai teknisissä eritelmissä, joihin nähden tuotteen vaatimustenmukaisuus ilmoitetaan, on otettava asianmukaisesti huomioon.

Silloin, kun se katsotaan tuotteeseen liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, valmistajan on kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi suoritettava näytteisiin perustuvia testejä kaupan pidetyille tuotteille ja tutkittava valitukset, vaatimustenvastaiset tuotteet ja tuotteiden poisvetämiset ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.

5.   Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien valmistajan on varmistettava, että miehittämättömässä ilma-aluksessa on päätöksessä 768/2008/EY tarkoitettu tyyppinumero ja yksilöllinen sarjanumero, jonka avulla se voidaan tunnistaa, ja että se täyttää tarvittaessa liitteessä olevassa 2–4 osassa määritellyt vaatimukset. Etätunnistukseen tarkoitettujen lisälaitteiden valmistajan on varmistettava, että etätunnistukseen tarkoitetussa lisälaitteessa on tyyppinumero ja yksilöllinen sarjanumero niiden tunnistamista varten ja että ne täyttävät liitteessä olevassa 6 osassa määritellyt vaatimukset. Valmistajan on molemmissa tapauksissa varmistettava, että yksilöllinen sarjanumero kiinnitetään myös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen tai 14 artiklassa tarkoitettuun yksinkertaistettuun EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen.

6.   Valmistajan on ilmoitettava tuotteessa nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä, verkkosivustonsa osoite ja postiosoitteensa, josta siihen saa yhteyden, tai, mikäli se ei ole mahdollista, tuotteen pakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Osoitetiedoissa on ilmoitettava yksi ainoa paikka, jossa valmistajaan saa yhteyden. Yhteystiedot on annettava loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä kielellä.

7.   Valmistajan on varmistettava, että tuotteen mukana ovat liitteessä olevassa 1–6 kohdassa vaaditut käyttöopas ja tiedote kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määrittämällä kielellä. Käyttöoppaan ja tiedotteen sekä merkintöjen on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helppolukuisia.

8.   Valmistajan on varmistettava, että jokaisen tuotteen mukana on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös tai yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Jos toimitetaan yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, sen on sisällettävä täsmällinen internetosoite, josta täysimittaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on saatavissa.

9.   Valmistajan, joka katsoo tai jolla on syytä uskoa, että tuotteet, jotka se on saattanut markkinoille, eivät ole tämän luvun mukaisia, on toteutettava välittömästi tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisten tuotteiden saattamiseksi vaatimusten mukaisiksi, niiden poisvetämiseksi tai niitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Jos tuote aiheuttaa riskin, valmistajan on välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille kansallisille viranomaisille, joissa se on asettanut tuotteen saataville markkinoilla, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta sekä toteutetuista korjaavista toimenpiteistä ja niiden tuloksista.

10.   Valmistajan on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle tämän helposti ymmärtämällä kielellä painetussa tai sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että tuote on tämän luvun mukainen. Valmistajan on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä mahdollisissa toimissa, joilla pyritään poistamaan sen markkinoille saattaman tuotteen aiheuttamat riskit.

7 artikla

Valtuutetut edustajat

1.   Valmistaja voi nimittää valtuutetun edustajan kirjallisella toimeksiannolla.

Edellä 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt velvollisuudet ja 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen laatimisvelvollisuus eivät saa kuulua valtuutetun edustajan toimeksiantoon.

2.   Valtuutetun edustajan on suoritettava valmistajalta saadussa toimeksiannossa eritellyt tehtävät. Toimeksiannon mukaan valtuutetun edustajan on ainakin voitava

a)

pitää EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat kansallisten markkinavalvontaviranomaisten saatavilla 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille;

b)

antaa markkinavalvonta- tai rajavalvontaviranomaisen perustellusta pyynnöstä kyseiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi;

c)

tehdä yhteistyötä markkinavalvonta- tai rajavalvontaviranomaisten kanssa niiden pyynnöstä toimissa, joilla pyritään poistamaan valtuutetun edustajan toimeksiannon piiriin kuuluvien tuotteiden vaatimustenvastaisuus tai sen aiheuttamat turvallisuusriskit.

8 artikla

Maahantuojan velvollisuudet

1.   Maahantuoja saa saattaa unionin markkinoille ainoastaan tämän luvun vaatimusten mukaisia tuotteita.

2.   Ennen tuotteen saattamista unionin markkinoille maahantuojan on varmistettava, että

a)

valmistaja on suorittanut 13 artiklassa tarkoitetun asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn;

b)

valmistaja on laatinut 17 artiklassa tarkoitetut tekniset asiakirjat;

c)

tuotteessa on CE-merkintä ja, jos sitä vaaditaan, miehittämättömän ilma-aluksen luokan tunnistemerkki ja ilmoitus äänitehotasosta;

d)

tuotteen mukana on 6 artiklan 7 ja 8 kohdassa tarkoitetut asiakirjat;

e)

valmistaja on noudattanut 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia.

Jos maahantuoja katsoo tai sillä on syytä uskoa, ettei tuote ole liitteessä olevassa 1–6 kohdassa vahvistettujen vaatimusten mukainen, maahantuoja ei saa saattaa tuotetta markkinoille ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Jos tuote aiheuttaa riskin kuluttajien ja kolmansien osapuolten terveydelle ja turvallisuudelle, maahantuojan on lisäksi ilmoitettava tästä valmistajalle ja toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

3.   Maahantuojan on ilmoitettava tuotteessa nimensä, rekisteröity tuotenimensä tai rekisteröity tavaramerkkinsä, verkkosivustonsa osoite ja postiosoitteensa, josta siihen saa yhteyden, tai, mikäli se ei ole mahdollista, tuotteen pakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavassa asiakirjassa. Yhteystiedot on annettava loppukäyttäjien ja markkinavalvontaviranomaisten helposti ymmärtämällä kielellä.

4.   Maahantuojan on varmistettava, että tuotteen mukana on liitteessä olevassa 1–6 kohdassa vaaditut käyttöopas ja tiedote kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määrittämällä kielellä. Käyttöoppaan ja tiedotteen sekä merkintöjen on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helppolukuisia.

5.   Maahantuojan on varmistettava, että sinä aikana, jona tuote on sen vastuulla, tuotteen varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten suhteen.

6.   Silloin, kun se katsotaan tuotteeseen liittyvien riskien kannalta tarkoituksenmukaiseksi, maahantuojan on loppukäyttäjien ja kolmansien osapuolten terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi suoritettava näytteisiin perustuvia testejä markkinoilla saataville asetetuille tuotteille ja tutkittava valitukset, tuotteiden vaatimustenvastaisuudet ja tuotteiden poisvetämiset ja tarvittaessa pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta.

7.   Maahantuojan, joka katsoo tai jolla on syytä uskoa, että tuote, jonka se on saattanut markkinoille, ei ole sovellettavan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen, on viipymättä ryhdyttävä tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin kyseisen tuotteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poisvetämiseksi tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Jos tuote aiheuttaa riskin, maahantuojan on lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisille, joissa se on asettanut tuotteen saataville markkinoilla, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

8.   Maahantuojan on 10 vuoden ajan sen jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille, pidettävä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen jäljennös markkinavalvontaviranomaisten saatavilla ja varmistettava, että tekniset asiakirjat voidaan antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten saataville.

9.   Maahantuojan on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle paperiversiona tai sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, kielellä, jota kyseinen viranomainen helposti ymmärtää. Maahantuojan on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä mahdollisissa toimissa, joilla pyritään poistamaan sen markkinoille saattaman tuotteen aiheuttamat riskit.

9 artikla

Jakelijan velvollisuudet

1.   Kun jakelija asettaa tuotteen saataville unionin markkinoilla, sen on toimittava asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen tässä luvussa vahvistettujen vaatimusten suhteen.

2.   Jakelijan on ennen tuotteen asettamista saataville markkinoilla tarkastettava, että tuotteessa on CE-merkintä ja tarvittaessa miehittämättömän ilma-aluksen luokan tunnistemerkki sekä ilmoitus äänitehotasosta, että sen mukana on 6 artiklan 7 ja 8 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja että valmistaja ja maahantuoja ovat noudattaneet 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa sekä 8 artiklan 3 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia.

Jakelijan on varmistettava, että tuotteen mukana on liitteessä olevassa 1–6 kohdassa vaaditut käyttöopas ja tiedote kuluttajien ja muiden loppukäyttäjien helposti ymmärtämällä, kyseisen jäsenvaltion määrittämällä kielellä. Käyttöoppaan ja tiedotteen sekä merkintöjen on oltava selkeitä, ymmärrettäviä ja helppolukuisia.

Jos jakelija katsoo tai hänellä on syytä uskoa, ettei tuote ole 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukainen, se ei saa asettaa tuotetta saataville markkinoilla ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Jos tuotteeseen liittyy riski, jakelijan on lisäksi ilmoitettava siitä valmistajalle tai maahantuojalle ja toimivaltaiselle markkinavalvontaviranomaisille.

3.   Jakelijan on varmistettava, että sinä aikana, jona tuote on sen vastuulla, tuotteen varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna sen vaatimustenmukaisuutta 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten suhteen.

4.   Jakelijan, joka katsoo tai jolla on syytä uskoa, että tuote, jonka se on asettanut saataville markkinoilla, ei ole asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen, on varmistettava tarvittavien korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen kyseisen tuotteen saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai sen poisvetämiseksi tai palautusmenettelyn järjestämiseksi, jos se on tarpeen. Jos tuote aiheuttaa riskin, jakelijan on lisäksi välittömästi tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisille, joissa se on asettanut tuotteen saataville markkinoilla, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

5.   Jakelijan on toimivaltaisen kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä annettava kyseiselle viranomaiselle painetussa tai sähköisessä muodossa kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Jakelijan on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla pyritään poistamaan sen markkinoilla saataville asettaman tuotteen aiheuttamat riskit.

10 artikla

Tapaukset, joissa valmistajien velvollisuuksia sovelletaan maahantuojiin ja jakelijoihin

Maahantuojaa tai jakelijaa on pidettävä tämän luvun soveltamiseksi valmistajana, ja sitä koskevat valmistajaa 6 artiklan mukaan koskevat velvollisuudet silloin, kun se saattaa tuotteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa markkinoille jo saatettua tuotetta tavalla, joka voi vaikuttaa tämän luvun vaatimusten täyttymiseen.

11 artikla

Talouden toimijoiden tunnistetiedot

1.   Talouden toimijan on pyynnöstä esitettävä markkinavalvontaviranomaisille tunnistetiedot talouden toimijoista,

a)

jotka ovat toimittaneet sille tuotteen;

b)

joille se on toimittanut tuotteen.

2.   Talouden toimijan on kyettävä esittämään 1 kohdassa tarkoitetut tiedot

a)

10 vuoden ajan sen jälkeen, kun tuote on toimitettu sille;

b)

10 vuoden ajan sen jälkeen, kun se on toimittanut tuotteen.

3 JAKSO

Tuotteen vaatimustenmukaisuus

12 artikla

Vaatimustenmukaisuusolettama

Tuotteen, joka on sellaisten yhdenmukaistettujen standardien tai niiden osien mukainen, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, oletetaan olevan näiden standardien tai niiden osien kattamien, liitteessä olevassa 1–6 osassa vahvistettujen vaatimusten mukainen.

13 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt

1.   Valmistajan on suoritettava tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointi käyttäen yhtä seuraavista menettelyistä sen toteamiseksi, täyttääkö tuote liitteessä olevassa 1–6 osassa vahvistetut vaatimukset. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa on otettava huomioon kaikki aiotut ja ennakoitavissa olevat käyttöolosuhteet.

2.   Vaatimustenmukaisuuden arviointia varten käytettävissä olevat menettelyt ovat seuraavat:

a)

liitteessä olevassa 7 osassa vahvistettu sisäinen tuotannonvalvonta arvioitaessa, onko tuote liitteessä olevassa 1, 5 tai 6 osassa vahvistettujen vaatimusten mukainen, sillä edellytyksellä, että valmistaja on noudattanut yhdenmukaistettuja standardeja, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, kaikkien niiden vaatimusten osalta, joille tällaiset standardit ovat olemassa;

b)

EU-tyyppitarkastus ja sen jälkeen liitteessä olevassa 8 osassa säännelty sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuustarkastus;

c)

liitteessä olevassa 9 osassa säänneltyyn täydelliseen laadunvarmistukseen perustuva vaatimustenmukaisuus, lukuun ottamatta sellaisen tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointia, joka on direktiivissä 2009/48/EY tarkoitettu lelu.

14 artikla

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

1.   Edellä 6 artiklan 8 kohdassa tarkoitetussa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava, että tuotteen on osoitettu olevan liitteessä olevassa 1–6 osassa vahvistettujen vaatimusten mukainen, ja miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien osalta ilmoitettava sen luokka.

2.   EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on noudatettava rakenteeltaan liitteessä olevassa 11 osassa vahvistettua mallia, sen on sisällettävä kyseisessä osassa vahvistetut tekijät ja se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se on käännettävä sen jäsenvaltion vaatimille kielille, jonka markkinoille tuote saatetaan tai jonka markkinoilla se asetetaan saataville.

3.   Edellä 6 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun yksinkertaistetun EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on sisällettävä liitteessä olevassa 12 osassa vahvistetut tekijät, ja se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Se on käännettävä sen jäsenvaltion vaatimille kielille, jossa tuote saatetaan markkinoille tai asetetaan saataville markkinoilla. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on oltava saatavilla yksinkertaistetussa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa tarkoitetun internetosoitteen kautta sen jäsenvaltion vaatimilla kielillä, jonka markkinoille tuote saatetaan tai jonka markkinoilla se asetetaan saataville.

4.   Jos tuotteeseen sovelletaan useampia unionin säädöksiä, joissa edellytetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien kyseisten unionin säädösten osalta laaditaan yksi ainoa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tässä vakuutuksessa on mainittava kyseisten unionin säädösten tunnistetiedot, niiden julkaisuviitteet mukaan luettuina.

5.   Laatimalla EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valmistaja ottaa vastuun siitä, että tuote on tässä luvussa vahvistettujen vaatimusten mukainen.

15 artikla

CE-merkintää koskevat yleiset periaatteet

CE-merkintää koskevat asetuksen (EY) N:o 765/2008 30 artiklassa säädetyt yleiset periaatteet.

16 artikla

CE-merkinnän kiinnittämistä koskevat säännöt ja edellytykset, ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän luokan tunnistemerkki ja äänitehotason ilmoittaminen

1.   CE-merkintä on kiinnitettävä tuotteeseen tai siihen kiinnitettyyn arvokilpeen näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Jos tämä ei laitteen koon vuoksi ole mahdollista tai perusteltua, se on kiinnitettävä pakkaukseen.

2.   Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän tunnistemerkki on kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi miehittämättömään ilma-alukseen ja sen pakkaukseen, ja sen on oltava korkeudeltaan vähintään 5 mm. Tuotteeseen ei saa kiinnittää merkintöjä, merkkejä tai kirjoituksia, jotka voivat johtaa kolmansia osapuolia harhaan luokan tunnistemerkin tarkoituksen tai esitystavan suhteen.

3.   Liitteessä olevassa 14 osassa säädetty ilmoitus äänitehotasosta, jos se vaaditaan, on kiinnitettävä näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi miehittämättömään ilma-alukseen, paitsi jos tämä ei tuotteen koon vuoksi ole mahdollista tai perusteltua, ja pakkaukseen.

4.   CE-merkintä ja tapauksen mukaan ilmoitus äänitehotasosta ja miehittämättömän ilma-aluksen luokan tunnistemerkki on kiinnitettävä ennen tuotteen markkinoille saattamista.

5.   CE-merkinnän jälkeen on merkittävä sen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, jossa liitteessä olevassa 9 osassa vahvistettu vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on suoritettu.

Ilmoitetun laitoksen tunnusnumeron kiinnittää ilmoitettu laitos itse tai sen ohjeiden mukaisesti valmistaja tai valmistajan valtuutettu edustaja.

6.   Jäsenvaltioiden on nykyisiä mekanismeja hyödyntämällä varmistettava CE-merkintäjärjestelmän moitteeton käyttö ja toteutettava tarkoituksenmukaisia toimia, jos tätä merkintää käytetään sääntöjen vastaisesti.

17 artikla

Tekniset asiakirjat

1.   Teknisten asiakirjojen on sisällettävä kaikki asiaankuuluvat tiedot sekä yksityiskohtaiset tiedot siitä, millä tavoin valmistaja on varmistanut, että tuote on liitteessä olevassa 1–6 osassa vahvistettujen vaatimusten mukainen. Siinä on oltava ainakin liitteessä olevassa 10 osassa vaaditut tiedot.

2.   Tekniset asiakirjat on laadittava ennen tuotteen saattamista markkinoille ja pidettävä jatkuvasti ajan tasalla.

3.   EY-tyyppitarkastusmenettelyyn liittyvät tekniset asiakirjat ja kirjeenvaihto tai valmistajan laatujärjestelmän arviointi on laadittava sen jäsenvaltion virallisella kielellä, johon ilmoitettu laitos on sijoittautunut, tai muulla laitoksen hyväksymällä kielellä.

4.   Jos tekniset asiakirjat eivät ole tämän artiklan 1, 2 tai 3 kohdan mukaisia, markkinavalvontaviranomainen voi pyytää valmistajaa tai maahantuojaa teettämään tietyn ajan kuluessa markkinavalvontaviranomaisen hyväksymällä laitoksella testin valmistajan tai maahantuojan kustannuksella todentaakseen, että tuote on siihen sovellettavien liitteen 1–6 osassa vahvistettujen vaatimusten mukainen.

4 JAKSO

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ilmoittaminen

18 artikla

Ilmoittaminen

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille laitokset, joille on annettu lupa suorittaa kolmantena osapuolena tämän luvun mukaisia vaatimustenmukaisuuden arviointitehtäviä.

19 artikla

Ilmoittamisesta vastaavat viranomaiset

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä ilmoittamisesta vastaava viranomainen, joka on vastuussa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten arviointiin ja ilmoittamiseen sekä ilmoitettujen laitosten valvontaan liittyvien tarvittavien menettelyjen laadinnasta ja toteutuksesta, mukaan luettuna 24 artiklan säännösten noudattaminen.

2.   Jäsenvaltiot voivat päättää, että 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin ja valvonnan suorittaa asetuksessa (EY) N:o 765/2008 tarkoitettu kansallinen akkreditointielin.

3.   Jos ilmoittamisesta vastaava viranomainen delegoi tai antaa muulla tavoin tehtäväksi 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin, ilmoittamisen tai valvonnan elimelle, joka ei ole valtiollinen yksikkö, kyseisen elimen on oltava oikeushenkilö ja sen on noudatettava soveltuvin osin 20 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia. Lisäksi tällaisella elimellä on oltava järjestelyt toiminnastaan syntyvien vastuiden kattamiseksi.

4.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on otettava täysi vastuu tehtävistä, joita 3 kohdassa tarkoitettu laitos hoitaa.

20 artikla

Ilmoittamisesta vastaavia viranomaisia koskevat vaatimukset

1.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

se on sillä tavoin perustettu, ettei synny eturistiriitaa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten kanssa;

b)

sen organisaatio ja toiminta turvaa sen toiminnan objektiivisuuden ja puolueettomuuden;

c)

se on organisaatioltaan sellainen, että kunkin päätöksen, joka koskee vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ilmoittamista, tekevät eri toimivaltaiset henkilöt kuin ne, jotka suorittivat arvioinnin;

d)

se ei tarjoa eikä suorita mitään toimintoja, joita vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset suorittavat, eikä konsultointipalveluja kaupallisin tai kilpailullisin perustein;

e)

se turvaa saamiensa tietojen luottamuksellisuuden;

f)

sillä on käytössään riittävä määrä pätevää henkilöstöä tehtäviensä asianmukaista hoitamista varten.

21 artikla

Ilmoittamisesta vastaavien viranomaisten tiedotusvelvollisuus

1.   Jäsenvaltioiden on tiedotettava komissiolle menettelyistään, jotka koskevat vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten arviointia ja ilmoittamista sekä ilmoitettujen laitosten valvontaa, sekä mahdollisista muutoksista näihin tietoihin.

2.   Komissio asettaa nämä tiedot julkisesti saataville.

22 artikla

Ilmoitettuja laitoksia koskevat vaatimukset

1.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on ilmoittamista varten täytettävä 2–11 kohdassa säädetyt vaatimukset.

2.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on oltava perustettu jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja sen on oltava oikeushenkilö.

3.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on oltava arvioimastaan organisaatiosta riippumaton kolmas osapuoli.

Laitosta, joka kuuluu yrittäjäjärjestöön tai ammattialajärjestöön, joka edustaa yrityksiä, jotka ovat osallisina laitoksen arvioiman tuotteen suunnittelussa, valmistuksessa, toimittamisessa, asentamisessa, käytössä tai huollossa, voidaan pitää tällaisena laitoksena sillä ehdolla, että osoitetaan sen riippumattomuus ja välttyminen eturistiriidoilta.

4.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, sen ylin johto ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät saa olla arvioimansa tuotteen suunnittelija, valmistaja, toimittaja, asentaja, ostaja, omistaja, käyttäjä tai huoltaja eivätkä minkään tällaisen osapuolen edustaja. Tämä ei sulje pois sellaisen arvioidun tuotteen käyttöä, joka on vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen toimien kannalta tarpeellinen, tai tällaisen tuotteen käyttöä henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos, sen ylin johto ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö eivät saa olla suoranaisesti mukana tuotteen suunnittelussa, valmistuksessa tai rakentamisessa, kaupan pitämisessä, asentamisessa, käytössä tai huoltamisessa eivätkä edustaa näissä toiminnoissa mukana olevia osapuolia. Ne eivät saa osallistua mihinkään toimintaan, joka voi olla ristiriidassa niiden suorittaman arvioinnin riippumattomuuden kanssa tai vaarantaa niiden luotettavuuden siltä osin kuin on kyse vaatimuksenmukaisuuden arviointitoimista, joita varten ne on ilmoitettu. Tämä koskee erityisesti konsultointipalveluja.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on varmistettava, etteivät niiden tytäryhtiöiden tai alihankkijoiden toimet vaikuta niiden suorittamien vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien luottamuksellisuuteen, objektiivisuuteen tai puolueettomuuteen.

5.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten ja niiden henkilöstön on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet moitteetonta ammattietiikkaa ja kyseisellä erityisalalla vaadittavaa teknistä pätevyyttä osoittaen, eikä arviointilaitoksiin ja niiden henkilöstöön saa kohdistua mitään sellaista painostusta tai johdattelua – etenkään taloudellista painostusta tai johdattelua – joka saattaisi vaikuttaa arviointilaitosten ja niiden henkilöstön harkintaan tai vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien tuloksiin, erityisesti sellaisten henkilöiden tai henkilöryhmien osalta, joille näiden toimien tuloksilla on merkitystä.

6.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on kyettävä suorittamaan kaikki vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävät, jotka tällaiselle laitokselle osoitetaan liitteessä olevassa 8 tai 9 osassa ja joita varten se on ilmoitettu, siitä riippumatta, suorittaako vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos kyseiset tehtävät itse vai suoritetaanko ne sen puolesta ja sen vastuulla.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on kaikissa tapauksissa ja kunkin sellaisen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn ja tuotetyypin tai -luokan osalta, jota varten se on ilmoitettu, oltava käytössään

a)

tarvittava henkilöstö, jolla on tekninen tietämys sekä riittävä ja soveltuva kokemus vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamiseksi;

b)

tarvittavat kuvaukset menettelyistä, joiden mukaisesti vaatimustenmukaisuuden arviointi suoritetaan, siten, että varmistetaan näiden menettelyjen avoimuus ja toistettavuus; asianmukaiset toimintatavat ja menettelyt, joissa erotetaan toisistaan ilmoitettuna laitoksena suoritettavat tehtävät ja muu toiminta;

c)

menettelyt, joiden mukaisesti se hoitaa tehtäviään siten, että yrityksen koko, toimiala ja rakenne, tuotteessa käytettävän teknologian suhteellinen monimutkaisuus sekä tuotannon luonne massa- tai sarjatuotantona otetaan asianmukaisesti huomioon.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella on oltava käytössään tarvittavat keinot niiden teknisten ja hallinnollisten tehtävien suorittamiseen, joita vaatimustenmukaisuuden arvioinnin asianmukainen hoitaminen edellyttää, ja sillä on oltava käytettävissään kaikki tarvittavat laitteet tai välineet.

7.   Vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavalla henkilöstöllä on oltava

a)

vankka tekninen ja ammatillinen koulutus, joka kattaa kaikki ne vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, joita varten vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos on ilmoitettu;

b)

riittävät tiedot suoritettavia arviointeja koskevista vaatimuksista ja riittävät valtuudet tällaisten arviointien suorittamiseen;

c)

asianmukaiset tiedot ja ymmärrys vaatimuksista, sovellettavista yhdenmukaistetuista standardeista sekä asiaan liittyvistä unionin yhdenmukaistamislainsäädännön säännöksistä;

d)

kyky laatia EU-tyyppitarkastustodistuksia tai laatujärjestelmien hyväksyntöjä, asiakirjoja ja selostuksia, joilla osoitetaan, että arvioinnit on suoritettu.

8.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten, niiden ylimmän johdon ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavan henkilöstön puolueettomuus on taattava.

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen ylimmän johdon ja vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaavan henkilöstön palkka ei saa olla riippuvainen suoritettujen arviointien määrästä eikä arviointien tuloksista.

9.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on otettava vastuuvakuutus, jollei tällainen vastuu kuulu jäsenvaltiolle kansallisen lainsäädännön perusteella tai jollei jäsenvaltio itse ole välittömästi vastuussa vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

10.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se saa suorittaessaan liitteessä olevan 8 ja 9 osan tai niiden täytäntöön panemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön säännösten mukaisia tehtäviään, paitsi sen jäsenvaltion toimivaltaisiin viranomaisiin nähden, jossa laitosten toimet suoritetaan. Omistusoikeudet on suojattava.

11.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on osallistuttava asiaankuuluviin standardointitoimiin, miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin ja taajuussuunnitteluun liittyviin sääntelytoimiin ja unionin yhdenmukaistamislainsäädännön nojalla perustetun ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän toimiin tai varmistettava, että niiden vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävien suorittamisesta vastaava henkilöstö saa niistä tiedon, ja sovellettava yleisinä ohjeina kyseisen ryhmän työn tuloksena saatuja hallinnollisia päätöksiä ja asiakirjoja.

23 artikla

Ilmoitettujen laitosten vaatimustenmukaisuusolettama

Jos vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos osoittaa olevansa sellaisissa asiaankuuluvissa yhdenmukaistetuissa standardeissa tai niiden osissa vahvistettujen vaatimusten mukainen, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sen oletetaan täyttävän 22 artiklassa säädetyt vaatimukset, mikäli sovellettavat yhdenmukaistetut standardit kattavat nämä vaatimukset.

24 artikla

Ilmoitettujen laitosten tytäryhtiöt ja alihankinta

1.   Jos ilmoitettu laitos antaa tietyt vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät tehtävät alihankintaan tai käyttää tytäryhtiötä, sen on varmistettava, että alihankkija tai tytäryhtiö täyttää 22 artiklassa säädetyt vaatimukset, ja tiedotettava asiasta ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle.

2.   Ilmoitettujen laitosten on otettava täysi vastuu alihankkijoiden tai tytäryhtiöiden suorittamista tehtävistä riippumatta siitä, mihin nämä ovat sijoittautuneet.

3.   Toimia voidaan antaa alihankintaan tai teettää tytäryhtiöllä ainoastaan, jos siitä on sovittu asiakkaan kanssa.

4.   Ilmoitettujen laitosten on pidettävä ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen saatavilla asiakirjat, jotka koskevat alihankkijan tai tytäryhtiön pätevyyden arviointia sekä niiden liitteessä olevan 8 ja 9 osan mukaista työtä.

25 artikla

Ilmoittamista koskeva hakemus

1.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksen on toimitettava ilmoittamista koskeva hakemus sen jäsenvaltion ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle, johon se on sijoittautunut.

2.   Ilmoittamista koskevaan hakemukseen on liitettävä kuvaus vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulista tai -moduuleista ja tuotteesta, jonka osalta laitos katsoo olevansa pätevä, sekä kansallisen akkreditointielimen antama akkreditointitodistus, jossa todistetaan, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos täyttää 22 artiklassa säädetyt vaatimukset.

26 artikla

Ilmoitusmenettely

1.   Ilmoittamisesta vastaavat viranomaiset voivat ilmoittaa ainoastaan sellaiset vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset, jotka ovat täyttäneet 22 artiklassa säädetyt vaatimukset.

2.   Niiden on ilmoitettava vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset komissiolle ja muille jäsenvaltioille käyttäen komission kehittämää ja hallinnoimaa sähköistä ilmoitusvälinettä.

3.   Ilmoituksen on sisällettävä täydelliset tiedot vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulista tai -moduuleista ja asianomaisesta tuotteesta sekä asiaankuuluva todistus pätevyydestä.

4.   Laitos voi ryhtyä suorittamaan ilmoitetun laitoksen tehtäviä ainoastaan siinä tapauksessa, että komissio ja muut jäsenvaltiot eivät ole esittäneet vastalauseita kahden viikon kuluessa laitoksen ilmoittamisesta.

5.   Ainoastaan tällaista laitosta pidetään tässä luvussa tarkoitettuna ilmoitettuna laitoksena.

6.   Ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille myöhemmistä asian kannalta merkityksellisistä muutoksista kyseiseen ilmoitukseen.

27 artikla

Ilmoitettujen laitosten tunnusnumerot ja luettelot

1.   Komissio antaa ilmoitetulle laitokselle tunnusnumeron.

2.   Se antaa laitokselle yhden ainoan tunnusnumeron myös silloin, kun laitos ilmoitetaan usean unionin säädöksen nojalla.

3.   Komissio julkaisee tämän asetuksen mukaisesti ilmoitettujen laitosten luettelon, joka sisältää laitoksille annetut tunnusnumerot ja toimet, joita varten ne on ilmoitettu.

Komissio huolehtii luettelon pitämisestä ajan tasalla.

28 artikla

Ilmoituksiin tehtävät muutokset

1.   Jos ilmoittamisesta vastaava viranomainen on todennut tai saanut tietää, ettei ilmoitettu laitos enää täytä 22 artiklassa säädettyjä vaatimuksia tai että se laiminlyö velvollisuuksiaan, ilmoittamisesta vastaavan viranomaisen on tarpeen mukaan rajoitettava ilmoitusta tai peruutettava se toistaiseksi tai kokonaan, riippuen vaatimusten täyttämättä jättämisen tai velvollisuuksien laiminlyönnin vakavuudesta. Sen on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

2.   Jos ilmoitusta rajoitetaan tai se peruutetaan toistaiseksi tai kokonaan tai jos ilmoitettu laitos on lopettanut toimintansa, ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisen laitoksen asiakirja-aineistot joko käsittelee toinen ilmoitettu laitos tai ne pidetään ilmoittamisesta ja markkinavalvonnasta vastaavien viranomaisten saatavilla näiden pyynnöstä.

29 artikla

Ilmoitettujen laitosten pätevyyden riitauttaminen

1.   Komissio tutkii kaikki tapaukset, joissa se epäilee tai sen tietoon saatetaan epäilys ilmoitetun laitoksen pätevyydestä tai siitä, täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen sille asetetut vaatimukset ja velvollisuudet.

2.   Ilmoituksen tehneen jäsenvaltion on toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki tiedot, jotka liittyvät ilmoituksen perusteisiin tai asianomaisen ilmoitetun laitoksen pätevyyden ylläpitoon.

3.   Komissio varmistaa, että kaikkia sen tutkimusten yhteydessä saatuja arkaluontoisia tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

4.   Jos komissio toteaa, että ilmoitettu laitos ei täytä tai ei enää täytä sen ilmoittamiselle vahvistettuja vaatimuksia, se ilmoittaa asiasta ilmoituksen tehneelle jäsenvaltiolle ja pyytää sitä ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin, mukaan luettuna ilmoituksen poistaminen tarvittaessa.

30 artikla

Ilmoitettujen laitosten toimintaan liittyvät velvollisuudet

1.   Ilmoitettujen laitosten on suoritettava vaatimustenmukaisuuden arvioinnit niiden vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen mukaisesti, joista säädetään liitteessä olevassa 8 ja 9 osassa.

2.   Vaatimustenmukaisuuden arvioinnit on suoritettava oikeasuhteisesti siten, ettei talouden toimijoille aiheuteta tarpeetonta taakkaa. Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten on tehtäviään hoitaessaan otettava asianmukaisesti huomioon yrityksen koko, toimiala ja rakenne, tuotteen monimutkaisuus sekä tuotannon luonne massa- tai sarjatuotantona.

Näin tehdessään niiden on kuitenkin noudatettava sellaista tarkkuutta ja suojelun tasoa, jota edellytetään, jotta miehittämättömän ilma-aluksen tai miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän voidaan katsoa olevan tämän luvun mukainen.

3.   Jos ilmoitettu laitos katsoo, ettei valmistaja täytä liitteessä olevassa 1–6 osassa tai vastaavissa yhdenmukaistetuissa standardeissa tai muissa teknisissä eritelmissä vahvistettuja vaatimuksia, sen on vaadittava valmistajaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin eikä se saa antaa EU-tyyppitarkastustodistusta tai laatujärjestelmän hyväksyntää.

4.   Jos ilmoitettu laitos katsoo EU-tyyppitarkastustodistuksen tai laatujärjestelmän hyväksynnän antamisen jälkeen suoritettavan vaatimustenmukaisuuden valvonnan yhteydessä, ettei tuote ole enää vaatimusten mukainen, sen on vaadittava valmistajaa ryhtymään tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin ja tarvittaessa peruutettava EU-tyyppitarkastustodistus tai laatujärjestelmän hyväksyntä toistaiseksi tai kokonaan.

5.   Jos korjaavia toimenpiteitä ei toteuteta tai niillä ei ole vaadittua vaikutusta, ilmoitetun laitoksen on tarpeen mukaan rajoitettava EU-tyyppitarkastustodistuksia tai laatujärjestelmän hyväksymisiä taikka peruutettava ne toistaiseksi tai kokonaan.

31 artikla

Muutoksenhaku ilmoitettujen laitosten päätöksiin

Ilmoitettujen laitosten on varmistettava, että niiden tekemiin päätöksiin on käytettävissä avoin ja helppokäyttöinen muutoksenhakumenettely.

32 artikla

Ilmoitettujen laitosten tiedotusvelvollisuus

1.   Ilmoitettujen laitosten on tiedotettava ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselle seuraavista:

a)

EU-tyyppitarkastustodistuksen tai laatujärjestelmän hyväksynnän epääminen, rajoittaminen ja peruuttaminen toistaiseksi tai kokonaan liitteessä olevan 8 ja 9 osan vaatimusten mukaisesti;

b)

olosuhteet, jotka vaikuttavat ilmoituksen soveltamisalaan tai ehtoihin;

c)

vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia koskevat tietopyynnöt, jotka ne ovat saaneet markkinavalvontaviranomaisilta;

d)

pyynnöstä vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, jotka on suoritettu niitä koskevan ilmoituksen soveltamisalalla, ja mahdollisesti suoritetut muut toimet, mukaan luettuna rajat ylittävät toimet ja alihankinta.

2.   Ilmoitettujen laitosten on toimitettava liitteessä olevan 8 ja 9 osan vaatimusten mukaisesti tämän luvun mukaisesti ilmoitetuille muille laitoksille, jotka suorittavat samankaltaisia, samojen kategorioiden miehittämättömät ilma-alukset tai miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät kattavia vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, asiaankuuluvat tiedot kysymyksistä, jotka liittyvät vaatimustenmukaisuuden arvioinnin kielteisiin tuloksiin ja pyynnöstä myös myönteisiin tuloksiin.

3.   Ilmoitettujen laitosten on täytettävä liitteessä olevan 8 ja 9 osan mukaiset tiedotusvelvoitteet.

33 artikla

Kokemusten vaihto

Komissio huolehtii kokemusten vaihdon järjestämisestä niiden kansallisten viranomaisten välillä, jotka vastaavat ilmoittamista koskevista jäsenvaltioiden toimintalinjoista.

34 artikla

Ilmoitettujen laitosten koordinointi

1.   Komissio varmistaa, että tämän luvun mukaisesti ilmoitettujen laitosten välillä järjestetään asianmukainen koordinointi ja yhteistyö, ja että sitä toteutetaan asianmukaisesti ilmoitettujen laitosten alakohtaisen ryhmän muodossa.

2.   Ilmoitettujen laitosten on osallistuttava kyseisen ryhmän työhön suoraan tai nimettyjen edustajien välityksellä.

5 JAKSO

Unionin markkinavalvonta, unionin markkinoille tuleville tuotteille tehtävät tarkastukset sekä unionin suojamenettely

35 artikla

Unionin markkinavalvonta ja unionin markkinoille tulevien tuotteiden tarkastukset

1.   Jäsenvaltioiden on järjestettävä ja toteutettava markkinoille saatettujen tuotteiden valvonta asetuksen (EY) N:o 765/2008 15 artiklan 3 kohdan ja 16–26 artiklan mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on järjestettävä ja toteutettava markkinoille saatetuille tuotteille tehtävät tarkastukset asetuksen (EY) N:o 765/2008 15 artiklan 5 kohdan ja 27, 28 ja 29 artiklan mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden markkinavalvonta- ja rajavalvontaviranomaiset tekevät yhteistyötä turvallisuutta koskevissa asioissa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 17 artiklan mukaisesti nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten kanssa, ja luotava näiden välille asianmukaiset yhteydenpito- ja koordinointimekanismit, joissa hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 376/2014 (14) määriteltyyn poikkeamailmoitusjärjestelmään ja asetuksen (EY) N:o 765/2008 22 ja 23 artiklassa määriteltyihin tietojärjestelmiin sisältyviä tietoja.

36 artikla

Menettely sellaisten tuotteiden käsittelemiseksi, jotka aiheuttavat riskin kansallisella tasolla

1.   Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset ovat ryhtyneet toimenpiteisiin asetuksen (EU) N:o 765/2008 20 artiklan mukaisesti tai kun niillä on riittävä syy uskoa, että tuote aiheuttaa riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle tai muille yleisen edun vuoksi suojeltaville näkökohdille, jotka kuuluvat tämän luvun soveltamisalaan, niiden on suoritettava tuotetta koskeva arviointi, joka kattaa kaikki tässä luvussa vahvistetut sovellettavat vaatimukset. Asianomaisten talouden toimijoiden on tätä varten tehtävä kaikin mahdollisin tavoin yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

Kun markkinavalvontaviranomaiset havaitsevat ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun arvioinnin yhteydessä, ettei tuote täytä tässä luvussa vahvistettuja vaatimuksia, niiden on vaadittava viipymättä asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin tuotteen saattamiseksi kyseisten vaatimusten mukaiseksi tai sen poisvetämiseksi tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi niiden asettamassa kohtuullisessa ajassa, joka on oikeassa suhteessa riskin luonteeseen.

Markkinavalvontaviranomaisten on ilmoitettava tästä asianomaiselle ilmoitetulle laitokselle.

Tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 765/2008 21 artiklaa.

2.   Kun markkinavalvontaviranomaiset katsovat, että vaatimustenvastaisuus ei rajoitu niiden kansalliselle alueelle, niiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille suorittamansa arvioinnin tuloksista ja toimenpiteistä, jotka ne ovat vaatineet talouden toimijaa toteuttamaan.

3.   Talouden toimijan on varmistettava, että kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien asianomaisten tuotteiden osalta, jotka se on asettanut saataville markkinoilla eri puolilla unionia.

4.   Jos asianomainen talouden toimija ei 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun ajanjakson kuluessa toteuta riittäviä korjaavia toimenpiteitä, markkinavalvontaviranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat väliaikaiset toimenpiteet, joilla kielletään tuotteen asettaminen saataville kansallisilla markkinoilla tai rajoitetaan sitä taikka tuote vedetään pois markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely.

Markkinavalvontaviranomaisten on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille näistä toimenpiteistä.

5.   Edellä 4 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot, erityisesti ne, jotka ovat tarpeen vaatimustenvastaisen tuotteen tunnistamista ja tuotteen alkuperän, siihen liittyvän väitetyn vaatimustenvastaisuuden ja riskin luonteen ja toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonteen ja keston määrittämistä varten, sekä asianomaisen talouden toimijan esittämät perustelut. Markkinavalvontaviranomaisten on erityisesti ilmoitettava, johtuuko vaatimustenvastaisuus jommastakummasta seuraavista:

a)

tuote ei ole 4 artiklassa vahvistettujen vaatimusten mukainen;

b)

edellä 12 artiklassa tarkoitetut puutteet yhdenmukaistetuissa standardeissa.

6.   Muiden jäsenvaltioiden kuin tämän artiklan mukaisen menettelyn aloittaneen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki toteutetut toimenpiteet ja kaikki niiden hallussa olevat lisätiedot, jotka liittyvät asianomaisen tuotteen vaatimustenvastaisuuteen, sekä vastalauseensa siinä tapauksessa, että toteutetusta kansallisesta toimenpiteestä on erimielisyyttä.

7.   Jos mikään jäsenvaltio tai komissio ei ole kolmen kuukauden kuluessa 5 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta esittänyt vastalausetta jonkin jäsenvaltion toteuttamaa väliaikaista toimenpidettä kohtaan, toimenpiteen katsotaan olevan perusteltu.

8.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuotetta koskeviin asianmukaisiin rajoittaviin toimenpiteisiin, kuten asianomaisen tuotteen vetämiseen pois markkinoilta, ryhdytään viipymättä.

37 artikla

Unionin suojamenettely

1.   Jos 36 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn menettelyn päätyttyä esitetään vastalauseita jonkin jäsenvaltion toteuttamia toimenpiteitä vastaan tai jos komissio katsoo, että kansallinen toimenpide on unionin lainsäädännön vastainen, komissio kuulee viipymättä jäsenvaltioita ja asianomaista talouden toimijaa tai asianomaisia talouden toimijoita sekä arvioi kansallisen toimenpiteen. Komissio tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella päätöksen siitä, onko kansallinen toimenpide perusteltu.

Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen viipymättä tiedoksi niille ja asianomaiselle talouden toimijalle tai asianomaisille talouden toimijoille.

2.   Jos kansallinen toimenpide katsotaan perustelluksi, kaikkien jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että vaatimustenvastainen tuote vedetään pois niiden markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva palautusmenettely, ja niiden on ilmoitettava asiasta komissiolle. Jos kansallista toimenpidettä ei katsota perustelluksi, kyseisen jäsenvaltion on peruutettava toimenpide.

3.   Jos kansallinen toimenpide katsotaan perustelluksi ja tuotteen vaatimustenvastaisuuden katsotaan johtuvan tämän asetuksen 36 artiklan 5 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista puutteista yhdenmukaistetuissa standardeissa, komissio soveltaa asetuksen (EU) N:o 1025/2012 11 artiklassa säädettyä menettelyä.

38 artikla

Vaatimustenmukainen tuote, joka aiheuttaa riskin

1.   Jos jäsenvaltio havaitsee 36 artiklan 1 kohdan mukaisesti tekemänsä arvioinnin jälkeen, että tuote siitä huolimatta, että se on tämän luvun vaatimusten mukainen, aiheuttaa tämän luvun kattamiin ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen tai muihin yleisen edun vuoksi suojeltaviin näkökohtiin liittyvän riskin, sen on vaadittava asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, ettei tuote markkinoille saatettaessa enää aiheuta kyseistä riskiä, tai tuotteen vetämiseksi pois markkinoilta tai sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi jäsenvaltion asettamassa kohtuullisessa ajassa, joka on oikeassa suhteessa riskin luonteeseen.

2.   Talouden toimijan on varmistettava, että korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien asianomaisten tuotteiden osalta, jotka talouden toimija on asettanut saataville markkinoilla eri puolilla unionia.

3.   Jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Ilmoitukseen on sisällyttävä kaikki saatavilla olevat tiedot, erityisesti tiedot, jotka ovat tarpeen kyseisen tuotteen tunnistamista sekä sen alkuperän ja toimitusketjun, siihen liittyvän riskin luonteen ja toteutettujen kansallisten toimenpiteiden luonteen ja keston määrittämistä varten.

4.   Komissio ryhtyy viipymättä kuulemaan jäsenvaltioita ja asianomaista talouden toimijaa tai asianomaisia talouden toimijoita ja arvioi toteutetut kansalliset toimenpiteet. Komissio tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella päätöksen siitä, onko kansallinen toimenpide perusteltu vai ei, ja ehdottaa tarvittaessa soveltuvia toimenpiteitä.

5.   Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen viipymättä tiedoksi niille ja asianomaiselle talouden toimijalle tai asianomaisille talouden toimijoille.

39 artikla

Muodollinen vaatimustenvastaisuus

1.   Jos jäsenvaltio tekee tämän luvun soveltamisalaan kuuluvista tuotteista jonkin seuraavista havainnoista, sen on vaadittava asianomaista talouden toimijaa korjaamaan kyseinen vaatimustenvastaisuus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 36 artiklan soveltamista:

a)

CE-merkintä on kiinnitetty asetuksen (EY) N:o 765/2008 30 artiklan tai tämän asetuksen 15 tai 16 artiklan vastaisesti;

b)

CE-merkintää tai -tyyppinumeroa ei ole kiinnitetty;

c)

ilmoitetun laitoksen tunnusnumero, kun sovelletaan liitteessä olevassa 9 osassa vahvistettua vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä, on kiinnitetty 16 artiklan vastaisesti tai sitä ei ole kiinnitetty;

d)

miehittämättömän ilma-aluksen luokan tunnistemerkkiä ei ole kiinnitetty;

e)

jos äänitehotason ilmoittamista vaaditaan, sitä koskevaa ilmoitusta ei ole kiinnitetty;

f)

sarjanumeroa ei ole kiinnitetty tai se on muodoltaan väärä;

g)

käyttöopas tai tiedote ei ole saatavilla;

h)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus puuttuu tai sitä ei ole laadittu;

i)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole laadittu oikein;

j)

teknisiä asiakirjoja ei ole saatavilla tai ne eivät ole täydellisiä;

k)

valmistajan tai maahantuojan nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki, verkkosivuston osoite tai postiosoite puuttuu.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu vaatimustenvastaisuus jatkuu, asianomaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin tuotteen markkinoilla saataville asettamisen rajoittamiseksi tai kieltämiseksi tai sen varmistamiseksi, että sitä koskeva palautusmenettely järjestetään tai se vedetään pois markkinoilta.

III LUKU

Kategorioissa ”sertifioitu” ja ”erityinen” käytettävät miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät

40 artikla

Kategorioissa ”sertifioitu” ja ”erityinen” käytettäviä miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä koskevat vaatimukset

1.   Miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän suunnittelu, valmistus ja huolto on sertifioitava, jos miehittämätön ilma-alusjärjestelmä täyttää jonkin seuraavista edellytyksistä:

a)

jokin sen ominaismitoista on vähintään 3 metriä ja se on suunniteltu ihmisjoukkojen yllä harjoitettavaan toimintaan;

b)

se on suunniteltu ihmisten kuljettamiseen;

c)

se on suunniteltu vaarallisten aineiden kuljettamiseen ja siltä edellytetään suurta toimintavarmuutta kolmansille osapuolille onnettomuustapauksissa aiheutuvien riskien lieventämiseksi;

d)

sitä käytetään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 5 artiklassa määritellyssä toimintakategoriassa ”erityinen”, ja toimivaltaisen viranomaisen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 11 artiklassa säädetyn riskinarvioinnin jälkeen antamassa toimintaluvassa katsotaan, ettei toimintaan liittyvää riskiä voida riittävästi lieventää ilman miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän sertifiointia.

2.   Sertifioitavan miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän on täytettävä sovellettavat vaatimukset, jotka vahvistetaan komission asetuksissa (EU) N:o 748/2012 (15), (EU) 2015/640 (16) ja (EU) N:o 1321/2014 (17).

3.   Jollei miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää tarvitse sertifioida 1 kohdan mukaisesti, kategoriassa ”erityinen” käytettävällä miehittämättömällä ilma-aluksella on oltava toimivaltaisen viranomaisen antamassa toimintaluvassa tai täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 liitteen lisäyksessä 1 määritellyssä vakioskenaariossa vahvistetut taikka täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 liitteessä olevan C osan mukaisessa kevyen miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksessa (LUC) määritellyt tekniset valmiudet.

IV LUKU

Kolmansien maiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjät

41 artikla

Kolmansien maiden miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjät

1.   Miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien käyttäjien, joiden päätoimipaikka on kolmannessa maassa, jotka ovat sijoittautuneet kolmanteen maahan tai jotka asuvat kolmannessa maassa, on noudatettava täytäntöönpanoasetusta (EU) 2019/947 harjoittaessaan toimintaa miehittämättömillä ilma-alusjärjestelmillä yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa.

2.   Kolmannen maan miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän toimivaltainen viranomainen on sen ensimmäisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjä aikoo harjoittaa toimintaa.

3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, toimivaltainen viranomainen voi unionissa tapahtuvaa taikka unioniin tai unionista pois suuntautuvaa toimintaa varten tunnustaa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 mukaisen kauko-ohjaajan kelpoisuustodistuksen tai miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistuksen edellyttäen, että

a)

kolmas maa on pyytänyt tunnustamista;

b)

kauko-ohjaajan kelpoisuustodistuksen tai miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän hyväksyntätodistus ovat ne antaneessa valtiossa voimassa olevia asiakirjoja; ja

c)

komissio on EASAa kuultuaan varmistanut, että vaatimukset, joiden perusteella nämä todistukset on annettu, antavat saman turvallisuustason kuin tämä asetus.

V LUKU

Loppusäännökset

42 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/48/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, lelujen turvallisuudesta (EUVL L 170, 30.6.2009, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (EUVL L 157, 9.6.2006, s. 24).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (EUVL L 96, 29.3.2014, s. 79).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/53/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta (EUVL L 153, 22.5.2014, s. 62).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 768/2008/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvistä yhteisistä puitteista ja neuvoston päätöksen 93/465/ETY kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 82).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4).

(8)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/947, annettu 24 päivänä toukokuuta 2019, säännöistä ja menetelmistä miehittämättömien ilma-alusten käytössä (katso tämän virallisen lehden sivu 45).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (”Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”) (EYVL L 178, 17.7.2000, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

(12)  EASAn lausunto nro 01/2018 ”Introduction of a regulatory framework for the operation of unmanned aircraft systems in the ”open” and ”specific” categories” (RMT.0230), saatavilla osoitteessa https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 551/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan organisoinnista ja käytöstä (EUVL L 96, 31.3.2004, s. 20).

(14)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 376/2014, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, poikkeamien ilmoittamisesta, analysoinnista ja seurannasta siviili-ilmailun alalla, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 996/2010 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/42/EY, komission asetusten (EY) N:o 1321/2007 ja (EY) N:o 1330/2007 kumoamisesta (EUVL L 122, 24.4.2014, s. 18).

(15)  Komission asetus (EU) N:o 748/2012, annettu 3 päivänä elokuuta 2012, ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristösertifiointia sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointia koskevista täytäntöönpanosäännöistä (EUVL L 224, 21.8.2012, s. 1).

(16)  Komission asetus (EU) 2015/640, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2015, lentotoiminnan lajin mukaisista täydentävistä yksityiskohtaisista lentokelpoisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta (EUVL L 106, 24.4.2015, s. 18).

(17)  Komission asetus (EU) N:o 1321/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä (EUVL L 362, 17.12.2014, s. 1).


LIITE

1 OSA

Luokan C0 miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää koskevat vaatimukset

Luokan C0 miehittämättömään ilma-alusjärjestelmään on kiinnitettävä seuraava luokan tunnistemerkki:

Image 1

Luokan C0 miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

sen suurin sallittu lentoonlähtömassa on hyötykuorman kanssa alle 250 g;

2)

sen enimmäisnopeus vaakalennossa on 19 m/s;

3)

sen suurin mahdollinen korkeus lentoonlähtöpaikasta on rajattu 120 metriin;

4)

se on vakauden, käsiteltävyyden ja datasiirtoyhteyden suoritustason suhteen turvallisesti kauko-ohjaajan ohjattavissa valmistajan ohjeiden mukaisesti, tarvittaessa kaikissa ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa, myös yhden tai tapauksen mukaan useamman järjestelmän vikaannuttua;

5)

se on suunniteltu ja valmistettu siten, että ihmisille toiminnan aikana aiheutuvan vamman mahdollisuus minimoidaan välttäen teräviä reunoja, paitsi jos niitä on teknisistä syistä mahdotonta välttää hyvällä suunnittelulla ja tuotantotavalla. Jos miehittämätön ilma-alusjärjestelmä on varustettu potkureilla, se on suunniteltu siten, että potkurin lapojen aiheuttamien vammojen mahdollisuutta rajoitetaan;

6)

se on sähkövoimalla toimiva ja sen nimellisjännite on enintään 24 volttia tasavirtaa tai vastaavaa vaihtovirtaa; sen kosketettavissa olevissa osissa jännite saa olla enintään 24 volttia tasavirtaa tai vastaava vaihtovirtajännite; sisäinen jännite saa olla enintään 24 volttia tasavirtaa tai vastaavaa vaihtovirtaa, jollei ole varmistettu, ettei syntyvä jännitteen ja virran yhdistelmä johda riskeihin tai vaaralliseen sähköiskuun, vaikka miehittämätön ilma-alusjärjestelmä rikkoutuisi;

7)

jos ilma-alus on varustettu seuraa minua -tilalla, se pysyy enintään 50 metrin etäisyydellä kauko-ohjaajasta, kun tämä toiminto on päällä, ja mahdollistaa sen, että kauko-ohjaaja saa miehittämättömän ilma-aluksen uudelleen hallintaansa;

8)

sen mukana on markkinoille saatettaessa käyttöopas, jossa kuvataan

a)

miehittämättömän ilma-aluksen ominaisuudet, mukaan lukien muun muassa seuraavat:

miehittämättömän ilma-aluksen luokka;

miehittämättömän ilma-aluksen massa (ja viitekokoonpanon kuvaus) ja suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM);

sallitun hyötykuorman yleiset ominaisuudet, joista kuvataan massamitat, rajapinnat miehittämättömään ilma-alukseen ja muut mahdolliset rajoitukset;

miehittämättömän ilma-aluksen kauko-ohjaukseen käytettävät laitteet ja ohjelmistot;

miehittämättömän ilma-aluksen toiminta, jos datasiirtoyhteys menetetään;

b)

selkeät käyttöohjeet;

c)

toiminnalliset rajoitukset (mukaan lukien muun muassa sääolosuhteet ja toiminta päivällä/yöllä); ja

d)

kaikki miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttöön liittyvät riskit käyttäjän ikään soveltuvasti;

9)

se sisältää täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 mukaisen Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (EASA) julkaiseman tiedotteen, jossa mainitaan sovellettavat rajoitukset ja velvollisuudet;

10)

kohtia 4, 5 ja 6 ei sovelleta miehittämättömiin ilma-alusjärjestelmiin, jotka ovat lelujen turvallisuudesta annetussa direktiivissä 2009/48/EY tarkoitettuja leluja.

2 OSA

Luokan C1 miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää koskevat vaatimukset

Luokan C1 miehittämättömään ilma-alusjärjestelmään on kiinnitettävä seuraava luokan tunnistemerkki:

Image 2

Luokan C1 miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

se on valmistettu sellaisista materiaaleista ja se on suorituskyvyltään ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan sellainen, että äärinopeudella tapahtuvassa törmäyksessä ihmisen päähän kohdistuu alle 80 joulen energia, tai vaihtoehtoisesti ilma-aluksen suurin sallittu lentoonlähtömassa on hyötykuorman kanssa alle 900 g;

2)

sen enimmäisnopeus vaakalennossa on 19 m/s;

3)

sen suurin mahdollinen korkeus lentoonlähtöpaikasta on rajattu 120 metriin tai siinä on järjestelmä, joka rajaa korkeuden pinnasta tai lentoonlähtöpaikasta 120 metriin tai kauko-ohjaajan valitsemaan arvoon. Jos arvo on valittavissa, kauko-ohjaajalle on annettava lennon aikana selkeä tieto miehittämättömän ilma-aluksen lentokorkeudesta pintaan tai lentoonlähtöpaikkaan nähden;

4)

se on vakauden, käsiteltävyyden ja datasiirtoyhteyden suoritustason suhteen turvallisesti kauko-ohjaajan ohjattavissa valmistajan ohjeiden mukaisesti, tarvittaessa kaikissa ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa, myös yhden tai tapauksen mukaan useamman järjestelmän vikaannuttua;

5)

sen mekaanisen lujuuden, sisältäen mahdollisesti tarvittavat turvallisuuskertoimet, on oltava vaaditun mukainen ja tarvittaessa stabiilisuuden sellainen, että ilma-alus kestää käytön aikaisen rasituksen ilman rikkoutumista tai muodonmuutosta, jotka voisivat vaikuttaa sen turvalliseen lentoon;

6)

se on suunniteltu ja valmistettu siten, että ihmisille toiminnan aikana aiheutuvan vamman mahdollisuus minimoidaan välttäen teräviä reunoja, paitsi jos niitä on teknisistä syistä mahdotonta välttää hyvällä suunnittelulla ja tuotantotavalla. Jos miehittämätön ilma-alusjärjestelmä on varustettu potkureilla, se on suunniteltu siten, että potkurin lapojen aiheuttamien vammojen mahdollisuutta rajoitetaan;

7)

jos datasiirtoyhteys menetetään, miehittämättömässä ilma-aluksessa on luotettava ja ennakoitava menetelmä, jolla se palauttaa datasiirtoyhteyden tai lopettaa lennon tavalla, joka vähentää vaikutusta kolmansiin osapuoliin ilmassa tai maassa;

8)

jollei kyseessä ole kiinteäsiipinen miehittämätön ilma-alus, sen 13 osan mukaisesti määritetty taattu A-painotettu äänitehotaso LWA ei ylitä 15 osassa vahvistettuja tasoja;

9)

jollei kyseessä ole kiinteäsiipinen miehittämätön ilma-alus, miehittämättömässä ilma-aluksessa ja/tai sen pakkauksessa on 14 osan mukaisesti kiinnitetty maininta taatusta A-painotetusta äänitehotasosta;

10)

se on sähkövoimalla toimiva ja sen nimellisjännite on enintään 24 volttia tasavirtaa tai vastaavaa vaihtovirtaa; sen kosketettavissa olevissa osissa jännite saa olla enintään 24 volttia tasavirtaa tai vastaava vaihtovirtajännite; sisäinen jännite saa olla enintään 24 volttia tasavirtaa tai vastaavaa vaihtovirtaa, jollei ole varmistettu, ettei syntyvä jännitteen ja virran yhdistelmä johda riskeihin tai vaaralliseen sähköiskuun, vaikka miehittämätön ilma-alusjärjestelmä rikkoutuisi;

11)

sillä on standardin ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers mukainen yksilöllinen fyysinen sarjanumero;

12)

sillä on suora etätunniste, joka

a)

mahdollistaa miehittämättömän ilma-aluksen käyttäjän rekisteröintinumeron lataamisen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 14 artiklan mukaisesti ja yksinomaan rekisteröintijärjestelmän mukaista menettelyä noudattaen;

b)

varmistaa seuraavien tietojen suoran ja säännöllisen lähetyksen reaaliaikaisesti avoimen ja dokumentoidun tiedonsiirtoprotokollan avulla lennon koko keston ajan siten, että lähetysalueella olevat mobiililaitteet pystyvät vastaanottamaan ne suoraan:

i)

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän rekisteröintinumero;

ii)

standardin ANSI/CTA-2063 mukainen miehittämättömän ilma-aluksen yksilöllinen fyysinen sarjanumero;

iii)

miehittämättömän ilma-aluksen sijainti ja sen korkeus pinnasta tai lentoonlähtöpaikasta;

iv)

kulkusuunta mitattuna myötäpäivään tosipohjoisesta ja miehittämättömän ilma-aluksen maanopeus; ja

v)

kauko-ohjaajan sijainti tai, jos sitä ei ole saatavilla, lentoonlähtöpaikka;

c)

varmistaa, ettei käyttäjä voi muuttaa b alakohdan ii, iii, iv ja v alakohdassa mainittuja tietoja;

13)

se on varustettu paikkatietoisuusjärjestelmällä, joka

a)

toimii rajapintana ladattaessa ja päivitettäessä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 15 artiklassa määriteltyjä tietoja ilmatilarajoituksista, jotka liittyvät miehittämättömän ilma-aluksen sijaintiin ja korkeuteen merenpinnasta, millä varmistetaan, ettei tällaisten tietojen lataus- tai päivitysprosessi heikennä niiden eheyttä ja paikkansapitävyyttä;

b)

antaa kauko-ohjaajalle varoituksen, kun mahdollinen ilmatilarajoitusten rikkominen havaitaan; ja

c)

antaa kauko-ohjaajalle tietoja miehittämättömän ilma-aluksen asemasta ja varoituksen, kun sen paikannus- tai navigointijärjestelmät eivät kykene takaamaan paikkatietoisuusjärjestelmän asianmukaista toimintaa;

14)

jos miehittämättömässä ilma-aluksessa on toiminto, joka rajoittaa sen pääsyä tiettyihin ilmatila-alueisiin tai ilmatilan osiin, se toimii miehittämättömän ilma-aluksen lennonohjausjärjestelmän kanssa saumattomasti eikä vaikuta haitallisesti lentoturvallisuuteen; kauko-ohjaajan on lisäksi saatava selkeä tieto, jos tämä toiminto estää miehittämätöntä ilma-alusta pääsemästä näille ilmatila-alueille tai näihin ilmatilan osiin;

15)

se antaa kauko-ohjaajalle selkeän varoituksen silloin, kun miehittämättömän ilma-aluksen tai sen ohjausyksikön akun lataustaso on alhainen, jotta kauko-ohjaajalla on riittävästi aikaa hoitaa miehittämättömän ilma-aluksen laskeutuminen turvallisesti;

16)

se on varustettu valoilla seuraavia tarkoituksia varten:

a)

miehittämättömän ilma-aluksen ohjattavuus;

b)

miehittämättömän ilma-aluksen näkyvyys yöllä; valot on suunniteltava siten, että maassa oleva henkilö voi erottaa miehittämättömän ilma-aluksen miehitetystä ilma-aluksesta;

17)

jos ilma-alus on varustettu seuraa minua -tilalla, se pysyy enintään 50 metrin etäisyydellä kauko-ohjaajasta, kun tämä toiminto on päällä, ja mahdollistaa sen, että kauko-ohjaaja saa miehittämättömän ilma-aluksen uudelleen hallintaansa;

18)

sen mukana on markkinoille saatettaessa käyttöopas, jossa kuvataan

a)

miehittämättömän ilma-aluksen ominaisuudet, mukaan lukien muun muassa seuraavat:

miehittämättömän ilma-aluksen luokka;

miehittämättömän ilma-aluksen massa (ja viitekokoonpanon kuvaus) ja suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM);

sallitun hyötykuorman yleiset ominaisuudet, joista kuvataan massamitat, rajapinnat miehittämättömään ilma-alukseen ja muut mahdolliset rajoitukset;

miehittämättömän ilma-aluksen kauko-ohjaukseen käytettävät laitteet ja ohjelmistot;

tieto suorassa etätunnistamislähetyksessä käytetystä tiedonsiirtoprotokollasta;

äänitehotaso;

miehittämättömän ilma-aluksen toiminta, jos datasiirtoyhteys menetetään;

b)

selkeät käyttöohjeet;

c)

ilmatilarajoitusten lataaminen;

d)

huolto-ohjeet;

e)

vianetsintämenetelmät;

f)

toiminnalliset rajoitukset (mukaan lukien muun muassa sääolosuhteet ja toiminta päivällä/yöllä); ja

g)

kaikki miehittämättömän ilma-aluksen toimintaan liittyvät riskit;

19)

se sisältää EASAn julkaiseman tiedotteen, jossa mainitaan sovellettavat EU:n lainsäädännön mukaiset rajoitukset ja velvollisuudet.

3 OSA

Luokan C2 miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää koskevat vaatimukset

Luokan C2 miehittämättömään ilma-alusjärjestelmään on kiinnitettävä seuraava luokan tunnistemerkki:

Image 3

Luokan C2 miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

sen suurin sallittu lentoonlähtömassa hyötykuorman kanssa on alle 4 kg;

2)

sen suurin mahdollinen korkeus lentoonlähtöpaikasta on rajattu 120 metriin tai siinä on järjestelmä, joka rajaa korkeuden pinnasta tai lentoonlähtöpaikasta 120 metriin tai kauko-ohjaajan valitsemaan arvoon. Jos arvo on valittavissa, kauko-ohjaajalle on annettava lennon aikana selkeä tieto miehittämättömän ilma-aluksen lentokorkeudesta pintaan tai lentoonlähtöpaikkaan nähden;

3)

se on vakauden, käsiteltävyyden ja datasiirtoyhteyden suoritustason suhteen täytäntöönpanoasetusessa (EU) 2019/947 määritetyllä tavalla riittävän pätevän kauko-ohjaajan turvallisesti ohjattavissa valmistajan ohjeiden mukaisesti, tarvittaessa kaikissa ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa, myös yhden tai tapauksen mukaan useamman järjestelmän vikaannuttua;

4)

sen mekaanisen lujuuden, sisältäen mahdollisesti tarvittavat turvallisuuskertoimet, on oltava vaaditun mukainen ja tarvittaessa stabiilisuuden sellainen, että ilma-alus kestää käytön aikaisen rasituksen ilman rikkoutumista tai muodonmuutosta, jotka voisivat vaikuttaa sen turvalliseen lentoon;

5)

jos on kyse ankkuroidusta miehittämättömästä ilma-aluksesta, sen kiinnitysvaijerin vetopituus on alle 50 m ja mekaaninen lujuus on vähintään

a)

ilmaa raskaampien ilma-alusten osalta 10 kertaa kyseisen ilma-aluksen paino enimmäismassallaan;

b)

ilmaa kevyempien ilma-alusten osalta 4 kertaa se voima, joka aiheutuu suurimman staattisen työntövoiman ja suurimman lennolla sallitun tuulen nopeuden aerodynaamisen voiman yhdistelmänä;

6)

se on suunniteltu ja valmistettu siten, että ihmisille toiminnan aikana aiheutuvan vamman mahdollisuus minimoidaan välttäen teräviä reunoja, paitsi jos niitä on teknisistä syistä mahdotonta välttää hyvällä suunnittelulla ja tuotantotavalla. Jos miehittämätön ilma-alusjärjestelmä on varustettu potkureilla, se on suunniteltu siten, että potkurin lapojen aiheuttamien vammojen mahdollisuutta rajoitetaan;

7)

jos datasiirtoyhteys menetetään, muussa kuin ankkuroidussa miehittämättömässä ilma-aluksessa on luotettava ja ennakoitava menetelmä, jolla se palauttaa datasiirtoyhteyden tai lopettaa lennon tavalla, joka vähentää vaikutusta kolmansiin osapuoliin ilmassa tai maassa;

8)

jollei kyseessä ole ankkuroitu miehittämätön ilma-alus, se on varustettu datasiirtoyhteydellä, joka on suojattu luvattomalta pääsyltä komento- ja ohjaustoimintoihin;

9)

jollei kyseessä ole kiinteäsiipinen miehittämätön ilma-alus, siinä on matalanopeus-tila, jonka kauko-ohjaaja voi valita ja joka rajoittaa suurinta matkalentonopeutta niin, että se on enintään 3 m/s;

10)

jollei kyseessä ole kiinteäsiipinen miehittämätön ilma-alus, sen 13 osan mukaisesti määritetty taattu A-painotettu äänitehotaso LWA ei ylitä 15 osassa vahvistettuja tasoja;

11)

jollei kyseessä ole kiinteäsiipinen miehittämätön ilma-alus, miehittämättömässä ilma-aluksessa ja/tai sen pakkauksessa on 14 osan mukaisesti kiinnitetty maininta taatusta A-painotetusta äänitehotasosta;

12)

se on sähkövoimalla toimiva ja sen nimellisjännite on enintään 48 volttia tasavirtaa tai vastaavaa vaihtovirtaa; sen kosketettavissa olevissa osissa jännite saa olla enintään 48 volttia tasavirtaa tai vastaava vaihtovirtajännite; sisäinen jännite saa olla enintään 48 volttia tasavirtaa tai vastaavaa vaihtovirtaa, jollei ole varmistettu, ettei syntyvä jännitteen ja virran yhdistelmä johda riskeihin tai vaaralliseen sähköiskuun, vaikka miehittämätön ilma-alusjärjestelmä rikkoutuisi;

13)

sillä on standardin ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers mukainen yksilöllinen fyysinen sarjanumero;

14)

jollei kyseessä ole ankkuroitu miehittämätön ilma-alus, sillä on suora etätunniste, joka

a)

mahdollistaa miehittämättömän ilma-aluksen käyttäjän rekisteröintinumeron lataamisen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 14 artiklan mukaisesti ja yksinomaan rekisteröintijärjestelmän mukaista menettelyä noudattaen;

b)

varmistaa seuraavien tietojen suoran ja säännöllisen lähetyksen reaaliaikaisesti avoimen ja dokumentoidun tiedonsiirtoprotokollan avulla lennon koko keston ajan siten, että lähetysalueella olevat mobiililaitteet pystyvät vastaanottamaan ne suoraan:

i)

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän rekisteröintinumero;

ii)

standardin ANSI/CTA-2063 mukainen miehittämättömän ilma-aluksen yksilöllinen fyysinen sarjanumero;

iii)

miehittämättömän ilma-aluksen sijainti ja sen korkeus pinnasta tai lentoonlähtöpaikasta;

iv)

kulkusuunta mitattuna myötäpäivään tosipohjoisesta ja miehittämättömän ilma-aluksen maanopeus; ja

v)

kauko-ohjaajan sijainti;

c)

varmistaa, ettei käyttäjä voi muuttaa b alakohdan ii, iii, iv ja v alakohdassa mainittuja tietoja;

15)

se on varustettu paikkatietoisuustoiminnolla, joka

a)

toimii rajapintana ladattaessa ja päivitettäessä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 15 artiklassa määriteltyjä tietoja ilmatilarajoituksista, jotka liittyvät miehittämättömän ilma-aluksen sijaintiin ja korkeuteen merenpinnasta, millä varmistetaan, ettei tietojen lataus- tai päivitysprosessi heikennä niiden eheyttä ja paikkansapitävyyttä;

b)

antaa kauko-ohjaajalle varoituksen, kun mahdollinen ilmatilarajoitusten rikkominen havaitaan; ja

c)

antaa kauko-ohjaajalle tietoja miehittämättömän ilma-aluksen asemasta ja varoituksen, kun sen paikannus- tai navigointijärjestelmät eivät kykene takaamaan paikkatietoisuusjärjestelmän asianmukaista toimintaa;

16)

jos miehittämättömässä ilma-aluksessa on toiminto, joka rajoittaa sen pääsyä tiettyihin ilmatila-alueisiin tai ilmatilan osiin, se toimii miehittämättömän ilma-aluksen lennonohjausjärjestelmän kanssa saumattomasti eikä vaikuta haitallisesti lentoturvallisuuteen; kauko-ohjaajan on lisäksi saatava selkeä tieto, jos tämä toiminto estää miehittämätöntä ilma-alusta pääsemästä näille ilmatila-alueille tai näihin ilmatilan osiin;

17)

se antaa kauko-ohjaajalle selkeän varoituksen silloin, kun miehittämättömän ilma-aluksen tai sen ohjausyksikön akun lataustaso on alhainen, jotta kauko-ohjaajalla on riittävästi aikaa hoitaa miehittämättömän ilma-aluksen laskeutuminen turvallisesti;

18)

se on varustettu valoilla seuraavia tarkoituksia varten:

1)

miehittämättömän ilma-aluksen ohjattavuus;

2)

miehittämättömän ilma-aluksen näkyvyys yöllä; valot on suunniteltava siten, että maassa oleva henkilö voi erottaa miehittämättömän ilma-aluksen miehitetystä ilma-aluksesta;

19)

sen mukana on markkinoille saatettaessa käyttöopas, jossa kuvataan

a)

miehittämättömän ilma-aluksen ominaisuudet, mukaan lukien muun muassa seuraavat:

miehittämättömän ilma-aluksen luokka;

miehittämättömän ilma-aluksen massa (ja viitekokoonpanon kuvaus) ja suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM);

sallitun hyötykuorman yleiset ominaisuudet, joista kuvataan massamitat, rajapinnat miehittämättömään ilma-alukseen ja muut mahdolliset rajoitukset;

miehittämättömän ilma-aluksen kauko-ohjaukseen käytettävät laitteet ja ohjelmistot;

tieto suorassa etätunnistamislähetyksessä käytetystä tiedonsiirtoprotokollasta;

äänitehotaso;

miehittämättömän ilma-aluksen toiminta, jos datasiirtoyhteys menetetään;

b)

selkeät käyttöohjeet;

c)

ilmatilarajoitusten lataaminen;

d)

huolto-ohjeet;

e)

vianetsintämenetelmät;

f)

toiminnalliset rajoitukset (mukaan lukien muun muassa sääolosuhteet ja toiminta päivällä/yöllä); ja

g)

kaikki miehittämättömän ilma-aluksen toimintaan liittyvät riskit;

20)

se sisältää EASAn julkaiseman tiedotteen, jossa mainitaan sovellettavat EU:n lainsäädännön mukaiset rajoitukset ja velvollisuudet.

4 OSA

Luokan C3 miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää koskevat vaatimukset

Luokan C3 miehittämättömään ilma-alusjärjestelmään on kiinnitettävä seuraava luokan tunnistemerkki:

Image 4

Luokan C3 miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

sen suurin sallittu lentoonlähtömassa hyötykuorman kanssa on alle 25 kg ja suurin ominaismitta alle 3 m;

2)

sen suurin mahdollinen korkeus lentoonlähtöpaikasta on rajattu 120 metriin tai siinä on järjestelmä, joka rajaa korkeuden pinnasta tai lentoonlähtöpaikasta 120 metriin tai kauko-ohjaajan valitsemaan arvoon. Jos arvo on valittavissa, kauko-ohjaajalle on annettava lennon aikana selkeä tieto miehittämättömän ilma-aluksen lentokorkeudesta pintaan tai lentoonlähtöpaikkaan nähden;

3)

se on vakauden, käsiteltävyyden ja datasiirtoyhteyden suoritustason suhteen täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2019/947 määritetyllä tavalla riittävän pätevän kauko-ohjaajan turvallisesti ohjattavissa valmistajan ohjeiden mukaisesti, tarvittaessa kaikissa ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa, myös yhden tai tapauksen mukaan useamman järjestelmän vikaannuttua;

4)

jos on kyse ankkuroidusta miehittämättömästä ilma-aluksesta, sen kiinnitysvaijerin vetopituus on alle 50 m ja mekaaninen lujuus on vähintään

a)

ilmaa raskaampien ilma-alusten osalta 10 kertaa kyseisen ilma-aluksen paino enimmäismassallaan;

b)

ilmaa kevyempien ilma-alusten osalta 4 kertaa se voima, joka aiheutuu suurimman staattisen työntövoiman ja suurimman lennolla sallitun tuulen nopeuden aerodynaamisen voiman yhdistelmänä;

5)

jos datasiirtoyhteys menetetään, muussa kuin ankkuroidussa miehittämättömässä ilma-aluksessa on luotettava ja ennakoitava menetelmä, jolla se palauttaa datasiirtoyhteyden tai lopettaa lennon tavalla, joka vähentää vaikutusta kolmansiin osapuoliin ilmassa tai maassa;

6)

jollei kyseessä ole kiinteäsiipinen miehittämätön ilma-alus, miehittämättömässä ilma-aluksessa ja/tai sen pakkauksessa on 14 osan mukaisesti kiinnitetty maininta 13 osan mukaisesti määritellystä taatusta A-painotetusta äänitehotasosta;

7)

se on sähkövoimalla toimiva ja sen nimellisjännite on enintään 48 volttia tasavirtaa tai vastaavaa vaihtovirtaa; sen kosketettavissa olevissa osissa jännite saa olla enintään 48 volttia tasavirtaa tai vastaava vaihtovirtajännite; sisäinen jännite saa olla enintään 48 volttia tasavirtaa tai vastaavaa vaihtovirtaa, jollei ole varmistettu, ettei syntyvä jännitteen ja virran yhdistelmä johda riskeihin tai vaaralliseen sähköiskuun, vaikka miehittämätön ilma-alusjärjestelmä rikkoutuisi;

8)

sillä on standardin ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers mukainen yksilöllinen fyysinen sarjanumero;

9)

jollei kyseessä ole ankkuroitu miehittämätön ilma-alus, sillä on suora etätunniste, joka

a)

mahdollistaa miehittämättömän ilma-aluksen käyttäjän rekisteröintinumeron lataamisen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 14 artiklan mukaisesti ja yksinomaan rekisteröintijärjestelmän mukaista menettelyä noudattaen;

b)

varmistaa seuraavien tietojen suoran ja säännöllisen lähetyksen reaaliaikaisesti avoimen ja dokumentoidun tiedonsiirtoprotokollan avulla lennon koko keston ajan siten, että lähetysalueella olevat mobiililaitteet pystyvät vastaanottamaan ne suoraan:

i)

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän rekisteröintinumero;

ii)

standardin ANSI/CTA-2063 mukainen miehittämättömän ilma-aluksen yksilöllinen fyysinen sarjanumero;

iii)

miehittämättömän ilma-aluksen sijainti ja sen korkeus pinnasta tai lentoonlähtöpaikasta;

iv)

kulkusuunta mitattuna myötäpäivään tosipohjoisesta ja miehittämättömän ilma-aluksen maanopeus; ja

v)

kauko-ohjaajan sijainti;

c)

varmistaa, ettei käyttäjä voi muuttaa b alakohdan ii, iii, iv ja v alakohdassa mainittuja tietoja;

10)

se on varustettu paikkatietoisuustoiminnolla, joka

a)

toimii rajapintana ladattaessa ja päivitettäessä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 15 artiklassa määriteltyjä tietoja ilmatilarajoituksista, jotka liittyvät miehittämättömän ilma-aluksen sijaintiin ja korkeuteen merenpinnasta, millä varmistetaan, ettei tietojen lataus- tai päivitysprosessi heikennä niiden eheyttä ja paikkansapitävyyttä;

b)

antaa kauko-ohjaajalle varoituksen, kun mahdollinen ilmatilarajoitusten rikkominen havaitaan; ja

c)

antaa kauko-ohjaajalle tietoja miehittämättömän ilma-aluksen asemasta ja varoituksen, kun sen paikannus- tai navigointijärjestelmät eivät kykene takaamaan paikkatietoisuusjärjestelmän asianmukaista toimintaa;

11)

jos miehittämättömässä ilma-aluksessa on toiminto, joka rajoittaa sen pääsyä tiettyihin ilmatila-alueisiin tai ilmatilan osiin, se toimii miehittämättömän ilma-aluksen lennonohjausjärjestelmän kanssa saumattomasti eikä vaikuta haitallisesti lentoturvallisuuteen; kauko-ohjaajan on lisäksi saatava selkeä tieto, jos tämä toiminto estää miehittämätöntä ilma-alusta pääsemästä näille ilmatila-alueille tai näihin ilmatilan osiin;

12)

jollei kyseessä ole ankkuroitu miehittämätön ilma-alus, se on varustettu datasiirtoyhteydellä, joka on suojattu luvattomalta pääsyltä komento- ja ohjaustoimintoihin;

13)

se antaa kauko-ohjaajalle selkeän varoituksen silloin, kun miehittämättömän ilma-aluksen tai sen ohjausyksikön akun lataustaso on alhainen, jotta kauko-ohjaajalla on riittävästi aikaa hoitaa miehittämättömän ilma-aluksen laskeutuminen turvallisesti;

14)

se on varustettu valoilla seuraavia tarkoituksia varten:

1)

miehittämättömän ilma-aluksen ohjattavuus;

2)

miehittämättömän ilma-aluksen näkyvyys yöllä; valot on suunniteltava siten, että maassa oleva henkilö voi erottaa miehittämättömän ilma-aluksen miehitetystä ilma-aluksesta;

15)

sen mukana on markkinoille saatettaessa käyttöopas, jossa kuvataan

a)

miehittämättömän ilma-aluksen ominaisuudet, mukaan lukien muun muassa seuraavat:

miehittämättömän ilma-aluksen luokka;

miehittämättömän ilma-aluksen massa (ja viitekokoonpanon kuvaus) ja suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM);

sallitun hyötykuorman yleiset ominaisuudet, joista kuvataan massamitat, rajapinnat miehittämättömään ilma-alukseen ja muut mahdolliset rajoitukset;

miehittämättömän ilma-aluksen kauko-ohjaukseen käytettävät laitteet ja ohjelmistot;

tieto suorassa etätunnistamislähetyksessä käytetystä tiedonsiirtoprotokollasta;

äänitehotaso;

miehittämättömän ilma-aluksen toiminta, jos datasiirtoyhteys menetetään;

b)

selkeät käyttöohjeet;

c)

ilmatilarajoitusten lataaminen;

d)

huolto-ohjeet;

e)

vianetsintämenetelmät;

f)

toiminnalliset rajoitukset (mukaan lukien muun muassa sääolosuhteet ja toiminta päivällä/yöllä); ja

g)

kaikki miehittämättömän ilma-aluksen toimintaan liittyvät riskit;

(16)

se sisältää EASAn julkaiseman tiedotteen, jossa mainitaan sovellettavat EU:n lainsäädännön mukaiset rajoitukset ja velvollisuudet.

5 OSA

Luokan C4 miehittämätöntä ilma-alusjärjestelmää koskevat vaatimukset

Luokan C4 miehittämättömään ilma-alusjärjestelmään on kiinnitettävä näkyvästi seuraava merkki:

Image 5

Luokan C4 miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

sen suurin sallittu lentoonlähtömassa hyötykuorman kanssa on alle 25 kg;

2)

se on kauko-ohjaajan turvallisesti ohjattavissa ja käsiteltävissä valmistajan ohjeiden mukaisesti, tarvittaessa kaikissa ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa, myös yhden tai tapauksen mukaan useamman järjestelmän vikaannuttua;

3)

siinä ei ole automaattiohjaustoimintoa, lukuun ottamatta lennonvakautusjärjestelmää, jolla ei ole suoraa vaikutusta lentorataan, eikä tukijärjestelmää yhteyden katkeamisen varalta edellyttäen, että käytettävissä on ennalta määritetty kiinteä ohjaimien asento yhteyden katketessa;

4)

sen mukana on markkinoille saatettaessa käyttöopas, jossa kuvataan

a)

miehittämättömän ilma-aluksen ominaisuudet, mukaan lukien muun muassa seuraavat:

miehittämättömän ilma-aluksen luokka;

miehittämättömän ilma-aluksen massa (ja viitekokoonpanon kuvaus) ja suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM);

sallitun hyötykuorman yleiset ominaisuudet, joista kuvataan massamitat, rajapinnat miehittämättömään ilma-alukseen ja muut mahdolliset rajoitukset;

miehittämättömän ilma-aluksen kauko-ohjaukseen käytettävät laitteet ja ohjelmistot;

miehittämättömän ilma-aluksen toiminta, jos datasiirtoyhteys menetetään;

b)

selkeät käyttöohjeet;

c)

huolto-ohjeet;

d)

vianetsintämenetelmät;

e)

toiminnalliset rajoitukset (mukaan lukien muun muassa sääolosuhteet ja toiminta päivällä/yöllä); ja

f)

kaikki miehittämättömän ilma-aluksen toimintaan liittyvät riskit;

5)

se sisältää EASAn julkaiseman tiedotteen, jossa mainitaan sovellettavat EU:n lainsäädännön mukaiset rajoitukset ja velvollisuudet.

6 OSA

Etätunnistukseen tarkoitettuja lisälaitteita koskevat vaatimukset

Etätunnistukseen tarkoitetun lisälaitteen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1)

se mahdollistaa miehittämättömän ilma-aluksen käyttäjän rekisteröintinumeron lataamisen täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 14 artiklan mukaisesti ja yksinomaan rekisteröintijärjestelmän mukaista menettelyä noudattaen;

2)

sillä on standardin ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers mukainen fyysinen sarjanumero, joka on kiinnitetty lisälaitteeseen ja sen pakkaukseen tai käyttöohjeeseen helposti luettavassa muodossa;

3)

se varmistaa seuraavien tietojen suoran ja säännöllisen lähetyksen reaaliaikaisesti avoimen ja dokumentoidun tiedonsiirtoprotokollan avulla lennon koko keston ajan siten, että lähetysalueella olevat mobiililaitteet pystyvät vastaanottamaan ne suoraan:

i)

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän rekisteröintinumero;

ii)

standardin ANSI/CTA-2063 mukainen lisälaitteen yksilöllinen fyysinen sarjanumero;

iii)

miehittämättömän ilma-aluksen sijainti ja sen korkeus pinnasta tai lentoonlähtöpaikasta;

iv)

kulkusuunta mitattuna myötäpäivään tosipohjoisesta ja miehittämättömän ilma-aluksen maanopeus; ja

v)

kauko-ohjaajan sijainti tai, jos sitä ei ole saatavilla, lentoonlähtöpaikka;

4)

se varmistaa, ettei käyttäjä voi muuttaa 3 alakohdan ii, iii, iv ja v alakohdassa mainittuja tietoja;

5)

sen mukana on markkinoille saatettaessa käyttöopas, jossa on tieto suorassa etätunnistamislähetyksessä käytetystä tiedonsiirtoprotokollasta ja ohjeet seuraavia varten:

a)

moduulin asentaminen miehittämättömään ilma-alukseen;

b)

miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän käyttäjän rekisteröintinumeron lataaminen.

7 OSA

Vaatimustenmukaisuuden arviointimoduuli A – Sisäinen tuotannonvalvonta

1.   Sisäinen tuotannonvalvonta on vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, jossa valmistaja täyttää tämän osan 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt velvollisuudet sekä varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että kyseiset tuotteet täyttävät niihin sovellettavat vaatimukset, jotka vahvistetaan 1, 5 tai 6 osassa.

2.   Tekniset asiakirjat

Valmistajan on laadittava tekniset asiakirjat tämän asetuksen 17 artiklan mukaisesti.

3.   Valmistus

Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusprosessilla ja sen valvonnalla taataan, että valmistetut tuotteet ovat tämän osan 2 kohdassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen ja niihin sovellettavien vaatimusten mukaisia, jotka vahvistetaan 1, 5 tai 6 osassa.

4.   CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

1)

Valmistajan on tämän asetuksen 15 ja 16 artiklan mukaisesti kiinnitettävä jokaiseen yksittäiseen tuotteeseen, joka täyttää siihen sovellettavat 1, 5 tai 6 osassa vahvistetut vaatimukset, CE-merkintä ja tarvittaessa miehittämättömän ilma-aluksen luokan tunnistemerkki.

2)

Valmistajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin tuotemallille ja pidettävä se yhdessä teknisten asiakirjojen kanssa kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on selkeästi yksilöitävä tuote, jota varten se on laadittu.

Asiasta vastaaville viranomaisille on pyynnöstä toimitettava jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

5.   Valtuutettu edustaja

Valtuutettu edustaja voi täyttää valmistajan puolesta ja valmistajan vastuulla 4 kohdassa säädetyt valmistajan velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.

8 OSA

Vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulit B ja C – päätöksen N:o 768/2008/EY mukainen EU-tyyppitarkastus ja sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus

Kun tähän osaan viitataan, vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyssä on noudatettava tämän osan moduuleita B (EU-tyyppitarkastus) ja C (Sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus).

Moduuli B

EU-tyyppitarkastus

1.   EU-tyyppitarkastus on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa, jossa ilmoitettu laitos tutkii tuotteen teknisen suunnittelun sekä varmistaa ja vakuuttaa, että tuotteen tekninen suunnittelu täyttää 1–6 osassa vahvistetut sovellettavat vaatimukset.

2.   EU-tyyppitarkastuksessa tehdään tuotteen teknisen suunnittelun asianmukaisuuden arviointi 3 kohdassa tarkoitettujen teknisten asiakirjojen ja niitä tukevan aineiston tarkastelun perusteella sekä tuotteen yhden tai useamman kriittisen osan aiottua tuotantoa edustavien näytteiden tarkastus (tuotantotyypin ja suunnittelutyypin yhdistelmä).

3.   Valmistaja tekee EU-tyyppitarkastusta koskevan hakemuksen yhdelle valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemukseen on sisällyttävä

1)

valmistajan nimi ja osoite sekä valtuutetun edustajan nimi ja osoite, jos tämä tekee hakemuksen;

2)

kirjallinen vakuutus siitä, että samaa hakemusta ei ole tehty toiselle ilmoitetulle laitokselle;

3)

tekniset asiakirjat. Teknisten asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko tuote tämän asetuksen sovellettavien vaatimusten mukainen, ja niihin on sisällyttävä asianmukainen analyysi ja arviointi riskistä tai riskeistä. Teknisten asiakirjojen on tarvittaessa sisällettävä tämän asetuksen 17 artiklassa vahvistetut seikat;

4)

aiottua tuotantoa edustavat näytekappaleet. Ilmoitettu laitos voi pyytää lisänäytteitä, jos ne ovat tarpeen testausohjelman suorittamiseksi;

5)

teknisen suunnitteluratkaisun asianmukaisuutta tukeva aineisto. Tässä aineistossa on mainittava kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, joita on käytetty, erityisesti siinä tapauksessa, että asiaankuuluvia yhdenmukaistettuja standardeja ja/tai teknisiä eritelmiä ei ole sovellettu tai niitä ei ole sovellettu kokonaisuudessaan. Aineistoon on tarvittaessa sisällytettävä niiden testien tulokset, jotka on tehty muiden asiaankuuluvien teknisten eritelmien mukaisesti valmistajan asianmukaisessa laboratoriossa tai jotka on teetetty valmistajan puolesta ja tämän vastuulla jossain toisessa testilaboratoriossa.

4.   Ilmoitetun laitoksen on

 

tuotteen osalta:

1)

tutkittava tekniset asiakirjat ja niitä tukeva aineisto tuotteen teknisen suunnittelun asianmukaisuuden arvioimiseksi.

 

näytekappaleen (näytekappaleiden) osalta:

2)

varmennettava, että näyte (näytteet) on valmistettu teknisten asiakirjojen mukaisesti, sekä yksilöitävä ne osat, jotka on suunniteltu asiaa koskevien yhdenmukaistettujen standardien ja/tai teknisten eritelmien sovellettavien säännösten mukaisesti, samoin kuin osat, joiden suunnittelussa ei ole noudatettu kyseisten standardien asiaa koskevia määräyksiä;

3)

tehtävä tai teetettävä asianmukaiset tarkastukset ja testit sen tarkastamiseksi, että ratkaisuja on sovellettu oikein silloin, kun valmistaja on valinnut asiaa koskevissa yhdenmukaistetuissa standardeissa ja/tai teknisissä eritelmissä esitettyjen ratkaisujen soveltamisen;

4)

tehtävä tai teetettävä asianmukaiset tarkastukset ja testit sen tarkastamiseksi, täyttävätkö valmistajan soveltamat ratkaisut säädöksen vastaavat olennaiset vaatimukset silloin, kun asiaa koskevissa yhdenmukaistetuissa standardeissa ja/tai teknisissä eritelmissä esitettyjä ratkaisuja ei ole sovellettu;

5)

sovittava valmistajan kanssa paikka, jossa tarkastukset ja testit tehdään.

5.   Ilmoitetun laitoksen on laadittava arviointiraportti, johon kirjataan 4 kohdan mukaisesti toteutetut toimet ja niiden tulokset. Ilmoitettu laitos voi julkistaa raportin sisällön joko kokonaan tai osittain ainoastaan valmistajan suostumuksella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sille 8 kohdassa asetettuja velvoitteita.

6.   Jos tyyppi täyttää tämän asetuksen vaatimukset, ilmoitetun laitoksen on annettava valmistajalle EU-tyyppitarkastustodistus. Tässä todistuksessa on oltava valmistajan nimi ja osoite, tarkastuksessa tehdyt päätelmät, tarkastuksen piiriin kuuluvat vaatimusten näkökohdat, (mahdolliset) todistuksen voimassaoloa koskevat edellytykset ja hyväksytyn tyypin tunnistamiseen tarvittavat tiedot. Todistukseen voidaan liittää liitteitä.

EU-todistuksessa ja sen liitteissä on oltava kaikki asiaankuuluvat tiedot, jotta voidaan arvioida, ovatko valmistetut tuotteet tarkastetun tyypin mukaisia, ja jotta käytön aikainen valvonta on mahdollista.

Jos tyyppi ei täytä tämän asetuksen sovellettavia vaatimuksia, ilmoitetun laitoksen on kieltäydyttävä antamasta EU-tyyppitarkastustodistusta ja ilmoitettava siitä hakijalle sekä esitettävä yksityiskohtaiset perustelut todistuksen epäämiselle.

7.   Ilmoitetun laitoksen on pysyttävä ajan tasalla yleisesti tunnustetussa tekniikan tasossa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista, jotka viittaavat siihen, että hyväksytty tyyppi ei ehkä enää vastaa tämän asetuksen sovellettavia vaatimuksia, ja määritettävä, edellyttävätkö tällaiset muutokset lisätutkimuksia. Jos näin on, ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava asiasta valmistajalle.

Valmistajan on ilmoitettava EU-tyyppitarkastustodistukseen liittyviä teknisiä asiakirjoja hallussaan pitävälle ilmoitetulle laitokselle kaikista hyväksyttyyn tyyppiin tehdyistä muutoksista, jotka voivat vaikuttaa siihen, onko tuote tämän asetuksen keskeisten vaatimusten mukainen, tai kyseisen todistuksen voimassaoloa koskeviin edellytyksiin. Tällaiset muutokset vaativat lisähyväksynnän, joka liitetään alkuperäiseen EU-tyyppitarkastustodistukseen.

8.   Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava omalle ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselleen EU-tyyppitarkastustodistuksista ja/tai niiden lisäyksistä, jotka se on antanut tai peruuttanut, ja sen on annettava säännöllisesti tai pyynnöstä oman ilmoittamisesta vastaavan viranomaisensa saataville luettelo todistuksista ja/tai niiden lisäyksistä, jotka on evätty tai peruutettu toistaiseksi tai joita on muutoin rajoitettu.

Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille EU-tyyppitarkastustodistuksista ja/tai niiden lisäyksistä, jotka se on evännyt, peruuttanut tai peruuttanut toistaiseksi tai joita se on muutoin rajoittanut, ja pyynnöstä niistä todistuksista ja/tai niiden lisäyksistä, jotka se on antanut.

Komissio, jäsenvaltiot ja muut ilmoitetut laitokset voivat pyynnöstä saada jäljennöksen EU-tyyppitarkastustodistuksista ja/tai niiden lisäyksistä. Komissio ja jäsenvaltiot voivat perustellusta pyynnöstä saada jäljennöksen teknisistä asiakirjoista ja ilmoitetun laitoksen suorittamien tutkimusten tuloksista.

Ilmoitetun laitoksen on säilytettävä jäljennös EU-tyyppitarkastustodistuksesta, sen liitteistä ja lisäyksistä sekä teknisistä asiakirjoista, valmistajan toimittamat asiakirjat mukaan luettuina, kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun tuote on arvioitu, tai kyseisen todistuksen voimassaolon päättymiseen saakka.

9.   Valmistajan on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla jäljennös EU-tyyppitarkastustodistuksesta, sen liitteistä ja lisäyksistä sekä teknisistä asiakirjoista kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille.

10.   Valmistajan valtuutettu edustaja voi tehdä 3 kohdassa tarkoitetun hakemuksen ja täyttää 7 ja 9 kohdassa säädetyt velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.

Moduuli C

Sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus

1.   Sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus on se vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyn osa, jossa valmistaja täyttää 2 ja 3 kohdassa säädetyt velvoitteet sekä varmistaa ja vakuuttaa, että kyseiset tuotteet ovat EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukaisia ja täyttävät niihin sovellettavat tämän asetuksen vaatimukset.

2.   Valmistus

Valmistajan on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että valmistusprosessilla ja sen valvonnalla taataan, että valmistettu tuote on EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvaillun hyväksytyn tyypin ja siihen sovellettavien 1–6 osassa vahvistettujen vaatimusten mukainen.

3.   CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

1)

Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä ja tarvittaessa tämän asetuksen 15 ja 16 artiklan mukainen miehittämättömän ilma-aluksen luokan tunnistemerkki jokaiseen tuotteeseen, joka on EU-tyyppitarkastustodistuksessa kuvatun tyypin mukainen ja täyttää 1–6 osassa vahvistetut sovellettavat vaatimukset.

2)

Valmistajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin tuotetyypille ja pidettävä se kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on selkeästi yksilöitävä tuotetyyppi, jota varten se on laadittu.

Asiasta vastaaville viranomaisille on pyynnöstä toimitettava jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

4.   Valtuutettu edustaja

Valtuutettu edustaja voi täyttää valmistajan puolesta ja valmistajan vastuulla 3 kohdassa säädetyt valmistajan velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.

9 OSA

Vaatimustenmukaisuuden arviointimoduuli H – päätöksen 768/2008/EY liitteen II mukainen täydelliseen laadunvarmistukseen perustuva vaatimustenmukaisuus

1.   Täydelliseen laadunvarmistukseen perustuva vaatimustenmukaisuus on vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely, jossa valmistaja täyttää 2 ja 5 kohdassa säädetyt velvoitteet ja varmistaa ja vakuuttaa yksinomaisella vastuullaan, että kyseinen tuote täyttää siihen sovellettavat 1–6 osassa vahvistetut vaatimukset.

2.   Valmistus

Valmistajan on käytettävä 3 kohdan mukaista hyväksyttyä laatujärjestelmää tuotteen suunnittelussa, valmistuksessa sekä lopputarkastuksessa ja -testauksessa, ja sen on oltava 4 kohdan mukaisen valvonnan alainen.

3.   Laatujärjestelmä

1)

Valmistajan on tehtävä tuotteen osalta käyttämänsä laatujärjestelmän arviointia koskeva hakemus valitsemalleen ilmoitetulle laitokselle.

Hakemukseen on sisällyttävä

a)

valmistajan nimi ja osoite sekä valtuutetun edustajan nimi ja osoite, jos tämä tekee hakemuksen;

b)

kunkin valmistettavaksi tarkoitetun tuotetyypin tekniset asiakirjat, jotka sisältävät tarvittaessa 10 osassa vahvistetut seikat;

c)

laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;

d)

kirjallinen vakuutus siitä, että samaa hakemusta ei ole tehty toiselle ilmoitetulle laitokselle.

2)

Laatujärjestelmän avulla on varmistettava, että tuote on tämän asetuksen vaatimusten mukainen.

Kaikki valmistajan hyväksymät perusedellytykset, vaatimukset ja määräykset on kirjattava järjestelmällisesti ja täsmällisesti kirjallisiksi ohjelmiksi, menettelyiksi ja ohjeiksi. Näiden laatujärjestelmää koskevien asiakirjojen avulla on voitava tulkita yhdenmukaisesti laatuohjelmia, suunnitelmia, käsikirjoja ja tallenteita.

Asiakirjoissa on erityisesti oltava riittävä kuvaus seuraavista:

a)

laatutavoitteet ja organisaation rakenne, johdon vastuualueet ja toimivalta suunnittelun ja tuotteiden laadun osalta;

b)

sovellettavat tekniset suunnittelueritelmät, standardit mukaan luettuina, ja jos asiaa koskevia yhdenmukaistettuja standardeja ei noudateta kaikilta osin, keinot, joilla varmistetaan, että tämän asetuksen vaatimukset täyttyvät;

c)

suunnittelun valvonta- ja tarkastustekniikat, prosessit ja järjestelmälliset toimenpiteet, joita käytetään kyseiseen tuotetyyppiin kuuluvien tuotteiden suunnittelussa

d)

vastaavat valmistusta, laadunvalvontaa ja laadunvarmistusta koskevat menetelmät, prosessit ja järjestelmälliset toimet, joita aiotaan käyttää;

e)

ennen valmistusta, valmistuksen aikana ja sen jälkeen tehtävät tarkastukset ja testit sekä niiden suoritustiheys,

f)

laatupöytäkirjat, kuten tarkastusraportit ja koe- ja kalibrointitiedot, asianomaisen henkilöstön pätevyyteen tai hyväksymiseen liittyvät selvitykset jne.;

g)

keinot, joilla valvotaan tuotteilta ja suunnittelulta vaaditun laadun toteutumista sekä laatujärjestelmän toiminnan tehokkuutta.

3)

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava laatujärjestelmä ratkaistakseen, täyttääkö se 3 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetut vaatimukset.

Ilmoitetun laitoksen on oletettava, että laatujärjestelmän osat, joissa noudatetaan asiaankuuluvan yhdenmukaistetun standardin vastaavia eritelmiä, ovat näiden vaatimusten mukaisia.

Sen lisäksi, että auditointiryhmällä on oltava kokemusta laadunhallintajärjestelmistä, ryhmässä on oltava vähintään yksi jäsen, jolla on kokemusta kyseisen tuotealan ja tuoteteknologian arvioimisesta ja joka tuntee tämän asetuksen sovellettavat vaatimukset. Auditointiin on sisällyttävä tarkastuskäynti valmistajan tiloihin. Auditointiryhmän on tarkastettava 3 kohdan 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat sen varmistamiseksi, että valmistaja kykenee yksilöimään tämän asetuksen sovellettavat vaatimukset ja suorittamaan tarvittavat tutkimukset, joiden tarkoituksena on varmistaa, että tuote on näiden vaatimusten mukainen.

Päätöksestä on ilmoitettava valmistajalle tai tämän valtuutetulle edustajalle.

Ilmoitukseen on sisällyttävä auditoinnin päätelmät ja arviointipäätöksen perustelut.

4)

Valmistaja sitoutuu täyttämään laatujärjestelmästä, sellaisena kuin se on hyväksytty, johtuvat velvoitteet ja ylläpitämään laatujärjestelmää niin, että se pysyy riittävänä ja tehokkaana.

Valmistajan on ilmoitettava laatujärjestelmän hyväksyneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista laatujärjestelmään suunnitelluista muutoksista.

5)

Ilmoitetun laitoksen on arvioitava ehdotetut muutokset ja päätettävä, täyttääkö muutettu laatujärjestelmä edelleen 3 kohdan 2 alakohdassa tarkoitetut vaatimukset vai onko tarpeen suorittaa uusi arviointi.

Ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava päätöksensä valmistajalle. Ilmoitukseen on sisällyttävä tutkimuksen päätelmät ja arviointipäätös perusteluineen.

4.   Ilmoitetun laitoksen vastuulla oleva valvonta

1)

Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että valmistaja täyttää hyväksytystä laatujärjestelmästä johtuvat velvollisuutensa asianmukaisesti.

2)

Valmistajan on sallittava ilmoitetulle laitokselle arviointitarkoituksia varten pääsy suunnittelu-, tuotanto-, tarkastus-, testaus- ja varastotiloihin sekä toimitettava sille kaikki tarvittavat tiedot, erityisesti

a)

laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;

b)

suunnittelua koskevaan laatujärjestelmän osaan liittyvät laatupöytäkirjat, kuten tutkimusten, laskelmien ja testien tulokset;

c)

valmistusta koskevaan laatujärjestelmän osaan liittyvät laatupöytäkirjat, kuten tarkastusselostukset ja testaus- ja kalibrointitiedot ja henkilöstön pätevyyteen liittyvät selvitykset.

3)

Ilmoitetun laitoksen on tehtävä määräajoin auditointeja varmistaakseen, että valmistaja ylläpitää ja noudattaa laatujärjestelmää, ja toimitettava auditointikertomus valmistajalle.

4)

Lisäksi ilmoitettu laitos voi tehdä ennalta ilmoittamatta tarkastuskäyntejä valmistajan tiloihin. Näiden käyntien aikana ilmoitettu laitos voi tarvittaessa tehdä tai teettää miehittämättömälle ilma-alukselle tai miehittämättömälle ilma-alusjärjestelmälle testejä laatujärjestelmän asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Ilmoitetun laitoksen on toimitettava valmistajalle kertomus käynnistä sekä testausseloste, jos testejä on suoritettu.

5.   CE-merkintä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

1)

Valmistajan on kiinnitettävä CE-merkintä ja tarvittaessa miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän tunnistemerkki tämän asetuksen 15 ja 16 artiklan mukaisesti sekä tämän osan 3 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetun ilmoitetun laitoksen vastuulla kyseisen laitoksen tunnusnumero jokaiseen yksittäiseen tuotteeseen, joka täyttää tämän asetuksen sovellettavat vaatimukset.

2)

Valmistajan on laadittava kirjallinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus kullekin tuotetyypille ja pidettävä se kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on yksilöitävä tuotetyyppi, jota varten se on laadittu.

Asiasta vastaaville viranomaisille on pyynnöstä toimitettava jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.

6.   Valmistajan on pidettävä kansallisten viranomaisten saatavilla kymmenen vuoden ajan sen jälkeen, kun tuote on saatettu markkinoille

1)

3 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetut tekniset asiakirjat;

2)

3 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetut laatujärjestelmää koskevat asiakirjat;

3)

3 kohdan 5 alakohdassa tarkoitetut muutokset, sellaisina kuin ne on hyväksytty;

4)

3 kohdan 5 alakohdassa, 4 kohdan 3 ja 4 alakohdassa tarkoitetut ilmoitetun laitoksen päätökset ja raportit.

7.   Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava omalle ilmoittamisesta vastaavalle viranomaiselleen myönnetyistä ja peruutetuista laatujärjestelmien hyväksynnöistä, ja sen on annettava säännöllisesti tai pyynnöstä oman ilmoittamisesta vastaavan viranomaisensa saataville luettelo laatujärjestelmien hyväksynnöistä, jotka se on evännyt, peruuttanut toistaiseksi tai muutoin rajoittanut.

Kunkin ilmoitetun laitoksen on ilmoitettava muille ilmoitetuille laitoksille laatujärjestelmien hyväksynnöistä, jotka se on evännyt tai peruuttanut toistaiseksi tai kokonaan, ja sen on pyynnöstä ilmoitettava laatujärjestelmien hyväksynnöistä, jotka se on antanut.

8.   Valtuutettu edustaja

Valtuutettu edustaja voi täyttää valmistajan puolesta ja valmistajan vastuulla 3 kohdan 1 ja 5 alakohdassa sekä 5 ja 6 kohdassa säädetyt valmistajan velvoitteet edellyttäen, että ne on eritelty toimeksiannossa.

10 OSA

Teknisten asiakirjojen sisältö

Valmistajan on laadittava tekniset asiakirjat. Asiakirjojen perusteella on voitava arvioida, onko tuote sovellettavien vaatimusten mukainen.

Teknisten asiakirjojen on sisällettävä soveltuvin osin ainakin seuraavat osatekijät:

1.

tuotteen täydellinen kuvaus, joka sisältää seuraavat:

a)

valokuvat tai piirrokset, joista ilmenevät sen ulkoiset ominaisuudet, merkinnät ja sisäinen kokoonpano;

b)

tämän asetuksen vaatimusten mukaiset käytettyjen ohjelmistojen tai laiteohjelmiston versiot;

c)

käyttö- ja asennusohjeet;

2.

rakenne- ja valmistuspiirustukset sekä komponenttien, osalaitteistojen, piirien ja muiden vastaavien osatekijöiden kaaviot;

3.

kuvaukset ja selitykset, jotka selvittävät näitä piirustuksia ja kaavioita sekä tuotteen toimintaa;

4.

luettelo kokonaisuudessaan tai osittain sovelletuista yhdenmukaistetuista standardeista, joiden viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja, jos näitä yhdenmukaistettuja standardeja ei ole sovellettu, kuvaukset ratkaisuista, joilla pyritään täyttämään 4 artiklassa säädetyt keskeiset vaatimukset, mukaan lukien luettelo sovelletuista muista asiaankuuluvista teknisistä eritelmistä. Jos yhdenmukaistettuja standardeja on sovellettu osittain, teknisissä asiakirjoissa on täsmennettävä ne osat, joita on sovellettu;

5.

jäljennös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta;

6.

jos on sovellettu 8 osassa olevaa vaatimustenmukaisuuden arviointimoduulia, jäljennös asianomaisen ilmoitetun laitoksen antamasta EU-tyyppitarkastustodistuksesta ja sen liitteistä;

7.

tulokset suoritetuista suunnittelulaskelmista, tarkastuksista ja muista vastaavista osatekijöistä;

8.

testiraportit;

9.

jäljennökset asiakirjoista, jotka valmistaja on toimittanut ilmoitetulle laitokselle, jos sellainen on osallisena prosessissa;

10.

teknisen suunnitteluratkaisun asianmukaisuutta tukeva aineisto. Tässä aineistossa on mainittava kaikki asiaankuuluvat asiakirjat, joita on käytetty, erityisesti siinä tapauksessa, että asiaankuuluvia yhdenmukaistettuja standardeja ja/tai teknisiä eritelmiä ei ole sovellettu kokonaisuudessaan. Aineistoon on tarvittaessa sisällytettävä niiden testien tulokset, joita valmistaja on tehnyt asianmukaisessa laboratoriossaan tai jotka on teetetty valmistajan puolesta ja tämän vastuulla jossain toisessa testilaboratoriossa;

11.

valmistus- ja varastointipaikkojen osoitteet.

11 OSA

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

1.   Tuote (tyyppi-, erä- ja sarjanumero).

2.   Valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite.

3.   Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

4.   Vakuutuksen kohde [jäljitettävyyden mahdollistava tuotteen tunniste; voidaan liittää riittävän terävä värikuva, jos se on tarpeen tuotteiden tunnistamiseksi].

5.   Edellä kuvattu vakuutuksen kohde kuuluu luokkaan … [miehittämättömien ilma-alusjärjestelmien osalta tämän liitteen 1–5 osassa määritelty luokan numero].

6.   Tämän miehittämättömän ilma-aluksen taattu äänitehotaso on … dB(A) [vain ei-kiinteäsiipiset luokkien 1–3 miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät]

7.   Edellä kuvattu vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kohde on asiaa koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten mukainen:

[viittaus tähän asetukseen ja sen kyseistä tuoteluokkaa koskevaan liitteeseen];

tai muu unionin yhdenmukaistamislainsäädäntö tapauksen mukaan.

8.   Viittaus niihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu. Viittausten luettelossa on mainittava niiden tunnistenumero ja versio ja tapauksen mukaan antopäivä.

9.   Ilmoitettu laitos … [nimi, numero] … suoritti … [toimenpiteen kuvaus] … ja antoi EU-tyyppitarkastustodistuksen (jos sovelletaan).

10.   Tarvittaessa kuvaus lisälaitteista ja komponenteista, mukaan lukien ohjelmistot, joiden avulla miehittämätön ilma-alus tai miehittämätön ilma-alusjärjestelmä voi toimia tarkoitetulla tavalla ja jotka sisältyvät EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutukseen.

11.   Lisätiedot:

Yhteisö, jonka puolesta allekirjoitettu: …

[antamispaikka ja -päivämäärä]:

[nimi, asema] [allekirjoitus]:

12 OSA

Yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Edellä 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu yksinkertaistettu EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettava seuraavasti:

[Valmistajan nimi] vahvistaa, että miehittämätön ilma-alusjärjestelmä [miehittämättömän ilma-alusjärjestelmän yksilöinti: tyyppi- tai sarjanumero] kuuluu luokkaan … … [tämän liitteen 1–5 osassa määritelty tuotteen luokan numero] ja sen taattu äänitehotaso on …. dB(A) [vain ei-kiinteäsiipiset luokkien 1–3 miehittämättömät ilma-alusjärjestelmät]

ja se on seuraavien asetusten mukainen: … [luetellaan kaikki asetukset, joiden mukainen tuote on].

Täydelliseen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutukseen voi tutustua seuraavalla verkkosivustolla: [verkkosivuston osoite]

13 OSA

Melunmittausmenetelmä

Tässä osassa vahvistetaan ilmassa kantautuvan melun mittaamismenetelmät, joita käytetään luokkien 1, 2 ja 3 miehittämättömien ilma-alusten A-painotetun äänitehotason määrittämiseen.

Siinä säädetään melupäästön perusstandardista ja yksityiskohtaisesta testauskoodista äänenpainetason mittaamiseksi lähdettä ympäröivällä mittauspinnalla ja lähteen tuottaman äänitehotason laskemiseksi.

1.   MELUPÄÄSTÖN PERUSSTANDARDI

Miehittämättömän ilma-aluksen A-painotetun äänitehotason LWA määrittämiseen käytetään melupäästön perusstandardia EN ISO 3744:2010 seuraavin täydennyksin:

2.   MITTAUSOLOSUHTEET

Testialue:

Miehittämättömän ilma-aluksen on leijuttava yhden (akustisesti kovan) heijastavan tason yllä. Miehittämätön ilma-alus on sijoitettava riittävän kauas kaikista heijastavista seinistä tai kattopinnoista tai mistä tahansa heijastavasta kohteesta siten, että standardin EN ISO 3744:2010 liitteen A vaatimukset täyttyvät mittauspinnalla.

Äänilähteen sijoitus:

Miehittämättömän ilma-aluksen on leijuttava 0,5 m heijastavan tason yläpuolella. Miehittämättömän ilma-aluksen kokoonpanon (potkurit, lisälaitteet, asetukset) on oltava sellainen kuin markkinoille saatettavassa miehittämättömässä ilma-aluksessa.

Äänenmittauspinta ja mikrofonien sijoittaminen:

Miehittämättömän ilma-aluksen on oltava kokonaan puolipallon muotoisella mittausalueella standardin EN ISO 3744:2010 kohdan 7.2.3 mukaisesti.

Mikrofonien määrä ja sijainti määritellään standardin EN ISO 3744:2010 liitteessä F.

Mittauspinnan lähtöpisteen on oltava pisteessä O, joka sijaitsee pohjatasolla suoraan miehittämättömän ilma-aluksen alapuolella.

3.   TOIMINTAOLOSUHTEET TESTIN AIKANA

Melutestit on suoritettava niin, että miehittämätön ilma-alus lentää akku täyteen ladattuna tasaisella korkeudella, sivusuunnassa ja pystysuoraan 0,5 m puolipallon muotoisen mittausalueen lähtöpisteen (piste O) yläpuolella.

Jos miehittämätön ilma-alus saatetaan markkinoille sellaisten lisävarusteiden kanssa, jotka voidaan asentaa siihen, se testataan niiden kanssa ja ilman niitä kaikissa mahdollisissa miehittämättömän ilma-aluksen kokoonpanoissa.

4.   MITTAUSPINNAN SAMANARVOISEN JATKUVAN ÄÄNENPAINETASON LASKEMINEN

A-painotettu mittauspinnan samanarvoinen jatkuva äänenpainetaso on määritettävä vähintään kolme kertaa kullekin miehittämättömän ilma-aluksen kokoonpanolle. Jos vähintään kaksi mittaustulosta eroavat toisistaan enintään 1 dB, lisämittauksia ei tarvita; muussa tapauksessa mittauksia jatketaan, kunnes saadaan tulokseksi kaksi arvoa, jotka eroavat toisistaan enintään 1 dB. Miehittämättömän ilma-aluksen äänitehotason laskemisessa käytettävä A-painotettu mittauspinnan samanarvoinen jatkuva äänenpainetaso on kahden korkeimman toisistaan enintään 1 dB poikkeavan arvon aritmeettinen keskiarvo.

5.   RAPORTOITAVAT TIEDOT

Raporttiin on sisällytettävä testattavan äänilähteen tunnistamiseen riittävät tekniset tiedot, melunmittausmenetelmät ja akustiset tiedot.

Raportoitava A-painotettu äänitehotaso on miehittämättömän ilma-aluksen eri testattujen kokoonpanojen korkein arvo pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun (alle 0,5 pienempään lukuun ja 0,5 tai enemmän suurempaan lukuun).

14 OSA

Taatun äänitehotason ilmoittaminen

Taatun äänitehotason osoittavassa merkinnässä on oltava desibeleinä ilmaistu yksilukuinen taattu ääniteho, merkki LWA ja kuvamerkki seuraavassa muodossa:

Image 6

Jos merkintää pienennetään laitteen koon mukaan, on noudatettava edellä olevassa piirroksessa esitettyjä mittasuhteita. Merkinnän korkeuden on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan oltava vähintään 20 mm.

15 OSA

Suurimmat äänitehotasot miehittämättömän ilma-aluksen luokan mukaan (siirtymäkaudet mukaan luettuina)

Miehittämättömän ilma-aluksen luokka

MTOM m grammoina

Suurin äänitehotaso LWA (dB)

voimaantulosta alkaen

2 vuotta voimaantulosta

4 vuotta voimaantulosta

C1

250 ≤ m < 900

85

83

81

C2

900 ≤ m < 4 000

Formula

Formula

Formula

Jossa ”lg” on 10-kantaisen logaritmin kantaluku.