25.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 110/21


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/650,

annettu 24 päivänä huhtikuuta 2019,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse johimbesta (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1925/2006 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja kun otetaan huomioon johimben (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) ja siitä saatujen valmisteiden elintarvikekäytön mahdolliset haitalliset vaikutukset terveydelle sekä jatkuva tieteellinen epävarmuus, tämä aine on asetettu unionin valvontaan ja sisällytetty asetuksen (EY) N:o 1925/2006 liitteessä III olevaan C osaan asetuksella (EU) 2015/403 (2).

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1925/2006 8 artiklan 5 kohdan mukaan neljän vuoden kuluessa päivästä, jolloin aine on merkitty liitteessä III olevaan C osaan, on tehtävä päätös sallia yleensä liitteessä III olevassa C osassa mainitun aineen käyttö tai siirtää aine liitteessä III olevaan A tai B osaan ottaen huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, lausunto 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista tiedoista, jotka elintarvikealan toimijat tai muut asianomaiset tahot ovat toimittaneet sille arvioitavaksi.

(3)

Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 307/2012 (3) 5 artiklan 2 kohdan mukaan elintarviketurvallisuusviranomainen ottaa huomioon ainoastaan asiakirjat, jotka on toimitettu 18 kuukauden kuluessa sen päätöksen voimaantulopäivästä, jolla aine sisällytettiin asetuksen (EY) N:o 1925/2006 liitteessä III olevaan C osaan, ja katsoo, että tällainen asiakirja on pätevä asetuksen (EY) N:o 1925/2006 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemiseksi.

(4)

Kun otetaan huomioon, että sidosryhmät eivät ole esittäneet elintarviketurvallisuusviranomaiselle johimben (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille) turvallisuuden osoittavaa tieteellistä tietoa täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 307/2012 5 artiklan 2 kohdan mukaisessa määräajassa, johimbe ja siitä saadut valmisteet olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 1925/2006 liitteessä III olevaan A osaan, mikä tarkoittaa, että niiden käyttö elintarvikkeissa kielletään.

(5)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 1925/2006 olisi muutettava.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1925/2006 liite III seuraavasti:

1)

Lisätään A osaan kohta seuraavasti:

”Johimben kuori ja siitä saadut valmisteet, jotka ovat peräisin johimbesta (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)”;

2)

Poistetaan C osasta kohta seuraavasti:

”Johimben kuori ja siitä saadut valmisteet, jotka ovat peräisin johimbesta (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille)”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 26.

(2)  Komission asetus (EU) 2015/403, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ephedra-suvun lajeista ja johimbesta (Pausinystalia yohimbe (K. Schum) Pierre ex Beille), EUVL L 67, 12.3.2015, s. 4.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 307/2012, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2012, vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 8 artiklan soveltamista koskevista täytäntöönpanosäännöistä, EUVL L 102, 12.4.2012, s. 2.