24.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 109/6


KOMISSION ASETUS (EU) 2019/636,

annettu 23 päivänä huhtikuuta 2019,

pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteiden IV ja V muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon pysyvistä orgaanisista yhdisteistä sekä direktiivin 79/117/ETY muuttamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 5 kohdan sekä 14 artiklan 2 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 850/2004 pannaan unionin lainsäädännössä täytäntöön sitoumukset, jotka sisältyvät pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaan Tukholman yleissopimukseen, jäljempänä ’yleissopimus’, ja vuonna 1979 tehtyyn valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan yleissopimukseen liittyvään pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevaan pöytäkirjaan. Yleissopimus hyväksyttiin yhteisön puolesta neuvoston päätöksellä 2006/507/EY (2) ja pöytäkirja yhteisön puolesta neuvoston päätöksellä 2004/259/EY (3).

(2)

Yleissopimuksen sopimuspuolten konferenssin 4 päivän ja 15 päivän toukokuuta 2015 välisenä aikana pidetyssä seitsemännessä kokouksessa sovittiin, että pentakloorifenoli ja sen suolat ja esterit, jäljempänä ’pentakloorifenoli’, lisätään yleissopimuksen liitteeseen A (tuotannon ja käytön lopetus).

(3)

Yleissopimuksen muuttamisen johdosta on tarpeen muuttaa asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteitä IV ja V pentakloorifenolin lisäämiseksi näihin liitteisiin ja vastaavien pitoisuusrajojen ilmoittamiseksi, jotta voidaan varmistaa, että pentakloorifenolia sisältävät jätteet käsitellään yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteisiin IV ja V ehdotettavat pitoisuusrajat on määritelty samalla menetelmällä, jota käytettiin raja-arvojen määrittelyssä liitteiden IV ja V (4) aikaisempien muutosten yhteydessä. Ehdotettuja pitoisuusrajoja pidetään asianmukaisimpina ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea tason ja pentakloorifenolin hävittämisen tai palautumattoman muuntamisen varmistamiseksi.

(5)

On syytä varmistaa, että yrityksille ja toimivaltaisille viranomaisille jää riittävästi aikaa mukautua uusiin vaatimuksiin.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY (5) 39 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteet IV ja V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 31 päivästä lokakuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7.

(2)  Neuvoston päätös 2006/507/EY, tehty 14 päivänä lokakuuta 2004, pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 209, 31.7.2006, s. 1).

(3)  Neuvoston päätös 2004/259/EY, tehty 19 päivänä helmikuuta 2004, valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 81, 19.3.2004, s. 35).

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1195/2006, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2006, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen IV muuttamisesta (EUVL L 217, 8.8.2006, s. 1), neuvoston asetus (EY) N:o 172/2007, annettu 16 päivänä helmikuuta 2007, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen V muuttamisesta (EUVL L 55, 23.2.2007, s. 1), komission asetus (EU) N:o 756/2010, annettu 24 päivänä elokuuta 2010, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteiden IV ja V muuttamisesta (EUVL L 223, 25.8.2010, s. 20), komission asetus (EU) N:o 1342/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteiden IV ja V muuttamisesta (EUVL L 363, 18.12.2014, s. 67) ja komission asetus (EU) 2016/460, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteiden IV ja V muuttamisesta (EUVL L 80, 31.3.2016, s. 17).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteet IV ja V seuraavasti:

1)

Lisätään liitteessä IV olevaan taulukkoon rivi seuraavasti:

Luettelo aineista, joihin sovelletaan 7 artiklassa annettuja jätehuoltosäännöksiä

Aine

CAS-nro

EY-numero

Asetuksen 7 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettu pitoisuusraja

”Pentakloorifenoli ja sen suolat ja esterit

87-86-5 ja muut

201-778-6 ja muut

100 mg/kg”

2)

Korvataan liitteen V osassa 2 oleva luettelo seuraavasti:

”Komission päätöksen 2000/532/EY mukainen jäteluettelo (1)

Liitteessä IV (2) lueteltujen aineiden enimmäispitoisuudet

Toiminto

10

TERMISISSÄ PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET

Alkaanit C10-C13, kloori- (lyhytketjuiset klooratut parafiinit) (SCCP:t) 10 000 mg/kg;

Aldriini: 5 000 mg/kg;

Klordaani: 5 000 mg/kg;

Klordekoni: 5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-trikloori-2,2-bis(4-kloorifenyyli)etaani): 5 000 mg/kg;

Dieldriini: 5 000 mg/kg;

Endosulfaani: 5 000 mg/kg;

Endriini: 5 000 mg/kg;

Heptakloori: 5 000 mg/kg;

Heksabromibifenyyli: 5 000 mg/kg;

Heksabromisyklododekaani (3): 1 000 mg/kg;

Heksaklooribentseeni: 5 000 mg/kg;

Heksaklooributadieeni: 1 000 mg/kg;

Heksakloorisykloheksaanit, mukaan lukien lindaani: 5 000 mg/kg;

Mireksi: 5 000 mg/kg;

Pentaklooribentseeni: 5 000 mg/kg;

Pentakloorifenoli ja sen suolat ja esterit 1 000  mg/kg;

Perfluorioktaanisulfonihappo ja sen johdannaiset (PFOS)

(C8F17SO2X)

(X = OH, metallisuola- (O-M+), halidi-, amidi- ja muut johdannaiset, myös polymeerit): 50 mg/kg;

Polyklooratut bifenyylit (PCB) (4): 50 mg/kg;

Polyklooratut dibentso-para-dioksiinit ja dibentsofuraanit: 5 mg/kg;

Polyklooratut naftaleenit (*1): 1 000 mg/kg;

Tetrabromidifenyylieetterin (C12H6Br4O), pentabromidifenyylieetterin (C12H5Br5O), heksabromidifenyylieetterin (C12H4Br6O) ja heptabromidifenyylieetterin (C12H3Br7O) pitoisuuksien summa: 10 000 mg/kg;

Toksafeeni: 5 000 mg/kg;

Pysyvä varastointi on sallittua ainoastaan, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

1)

Aine varastoidaan johonkin seuraavista paikoista:

syvälle turvalliseen kallioperään,

suolakaivoksiin;

vaarallisille jätteille tarkoitetuille kaatopaikoille edellyttäen, että jäte on teknisten mahdollisuuksien mukaan kiinteytetty tai osittain stabiloitu, mikä on päätöksessä 2000/532/EY vahvistettuun alaluokkaan 19 03 kuulumisen edellytyksenä)

2)

Neuvoston direktiivin 1999/31/EY (5) ja neuvoston päätöksen 2003/33/EY (6) säännöksiä noudatetaan.

3)

On osoitettu, että valittu toiminto on ympäristön kannalta paras.

10 01

Voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 19)

10 01 14 (*1)

Rinnakkaispoltossa syntyvä pohjatuhka, kuona ja kattilatuhka, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 01 16 (*1)

Rinnakkaispoltossa syntyvä lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

10 02

Rauta- ja terästeollisuudessa syntyvät jätteet

10 02 07 (*1)

Kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03

Alumiinin pyrometallurgiajätteet

10 03 04 (*1)

Primäärituotannossa syntyvät kuonat

10 03 08 (*1)

Sekundäärituotannon suolakuonat

10 03 09 (*1)

Sekundäärituotannon mustakuonat

10 03 19 (*1)

Savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 21 (*1)

Muut hienojakeet ja pölyt (kuulamyllypöly mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 03 29 (*1)

Suolakuonien ja mustakuonien käsittelyssä syntyvät jätteet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 04

Lyijyn pyrometallurgiajätteet

10 04 01 (*1)

Primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat

10 04 02 (*1)

Primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvät kuonat ja skimmausjätteet

10 04 04 (*1)

Savukaasujen suodatuspölyt

10 04 05 (*1)

Muut hienojakeet ja pölyt

10 04 06 (*1)

Kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 05

Sinkin pyrometallurgiajätteet

10 05 03 (*1)

Savukaasujen suodatuspölyt

10 05 05 (*1)

Kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 06

Kuparin pyrometallurgiajätteet

10 06 03 (*1)

Savukaasujen suodatuspölyt

10 06 06 (*1)

Kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

10 08

Muiden ei-rautametallien pyrometallurgiajätteet

10 08 08 (*1)

Primääri- ja sekundäärituotannossa syntyvä suolakuona

10 08 15 (*1)

Savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

10 09

Rautametallien valimojätteet

10 09 09 (*1)

Savukaasujen suodatuspölyt, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16

JÄTTEET, JOITA EI OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA

16 11

Vuorausten ja tulenkestävien aineiden jätteet

16 11 01 (*1)

Metallurgisissa prosesseissa syntyvät hiilipohjaiset vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

16 11 03 (*1)

Muut metallurgisissa prosesseissa syntyvät vuoraukset ja tulenkestävät aineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17

RAKENTAMISESSA JA PURKAMISESSA SYNTYVÄT JÄTTEET (PILAANTUNEILTA ALUEILTA KAIVETUT MAA-AINEKSET MUKAAN LUETTUINA)

17 01

Betoni, tiilet, laatat ja keramiikka

17 01 06 (*1)

Betonin, tiilten, laattojen ja keramiikan seokset tai lajitellut jakeet, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 05

Maa-ainekset (pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina), kiviainekset ja ruoppausmassat

17 05 03 (*1)

Maa- ja kiviainekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita

17 09

Muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet

17 09 02 (*1)

Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet, jotka sisältävät PCB:tä, lukuun ottamatta PCB:tä sisältäviä laitteita

17 09 03 (*1)

Muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (sekalaiset jätteet mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita

19

JÄTEHUOLTOLAITOKSISSA, ERILLISISSÄ JÄTEVEDENPUHDISTAMOISSA SEKÄ IHMISTEN KÄYTTÖÖN TAI TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN TARKOITETUN VEDEN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄT JÄTTEET

19 01

Jätteiden poltossa tai pyrolyysissä syntyvät jätteet

19 01 07 (*1)

Kaasujen käsittelyssä syntyvät kiinteät jätteet

19 01 11 (*1)

Pohjatuhka ja kuona, jotka sisältävät vaarallisia aineita

19 01 13 (*1)

Lentotuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

19 01 15 (*1)

Kattilatuhka, joka sisältää vaarallisia aineita

19 04

Lasitetut jätteet ja lasituksessa syntyvät jätteet

19 04 02 (*1)

Lentotuhka ja muut savukaasujen käsittelyssä syntyvät jätteet

19 04 03 (*1)

Lasittumaton kiinteä faasi”

Polykloorattujen dibentso-para-dioksiinien ja dibentsofuraanien (PCDD ja PCDF) enimmäispitoisuudet lasketaan seuraavien toksisuusekvivalenssikertoimien (TEF:t) mukaisesti:

PCDD

TEF-arvo

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF-arvo

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003


(1)  Komission päätös, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3)

(2)  Näitä raja-arvoja sovelletaan ainoastaan vaarallisille jätteille tarkoitettuihin kaatopaikkoihin, eikä niitä sovelleta vaarallisen jätteen pysyviin maanalaisiin varastoihin, suolakaivokset mukaan lukien.

(3)  ”Heksabromisyklododekaanilla” tarkoitetaan heksabromisyklododekaania, 1,2,5,6,9,10-heksabromisyklododekaania ja sen tärkeimpiä diastereoisomeerejä; alfa-heksabromisyklododekaania, beta-heksabromisyklododekaania ja gamma-heksabromisyklododekaania

(4)  Laskuissa on käytettävä eurooppalaisissa standardeissa EN 12766–1 ja EN 12766–2 vahvistettua laskentamenetelmää.

(5)  Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista (EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1).

(6)  Neuvoston päätös 2003/33/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, direktiivin 1999/31/EY 16 artiklan ja liitteen II mukaisista perusteista ja menettelyistä jätteen hyväksymiseksi kaatopaikoille (EYVL L 11, 16.1.2003, s. 27).

(*1)  Luettelossa tähdellä ”*” merkittyjä jätteitä pidetään vaarallisina jätteinä direktiivin 2008/98/ETY mukaisesti, ja näihin jätteisiin sovelletaan mainitun direktiivin säännöksiä.