3.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 144/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/897,

annettu 12 päivänä maaliskuuta 2019,

asetuksen (EU) N:o 748/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse riskiperusteisen vaatimustenmukaisuuden todentamisen sisällyttämisestä liitteeseen I ja ympäristönsuojeluvaatimusten täytäntöönpanosta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta 4 päivänä heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1139 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EU) 2018/1139 77 artiklan mukaisesti Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston, jäljempänä ’virasto’, on määrä toteuttaa jäsenvaltioiden puolesta suunnittelu-, valmistus- tai rekisteröintivaltion tehtävät, jotka liittyvät suunnittelun sertifiointiin. Asetuksen (EU) 2018/1139 77 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä 62 artiklan 2 kohdan a alakohdan kanssa, mukaisesti viraston on otettava vastaan ja arvioitava sille tehdyt hakemukset ja myönnettävä asianmukaiset todistukset. Tätä varten viraston on vahvistettava ja ilmoitettava hakijalle sertifiointiperusteet, sovellettavat ympäristönsuojeluvaatimukset ja käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet.

(2)

Komission asetuksen (EU) N:o 748/2012 (2) mukaan hakijan on saatava viraston myöntämä todistus sen jälkeen, kun on osoitettu, että sertifioitava tuote on sovellettavien sertifiointiperusteiden mukainen, mukaan lukien sovellettavat lentokelpoisuuden sertifiointieritelmät ja ympäristönsuojeluvaatimukset. Näiden todistusten hakijoiden on osoitettava sertifiointiperusteiden kaikkien näkökohtien noudattaminen. Asetuksen (EU) 2018/1139 83 artiklan mukaisesti virasto suorittaa joko itse tai kansallisten ilmailuvaltaisten viranomaisten taikka pätevien yksiköiden välityksellä tutkintaa, joka on tarpeen sen sertifiointiin liittyvien tehtävien suorittamiseksi. Virasto arvioi hakemukset, mutta sen ei kaikissa tapauksissa edellytetä suorittavan kattavaa tutkintaa asetuksen (EU) 2018/1139 83 artiklan nojalla. Sen vuoksi, jotta voidaan paremmin lieventää valikoivasta tutkinnasta aiheutuvia turvallisuusriskejä ja lisätä sertifiointimenettelyn tehokkuutta, avoimuutta ja ennakoitavuutta, olisi säädettävä tietyistä valintaperusteista sen määrittämiseksi, milloin viraston on todennettava vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja miten kattava todentamisen on oltava. Näiden valintaperusteiden olisi perustuttava kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen, jäljempänä ’Chicagon yleissopimus’, liitteessä 19 vahvistettuihin turvallisuusvalvonnan ja -johtamisen periaatteisiin.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 748/2012 mukaan suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijat vastaavat lisäksi tietyistä sertifiointipäätöksistä viraston sijaan hyväksymisehtojensa perusteella ja suunnittelunvarmistusjärjestelmän asiaa koskevia menettelyjä noudattaen. Ottaen huomioon olemassa olevista oikeuksista saatu kokemus ja jotta hallinnollista taakkaa voitaisiin vähentää siviili-ilmailuun kohdistuvia riskejä ja ympäristönsuojeluvaatimuksia kuitenkaan unohtamatta, suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijoilla olisi myös oltava oikeudet sertifioida tietyt tyyppihyväksyntätodistusten suuret muutokset ja myöntää tietyt lisätyyppihyväksyntätodistukset. Siviili-ilmailuun kohdistuvien riskien rajaamiseksi ja ympäristönsuojeluvaatimusten huomioon ottamiseksi uudet oikeudet saisivat koskea ainoastaan sellaisten suurten muutosten sertifiointia, jotka eivät ole täysin uudenlaisia, ja ne olisi myönnettävä ainoastaan niille hyväksynnän haltijoille, jotka kykenevät käyttämään näitä uusia oikeuksia asianmukaisesti. Tämä kyky olisi osoitettava antamalla näyttö siitä, että hyväksynnän haltija on suoriutunut tyydyttävästi aiemmista vastaavanlaisista suurista muutoksista, joissa virasto on ollut mukana.

(4)

Selkeyden vuoksi asetuksen (EU) N:o 748/2012 liite I olisi muutettava siten, että A luvussa vahvistetaan vaatimukset, joita sovelletaan ainoastaan mainitun liitteen mukaisesti annettujen tai annettavien todistusten hakijoihin ja haltijoihin, ja B luvussa vahvistetaan vaatimukset, joita sovelletaan ainoastaan toimivaltaisiin viranomaisiin, virasto mukaan luettuna.

(5)

Lentotoiminnan harjoittajien on tehtävä huollonjälkeisiä koelentoja varmistaakseen, että ne ilma-alusten järjestelmät toimivat asianmukaisesti, joiden toimivuutta ei voida todentaa maassa. Näillä lennoilla aiemmin tapahtuneiden onnettomuuksien tai vakavien vaaratilanteiden perusteella tiettyjen huoltokoelentojen tekemisessä pitäisi edellyttää lupa ilmailuun sen sijaan, että ne tehdään lentokelpoisuustodistuksella (tai rajoitetulla lentokelpoisuustodistuksella). Sen vuoksi ilma-aluksella lentäminen vianetsintää varten taikka yhden tai useamman järjestelmän, osan tai laitteen toimivuuden tarkastamiseksi olisi lisättävä niiden lentojen luetteloon, jotka edellyttävät lupaa ilmailuun.

(6)

Tietyt tyyppihyväksyntäperusteiden sisältöä ja niistä ilmoittamista koskevat epäjohdonmukaisuudet asetuksen (EU) N:o 748/2012 ja asetuksen (EU) 2018/1139 välillä olisi korjattava.

(7)

Asetuksen (EU) 2018/1139 9 artiklan 2 kohdassa vaaditaan, että melun ja päästöjen osalta ilma-alusten sekä niiden moottoreiden, potkureiden, osien ja irrallisten varusteiden on täytettävä ympäristönsuojeluvaatimukset, jotka sisältyvät Chicagon yleissopimuksen liitteessä 16 olevan I niteen muutokseen 12 ja II niteen muutokseen 9 sekä III niteen ensimmäiseen painokseen, sellaisina kuin niitä kaikkia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2018.

(8)

Siksi asetuksen (EU) N:o 748/2012 liite I olisi mukautettava Chicagon yleissopimuksen liitteeseen 16 sisältyvien ympäristönsuojeluvaatimusten mukaiseksi. Koska Chicagon yleissopimuksen liitteessä 16 määrätään ympäristönsuojeluvaatimuksista poikkeamisesta tiettyjen moottoreiden tai ilma-alusten osalta, asetuksessa (EU) N:o 748/2012 olisi lisäksi säädettävä tuotanto-organisaatioiden mahdollisuudesta tehdä toimivaltaiselle viranomaiselleen hakemus ympäristövaatimuksista poikkeamiseksi.

(9)

Lisäksi asetuksen (EU) N:o 748/2012 tiettyjä säännöksiä olisi selkeytettävä, jotta voidaan poistaa standardien ja suositeltujen menettelytapojen sekä ilma-aluksen ja moottorin sertifiointiohjeiden soveltamisen yhteydessä ilmenevät tekniset ongelmat.

(10)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 748/2012 olisi muutettava.

(11)

On tarpeen antaa kaikille asianomaisille osapuolille riittävästi aikaa sopeutua muutettuun sääntelykehykseen, joka on seurausta tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet perustuvat lausuntoihin 07/2016 (3), 01/2017 (4) and 09/2017 (5), jotka virasto on antanut asetuksen (EU) 2018/1139 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.

Lisätään 1 artiklan 2 kohtaan k alakohta seuraavasti:

”k)

’käyttöönsoveltuvuustiedoilla’ ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistukseen, rajoitettuun tyyppihyväksyntätodistukseen tai lisätyyppihyväksyntätodistukseen sisältyviä tietoja, jotka koostuvat seuraavista:

i)

lentäjien tyyppikoulutuksen vähimmäisvaatimukset, tyyppikelpuutuksen määrittäminen mukaan luettuna;

ii)

simulaattorien objektiiviseen hyväksymiseen käytettävien ilma-aluksesta lähtöisin olevien vertailutietojen tai niiden väliaikaista hyväksymistä tukevien alustavien tietojen tarvittavan laajuuden määrittely;

iii)

huoltotodisteen antajien tyyppikelpuutuskoulutuksen vähimmäisvaatimukset, tyyppikelpuutuksen määrittäminen mukaan luettuna;

iv)

tyypin tai version määrittäminen matkustamomiehistön osalta ja tyyppikohtaiset tiedot matkustamomiehistöä varten;

v)

perusminimivarusteluettelo.”

2.

Lisätään 9 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, tuotanto-organisaatio voi tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle hakemuksen asetuksen (EU) 2018/1139 (*1) 9 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista ympäristövaatimuksista poikkeamiseksi.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2018, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 kumoamisesta (EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1).”"

3.

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 748/2012 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... [Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä, joka on 9 kuukautta voimaantulopäivän jälkeen], lukuun ottamatta 1 artiklan 2 kohtaa ja liitteessä olevaa 11, 13, 14, 23–26, 28 ja 30 kohtaa, 40 kohdan 21.B.85 alakohtaa ja 43 kohtaa, joita sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... [Julkaisutoimisto: lisätään voimaantulopäivämäärä].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Komission asetus (EU) N:o 748/2012, annettu 3 päivänä elokuuta 2012, ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristösertifiointia sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointia koskevista täytäntöönpanosäännöistä (EUVL L 224, 21.8.2012, s. 1).

(3)  Lausunto 07/2016: Embodiment of level of involvement requirements into Part-21.

(4)  Lausunto 01/2017: Maintenance check flights.

(5)  Lausunto 09/2017: Implementation of the CAEP/10 amendments on climate change, emissions and noise.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 748/2012 liite I (osa 21) seuraavasti:

1.

Korvataan sisällysluettelo seuraavasti:

Sisällys

21.1   Yleistä

A LUKU –   TEKNISET VAATIMUKSET

A ALALUKU –   YLEISET SÄÄNNÖKSET

21.A.1

Soveltamisala

21.A.2

Muun henkilön kuin todistuksen hakijan tai haltijan velvoittautuminen

21.A.3A

Vauriot, toimintahäiriöt ja viat

21.A.3B

Lentokelpoisuusmääräykset

21.A.4

Suunnittelun ja tuotannon välinen koordinaatio

B ALALUKU –   TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET JA RAJOITETUT TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET

21.A.11

Soveltamisala

21.A.13

Hakukelpoisuus

21.A.14

Pätevyyden osoittaminen

21.A.15

Hakeminen

21.A.19

Uutta tyyppihyväksyntätodistusta edellyttävät muutokset

21.A.20

Tyyppihyväksyntäperusteiden, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten noudattamisen osoittaminen

21.A.21

Tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen antamista koskevat vaatimukset

21.A.31

Tyyppisuunnitelma

21.A.33

Tarkastukset ja kokeet

21.A.35

Koelennot

21.A.41

Tyyppihyväksyntätodistus

21.A.44

Haltijan velvollisuudet

21.A.47

Siirrettävyys

21.A.51

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.55

Tietojen säilyttäminen

21.A.57

Käsikirjat

21.A.61

Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

21.A.62

Käyttöönsoveltuvuustietojen saatavuus

(C ALALUKU –   EI KÄYTÖSSÄ)

D ALALUKU –   TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSIIN JA RAJOITETTUIHIN TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

21.A.90A

Soveltamisala

21A.90B

Vakiomuutokset

21.A.91

Tyyppihyväksyntätodistuksen muutosten luokitus

21.A.92

Hakukelpoisuus

21.A.93

Hakeminen

21.A.95

Pienen muutoksen hyväksymistä koskevat vaatimukset

21.A.97

Suuren muutoksen hyväksymistä koskevat vaatimukset

21.A.101

Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävää suurta muutosta koskevat tyyppihyväksyntäperusteet, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset

21.A.105

Tietojen säilyttäminen

21.A.107

Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

21.A.108

Käyttöönsoveltuvuustietojen saatavuus

21.A.109

Velvollisuudet ja EPA-merkintä

E ALALUKU –   LISÄTYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET

21.A.111

Soveltamisala

21.A.112A

Hakukelpoisuus

21.A.112B

Pätevyyden osoittaminen

21.A.113

Lisätyyppihyväksyntätodistuksen hakeminen

21.A.115

Vaatimukset suurten muutosten hyväksymisestä lisätyyppihyväksyntätodistuksella

21.A.116

Siirrettävyys

21.A.117

Tuotteen sen osan muuttaminen, jota lisätyyppihyväksyntätodistus koskee

21.A.118A

Velvollisuudet ja EPA-merkintä

21.A.118B

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.119

Käsikirjat

21.A.120A

Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

21.A.120B

Käyttöönsoveltuvuustietojen saatavuus

F ALALUKU –   TUOTANTO ILMAN TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄÄ

21.A.121

Soveltamisala

21.A.122

Hakukelpoisuus

21.A.124

Hakeminen

21.A.125A

Hyväksymiskirjeen antaminen

21.A.125B

Havainnot

21.A.125C

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.126

Tuotannonvalvontajärjestelmä

21.A.127

Kokeet: ilma-alukset

21.A.128

Kokeet: moottorit ja potkurit

21.A.129

Valmistajan velvollisuudet

21.A.130

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

G ALALUKU –   TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

21.A.131

Soveltamisala

21.A.133

Hakukelpoisuus

21.A.134

Hakeminen

21.A.135

Tuotanto-organisaation hyväksynnän antaminen

21.A.139

Laatujärjestelmä

21.A.143

Käsikirja

21.A.145

Hyväksyntää koskevat vaatimukset

21.A.147

Hyväksytyssä tuotanto-organisaatiossa tapahtuvat muutokset

21.A.148

Toimipaikan muutokset

21.A.149

Siirrettävyys

21.A.151

Hyväksymisehdot

21.A.153

Hyväksymisehtojen muuttaminen

21.A.157

Tutkinnat

21.A.158

Havainnot

21.A.159

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.163

Oikeudet

21.A.165

Haltijan velvollisuudet

H ALALUKU –   LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET JA RAJOITETUT LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET

21.A.171

Soveltamisala

21.A.172

Hakukelpoisuus

21.A.173

Luokittelu

21.A.174

Hakeminen

21.A.175

Kieli

21.A.177

Lisäykset tai muutokset

21.A.179

Siirrettävyys ja uudelleen antaminen jäsenvaltioissa

21.A.180

Tarkastukset

21.A.181

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.182

Ilma-aluksen merkinnät

I ALALUKU –   MELUTODISTUKSET

21.A.201

Soveltamisala

21.A.203

Hakukelpoisuus

21.A.204

Hakeminen

21.A.207

Lisäykset tai muutokset

21.A.209

Siirrettävyys ja uudelleen antaminen jäsenvaltioissa

21.A.210

Tarkastukset

21.A.211

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

J ALALUKU –   SUUNNITTELUORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

21.A.231

Soveltamisala

21.A.233

Hakukelpoisuus

21.A.234

Hakeminen

21.A.235

Suunnitteluorganisaation hyväksynnän antaminen

21.A.239

Suunnittelunvarmistusjärjestelmä

21.A.243

Tiedot

21.A.245

Hyväksyntää koskevat vaatimukset

21.A.247

Suunnittelunvarmistusjärjestelmän muutokset

21.A.249

Siirrettävyys

21.A.251

Hyväksymisehdot

21.A.253

Hyväksymisehtojen muuttaminen

21.A.257

Tutkinnat

21.A.258

Havainnot

21.A.259

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.263

Oikeudet

21.A.265

Haltijan velvollisuudet

K ALALUKU –   OSAT JA LAITTEET

21.A.301

Soveltamisala

21.A.303

Sovellettavien vaatimusten noudattaminen

21.A.305

Osien ja laitteiden hyväksyminen

21.A.307

Osien ja laitteiden luovuttaminen asennettavaksi

(L ALALUKU –   EI KÄYTÖSSÄ)

M ALALUKU –   KORJAUKSET

21.A.431A

Soveltamisala

21A.431B

Vakiokorjaukset

21.A.432A

Hakukelpoisuus

21.A.432B

Pätevyyden osoittaminen

21.A.432C

Korjaussuunnitelman hyväksynnän hakeminen

21.A.433

Korjaussuunnitelman hyväksymistä koskevat vaatimukset

21.A.435

Korjaussuunnitelmien luokittelu ja hyväksyminen

21.A.439

Korjausosien tuotanto

21.A.441

Korjauksen tekeminen

21.A.443

Rajoitukset

21.A.445

Korjaamattomat vauriot

21.A.447

Tietojen säilyttäminen

21.A.449

Jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämistä koskevat ohjeet

21.A.451

Velvollisuudet ja EPA-merkintä

(N ALALUKU –   EI KÄYTÖSSÄ)

O ALALUKU –   ETSO-VALTUUTUKSET

21.A.601

Soveltamisala

21.A.602A

Hakukelpoisuus

21.A.602B

Pätevyyden osoittaminen

21.A.603

Hakeminen

21.A.604

Apuvoimalaitetta (APU) koskeva ETSO-valtuutus

21.A.605

Tietovaatimukset

21.A.606

ETSO-valtuutuksen antamista koskevat vaatimukset

21.A.607

ETSO-valtuutukseen liittyvät oikeudet

21.A.608

Suunnittelua ja suorituskykyä koskeva ilmoitus (DDP)

21.A.609

ETSO-valtuutuksen haltijoiden velvollisuudet

21.A.610

Poikkeuksien hyväksyminen

21.A.611

Suunnittelun muutokset

21.A.613

Tietojen säilyttäminen

21.A.615

Viraston tekemät tarkastukset

21.A.619

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.621

Siirrettävyys

P ALALUKU –   LUPA ILMAILUUN

21.A.701

Soveltamisala

21.A.703

Hakukelpoisuus

21.A.705

Toimivaltainen viranomainen

21.A.707

Ilmailuluvan hakeminen

21.A.708

Lentoehdot

21.A.709

Lentoehtojen hyväksynnän hakeminen

21.A.710

Lentoehtojen hyväksyminen

21.A.711

Ilmailuluvan antaminen

21.A.713

Muutokset

21.A.715

Kieli

21.A.719

Siirrettävyys

21.A.721

Tarkastukset

21.A.723

Voimassaolo ja voimassa pysyminen

21.A.725

Ilmailuluvan uusiminen

21.A.727

Ilmailuluvan haltijan velvollisuudet

21.A.729

Tietojen säilyttäminen

Q ALALUKU –   TUOTTEIDEN, OSIEN JA LAITTEIDEN MERKITSEMINEN

21.A.801

Tuotteiden merkitseminen

21.A.803

Tunnistetietojen käsittely

21.A.804

Osien ja laitteiden merkitseminen

21.A.805

Kriittisten osien merkitseminen

21.A.807

ETSO-artikkeleiden merkitseminen

B LUKU –   TOIMIVALTAISTEN VIRANOMAISTEN MENETTELYT

A ALALUKU –   YLEISET SÄÄNNÖKSET

21.B.5

Soveltamisala

21.B.20

Toimivaltaisen viranomaisen velvollisuudet

21.B.25

Toimivaltaisen viranomaisen organisaatiota koskevat vaatimukset

21.B.30

Dokumentoidut menettelyt

21.B.35

Organisaation ja menettelyjen muutokset

21.B.40

Kiistojen ratkaiseminen

21.B.45

Raportointi/koordinointi

21.B.55

Tietojen säilyttäminen

21.B.60

Lentokelpoisuusmääräykset

B ALALUKU –   TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET JA RAJOITETUT TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET

21.B.70

Sertifiointieritelmät

21.B.75

Erityisehdot

21.B.80

Tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskevat tyyppihyväksyntäperusteet

21.B.82

Ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskevat käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet

21.B.85

Tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskevien sovellettavien ympäristönsuojeluvaatimusten ja sertifiointieritelmien määrittäminen

21.B.100

Osallistumisaste

21.B.103

Tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen antaminen

(C ALALUKU –   EI KÄYTÖSSÄ)

D ALALUKU –   TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSIIN JA RAJOITETTUIHIN TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

21.B.105

Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävää suurta muutosta koskevat tyyppihyväksyntäperusteet, ympäristönsuojeluvaatimukset ja käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet

21.B.107

Tyyppihyväksyntätodistuksen muutoksen hyväksynnän antaminen

E ALALUKU –   LISÄTYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET

21.B.109

Lisätyyppihyväksyntätodistusta koskevat tyyppihyväksyntäperusteet, ympäristönsuojeluvaatimukset ja käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet

21.B.111

Lisätyyppihyväksyntätodistuksen antaminen

F ALALUKU –   TUOTANTO ILMAN TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄÄ

21.B.120

Tutkinta

21.B.125

Havainnot

21.B.130

Hyväksymiskirjeen antaminen

21.B.135

Hyväksymiskirjeen voimassa pitäminen

21.B.140

Hyväksymiskirjeen muuttaminen

21.B.145

Hyväksymiskirjeen rajoittaminen, voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

21.B.150

Tietojen säilyttäminen

G ALALUKU –   TUOTANTO-ORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

21.B.220

Tutkinta

21.B.225

Havainnot

21.B.230

Todistuksen antaminen

21.B.235

Jatkuva valvonta

21.B.240

Tuotanto-organisaation hyväksynnän muuttaminen

21.B.245

Tuotanto-organisaation hyväksynnän voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

21.B.260

Tietojen säilyttäminen

H ALALUKU –   LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET JA RAJOITETUT LENTOKELPOISUUSTODISTUKSET

21.B.320

Tutkinta

21.B.325

Lentokelpoisuustodistusten antaminen

21.B.326

Lentokelpoisuustodistus

21.B.327

Rajoitettu lentokelpoisuustodistus

21.B.330

Lentokelpoisuustodistusten ja rajoitettujen lentokelpoisuustodistusten voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

21.B.345

Tietojen säilyttäminen

I ALALUKU –   MELUTODISTUKSET

21.B.420

Tutkinta

21.B.425

Melutodistusten antaminen

21.B.430

Melutodistuksen voimassaolon keskeyttäminen tai peruuttaminen

21.B.445

Tietojen säilyttäminen

J ALALUKU –   SUUNNITTELUORGANISAATION HYVÄKSYNTÄ

K ALALUKU –   OSAT JA LAITTEET

(L ALALUKU –   EI KÄYTÖSSÄ)

M ALALUKU –   KORJAUKSET

21.B.450

Suuren korjauksen suunnitteluhyväksyntää koskevat tyyppihyväksyntäperusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset

21.B.453

Korjaussuunnitelman hyväksynnän antaminen

(N ALALUKU –   EI KÄYTÖSSÄ)

O ALALUKU –   ETSO-VALTUUTUKSET

21.B.480

ETSO-valtuutuksen antaminen

P ALALUKU –   LUPA ILMAILUUN

21.B.520

Tutkinta

21.B.525

Ilmailulupien antaminen

21.B.530

Ilmailulupien peruuttaminen

21.B.545

Tietojen säilyttäminen

Q ALALUKU –   TUOTTEIDEN, OSIEN JA LAITTEIDEN MERKITSEMINEN

Lisäykset

Lisäys I –

EASA 1 -lomake – huolto- ja valmistustodistus

Lisäys II –

EASA 15a -lomake – lentokelpoisuuden tarkastustodistus

Lisäys III –

EASA 20a -lomake – lupa ilmailuun

Lisäys IV –

EASA 20b -lomake – lupa ilmailuun (hyväksytyn organisaation antama)

Lisäys V –

EASA 24 -lomake – rajoitettu lentokelpoisuustodistus

Lisäys VI –

EASA 25 -lomake – lentokelpoisuustodistus

Lisäys VII –

EASA 45 -lomake – melutodistus

Lisäys VIII –

EASA 52 -lomake – ilma-aluksen vaatimustenmukaisuusilmoitus

Lisäys IX –

EASA 53 -lomake – huoltotodiste

Lisäys X –

EASA 55 -lomake – tuotanto-organisaation hyväksyntätodistus

Lisäys XI –

EASA 65 -lomake – hyväksymiskirje tuotantoon ilman tuotanto-organisaation hyväksyntää

Lisäys XII –

Koelentojen luokat ja niihin liittyvät koelentomiehistön kelpoisuudet 85.”

2.

Muutetaan 21.A.14 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

Tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen hakijan on osoitettava pätevyytensä viraston J alaluvun mukaisesti antaman suunnitteluorganisaation hyväksynnän avulla.”

b)

Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, hakija voi osoittaa pätevyytensä hankkimalla viraston hyväksynnän 21.A.15 kohdan b alakohdassa tarkoitetulle sertifiointiohjelmalleen, jos sertifioitava tuote on

1.

ELA1-ilma-alus; tai

2.

ELA1-ilma-alukseen asennettu moottori tai potkuri.”

3.

Muutetaan 21.A.15 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan b, c ja d alakohta seuraavasti:

”b)

Tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskevaan hakemukseen on sisällyttävä ainakin tuotteen alustavat kuvaustiedot, tuotteen aiottu käyttötarkoitus ja tieto siitä, millaista toimintaa varten sertifiointia haetaan. Lisäksi hakemukseen on sisällyttävä 21.A.20 kohdan mukaista vaatimustenmukaisuuden osoittamista varten sertifiointiohjelma tai sitä on täydennettävä alkuperäisen hakemuksen jälkeen sertifiointiohjelmalla, joka koostuu seuraavista:

1.

tyyppisuunnitelman yksityiskohtainen kuvaus, mukaan lukien kaikki sertifioitavat konfiguraatiot;

2.

suunnitellut käyttöominaisuudet ja -rajoitukset;

3.

tuotteen aiottu käyttötarkoitus ja toiminta, jota varten sertifiointia haetaan;

4.

alustavia tyyppihyväksyntäperusteita, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteita ja ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva ehdotus, joka on laadittu 21.B.80, 21.B.82 ja 21.B.85 kohdassa määritettyjen vaatimusten ja vaihtoehtojen mukaisesti;

5.

ehdotus sertifiointiohjelman jakamisesta vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskeviin tarkoituksenmukaisiin toiminta- ja tietoryhmiin, mukaan lukien ehdotus vaatimusten täyttämisen menetelmistä ja vaatimustenmukaisuusasiakirjoista;

6.

ehdotus esitettyjen vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevien tarkoituksenmukaisten toiminta- ja tietoryhmien arvioimisesta sen suhteen, millä todennäköisyydellä poikkeaminen tyyppihyväksyntäperusteista, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteista tai ympäristönsuojeluvaatimuksista jää toteamatta ja mitkä ovat poikkeamisen mahdolliset vaikutukset tuoteturvallisuuteen tai ympäristönsuojeluun. Ehdotetussa arvioinnissa on otettava huomioon ainakin 21.B.100 kohdan a alakohdan 1–4 alakohdassa esitetyt seikat. Tämän arvioinnin perusteella hakemukseen on sisällytettävä ehdotus, joka koskee viraston osallistumista vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevan toiminnan ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevien tietojen todentamiseen; ja

7.

hankeaikataulu, johon sisältyvät tärkeimmät välitavoitteet.

c)

Sen jälkeen, kun sertifiointiohjelma on toimitettu virastolle, hakijan on päivitettävä sitä, kun sertifiointihankkeeseen tulee johonkin b alakohdan 1–7 alakohdista vaikuttavia muutoksia.

d)

Ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskevaan hakemukseen on sisällyttävä hakemuksen liite käyttöönsoveltuvuustietojen hyväksymistä varten, tai alkuperäistä hakemusta on täydennettävä tällaisella liitteellä.”

b)

Lisätään e ja f alakohta seuraavasti:

”e)

Suuren lentokoneen tai suuren pyöriväsiipisen ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskeva hakemus on voimassa viisi vuotta ja kaikki muut tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskevat hakemukset kolme vuotta, paitsi jos hakija osoittaa hakemuksen jättämisajankohtana, että tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen ja sitä koskevan vakuutuksen antaminen vie pidemmän ajan ja virasto hyväksyy tämän pidemmän ajanjakson.

f)

Jos tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta ei ole annettu tai on ilmeistä, ettei sitä anneta e alakohdassa säädetyssä määräajassa, hakija voi

1.

jättää uuden hakemuksen noudattaen niitä tyyppihyväksyntäperusteita, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteita ja ympäristönsuojeluvaatimuksia, jotka virasto on vahvistanut ja ilmoittanut 21.B.80, 21.B.82 ja 21.B.85 kohdan mukaisesti uuden hakemuksen ajankohdalle; tai

2.

hakea e alakohdassa säädetyn ajanjakson pidentämistä ja ehdottaa uutta päivämäärää tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen antamista varten. Siinä tapauksessa hakijan on noudatettava niitä tyyppihyväksyntäperusteita, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteita ja ympäristönsuojeluvaatimuksia, jotka virasto on vahvistanut ja ilmoittanut 21.B.80, 21.B.82 ja 21.B.85 kohdan mukaisesti hakijan valitsemalle ajankohdalle. Tämä päivämäärä ei saa kuitenkaan olla yli viittä vuotta aikaisempi kuin uusi päivämäärä, jota hakija on ehdottanut tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen antamista varten, kun hakemus koskee suuren lentokoneen tai suuren pyöriväsiipisen ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta, eikä yli kolmea vuotta aikaisempi kuin hakijan ehdottama uusi päivämäärä, kun hakemus koskee muuta tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta.”

4.

Poistetaan 21.A.16A kohta.

5.

Poistetaan 21.A.16B kohta.

6.

Poistetaan 21.A.17A kohta.

7.

Poistetaan 21.A.17B kohta.

8.

Poistetaan 21.A.18 kohta.

9.

Korvataan 21.A.20 ja 21.A.21 kohta seuraavasti:

”21.A.20   Tyyppihyväksyntäperusteiden, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten noudattamisen osoittaminen

a)

Sen jälkeen, kun virasto on hyväksynyt sertifiointiohjelman, hakijan on osoitettava, että viraston 21.B.80, 21.B.82 ja 21.B.85 kohdan mukaisesti vahvistamat ja hakijalle ilmoittamat tyyppihyväksyntäperusteet, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset täyttyvät, ja esitettävä virastolle, miten vaatimustenmukaisuus on osoitettu.

b)

Hakijan on ilmoitettava virastolle vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyn yhteydessä ilmenneistä vaikeuksista tai tapahtumista, joilla voi olla olennainen vaikutus 21.A.15 kohdan b alakohdan 6 alakohdassa tarkoitettuun riskinarviointiin tai sertifiointiohjelmaan tai joiden vuoksi voi muuten olla tarpeen muuttaa hakijalle aiemmin 21.B.100 kohdan c alakohdan mukaisesti ilmoitettua viraston osallistumisastetta.

c)

Hakijan on merkittävä vaatimustenmukaisuuden perustelut sertifiointiohjelmassa tarkoitettuihin vaatimustenmukaisuusasiakirjoihin.

d)

Kun kaikki sertifiointiohjelman mukaiset vaatimustenmukaisuuden osoittamiset on saatu päätökseen, mukaan lukien tarkastukset ja kokeet 21.A.33 kohdan mukaisesti, ja kun kaikki koelennot on suoritettu 21.A.35 kohdan mukaisesti, hakijan on annettava vakuutus siitä, että

1.

se on osoittanut viraston vahvistamien ja ilmoittamien tyyppihyväksyntäperusteiden, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten täyttymisen noudattaen viraston hyväksymää sertifiointiohjelmaa; ja

2.

mitään sellaista piirrettä tai ominaisuutta ei ole todettu, joka voi tehdä tuotteesta vaarallisen niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan.

e)

Hakijan on toimitettava virastolle d alakohdassa säädetty vaatimustenmukaisuusvakuutus. Jos hakijalla on asianmukainen suunnitteluorganisaation hyväksyntä, vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettava J alaluvun mukaisesti ja toimitettava virastolle.

21.A.21   Tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen antamista koskevat vaatimukset

a)

Saadakseen tuotteen tyyppihyväksyntätodistuksen tai, jos ilma-alus ei täytä asetuksen (EU) 2018/1139 liitteen II keskeisiä vaatimuksia, ilma-aluksen rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen, hakijan on

1.

osoitettava pätevyytensä 21.A.14 kohdan mukaisesti;

2.

noudatettava 21.A.20 kohtaa;

3.

osoitettava sellaisen moottorin tai potkurin osalta, joka on asennettu ilma-alukseen, että

A)

sillä on tyyppihyväksyntätodistus, joka on annettu tai määritetty tämän asetuksen mukaisesti; tai

B)

sen on osoitettu täyttävän sellaiset viraston vahvistamat ilma-aluksen tyyppihyväksyntäperusteet ja viraston määrittämät ja ilmoittamat ympäristönsuojeluvaatimukset, jotka ovat tarpeen ilma-aluksen turvallisen käytön varmistamiseksi.

b)

Poiketen siitä, mitä a alakohdan 2 alakohdassa säädetään, hakijalla on 21.A.20 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun vakuutukseen sisältyvän pyyntönsä perusteella oikeus saada ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistus tai rajoitettu tyyppihyväksyntätodistus ennen käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden noudattamisen osoittamista, jos hakija osoittaa näiden perusteiden noudattamisen ennen päivää, jona kyseisiä tietoja on todellisuudessa määrä käyttää.”

10.

Poistetaan 21.A.23 kohta.

11.

Korvataan 21.A.31 kohdan a alakohdan 4 alakohta seuraavasti:

”4.

muut tiedot, joiden avulla voidaan vertailemalla määrittää myöhempien samantyyppisten tuotteiden lentokelpoisuus ja tarpeen mukaan ympäristöominaisuudet.”

12.

Korvataan 21.A.33 kohta seuraavasti:

”21.A.33   Tarkastukset ja kokeet

a)

(Varattu)

b)

Ennen kunkin kokeen suorittamista 21.A.20 kohdassa säädetyn vaatimustenmukaisuuden osoittamisen yhteydessä hakijan on todennettava

1.

testattavan näytteen osalta, että

i)

materiaalit ja menettelyt ovat riittävässä määrin ehdotetun tyyppisuunnitelman eritelmien mukaiset;

ii)

tuotteiden osat ovat riittävässä määrin ehdotetun tyyppisuunnitelman piirustusten mukaiset; ja

iii)

valmistusprosessit, rakenne ja kokoonpano vastaavat riittävässä määrin ehdotetun tyyppisuunnitelman määrityksiä; ja

2.

kokeessa käytettävien koe- ja mittalaitteiden osalta, että laitteet ovat kokeen kannalta sopivat ja että ne on kalibroitu asianmukaisesti.

c)

Hakijan on annettava b alakohdan mukaisesti suoritettujen todentamisten perusteella vaatimustenmukaisuusilmoitus, jossa luetellaan mahdolliset poikkeamat sekä perustelut sille, etteivät ne vaikuta koetuloksiin, ja annettava virastolle mahdollisuus tehdä sen tarpeelliseksi katsoma tarkastus ilmoituksen paikkansapitävyyden tarkastamiseksi.

d)

Hakijan on sallittava virastolle

1.

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvän datan ja tietojen tarkastaminen; ja

2.

läsnäolo vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi tehtävissä kokeissa tai tarkastuksissa tai tällaisten kokeiden tai tarkastusten suorittaminen.

e)

Kaikkiin viraston d alakohdan 2 alakohdan mukaisesti valvomiin tai suorittamiin kokeisiin ja tarkastuksiin sovelletaan seuraavaa:

1.

hakijan on toimitettava virastolle c alakohdassa säädetty vaatimustenmukaisuusilmoitus; ja

2.

testattavaan näytteeseen tai koe- ja mittalaitteisiin ei saa tehdä vaatimustenmukaisuusilmoituksen paikkansapitävyyteen vaikuttavia muutoksia c alakohdassa säädetyn vaatimustenmukaisuusilmoituksen antamisen ja testattavan näytteen viraston tarkastettavaksi toimittamisen välisenä aikana.”

13.

Korvataan 21.A.41 kohta seuraavasti:

”21.A.41   Tyyppihyväksyntätodistus

Tyyppihyväksyntätodistuksen ja rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen on katettava tyyppisuunnitelma, käyttörajoitukset, tyyppihyväksyntätodistuksen lentokelpoisuutta ja päästöjä koskevat tietolomakkeet, sovellettavat tyyppihyväksyntäperusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset, joita virasto vaatii noudatettaviksi, sekä muut ehdot tai rajoitukset, joita tuotteelle on määrätty sovellettavissa sertifiointieritelmissä ja ympäristönsuojeluvaatimuksissa. Ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistukseen ja rajoitettuun tyyppihyväksyntätodistukseen on sisällyttävä myös sovellettavat käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet, käyttöönsoveltuvuustiedot ja melua koskevat tyyppihyväksyntätodistuksen tietolomakkeet. Ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen ja rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen tietolomakkeessa on oltava merkintä hiilidioksidipäästövaatimusten noudattamisesta ja moottorin tyyppihyväksyntätodistuksen tietolomakkeessa on oltava merkintä pakokaasupäästövaatimusten noudattamisesta.”

14.

Korvataan 21.A.91 kohta seuraavasti:

”21.A.91   Tyyppihyväksyntätodistuksen muutosten luokitus

Tyyppihyväksyntätodistuksen muutokset luokitellaan suuriin ja pieniin muutoksiin. Pieni muutos ei vaikuta merkittävästi tuotteen massaan, tasapainoon, rakennelujuuteen, luotettavuuteen, käyttöominaisuuksiin, käyttöönsoveltuvuustietoihin tai muihin ominaisuuksiin, jotka vaikuttavat tuotteen lentokelpoisuuteen tai ympäristöominaisuuksiin. Rajoittamatta 21.A.19 kohdan soveltamista kaikkia muita muutoksia pidetään tässä alaluvussa suurina muutoksina. Suuret ja pienet muutokset on hyväksyttävä 21.A.95 tai 21.A.97 kohdan mukaisesti ja yksilöitävä asianmukaisesti.”

15.

Korvataan 21.A.93 kohta seuraavasti:

”21.A.93   Hakeminen

a)

Hakemus, joka koskee tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävän muutoksen hyväksymistä, on tehtävä viraston vahvistamassa muodossa ja sen vahvistamalla tavalla.

b)

Hakemukseen on sisällyttävä tai siihen on täydennettävä alkuperäisen hakemuksen esittämisen jälkeen seuraavat tiedot sisältävä sertifiointiohjelma 21.A.20 kohdan mukaista vaatimustenmukaisuuden osoittamista varten:

1.

muutoksen kuvaus, josta käyvät ilmi

i)

tyyppihyväksyntätodistukseen sisältyvän tuotteen muutettava(t) konfiguraatio(t);

ii)

kaikki tyyppihyväksyntätodistukseen sisältyvän tuotteen alueet, mukaan lukien hyväksytyt käsikirjat, joita muutetaan tai joihin muutos vaikuttaa; ja

iii)

jos muutos vaikuttaa käyttöönsoveltuvuustietoihin, tarvittavat käyttöönsoveltuvuustietojen muutokset;

2.

uudelleentutkinnat, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että muutos ja alueet, joihin muutos vaikuttaa, ovat tyyppihyväksyntäperusteiden, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten mukaisia; ja

3.

tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävän suuren muutoksen osalta

i)

alustavia tyyppihyväksyntäperusteita, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteita ja ympäristönsuojeluvaatimuksia koskeva ehdotus, joka on laadittu 21.A.101 kohdassa määritettyjen vaatimusten ja vaihtoehtojen mukaisesti;

ii)

ehdotus sertifiointiohjelman jakamisesta vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskeviin tarkoituksenmukaisiin toiminta- ja tietoryhmiin, mukaan lukien ehdotus vaatimusten täyttämisen menetelmistä ja vaatimustenmukaisuusasiakirjoista;

iii)

ehdotus esitettyjen vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevien tarkoituksenmukaisten toiminta- ja tietoryhmien arvioimisesta sen suhteen, millä todennäköisyydellä poikkeaminen tyyppihyväksyntäperusteista, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteista tai ympäristönsuojeluvaatimuksista jää toteamatta ja mitkä ovat poikkeamisen mahdolliset vaikutukset tuoteturvallisuuteen tai ympäristönsuojeluun. Ehdotetussa arvioinnissa on otettava huomioon ainakin 21.B.100 kohdan a alakohdan 1–4 alakohdassa esitetyt seikat. Tämän arvioinnin perusteella hakemukseen on sisällytettävä ehdotus, joka koskee viraston osallistumista vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevan toiminnan ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevien tietojen todentamiseen; ja

iv)

hankeaikataulu, johon sisältyvät tärkeimmät välitavoitteet.

c)

Suuren lentokoneen tai suuren pyöriväsiipisen ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen muutosta koskeva hakemus on voimassa viisi vuotta ja muiden tyyppihyväksyntätodistusten muutoshakemus kolme vuotta. Jos muutosta ei ole hyväksytty tai on ilmeistä, ettei sitä hyväksytä, tässä alakohdassa säädetyssä ajassa, hakija voi

1.

jättää uuden tyyppihyväksyntätodistuksen muutosta koskevan hakemuksen noudattaen niitä tyyppihyväksyntäperusteita, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteita ja ympäristönsuojeluvaatimuksia, jotka virasto on vahvistanut 21.A.101 kohdan mukaisesti ja ilmoittanut 21.B.105 kohdan mukaisesti uuden hakemuksen ajankohdalle; tai

2.

hakea c alakohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetyn ajanjakson pidentämistä alkuperäisen hakemuksen osalta ja ehdottaa uutta päivämäärää hyväksynnän antamista varten. Siinä tapauksessa hakijan on noudatettava niitä tyyppihyväksyntäperusteita, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteita ja ympäristönsuojeluvaatimuksia, jotka virasto on vahvistanut 21.A.101 kohdan mukaisesti ja ilmoittanut 21.B.105 kohdan mukaisesti hakijan valitsemalle ajankohdalle. Tämä päivämäärä ei saa kuitenkaan olla yli viittä vuotta aikaisempi kuin uusi päivämäärä, jota hakija on ehdottanut hyväksynnän antamista varten, kun hakemus koskee suuren lentokoneen tai suuren pyöriväsiipisen ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta, eikä yli kolmea vuotta aikaisempi kuin hakijan ehdottama uusi päivämäärä, kun hakemus koskee muuta tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta.”

16.

Korvataan 21.A.95, 21.A.97 ja 21.A.101 kohta seuraavasti:

”21.A.95   Pienen muutoksen hyväksymistä koskevat vaatimukset

a)

Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävät pienet muutokset luokittelee ja hyväksyy

1.

virasto; tai

2.

hyväksytty suunnitteluorganisaatio 21.A.263 kohdan c alakohdan 1 ja 2 alakohdassa säädettyjen, hyväksymisehtoihin kirjattujen oikeuksiensa rajoissa.

b)

Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävä pieni muutos hyväksytään ainoastaan, kun

1.

on osoitettu, että muutos ja alueet, joihin muutos vaikuttaa, täyttävät ne tyyppihyväksyntäperusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset, joihin viitataan tyyppihyväksyntätodistuksessa;

2.

käyttöönsoveltuvuustietoihin vaikuttavien muutosten osalta on osoitettu, että tarvittavat muutokset käyttöönsoveltuvuustietoihin täyttävät ne käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet, joihin viitataan tyyppihyväksyntätodistuksessa;

3.

on annettu vakuutus siitä, että 1 alakohdan mukaisesti sovellettavat tyyppihyväksyntäperusteet täyttyvät, ja vaatimustenmukaisuuden perustelut on merkitty vaatimustenmukaisuusasiakirjoihin; ja

4.

mitään sellaista piirrettä tai ominaisuutta ei ole todettu, joka voi tehdä tuotteesta vaarallisen niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan.

c)

Poiketen siitä, mitä b alakohdan 1 alakohdassa säädetään, sertifiointieritelmiä, joita on alettu soveltaa niiden eritelmien jälkeen, joihin tyyppihyväksyntätodistuksessa viitataan, voidaan käyttää pienen muutoksen hyväksymiseen edellyttäen, että ne eivät vaikuta vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen.

d)

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen pieni muutos voidaan 21.A.20 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun vakuutukseen sisältyvästä hakijan pyynnöstä hyväksyä ennen käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden noudattamisen osoittamista, jos hakija osoittaa näiden perusteiden noudattamisen ennen päivää, jona tietoja todellisuudessa käytetään.

e)

Hakijan on toimitettava virastolle muutoksen perustelutiedot ja ilmoitus siitä, että vaatimustenmukaisuus on osoitettu b alakohdan mukaisesti.

f)

Tyyppihyväksyntätodistuksen pienen muutoksen hyväksyntä koskee ainoastaan sitä yhtä tai useampaa tyyppihyväksyntätodistukseen sisältyvää konfiguraatiota, johon muutos kohdistuu.

21.A.97   Suuren muutoksen hyväksymistä koskevat vaatimukset

a)

Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävät suuret muutokset luokittelee ja hyväksyy

1.

virasto; tai

2.

hyväksytty suunnitteluorganisaatio 21.A.263 kohdan c alakohdan 1 ja 8 alakohdassa säädettyjen, hyväksymisehtoihin kirjattujen oikeuksiensa rajoissa.

b)

Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävä suuri muutos hyväksytään ainoastaan, kun

1.

on osoitettu, että muutos ja alueet, joihin muutos vaikuttaa, täyttävät viraston 21.A.101 kohdan mukaisesti vahvistamat tyyppihyväksyntäperusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset;

2.

käyttöönsoveltuvuustietoihin vaikuttavien muutosten osalta on osoitettu, että tarvittavat muutokset käyttöönsoveltuvuustietoihin täyttävät viraston 21.A.101 kohdan mukaisesti vahvistamat käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet; ja

3.

kun 1 ja 2 alakohdan vaatimusten täyttyminen on osoitettu 21.A.20 kohdan mukaisesti, siltä osin kuin sitä sovelletaan muutokseen.

c)

Poiketen siitä, mitä b kohdan 2 ja 3 alakohdassa säädetään, ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen suuri muutos voidaan 21.A.20 kohdan d kohdassa tarkoitettuun vakuutukseen sisältyvästä hakijan pyynnöstä hyväksyä ennen käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden noudattamisen osoittamista, jos hakija osoittaa näiden perusteiden noudattamisen ennen päivää, jona tietoja todellisuudessa käytetään.

d)

Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävän suuren muutoksen hyväksyntä koskee ainoastaan sitä yhtä tai useampaa tyyppihyväksyntätodistukseen sisältyvää konfiguraatiota, johon muutos kohdistuu.

21.A.101   Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävää suurta muutosta koskevat tyyppihyväksyntäperusteet, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset

a)

Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävän suuren muutoksen ja alueiden, joihin muutos vaikuttaa, on oltava joko niiden sertifiointieritelmien mukaisia, joita muutettuun tuotteeseen sovelletaan muutoksen hakemispäivänä, tai niiden sertifiointieritelmien mukaisia, joita on alettu soveltaa kyseisen päivämäärän jälkeen f alakohdan mukaisesti. Hakemuksen voimassaolo määritetään 21.A.93 kohdan c alakohdan mukaisesti. Muutetun tuotteen on täytettävä lisäksi viraston 21.B.85 kohdan mukaisesti määrittämät ympäristönsuojeluvaatimukset.

b)

Poiketen siitä, mitä a kohdassa säädetään, aiempaa muutosta a kohdassa tarkoitettuun sertifiointieritelmään tai mihin tahansa muuhun sertifiointieritelmään, joka liittyy asiaan suoraan, saa käyttää – paitsi jos aiempaa muutosta on alettu soveltaa ennen vastaavia sertifiointieritelmiä, joihin tyyppihyväksyntätodistuksessa viitataan – seuraavissa tilanteissa:

1.

muutos, jota virasto ei pidä merkittävänä. Viraston on otettava tietyn muutoksen merkityksellisyyttä arvioidessaan huomioon kaikki asiaan liittyvät aiemmat olennaiset suunnitelmamuutokset sekä kaikki asiaankuuluvat tarkistukset sovellettaviin sertifiointieritelmiin, joihin tuotteen tyyppihyväksyntätodistuksessa viitataan. Muutoksia, jotka täyttävät jommankumman seuraavista perusteista, pidetään automaattisesti merkittävinä:

i)

yleinen konfiguraatio tai rakenneperiaatteet eivät ole säilyneet;

ii)

muutettavan tuotteen sertifioinnissa käytetyt oletukset eivät enää pidä paikkaansa;

2.

sellainen alue, järjestelmä, osa tai laite, johon muutos ei viraston arvion mukaan vaikuta;

3.

sellainen alue, järjestelmä, osa tai laite, johon muutos vaikuttaa mutta jonka osalta a alakohdassa tarkoitettujen sertifiointieritelmien noudattaminen ei viraston arvion mukaan merkittävästi paranna muutetun tuotteen turvallisuustasoa tai on epäkäytännöllistä toteuttaa.

c)

Poiketen siitä, mitä a kohdassa säädetään, jos kyse on muutoksesta enimmäispainoltaan enintään 2 722 kg:n (6 000 lb) painoiseen muuhun kuin pyöriväsiipiseen ilma-alukseen tai enimmäispainoltaan enintään 1 361 kg:n (3 000 lb) painoiseen muuhun kuin turbiinimoottorikäyttöiseen pyöriväsiipiseen ilma-alukseen, muutoksen ja alueiden, joihin muutos vaikuttaa, on täytettävä tyyppihyväksyntätodistuksessa viitatut tyyppihyväksyntäperusteet. Jos virasto kuitenkin pitää muutosta merkittävänä jollakin alueella, virasto voi vaatia, että muutoksessa ja alueilla, joihin muutos vaikuttaa, on noudatettava tyyppihyväksyntätodistuksessa viitattujen tyyppihyväksyntäperusteiden sertifiointieritelmään tehtyä muutosta ja mitä tahansa muuta asiaan suoraan liittyvää sertifiointieritelmää, paitsi jos virasto katsoo myös, ettei eritelmän muutoksen noudattaminen merkittävästi paranna muutetun tuotteen turvallisuustasoa tai että sen noudattaminen on epäkäytännöllistä.

d)

Jos virasto katsoo, ettei muutoksen hakemispäivänä sovellettavissa sertifiointieritelmissä ole riittäviä vaatimuksia ehdotetun muutoksen osalta, muutoksen ja alueiden, joihin muutos vaikuttaa, on oltava myös viraston 21.B.75 kohdan mukaisesti määräämien erityisehtojen ja niihin tehtyjen muutosten mukaisia, jotta voidaan saavuttaa muutoksen hakemispäivänä sovellettavissa sertifiointieritelmissä määritettyä vastaava turvallisuustaso.

e)

Poiketen siitä, mitä a, b ja c kohdassa säädetään, muutoksen ja niiden alueiden osalta, joihin muutos vaikuttaa, voidaan hakijan ehdotuksesta noudattaa jotakin viraston määrittämän sertifiointieritelmän vaihtoehtoa, jos kyseistä vaihtoehtoa käytettäessä viraston arvion mukaan saavutetaan seuraava turvallisuustaso:

1.

jos kyseessä on tyyppihyväksyntätodistus:

i)

viraston a, b tai c kohdan mukaisesti määrittämiä sertifiointieritelmiä vastaava turvallisuustaso; tai

ii)

asetuksen (EU) 2018/1139 liitteen II keskeisten vaatimusten mukainen turvallisuustaso;

2.

jos kyseessä on rajoitettu tyyppihyväksyntätodistus, aiotun käyttötarkoituksen kannalta riittävä turvallisuustaso.

f)

Jos hakija päättää noudattaa sellaista muutoksessa vahvistettua sertifiointieritelmää, jota aletaan soveltaa tyyppihyväksyntätodistuksen muutoshakemuksen jättämisen jälkeen, tehtävän muutoksen ja alueiden, joihin muutos vaikuttaa, on oltava myös muiden asiaan suoraan liittyvien sertifiointieritelmien mukaisia.

g)

Jos ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen muutoshakemus sisältää muutoksia käyttöönsoveltuvuustietoihin tai hakemusta täydennetään alkuperäisen hakemuksen jättämisen jälkeen näiden muutosten sisällyttämiseksi siihen, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet vahvistetaan a–f kohdan mukaisesti.”

17.

Poistetaan 21.A.103 kohta.

18.

Korvataan 21.A.111 ja 21.A.112A kohta seuraavasti:

”21.A.111   Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan menettely tyyppihyväksyntätodistusten suurten muutosten hyväksymiseksi lisätyyppihyväksyntätodistusmenettelyillä sekä vahvistetaan todistusten hakijoiden ja haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet. Tässä alaluvussa olevat viittaukset tyyppihyväksyntätodistuksiin kattavat sekä tyyppihyväksyntätodistukset että rajoitetut tyyppihyväksyntätodistukset.

21.A.112A   Hakukelpoisuus

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on osoittanut tai on osoittamassa pätevyytensä 21.A.112B kohdan mukaisesti, voi hakea lisätyyppihyväksyntätodistusta tämän alaluvun ehtojen mukaisesti.”

19.

Muutetaan 21.A.112B kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

Lisätyyppihyväksyntätodistuksen hakijan on osoitettava pätevyytensä viraston J alaluvun mukaisesti antaman suunnitteluorganisaation hyväksynnän avulla.”

b)

Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, jos kyse on 21.A.14 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista tuotteista, hakija voi osoittaa pätevyytensä hankkimalla viraston hyväksynnän 21.A.93 kohdan b alakohdan mukaiselle sertifiointiohjelmalleen.”

20.

Muutetaan 21.A.113 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan b alakohta seuraavasti:

”b)

Hakiessaan lisätyyppihyväksyntätodistusta hakijan on

i)

annettava hakemuksessa 21.A.93 kohdan b alakohdassa vaaditut tiedot;

ii)

määritettävä, ovatko sertifiointitiedot tai tulevatko ne olemaan kokonaan hakijan laatimia vai onko ne laadittu tai tullaanko ne laatimaan tyyppisertifiointitietojen omistajan kanssa tehdyn järjestelyn perusteella.”

b)

Lisätään c alakohta seuraavasti:

”c)

Edellä olevaa 21.A.93 kohdan c alakohtaa sovelletaan hakemusten voimassaoloaikoja koskevien vaatimusten osalta sekä tyyppihyväksyntäperusteiden, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden ja ympäristönsuojeluvaatimusten päivitystarvetta koskevien vaatimusten osalta, kun muutosta ei ole hyväksytty tai on ilmeistä, ettei sitä hyväksytä vahvistetussa ajassa.”

21.

Poistetaan 21.A.114 kohta.

22.

Korvataan 21.A.115 kohta seuraavasti:

”21.A.115   Vaatimukset suurten muutosten hyväksymisestä lisätyyppihyväksyntätodistuksella

a)

Lisätyyppihyväksyntätodistukset antaa

1.

virasto; tai

2.

hyväksytty suunnitteluorganisaatio 21.A.263 kohdan c alakohdan 1 ja 9 alakohdassa säädettyjen, hyväksymisehtoihin kirjattujen oikeuksiensa rajoissa.

b)

Lisätyyppihyväksyntätodistus annetaan ainoastaan,

1.

kun hakija on osoittanut pätevyytensä 21.A.112B kohdan mukaisesti;

2.

kun on osoitettu, että tyyppihyväksyntätodistuksen muutos ja alueet, joihin muutos vaikuttaa, täyttävät viraston 21.A.101 kohdan mukaisesti vahvistamat tyyppihyväksyntäperusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset;

3.

käyttöönsoveltuvuustietoihin vaikuttavien lisätyyppihyväksyntätodistusten osalta kun on osoitettu, että tarvittavat muutokset käyttöönsoveltuvuustietoihin täyttävät viraston 21.A.101 kohdan mukaisesti vahvistamat käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet;

4.

kun 2 ja 3 alakohdan vaatimusten täyttyminen on osoitettu 21.A.20 kohdan mukaisesti, siltä osin kuin sitä sovelletaan muutokseen; ja

5.

jos hakija on ilmoittanut antaneensa sertifiointitiedot tyyppisertifiointitietojen omistajan kanssa tehdyn järjestelyn perusteella 21.A.113 kohdan b alakohdan mukaisesti:

i)

kun tyyppihyväksyntätodistuksen haltija on ilmoittanut, ettei sillä ole teknisiä moitteita 21.A.93 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen osalta; ja

ii)

kun tyyppihyväksyntätodistuksen haltija on suostunut varmistamaan yhteistyössä lisätyyppihyväksyntätodistuksen haltijan kanssa, että kaikki muutetun tuotteen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämiseen liittyvät velvoitteet täytetään 21.A.44 ja 21.A.118A kohtaa noudattamalla.

c)

Poiketen siitä, mitä b kohdan 3 ja 4 alakohdassa säädetään, hakijalla on 21.A.20 kohdan d kohdassa tarkoitettuun vakuutukseen sisältyvän pyyntönsä perusteella oikeus saada ilma-aluksen lisätyyppihyväksyntätodistus ennen käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden noudattamisen osoittamista, jos hakija osoittaa näiden perusteiden noudattamisen ennen päivää, jona tietoja on todellisuudessa määrä käyttää.

d)

Lisätyyppihyväksyntätodistus koskee ainoastaan sitä yhtä tai useampaa tyyppihyväksyntätodistukseen sisältyviä konfiguraatioita, joihin suuri muutos kohdistuu.”

23.

Korvataan 21.A.130 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Vaatimustenmukaisuusilmoituksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

1.

jokaisen tuotteen, osan tai laitteen osalta ilmoitus siitä, että tuote, osa tai laite on hyväksyttyjen suunnittelutietojen mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa;

2.

jokaisen ilma-aluksen osalta ilmoitus siitä, että ilma-alus on tarkastettu maassa ja lennossa 21.A.127 kohdan a alakohdan mukaisesti;

3.

jokaisen moottorin tai säätöpotkurin osalta ilmoitus siitä, että valmistaja on tehnyt moottorille tai säätöpotkurille toiminnan lopputarkastuksen 21.A.128 kohdan mukaisesti;

4.

lisäksi ympäristövaatimusten tapauksessa:

i)

ilmoitus siitä, että valmis moottori täyttää moottorin valmistuspäivänä voimassa olevat sovellettavat moottorin pakokaasupäästövaatimukset, ja;

ii)

ilmoitus siitä, että valmis lentokone täyttää sovellettavat hiilidioksidipäästövaatimukset päivänä, jona sen ensimmäinen lentokelpoisuustodistus annetaan.”

24.

Korvataan 21.A.145 kohdan b ja c alakohta seuraavasti:

”b)

kaikkien tarvittavien lentokelpoisuus- ja ympäristötietojen osalta:

1.

tuotanto-organisaatio on saanut tällaiset tiedot virastolta ja tyyppihyväksyntätodistuksen, rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen tai suunnitteluhyväksynnän haltijalta tai hakijalta, mukaan lukien kaikki myönnetyt poikkeamiset tuotannonrajoittamisvaatimuksista hiilidioksidin osalta, jotta sovellettavien suunnittelutietojen noudattaminen voidaan määrittää;

2.

tuotanto-organisaatio on ottanut käyttöön menettelyn sen varmistamiseksi, että lentokelpoisuus- ja ympäristötiedot otetaan asianmukaisesti huomioon sen tuotantotiedoissa; ja

3.

tiedot pidetään ajan tasalla ja asetetaan saataville kaikille henkilökunnan jäsenille, joiden on tarpeen käyttää niitä tehtäviensä suorittamiseksi;

c)

johdon ja henkilöstön osalta:

1.

tuotanto-organisaatio on nimennyt johtajan, joka on vastuussa toimivaltaiselle viranomaiselle. Johtajan tehtäviin organisaatiossa kuuluu sen varmistaminen, että koko tuotanto tapahtuu vaadittujen standardien mukaisesti ja että tuotanto-organisaatio noudattaa jatkuvasti tietoja ja menettelyjä, jotka ilmoitetaan 21.A.143 kohdassa tarkoitetussa käsikirjassa;

2.

tuotanto-organisaatio on nimennyt henkilön tai henkilöryhmän, jonka tehtävänä on varmistaa, että organisaatio täyttää tämän liitteen (osa 21) vaatimukset, sekä määrittänyt kunkin henkilön valtuudet. Kukin tällainen henkilö on suoraan vastuussa 1 alakohdassa tarkoitetulle johtajalle. Kunkin nimetyn henkilön tietämyksen, taustan ja kokemuksen on oltava asianmukainen hänen velvollisuuksiensa täyttämisen kannalta;

3.

henkilöstön jäsenille kaikilla tasoilla on annettu riittävät valtuudet hoitaa heille määrätyt tehtävät, ja tuotanto-organisaation sisäinen koordinointi on kattavaa ja tehokasta lentokelpoisuutta ja ympäristötietoja koskevissa asioissa;”

25.

Korvataan 21.A.147 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Tuotanto-organisaation hyväksynnän antamisen jälkeen kaikki hyväksytyn tuotanto-organisaation muutokset, joilla on merkitystä tuotteen, osan tai laitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisen tai lentokelpoisuuden ja ympäristöominaisuuksien kannalta, erityisesti laatujärjestelmän muutokset, on hyväksytettävä toimivaltaisella viranomaisella. Hyväksymishakemus on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisesti ja organisaation on osoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle ennen muutoksen toteuttamista, että se täyttää tämän alaluvun vaatimukset.”

26.

Korvataan 21.A.174 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

Jokaisen lentokelpoisuustodistusta tai rajoitettua lentokelpoisuustodistusta koskevan hakemuksen on sisällettävä

1.

haettavan lentokelpoisuustodistuksen luokka;

2.

uuden ilma-aluksen osalta:

i)

vaatimustenmukaisuusilmoitus:

joka on annettu 21.A.163 kohdan b alakohdan mukaisesti; tai

joka on annettu 21.A.130 kohdan mukaisesti ja jonka toimivaltainen viranomainen on validoinut; tai

maahantuodun ilma-aluksen osalta vientiviranomaisen ilmoitus siitä, että ilma-alus on viraston hyväksymän suunnitelman mukainen;

ii)

punnituspöytäkirja kuormaussuunnitelmineen; ja

iii)

lentokäsikirja, jos sitä edellytetään kyseiseen ilma-alukseen sovellettavissa sertifiointieritelmissä.

3.

käytetyn ilma-aluksen osalta:

i)

jos ilma-alus on peräisin jostakin jäsenvaltiosta, osan M mukaisesti annettu lentokelpoisuuden tarkastustodistus;

ii)

jos ilma-alus on peräisin muusta valtiosta kuin jäsenvaltiosta:

sen valtion toimivaltaisen viranomaisen antama selvitys, jossa ilma-alus on tai on ollut rekisteröity ja josta käy ilmi ilma-aluksen lentokelpoisuustilanne viranomaisen rekisterissä siirtoajankohtana;

punnituspöytäkirja kuormaussuunnitelmineen;

lentokäsikirja, jos sitä edellytetään kyseistä ilma-alusta koskevissa lentokelpoisuussäännöissä;

historiatiedot, joiden avulla voidaan selvittää ilma-aluksen tuotanto-, muutos- ja huoltotilanne, mukaan lukien rajoitukset, jotka liittyvät 21.B.327 kohdan mukaisesti annettuun rajoitettuun lentokelpoisuustodistukseen;

suositus lentokelpoisuustodistuksen tai rajoitetun lentokelpoisuustodistuksen ja lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen antamiseksi osan M mukaisen lentokelpoisuustarkastuksen jälkeen; ja

ensimmäisen lentokelpoisuustodistuksen antamispäivä ja, jos liitteen 16 niteen III standardeja sovelletaan, tieto hiilidioksidipäästöjen mittausarvoista.”

27.

Korvataan 21.A.231 kohta seuraavasti:

”21.A.231   Soveltamisala

Tässä alaluvussa vahvistetaan menettely suunnitteluorganisaatioiden hyväksymistä varten sekä hyväksynnän hakijoiden ja haltijoiden oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat säännöt. Tässä alaluvussa olevat viittaukset tyyppihyväksyntätodistuksiin kattavat sekä tyyppihyväksyntätodistukset että rajoitetut tyyppihyväksyntätodistukset.”

28.

Korvataan 21.A.251 kohta seuraavasti:

”21.A.251   Hyväksymisehdot

Hyväksymisehdoissa on yksilöitävä suunnittelutyön tyypit, tuote-, osa- ja laiteluokat, joita varten suunnitteluorganisaatiolla on hallussaan suunnitteluorganisaation hyväksyntä, sekä toiminnot ja velvollisuudet, joita organisaatio on hyväksytty suorittamaan tuotteiden lentokelpoisuuden, käyttöönsoveltuvuuden ja ympäristöominaisuuksien osalta. Kun on kyse suunnitteluorganisaation hyväksynnästä, joka kattaa apuvoimalaitteen (APU) tyyppisertifioinnin tai ETSO-valtuutuksen, hyväksymisehtoihin on sisällyttävä lisäksi tuote- tai apuvoimalaiteluettelo. Hyväksymisehdot on annettava suunnitteluorganisaation hyväksynnän osana.”

29.

Muutetaan 21.A.258 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

Jos 21.A.257 ja 21.B.100 kohdassa tarkoitetussa tutkinnassa saadaan objektiivisia todisteita siitä, että suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltija ei noudata tämän liitteen sovellettavia vaatimuksia, havainnot luokitellaan seuraavasti:

1.

tason 1 havainto on sellainen poikkeama tämän liitteen vaatimuksista, josta voi seurata hallitsemattomia poikkeamia sovellettavista vaatimuksista ja joka voi vaikuttaa ilma-aluksen turvallisuuteen;

2.

tason 2 havaintoja ovat kaikki sellaiset poikkeamat tämän liitteen vaatimuksista, joita ei luokitella tason 1 havainnoiksi.”

b)

Korvataan c ja d alakohta seuraavasti:

”c)

Kun havainnosta on saatu ilmoitus viraston vahvistamien hallinnollisten menettelyjen mukaisesti,

1.

tason 1 havainnon osalta suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijan on osoitettava virastoa tyydyttävällä tavalla, että se on toteuttanut riittävät korjaavat toimenpiteet viimeistään 21 työpäivän kuluttua havainnon kirjallisesta vahvistamisesta;

2.

tason 2 havainnon osalta suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijan on osoitettava virastoa tyydyttävällä tavalla, että se on toteuttanut riittävät korjaavat toimenpiteet viraston asettamassa havainnon luonnetta vastaavassa määräajassa, joka on aluksi enintään kolme kuukautta. Virasto voi kuitenkin pidentää alkuperäistä määräaikaa, jos se katsoo, että määräajan pidentäminen on havainnon luonteen perusteella mahdollista, ja jos hakija on toimittanut virastoa tyydyttävän suunnitelman korjaavista toimenpiteistä; ja

3.

tason 3 havainto ei edellytä suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijalta välittömiä toimenpiteitä.

d)

Tason 1 tai 2 havainnon johdosta suunnitteluorganisaation hyväksynnän voimassaolo voidaan keskeyttää tai se voidaan peruuttaa kokonaan tai osittain viraston vahvistamien hallinnollisten menettelyjen mukaisesti. Suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijan on siinä tapauksessa viipymättä vahvistettava vastaanottaneensa tiedon suunnitteluorganisaation hyväksynnän voimassaolon keskeyttämisestä tai peruuttamisesta.”

30.

Korvataan 21.A.263 kohta seuraavasti:

”21.A.263   Oikeudet

a)

(Varattu)

b)

(Varattu)

c)

Suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijalla on viraston vahvistamien hyväksymisehtojensa ja suunnittelunvarmistusjärjestelmän asiaa koskevien menettelyjen mukaisesti oikeus

1.

luokitella tyyppihyväksyntätodistuksen tai lisätyyppihyväksyntätodistuksen muutokset ja korjaussuunnitelmat suuriksi tai pieniksi;

2.

hyväksyä pieniä tyyppihyväksyntätodistuksen tai lisätyyppihyväksyntätodistuksen muutoksia ja pienten korjausten suunnitelmia;

3.

(Varattu);

4.

(Varattu);

5.

hyväksyä tiettyjä M alaluvun mukaisia suurten korjausten suunnitelmia, jotka koskevat tuotteita tai apuvoimalaitteita (APU);

6.

hyväksyä tiettyjä ilma-aluksia koskevat lentoehdot, joiden täyttyessä lupa ilmailuun voidaan antaa 21.A.710 kohdan a alakohdan 2 alakohdan mukaisesti, lukuun ottamatta 21.A.701 kohdan a alakohdan 15 alakohdassa mainittuun tarkoitukseen annettavia lupia ilmailuun;

7.

antaa 21.A.711 kohdan b alakohdan mukaisesti lupa ilmailuun ilma-alukselle, jonka se on suunnitellut tai jota se on muuttanut tai jonka osalta se on hyväksynyt 21.A.263 kohdan c alakohdan 6 alakohdan mukaisesti lentoehdot, joiden täyttyessä lupa ilmailuun voidaan antaa, kun suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltija itse

i)

valvoo ilma-aluksen kokoonpanoa; ja

ii)

vahvistaa yhdenmukaisuuden lentoa varten hyväksyttyjen suunnitteluehtojen kanssa;

8.

hyväksyä tiettyjä suuria muutoksia D alaluvussa tarkoitettuun tyyppihyväksyntätodistukseen; ja

9.

antaa tiettyjä E alaluvussa tarkoitettuja lisätyyppihyväksyntätodistuksia ja hyväksyä tiettyjä suuria muutoksia kyseisiin todistuksiin.”

31.

Korvataan 21.A.265 kohta seuraavasti:

”21.A.265   Haltijan velvollisuudet

Suunnitteluorganisaation hyväksynnän haltijan on viraston vahvistamien hyväksymisehtojensa mukaisesti

a)

ylläpidettävä 21.A.243 kohdassa vaadittua käsikirjaa suunnittelunvarmistusjärjestelmän mukaisesti;

b)

varmistettava, että käsikirjaa tai ristiinviittauksella sisällytettyjä asiaa koskevia menettelyjä käytetään organisaatiossa työskentelyn perusasiakirjana;

c)

määritettävä, että tuotteiden suunnittelu tai niiden muutokset tai korjaukset ovat sovellettavien eritelmien ja vaatimusten mukaisia ja ettei niissä ole turvallisuutta vaarantavia piirteitä;

d)

annettava virastolle ilmoitukset ja niihin liittyvät asiakirjat, joilla vahvistetaan c alakohdan noudattaminen, lukuun ottamatta 21.A.263 kohdan c alakohdan mukaisesti suoritettuja hyväksymismenettelyjä;

e)

annettava virastolle 21.A.3B kohdassa vaadittuihin toimiin liittyviä tietoja;

f)

määritettävä 21.A.263 kohdan c alakohdan 6 alakohdan mukaisesti lentoehdot, joiden perusteella lupa ilmailuun voidaan antaa;

g)

varmistettava 21.A.263 kohdan c alakohdan 7 alakohdan mukaisesti ennen kuin ilma-alukselle annetaan lupa ilmailuun, että 21.A.711 kohdan b ja e alakohtaa noudatetaan;

h)

merkittävä dataan ja tietoihin, jotka annetaan hyväksytyn suunnitteluorganisaation valtuuksien perusteella viraston vahvistamien suunnitteluorganisaation hyväksymisehtojen mukaisesti, seuraava ilmoitus: ’Tämän asiakirjan tekninen sisältö on hyväksytty suunnitteluorganisaation hyväksynnän nro EASA.21J.[XXXX] mukaisten valtuuksien perusteella’.”

32.

Muutetaan 21.A.431A kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

Tässä alaluvussa vahvistetaan menettely tuotteen, osan tai laitteen korjaussuunnitelman hyväksymistä varten sekä hyväksynnän hakijoiden ja haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet.”

b)

Korvataan c ja d alakohta seuraavasti:

”c)

’Korjauksella’ tarkoitetaan vaurion poistamista ja/tai lentokelpoiseen tilaan palauttamista sen jälkeen, kun tuotteen, osan tai laitteen valmistaja on alun perin luovuttanut tuotteen, osan tai laitteen käyttöön.

d)

Vaurion poistamista osia tai laitteita vaihtamalla ilman, että tarvitaan suunnittelutyötä, pidetään huoltotehtävänä, joten sille ei tarvita tämän liitteen mukaista hyväksyntää.”

c)

Lisätään f alakohta seuraavasti:

”f)

Tässä alaluvussa olevat viittaukset tyyppihyväksyntätodistuksiin kattavat sekä tyyppihyväksyntätodistukset että rajoitetut tyyppihyväksyntätodistukset.”

33.

Muutetaan 21.A.432B kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

Suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnän hakijan on osoitettava pätevyytensä viraston J alaluvun mukaisesti antaman suunnitteluorganisaation hyväksynnän avulla.”

b)

Korvataan c alakohta seuraavasti:

”c)

Poiketen siitä, mitä a alakohdassa säädetään, jos kyse on 21.A.14 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista tuotteista, hakija voi osoittaa pätevyytensä hankkimalla viraston hyväksynnän 21.A.432C kohdan b alakohdan mukaiselle sertifiointiohjelmalleen.”

34.

Lisätään 21.A.432C kohta seuraavasti:

”21.A.432C   Korjaussuunnitelman hyväksynnän hakeminen

a)

Korjaussuunnitelman hyväksyntää koskeva hakemus on tehtävä viraston vahvistamassa muodossa ja sen vahvistamalla tavalla.

b)

Suuren korjauksen suunnitteluhyväksyntää koskevaan hakemukseen on sisällyttävä tai siihen on täydennettävä alkuperäisen hakemuksen esittämisen jälkeen seuraavat tiedot sisältävä sertifiointiohjelma:

1.

vaurion ja korjaussuunnitelman kuvaus, jossa määritetään korjauksen kohteena oleva tyyppisuunnitelman konfiguraatio;

2.

kaikki tyyppisuunnitelman osa-alueet ja hyväksytyt käsikirjat, joita muutetaan tai joihin korjaussuunnitelma vaikuttaa;

3.

mahdollisesti tarvittavat uudelleentutkinnat sen osoittamiseksi, että korjaussuunnitelma ja alueet, joihin korjaussuunnitelma vaikuttaa, täyttävät ne tyyppihyväksyntäperusteet, joihin viitataan tapauksen mukaan tyyppihyväksyntätodistuksessa, lisätyyppihyväksyntätodistuksessa tai APU:n ETSO-valtuutuksessa;

4.

ehdotetut muutokset tyyppihyväksyntäperusteisiin, joihin viitataan tapauksen mukaan tyyppihyväksyntätodistuksessa, lisätyyppihyväksyntätodistuksessa tai APU:n ETSO-valtuutuksessa;

5.

ehdotus sertifiointiohjelman jakamisesta vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskeviin tarkoituksenmukaisiin toiminta- ja tietoryhmiin, mukaan lukien ehdotus keinoista ja menettelystä, joiden avulla osoitetaan 21.A.433 a alakohdan 1 alakohdan noudattaminen, ja viittaukset asiaan liittyviin vaatimustenmukaisuusasiakirjoihin;

6.

ehdotus esitettyjen vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevien tarkoituksenmukaisten toiminta- ja tietoryhmien arvioimisesta sen suhteen, millä todennäköisyydellä poikkeaminen tyyppihyväksyntäperusteista jää toteamatta ja mitkä ovat poikkeamisen mahdolliset vaikutukset tuoteturvallisuuteen. Ehdotetussa arvioinnissa on otettava huomioon ainakin 21.B.100 kohdan a alakohdan 1–4 alakohdassa esitetyt seikat. Tämän arvioinnin perusteella hakemukseen on sisällytettävä ehdotus, joka koskee viraston osallistumista vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevan toiminnan ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevien tietojen todentamiseen; ja

7.

selvitys siitä, ovatko sertifiointitiedot kokonaan hakijan laatimia vai onko ne laadittu tyyppisertifiointitietojen omistajan kanssa tehdyn järjestelyn perusteella.”

35.

Korvataan 21.A.433 ja 21.A.435 kohta seuraavasti:

”21.A.433   Korjaussuunnitelman hyväksymistä koskevat vaatimukset

a)

Korjaussuunnitelma hyväksytään ainoastaan,

1.

kun on osoitettu 21.A.432C kohdan b alakohdassa tarkoitettua sertifiointiohjelmaa noudattaen, että korjaussuunnitelma täyttää tyyppihyväksyntäperusteet, joihin viitataan tapauksen mukaan tyyppihyväksyntätodistuksessa, lisätyyppihyväksyntätodistuksessa tai APU:n ETSO-valtuutuksessa, sekä viraston 21.B.450 kohdan mukaisesti vahvistamat ja ilmoittamat muutokset;

2.

kun on annettu vakuutus siitä, että a alakohdan 1 alakohdan mukaisesti sovellettavat tyyppihyväksyntäperusteet täyttyvät, ja vaatimustenmukaisuuden perustelut on merkitty vaatimustenmukaisuusasiakirjoihin;

3.

kun mitään sellaista piirrettä tai ominaisuutta ei ole todettu, joka voi tehdä tuotteesta vaarallisen niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan; ja

4.

jos hakija on ilmoittanut antaneensa sertifiointitiedot tyyppisertifiointitietojen omistajan kanssa tehdyn järjestelyn perusteella 21.A.432C kohdan b alakohdan 7 alakohdan mukaisesti:

i)

kun haltija on ilmoittanut, ettei sillä ole teknisiä moitteita a alakohdan 2 alakohdan mukaisesti toimitettujen tietojen osalta; ja

ii)

kun haltija on suostunut varmistamaan yhteistyössä korjauksen suunnitteluhyväksynnän haltijan kanssa, että kaikki muutetun tuotteen jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämiseen liittyvät velvoitteet täytetään 21.A.451 kohtaa noudattamalla.

b)

Hakijan on toimitettava virastolle a kohdan 2 alakohdassa tarkoitettu vakuutus sekä viraston pyynnöstä kaikki tarvittavat perustelutiedot.

21.A.435   Korjaussuunnitelmien luokittelu ja hyväksyminen

a)

Korjaussuunnitelma luokitellaan suureksi tai pieneksi tyyppihyväksyntätodistuksen muutosta koskevien 21.A.91 kohdan perusteiden mukaisesti.

b)

Korjaussuunnitelman luokittelee ja hyväksyy

1.

virasto; tai

2.

hyväksytty suunnitteluorganisaatio 21.A.263 kohdan c alakohdan 1, 2 ja 5 alakohdassa säädettyjen, hyväksymisehtoihin kirjattujen oikeuksiensa rajoissa.”

36.

Poistetaan 21.A.437 kohta.

37.

Korvataan 21.A.604, 21.A.605 ja 21.A.606 kohta seuraavasti:

”21.A.604   Apuvoimalaitetta (APU) koskeva ETSO-valtuutus

APU:n ETSO-valtuutuksen osalta:

a)

Poiketen siitä, mitä 21.A.603, 21.A.610 ja 21.A.615 kohdassa säädetään, sovelletaan seuraavia kohtia: 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.B.75 ja 21.B.80. Tyyppihyväksyntätodistuksen sijasta annetaan kuitenkin ETSO-valtuutus 21.A.606 kohdan mukaisesti;

b)

poiketen siitä, mitä 21.A.611 kohdassa säädetään, APU:n ETSO-valtuutuksen haltijan suunnitelmamuutosten hyväksymiseen sovelletaan D alaluvun vaatimuksia ja muiden hakijoiden suunnitelmamuutosten hyväksymiseen E alaluvun vaatimuksia. Sovellettaessa E alaluvun vaatimuksia annetaan lisätyyppihyväksyntätodistuksen sijasta erillinen ETSO-valtuutus; ja

c)

korjaussuunnitelmien hyväksymiseen sovelletaan M alaluvun vaatimuksia.

21.A.605   Tietovaatimukset

a)

Hakijan on toimitettava virastolle seuraavat asiakirjat:

1.

ETSO-valtuutusta koskeva sertifiointiohjelma, josta käy ilmi, miten 21.A.606 kohdan b alakohdan noudattaminen osoitetaan;

2.

vaatimustenmukaisuusilmoitus, josta käy ilmi, että hakija täyttää tämän alaluvun vaatimukset;

3.

suunnittelua ja suorituskykyä koskeva ilmoitus (Declaration of Design and Performance – DDP), jossa todetaan, että hakija on osoittanut artikkelin täyttävän sovellettavan ETSO:n vaatimukset sertifiointiohjelman mukaisesti;

4.

jäljennös sovellettavassa ETSO:ssa vaadituista teknisistä tiedoista;

5.

edellä 21.A.143 kohdassa tarkoitettu käsikirja tai viittaus käsikirjaan G alaluvun mukaisen tuotanto-organisaation hyväksynnän hankkimista varten tai 21.A.125A kohdan b alakohdassa tarkoitettu käsikirja tai viittaus käsikirjaan F alaluvun mukaista valmistusta varten ilman tuotanto-organisaation hyväksyntää;

6.

APU:n osalta 21.A.243 kohdassa tarkoitettu käsikirja tai viittaus käsikirjaan J alaluvun mukaisen suunnitteluorganisaation hyväksynnän hankkimista varten;

7.

kaikkien muiden artikkeleiden osalta 21.A.602B kohdan b alakohdan 2 alakohdassa tarkoitetut menettelyt tai viittaus menettelyihin.

b)

Hakijan on ilmoitettava virastolle hyväksyntämenettelyssä ilmenneistä vaikeuksista tai sattuneista tapahtumista, joilla voi olla merkittävä vaikutus ETSO-valtuutukseen.”

21.A.606   ETSO-valtuutuksen antamista koskevat vaatimukset

Saadakseen ETSO-valtuutuksen hakijan on

a)

osoitettava pätevyytensä 21.A.602B kohdan mukaisesti;

b)

osoitettava, että artikkeli täyttää sovellettavan ETSO:n tekniset määräykset tai mahdolliset poikkeukset niistä, jotka on hyväksytty 21.A.610 kohdan mukaisesti;

c)

noudatettava tämän alaluvun vaatimuksia; ja

d)

vakuutettava, ettei ole todettu mitään sellaista piirrettä tai ominaisuutta, joka voi tehdä artikkelista vaarallisen niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan.”

38.

Lisätään 21.A.701 kohtaan 16 alakohta seuraavasti:

”16.

”Ilma-aluksella lentäminen vianetsintää varten tai yhden tai useamman järjestelmän, osan tai laitteen toiminnan tarkastamiseksi huollon jälkeen.””

39.

Korvataan 21.B.5 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

Tässä luvussa vahvistetaan toimivaltaisen viranomaisen menettely sen suorittaessa tehtäviään ja täyttäessään velvollisuuksiaan, jotka liittyvät tässä liitteessä I tarkoitettujen todistusten, hyväksyntien ja valtuutusten antamiseen, ylläpitämiseen, muuttamiseen ja voimassaolon keskeyttämiseen tai peruuttamiseen.”

40.

Korvataan B luvun B alaluku seuraavasti:

”B ALALUKU –   TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET JA RAJOITETUT TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSET

21.B.70   Sertifiointieritelmät

Virasto antaa asetuksen (EU) 2018/1139 76 artiklan 3 kohdan mukaisesti sertifiointieritelmät ja muut yksityiskohtaiset eritelmät, mukaan lukien lentokelpoisuus-, käyttöönsoveltuvuus- ja ympäristönsuojeluvaatimukset, joita toimivaltaiset viranomaiset, organisaatiot ja henkilöstö voivat käyttää osoittaakseen, että tuotteet, osat ja laitteet ovat mainitun asetuksen liitteissä II, IV ja V vahvistettujen keskeisten vaatimusten sekä mainitun asetuksen 9 artiklan 2 kohdassa ja liitteessä III esitettyjen ympäristönsuojelua koskevien keskeisten vaatimusten mukaisia. Näiden eritelmien on oltava riittävän yksityiskohtaisia ja tarkkoja, jotta hakijoille käy ilmi, millä ehdoin todistuksia annetaan, muutetaan tai täydennetään.

21.B.75   Erityisehdot

a)

Virasto laatii tuotteelle erityiset yksityiskohtaiset tekniset eritelmät eli erityisehdot, jos tuotetta koskevissa sertifiointieritelmissä ei ole annettu riittäviä tai asianmukaisia turvallisuusvaatimuksia tuotteelle seuraavista syistä:

1.

tuotteessa on uudenlaisia tai epätavallisia suunnitteluominaisuuksia verrattuna niihin suunnitteluperiaatteisiin, joihin sovellettavat sertifiointieritelmät perustuvat;

2.

tuotteen aiottu käyttötarkoitus on epätavallinen; tai

3.

muiden samankaltaisten tuotteiden käytöstä tai tuotteista, joilla on samankaltaisia suunnitteluominaisuuksia, tai todetuista uusista vaaroista saatujen kokemusten perusteella on käynyt ilmi, että turvallisuus voi vaarantua.

b)

Erityisehdoissa on turvallisuusvaatimuksia, joita virasto pitää välttämättöminä sovellettavissa sertifiointieritelmissä määritettyä turvallisuustasoa vastaavan turvallisuustason saavuttamiseksi.

21.B.80   Tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskevat tyyppihyväksyntäperusteet

Viraston on vahvistettava tyyppihyväksyntäperusteet ja annettava ne tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen hakijalle tiedoksi. Tyyppihyväksyntäperusteiden on sisällettävä

a)

lentokelpoisuutta koskevat sertifiointieritelmät, jotka virasto on määrittänyt tuotteeseen todistuksen hakemispäivänä sovellettavista eritelmistä, paitsi jos

1.

hakija päättää noudattaa tai sen vaaditaan noudattavan 21.A.15 kohdan f alakohdan mukaisesti sertifiointieritelmiä, joita on alettu soveltaa hakemispäivän jälkeen. Jos hakija päättää noudattaa sertifiointieritelmää, jota on alettu soveltaa hakemispäivän jälkeen, viraston on sisällytettävä tyyppihyväksyntäperusteisiin muut asiaan suoraan liittyvät sertifiointieritelmät; tai

2.

virasto hyväksyy jonkin vaihtoehdon määritetylle sertifiointieritelmälle, jota ei voida noudattaa, ja kyseisen vaihtoehdon osalta on todettu kompensoivia tekijöitä, jotka tuottavat vastaavan turvallisuustason; tai

3.

virasto hyväksyy tai määrää muita menetelmiä, jotka

i)

osoittavat asetuksen (EU) 2018/1139 liitteen II keskeisten vaatimusten täyttymisen, jos kyseessä on tyyppihyväksyntätodistus; tai

ii)

tuottavat aiotun käyttötarkoituksen kannalta riittävän turvallisuustason, jos kyseessä on rajoitettu tyyppihyväksyntätodistus; ja

b)

viraston 21.B.75 kohdan a alakohdan mukaisesti määräämät erityisehdot.

21.B.82   Ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskevat käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet

Viraston on vahvistettava käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet ja annettava ne ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen hakijalle tiedoksi. Käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden on sisällettävä

a)

käyttöönsoveltuvuustietoja koskevat sertifiointieritelmät, jotka virasto on määrittänyt niistä eritelmistä, joita ilma-alukseen sovelletaan hakemuksen tai käyttöönsoveltuvuustietoja koskevan lisähakemuksen esittämispäivänä, sen mukaan, kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi, paitsi jos

1.

hakija päättää noudattaa tai sen vaaditaan 21.A.15 kohdan f alakohdan mukaisesti noudattavan sertifiointieritelmiä, joita on alettu soveltaa hakemispäivän jälkeen. Jos hakija päättää noudattaa sertifiointieritelmää, jota on alettu soveltaa hakemispäivän jälkeen, viraston on sisällytettävä tyyppihyväksyntäperusteisiin muut asiaan suoraan liittyvät sertifiointieritelmät; tai

2.

virasto hyväksyy tai määrää vaihtoehtoisia menetelmiä, joilla osoitetaan asetuksen (EU) 2018/1139 liitteissä II, IV ja V olevien keskeisten vaatimusten täyttyminen.

b)

viraston 21.B.75 kohdan a alakohdan mukaisesti määräämät erityisehdot.

21.B.85   Tyyppihyväksyntätodistusta tai rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta koskevien sovellettavien ympäristönsuojeluvaatimusten ja sertifiointieritelmien määrittäminen

a)

Virasto määrittää ja ilmoittaa ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen, lisätyyppihyväksyntätodistuksen tai tyyppihyväksyntätodistukseen tai lisätyyppihyväksyntätodistukseen tehtävän suuren muutoksen hakijalle sovellettavat melutasovaatimukset, jotka vahvistetaan Chicagon yleissopimuksen liitteen 16 niteen I osan II luvussa 1, ja

1.

ääntä hitaampien suihkulentokoneiden osalta 2, 3, 4 ja 14 luvussa;

2.

potkurikäyttöisten lentokoneiden osalta 3, 4, 5, 6, 10 ja 14 luvussa;

3.

helikoptereiden osalta 8 ja 11 luvussa;

4.

ääntä nopeampien lentokoneiden osalta 12 luvussa; ja

5.

kääntyväroottoristen ilma-alusten osalta 13 luvussa.

b)

Virasto määrittää ja ilmoittaa a alakohdassa tarkoitetulle hakijalle Chicagon yleissopimuksen liitteen 16 niteen II osan II luvuissa 1 ja 2 vahvistetut sovellettavat päästövaatimukset ilma-alusten tahallisten polttoainepäästöjen estämiseksi.

c)

Virasto määrittää ja ilmoittaa a alakohdassa tarkoitetulle hakijalle moottoreiden savu-, kaasu- ja hiukkaspäästövaatimukset, jotka vahvistetaan Chicagon yleissopimuksen liitteen 16 niteen II osan III luvussa 1, ja

1.

vain ääntä hitaammilla nopeuksilla käytettäväksi tarkoitettujen suihku- ja ohivirtausmoottorien savu- ja kaasupäästöjen osalta 2 luvussa;

2.

ääntä nopeammilla nopeuksilla käytettäväksi tarkoitettujen suihku- ja ohivirtausmoottorien savu- ja kaasupäästöjen osalta 3 luvussa;

3.

vain ääntä hitaammilla nopeuksilla käytettäväksi tarkoitettujen suihku- ja ohivirtausmoottorien hiukkaspäästöjen osalta 4 luvussa.

d)

Virasto määrittää ja ilmoittaa a alakohdassa tarkoitetulle hakijalle lentokoneiden hiilidioksidipäästövaatimukset, jotka vahvistetaan Chicagon yleissopimuksen liitteen 16 niteen III osan II luvussa 1, ja

1.

ääntä hitaampien suihkulentokoneiden osalta 2 luvussa; ja

2.

ääntä hitaampien potkurikäyttöisten lentokoneiden osalta 2 luvussa.

21.B.100   Osallistumisaste

a)

Virasto päättää, miten se osallistuu tyyppihyväksyntätodistusta, rajoitettua tyyppihyväksyntätodistusta, suuren muutoksen hyväksyntää, lisätyyppihyväksyntätodistusta, suuren korjauksen suunnitteluhyväksyntää tai APU:n ETSO-valtuutusta koskevaan hakemukseen liittyvien vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevan toiminnan ja vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevien tietojen todentamiseen. Se perustaa päätöksensä sertifiointiohjelman vaatimustenmukaisuuden osoittamista koskevien tarkoituksenmukaisten toiminta- ja tietoryhmien arviointiin. Arvioinnin on katettava seuraavat seikat:

se, millä todennäköisyydellä poikkeaminen tyyppihyväksyntäperusteista, käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteista tai ympäristönsuojeluvaatimuksista jää toteamatta; ja

poikkeamisen mahdolliset vaikutukset tuoteturvallisuuteen tai ympäristönsuojeluun,

ja siinä on otettava huomioon ainakin seuraavat seikat:

1.

sertifiointihankkeen uudenlaiset tai epätavanomaiset piirteet, mukaan lukien toiminnalliset sekä organisaatioon ja tietämyksen hallintaan liittyvät seikat;

2.

suunnittelun ja/tai vaatimustenmukaisuuden osoittamisen monimutkaisuus;

3.

suunnittelun tai tekniikan kriittisyys ja niihin liittyvät turvallisuus- ja ympäristöriskit, mukaan lukien samankaltaisessa suunnittelussa todetut riskit; ja

4.

hakijan suunnitteluorganisaation suorituskyky ja kokemus kyseisellä alalla.

b)

Pienen korjaussuunnitelman, pienen muutoksen tai muun ETSO-valtuutuksen kuin APU:n ETSO-valtuutuksen hyväksynnän osalta virasto määrittää osallistumisensa koko sertifiointihankkeen tasolla ottaen huomioon uudenlaiset tai epätavanomaiset piirteet, suunnittelun ja/tai vaatimustenmukaisuuden osoittamisen monimutkaisuuden, suunnittelun tai teknologian kriittisyyden sekä hakijan suunnitteluorganisaation suorituskyvyn ja kokemuksen.

c)

Virasto ilmoittaa hakijalle osallistumisasteensa ja päivittää osallistumisastettaan, kun siihen on aihetta sellaisten saatujen tietojen perusteella, joilla on olennainen vaikutus a tai b alakohdan mukaisesti aiemmin arvioituun riskiin. Virasto ilmoittaa hakijalle osallistumisasteen muutoksesta.

21.B.103   Tyyppihyväksyntätodistuksen tai rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen antaminen

a)

Virasto antaa ilma-aluksen, moottorin tai potkurin tyyppihyväksyntätodistuksen tai ilma-aluksen rajoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen edellyttäen, että

1.

hakija on noudattanut 21.A.21 kohtaa;

2.

virasto ei ole 21.B.100 kohdan nojalla määritetyn osallistumisensa mukaisesti suorittamiensa vaatimustenmukaisuuden todentamisten perusteella todennut, että tyyppihyväksyntäperusteista, soveltuvin osin 21.B.82 kohdassa tarkoitetuista käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteista ja ympäristönsuojeluvaatimuksista olisi poikettu; ja

3.

mitään sellaista piirrettä tai ominaisuutta ei ole todettu, joka voi tehdä tuotteesta vaarallisen niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan.

b)

Poiketen siitä, mitä a kohdassa säädetään, virasto voi 21.A.20 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun vakuutukseen sisältyvästä hakijan pyynnöstä antaa ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen ennen käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden noudattamisen osoittamista edellyttäen, että hakija osoittaa näiden perusteiden noudattamisen ennen päivää, jona tietoja on todellisuudessa määrä käyttää.”

41.

Korvataan B luvun D alaluku seuraavasti:

”21.B.105   Tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävää suurta muutosta koskevat tyyppihyväksyntäperusteet, ympäristönsuojeluvaatimukset ja käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet

Virasto vahvistaa sovellettavat tyyppihyväksyntäperusteet, ympäristönsuojeluvaatimukset ja, jos muutos vaikuttaa käyttöönsoveltuvuustietoihin, 21.A.101 kohdan mukaisesti vahvistettavat käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet, ja ilmoittaa ne tyyppihyväksyntätodistukseen tehtävän suuren muutoksen hakijalle.

21.B.107   Tyyppihyväksyntätodistuksen muutoksen hyväksynnän antaminen

a)

Virasto antaa tyyppihyväksyntätodistuksen muutoksen hyväksynnän edellyttäen, että

1.

hyväksynnän hakija on noudattanut

i)

21.A.95 kohtaa pienen muutoksen osalta; tai

ii)

21.A.97 kohtaa suuren muutoksen osalta;

2.

virasto ei ole 21.B.100 kohdan a tai b alakohdan nojalla määritetyn osallistumisasteen mukaisesti suorittamiensa vaatimustenmukaisuuden todentamisten perusteella todennut, että tyyppihyväksyntäperusteista, soveltuvin osin 21.B.82 kohdassa tarkoitetuista käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteista ja ympäristönsuojeluvaatimuksista olisi poikettu; ja

3.

mitään sellaista piirrettä tai ominaisuutta ei ole todettu, joka voi tehdä tuotteesta vaarallisen niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan.

b)

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 alakohdassa säädetään, jos muutos vaikuttaa käyttöönsoveltuvuustietoihin, virasto voi 21.A.20 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun vakuutukseen sisältyvästä hakijan pyynnöstä hyväksyä ilma-aluksen tyyppihyväksyntätodistuksen muutoksen ennen käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden noudattamisen osoittamista edellyttäen, että hakija osoittaa näiden perusteiden noudattamisen ennen päivää, jona kyseisiä tietoja on todellisuudessa määrä käyttää.

c)

Käyttöönsoveltuvuustietojen muutosten hyväksyntä sisällytetään tyyppihyväksyntätodistuksen muutoksen hyväksyntään.

d)

Tyyppihyväksyntätodistuksen muutoksen hyväksyntä koskee ainoastaan sitä tai niitä tyyppihyväksyntätodistukseen sisältyviä konfiguraatioita, joihin muutos kohdistuu.”

42.

Korvataan B luvun E alaluku seuraavasti:

”Tässä alaluvussa olevat viittaukset tyyppihyväksyntätodistuksiin kattavat sekä tyyppihyväksyntätodistukset että rajoitetut tyyppihyväksyntätodistukset.

21.B.109   Lisätyyppihyväksyntätodistusta koskevat tyyppihyväksyntäperusteet, ympäristönsuojeluvaatimukset ja käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet

Virasto vahvistaa sovellettavat tyyppihyväksyntäperusteet, ympäristönsuojeluvaatimukset ja, jos muutos vaikuttaa käyttöönsoveltuvuustietoihin, 21.A.101 kohdan mukaisesti vahvistettavat käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteet, ja ilmoittaa ne lisätyyppihyväksyntätodistuksen hakijalle.

21.B.111   Lisätyyppihyväksyntätodistuksen antaminen

a)

Virasto antaa lisätyyppihyväksyntätodistuksen edellyttäen, että

1.

hakija on noudattanut 21.A.115 kohdan b alakohtaa;

2.

virasto ei ole 21.B.100 kohdan a alakohdan nojalla määritetyn osallistumisasteen mukaisesti suorittamiensa vaatimustenmukaisuuden todentamisten perusteella todennut, että tyyppihyväksyntäperusteista, soveltuvin osin 21.B.82 kohdassa tarkoitetuista käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteista ja ympäristönsuojeluvaatimuksista olisi poikettu; ja

3.

mitään sellaista piirrettä tai ominaisuutta ei ole todettu, joka voi tehdä tuotteesta vaarallisen niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan.

b)

Poiketen siitä, mitä a kohdan 1 ja 2 alakohdassa säädetään, jos lisätyyppihyväksyntätodistus vaikuttaa käyttöönsoveltuvuustietoihin, virasto voi 21.A.20 kohdan d alakohdassa tarkoitettuun vakuutukseen sisältyvästä hakijan pyynnöstä antaa lisätyyppihyväksyntätodistuksen ennen käyttöönsoveltuvuustietojen sertifiointiperusteiden noudattamisen osoittamista edellyttäen, että hakija osoittaa näiden perusteiden noudattamisen ennen päivää, jona kyseisiä tietoja on todellisuudessa määrä käyttää.

c)

Käyttöönsoveltuvuustietojen muutosten hyväksyntä sisällytetään lisätyyppihyväksyntätodistukseen.

d)

Lisätyyppihyväksyntätodistus koskee ainoastaan sitä tai niitä tyyppihyväksyntätodistukseen sisältyviä konfiguraatioita, joihin asiaankuuluva suuri muutos kohdistuu.”

43.

Korvataan 21.B.326 kohta seuraavasti:

”21.B.326   Lentokelpoisuustodistus

Rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa lentokelpoisuustodistuksen

a)

uudelle ilma-alukselle:

1.

kun esitetään 21.A.174 kohdan b alakohdan 2 alakohdassa vaaditut asiakirjat;

2.

kun rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että ilma-alus on hyväksytyn suunnitelman mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa; rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa tehdä tätä koskevia tarkastuksia; ja

3.

kun rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että ilma-alus täyttää sovellettavat hiilidioksidipäästövaatimukset päivänä, jona lentokelpoisuustodistus on annettu ensimmäisen kerran.

b)

käytetylle ilma-alukselle:

1.

kun esitetään 21.A.174 kohdan b alakohdan 3 alakohdassa vaaditut asiakirjat, joilla osoitetaan, että

i)

ilma-alus on sellaisen tyyppisuunnitelman mukainen, joka vastaa tyyppihyväksyntätodistusta ja mahdollisia lisätyyppihyväksyntätodistuksia, muutoksia tai korjauksia, jotka on hyväksytty tämän liitteen I (osa 21) mukaisesti, ja;

ii)

sovellettavia lentokelpoisuusmääräyksiä on noudatettu ja;

iii)

ilma-alus on tarkastettu asetuksen (EY) N:o 2042/2003 liitteen I (osa M) sovellettavien säännösten mukaisesti ja;

iv)

ilma-alus täytti sovellettavat hiilidioksidipäästövaatimukset päivänä, jona lentokelpoisuustodistus annettiin ensimmäisen kerran;

2.

kun rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että ilma-alus on hyväksytyn suunnitelman mukainen ja turvallisessa käyttökunnossa; rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tehdä tarvittaessa tätä koskevia tarkastuksia ja;

3.

kun rekisteröintijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on vakuuttunut siitä, että ilma-alus täytti sovellettavat hiilidioksidipäästövaatimukset päivänä, jona lentokelpoisuustodistus annettiin ensimmäisen kerran.”

44.

Korvataan B luvun M alaluku seuraavasti:

”21.B.450   Korjaussuunnitelman hyväksyntää koskevat tyyppihyväksyntäperusteet ja ympäristönsuojeluvaatimukset

Virasto määrittää muutokset tyyppihyväksyntäperusteisiin, joihin viitataan tapauksen mukaan tyyppihyväksyntätodistuksessa, lisätyyppihyväksyntätodistuksessa tai APU:n ETSO-valtuutuksessa, kun virasto katsoo, että muutokset ovat tarpeen aiemmin määritettyä turvallisuustasoa vastaavan turvallisuustason ylläpitämiseksi, ja ilmoittaa ne korjaussuunnitelman hakijalle.

21.B.453   Korjaussuunnitelman hyväksynnän antaminen

a)

Virasto antaa suuren korjauksen suunnitteluhyväksynnän edellyttäen, että

1.

kun hakija on osoittanut pätevyytensä 21.A.432B kohdan mukaisesti;

2.

hakija on noudattanut 21.A.433 kohtaa;

3.

virasto ei ole 21.B.100 kohdan a alakohdan nojalla määritetyn osallistumisasteen mukaisesti suorittamansa vaatimustenmukaisuuden todentamisen perusteella todennut, että tyyppihyväksyntäperusteista ja ympäristönsuojeluvaatimuksista olisi poikettu; ja

4.

mitään sellaista piirrettä tai ominaisuutta ei ole todettu, joka voi tehdä tuotteesta vaarallisen niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan.

b)

Virasto antaa pienen korjauksen suunnitteluhyväksynnän edellyttäen, että hakija on noudattanut a alakohdan 2 ja 4 alakohtaa eikä virasto ole 21.B.100 kohdan b alakohdan nojalla vahvistetun osallistumisasteen mukaisesti suorittamiensa vaatimustenmukaisuuden todentamisten perusteella todennut, että tyyppihyväksyntäperusteista ja ympäristönsuojeluvaatimuksista olisi poikettu.”

45.

Korvataan B luvun O alaluku seuraavasti:

”21.B.480   ETSO-valtuutuksen antaminen

Virasto antaa ETSO-valtuutuksen edellyttäen, että

a)

hakija on noudattanut 21.A.606 kohtaa;

b)

virasto ei ole 21.B.100 kohdan b alakohdan nojalla vahvistetun osallistumisasteen mukaisesti suorittamiensa vaatimustenmukaisuuden todentamisten perusteella todennut, että ETSO:n teknisistä määräyksistä tai niitä koskevista mahdollisista poikkeuksista, jotka on hyväksytty 21.A.610 kohdan mukaisesti, olisi poikettu; ja

c)

mitään sellaista piirrettä tai ominaisuutta ei ole todettu, joka voi tehdä artikkelista vaarallisen niissä käyttötarkoituksissa, joita varten sertifiointia haetaan.”