5.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 146/57


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/913,

annettu 29 päivänä toukokuuta 2019,

lantaanikarbonaattioktahydraatin hyväksynnän uusimisesta kissojen rehun lisäaineena ja asetuksen (EY) N:o 163/2008 kumoamisesta (hyväksynnän haltija Bayer HealthCare AG)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle ja uusimiselle.

(2)

Lantaanikarbonaattioktahydraatti hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi kissojen rehun lisäaineena komission asetuksella (EY) N:o 163/2008 (2).

(3)

Kyseisen hyväksynnän haltija on toimittanut asetuksen (EY) N:o 1831/2003 14 artiklan mukaisesti hakemuksen, joka koskee lantaanikarbonaattioktahydraatin hyväksymisen uusimista kissojen rehun lisäaineena, ja pyytänyt kyseisen lisäaineen luokittelua lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 14 artiklan 2 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 29 päivänä marraskuuta 2018 antamassaan lausunnossa (3), että hakijan toimittamat tiedot osoittavat, että kyseinen lisäaine täyttää hyväksymisen edellytykset.

(5)

Lantaanikarbonaattioktahydraatin arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen lisäaineen hyväksyminen tämän asetuksen liitteessä esitetyn mukaisesti olisi uusittava.

(6)

Sen seurauksena, että lantaanikarbonaattioktahydraatin hyväksyminen rehun lisäaineena tämän asetuksen liitteessä vahvistettujen edellytysten mukaisesti uusitaan, asetus (EY) N:o 163/2008 olisi kumottava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Uusitaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” kuuluvan liitteessä tarkoitetun lisäaineen hyväksyminen kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Kumotaan asetus (EY) N:o 163/2008.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä toukokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 163/2008, tehty 22 päivänä helmikuuta 2008, lantaanikarbonaattioktahydraatti-valmisteen (Lantharenol) hyväksymisestä rehun lisäaineena (EUVL L 50, 23.2.2008, s. 3).

(3)  EFSA Journal 2018;16(12):5542.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Vähimmäis pitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut säännökset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

mg lisäainetta/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet (vähentää fosforin erittymistä virtsan kautta)

4d1

Bayer HealthCare AG

Lantaanikarbonaattioktahydraatti

Lisäaineen koostumus

Lantaanikarbonaattioktahydraatti-valmiste

Vähintään 85 % lantaanikarbonaattioktahydraattia tehoaineena.

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus

Lantaanikarbonaattioktahydraatti

La2(CO3)3*8H2O

CAS-numero: 6487-39-4

Analyysimenetelmä  (1)

Karbonaatin määrittäminen rehun lisäaineesta:

yhteisömenetelmä (asetus (EY) 152/2009 – liite III-O)

Lantaanin määrittäminen rehun lisäaineesta ja rehusta:

induktiivisesti kytketty plasma-atomiemissiospektrometria (ICP-AES)

Kissat

1 500

7 500

1.

Lisäaineen ja esiseosten käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus lämpökäsittelyssä.

2.

Rehualan toimijoiden on vahvistettava lisäaineen ja esiseosten käyttäjiä varten toimintamenettelyt ja järjestelyt lisäaineen käytöstä aiheutuvien mahdollisten riskien varalta. Jos riskejä ei voida näiden järjestelyjen ja toimenpiteiden avulla poistaa tai minimoida, lisäainetta ja esiseoksia käytettäessä on käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia, hengityssuoja mukaan lukien.

3.

Lisäaineen käyttöohjeissa on oltava seuraavat tiedot:

”vältettävä samanaikaista käyttöä rehun kanssa, jonka fosforipitoisuus on suuri.”

25. kesäkuuta 2029


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports