27.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 139/103


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/775,

annettu 16 päivänä toukokuuta 2019,

asetuksen (EU) N:o 454/2011 muuttamisesta muutoksenhallintajärjestelmän osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa 11 päivänä toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 11 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/796 (2) 19 artiklan mukaan Euroopan unionin rautatievirasto, jäljempänä ’virasto’, on velvollinen antamaan komissiolle suosituksia yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä, jäljempänä ’YTE:t’, ja niiden tarkistuksista direktiivin (EU) 2016/797 5 artiklan mukaisesti ja varmistamaan, että YTE:t mukautetaan tekniseen kehitykseen, markkinasuuntauksiin ja sosiaalisiin vaatimuksiin.

(2)

Komission delegoidun päätöksen (EU) 2017/1474 (3) 14 artiklassa säädetään, että komission asetuksen (EU) N:o 454/2011 (4) (TAP TSI) liitteessä I olevaa 7.5 kohtaa on muutettava TAP YTE:n muutoksenhallintaprosessin päivittämiseksi.

(3)

TAP YTE:n 7.5 kohtaa koskevien muutosten suositusehdotuksen laatimista varten on perustettu työryhmä asetuksen (EU) 2016/796 5 artiklan mukaisesti.

(4)

Virasto antoi 20 päivänä huhtikuuta 2018 komissiolle suosituksen asetuksen 454/2011 (TAP YTE) 7.5 kohdan tarkistamisesta.

(5)

Sen vuoksi asetuksen (EU) 454/2011 liitteessä I olevaa TAP YTE:iä koskevaa 7.5 kohtaa olisi muutettava.

(6)

TAP YTE:ssä mainittujen teknisten asiakirjojen luettelo olisi saatettava ajan tasalle.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin (EU) 2016/797 51 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 454/2011 liitteessä I oleva 7.5 kohta tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 454/2011 liite III tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä toukokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/796, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta (EUVL L 138, 26.5.2016, s. 1).

(3)  Komission delegoitu päätös (EU) 2017/1474, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 täydentämisestä yhteentoimivuuden teknisten eritelmien laatimista, hyväksymistä ja tarkistamista koskevien erityisten tavoitteiden osalta (EUVL L 210, 15.8.2017, s. 5).

(4)  Komission asetus (EU) N:o 454/2011, annettu 5 päivänä toukokuuta 2011, Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”henkilöliikenteen telemaattiset sovellukset” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (EUVL L 123, 12.5.2011, s. 11).


LIITE I

Korvataan komission asetuksen (EU) N:o 454/2011 liitteessä I oleva 7.5 kohta seuraavasti:

”7.5   Muutoksenhallinta

7.5.1   Muutoksenhallintaprosessi

On suunniteltava muutoksenhallintamenettelyjä sen varmistamiseksi, että muutosten kustannukset ja edut analysoidaan asianmukaisesti ja että muutokset toteutetaan hallitusti. Viraston on määriteltävä, otettava käyttöön sekä tuettava ja hallittava näitä menettelyjä, joiden on sisällettävä:

muutoksen perustana olevien teknisten rajoitusten tunnistaminen

maininta siitä, kuka vastaa muutoksen toteuttamismenettelyistä

toteutettavien muutosten validointimenettely

muutostenhallinnan, versiojulkaisujen, siirtymän ja laajennuksen suuntaviivat

yksityiskohtaisten eritelmien toimittamisesta sekä laadunvarmistuksesta ja järjestelmän ominaisuuksien hallinnasta vastaavien tahojen määrittely.

Muutoksenhallintalautakunnan (CCB) on koostuttava viraston, edustavien rautatiealan elinten, lipunmyyjien, matkustajien ja jäsenvaltioiden edustajista. Tällaisella eri osapuolten välisellä kytköksellä varmistetaan järjestelmällinen näkökulma tehtäviin muutoksiin ja kattava arvio niiden vaikutuksista. Muutoksenhallintalautakunta asetetaan aikanaan viraston suojelukseen.

7.5.2   Tämän asetuksen liitteessä III lueteltuja asiakirjoja koskeva erityinen muutoksenhallintaprosessi

Viraston on laadittava tämän asetuksen liitteessä III lueteltuja asiakirjoja koskeva muutoksenhallintajärjestelmä seuraavien kriteerien mukaisesti:

1.

Asiakirjoihin vaikuttavat muutospyynnöt esitetään joko jäsenvaltioiden tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/796 (*1) 38 artiklan 4 kohdassa määriteltyjen Euroopan tasolla toimivien edustavien rautatiealan elinten tai lipunmyyjien edustajan tai Kansainvälisen rautatieliiton (UIC), kun on kyse UIC:n alun perin laatimia eritelmiä koskevien virheiden korjauksesta, tai henkilöliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevan YTE:n ohjauskomitean välityksellä.

2.

Viraston on kerättävä ja säilytettävä muutospyynnöt.

3.

Viraston on esitettävä muutospyynnöt niitä varten perustetulle työryhmälle, joka arvioi ne ja valmistelee ehdotuksen ja liittää siihen tarvittaessa taloudellisen arvionsa.

4.

Tämän jälkeen viraston on esitettävä jokainen muutospyyntö ja siihen liittyvä ehdotus muutoksenhallintalautakunnalle, joka joko validoi muutospyynnön, jättää sen validoimatta tai jättää asian pöydälle.

5.

Jos muutospyyntöä ei validoida, viraston on lähetettävä pyynnön esittäjälle joko tieto hylkäämisen syystä tai muutospyyntöluonnosta koskeva lisätietopyyntö.

6.

Jos muutospyyntö validoidaan, teknistä asiakirjaa on muutettava.

7.

Jos muutosta koskevan pyynnön validoinnista ei päästä yhteisymmärrykseen, viraston on toimitettava komissiolle liitteessä III mainittujen asiakirjojen ajantasaistamista koskeva suositus, uusi luonnosversio asiakirjasta sekä muutospyynnöt ja niiden taloudellinen arviointi ja asetettava nämä asiakirjat saataville verkkosivuillaan.

8.

Teknisen asiakirjan uusi versio ja validoitu muutospyyntö on asetettava nähtäville viraston verkkosivuille. Virasto pitää jäsenvaltiot ajan tasalla direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetun komitean välityksellä.

9.

Jos muutospyyntö edellyttää henkilöliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevan YTE:n lakitekstin muuttamista, viraston on lähetettävä Euroopan komissiolle pyyntö henkilöliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevan YTE:n tarkistamiseksi ja/tai teknisen lausunnon pyytämiseksi virastolta.

Jos muutoksenhallinta vaikuttaa elementteihin, jotka ovat yhteiskäytössä tavaraliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevan YTE:n kanssa, muutokset on tehtävä niin, että yhdenmukaisuus jo käyttöön otetun tavaraliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevan YTE:n kanssa säilyy, jotta saavutetaan optimaaliset synergiaedut.


(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/796, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta (EUVL L 138, 26.5.2016, s. 1).””


LIITE II

Korvataan asetuksen (EU) N:o 454/2011 liite III seuraavasti:

”LIITE III

Luettelo teknisistä asiakirjoista

Nro

Viite

Otsikko

1

B.1

Kansainväliseen tai ulkomaan myyntiin tarkoitettujen tariffitietojen tietokoneistettu luonti ja vaihto – NRT-liput

2

B.2

Kansainväliseen tai ulkomaan myyntiin tarkoitettujen tariffitietojen tietokoneistettu luonti ja vaihto – IRT-liput

3

B.3

Kansainväliseen tai ulkomaan myyntiin tarkoitettujen tietojen tietokoneistettu luonti ja vaihto – Erikoistarjoukset

4

B.4

Aikataulutietojen vaihtoa koskevien EDIFACT-viestien toteuttamista koskevat ohjeet

5

B.5

Istuma- ja makuupaikkojen sähköinen varaaminen ja matkustusasiakirjojen tuottaminen sähköisesti – Viestien vaihtaminen

6

B.6

Istuma- ja makuupaikkojen sähköinen varaaminen ja kuljetusasiakirjojen tuottaminen sähköisesti (RCT2-standardit)

7

B.7

Kansainvälisten rautatielippujen kotitulostus

8

B.8

Rautatieyritysten, infrastruktuurin haltijoiden ja muiden rautatiekuljetusketjussa mukana olevien yhtiöiden standardin mukaiset numerotunnukset

9

B.9

Paikkojen standardin mukaiset numerotunnukset

10

B.10

Palvelujen varaaminen sähköisesti liikuntarajoitteisille henkilöille – Viestien vaihto

12

B.30

Suunnitelma – henkilöliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevan YTE:n mukaista rautatieyrityksen/rataverkon haltijan viestintää varten tarvittavien tietueiden luettelo