29.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 113/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/667,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2018,

delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tiettyjen OTC-johdannaissopimusten määritysvelvollisuuden soveltamispäivien lykkäystä koskevien määräaikojen pidentämiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2205 (2), komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/592 (3) ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/1178 (4) säädetään muun muassa mainittujen asetusten liitteissä lueteltuihin OTC-johdannaislajeihin liittyvien sopimusten määritysvelvollisuuden voimaantulopäivistä.

(2)

Mainituissa asetuksissa säädetään määritysvelvollisuuden soveltamispäivän lykkäyksistä sellaisten OTC-johdannaissopimusten osalta, jotka on tehty samaan konserniin kuuluvien vastapuolten välillä, joista toinen vastapuoli on sijoittautunut kolmanteen maahan ja toinen vastapuoli unioniin. Kuten mainittujen asetusten asiaa koskevissa johdanto-osan kappaleissa todetaan, kyseiset soveltamispäivän lykkäykset olivat tarpeen sen varmistamiseksi, että tällaisiin OTC-johdannaissopimuksiin ei sovellettu määritysvelvollisuutta ennen asetuksen (EU) N:o 648/2012 13 artiklan 2 kohdan mukaisen täytäntöönpanosäädöksen antamista.

(3)

Tähän mennessä mitään asetuksen (EU) N:o 648/2012 13 artiklan 2 kohdan mukaista täytäntöönpanosäädöstä ei ole annettu määritysvelvollisuuden osalta. Sen vuoksi määritysvelvollisuuden soveltamista OTC-johdannaissopimuksiin olisi lykättävä edelleen määräajaksi tai siihen saakka, kun kyseiset täytäntöönpanosäädökset annetaan.

(4)

Delegoitua asetusta (EU) 2015/2205, delegoitua asetusta (EU) 2016/592 ja delegoitua asetusta (EU) 2016/1178 olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Alkuperäiset soveltamispäivien lykkäystä koskevat määräajat yhdenmukaistettiin delegoidussa asetuksessa (EU) 2015/2205, delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/592 ja delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/1178 ryhmään 4 kuuluvien vastapuolten määritysvelvollisuuden soveltamispäivää koskevan määräajan kanssa. Koska soveltamispäivien lykkäystä koskevia määräaikoja olisi pidennettävä, kyseistä pidennystä olisi sovellettava myös ryhmään 4 kuuluviin yhteisöihin.

(6)

Ottaen huomioon alkuperäiset soveltamispäivien lykkäykset ja jotta voidaan varmistaa konsernin sisäisten transaktioiden määritysvelvollisuuden johdonmukainen soveltaminen tämän asetuksen soveltamispäivän kanssa, tämän muutossäädöksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(7)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle.

(8)

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (5) 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205 muutos

Korvataan delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205 3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, sellaisten liitteessä esitettyä OTC-johdannaislajia koskevien sopimusten osalta, jotka on tehty saman konsernin vastapuolten välillä, joista toinen vastapuoli on sijoittautunut kolmanteen maahan ja toinen vastapuoli unioniin, määritysvelvollisuus tulee voimaan seuraavasti:

a)

21 päivänä joulukuuta 2020, jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan soveltamiseksi ei ole annettu mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla vastaavuuspäätöstä, joka kattaa tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut OTC-johdannaissopimukset kyseisen kolmannen maan osalta; tai

b)

sinä päivänä, joka on seuraavista päivistä myöhäisempi, jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan soveltamiseksi on annettu mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla vastaavuuspäätös, joka kattaa tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut OTC-johdannaissopimukset kyseisen kolmannen maan osalta:

i)

60 päivän kuluttua sen päätöksen voimaantulopäivästä, joka on annettu asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan soveltamiseksi mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla ja joka kattaa tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut OTC-johdannaissopimukset kyseisen kolmannen maan osalta;

ii)

päivä, jona määritysvelvollisuus tulee voimaan 1 kohdan mukaisesti.”

2 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 muutos

Korvataan delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, sellaisten liitteessä esitettyä OTC-johdannaislajia koskevien sopimusten osalta, jotka on tehty saman konsernin vastapuolten välillä, joista toinen vastapuoli on sijoittautunut kolmanteen maahan ja toinen vastapuoli unioniin, määritysvelvollisuus tulee voimaan seuraavasti:

a)

21 päivänä joulukuuta 2020, jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan soveltamiseksi ei ole annettu mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla vastaavuuspäätöstä, joka kattaa tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut OTC-johdannaissopimukset kyseisen kolmannen maan osalta; tai

b)

sinä päivänä, joka on seuraavista päivistä myöhäisempi, jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan soveltamiseksi on annettu mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla vastaavuuspäätös, joka kattaa tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut OTC-johdannaissopimukset kyseisen kolmannen maan osalta:

i)

60 päivän kuluttua sen päätöksen voimaantulopäivästä, joka on annettu asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan soveltamiseksi mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla ja joka kattaa tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut OTC-johdannaissopimukset kyseisen kolmannen maan osalta;

ii)

päivä, jona määritysvelvollisuus tulee voimaan 1 kohdan mukaisesti.”

3 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muutos

Korvataan delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 3 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, sellaisten liitteessä esitettyä OTC-johdannaislajia koskevien sopimusten osalta, jotka on tehty saman konsernin vastapuolten välillä, joista toinen vastapuoli on sijoittautunut kolmanteen maahan ja toinen vastapuoli unioniin, määritysvelvollisuus tulee voimaan seuraavasti:

a)

21 päivänä joulukuuta 2020, jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan soveltamiseksi ei ole annettu mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla vastaavuuspäätöstä, joka kattaa tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut OTC-johdannaissopimukset kyseisen kolmannen maan osalta; tai

b)

sinä päivänä, joka on seuraavista päivistä myöhäisempi, jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan soveltamiseksi on annettu mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla vastaavuuspäätös, joka kattaa tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut OTC-johdannaissopimukset kyseisen kolmannen maan osalta:

i)

60 päivän kuluttua sen päätöksen voimaantulopäivästä, joka on annettu asetuksen (EU) N:o 648/2012 4 artiklan soveltamiseksi mainitun asetuksen 13 artiklan 2 kohdan nojalla ja joka kattaa tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut OTC-johdannaissopimukset kyseisen kolmannen maan osalta;

ii)

päivä, jona määritysvelvollisuus tulee voimaan 1 kohdan mukaisesti.”

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2205, annettu 6 päivänä elokuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 314, 1.12.2015, s. 13).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/592, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 103, 19.4.2016, s. 5).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/1178, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 195, 20.7.2016, s. 3).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).