3.5.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 116/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/686,

annettu 16 päivänä tammikuuta 2019,

neuvoston direktiivin 91/477/ETY mukaisista yksityiskohtaisista järjestelyistä unionissa tapahtuvaa ampuma-aseiden siirtoa koskevaa järjestelmällistä sähköistä tietojenvaihtoa varten

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta 18 päivänä kesäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 5 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 91/477/ETY 3 luvussa annetaan säännöt ampuma-aseiden siirtämisestä yhdestä jäsenvaltiosta toiseen ja vaaditaan jäsenvaltioita vaihtamaan merkitykselliset tiedot tällaisista siirroista.

(2)

Direktiivin 91/477/ETY 13 artiklan 5 kohdassa edellytetään, että komissio huolehtii järjestelmän perustamisesta kyseisessä artiklassa mainittua järjestelmällistä tietojenvaihtoa varten. Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat nykyään tällaisia tietoja sähköpostitse tai faksilla.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/2012 (2) perustettu sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä, jäljempänä ’IMI’, saattaisi olla tehokas väline direktiivin 91/477/ETY 13 artiklassa annettujen hallinnollista yhteistyötä koskevien säännösten täytäntöönpanossa erityisesti, kun on kyse säännöksistä, jotka koskevat ampuma-aseiden siirtoa yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. Tästä syystä on annettu komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/689 (3), jotta ampuma-aseiden siirtoa koskevista säännöksistä voidaan tehdä asetuksen (EU) N:o 1024/2012 4 artiklan mukainen pilottihanke. Sen vuoksi on asianmukaista nimetä IMI järjestelmäksi, jota jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on määrä käyttää ampuma-aseiden siirtoa koskevien tietojen vaihtamiseksi, ja vahvistaa tällaisia vaihtoja koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt.

(4)

Jäsenvaltioilla voi direktiivin 91/477/ETY 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti olla useampi kuin yksi kansallinen viranomainen vastaamassa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tietojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta. Jäsenvaltioiden välisen tehokkaan ja toimivan tiedonkulun helpottamiseksi olisi vaadittava, että jokainen jäsenvaltio, jolla on useampi kuin yksi tällainen kansallinen viranomainen, nimeää yhden kansallisista viranomaisistaan keskusviranomaiseksi, joka toimii keskitettynä yhteyspisteenä, kun tietoja lähetetään ja vastaanotetaan IMIn välityksellä tämän asetuksen mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltio voi antaa keskusviranomaiselle valtuudet lähettää kansallisilta viranomaisiltaan saamiaan tietoja toiselle jäsenvaltiolle IMIn välityksellä.

(5)

Direktiivin 91/477/ETY 11 artiklan mukaan ampuma-aseen siirtäminen jäsenvaltiosta toiseen edellyttää siltä jäsenvaltiolta saatua lupaa, jossa ampuma-ase on, jäljempänä ’lähtöjäsenvaltio’. Lisäksi jokaisen jäsenvaltion on toimitettava muille jäsenvaltioille luettelo ampuma-aseista, joiden siirtämiseen kyseisen jäsenvaltion alueelle voidaan antaa lupa ilman sen ennakkosuostumusta. Toisin sanoen sellaisten ampuma-aseiden tapauksessa, jotka eivät sisälly jäsenvaltion luetteloon, lähtöjäsenvaltion oletetaan tarkistavan, että ennakkosuostumus on annettu, ennen kuin se antaa luvan ampuma-aseen siirtämiseen kyseiseen jäsenvaltioon. Nykyään kuitenkin ainoastaan myyjä esittää ennakkosuostumusasiakirjan lähtöjäsenvaltiolle ajankohtana, jona myyjä pyytää siirtolupaa, tai asiakirja esitetään silloin, kun asekauppias ilmoittaa tietoja lähtöjäsenvaltiolle direktiivin 91/477/ETY 11 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvassa tapauksessa. Sen varmistamiseksi, ettei siirtolupia myönnetä väärien asiakirjojen perusteella, olisi vaadittava, että jäsenvaltio, jonka alueelle ampuma-ase on määrä siirtää, jäljempänä ’määräjäsenvaltio’, lähettää ennakkosuostumusta koskevat tiedot lähtöjäsenvaltiolle IMIn välityksellä viimeistään seitsemän kalenteripäivän kuluttua siitä, kun se on antanut ennakkosuostumuksensa. Lisäksi ennakkosuostumusasiakirjasta olisi ladattava jäljennös IMIin samanaikaisesti, kun kyseiset tiedot lähetetään IMIn välityksellä, jotta voidaan taata ampuma-aseiden siirron parempi jäljitettävyys ja turvallisuus.

(6)

Niiden erityistietojen, jotka jäsenvaltioita olisi vaadittava toimittamaan erikseen IMIn välityksellä sen lisäksi, että ne lataavat IMIin jäljennöksen asiaankuuluvasta asiakirjasta, olisi rajoituttava tietoihin, jotka asianomaiset kansalliset viranomaiset tarvitsevat voidakseen helposti tunnistaa ja hakea tiettyä siirtoa koskevat tiedot, erityisesti myyjän ja ostajan tai omistajan (asekauppiaan tai muun henkilön) tunnistetiedot mukaan luettuina.

(7)

Avoimuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi jokaisen jäsenvaltion olisi ladattava IMIin luettelo ampuma-aseista, joiden siirtämiseen kyseisen jäsenvaltion alueelle voidaan antaa lupa ilman sen ennakkosuostumusta. Jos tällaisia ampuma-aseita ei ole eli jos ennakkosuostumus tarvitaan kaikkien ampuma-aseiden siirtoon, jäsenvaltio voi ilmoittaa tästä asiaankuuluvassa IMIn rekisterissä.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyistä toimenpiteistä on neuvoteltu jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuvan tietojenvaihtoa käsittelevän asiantuntijaryhmän kanssa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan seuraavien tietojen vaihtoon, joka tapahtuu direktiivin 91/477/ETY 13 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun järjestelmän välityksellä:

a)

kyseisen artiklan 2 kohdassa mainitut ampuma-aseiden siirtoa koskevat tiedot;

b)

kyseisen artiklan 4 kohdassa mainitut tiedot, lukuun ottamatta tietoja direktiivin 6 ja 7 artiklan mukaisista lupien epäämisistä.

2 artikla

Sähköinen vaihtojärjestelmä

Vaihdettaessa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tietoja direktiivin 91/477/ETY 13 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu järjestelmä on täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/689 mukaisesti sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmä, jäljempänä ’IMI’.

3 artikla

Keskusviranomaisen nimeäminen jäsenvaltioissa

1.   Jos jäsenvaltiolla on useampi kuin yksi direktiivin 91/477/ETY 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu kansallinen viranomainen vastaamassa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien tietojen lähettämisestä ja vastaanottamisesta, jäsenvaltion on nimettävä yksi näistä viranomaisista toimimaan keskusviranomaisena, joka vastaa tällaisten tietojen vastaanottamisesta muiden jäsenvaltioiden kansallisilta viranomaisilta ja niiden lähettämisestä jäsenvaltion alueella toimivalle asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle, joka vastaa kyseisistä tiedoista.

2.   Lisäksi jäsenvaltio voi antaa keskusviranomaisensa tehtäväksi lähettää tietoja kansallisilta viranomaisiltaan toisen jäsenvaltion kansalliselle tai keskusviranomaiselle IMIn välityksellä.

4 artikla

Ennakkosuostumus

1.   Jos jäsenvaltio, jäljempänä ’määräjäsenvaltio’, antaa ennakkosuostumuksensa toisessa jäsenvaltiossa, jäljempänä ’lähtöjäsenvaltio’, olevan ampuma-aseen siirtämiseen alueelleen, määräjäsenvaltion on ilmoitettava ennakkosuostumuksestaan lähtöjäsenvaltiolle lähettämällä sille seuraavat tiedot:

a)

määräjäsenvaltion ja lähtöjäsenvaltion nimet;

b)

ennakkosuostumusasiakirjan päivämäärä ja kansallinen viitenumero;

c)

ampuma-aseen ostajan tai hankkijan tai tarvittaessa omistajan tunnistetiedot;

d)

ampuma-aseen myyjän tai luovuttajan tunnistetiedot, jos sovellettavissa;

e)

ennakkosuostumusasiakirjan viimeinen voimassaolopäivä määräjäsenvaltion kansallisten sääntöjen mukaisesti.

2.   Määräjäsenvaltion on ladattava IMIin jäljennös ennakkosuostumusasiakirjasta ja lähetettävä jäljennös lähtöjäsenvaltiolle yhdessä 1 kohdan mukaisesti lähetettävien tietojen kanssa.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen ja asiakirjan on oltava IMIssä niiden kansallisten viranomaisten saatavilla, jotka vastaavat kyseisistä tiedoista määräjäsenvaltiossa ja lähtöjäsenvaltiossa.

4.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja asiakirja on ladattava ja lähetettävä viimeistään seitsemän kalenteripäivän kuluttua ennakkosuostumusasiakirjan antamispäivästä.

5 artikla

Luettelo ampuma-aseista, joiden siirtoon ei tarvita ennakkosuostumusta

Muille jäsenvaltioille direktiivin 91/477/ETY 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti toimitettava luettelo ampuma-aseista on ladattava IMIin, ja sen on oltava siellä kaikkien jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten saatavilla.

6 artikla

Siirtolupien tai liiteasiakirjan ilmoittaminen

1.   Myöntäessään ampuma-asetta koskevaa siirtolupaa direktiivin 91/477/ETY 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti tai antaessaan asiakirjan, jonka on kyseisen direktiivin 11 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti seurattava ampuma-asetta, jäljempänä ’liiteasiakirja’, sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen, jossa ampuma-ase on, jäljempänä ’lähtöjäsenvaltio’, on lähetettävä seuraavat tiedot jäsenvaltiolle, jonka alueelle ampuma-ase on määrä siirtää, jäljempänä ’määräjäsenvaltio’, sekä mahdollisille kauttakulkujäsenvaltioille:

a)

lähtöjäsenvaltion, määräjäsenvaltion ja mahdollisten kauttakulkujäsenvaltioiden nimet;

b)

siirtoluvan tai liiteasiakirjan päivämäärä ja kansallinen viitenumero;

c)

ampuma-aseen ostajan tai hankkijan tai tarvittaessa omistajan tunnistetiedot;

d)

ampuma-aseen myyjän tai luovuttajan tunnistetiedot, jos sovellettavissa;

e)

siirrettävien ampuma-aseiden kokonaismäärä;

f)

siirtoluvan tapauksessa ampuma-aseen lähtöpäivä ja arvioitu saapumispäivä;

g)

siirtoluvan tai liiteasiakirjan viimeinen voimassaolopäivä lähtöjäsenvaltion kansallisten sääntöjen mukaisesti.

2.   Lähtöjäsenvaltion on ladattava siirtoluvasta tai liiteasiakirjasta jäljennös IMIin ja lähetettävä jäljennös määräjäsenvaltiolle ja mahdollisille kauttakulkujäsenvaltioille yhdessä 1 kohdan mukaisesti lähetettävien tietojen kanssa.

3.   Jos määräjäsenvaltio ei ole lähettänyt ennakkosuostumusta koskevia tietoja eikä jäljennöstä ennakkosuostumusasiakirjasta lähtöjäsenvaltiolle 4 artiklan mukaisesti, lähtöjäsenvaltion on ladattava IMIin jäljennös ennakkosuostumusasiakirjasta, jonka se on saanut muilla keinoin.

4.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen ja asiakirjojen on oltava IMIssä ainoastaan lähtöjäsenvaltion, määräjäsenvaltion ja mahdollisten kauttakulkujäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten saatavilla.

5.   Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot ja asiakirjat on ladattava ja lähetettävä viimeistään silloin, kun siirto ensimmäiseen kauttakulkujäsenvaltioon tai, jos kauttakulkujäsenvaltioita ei ole, määräjäsenvaltioon tapahtuu.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 3 päivästä syyskuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä tammikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EYVL L 256, 13.9.1991, s. 51.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta (IMI-asetus) (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 1).

(3)  Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/689, annettu 16 päivänä tammikuuta 2019, pilottihankkeesta tiettyjen direktiivissä 91/477/ETY säädettyjen hallinnollista yhteistyötä koskevien säännösten täytäntöönpanosta sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän avulla (katso tämän virallisen lehden sivu 75).