7.6.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 151/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/880,

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019,

kulttuuriesineiden tullialueelle siirtämisestä ja tuonnista

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Ottaen huomioon terrorismin rahoituksen torjunnasta 12 päivänä helmikuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät, Euroopan parlamentille ja neuvostolle terrorismin rahoituksen torjunnan vahvistamista koskevasta toimintasuunnitelmasta 2 päivänä helmikuuta 2016 annetun komission tiedonannon ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/541 (2) olisi kolmansien maiden kanssa käytävästä kaupasta hyväksyttävä yhteiset säännöt, jotta voidaan varmistaa, että kulttuuriesineitä suojellaan tehokkaasti laittomalta kaupalta sekä niiden häviämiseltä tai tuhoutumiselta, että ihmiskunnan kulttuuriperintö säilyy ja että sellainen terrorismin rahoitus ja rahanpesu, joka tapahtuu myymällä ryöstettyjä kulttuuriesineitä unionissa oleville ostajille, estetään.

(2)

Kansojen ja alueiden riisto voi johtaa kulttuuriesineiden laittomaan kauppaan, erityisesti kun tällaisen laittoman kaupan taustalla on aseellinen konflikti. Tältä osin tässä asetuksessa olisi otettava huomioon pikemminkin kansojen ja alueiden alueelliset ja paikalliset ominaispiirteet kuin kulttuuriesineiden markkina-arvo.

(3)

Kulttuuriesineet ovat osa kulttuuriperintöä, ja niillä on usein huomattavaa kulttuurista, taiteellista, historiallista ja tieteellistä merkitystä. Kulttuuriperintö on yksi sivilisaation keskeisistä osatekijöistä, koska sillä on muun muassa symbolista arvoa ja se muodostaa osan ihmiskunnan kulttuurisesta muistista. Se rikastuttaa kaikkien kansojen kulttuurielämää ja yhdistää ihmisiä yhteisen muistin, tiedon ja sivilisaation kehittymisen kautta. Sitä olisi tämän vuoksi suojeltava luvattomalta käyttöönotolta ja ryöstelyltä. Arkeologisia kohteita on ryöstelty aina, mutta nyt ryöstely on saavuttanut teolliset mittasuhteet, ja on yhdessä laittomissa kaivauksissa löydetyillä kulttuuriesineillä käytävän kaupan kanssa vakava rikos, joka aiheuttaa merkittävää kärsimystä niille, joihin se vaikuttaa suoraan tai epäsuorasti. Kulttuuriesineiden laiton kauppa edistää monissa tapauksissa pakotettua kulttuurista homogenisointia tai pakotettua kulttuuri-identiteetin menettämistä, ja kulttuuriesineiden ryöstely johtaa muun muassa kulttuurien hajoamiseen. Niin kauan kuin on mahdollista käydä kannattavaa kauppaa laittomissa kaivauksissa löydetyillä kulttuuriesineillä ja saada niistä hyötyä ilman mainittavia riskejä, tällaisia kaivauksia ja ryöstelyä jatketaan. Kulttuuriesineiden taloudellisen ja taiteellisen arvon johdosta niillä on voimakasta kysyntää kansainvälisillä markkinoilla. Vaikuttavien kansainvälisten oikeudellisten toimenpiteiden puute ja olemassa olevien toimenpiteiden tehoton täytäntöönpano johtaa siihen, että tällaiset esineet siirtyvät varjotalouden piiriin. Unionin olisi näin ollen kiellettävä laittomasti kolmansista maista vietyjen kulttuuriesineiden siirtäminen unionin tullialueelle painottaen erityisesti kulttuuriesineitä kolmansista maista, jotka ovat aseellisten konfliktien vaikutuspiirissä, etenkin silloin kun terroristi- tai muut rikollisjärjestöt ovat käyneet laittomasti kauppaa tällaisilla kulttuuriesineillä. Vaikka tämä yleinen kielto ei edellytä järjestelmällisiä tarkastuksia, jäsenvaltioiden olisi voitava puuttua asiaan saatuaan tiedon epäilyttävistä kuljetuksista ja toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden kiinni saamiseksi.

(4)

Kun otetaan huomioon jäsenvaltioissa sovellettavat erilaiset säännöt kulttuuriesineiden unionin tullialueelle tuonnin yhteydessä, olisi toteutettava toimenpiteitä erityisesti sen varmistamiseksi, että tiettyjen kulttuuriesineiden tuontiin sovelletaan yhtenäistä valvontaa niiden unionin tullialueelle saapumisen yhteydessä nykyisten prosessien, menettelyjen ja hallinnollisten välineiden avulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 yhdenmukaisen täytäntöönpanon toteuttamiseksi (3).

(5)

Sellaisten kulttuuriesineiden suojelu, jotka katsotaan jäsenvaltioiden kansallisaarteiksi, kuuluu jo neuvoston asetuksen (EY) N:o 116/2009 (4) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/60/EU (5) soveltamisalaan. Tätä asetusta ei näin ollen olisi sovellettava kulttuuriesineisiin, jotka on luotu unionin tullialueella tai löydetty unionin tullialueelta. Tällä asetuksella käyttöön otettujen yhteisten sääntöjen olisi katettava sellaisten unionin tullialueelle saapuvien kulttuuriesineiden tullikohtelu, jotka eivät ole unionitavaroita. Merkityksellisen tullialueen olisi tätä asetusta sovellettaessa oltava unionin tullialue tuonnin ajankohtana.

(6)

Vapaa-alueiden ja niin sanottujen vapaasatamien kohdalla käyttöön otettavien valvontatoimenpiteiden olisi oltava asianomaisten tullimenettelyjen osalta soveltamisalaltaan mahdollisimman laajat, jotta tätä asetusta ei voisi kiertää käyttämällä hyväksi mainittuja vapaa-alueita, joita voidaan mahdollisesti käyttää laittoman kaupan jatkuvaan leviämiseen. Näiden valvontatoimenpiteiden olisi näin ollen koskettava vapaaseen liikkeeseen luovutettujen kulttuuriesineiden lisäksi erityiseen tullimenettelyyn asetettuja kulttuuriesineitä. Soveltamisala ei kuitenkaan saisi ylittää sitä, mikä on tarpeen laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden unionin tullialueelle saapumisen estämiseksi. Vaikka soveltamisalaan olisi sisällyttävä vapaaseen liikkeeseen luovutus ja eräät niistä erityisistä tullimenettelyistä, joihin unionin tullialueelle saapuvat tavarat voidaan asettaa, passitus olisi jätettävä järjestelmällisten valvontatoimenpiteiden ulkopuolelle.

(7)

Kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi ja ehkäisemiseksi tehdyssä, 14 päivänä marraskuuta 1970 Pariisissa allekirjoitetussa Unescon yleissopimuksessa, jäljempänä ’vuoden 1970 Unescon yleissopimus’, jonka sopimuspuolina on huomattava määrä jäsenvaltioita, ja varastetuista tai laittomasti maasta viedyistä kulttuuriesineistä tehdyssä, 24 päivänä kesäkuuta 1995 Roomassa allekirjoitetussa Unidroit’n yleissopimuksessa käytetyt määritelmät ovat tuttuja monille kolmansille maille ja useimmille jäsenvaltioille. Tässä asetuksessa käytetään sen vuoksi määritelmiä, jotka perustuvat kyseisiin määritelmiin.

(8)

Kulttuuriesineiden viennin laillisuus olisi tutkittava ensisijaisesti sen maan lakien ja asetusten perusteella, jossa kyseiset kulttuuriesineet luotiin tai josta ne löydettiin. Jottei laillista kauppaa kuitenkaan haitattaisi kohtuuttomasti, henkilön, joka haluaa tuoda kulttuuriesineitä unionin tullialueelle, olisi tietyissä tapauksissa tämän sijaan poikkeuksellisesti sallittava osoittaa laillinen vienti jostain muusta kolmannesta maasta, jossa kulttuuriesineet sijaitsivat ennen niiden lähettämistä unioniin. Tätä poikkeusta olisi sovellettava tapauksissa, joissa maata, jossa kulttuuriesineet luotiin tai josta ne löydettiin, ei voida luotettavasti määrittää tai jos kyseiset kulttuuriesineet vietiin ennen kuin vuoden 1970 Unescon yleissopimus tuli voimaan 24 päivänä huhtikuuta 1972. Jotta tätä asetusta ei voisi kiertää yksinkertaisesti lähettämällä laittomasti vietyjä kulttuuriesineitä johonkin muuhun kolmanteen maahan ennen niiden tuontia unioniin, poikkeuksia olisi sovellettava, kun kulttuuriesineet ovat sijainneet kolmannessa maassa yli viiden vuoden ajan ja muuta tarkoitusta kuin väliaikaista käyttöä, passitusta, jälleenvientiä tai jälleenlaivausta varten. Jos nämä edellytykset täyttyvät useamman kuin yhden maan osalta, huomioon olisi otettava viimeinen niistä maista, joissa kulttuuriesineet sijaitsivat ennen niiden siirtämistä unionin tullialueelle.

(9)

Vuoden 1970 Unescon yleissopimuksen 5 artiklassa sopimusvaltioita kehotetaan perustamaan yksi tai useampi kansallinen laitos kulttuuriesineiden suojelemiseksi laitonta tuontia, vientiä ja omistusoikeuden siirtoa vastaan. Tällaisilla kansallisilla laitoksilla olisi oltava riittävä määrä pätevää henkilökuntaa mainitun yleissopimuksen mukaisen suojelun varmistamiseksi, ja niiden olisi myös mahdollistettava se, että mainitun yleissopimuksen sopimuspuolina olevien jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kesken voidaan tehdä tarvittavaa aktiivista yhteistyötä turvallisuuskysymyksissä ja kulttuuriesineiden laittoman tuonnin torjunnassa, erityisesti alueilta, jotka ovat aseellisen konfliktin vaikutuspiirissä.

(10)

Jotta ei kohtuuttomasti estettäisi kulttuuriesineiden kauppaa unionin ulkorajojen yli, tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan sellaisiin kulttuuriesineisiin, jotka ylittävät tietyn tällä asetuksella vahvistettavan ikärajan. Lisäksi vaikuttaa asianmukaiselta vahvistaa myös rahallinen kynnys, jotta arvoltaan vähäisemmät kulttuuriesineet jätettäisiin kulttuuriesineiden tuontia unionin tullialueelle koskevien edellytysten ja menettelyjen soveltamisen ulkopuolelle. Näillä rajoilla ja kynnyksillä varmistetaan, että tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet keskittyvät niihin kulttuuriesineisiin, joihin ryöstely konfliktialueilla todennäköisimmin kohdistuu, jättämättä huomiotta muita esineitä, joiden valvonta on tarpeen kulttuuriperinnön suojelun varmistamiseksi.

(11)

Ryöstettyjen kulttuuriesineiden laiton kauppa on todettu terrorismin rahoituksen ja rahanpesun mahdolliseksi lähteeksi ylikansallisessa riskinarvioinnissa, jossa selvitettiin sisämarkkinoihin vaikuttavia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskejä.

(12)

Tietyt kulttuuriesineiden luokat, nimittäin arkeologiset esineet ja muistomerkkien osat, ovat erityisen alttiita ryöstelylle ja hävittämiselle, joten näyttää olevan tarpeen säätää tehostetun valvonnan järjestelmästä ennen kuin niiden sallitaan saapua unionin tullialueelle. Tällaisessa järjestelmässä olisi edellytettävä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämän tuontiluvan esittämistä ennen kuin kyseiset kulttuuriesineet voidaan luovuttaa vapaaseen liikkeeseen unioniin tai asettaa johonkin muuhun erityiseen tullimenettelyyn kuin passitukseen. Tällaista lupaa hakevien henkilöiden olisi voitava osoittaa laillinen vienti maasta, jossa kulttuuriesineet luotiin tai josta ne löydettiin, asianmukaisilla asiakirjoilla ja todistuksilla, kuten vientitodistuksilla tai omistusoikeuden osoittavilla asiakirjoilla, laskuilla, myyntisopimuksilla, vakuutusasiakirjoilla, kuljetusasiakirjoilla ja asiantuntijoiden arvioinneilla. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi täydellisen ja tarkan hakemuksen pohjalta päätettävä luvan myöntämisestä ilman aiheetonta viivytystä. Kaikki tuontiluvat olisi tallennettava sähköiseen järjestelmään.

(13)

Ikoni on mikä tahansa uskonnollisten hahmojen tai uskonnollisten tapahtumien kuvaus. Se voi olla valmistettu eri materiaaleista ja sen koko voi vaihdella, ja se voi olla erittäin suuri tai kannettava. Ikoni on tärkeä ja erottamaton osa jumalanpalveluksia ja liturgista elämää, ja se olisi katsottava osiin puretun uskonnollisen muistomerkin erottamattomaksi osaksi, jos se on joskus ollut osa esimerkiksi kirkon, luostarin tai kappelin sisätiloja joko erillisenä teoksena tai osana arkkitehtonista kalustoa, esimerkiksi ikonostaasia tai ikonijalustaa. Myös tapauksissa, joissa ei tarkkaan tiedetä, mihin muistomerkkiin ikoni kuului, mutta joissa on todisteita siitä, että se oli joskus erottamaton osa jotain muistomerkkiä, erityisesti kun siinä on merkkejä tai osia, jotka osoittavat, että se oli joskus osa ikonostaasia tai ikonijalustaa, ikonin olisi edelleen kuuluttava liitteessä lueteltuun luokkaan ”taiteellisten tai historiallisten muistomerkkien tai kiinteiden muinaisjäännösten osat”.

(14)

Kun otetaan huomioon kulttuuriesineiden erityisluonne, tulliviranomaisten rooli on erittäin tärkeä ja heidän olisi voitava tarvittaessa vaatia ilmoittajalta lisätietoja ja analysoida kulttuuriesineitä suorittamalla fyysinen tarkastus.

(15)

Niiden kulttuuriesineiden, joiden tuonti ei edellytä tuontilupaa, luokkien osalta henkilöiden, jotka haluavat tuoda tällaisia tavaroita unionin tullialueelle, olisi vakuutuksen avulla todistettava niiden laillinen vienti kolmannesta maasta ja otettava tästä vastuu sekä esitettävä riittävät tiedot, jotta tulliviranomaiset voivat tunnistaa kyseiset kulttuuriesineet. Menettelyn helpottamiseksi ja oikeusvarmuuden vuoksi kulttuuriesinettä koskevat tiedot olisi esitettävä käyttäen vakiomuotoista asiakirjaa. Kulttuuriesineiden kuvaamiseen voitaisiin käyttää Object ID -standardia, jota Unesco suosittelee. Tavaroiden haltijan olisi rekisteröitävä nämä tiedot sähköiseen järjestelmään, jotta tulliviranomaisten olisi helpompi tunnistaa ne ja jotta voidaan mahdollistaa riskianalyysi ja kohdennetut tarkastukset sekä varmistaa jäljitettävyys kulttuuriesineiden saavuttua sisämarkkinoille.

(16)

Komission vastuulla olisi oltava perustaa tullia koskevan EU:n keskitetyn asiointipisteen yhteyteen keskitetty sähköinen järjestelmä tuontilupahakemusten ja tuojien vakuutusten toimittamiseksi sekä tietojen, jotka koskevat erityisesti tuojien vakuutuksia ja tuontilupia, vaihtamiseksi jäsenvaltioiden viranomaisten välillä.

(17)

Tämän asetuksen mukaisen tietojen käsittelyn olisi voitava koskea myös henkilötietoja, ja tällainen tietojen käsittely olisi toteutettava unionin oikeuden mukaisesti. Jäsenvaltioiden ja komission olisi käsiteltävä henkilötietoja ainoastaan tämän asetuksen tarkoituksia varten tai asianmukaisesti perustelluissa olosuhteissa rikosten ennalta estämistä, tutkimista, paljastamista tai rikoksiin liittyviä syytetoimia tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa varten, mukaan lukien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelua ja tällaisten uhkien ehkäisyä varten. Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaan henkilötietojen keräämiseen, luovuttamiseen, siirtämiseen, antamiseen tiedoksi ja muuhun käsittelyyn olisi sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) 2016/679 (6) ja (EU) 2018/1725 (7) vaatimuksia. Henkilötietojen käsittelyssä tämän asetuksen tarkoituksia varten olisi myös noudatettava yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamista koskevaa oikeutta, joka tunnustetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen 8 artiklassa, sekä oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen ja oikeutta henkilötietojen suojaan, jotka tunnustetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa.

(18)

Kulttuuriesineistä, joita ei ole luotu unionin tullialueella tai löydetty unionin tullialueelta, mutta jotka on viety unionitavaroina, ei olisi esitettävä tuontilupaa tai tuojan vakuutusta, kun ne palautetaan kyseiselle alueelle asetuksessa (EU) N:o 952/2013 tarkoitettuina palautustavaroina.

(19)

Kulttuuriesineiden väliaikaisesta maahantuonnista kasvatuksellisiin, tieteellisiin, konservointi-, restaurointi-, näyttely-, digitointi- tai esittävien taiteiden tarkoituksiin, akateemisten laitosten toteuttaman tutkimuksen taikka museoiden tai vastaavien laitosten välisen yhteistyön tarkoituksiin ei myöskään olisi esitettävä lupaa tai vakuutusta.

(20)

Maista, jotka ovat aseellisen konfliktin tai luonnonkatastrofin vaikutuspiirissä, tuotavien kulttuuriesineiden varastointiin, jonka yksinomaisena tarkoituksena on etsiä turvallinen paikka, jossa niiden turvallinen säilyttäminen ja säilyminen voidaan varmistaa viranomaisen toimesta tai valvonnassa, ei olisi sovellettava tuontiluvan tai tuojan vakuutuksen esittämistä koskevaa vaatimusta.

(21)

Jotta kulttuuriesineiden esittämistä kaupallisilla taidemessuilla voitaisiin helpottaa, tuontiluvan ei olisi oltava tarpeen, kun kulttuuriesineet on asetettu asetuksen (EU) N:o 952/2013 250 artiklassa tarkoitettuun väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn ja kun tuontiluvan sijasta on toimitettu tuojan vakuutus. Tuontiluvan esittämistä olisi kuitenkin vaadittava silloin kun tällaisten kulttuuriesineiden on määrä jäädä unioniin taidemessujen jälkeen.

(22)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa hyväksyä erityiset yksityiskohtaiset järjestelyt, joita sovelletaan kulttuuriesineisiin, jotka ovat palautettuja kulttuuriesineitä, tai kulttuuriesineiden väliaikaiseen maahantuontiin unionin tullialueelle ja turvalliseen säilyttämiseen siellä, tuontilupahakemusten ja -lomakkeiden sekä tuojan vakuutusten ja niiden liiteasiakirjojen mallit sekä tarkemmat niiden toimittamista ja käsittelyä koskevat menettelysäännöt. Komissiolle olisi lisäksi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa tehdä järjestelyjä sähköisen järjestelmän perustamiseksi tuontilupahakemusten ja tuojien vakuutusten toimittamista sekä tietojen tallentamista ja jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa varten. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (8) mukaisesti.

(23)

Jotta voidaan varmistaa toimien tehokas koordinointi ja välttää niiden päällekkäisyys organisoitaessa koulutusta, valmiuksien kehittämistoimia ja tiedotuskampanjoita sekä teettää asiaankuuluvia tutkimuksia ja tapauksen mukaan laatia standardeja, komission ja jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen ja elinten, kuten Unescon, Interpolin, Europolin, Maailman tullijärjestön, Kulttuuriomaisuuden säilyttämisen ja entistämisen kansainvälisen tutkimuskeskuksen ja Kansainvälisen museoneuvoston (ICOM), kanssa.

(24)

Jäsenvaltioiden ja komission olisi kerättävä sähköisesti ja jaettava kulttuuriesineiden kauppavirroista merkityksellistä tietoa, jotta voidaan tukea tämän asetuksen tehokasta täytäntöönpanoa ja luoda perusta sen tulevalle arvioinnille. Avoimuuden ja julkisen valvonnan varmistamiseksi olisi julkaistava mahdollisimman paljon tietoa. Kulttuuriesineiden kauppavirtoja ei voida tehokkaasti seurata vain niiden arvon tai painon mukaan. On olennaisen tärkeää kerätä sähköisesti tietoja ilmoitettujen esineiden lukumäärästä. Koska yhdistetyssä nimikkeistössä ei ole vahvistettu paljousyksikköä kulttuuriesineitä varten, on tarpeen edellyttää, että esineiden lukumäärä ilmoitetaan.

(25)

Tullialan riskienhallintaa koskevassa EU:n strategiassa ja toimintasuunnitelmassa pyritään muun muassa vahvistamaan tulliviranomaisten valmiuksia vastata tehokkaammin kulttuuriesineiden alalla ilmeneviin riskeihin. Asetuksessa (EU) N:o 952/2013 vahvistettuja yhteisen riskinhallintajärjestelmän puitteita olisi käytettävä ja asian kannalta merkityksellisiä riskeihin liittyviä tietoja olisi vaihdettava tulliviranomaisten välillä.

(26)

Jotta kulttuurialalla toimivien kansainvälisten järjestöjen ja elinten asiantuntemusta sekä niiden kokemusta kulttuuriesineillä käytävästä laittomasta kaupasta voidaan hyödyntää, näiden järjestöjen ja elinten antamat suositukset ja ohjeet olisi otettava huomioon yhteisen riskinhallintajärjestelmän puitteissa kulttuuriesineisiin liittyviä riskejä määritettäessä. Erityisesti ICOMin julkaisemia ”punaisia listoja” olisi käytettävä ohjeena määritettäessä ne kolmannet maat, joiden perintö on eniten uhattuna, ja joista viedyillä esineillä tultaisiin muita useammin käymään laitonta kauppaa.

(27)

Kulttuuriesineiden ostajille on tarpeen järjestää tiedotuskampanjoita, jotka koskevat laittoman kaupan riskiä, ja auttaa markkinatoimijoita tämän asetuksen ymmärtämisessä ja soveltamisessa. Jäsenvaltioiden olisi otettava asiaankuuluvat kansalliset yhteyspisteet ja muut tiedotuspalvelut mukaan näiden tietojen levittämiseen.

(28)

Komission olisi varmistettava, että mikroyrityksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille, jäljempänä ’pk-yritykset’, annetaan asianmukaista teknistä apua, ja helpotettava tietojen antamista niille tämän asetuksen panemiseksi tehokkaasti täytäntöön. Unioniin sijoittautuneiden kulttuuriesineitä tuovien pk-yritysten olisi näin ollen voitava hyötyä pienten ja keskisuurten yritysten kilpailukykyä tukevista nykyisistä ja tulevista unionin ohjelmista.

(29)

Vaatimusten noudattamiseen kannustamiseksi ja niiden kiertämisen estämiseksi jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia sellaisia tilanteita varten, joissa tämän asetuksen säännöksiä ei noudateta, ja annettava nämä seuraamukset tiedoksi komissiolle. Jäsenvaltioiden asettamilla tämän asetuksen rikkomista koskevilla seuraamuksilla olisi oltava koko unionissa vastaava pelotevaikutus.

(30)

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tulliviranomaiset ja toimivaltaiset viranomaiset sopivat asetuksen (EU) N:o 952/2013 198 artiklan mukaisista toimenpiteistä. Näiden toimenpiteiden yksityiskohtiin olisi sovellettava kansallista lainsäädäntöä.

(31)

Komission olisi hyväksyttävä viipymättä säännöt tämän asetuksen täytäntöönpanosta, erityisesti ne, jotka koskevat tuontiluvan hakemisessa tai tuojan vakuutuksen laatimisessa käytettäviä asianmukaisia sähköisiä vakiolomakkeita, ja perustettava sen jälkeen sähköinen järjestelmä mahdollisimman lyhyessä määräajassa. Tuontilupaa ja tuojan vakuutusta koskevien säännösten soveltamista olisi lykättävä vastaavasti.

(32)

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on tarpeen ja aiheellista tämän asetuksen perustavoitteiden toteuttamiseksi vahvistaa säännöt kulttuuriesineiden siirtämiselle sekä edellytykset ja menettelyt kulttuuriesineiden tuonnille unionin tullialueelle. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan edellytykset kulttuuriesineiden tullialueelle siirtämiselle sekä edellytykset ja menettelyt kulttuuriesineiden tuonnille ihmiskunnan kulttuuriperinnön suojelemiseksi ja kulttuuriesineiden laittoman kaupan estämiseksi, etenkin silloin kun tällainen laiton kauppa voi edistää terrorismin rahoitusta.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta kulttuuriesineisiin, jotka joko luotiin unionin tullialueella tai löydettiin unionin tullialueelta.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)

’kulttuuriesineellä’ mitä tahansa liitteessä lueteltua esinettä, joka on tärkeä arkeologian, esihistorian, historian, kirjallisuuden, taiteen tai tieteen kannalta;

2)

’kulttuuriesineiden tullialueelle siirtämisellä’ mitä tahansa sellaisten kulttuuriesineiden saapumista unionin tullialueelle, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 952/2013 mukaisesti tullivalvonnan tai tullitarkastuksen alaisia unionin tullialueella;

3)

’kulttuuriesineiden tuonnilla’

a)

asetuksen (EU) N:o 952/2013 201 artiklassa tarkoitettua kulttuuriesineiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen; tai

b)

kulttuuriesineiden asettamista johonkin seuraavista asetuksen (EU) N:o 952/2013 210 artiklassa tarkoitetuista erityismenettelyjen luokista:

i)

varastointi, johon kuuluvat tullivarastointi ja vapaa-alueet,

ii)

erityiskäyttö, johon kuuluvat väliaikainen maahantuonti ja tietty käyttötarkoitus,

iii)

sisäinen jalostus;

4)

’tavaroiden haltijalla’ asetuksen (EU) N:o 952/2013 5 artiklan 34 alakohdassa määriteltyä tavaroiden haltijaa;

5)

’toimivaltaisilla viranomaisilla’ jäsenvaltioiden nimeämiä viranomaisia, jotka vastaavat tuontilupien myöntämisestä.

3 artikla

Kulttuuriesineiden tullialueelle siirtäminen ja tuonti

1.   Kielletään liitteessä olevassa A osassa tarkoitettujen sellaisten kulttuuriesineiden tullialueelle siirtäminen, jotka on vastoin sen maan lakeja ja asetuksia, jossa ne luotiin tai josta ne löydettiin, poistettu kyseisen maan alueelta.

Tulliviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki aiheelliset toimenpiteet, kun ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja kulttuuriesineitä pyritään siirtämään tullialueelle.

2.   Liitteessä olevassa B ja C osassa lueteltujen kulttuuriesineiden tuonti sallitaan ainoastaan silloin, kun toimitetaan joko

a)

4 artiklan mukaisesti myönnetty tuontilupa; tai

b)

5 artiklan mukaisesti toimitettu tuojan vakuutus.

3.   Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tuontilupa tai tuojan vakuutus on toimitettava tulliviranomaisille asetuksen (EU) N:o 952/2013 163 artiklan mukaisesti. Tapauksessa, jossa kulttuuriesineet asetetaan vapaa-aluemenettelyyn, tavaroiden haltijan on toimitettava tuontilupa tai tuojan vakuutus esittäessään kyseisiä esineitä asetuksen (EU) N:o 952/2013 245 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti.

4.   Tämän artiklan 2 kohtaa ei sovelleta

a)

kulttuuriesineisiin, jotka ovat asetuksen (EU) N:o 952/2013 203 artiklassa tarkoitettuja palautettuja kulttuuriesineitä;

b)

kulttuuriesineiden tuontiin, jonka yksinomaisena tarkoituksena on varmistaa niiden turvallinen säilyttäminen viranomaisen toimesta tai valvonnassa, kun tarkoituksena on palauttaa kyseiset kulttuuriesineet tilanteen sen salliessa;

c)

asetuksen (EU) N:o 952/2013 250 artiklassa tarkoitettuun kulttuuriesineiden väliaikaiseen maahantuontiin unionin tullialueelle kasvatuksellisiin, tieteellisiin, konservointi-, restaurointi-, näyttely-, digitointi- tai esittävien taiteiden tarkoituksiin, akateemisten laitosten toteuttaman tutkimuksen taikka museoiden tai vastaavien laitosten välisen yhteistyön tarkoituksiin.

5.   Tuontilupaa ei edellytetä kulttuuriesineiltä, jotka on asetettu asetuksen (EU) N:o 952/2013 250 artiklassa tarkoitettuun väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn kaupallisilla taidemessuilla esiteltäväksi. Tällaisissa tapauksissa on toimitettava tuojan vakuutus tämän asetuksen 5 artiklassa esitetyn menettelyn mukaisesti.

Jos tällaiset kulttuuriesineet kuitenkin asetetaan myöhemmin johonkin toiseen tämän asetuksen 2 artiklan 3 alakohdassa tarkoitettuun tullimenettelyyn, on vaadittava tämän asetuksen 4 artiklan mukaisesti myönnetty tuontilupa.

6.   Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä yksityiskohtaiset järjestelyt, jotka koskevat tämän artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla kulttuuriesineitä, jotka ovat palautettuja kulttuuriesineitä, kulttuuriesineiden tuontia niiden turvallista säilyttämistä varten tai kulttuuriesineiden väliaikaista maahantuontia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

7.   Tämän artiklan 2 kohta ei rajoita unionin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 215 artiklan mukaisesti hyväksymien muiden toimenpiteiden toteuttamista.

8.   Annettaessa tulli-ilmoitus liitteessä olevassa B ja C osassa lueteltujen kulttuuriesineiden tuontia varten esineiden lukumäärä on ilmoitettava käyttäen mainitussa liitteessä esitettyä paljousyksikköä. Kun kulttuuriesineet asetetaan vapaa-aluemenettelyyn, tavaroiden haltijan on ilmoitettava niiden lukumäärä esittäessään kyseisiä esineitä asetuksen (EU) N:o 952/2013 245 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti.

4 artikla

Tuontilupa

1.   Liitteessä olevassa B osassa tarkoitettujen, muiden kuin 3 artiklan 4 ja 5 kohdassa lueteltujen kulttuuriesineiden tuonti edellyttää tuontilupaa. Tuontiluvan myöntää sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jossa kulttuuriesineet asetetaan johonkin 2 artiklan 3 alakohdassa tarkoitettuun tullimenettelyyn ensimmäistä kertaa.

2.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tämän artiklan mukaisesti myöntämät tuontiluvat ovat voimassa koko unionissa.

3.   Tämän artiklan mukaisesti myönnettyä tuontilupaa ei katsota todisteeksi asianomaisten kulttuuriesineiden laillisesta alkuperästä tai omistuksesta.

4.   Tavaroiden haltijan on haettava tuontilupaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta 8 artiklassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän kautta. Hakemukseen on liitettävä mahdolliset liiteasiakirjat ja tiedot, joilla annetaan todisteet siitä, että kyseiset kulttuuriesineet on viety maasta, jossa ne luotiin tai josta ne löydettiin, kyseisen maan lakien ja asetusten mukaisesti, tai joilla annetaan todisteet tällaisten lakien ja asetusten puuttumisesta ajankohtana, jona kyseiset kulttuuriesineet poistettiin maan alueelta.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hakemukseen voidaan sen sijaan liittää mahdolliset liiteasiakirjat ja tiedot, joilla annetaan todisteet siitä, että kyseiset kulttuuriesineet on viety sen viimeisen maan lakien ja asetusten mukaisesti, jossa esineet sijaitsivat yli viiden vuoden ajan ja muuta tarkoitusta kuin väliaikaista käyttöä, passitusta, jälleenvientiä tai jälleenlaivausta varten, seuraavissa tapauksissa:

a)

maata, jossa kulttuuriesineet luotiin tai josta ne löydettiin, ei voida luotettavasti määrittää, tai

b)

kulttuuriesineet vietiin pois maasta, jossa ne luotiin tai josta ne löydettiin, ennen 24 päivää huhtikuuta 1972.

5.   Todisteet siitä, että kyseiset kulttuuriesineet on viety 4 kohdan mukaisesti, on annettava vientitodistusten tai vientilupien muodossa, jos kyseinen maa on laatinut tällaisia asiakirjoja kulttuuriesineiden vientiä varten niiden vientiajankohtana.

6.   Toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava, onko hakemus täydellinen. Sen on pyydettävä mahdollisesti puuttuvat tiedot tai lisätiedot tai asiakirjat hakijalta 21 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

7.   Toimivaltaisen viranomaisen on 90 päivän kuluessa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta tutkittava hakemus ja päätettävä tuontiluvan myöntämisestä tai hakemuksen hylkäämisestä.

Toimivaltaisen viranomaisen on hylättävä hakemus, jos

a)

sillä on tietoa siitä tai perusteltuja syitä uskoa, että kulttuuriesineet poistettiin sen maan alueelta, jossa kulttuuriesineet luotiin tai josta ne löydettiin, vastoin kyseisen maan lakeja ja asetuksia;

b)

edellä 4 kohdassa vaadittuja todisteita ei ole toimitettu;

c)

sillä on tietoa siitä tai perusteltuja syitä uskoa, että tavaroiden haltija ei ole hankkinut niitä laillisesti; tai

d)

sille on ilmoitettu, että sen maan viranomaiset, jossa kulttuuriesineet luotiin tai josta ne löydettiin, ovat esittäneet niiden palauttamista koskevia vaateita, joiden käsittely on vireillä.

8.   Jos hakemus hylätään, 7 kohdassa tarkoitettu hallinnollinen päätös samoin kuin perustelut sekä valitusmenettelyä koskevat tiedot on viipymättä annettava hakijalle.

9.   Jos tuontilupahakemus koskee sellaisia kulttuuriesineitä, joiden osalta tällainen hakemus on aikaisemmin hylätty, hakijan on ilmoitettava aiemmasta hylkäyspäätöksestä sille toimivaltaiselle viranomaiselle, jolle hakemus toimitetaan.

10.   Jos jäsenvaltio hylkää hakemuksen, sen on toimitettava hylkäyspäätös ja sen perustelut muille jäsenvaltioille ja komissiolle 8 artiklassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän kautta.

11.   Jäsenvaltioiden on nimettävä viipymättä toimivaltaiset viranomaiset, jotka myöntävät tuontilupia tämän artiklan mukaisesti. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toimivaltaisten viranomaisten tiedot ja mahdolliset niihin tehdyt muutokset komissiolle.

Komissio julkaisee toimivaltaisten viranomaisten tiedot sekä niihin tehdyt mahdolliset muutokset Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

12.   Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tuontilupahakemuksen mallin ja muodon ja ilmoittaa mahdolliset liiteasiakirjat kyseisten kulttuuriesineiden laillisen alkuperän todistamiseksi sekä menettelysäännöt tällaisen hakemuksen toimittamista ja käsittelyä varten. Kyseisiä seikkoja vahvistaessaan komissio pyrkii siihen, että toimivaltaiset viranomaiset soveltavat tuontilupamenettelyjä yhdenmukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5 artikla

Tuojan vakuutus

1.   Liitteessä olevassa C osassa lueteltujen kulttuuriesineiden tuonti edellyttää tuojan vakuutusta, joka tavaroiden haltijan on toimitettava 8 artiklassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän kautta.

2.   Tuojan vakuutus muodostuu seuraavista:

a)

tavaroiden haltijan allekirjoittama ilmoitus, jonka mukaan kulttuuriesineet on viety maasta, jossa ne luotiin tai josta ne löydettiin, kyseisessä maassa ajankohtana, jona ne poistettiin sen alueelta, sovellettujen lakien ja asetusten mukaisesti; ja

b)

vakiomuotoinen asiakirja, jossa kuvataan kyseiset kulttuuriesineet niin yksityiskohtaisesti, että viranomaiset voivat ne tunnistaa ja suorittaa riskianalyysin ja kohdennettuja tarkastuksia.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisen alakohdan a alakohdassa säädetään, voidaan sen sijaan ilmoittaa, että kyseiset kulttuuriesineet on viety sen viimeisen maan lakien ja asetusten mukaisesti, jossa esineet sijaitsivat yli viiden vuoden ajan ja muuta tarkoitusta kuin väliaikaista käyttöä, passitusta, jälleenvientiä tai jälleenlaivausta varten, seuraavissa tapauksissa:

a)

maata, jossa kulttuuriesineet luotiin tai josta ne löydettiin, ei voida luotettavasti määrittää, tai

b)

kulttuuriesineet vietiin pois maasta, jossa ne luotiin tai josta ne löydettiin, ennen 24 päivää huhtikuuta 1972.

3.   Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tuojan vakuutuksen vakiomallin ja muodon sekä menettelysäännöt vakuutuksen toimittamista varten, ja ilmoittaa mahdolliset liiteasiakirjat, joilla todistetaan kyseisten kulttuuriesineiden laillinen alkuperä ja jotka tavaroiden haltijalla olisi oltava, sekä säännöt tuojan vakuutuksen käsittelyä varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6 artikla

Toimivaltaiset tullitoimipaikat

Jäsenvaltiot voivat rajoittaa niiden tullitoimipaikkojen määrää, joilla on toimivalta käsitellä tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kulttuuriesineiden tuonti. Jos jäsenvaltiot soveltavat tällaista rajoitusta, niiden on ilmoitettava näiden tullitoimipaikkojen tiedot ja mahdolliset niitä koskevat muutokset komissiolle.

Komissio julkaisee näiden toimivaltaisten tullitoimipaikkojen tiedot sekä niihin tehdyt mahdolliset muutokset Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

7 artikla

Hallinnollinen yhteistyö

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava tulliviranomaistensa välinen ja 4 artiklassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa tehtävä yhteistyö.

8 artikla

Sähköisen järjestelmän käyttö

1.   Tietojen tallentaminen ja vaihtaminen jäsenvaltioiden viranomaisten välillä, erityisesti tuontilupien ja tuojien vakuutuksien osalta, on toteutettava keskitetyn sähköisen järjestelmän avulla.

Tietojen tallentamiseen ja vaihtamiseen voidaan käyttää tilapäisesti muita keinoja, jos sähköinen järjestelmä menee väliaikaisesti epäkuntoon.

2.   Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä

a)

järjestelyt 1 kohdassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän käyttöönottoa, toimintaa ja ylläpitoa varten;

b)

yksityiskohtaiset säännöt tietojen toimittamiseksi, käsittelemiseksi, tallentamiseksi ja vaihtamiseksi jäsenvaltioiden viranomaisten välillä 1 kohdassa tarkoitettujen sähköisen järjestelmän tai muiden keinojen avulla.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen viimeistään 28 päivänä kesäkuuta 2021.

9 artikla

Sähköisen järjestelmän perustaminen

Komissio perustaa 8 artiklassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän. Sähköisen järjestelmän on oltava toiminnassa viimeistään neljän vuoden kuluttua ensimmäisen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanosäädöksen voimaantulosta.

10 artikla

Henkilötietojen suojaaminen ja tietojen säilytysajat

1.   Jäsenvaltioiden tulliviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten on toimittava 4, 5 ja 8 artiklan nojalla saamiensa henkilötietojen rekisterinpitäjinä.

2.   Tämän asetuksen mukaisen henkilötietojen käsittelyn on tapahduttava ainoastaan 1 artiklan 1 kohdassa määriteltyihin tarkoituksiin.

3.   Vain asianmukaisesti valtuutetulle viranomaisten henkilöstölle annetaan pääsy 4, 5 ja 8 artiklan mukaisesti saatuihin henkilötietoihin, ja ne on suojattava riittävällä tavalla luvatonta pääsyä tai tiedoksiantoa vastaan. Tietoja ei saa luovuttaa eikä antaa tiedoksi ilman tiedot alun perin saaneen viranomaisen nimenomaista kirjallista lupaa. Tällainen lupa ei kuitenkaan ole tarpeen, kun viranomaisten on asianomaisessa jäsenvaltiossa voimassa olevan lainsäädännön säännösten nojalla luovutettava tai annettava tiedoksi kyseiset tiedot varsinkin oikeudenkäyntien yhteydessä.

4.   Viranomaisten on tallennettava 4, 5 ja 8 artiklan nojalla saadut henkilötiedot 20 vuoden ajaksi lukien päivästä, jona tiedot saatiin. Kyseisen määräajan päätyttyä kyseiset henkilötiedot on poistettava.

11 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä seuraamuksia koskevat säännöt, joita sovelletaan tämän asetuksen rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet seuraamusten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle viimeistään 28 päivänä joulukuuta 2020 niitä seuraamuksia koskevista säännöistä, joita sovelletaan 3 artiklan 1 kohdan vastaisesti tapahtuvaan kulttuuriesineiden siirtämiseen, sekä kyseisiin seuraamuksiin liittyvistä toimenpiteistä.

Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle viimeistään 28 päivänä kesäkuuta 2025 niitä seuraamuksia koskevista säännöistä, joita sovelletaan muuhun tämän asetuksen rikkomiseen, erityisesti väärien vakuutusten antamiseen ja väärien tietojen esittämiseen, sekä kyseisiin seuraamuksiin liittyvistä toimenpiteistä.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä mahdollisista näihin sääntöihin vaikuttavista myöhemmistä muutoksista.

12 artikla

Yhteistyö kolmansien maiden kanssa

Komissio voi toimintansa piiriin kuuluvissa asioissa ja sille tämän asetuksen nojalla kuuluvien tehtävien täyttämiseksi järjestää kolmansille maille suunnattuja koulutus- ja valmiuksien kehittämistoimia yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

13 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa neuvoston asetuksen (EY) N:o 116/2009 8 artiklalla perustettu komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

14 artikla

Raportointi ja arviointi

1.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedot tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Komissio lähettää tätä varten kyselylomakkeet jäsenvaltioille. Jäsenvaltioilla on kyselylomakkeen vastaanottamisesta kuusi kuukautta aikaa toimittaa pyydetyt tiedot komissiolle.

2.   Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun tämän asetuksen soveltaminen alkaa kokonaisuudessaan, ja sen jälkeen joka viides vuosi. Kertomus asetetaan julkisesti saataville, ja siihen sisältyy sekä unionin että kansallisella tasolla merkityksellisiä tilastotietoja, kuten myönnettyjen tuontilupien ja hylättyjen hakemusten sekä toimitettujen tuojan vakuutusten lukumäärä. Siihen sisältyy käytännön toteutuksen tarkastelu, mukaan lukien vaikutukset unionin taloudellisiin toimijoihin ja erityisesti pk-yrityksiin.

3.   Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 8 artiklan 2 kohdassa säädettyjen täytäntöönpanosäädösten vahvistamisessa saavutetusta edistyksestä ja 9 artiklassa säädetyn sähköisen järjestelmän perustamisesta viimeistään 28 päivänä kesäkuuta 2020.

15 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

16 artikla

Soveltaminen

1.   Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulopäivästä.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään,

a)

3 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 28 päivästä joulukuuta 2020;

b)

3 artiklan 2–5, 7 ja 8 kohtaa, 4 artiklan 1–10 kohtaa, 5 artiklan 1 ja 2 kohtaa ja 8 artiklan 1 kohtaa sovelletaan päivästä, jona 8 artiklassa tarkoitettu sähköinen järjestelmä on toimintavalmis tai viimeistään 28 päivästä kesäkuuta 2025. Komissio julkaisee Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa päivämäärän, jona tämän kohdan mukaiset edellytykset on täytetty.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 17 päivänä huhtikuuta 2019.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. CIAMBA


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 12. maaliskuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 9. huhtikuuta 2019.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/541, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2017, terrorismin torjumisesta sekä neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS korvaamisesta sekä neuvoston päätöksen 2005/671/YOS muuttamisesta (EUVL L 88, 31.3.2017, s. 6).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 116/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, kulttuuriesineiden viennistä (EUVL L 39, 10.2.2009, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/60/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta (EUVL L 159, 28.5.2014, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1725, annettu 23 päivänä lokakuuta 2018, luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 295, 21.11.2018, s. 39).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).


LIITE

A osa.   3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut kulttuuriesineet

a)

harvinaiset eläin-, kasvi-, mineraali- ja anatomiset kokoelmat ja näytteet sekä paleontologisesti mielenkiintoiset esineet;

b)

historiaan liittyvä omaisuus, mukaan luettuna tieteen ja tekniikan historia sekä sota- ja sosiaalihistoria, kansallisten johtajien, ajattelijoiden, tiedemiesten ja taiteilijoiden elämään sekä kansallisesti tärkeisiin tapahtumiin liittyvä omaisuus;

c)

arkeologisten kaivausten (luvallisten ja luvattomien) tulokset sekä maan päällä tai veden alla tehdyt arkeologiset löydöt;

d)

taiteellisten tai historiallisten muistomerkkien tai kiinteiden muinaisjäännösten osat (1);

e)

yli sata vuotta vanhat muinaisesineet, kuten piirtokirjoitukset, rahat ja sinettileimasimet;

f)

kansatieteellisesti mielenkiintoiset esineet;

g)

taide-esineistö, kuten

i)

kokonaan käsin tehdyt kuvat, maalaukset ja piirustukset pohjasta ja materiaalista riippumatta (teollisesti muotoiltuja ja valmistettuja mutta käsin koristeltuja esineitä lukuun ottamatta);

ii)

alkuperäiset kuvapatsaat ja veistokset materiaalista riippumatta;

iii)

alkuperäiset gravyyrit, painokuvat ja kivipiirrokset;

iv)

alkuperäiset assemblaasit ja montaasit materiaalista riippumatta;

h)

harvinaiset käsikirjoitukset ja inkunaabelit;

i)

yksittäiset tai kokoelmiin kuuluvat vanhat kirjat, asiakirjat ja erityisen mielenkiintoiset julkaisut (historialliselta, taiteelliselta, tieteelliseltä, kirjalliselta jne. kannalta);

j)

yksittäiset tai kokoelmiin kuuluvat posti-, leima- ja muut sen kaltaiset merkit;

k)

arkistot, mukaan luettuina äänite-, valokuva- ja elokuva-arkistot;

l)

yli sata vuotta vanhat huonekalut ja vanhat soittimet.

B osa.   4 artiklassa tarkoitetut kulttuuriesineet

Kulttuuriesineiden luokat A osan mukaisesti

Yhdistetyn nimikkeistön (CN) ryhmä, nimike tai alanimike

Vähimmäisikä

Rahallinen vähimmäiskynnys (tullausarvo)

Paljousyksiköt

c)

arkeologisten kaivausten (luvallisten ja luvattomien) tulokset sekä maan päällä tai veden alla tehdyt arkeologiset löydöt;

ex 9705 ; ex 9706

Yli 250 vuotta

Mikä tahansa arvo

Kappalemäärä (p/st)

d)

taiteellisten tai historiallisten muistomerkkien tai kiinteiden muinaisjäännösten osat (2).

ex 9705 ; ex 9706

Yli 250 vuotta

Mikä tahansa arvo

Kappalemäärä (p/st)

C osa.   5 artiklassa tarkoitetut kulttuuriesineet

Kulttuuriesineiden luokat A osan mukaisesti

Yhdistetyn nimikkeistön (CN) ryhmä, nimike tai alanimike

Vähimmäisikä

Rahallinen vähimmäiskynnys (tullausarvo)

Paljousyksiköt

a)

harvinaiset eläin-, kasvi-, mineraali- ja anatomiset kokoelmat ja näytteet sekä paleontologisesti mielenkiintoiset esineet;

ex 9705

Yli 200 vuotta

Vähintään 18 000 euroa / kappale

Kappalemäärä (p/st)

b)

historiaan liittyvä omaisuus, mukaan luettuna tieteen ja tekniikan historia sekä sota- ja sosiaalihistoria, kansallisten johtajien, ajattelijoiden, tiedemiesten ja taiteilijoiden elämään sekä kansallisesti tärkeisiin tapahtumiin liittyvä omaisuus;

ex 9705

Yli 200 vuotta

Vähintään 18 000 euroa / kappale

Kappalemäärä (p/st)

e)

muinaisesineet, kuten piirtokirjoitukset, rahat ja sinettileimasimet;

ex 9706

Yli 200 vuotta

Vähintään 18 000 euroa / kappale

Kappalemäärä (p/st)

f)

kansatieteellisesti mielenkiintoiset esineet;

ex 9705

Yli 200 vuotta

Vähintään 18 000 euroa / kappale

Kappalemäärä (p/st)

g)

taide-esineistö, kuten

 

 

 

 

i)

kokonaan käsin tehdyt kuvat, maalaukset ja piirustukset pohjasta ja materiaalista riippumatta (teollisesti muotoiltuja ja valmistettuja mutta käsin koristeltuja esineitä lukuun ottamatta);

ex 9701

Yli 200 vuotta

Vähintään 18 000 euroa / kappale

Kappalemäärä (p/st)

ii)

alkuperäiset kuvapatsaat ja veistokset materiaalista riippumatta;

ex 9703

Yli 200 vuotta

Vähintään 18 000 euroa / kappale

Kappalemäärä (p/st)

iii)

alkuperäiset gravyyrit, painokuvat ja kivipiirrokset;

ex 9702

Yli 200 vuotta

Vähintään 18 000 euroa / kappale

Kappalemäärä (p/st)

iv)

alkuperäiset assemblaasit ja montaasit materiaalista riippumatta;

ex 9701

Yli 200 vuotta

Vähintään 18 000 euroa / kappale

Kappalemäärä (p/st)

h)

harvinaiset käsikirjoitukset ja inkunaabelit;

ex 9702 ; ex 9706

Yli 200 vuotta

Vähintään 18 000 euroa / kappale

Kappalemäärä (p/st)

i)

yksittäiset tai kokoelmiin kuuluvat vanhat kirjat, asiakirjat ja erityisen mielenkiintoiset julkaisut (historialliselta, taiteelliselta, tieteelliseltä, kirjalliselta jne. kannalta).

ex 9705 ; ex 9706

Yli 200 vuotta

Vähintään 18 000 euroa / kappale

Kappalemäärä (p/st)


(1)  Liturgiset ikonit ja patsaat, myös erilliset teokset, on katsottava tähän luokkaan kuuluviksi kulttuuriesineiksi.

(2)  Liturgiset ikonit ja patsaat, myös erilliset teokset, on katsottava tähän luokkaan kuuluviksi kulttuuriesineiksi.