27.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 139/89


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/774,

annettu 16 päivänä toukokuuta 2019,

asetuksen (EU) N:o 1304/2014 muuttamisesta siltä osin kuin osajärjestelmää ”liikkuva kalusto – melu” koskevaa yhteentoimivuuden teknistä eritelmää sovelletaan nykyisiin tavaravaunuihin

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa 11 päivänä toukokuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 11 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY (2) (ympäristömeludirektiivi) toimii perustana kehitettäessä unionin toimenpiteitä, jotka koskevat muun muassa raideliikenteen kalustoyksiköiden aiheuttamaa melua, sekä täydennettäessä vastaavia voimassa olevia unionin toimenpiteitä.

(2)

Ympäristömeludirektiivin arviointi (3) ja ympäristömeludirektiiviä koskeva täytäntöönpanokertomus (4) osoittavat, että ympäristömelu ja erityisesti rautateistä aiheutuva melu ovat edelleen vakava uhka ihmisten terveydelle.

(3)

Vaikka ympäristömeludirektiiviä sovelletaan yleensä reitteihin, joilla kulkee yli 30 000 tavara- ja henkilöliikenteen junaa, ”hiljaisempien reittien” käsitettä kehitettäessä on ollut tarpeen ottaa huomioon sellaiset reitit, joilla on merkittävää tavaraliikennettä yöaikana.

(4)

Liiallinen rautatiemelu on vaarassa johtaa siihen, että jotkin jäsenvaltiot toteuttavat koordinoimattomia yksipuolisia toimia. Tällaiset toimet voisivat vaikuttaa kielteisesti Euroopan talouksiin ja johtaa liikenteen siirtymiseen rautateiltä takaisin maanteille. Lisäksi ne voisivat heikentää unionin rautateiden yhteentoimivuutta. Koska valtaosa unionin rautateiden tavaraliikenteestä on kansainvälistä, ongelmaan tarvitaan Euroopan tason ratkaisu.

(5)

Näin ollen melupäästöjen enimmäistasoja pitäisi alentaa merkittävästi soveltamalla nykyisiin tavaravaunuihin unionin rautatiejärjestelmään kuuluvaa osajärjestelmää ”liikkuva kalusto – melu” koskevaa yhteentoimivuuden teknistä eritelmää, jäljempänä ’melua koskeva YTE’, josta säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 1304/2014 (5). Yksi tehokkaimmista tavoista vähentää rautatiemelua on jälkiasentaa nykyisiin tavaravaunuihin komposiittimateriaalista valmistetut jarruanturat. Tämä tekninen ratkaisu voi vähentää rautatiemelua jopa 10 dB, mikä tarkoittaa ihmisten kuultavissa olevan melun vähentymistä 50 prosentilla.

(6)

Komissio pyysi 22 päivänä syyskuuta 2017 direktiivin (EU) 2016/797 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan unionin rautatievirastoa, jäljempänä ’virasto’, antamaan suosituksen melua koskevan YTE:n tarkistamiseksi, jotta kyseistä YTE:tä voitaisiin soveltaa nykyisiin tavaravaunuihin ”hiljaisempia reittejä” koskevan strategian puitteissa ja jotta se voitaisiin saattaa direktiivin (EU) 2016/797 mukaiseksi.

(7)

Rautateiden tavaraliikennemelu on kysymys, johon olisi puututtava, jos se on vakava haitta ja terveysuhka. Tästä syystä ja sen vuoksi, että yöllä kulkevat tavarajunat ovat erityinen haitta, olisi laadittava hiljaisemman reitin määritelmä, jossa viitataan rautateiden öiseen tavaraliikennemäärään.

(8)

Vahvistettaessa hiljaisempien reittien soveltamisen alkamispäivää olisi otettava huomioon useita muuttujia, kuten jälkiasennusten edistyminen eri jäsenvaltioissa, rautateiden tavarankuljetuskaluston uusimisnopeus, tavaravaunujen kunnossapitosykli, komposiittimateriaalista valmistettujen jarruanturoiden valmistajien tuotantokapasiteetti ja konepajojen saatavuus. Soveltamisen alkamispäivä olisi lisäksi sovitettava yhteen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU (6) liitteen VII mukaisiin toistuviin aikataulumuutoksiin.

(9)

Koska liikennemäärässä saattaa esiintyä vaihteluja, hiljaisemmista reiteistä laadittua luetteloa olisi päivitettävä säännöllisesti, jotta olisi mahdollista ottaa tällaiset muutokset huomioon ja taata samalla vakaat toimintaolosuhteet useiden vuosien ajan. Sen vuoksi olisi asianmukaista, että jäsenvaltiot päivittävät hiljaisemmista reiteistä laaditun luettelon vähintään joka viides vuosi 8 päivän joulukuuta 2024 jälkeen. Lisäksi komission olisi ennen ensimmäistä päivitystä arvioitava jälkiasennusten edistymistä ja hiljaisempien reittien käyttöönoton vaikutuksia rautateiden tavaraliikenteeseen.

(10)

Koska eräät sidosryhmät ovat tuoneet esiin ongelmia, jotka liittyvät komposiittimateriaalista valmistetuilla jarruanturoilla varustettujen vaunujen käyttöön Pohjoismaiden talviolosuhteissa, komission olisi viraston avustuksella jatkettava näiden ongelmien ja mahdollisten ratkaisujen analysointia. Sen olisi arvioitava kesäkuuhun 2020 mennessä, onko tähän YTE:hen tarpeen tehdä muutos mahdollisesti sellaisen poikkeuksen muodossa, joka antaa mahdollisuuden jatkaa valurautaisilla jarruanturoilla varustettujen vaunujen käyttöä hiljaisemmilla reiteillä rajoitettuina vaunumäärinä, jotta voidaan säilyttää rajat ylittävä rautateiden tavaraliikenne Pohjoismaissa asianomaisille alueille ja asianomaisilta alueilta. Ruotsin viranomaisten arvioiden mukaan tällaisessa liikenteessä käytettävien vaunujen kokonaislukumäärä on enintään 17 500.

(11)

Hiljaisempien reittien käyttöönoton olisi täydennettävä muita unionin tason toimia, joiden tavoitteena on vähentää rautateiden tavaraliikenteen melua, mukaan luettuina jälkiasennusten rahoittaminen Verkkojen Eurooppa -välineestä (7), ERI-rahastoista (8) ja meluperusteisia radan käyttömaksuja koskevasta järjestelmästä (9), sekä uusien teknisten ratkaisujen kehittäminen Shift2Rail-aloitteen (10) yhteydessä.

(12)

Jotta varmistettaisiin hiljaisempien reittien tehokas täytäntöönpano, asianomaisten kansallisten toimivaltaisten viranomaisten olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä.

(13)

Koska muutoksilla on suora vaikutus alan työntekijöiden sosiaaliseen ympäristöön ja rautateiden tavaraliikenteen asiakkaisiin, asiasta on kuultu työmarkkinaosapuolia ja rautateiden tavaraliikenteen asiakkaita, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/796 (11) 6 ja 7 artiklassa edellytetään.

(14)

Virasto on tehnyt tämän YTE:n tarkistamisen yhteydessä direktiivin (EU) 2016/797 5 artiklan mukaisen vaikutustenarvioinnin.

(15)

Virasto antoi 29 päivänä toukokuuta 2018 suosituksen melua koskevan YTE:n muutoksista, jotka koskevat sen määräysten soveltamista nykyisiin vaunuihin.

(16)

Lisäksi virasto antoi 29 päivänä marraskuuta 2018 suosituksen muutoksesta, joka olisi tehtävä melua koskevaan YTE:hen, jotta tämä asetus saataisiin direktiivin (EU) 2016/797 mukaiseksi.

(17)

Komission delegoidun päätöksen (EU) 2017/1474 (12) mukaan YTE:ssä olisi ilmoitettava, onko YTE:n aikaisemman version perusteella ilmoitetut vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset ilmoitettava uudelleen ja sovelletaanko yksinkertaistettua ilmoitusmenettelyä. Tämä asetus aiheuttaa vähäisiä muutoksia, eikä YTE:n aikaisemman version perusteella ilmoitettuja laitoksia ole tarpeen ilmoittaa uudelleen.

(18)

Tällä asetuksella muutetaan melua koskevaa YTE:tä, jotta voidaan edistää yhteentoimivuutta unionin rautatiejärjestelmässä, parantaa ja kehittää kansainvälistä rautatieliikennettä, edistää sisämarkkinoiden asteittaista luomista ja täydentää melua koskevaa YTE:tä olennaisten vaatimusten täyttämiseksi. Asetus mahdollista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (13) että direktiivin (EU) 2016/797 tavoitteiden saavuttamisen ja olennaisten vaatimusten täyttämisen. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi oltava suoraan sovellettavissa kaikissa jäsenvaltioissa, mukaan luettuina jäsenvaltiot, jotka ovat ilmoittaneet virastolle ja komissiolle direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti, että ne ovat pidentäneet määräaikaa direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja näin olleen jatkavat direktiivin 2008/57/EY soveltamista enintään 15 päivään kesäkuuta 2020 saakka. Ilmoitettujen laitosten, jotka toimivat direktiivin 2008/57/EY nojalla niissä jäsenvaltioissa, jotka ovat pidentäneet edellä mainittua määräaikaa, olisi voitava antaa EY-tarkastustodistus tämän asetuksen mukaisesti niin kauan kuin direktiiviä 2008/57/EY sovelletaan siinä jäsenvaltiossa, johon ne ovat sijoittautuneet.

(19)

Sen vuoksi komission asetusta (EU) N:o 1304/2014 olisi muutettava, jotta se saataisiin direktiivin (EU) 2016/797 mukaiseksi ja jotta sitä voitaisiin soveltaa nykyisiin tavaravaunuihin hiljaisempia reittejä koskevan strategian puitteissa ja jotta voitaisiin säätää komposiittimateriaalista valmistettujen jarruanturoiden akustisten ominaisuuksien arviointimenettelystä. Menettelystä olisi tultava tämän muutoksen mukaisesti direktiivin (EU) 2016/797 4 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu avoin kohta.

(20)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin (EU) 2016/797 51 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 1304/2014 seuraavasti:

1)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Liitteessä olevassa 7.3.2 kohdassa luetelluissa erityistapauksissa vaatimukset, joiden on täytyttävä direktiivin (EU) 2016/797 liitteessä III vahvistettujen olennaisten vaatimusten tarkastamisen yhteydessä, ovat liitteessä olevassa 7.3.2 kohdassa vahvistetut vaatimukset tai sen jäsenvaltion kansallisilla säännöillä vahvistetut vaatimukset, joka on osa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien vaunujen käyttöaluetta.”;

b)

korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

elimet, jotka on nimetty suorittamaan vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ja tarkastusmenettelyt tämän asetuksen liitteessä olevassa 7.3.2 kohdassa määritettyihin erityistapauksiin liittyvien kansallisten sääntöjen osalta.”

2)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 4 kohdassa ilmaisu ”direktiivin 2008/57/EY 6 artiklan” ilmaisulla ”direktiivin (EU) 2016/797 5 artiklan”;

b)

korvataan 5 kohdassa ilmaisu ”direktiivin 2008/57/EY” ilmaisulla ”direktiivin (EU) 2016/797”.

3)

Lisätään 5 a, 5 b, 5 c, 5 d ja 5 e artikla seuraavasti:

”5 a artikla

Asetuksen (EU) N:o 321/2013 soveltamisalaan kuuluvia tavaravaunuja, jotka eivät kuulu tämän asetuksen liitteessä olevan 7.2.2.2 kohdan soveltamisalaan, ei saa käyttää hiljaisemmilla reiteillä 8 päivästä joulukuuta 2024.

5 b artikla

’Hiljaisemmalla reitillä’ tarkoitetaan vähintään 20 kilometrin pituista rautatieinfrastruktuurin osaa, jossa päivittäin liikennöivien tavarajunien keskimääräinen lukumäärä yöaikana, sellaisena kuin se on määritelty kansallisessa lainsäädännössä, jolla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY (*1) saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, on ollut suurempi kuin 12. Keskimääräisen lukumäärän laskennan perustana on vuosien 2015, 2016 ja 2017 tavaraliikenne. Jos tavaraliikenne poikkeaa tiettynä vuonna keskimääräisestä lukumäärästä yli 25 prosenttia poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, asianomainen jäsenvaltio voi laskea keskimääräisen lukumäärän kahden jäljellä olevan vuoden perusteella.

5 c artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä 5 b artiklan mukaiset hiljaisemmat reitit liitteessä olevassa lisäyksessä D.1 vahvistetulla menettelyllä. Niiden on toimitettava Euroopan unionin rautatievirastolle, jäljempänä ’virasto’, luettelo hiljaisemmista reiteistä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen julkaisupäivästä. Virasto julkaisee nämä luettelot verkkosivustollaan.

2.   Jäsenvaltioiden on päivitettävä hiljaisemmista reiteistä laadittua luetteloa vähintään joka viides vuosi 8 päivän joulukuuta 2024 jälkeen noudattamalla liitteessä olevassa lisäyksessä D.2 vahvistettua menettelyä.

5 d artikla

Komissio arvioi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2028 hiljaisempien reittien täytäntöönpanoa, erityisesti tavaravaunuihin tehtävien jälkiasennusten edistymistä ja hiljaisempien reittien käyttöönoton vaikutuksia väestön kokonaismelualtistukseen ja rautateiden tavaraliikennealan kilpailukykyyn.

5 e artikla

Komissio antaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2020 kertomuksen komposiittijarruanturoilla varustettujen vaunujen liikennöinnistä Pohjoismaiden talviolosuhteissa viraston, kansallisten turvallisuusviranomaisten ja rautatieyritysten keräämien todisteiden perusteella. Kertomus sisältää erityisesti arvion tällaisten vaunujen turvallisuudesta ja jarrutustehosta sekä Pohjoismaiden talviolosuhteissa sovellettavista nykyisistä tai mahdollisista toiminnallisista ja teknisistä toimenpiteistä. Kertomus julkistetaan.

Jos kertomuksessa esitetään todisteita siitä, että tällaisten vaunujen käyttö Pohjoismaiden talviolosuhteissa aiheuttaa turvallisuusongelmia, joihin ei voida puuttua toiminnallisilla ja teknisillä toimenpiteillä ilman vakavia kielteisiä vaikutuksia rautateiden tavaraliikenteeseen, komissio ehdottaa muutoksia tähän YTE:hen, jotta voidaan puuttua näihin ongelmiin ja samalla säilyttää rajat ylittävä tavaraliikenne asianomaisilla Pohjoismaiden alueilla. Tarvittaessa ehdotus voi erityisesti sisältää poikkeuksen, joka antaa mahdollisuuden käyttää edelleen hiljaisemmilla reiteillä koko unionissa rajallista määrää vaunuja, joita käytetään usein tällaisessa rajat ylittävässä tavaraliikenteessä, sekä toimintarajoituksia, joilla voidaan asianmukaisesti rajoittaa tällaisten vaunujen käytön vaikutuksia hiljaisemmilla reiteillä ja jotka ovat yhteensopivia edellä mainitun rajat ylittävän tavaraliikenteen säilyttämistavoitteen kanssa.

Jos edellä olevassa kohdassa tarkoitettu tarkistus tehdään, komissio raportoi sen jälkeen vuosittain, miten tekniset ja toiminnalliset ratkaisut, joita sovelletaan tavaravaunujen liikennöintiin talviolosuhteissa, edistyvät. Se esittää arvion siitä, kuinka monta valurautaisilla jarruanturoilla varustettua vaunua tarvitaan varmistamaan rajat ylittävän liikenteen jatkuminen Pohjoismaissa asianomaisilta alueilta ja asianomaisille alueille, pyrkien siihen, että poikkeus lopetetaan viimeistään vuonna 2028.

(*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta (EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12).”"

4)

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1304/2014 liite tämän täytäntöönpanoasetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia koskevat ilmoitukset ovat asetusta (EU) N:o 1304/2014 sovellettaessa voimassa kyseisen asetuksen, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, perusteella.

2.   Direktiivin 2008/57/EY mukaisesti ilmoitetut vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset voivat antaa EY-tarkastustodistuksen tämän asetuksen mukaisesti niin kauan kuin kyseistä direktiiviä sovelletaan jäsenvaltiossa, johon ne ovat sijoittautuneet direktiivin (EU) 2016/797 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti, mutta enintään 15 päivään kesäkuuta 2020.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä toukokuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/797, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa (EUVL L 138, 26.5.2016, s. 44).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta (EYVL L 189, 18.7.2002, s. 12).

(3)  Komission yksiköiden valmisteluasiakirja ”Refit Evaluation of the Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise” (SWD(2016) 454 final).

(4)  Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle ympäristömeludirektiivin täytäntöönpanosta direktiivin 2002/49/EY 11 artiklan mukaisesti (COM(2017) 151 final).

(5)  Komission asetus (EU) N:o 1304/2014, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”liikkuva kalusto – melu” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä, päätöksen 2008/232/EY muuttamisesta ja päätöksen 2011/229/EU kumoamisesta (EUVL L 356, 12.12.2014, s. 421).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/34/EU, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 32).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1316/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta (EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1300/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, koheesiorahastosta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1084/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 281) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1301/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastosta ja Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevista erityissäännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1080/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 289).

(9)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/429, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, meluvaikutuksista aiheutuvien kustannusten hinnoittelussa noudatettavista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 70, 14.3.2015, s. 36).

(10)  Neuvoston asetus (EU) N:o 642/2014, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2014, Shift2Rail-yhteisyrityksen perustamisesta (EUVL L 177, 17.6.2014, s. 9).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/796, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta (EUVL L 138, 26.5.2016, s. 1).

(12)  Komission delegoitu päätös (EU) 2017/1474, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 täydentämisestä yhteentoimivuuden teknisten eritelmien laatimista, hyväksymistä ja tarkistamista koskevien erityisten tavoitteiden osalta (EUVL L 210, 15.8.2017, s. 5).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/57/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä (EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1304/2014 liite seuraavasti:

1.

Korvataan 1 luvussa ilmaisu ”direktiivi 2008/57/EY” ilmaisulla ”direktiivi (EU) 2016/797”.

2.

Korvataan 1 luvun 1.1 kohta seuraavasti:

”1.1   Tekninen soveltamisala

1.1.1   Liikkuvaan kalustoon liittyvä soveltamisala

Tämä YTE koskee kaikkea asetuksen (EU) N:o 1302/2014 (vetureita ja henkilöliikenteen liikkuvaa kalustoa koskeva YTE) ja asetuksen (EU) N:o 321/2013 (tavaravaunuja koskeva YTE) soveltamisalaan kuuluvaa liikkuvaa kalustoa.

1.1.2   Toiminnallisiin näkökohtiin liittyvä soveltamisala

Tämä YTE koskee yhdessä komission päätöksen 2012/757/EU (*1) (käyttötoimintaa ja liikenteen hallintaa koskeva YTE) kanssa ”hiljaisemmiksi reiteiksi” nimetyssä rautatieinfrastruktuurissa käytettävien tavaravaunujen liikennöintiä.

(*1)  Komission päätös 2012/757/EU, annettu 14 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”käyttötoiminta ja liikenteen hallinta” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä ja päätöksen 2007/756/EY muuttamisesta (EUVL L 345, 15.12.2012, s. 1).”"

3.

Korvataan 2 luku seuraavasti:

”2.   OSAJÄRJESTELMÄN MÄÄRITELMÄ

”Yksikkö” tarkoittaa liikkuvaa kalustoa, joka kuuluu tämän YTE:n soveltamisalaan ja johon siksi sovelletaan EY-tarkastusmenettelyä. Asetuksen (EU) N:o 1302/2014 liitteessä olevassa 2 luvussa ja asetuksen (EU) N:o 321/2013 liitteessä olevassa 2 luvussa kuvataan, mitä yksikköön voi kuulua.

Tämän YTE:n vaatimuksia sovelletaan seuraaviin liikkuvan kaluston luokkiin, jotka on määritelty direktiivin (EU) 2016/797 liitteessä I olevassa 2 kohdassa:

a)

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto, mukaan luettuina lämpövoimakoneella tai sähkömoottorilla varustetut vetoyksiköt, omalla käyttövoimalla liikkuvat lämpövoimakoneella tai sähkömoottorilla varustetut henkilöjunat ja matkustajavaunut. Luokka määritellään tarkemmin asetuksen (EU) N:o 1302/2014 liitteessä olevassa 2 luvussa, ja siihen kuuluvasta kalustosta käytetään tässä YTE:ssä nimitystä ”veturit”, ”sähkömoottorijunat”, ”dieselmoottorijunat” ja ”matkustajavaunut”.

b)

Tavaravaunut, mukaan luettuina koko verkkoa varten tarkoitetut matalat kalustoyksiköt ja kuorma-autojen kuljetukseen tarkoitetut kalustoyksiköt. Luokka määritellään tarkemmin asetuksen (EU) N:o 321/2013 liitteessä olevassa 2 luvussa, ja siihen kuuluvasta kalustosta käytetään tässä YTE:ssä nimitystä ”tavaravaunut”.

c)

Erityiskalustoyksiköt, kuten ratatyökoneet. Luokka määritellään tarkemmin asetuksen (EU) N:o 1302/2014 liitteessä olevassa 2 luvussa, ja siihen kuuluvat ratatyökoneet (jota nimitystä tässä YTE:ssä myös käytetään) sekä infrastruktuurin tarkastusvaunut, jotka suunnittelusta riippuen kuuluvat a tai b alakohtaan.”

4.

Korvataan 3 luku seuraavasti:

”3.   OLENNAISET VAATIMUKSET

Kaikkien tässä YTE:ssä määriteltyjen perusparametrien on oltava yhteydessä ainakin yhteen direktiivin (EU) 2016/797 liitteessä III määriteltyyn olennaiseen vaatimukseen. Taulukossa 1 esitetään perusparametrien ja olennaisten vaatimusten yhteys.

Taulukko 1

Perusparametrit ja niiden yhteys olennaisiin vaatimuksiin

Kohta

Perusparametri

Olennaiset vaatimukset

Turvallisuus

Luotettavuus ja käyttökunto

Terveys

Ympäristönsuojelu

Tekninen yhteensopivuus

Esteettömyys

4.2.1

Seisontamelun raja-arvot

 

 

 

1.4.4

 

 

4.2.2

Liikkeellelähtömelun raja-arvot

 

 

 

1.4.4

 

 

4.2.3

Ohiajomelun raja-arvot

 

 

 

1.4.4

 

 

4.2.4

Ohjaamon sisämelun raja-arvot

 

 

 

1.4.4”

 

 

5.

Muutetaan 4 luku seuraavasti:

a)

korvataan 4.2 kohdassa ilmaisu ”direktiivin 2008/57/EY 5 artiklan 5 kohdan ja 2 artiklan 1 kohdan” ilmaisulla ”direktiivin (EU) 2016/797 4 artiklan 5 kohdan ja 2 artiklan 13 kohdan”;

b)

korvataan 4.3 kohta seuraavasti:

”4.3   Liitäntöjen toiminnalliset ja tekniset eritelmät

Tällä YTE:llä on seuraavat liitännät liikkuvan kaluston osajärjestelmään:

 

Liitäntä 2 luvun a, b, c ja e alakohdan osajärjestelmiin (käsitelty asetuksessa (EU) N:o 1302/2014) siltä osin kuin kyseessä on

seisontamelu,

liikkeellelähtömelu (ei koske matkustajavaunuja),

ohiajomelu,

sisämelu ohjaamossa soveltuvin osin.

 

Liitäntä 2 luvun d kohdan osajärjestelmiin (käsitelty asetuksessa (EU) N:o 321/2013) siltä osin kuin kyseessä on

ohiajomelu,

seisontamelu.

 

Tällä YTE:llä on seuraavat liitännät käyttötoiminnan ja liikenteen hallinnan osajärjestelmään (käsitelty päätöksessä 2012/757/EU):

ohiajomelu.”;

c)

korvataan 4.4 kohta seuraavasti:

”4.4   Liikennöintisäännöt

Liikkuvan kaluston osajärjestelmän liikennöintisääntöjä koskevat vaatimukset määritellään asetuksen (EU) N:o 1302/2014 liitteessä olevassa 4.4 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 321/2013 liitteessä olevassa 4.4 kohdassa.

4.4.1   Erityissäännöt tavaravaunujen liikennöinnistä hiljaisemmilla reiteillä vajaatoimintatilanteissa

Päätöksen 2012/757/EU liitteessä olevassa 4.2.3.6.3 kohdassa määritellyt varautumisjärjestelyt sisältävät sellaisten tavaravaunujen liikennöinnin hiljaisemmilla reiteillä, jotka eivät ole 7.2.2.2 kohdan mukaisia.

Soveltamalla tätä toimenpidettä voidaan puuttua sellaisiin kapasiteettirajoituksiin tai toiminnallisiin rajoituksiin, jotka johtuvat liikkuvan kaluston vioista, äärimmäisistä sääolosuhteista, onnettomuuksista tai vaaratilanteista ja infrastruktuurin vioista.

4.4.2   Erityissäännöt tavaravaunujen liikennöinnistä hiljaisemmilla reiteillä infrastruktuuritöiden ja tavaravaunujen kunnossapidon yhteydessä

Tavaravaunut, jotka eivät ole 7.2.2.2 kohdan mukaisia, voivat liikennöidä hiljaisemmilla reiteillä, kun on kyse tavaravaunujen kunnossapitotoimista, joissa kunnossapitokonepajaan pääsee ainoastaan käyttämällä hiljaisempaa reittiä.

Edellä 4.4.1 kohdassa tarkoitettuja varautumisjärjestelyjä sovelletaan infrastruktuuritöiden tapauksessa, jos hiljaisempi reitti on ainoa sopiva vaihtoehto.”;

d)

korvataan 4.5 kohta seuraavasti:

”4.5   Kunnossapitoa koskevat säännöt

Liikkuvan kaluston osajärjestelmän kunnossapitosääntöjä koskevat vaatimukset määritellään asetuksen (EU) N:o 1302/2014 liitteessä olevassa 4.5 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 321/2013 liitteessä olevassa 4.5 kohdassa.”

6.

Korvataan 6 luvun ”Vaatimustenmukaisuuden arviointi ja EY-tarkastus” 6.2.2.3.2.1 kohdassa ”Sähkömoottorijunat, dieselmoottorijunat, veturit ja matkustajavaunut” ja 6.2.2.3.2.2 kohdassa ”Tavaravaunut” ilmaisu ”Vtest” ilmaisulla ”vtest” (neljä korvausta).

7.

Muutetaan 7 luku seuraavasti:

a)

korvataan 7.2 kohta seuraavasti:

”7.2.   Tämän YTE:n soveltaminen nykyisiin osajärjestelmiin

Periaatteet, joita hakijoiden ja luvan myöntäjien on sovellettava nykyisen liikkuvan kaluston tai liikkuvan kaluston tyypin muutokseen (muutoksiin), määritellään asetuksen (EU) N:o 1302/2014 liitteessä olevassa 7.1.2 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 321/2013 liitteessä olevassa 7.2 jaksossa.

7.2.1   Nykyisen liikkuvan kaluston tai liikkuvan kaluston tyypin muutoksiin sovellettavat säännökset

Hakijan on varmistettava, että muutoksen (muutosten) kohteena olevan liikkuvan kaluston melutasot jäävät niiden raja-arvojen alapuolelle, jotka on määritelty YTE:ssä, joka on ollut voimassa kyseisen liikkuvan kaluston saadessa ensimmäisen käyttöönottoluvan. Ellei ensimmäisen käyttöönottoluvan myöntämishetkellä ole ollut käytössä YTE:ää, hakijan on varmistettava, että muutoksen (muutosten) kohteena olevan liikkuvan kaluston melutasot eivät ole nousseet tai että ne jäävät alle päätöksessä 2006/66/EY tai päätöksessä 2002/735/EY määriteltyjen raja-arvojen.

Jos vaaditaan arviointia, sen on rajoituttava perusparametreihin, joihin muutos tai muutokset ovat vaikuttaneet.

Jos sovelletaan yksinkertaistettua arviointia, viiteyksikkönä voidaan käyttää alkuperäistä yksikköä 6.2.3 kohdan määräysten mukaisesti.

Kokonaisen yksikön tai yksikköön sisältyvän kulkuneuvon vaihtaminen (esimerkiksi vakavan vaurion jälkeen) ei edellytä tämän YTE:n vaatimusten mukaisuuden arviointia, kunhan yksikkö tai kulkuneuvo on identtinen korvattavan yksikön kanssa.

7.2.2   Lisäsäännökset tämän YTE:n soveltamiseksi nykyisiin tavaravaunuihin

Tämän asetuksen 5 a artiklassa asetettua toimintarajoitusta ei sovelleta pääasiassa sellaisilla reiteillä, joiden kaltevuus on yli 40 ‰, liikennöiviin tavaravaunuihin eikä tavaravaunuihin, joiden suurin sallittu ajonopeus on yli 120 km/h, tavaravaunuihin, joiden suurin akselipaino on yli 22,5 t, tavaravaunuihin, joita käytetään yksinomaan infrastruktuuritöissä, ja tavaravaunuihin, joita käytetään raivausjunissa.

Jos tavaravaunuun asennetaan 7.2.2.1 kohdassa määritellyt hiljaisemmat jarruanturat eikä siihen lisätä mitään melun lähteitä, 4.2.3 kohdan vaatimukset katsotaan täytetyiksi ilman lisätestausta.

7.2.2.1   Hiljaisemmat jarruanturat

Hiljaisempi jarruantura on jarruantura, joka kuuluu jompaankumpaan seuraavista luokista:

asetuksen (EU) N:o 321/2013 lisäyksessä G mainittu jarruantura;

tämän YTE:n lisäyksessä F vahvistetun menettelyn mukaisesti arvioitu jarruantura.

7.2.2.2   Hiljaisemmilla reiteillä liikennöivät tavaravaunut

Tavaravaunut, jotka kuuluvat johonkin jäljempänä olevista luokista, voivat liikennöidä käyttöalueensa hiljaisemmilla reiteillä:

tavaravaunut, joilla on Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”liikkuva kalusto – melu” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä tehdyn komission päätöksen 2006/66/EY mukainen EY-tarkastusvakuutus;

tavaravaunut, joilla on Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”liikkuva kalusto – melu” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun komission päätöksen 2011/229/EU mukainen EY-tarkastusvakuutus;

tavaravaunut, joilla on tämän YTE:n mukainen EY-tarkastusvakuutus;

tavaravaunut, joissa on 7.2.2.1 kohdassa määritellyt hiljaisemmat jarruanturat tai jarrulevyt käyttöjarrutoimintoa varten;

tavaravaunut, joissa on lisäyksessä E mainitut komposiittimateriaalista valmistetut jarruanturat käyttöjarrutoimintoa varten. Näiden tavaravaunujen liikennöintiä hiljaisemmilla reiteillä rajoitetaan kyseisessä lisäyksessä kuvatuilla edellytyksillä.”;

b)

korvataan 7.3.2.1 kohta seuraavasti:

”7.3.2.1   Erityistapaukset

a)

Viroa, Suomea, Latviaa, Liettuaa, Puolaa ja Slovakiaa koskeva erityistapaus

P) Sellaisten kolmansien maiden kanssa yhteiskäytössä oleviin yksiköihin, joiden raideleveys eroaa unionin pääasiallisen rataverkon raideleveydestä, voidaan soveltaa kansallisia teknisiä sääntöjä tämän YTE:n vaatimusten sijasta.

b)

Suomea koskeva erityistapaus

T) Päätöstä 2011/229/EU voidaan soveltaa edelleen ainoastaan Suomen alueella käytettäviin tavaravaunuihin siihen asti, kun ankariin talviolosuhteisiin soveltuva tekninen ratkaisu löydetään, mutta joka tapauksessa enintään 31 päivään joulukuuta 2032 saakka. Tämä ei estä muista jäsenvaltioista tulevien tavaravaunujen liikennöintiä Suomen rautatieverkossa.”;

c)

kumotaan 7.3.2.2 kohdan a alakohdan toinen alakohta;

d)

korvataan 7.3.2.4 kohta seuraavasti:

”7.3.2.4   Ohiajomelun raja-arvot (4.2.3 kohta)

a)

Kanaalitunnelia koskeva erityistapaus

P) Ohiajomelun raja-arvoja ei sovelleta Kanaalitunnelin osalta tavaravaunuihin, jotka on tarkoitettu raskaiden tavaraliikenteen ajoneuvojen kuljettamiseen välillä Coquelles (Ranska) ja Folkestone (Yhdistynyt kuningaskunta).

b)

Ruotsia koskeva erityistapaus

T) Taulukossa 4 annettuja ohiajomelun raja-arvoja LpAeq,Tp (80 km/h) voidaan korottaa 85 desibeliin sellaisten vetureiden osalta, joiden moottoriteho on yli 6 000 kW ja suurin akselipaino yli 25 t.”;

e)

lisätään 7.4 kohta seuraavasti:

”7.4   Erityiset täytäntöönpanosäännöt

7.4.1   Erityiset täytäntöönpanosäännöt tämän YTE:n soveltamiseksi nykyisiin tavaravaunuihin (7.2.2 kohta)

a)

Erityiset täytäntöönpanosäännöt tämän YTE:n soveltamiseksi nykyisiin tavaravaunuihin Kanaalitunnelissa

P) Sellaisista tavaravaunuista koostuvia tavarajunia, jotka on tarkoitettu raskaiden tavaraliikenteen ajoneuvojen kuljettamiseen, joka rajoittuu Coquellesin (Ranska) ja Folkestonen (Yhdistynyt kuningaskunta) väliselle radalle, ei oteta huomioon laskettaessa yöaikaan liikennöivien tavarajunien vuotuista keskimääräistä vuorokausiliikennettä.

b)

Erityiset täytäntöönpanosäännöt tämän YTE:n soveltamiseksi nykyisiin tavaravaunuihin Suomessa ja Ruotsissa

T) Hiljaisempien reittien käsitettä ei sovelleta Suomen ja Ruotsin verkkoihin 31 päivään joulukuuta 2032 saakka niiden epävarmuustekijöiden vuoksi, joita liittyy komposiittimateriaalista valmistettujen jarruanturoiden käyttöön ankarissa talviolosuhteissa. Tämä ei estä muista jäsenvaltioista tulevien tavaravaunujen liikennöintiä Suomen ja Ruotsin rautatieverkossa.”;

7.4.2   Hiljaisemmilla reiteillä liikennöiviä tavaravaunuja koskevat erityiset täytäntöönpanosäännöt (7.2.2.2 kohta)

a)

Belgian hiljaisemmilla reiteillä liikennöiviä tavaravaunuja koskevat erityiset täytäntöönpanosäännöt

T) Edellä 7.2.2.2 kohdassa lueteltujen tavaravaunujen lisäksi seuraavat nykyiset tavaravaunut voivat liikennöidä hiljaisemmilla reiteillä Belgian alueella:

rengastetuilla pyörillä varustetut tavaravaunut 31 päivään joulukuuta 2026 saakka

tavaravaunut, joissa valurautaisten anturoiden vaihtaminen komposiittimateriaalista valmistettuihin jarruanturoihin vaatii käyttöjarrun kevennysventtiilin asentamisen, 31 päivään joulukuuta 2026 saakka

valurautaisilla anturoilla varustetut tavaravaunut, joissa komposiittimateriaalista valmistettujen jarruanturoiden jälkiasennus vaatii pyörien vaihtamisen standardissa EN 13979-1:2003+A2:2011 asetettujen vaatimusten mukaisiin pyöriin, 31 päivään joulukuuta 2026 saakka.

b)

Kanaalitunnelin hiljaisemmilla reiteillä liikennöiviä tavaravaunuja koskevat erityiset täytäntöönpanosäännöt

P) Edellä 7.2.2.2 kohdassa lueteltujen tavaravaunujen lisäksi seuraavat nykyiset tavaravaunut voivat liikennöidä hiljaisemmilla reiteillä Kanaalitunnelin käyttöoikeusalueella:

tavaravaunut, jotka on tarkoitettu raskaiden tavaraliikenteen ajoneuvojen kuljettamiseen välillä Coquelles (Ranska) ja Folkestone (Yhdistynyt kuningaskunta).

c)

Tšekin hiljaisemmilla reiteillä liikennöiviä tavaravaunuja koskevat erityiset täytäntöönpanosäännöt

T) Edellä 7.2.2.2 kohdassa lueteltujen tavaravaunujen lisäksi seuraavat nykyiset tavaravaunut voivat liikennöidä hiljaisemmilla reiteillä Tšekin alueella:

rengastetuilla pyörillä varustetut tavaravaunut 31 päivään joulukuuta 2026 saakka

tyypin 59V:n laakereilla varustetut tavaravaunut 31 päivään joulukuuta 2034 saakka

tavaravaunut, joissa valurautaisten anturoiden korvaaminen komposiittimateriaalista valmistetuilla jarruanturoilla vaatii käyttöjarrun kevennysventtiilin asennuksen, 31 päivään joulukuuta 2034 saakka

valurautaisilla jarruanturoilla varustetut tavaravaunut, joiden jarrukokoonpano on 1Bg tai 1Bgu, 31 päivään joulukuuta 2036 saakka

valurautaisilla anturoilla varustetut tavaravaunut, joissa komposiittimateriaalista valmistettujen jarruanturoiden jälkiasennus vaatii pyörien vaihtamisen standardissa EN 13979-1:2003+A2:2011 asetettujen vaatimusten mukaisiin pyöriin, 31 päivään joulukuuta 2029 saakka.

Komposiittimateriaalista valmistettuja jarruanturoita ei ole myöskään pakollista käyttää 31 päivään joulukuuta 2030 saakka hiljaisemmilla reiteillä sellaisissa nykyisissä tavaravaunuissa, jotka eivät kuulu edellä olevien viiden luetelmakohdan soveltamisalaan ja joiden valurautaisten jarruanturoiden vaihtamiseen ei ole olemassa yksi yhteen -ratkaisua.

d)

Ranskan hiljaisemmilla reiteillä liikennöiviä tavaravaunuja koskevat erityiset täytäntöönpanosäännöt

T) Edellä 7.2.2.2 kohdassa lueteltujen tavaravaunujen lisäksi seuraavat nykyiset tavaravaunut voivat liikennöidä hiljaisemmilla reiteillä Ranskan alueella:

valurautaisilla jarruanturoilla varustetut tavaravaunut, joiden jarrukokoonpano on 1Bg tai 1Bgu, 31 päivään joulukuuta 2030 saakka

pienillä pyörillä (halkaisija alle 920 mm) varustetut tavaravaunut 31 päivään joulukuuta 2030 saakka.

e)

Italian hiljaisemmilla reiteillä liikennöiviä tavaravaunuja koskevat erityiset täytäntöönpanosäännöt

T) Edellä 7.2.2.2 kohdassa lueteltujen tavaravaunujen lisäksi seuraavat nykyiset tavaravaunut voivat liikennöidä hiljaisemmilla reiteillä Italian alueella:

rengastetuilla pyörillä varustetut tavaravaunut 31 päivään joulukuuta 2026 saakka

tavaravaunut, joissa valurautaisten anturoiden korvaaminen komposiittimateriaalista valmistetuilla jarruanturoilla vaatii käyttöjarrun kevennysventtiilin asennuksen, 31 päivään joulukuuta 2026 saakka

valurautaisilla anturoilla varustetut tavaravaunut, joissa komposiittimateriaalista valmistettujen jarruanturoiden jälkiasennus vaatii pyörien vaihtamisen standardissa EN 13979-1:2003+A2:2011 asetettujen vaatimusten mukaisiin pyöriin, 31 päivään joulukuuta 2026 saakka.

Komposiittimateriaalista valmistettuja jarruanturoita ei ole myöskään pakollista käyttää 31 päivään joulukuuta 2030 saakka hiljaisemmilla reiteillä sellaisissa nykyisissä tavaravaunuissa, jotka eivät kuulu edellä olevien kolmen luetelmakohdan soveltamisalaan ja joiden valurautaisten jarruanturoiden vaihtamiseen ei ole olemassa yksi yhteen -ratkaisua.

f)

Puolan hiljaisemmilla reiteillä liikennöiviä tavaravaunuja koskevat erityiset täytäntöönpanosäännöt

T) Edellä 7.2.2.2 kohdassa lueteltujen tavaravaunujen lisäksi seuraavat nykyiset tavaravaunut voivat liikennöidä hiljaisemmilla reiteillä Puolan alueella 31 päivään joulukuuta 2036 saakka:

rengastetuilla pyörillä varustetut tavaravaunut

valurautaisilla jarruanturoilla varustetut tavaravaunut, joiden jarrukokoonpano on 1Bg tai 1Bgu

”S”-liikenteeseen suunnitellut tavaravaunut, joissa on valurautaisilla jarruanturoilla varustetut ”SS”-jarrut

”SS”-liikenteeseen suunnitellut, valurautaisilla jarruanturoilla varustetut tavaravaunut, joissa LL-jarruanturoiden jälkiasennus vaatii vaunujen varustamisen standardin EN 13979-1:2003+A2:2011 mukaisilla pyörillä ja käyttöjarrun kevennysventtiilillä.

g)

Slovakian hiljaisemmilla reiteillä liikennöiviä tavaravaunuja koskevat erityiset täytäntöönpanosäännöt

T) Edellä 7.2.2.2 kohdassa lueteltujen tavaravaunujen lisäksi seuraavat nykyiset tavaravaunut voivat liikennöidä hiljaisemmilla reiteillä Slovakian alueella:

rengastetuilla pyörillä varustetut tavaravaunut 31 päivään joulukuuta 2026 saakka

tavaravaunut, joiden telit ovat tyyppiä 26-2.8 ja jotka on varustettu tyypin P10 valurautaisilla jarruanturoilla, 31 päivään joulukuuta 2036 saakka

tavaravaunut, joissa valurautaisten anturoiden korvaaminen komposiittimateriaalista valmistetuilla jarruanturoilla vaatii käyttöjarrun kevennysventtiilin asennuksen, 31 päivään joulukuuta 2036 saakka.

P) Tavaravaunut, joissa on 2TS-telit ja jotka on tarkoitettu Slovakian ja kolmansien maiden väliseen liikenteeseen, jossa telit vaihdetaan raja-asemalla.

h)

Yhdistyneen kuningaskunnan hiljaisemmilla reiteillä Isossa-Britanniassa liikennöiviä tavaravaunuja koskevat erityiset täytäntöönpanosäännöt

P) Yksiköt, joiden on tarkoitus liikennöidä ainoastaan Ison-Britannian verkossa ja joiden nykyiset tavaravaunut on varustettu ohjeessa GM/GN 2688 julkaistuilla komposiittimateriaalista valmistetuilla jarruanturoilla, saavat liikennöidä hiljaisemmilla reiteillä.

T) Seuraavantyyppiset valurautaisilla jarruanturoilla varustetut nykyiset tavaravaunut, joiden on tarkoitus liikennöidä Ison-Britannian verkossa, saavat liikennöidä hiljaisemmilla reiteillä:

tavaravaunut, joissa on muu kuin UIC-jarrujärjestelmä ja joihin ei ole saatavissa yhteensopivia hiljaisia jarruanturoita jälkiasennusta varten, 31 päivään joulukuuta 2030 saakka

tavaravaunut, joiden suunniteltu pysähtymismatka on enintään 810 metriä 60 mph:n nopeudesta G-jarrulajissa tai 75 mph:n nopeudesta P-jarrulajissa, kun niitä käytetään junissa sellaisten muiden vaunujen kanssa, joiden pysähtymismatka on Yhdistyneen kuningaskunnan (Ison-Britannian) kansallisten teknisten sääntöjen mukainen, 31 päivään joulukuuta 2030 saakka

yksinomaan ydinteknologiatuotteiden kuljettamiseen käytettävät vaunut 31 päivään joulukuuta 2050 saakka.”

8.

Korvataan lisäyksessä A ”Avoimet kohdat” oleva teksti ”Tämä YTE ei sisällä avoimia kohtia” seuraavalla taulukolla:

”Liikkuvan kaluston osajärjestelmän elementti

Tämän YTE:n kohta

Tekninen näkökohta, jota ei käsitellä tässä YTE:ssä

Huomautuksia

Hiljaisemmat jarruanturat

7.2.2.1 ja lisäys F

Jarruanturoiden akustisten ominaisuuksien arviointi

Käytettävissä olevat vaihtoehtoiset tekniset ratkaisut (ks. 7.2.2 kohta)”

9.

Lisätään lisäykset D, E ja F seuraavasti:

”Lisäys D

Hiljaisemmat reitit

D.1   Hiljaisempien reittien yksilöinti

Jäsenvaltioiden on tämän asetuksen 5 c artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettava Euroopan unionin rautatievirastolle, jäljempänä ’virasto’, luettelo hiljaisemmista reiteistä sellaisessa muodossa, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden jatkaa käsittelyä tietoteknisillä välineillä. Luettelossa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

Hiljaisempien reittien lähtö- ja päätepisteet ja niitä vastaavat osuudet käyttämällä komission täytäntöönpanopäätöksessä 2014/880/EU (*2) säädetyssä rekisterissä (RINF) määriteltyjä maantieteellisiä paikkakoodeja. Jos jokin näistä pisteistä sijaitsee jäsenvaltion rajalla, siitä on ilmoitettava.

Hiljaisemman reitin muodostavien osuuksien yksilöinti

Luettelo on laadittava käyttämällä seuraavaa mallia:

Hiljaisempi reitti

Reitin osuudet

Osuuden yksilöllinen tunniste

Hiljaisempi reitti alkaa jäsenvaltion rajalta / päättyy jäsenvaltion rajalle

Piste A – piste E

Piste A – piste B

201

Kyllä

Piste E (maa Y)

Piste B – piste C

202

Piste C – piste D

203

Piste D – piste E

204

Piste F – piste I

Piste F – piste G

501

Ei

Piste G – piste H

502

Piste H – piste I

503

Lisäksi jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti toimittaa hiljaisempia reittejä kuvaavia karttoja. Kaikki luettelot ja kartat julkaistaan viraston verkkosivustolla (http://www.era.europa.eu) viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua 27 päivästä toukokuuta 2019.

Viimeistään samana päivänä virasto antaa hiljaisemmista reiteistä laaditut luettelot ja kartat komissiolle tiedoksi. Komissio antaa ne vastaavasti jäsenvaltioille tiedoksi direktiivin (EU) 2016/797 51 artiklassa tarkoitetun komitean välityksellä.

D.2   Hiljaisempien reittien päivitys

Tavaraliikennetietojen, joita käytetään tämän asetuksen 5 c artiklan 2 kohdan mukaisessa hiljaisten reittien päivityksessä, on katettava päivitystä edeltävät kolme vuotta, joilta tietoja on saatavilla. Jos tavaraliikenne poikkeaa tiettynä vuonna keskimääräisestä lukumäärästä yli 25 prosenttia poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, asianomainen jäsenvaltio voi laskea keskimääräisen lukumäärän kahden jäljellä olevan vuoden perusteella. Jäsenvaltioiden on toimitettava hiljaisempien reittien päivitys virastolle.

Hiljaisemmiksi reiteiksi nimetyt reitit pysyvät päivityksen jälkeen sellaisina, paitsi jos liikennemäärä on vähentynyt kyseisenä ajanjaksona yli 50 prosenttia ja päivittäin liikennöivien tavarajunien keskimääräinen lukumäärä yöaikana on alle 12.

Uudet ja parannetut radat nimetään hiljaisemmiksi reiteiksi odotettavissa olevan liikennemäärän perusteella.

Virasto julkaisee päivitetyt hiljaisemmat reitit verkkosivustollaan (http://www.era.europa.eu) viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päivitysten vastaanottamisesta, ja niitä sovelletaan niiden julkaisuvuotta seuraavan vuoden joulukuun aikataulumuutoksesta alkaen.

Virasto antaa kaikki hiljaisempien reittien muutokset komissiolle tiedoksi. Komissio antaa ne vastaavasti jäsenvaltioille tiedoksi direktiivin (EU) 2016/797 51 artiklassa tarkoitetun komitean välityksellä.

Lisäys E

Historialliset komposiittimateriaalista valmistetut jarruanturat

E.1   Kansainväliseen käyttöön tarkoitetut historialliset komposiittimateriaalista valmistetut jarruanturat

Jäljempänä luetelluilla jarruanturoilla varustettuja nykyisiä tavaravaunuja voidaan käyttää hiljaisemmilla reiteillä niiden käyttöalueella määrelehden UIC 541-4 lisäyksessä N vahvistettuun päivään saakka.

Tuotteen valmistaja/nimi

Anturan nimi/tyyppi

Kitkakerrointyyppi

Valeo/Hersot

Wabco/Cobra

693

W554

K

Ferodo

I/B 436

K

Abex

229

K

(Fe – sintrattu)

Jurid

738

K

(Fe – sintrattu)

Tavaravaunuja, jotka on varustettu sellaisilla historiallisilla komposiittimateriaalista valmistetuilla jarruanturoilla, joita ei ole mainittu edellä olevassa taulukossa, mutta jotka on jo hyväksytty kansainväliseen liikenteeseen päätöksen 2004/446/EY tai päätöksen 2006/861/EY säännösten mukaisesti, voidaan käyttää edelleen ilman määräaikaa sillä käyttöalueella, jota varten lupa on myönnetty.

E.2   Kansalliseen käyttöön tarkoitetut historialliset komposiittimateriaalista valmistetut jarruanturat

Jäljempänä luetelluilla jarruanturoilla varustettuja nykyisiä tavaravaunuja voidaan käyttää niiden käyttöalueella ainoastaan asianomaisten jäsenvaltioiden rataverkoissa, hiljaisemmat reitit mukaan luettuina.

Tuotteen valmistaja/nimi

Anturan nimi/tyyppi

Jäsenvaltio

Huomautuksia

Cobra/Wabco

V133

Italia

 

Cofren

S153

Ruotsi

 

Cofren

128

Ruotsi

 

Cofren

229

Italia

 

ICER

904

Espanja, Portugali

 

ICER

905

Espanja, Portugali

 

Jurid

838

Espanja, Portugali

 

Lisäys F

Jarruanturoiden akustisten ominaisuuksien arviointi

Tämän menettelyn tarkoituksena on osoittaa komposiittimateriaalista valmistetun jarruanturan akustiset ominaisuudet yhteentoimivuuden osatekijän tasolla.

Tämä menettely on avoin kohta direktiivin (EU) 2016/797 4 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

(*2)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/880/EU, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevista yhteisistä eritelmistä ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/633/EU kumoamisesta (EUVL L 356, 12.12.2014, s. 489)."


(*1)  Komission päätös 2012/757/EU, annettu 14 päivänä marraskuuta 2012, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”käyttötoiminta ja liikenteen hallinta” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä ja päätöksen 2007/756/EY muuttamisesta (EUVL L 345, 15.12.2012, s. 1).”

(*2)  Komission täytäntöönpanopäätös 2014/880/EU, annettu 26 päivänä marraskuuta 2014, rautatieinfrastruktuurirekisteriä koskevista yhteisistä eritelmistä ja täytäntöönpanopäätöksen 2011/633/EU kumoamisesta (EUVL L 356, 12.12.2014, s. 489).”