23.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 108/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/621,

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019,

katsastettavien kohteiden katsastamiseksi tarvittavista teknisistä tiedoista, suositeltavien testausmenetelmien käytöstä sekä asiaankuuluvien teknisten tietojen muotoa ja niiden saatavuutta koskevien tietojen saatavuuteen sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta 3 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/45/EU (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastusten helpottamiseksi komission olisi direktiivin 2014/45/EU mukaisesti hyväksyttävä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritellään katsastettavien kohteiden katsastamiseksi tarvittavat sekä suositeltavien testausmenetelmien käyttöä koskevat tekniset tiedot.

(2)

Direktiivin 2014/45/EU liitteessä I vahvistetaan katsastukseen vähintään sisällytettävät kohteet, sovellettavat vähimmäisvaatimukset ja suositeltavat testausmenetelmät.

(3)

Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastusten helpottamiseksi komission olisi lisäksi vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt asiaankuuluvien teknisten tietojen muodosta ja niiden saatavuutta koskevista menettelyistä.

(4)

Jäsenvaltiot voivat vapauttaa katsastuksesta kaksi- tai kolmipyöräiset ajoneuvot – luokkien L3e, L4e, L5e ja L7e ajoneuvot, joiden moottorin iskutilavuus on suurempi kuin 125 cm3 – jos käyttöön on otettu tehokkaita vaihtoehtoisia liikenneturvallisuustoimenpiteitä. Jotta voitaisiin helpottaa tällaisten ajoneuvojen katsastuksen käyttöönottoa ja yhdenmukaistamista, olisi kuitenkin määriteltävä ohjeelliset tiedot myös sitä varten.

(5)

Tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden ja vaatimusten ei pitäisi vaikuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 715/2007 (2) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 595/2009 (3) säädettyjen velvoitteiden ja vaatimusten soveltamiseen.

(6)

Valmistajille olisi annettava riittävästi aikaa toteuttaa tarvittavat verkkovälitteiset ratkaisut, joilla tekniset tiedot voidaan asettaa katsastusasemien ja asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten saataville.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2014/45/EU 19 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksia varten seuraavat:

a)

tekniset tiedot, jotka koskevat jarrulaitteita, ohjausta, näkyvyyttä, valaisimia, heijastimia ja sähkölaitteita, akseleita, pyöriä, renkaita ja pyöräntuentaa, alustaa, alustaan kiinnitettyjä osia, muita varusteita ja ympäristöhaittoja ja joita tarvitaan katsastettavien kohteiden katsastamiseksi, sekä tekniset tiedot, jotka koskevat suositeltavien testausmenetelmien käyttöä, direktiivin 2014/45/EU liitteessä I olevan 3 kohdan mukaisesti ja

b)

yksityiskohtaiset säännöt asiaankuuluvien teknisten tietojen muodosta ja niiden saatavuutta koskevista menettelyistä.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan ajoneuvoihin, jotka on katsastettava direktiivin 2014/45/EU 2 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja jotka on ensirekisteröity tai otettu ensimmäisen kerran käyttöön jäsenvaltiossa 20 päivänä 2018 tai sen jälkeen.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’valmistajalla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 167/2013 (4), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 168/2013 (5) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY (6) määriteltyä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä

2)

’valmistajan edustajalla’ asetuksissa (EU) N:o 167/2013 ja (EU) N:o 168/2013 ja direktiivissä 2007/46/EY määriteltyä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä

3)

’konelukuisella’ suoraan tietokoneen käytettävissä olevaa

4)

’korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavilla tiedoilla’ asetuksissa (EU) N:o 167/2013 ja (EU) N:o 168/2013 ja direktiivissä 2007/46/EY määriteltyjä tietoja

5)

’rekisteröinnillä’ neuvoston direktiivin 1999/37/EY (7) 2 artiklan b alakohdassa määriteltyä viranomaisten antamaa lupaa, joka oikeuttaa ottamaan ajoneuvon käyttöön liikenteessä.

4 artikla

Ajoneuvon tekniset tiedot

Katsastamista varten tarvittavat tekniset tiedot esitetään tämän asetuksen liitteessä.

5 artikla

Ajoneuvon teknisten tietojen saatavuutta koskevat menettelyt

1.   Tämän asetuksen liitteessä vahvistetut ajoneuvon tekniset tiedot on asetettava katsastusasemien ja toimivaltaisten viranomaisten saataville syrjimättömästi, helppokäyttöisesti, rajoittamattomasti, oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti.

2.   Tekniset tiedot on asetettava saataville viimeistään 6 kuukauden kuluttua ajoneuvon rekisteröinnistä tai käyttöönotosta. Kun kyse on ajoneuvoista, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön 20 päivän toukokuuta 2018 ja 20 päivän marraskuuta 2019 välisenä aikana, tiedot on kuitenkin asetettava saataville 20 päivänä toukokuuta 2020.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, valmistajan on direktiivin 2014/45/EU 5 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä, toisessa ja viidennessä luetelmakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa toimitettava tekniset tiedot katsastusasemalle ja asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle pyynnöstä ja viipymättä.

4.   Valmistajan on toimitettava 1 kohdassa tarkoitettuihin teknisiin tietoihin myöhemmin tehtävät muutokset ja täydennykset katsastusasemille ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille samaan aikaan kuin ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen muutokset ja täydennykset asetetaan saataville.

5.   Tekniset tiedot on asetettava saataville katsastusaseman jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä taikka jollain muulla asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa sovitulla kielellä.

6.   Jäsenvaltioiden on nimettävä yhteyspiste, joka vastaa ajoneuvon teknisten tietojen käyttöoikeuden myöntämisestä. Yhteyspisteen yhteystiedot on asetettava saataville valmistajan verkkosivustolla. Yhteyspisteenä voi toimia myös valmistajan edustaja.

7.   Jotta voidaan varmistaa, että ajoneuvon teknisten tietojen käyttöoikeutta pyytävä katsastusasema on hyväksytty direktiivin 2014/45/EU 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden tai niiden toimivaltaisten viranomaisten on avustettava valmistajaa tarvittaessa.

6 artikla

Tietojen muoto

1.   Valmistajan on asetettava tekniset tiedot seuraavien tahojen saataville ajoneuvon valmistenumeron perusteella käyttäen avoimeen lähdekoodiin perustuvaa rakenteista tietomuotoa:

a)

toimivaltaisille viranomaisille niiden pyynnöstä kokoelmana ilman verkkoyhteyttä käytettävissä olevia konelukuisia tiedostoja ja

b)

katsastusasemille ja toimivaltaisille viranomaisille verkkovälitteistä ratkaisua käyttäen. Kun käytetään verkkovälitteistä ratkaisua, on ne tekniset tiedot, jotka valmistajan on samaan aikaan asetettava saataville verkkosivustolla osana ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja, asetettava saataville samassa tietomuodossa. Muut ajoneuvon tekniset tiedot on asetettava saataville tietomuodossa, jota käytetään vastaavien tietojen yhteydessä.

2.   Valmistaja voi poiketa 1 kohdassa määritellyistä vaatimuksista, kun kyse on ajoneuvoista, joille myönnetään asetuksissa (EU) N:o 167/2013 ja (EU) N:o 168/2013 ja direktiivissä 2007/46/EY tarkoitettu yksittäistyyppihyväksyntä, kansallinen tyyppihyväksyntä tai piensarjatyyppihyväksyntä, tai kun valmistajan ei tarvitse noudattaa asetuksia (EY) N:o 715/2007, (EU) N:o 167/2013 tai (EU) N:o 168/2013. Tiedot on kuitenkin annettava helppokäyttöisellä ja johdonmukaisella tavalla siten, että niitä voidaan käsitellä kohtuullisella vaivalla.

3.   Kun kyse on ajoneuvoista, joille myönnetään asetuksissa (EU) N:o 167/2013 ja (EU) N:o 168/2013 ja direktiivissä 2007/46/EY tarkoitettu asteittainen, yhdistetty tai monivaiheinen tyyppihyväksyntä, kulloisestakin valmistusvaiheesta vastaava valmistaja vastaa kyseisen vaiheen osalta tiettyyn järjestelmään, komponenttiin tai erilliseen tekniseen yksikköön liittyvien ajoneuvon teknisten tietojen toimittamisesta lopulliselle valmistajalle. Lopullinen valmistaja vastaa valmista ajoneuvoa koskevien teknisten tietojen toimittamisesta toimivaltaisille viranomaisille ja katsastusasemille.

4.   Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta ajoneuvoihin, joille myönnetään asetuksissa (EU) N:o 167/2013 ja (EU) N:o 168/2013 ja direktiivissä 2007/46/EY tarkoitettu yksittäistyyppihyväksyntä, kansallinen tyyppihyväksyntä tai piensarjatyyppihyväksyntä.

7 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 20 päivästä toukokuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 127, 29.4.2014, s. 51.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 595/2009, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, moottoriajoneuvojen ja moottorien tyyppihyväksynnästä raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta ja asetuksen (EY) N:o 715/2007 ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta sekä direktiivien 80/1269/ETY, 2005/55/EY ja 2005/78/EY kumoamisesta (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 1).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 167/2013, annettu 5 päivänä helmikuuta 2013, maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 2.3.2013, s. 1).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 168/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013, kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta (EUVL L 60, 2.3.2013, s. 52).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (Puitedirektiivi), (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).

(7)  Neuvoston direktiivi 1999/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57).


LIITE

1.   YLEISTÄ

I

Tässä liitteessä tarkoitetaan ’ajoneuvon sähköisen liitännän käyttöohjeilla’ vianmääritystä koskevia perustietoja ja asennustestitietoja, erityisesti seuraavia:

I.1.

Ajoneuvokohtainen kuvaus ajoneuvon sähköisen liitännän sijainnista ja saavutettavuudesta.

I.2.

Tieto siitä, tukeeko järjestelmä vuorovaikutteista vianmääritystä (kyllä/ei). Jos kyllä:

I.2.1.

Ajoneuvokohtaiset tiedot väylien tyypeistä ja protokollista

I.2.2.

Ajoneuvokohtaiset tiedot tarkastettavan järjestelmän/toiminnon viestintäparametreista

I.3.

Ajoneuvokohtaiset tiedot alun perin asennetusta järjestelmästä.

II

Luokan L ajoneuvoja ja direktiivin 2014/45/EU soveltamisalaan kuulumattomia ajoneuvoja koskevat ajoneuvon tekniset tiedot on merkitty ohjeellisiksi.

2.   TESTAUKSEEN TARVITTAVAT TIEDOT

Kohde

Menetelmä

Tarvittavat tiedot

Luokka, jota varten tiedot tarvitaan

 

< 3,5 t

> 3,5 t

O

L

T

1.

JARRULAITTEET

 

1.1

Mekaaninen kunto ja toiminta

 

1.1.1

Käyttöjarrupolkimen/-vivun laakerointi

Komponenttien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestelmän käytön aikana.

Huomautus: Ajoneuvot, joissa on tehostettu jarrujärjestelmä, tarkastetaan moottori sammutettuna.

 

 

 

 

 

 

1.1.2

Jarrupolkimen/-vivun kunto ja jarrun käyttölaitteen liike jarrutettaessa

Komponenttien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestelmän käytön aikana.

Huomautus: Ajoneuvot, joissa on tehostettu jarrujärjestelmä, tarkastetaan moottori sammutettuna.

 

 

 

 

 

 

1.1.3

Alipainepumppu tai kompressori ja painesäiliöt

Komponenttien silmämääräinen tarkastus normaalissa käyttöpaineessa. Tarkastetaan ali- tai ylipaineen turvallisen käyttöarvon saavuttamiseen kuluva aika sekä varoituslaitteen, monipiirisuojaventtiilin ja paineenrajoitusventtiilin toiminta.

Suurin ja pienin katkaisupaine [bar]

Ks. E-säännön nro 13 kohta 5.1.4.5.2

 

X

 

 

 

Monipiirisuojaventtiilin staattinen sulkeutumispaine [bar]

Ks. E-säännön nro 13 kohta 5.1.4.5.2

 

X

 

 

X

1.1.4

Painevaroituslaite tai painemittari

Toiminnan tarkastus.

 

 

 

 

 

 

1.1.5

Käsikäyttöinen jarruventtiili

Komponenttien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestelmän käytön aikana.

 

 

 

 

 

 

1.1.6

Seisontajarru, sen käyttövipu, käyttövivun lukituslaite, sähköinen seisontajarru

Komponenttien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestelmän käytön aikana.

Sähköisen seisontajarrun yleiskuvaus

X

X

 

 

X

1.1.7

Jarruventtiilit (poljinventtiilit, pikapoistoventtiilit, säätöventtiilit)

Komponenttien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestelmän käytön aikana.

 

 

 

 

 

 

1.1.8

Perävaunun jarrujen liittimet (sähkö ja paineilma)

Irrotetaan ja kytketään uudelleen kaikki jarrujärjestelmän liittimet vetoauton ja perävaunun välillä.

 

 

 

 

 

 

1.1.9

Painevaraaja, painesäiliö

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

1.1.10

Jarrutehostin, pääsylinteri (hydraulijärjestelmät)

Komponenttien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestelmän käytön aikana, jos mahdollista.

 

 

 

 

 

 

1.1.11

Jarruputket

Komponenttien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestelmän käytön aikana, jos mahdollista.

 

 

 

 

 

 

1.1.12

Jarruletkut

Komponenttien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestelmän käytön aikana, jos mahdollista.

 

 

 

 

 

 

1.1.13

Jarrupäällysteet ja -palat

Silmämääräinen tarkastus.

Kulumisen tarkastusmenetelmä ja kulumisraja

Ks. E-säännön nro 13 kohdat 5.2.1.11.2 ja 5.2.2.8.2

X

X

X

X

 

1.1.14

Jarrurummut, jarrulevyt

Silmämääräinen tarkastus.

Kulumisen tarkastusmenetelmä ja kulumisraja

Ks. E-säännön nro 13 kohdat 5.2.1.11.2 ja 5.2.2.8.2

X

X

X

 

 

1.1.15

Jarruvaijerit, tangot, vivut, jarrulaitteiden liitännät

Komponenttien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestelmän käytön aikana, jos mahdollista.

 

 

 

 

 

 

1.1.16

Jarrujen toimilaitteet (myös jousijarrut tai hydrauliset pyöräsylinterit)

Komponenttien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestelmän käytön aikana, jos mahdollista.

Jarrusylinterin tyyppi: käyttöjarru/seisontajarru

Suurin iskunpituus [mm]

Vivun pituus [mm]

Ks. E-säännön nro 13 kohta 5.1.4.5.2

 

X

X

 

 

1.1.17

Kuormituksen tunnistusventtiili

Komponenttien silmämääräinen tarkastus jarrujärjestelmän käytön aikana, jos mahdollista.

Syöttöpaine [bar]

 

X

X

 

 

Ulostulopaine, kun kuormitus on x % suurimmasta akselikuormituksesta [bar]

E-säännön nro 13 liitteen 10 kohta 7.4 + kaavio 5

 

X

X

 

 

1.1.18

Automaattisesti säätyvät jarruvivut ja niiden ilmaisimet

Silmämääräinen tarkastus.

Suurin iskunpituus [mm]

Ks. E-säännön nro 13 kohta 5.1.4.5.2

 

X

X

 

 

Toimintaperiaate [automaattinen/manuaalinen]

 

X

X

 

 

1.1.19

Hidastinjärjestelmä (jos asennettu tai vaadittu)

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

1.1.20

Perävaunun jarrujen automaattinen toiminta

Irrotetaan vetoauton ja perävaunun välinen jarrukytkentä.

 

 

 

 

 

 

1.1.21

Koko jarrujärjestelmä

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

1.1.22

Mittausliittimet (jos asennettu tai vaadittu)

Silmämääräinen tarkastus.

Mittausliittimien sijainti ja tunnistaminen

Ks. E-säännön nro 13 kohta 5.1.4.2

 

X

X

 

 

Mittausliittimien sijainti ja tunnistaminen

Ks. asetus (EU) 2015/68, 2.1.8.1 kohta

 

 

 

 

X

1.1.23

Työntöjarru

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

1.2

Käyttöjarrun suorituskyky ja teho

 

1.2.1

Suorituskyky

Testaus jarrutestauslaitteella tai, jos ei mahdollista, tietestin aikana. Lisätään jarrutusta asteittain enimmäisvoimaan asti.

Erityiset vaatimukset testattaessa ajoneuvoa jarrudynamometrillä (testitila)

X

X

X

X

X

1.2.2

Teho

Testaus jarrutestauslaitteella tai, jos se ei ole teknisistä syistä mahdollista, testaus tietestin aikana tallentavan hidastuvuusmittarin avulla, jotta voidaan määrittää jarrutuskerroin suhteessa suurimpaan sallittuun massaan tai, puoliperävaunun osalta, suhteessa sallittujen akselipainojen summaan.

Ajoneuvot tai perävaunut, joiden suurin sallittu massa on yli 3,5 tonnia, on tarkastettava standardin ISO 21069 mukaisesti tai vastaavilla menetelmillä.

Tietestin aikana tehtävät testit on hyvä tehdä kuivissa olosuhteissa tasaisella ja suoralla tiellä.

Järjestelmän suunnittelupaine suurimmalle kuormitukselle [bar]

Ks. E-säännön nro 13 kohta 5.1.4.5.2

 

X

X

 

 

Vertailujarrutusvoima [kN] syöttöpaineella [bar], akseli 1

 

X

X

 

 

Vertailujarrutusvoima [kN] syöttöpaineella [bar], akseli 2

 

X

X

 

 

Vertailujarrutusvoima [kN] syöttöpaineella [bar], akseli 3

 

X

X

 

 

Vertailujarrutusvoima [kN] syöttöpaineella [bar], akseli 4

Ks. E-säännön nro 13 kohta 5.1.4.6.2

 

X

X

 

 

Lasketaan paine kullakin akselilla

 

X

X

 

 

1.3

Varajarrun (hätäjarrun) suorituskyky ja teho (jos toteutettu erillisellä järjestelmällä)

 

1.3.1

Suorituskyky

Jos varajarrujärjestelmä on erillään käyttöjarrujärjestelmästä, käytetään kohdassa 1.2.1 määriteltyä menetelmää.

Yleiskuvaus järjestelmästä, piirit mukaan luettuina (varajarrun selkeä määritelmä)

X

X

 

 

X

1.3.2

Teho

Jos varajarrujärjestelmä on erillään käyttöjarrujärjestelmästä, käytetään kohdassa 1.2.2 määriteltyä menetelmää.

 

 

 

 

 

 

1.4

Seisontajarrun suorituskyky ja teho

 

1.4.1

Suorituskyky

Jarru kytketään jarrudynamometrissä tehtävän testin aikana.

Yleiskuvaus järjestelmästä, mukaan luettuna suositeltu testausmenettely, jos ei voida tehdä dynaamista testiä (jarrudynamometrillä tai tietestissä).

X

X

X

 

 

1.4.2

Teho

Testaus jarrudynamometrillä. Jos tämä ei ole mahdollista, tietestin aikana suoritettava testi osoittavan tai tallentavan hidastuvuusmittarin avulla tai pysäyttämällä ajoneuvo mäkeen, jonka kaltevuus on tunnettu.

 

 

 

 

 

 

1.5

Hidastinjärjestelmän suorituskyky

Silmämääräinen tarkastus ja, mikäli mahdollista, järjestelmän toimivuuden testaus.

Yleiskuvaus

 

X

 

 

 

1.6

Lukkiutumattoman jarrujärjestelmä (ABS)

Silmämääräinen tarkastus ja varoitusmerkin tarkastus ja/tai tarkastus käyttäen ajoneuvon sähköistä liitäntää.

Ajoneuvon sähköisen liitännän käyttöohjeet

X

X

X

X

X

1.7

Sähköinen jarrujärjestelmä (EBS)

Silmämääräinen tarkastus ja varoitusmerkin tarkastus ja/tai tarkastus käyttäen ajoneuvon sähköistä liitäntää.

Ajoneuvon sähköisen liitännän käyttöohjeet

X

X

X

 

X

1.8

Jarruneste

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

2.

OHJAUS

 

2.1

Mekaaninen kunto

 

2.1.1

Ohjausvaihteen kunto

Asetetaan ajoneuvo tarkastuskuilun päälle tai nostimeen pyörät irti maasta tai kääntöpöydillä ja pyöritetään ohjauspyörää ääriasennosta ääriasentoon. Ohjausvaihteen toiminnan silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

2.1.2

Ohjausvaihteen kotelon kiinnitys

Asetetaan ajoneuvo tarkastuskuilun päälle tai nostimeen siten, että ajoneuvon pyörien paino kohdistuu maahan ja pyöritetään ohjauspyörää tai ohjaustankoa myötä- ja vastapäivään tai käytetään erityistä välystentarkistuslaitetta. Tarkastetaan silmämääräisesti ohjausvaihteen kotelon kiinnitys runkoon.

 

 

 

 

 

 

2.1.3

Ohjausvivuston kunto

Asetetaan ajoneuvo tarkastuskuilun päälle tai nostimeen pyörät maassa ja heijataan ohjauspyörää myötä- ja vastapäivään tai käytetään erityistä välystentarkistuslaitetta. Tarkastetaan silmämääräisesti ohjauksen osien kuluneisuus, murtumat ja turvallisuus.

 

 

 

 

 

 

2.1.4

Ohjausvivuston toiminta

Asetetaan ajoneuvo tarkastuskuilun päälle tai nostimeen pyörät maassa ja heijataan ohjauspyörää myötä- ja vastapäivään tai käytetään erityistä välystentarkistuslaitetta. Tarkastetaan silmämääräisesti ohjauksen osien kuluneisuus, murtumat ja turvallisuus.

 

 

 

 

 

 

2.1.5

Ohjaustehostin

Tarkastetaan ohjausjärjestelmä vuotojen varalta ja hydraulinesteen taso säiliössä (jos näkyvillä). Tarkastetaan ohjaustehostimen toiminta pyörät maassa ja moottori käynnissä.

 

 

 

 

 

 

2.2

Ohjauspyörä, ohjauspylväs ja ohjaustanko

 

2.2.1

Ohjauspyörän tai ohjaustangon kunto

Asetetaan ajoneuvo tarkastuskuilun päälle tai nostimeen siten, että ajoneuvon massa kohdistuu maahan, ja painetaan ja vedetään ohjauspyörää ohjauspylvään suuntaisesti ja työnnetään ohjauspyörää tai ohjaustankoa eri suuntiin suorassa kulmassa ohjauspylvääseen tai haarukkaan nähden. Välyksen ja joustokytkinten tai murrosnivelten kunnon silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

2.2.2

Ohjauspylväs/-haarukat ja ohjausvaimentimet

Asetetaan ajoneuvo tarkastuskuilun päälle tai nostimeen siten, että ajoneuvon massa kohdistuu maahan, ja painetaan ja vedetään ohjauspyörää ohjauspylvään suuntaisesti ja työnnetään ohjauspyörää tai ohjaustankoa eri suuntiin suorassa kulmassa ohjauspylvääseen tai haarukkaan nähden. Välyksen ja joustokytkinten tai murrosnivelten kunnon silmämääräinen tarkastus.

Ohjausvaimennin asennettu (kyllä/ei)

 

 

 

X

 

2.3

Ohjauksen välys

Asetetaan ajoneuvo tarkastuskuilun päälle tai nostimeen siten, että ajoneuvon massa on pyörien varassa, ohjaustehostimella varustettujen ajoneuvojen moottori on käynnissä, jos mahdollista, ja pyörät osoittavat suoraan eteenpäin. Käännetään ohjauspyörää kevyesti myötä- ja vastapäivään niin pitkälle kuin mahdollista pyörien liikkumatta. Välyksen silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

2.4

Pyörien suuntaus (X)2

Tarkastetaan ohjaavien pyörien suuntaus sopivilla laitteilla.

 

 

 

 

 

 

2.5

Perävaunun ohjaavan akselin kääntöpöytä

Silmämääräinen tarkastus tai tarkastus välystentarkistuslaitteella.

 

 

 

 

 

 

2.6

Sähkötoiminen ohjaustehostin (EPS)

Silmämääräinen tarkastus ja sen tarkastus, että ohjauspyörän asento vastaa pyörien asentoa, kun moottori käynnistetään ja sammutetaan, ja/tai tarkastus käyttäen ajoneuvon sähköistä liitäntää.

Ajoneuvon sähköisen liitännän käyttöohjeet

X

X

 

 

 

3.

NÄKYVYYS

 

3.1

Näkökenttä

Silmämääräinen tarkastus kuljettajan istuimelta.

 

 

 

 

 

 

3.2

Lasin kunto

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

3.3

Taustapeilit tai epäsuoran näkemän tarjoavat laitteet

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

3.4

Tuulilasinpyyhkimet

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

3.5

Tuulilasinpesin

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

3.6

Huurunpoistojärjestelmä (X)2

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.

VALAISIMET, HEIJASTIMET JA SÄHKÖLAITTEET

 

4.1

Ajovalaisimet

 

4.1.1

Kunto ja toiminta

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

Valonlähteen luokka […,…]

X

X

 

X

X

4.1.2

Suuntaus

Määritetään kunkin ajovalaisimen vaakasuora suuntaus lähivaloilla ajovalaisimien suuntauslaitteen avulla tai käyttäen ajoneuvon sähköistä liitäntää.

Lähivalojen suuntaus [%] pystykaltevuuden ja suunnan osalta

X

X

 

X

 

Ajoneuvon sähköisen liitännän käyttöohjeet

X

X

 

X

 

Tietojen avulla määritetään vaakasuora suuntaus käyttäen ajoneuvon sähköistä liitäntää suuntauksen arvioimiseksi, kun ajovalaisimen valokeilan liike aktivoidaan.

X

X

 

X

 

4.1.3

Kytkennät

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu tai tarkastus käyttäen ajoneuvon sähköistä liitäntää.

Ajoneuvon sähköisen liitännän käyttöohjeet

X

X

 

X

 

4.1.4

Vaatimustenmukaisuus1

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.1.5

Suuntauksensäätölaitteet (jos pakolliset)

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu, jos mahdollista, tai tarkastus käyttäen ajoneuvon sähköistä liitäntää.

Käyttötapa [käsivalintainen/automaattinen]

X

X

 

X

 

Ajoneuvon sähköisen liitännän käyttöohjeet

X

X

 

X

 

4.1.6

Ajovalaisimien pesulaite (jos pakollinen)

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu, jos mahdollista.

Laite pakollinen [kyllä/ei]

X

X

 

 

 

4.2

Etu- ja takavalaisimet, sivuvalaisimet, äärivalaisimet ja huomiovalaisimet

 

4.2.1

Kunto ja toiminta

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

Huomiovalaisimet [kyllä/ei]

X

X

 

X

 

4.2.2

Kytkennät

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.2.3

Vaatimustenmukaisuus1

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.3

Jarruvalaisimet

 

4.3.1

Kunto ja toiminta

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.3.2

Kytkennät

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu tai tarkastus käyttäen ajoneuvon sähköistä liitäntää.

Hätäjarrutuksen merkkivalo [kyllä/ei]

X

X

X

 

 

Ajoneuvon sähköisen liitännän käyttöohjeet

X

X

X

 

 

4.3.3

Vaatimustenmukaisuus1

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.4

Suuntavalaisimet ja hätävilkkukytkentä

 

4.4.1

Kunto ja toiminta

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.4.2

Kytkennät

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.4.3

Vaatimustenmukaisuus1

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.4.4

Vilkkumistaajuus

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.5

Etu- ja takasumuvalaisimet

 

4.5.1

Kunto ja toiminta

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.5.2

Suuntaus (X)2

Toiminnan kokeilu ja tarkastus ajovalaisimien suuntauslaitteen avulla.

 

 

 

 

 

 

4.5.3

Kytkennät

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.5.4

Vaatimustenmukaisuus1

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.6

Peruutusvalaisimet

 

4.6.1

Kunto ja toiminta

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.6.2

Vaatimustenmukaisuus1

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.6.3

Kytkennät

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.7

Takarekisterikilven valaisin

 

4.7.1

Kunto ja toiminta

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.7.2

Vaatimustenmukaisuus1

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.8

Heijastimet, näkyvyyttä parantavat (heijastavat) merkinnät ja takamerkintäkilvet

 

4.8.1

Kunto

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

4.8.2

Vaatimustenmukaisuus1

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

4.9

Valaisinlaitteiden pakolliset merkkivalaisimet

 

4.9.1

Kunto ja toiminta

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.9.2

Vaatimustenmukaisuus1

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.10

Vetoajoneuvon ja perävaunun tai puoliperävaunun väliset sähkökytkennät

Silmämääräinen tarkastus: jos mahdollista, tarkastetaan kytkennän sähköinen jatkuvuus.

 

 

 

 

 

 

4.11

Sähköjohdot

Silmämääräinen tarkastus ajoneuvon ollessa tarkastuskuilun päällä tai nostimessa, (tapauksen mukaan) myös moottoritilan sisältä.

Johtojen tai kaapelien tunnistuskeinot (esim. väri, suojaus, halkaisija, koko), eristyksen valvonta (korkeajännite)

X

X

 

X

 

Mahdollisten korkeajännitejohtojen sijainti

X

X

 

X

 

4.12

Ei-pakolliset valaisimet ja heijastimet (X)2

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

4.13

Akut

Silmämääräinen tarkastus.

Akkujen sijainti

X

X

 

X

X

Akkujen määrä

X

X

 

X

X

Korkeajänniteakkuja koskevat erityisjärjestelyt

X

X

 

X

 

Akun katkaisinta koskevat ajoneuvokohtaiset tiedot (VIN-numero) [kyllä/ei]

X

X

 

X

 

Akun varoketta koskevat ajoneuvokohtaiset tiedot (VIN-numero) [kyllä/ei]

X

X

 

X

 

Akun tuuletusta koskevat ajoneuvokohtaiset tiedot (VIN-numero) [kyllä/ei]

X

X

 

X

 

Toimintaperiaatetta koskevat ajoneuvokohtaiset tiedot (VIN-numero)

X

X

 

X

 

5.

AKSELIT, PYÖRÄT, RENKAAT JA PYÖRÄNTUENTA

 

5.1

Akselit

 

5.1.1

Akselit

Silmämääräinen tarkastus ajoneuvon ollessa tarkastuskuilun päällä tai nostimessa. Voidaan käyttää välystentarkistuslaitetta, ja sitä suositellaan ajoneuvoille, joiden suurin massa on yli 3,5 tonnia.

Yleiskuvaus, akselien lukumäärä

X

X

X

X

X

5.1.2

Olka-akselit

Silmämääräinen tarkastus ajoneuvon ollessa tarkastuskuilun päällä tai nostimessa. Voidaan käyttää välystentarkistuslaitetta, ja sitä suositellaan ajoneuvoille, joiden suurin massa on yli 3,5 tonnia. Kohdistetaan kuhunkin pyörään pysty- tai sivuttaissuuntainen voima ja tarkkaillaan akselin ja olka-akselin välisen liikkeen suuruutta.

 

 

 

 

 

 

5.1.3

Pyörän laakerit

Ajoneuvon silmämääräinen tarkastus tarkastuskuilun päällä tai nostimessa. Voidaan käyttää välystentarkistuslaitetta, ja sitä suositellaan ajoneuvoille, joiden suurin massa on yli 3,5 tonnia. Heilutetaan pyörää tai kohdistetaan sivuttaissuuntainen voima kuhunkin pyörään ja tarkkaillaan pyörän liikettä ylöspäin suhteessa olka-akseliin.

 

 

 

 

 

 

5.2

Pyörät ja renkaat

 

5.2.1

Pyörännapa

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

5.2.2

Pyörät

Kunkin pyörän molempien puolien silmämääräinen tarkastus ajoneuvon ollessa tarkastuskuilun päällä tai nostimessa.

Pyörän koko, mitat ja keskiösyvyys

X

X

X

X

X

5.2.3

Renkaat

Koko renkaan silmämääräinen tarkastus joko pyörittämällä pyörää siten, että pyörä on irti maasta ja ajoneuvo on tarkastuskuilun päällä tai nostimessa, tai liikuttamalla ajoneuvoa eteen ja taakse tarkastuskuilun päällä.

Renkaan koko,

X

X

X

X

X

kantavuus,

X

X

X

X

X

nopeusluokka

X

X

X

X

X

Rengaspaineen seurantajärjestelmä [kyllä/ei] suora/epäsuora

X

X

X

X

X

5.3

Pyöräntuenta

 

5.3.1

Jouset ja kallistuksenvakaajat

Silmämääräinen tarkastus ajoneuvon ollessa tarkastuskuilun päällä tai nostimessa. Voidaan käyttää välystentarkistuslaitetta, ja sitä suositellaan ajoneuvoille, joiden suurin massa on yli 3,5 tonnia.

 

 

 

 

 

 

5.3.2

Iskunvaimentimet

Ajoneuvon silmämääräinen tarkastus tarkastuskuilun päällä tai nostimessa tai tarkastus erikoisvälineillä, jos niitä on saatavilla.

 

 

 

 

 

 

5.3.2.1

Vaimennustason testaus (X)2

Käytetään erikoisvälineitä ja verrataan vasemman ja oikean puolen välistä eroa.

 

 

 

 

 

 

5.3.3

Vääntösauvat, kolmio- ja muut tukivarret

Silmämääräinen tarkastus ajoneuvon ollessa tarkastuskuilun päällä tai nostimessa. Voidaan käyttää välystentarkistuslaitetta, ja sitä suositellaan ajoneuvoille, joiden suurin massa on yli 3,5 tonnia.

 

 

 

 

 

 

5.3.4

Jousituksen nivelet

Silmämääräinen tarkastus ajoneuvon ollessa tarkastuskuilun päällä tai nostimessa. Voidaan käyttää välystentarkistuslaitetta, ja sitä suositellaan ajoneuvoille, joiden suurin massa on yli 3,5 tonnia.

 

 

 

 

 

 

5.3.5

Ilmajousitus

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

6.

ALUSTA JA ALUSTAAN KIINNITETYT OSAT

 

6.1

Alusta tai runko kiinnikkeineen

 

6.1.1

Yleinen kunto

Silmämääräinen tarkastus ajoneuvon ollessa tarkastuskuilun päällä tai nostimessa.

 

 

 

 

 

 

6.1.2

Pakoputkisto ja äänenvaimentimet

Silmämääräinen tarkastus ajoneuvon ollessa tarkastuskuilun päällä tai nostimessa.

 

 

 

 

 

 

6.1.3

Polttoainesäiliö ja -putket (myös lämmityslaitteen polttoainesäiliö ja putket)

Silmämääräinen tarkastus ajoneuvon ollessa tarkastuskuilun päällä tai nostimessa. LPG-/CNG-/LNG-järjestelmissä käytetään vuodonilmaisinlaitteita.

Yleiskuvaus ja sijainti, myös suojaus

X

X

 

X

X

6.1.4

Puskurit, sivusuojat ja taka-alleajosuojat

Silmämääräinen tarkastus.

Sivusuojat ja taka-alleajosuojat vapautettu soveltamisesta (kyllä/ei)

 

X

X

 

 

6.1.5

Varapyörän teline (jos asennettu)

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

6.1.6

Mekaaniset kytkentä- ja hinauslaitteet

Kulumisen ja asianmukaisen toiminnan silmämääräinen tarkastus kiinnittäen erityistä huomiota asennettuihin turvalaitteisiin ja/tai tarkastus mittauslaitteella.

 

 

 

 

 

 

6.1.7

Vaihteisto

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

6.1.8

Moottorin asennusosat

Silmämääräinen tarkastus, ei välttämättä tarkastuskuilun päällä tai nostimessa.

 

 

 

 

 

 

6.1.9

Moottorin suorituskyky (X)2

Silmämääräinen tarkastus ja/tai tarkastus käyttäen sähköistä liitäntää.

Validi moottorin ohjausyksikön konfiguraatio

X

X

 

X

X

Ajoneuvon sähköisen liitännän käyttöohjeet

X

X

 

X

X

Kalibrointitunnuksen lukuohjeet

X

X

 

X

X

Tiedot valideista kalibrointitunnuksista

X

X

 

X

X

Ohjelmiston tunnistenumero, myös tarkistussummat tai vastaavat eheydenvalidointitiedot

X

X

 

X

X

6.2

Ohjaamo ja kori

 

6.2.1

Kunto

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

6.2.2

Kiinnitys

Silmämääräinen tarkastus tarkastuskuilun päällä tai nostimessa.

 

 

 

 

 

 

6.2.3

Ovet ja ovien salvat

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

6.2.4

Lattia

Silmämääräinen tarkastus tarkastuskuilun päällä tai nostimessa.

 

 

 

 

 

 

6.2.5

Kuljettajan istuin

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

6.2.6

Muut istuimet

Silmämääräinen tarkastus.

Suurin istuinten lukumäärä (ilman kuljettajan istuinta)

X

X

 

 

 

Selkä menosuuntaan suunnattujen istuimien lukumäärä

X

X

 

 

 

6.2.7

Hallintalaitteet

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

6.2.8

Ohjaamon askelmat

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

6.2.9

Muut sisä- ja ulkovarusteet ja -laitteet

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

6.2.10

Lokasuojat ja roiskeläpät

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

6.2.11

Seisontatuki

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

6.2.12

Kädensijat ja jalkatuet

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

7.

MUUT VARUSTEET

 

7.1

Turvavyöt/lukot ja turvajärjestelmät (luokan L alaluokat L6 ja L7)

 

7.1.1

Turvavöiden/lukkojen kiinnityksen turvallisuus

Silmämääräinen tarkastus.

Turvavöiden kiinnityspisteiden lukumäärä ja sijainti

X

X

 

X

X

7.1.2

Turvavöiden/lukkojen kunto

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

Turvavyöluokka kunkin istuinpaikan osalta

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

7.1.3

Turvavöiden kuormanrajoittimet

Silmämääräinen tarkastus ja/tai tarkastus käyttäen sähköistä liitäntää.

Ajoneuvon sähköisen liitännän käyttöohjeet

X

X

 

X

 

7.1.4

Turvavöiden esikiristimet

Silmämääräinen tarkastus ja/tai tarkastus käyttäen sähköistä liitäntää.

Ajoneuvon sähköisen liitännän käyttöohjeet

X

X

 

X

 

7.1.5

Turvatyyny

Silmämääräinen tarkastus ja/tai tarkastus käyttäen sähköistä liitäntää.

Turvatyynyjen lukumäärä ja sijainti

X

X

 

X

 

Ajoneuvon sähköisen liitännän käyttöohjeet

X

X

 

X

 

7.1.6

Turvajärjestelmät

Toimintahäiriön merkkivalon silmämääräinen tarkastus ja/tai tarkastus käyttäen sähköistä liitäntää.

Ajoneuvon sähköisen liitännän käyttöohjeet

X

X

 

X

 

7.2

Palosammutin (X)2

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

7.3

Lukot ja luvattoman käytön estävä laite

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

7.4

Varoituskolmio (jos vaadittu) (X)2

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

7.5

Ensiapupakkaus (jos vaadittu) (X)2

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

7.6

Pyörän jarrukiilat (jos vaadittu) (X)2

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

7.7

Äänimerkinantolaite

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

7.8

Nopeusmittari

Silmämääräinen tarkastus tai toiminnan kokeilu tietestin aikana tai sähköisesti.

Ajoneuvon sähköisen liitännän käyttöohjeet

 

X

 

 

 

7.9

Ajopiirturi (jos asennettu tai vaadittu)

Silmämääräinen tarkastus.

Anturin sijainti

 

X

 

 

 

Sinettien sijainti

 

X

 

 

X

7.10

Nopeudenrajoitin (jos asennettu tai vaadittu)

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu, jos laite käytettävissä.

 

 

 

 

 

 

7.11

Matkamittari, jos saatavilla (X)2

Silmämääräinen tarkastus ja/tai tarkastus käyttäen sähköistä liitäntää.

Ajoneuvon sähköisen liitännän käyttöohjeet

X

X

 

X

 

7.12

Ajonvakautusjärjestelmä (ESC), jos asennettu tai vaadittu

Silmämääräinen tarkastus ja/tai tarkastus käyttäen sähköistä liitäntää.

Ajoneuvon sähköisen liitännän käyttöohjeet

X

X

 

 

 

8.

YMPÄRISTÖHAITAT

 

8.1

Melu

 

8.1.1

Äänenvaimennusjärjestelmä

Subjektiivinen arviointi (paitsi jos tarkastaja katsoo, että sallittu melutaso saattaa ylittyä, jolloin voidaan suorittaa melumittaus äänitasomittarilla ajoneuvon ollessa paikallaan).

Paikallaan olevan ajoneuvon äänitaso [dB(A) pyörimisnopeudella … rpm]

X

X

 

X

X

8.2

Pakokaasupäästöt

 

8.2.1

Kipinäsytytysmoottorin päästöt

 

8.2.1.1

Pakokaasupäästöjen rajoituslaite

Silmämääräinen tarkastus.

Päästöjenrajoitusjärjestelmän yleinen kuvaus.

Hiukkasloukku [kyllä/ei]

X

X

 

 

 

8.2.1.2

Kaasumaiset päästöt

Ajoneuvot päästöluokkiin Euro 5 ja Euro V saakka (1):

Mittaukset vaatimusten1 mukaisella pakokaasu-analysaattorilla tai OBD-laitteen lukema. Pakokaasupäästöjen arvioinnissa on aina ensisijaisena menetelmänä päästöjen mittaaminen pakoputken päästä. Jäsenvaltiot voivat vastaavuuden arvioinnin perusteella ja ottaen huomioon asiaankuuluvan tyyppihyväksyntälainsäädännön sallia OBD-järjestelmän käytön valmistajan suositusten ja muiden vaatimusten mukaisesti.

Ajoneuvot päästöluokista Euro 6 ja Euro VI alkaen (2):

Mittaukset pakokaasuanalysaattorilla vaatimusten1 mukaisesti tai OBD-laitteen lukema valmistajan suositusten ja muiden vaatimusten1 mukaisesti.

Mittauksia ei sovelleta kaksitahtimoottoreihin.

Kaasumaisten päästöjen tasot, jos valmistaja on ne ilmoittanut

X

X

 

X

 

Ajoneuvokohtaiset (VIN-numero) tai moottorikoodikohtaiset tiedot

X

X

 

X

 

Testaus pakoputkesta:

Moottorin esivakautusvaatimukset, kuten öljyn/veden vähimmäislämpötila [°C] ja menettelyt moottorin saattamiseksi tyyppi II -testaustilaan

X

X

 

X

 

Tyyppi II -päästötestin tulokset

X

X

 

X

 

CO-päästöt joutokäynnillä [%]

X

X

 

X

 

CO-päästöt suurella joutokäynnillä [%]

X

X

 

X

 

Lambda-arvo [-]

X

X

 

X

 

OBD-järjestelmää käyttäen:

Liitin ja tietoliikenneprotokolla (standardi, syöttöjännite, sijainti)

X

X

 

 

 

Vikakoodiluettelo (luokka A, B1 sekä B2 nykyisin vain raskaiden hyötyajoneuvojen osalta)

X

X

 

 

 

8.2.2

Puristussytytysmoottorin päästöt

 

8.2.2.1

Pakokaasupäästöjen rajoituslaite

Silmämääräinen tarkastus.

Päästöjenrajoitusjärjestelmän yleinen kuvaus. Esimerkiksi:

deNOx-järjestelmä [kyllä/ei]

Hiukkasloukku [kyllä/ei]

X

X

 

 

 

EGR-järjestelmän sijainti

X

X

 

 

 

(Ajoneuvokohtaiset (VIN-numero)) tai moottorityyppikohtaiset tiedot

X

X

8.2.2.2   Pakokaasujen sameus

Tätä vaatimusta ei sovelleta ajoneuvoihin, jotka on rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 1. tammikuuta 1980.

Ajoneuvot päästöluokkiin Euro 5 ja Euro V saakka (3):

Pakokaasujen sameus mitataan vapaassa kiihdytyksessä (kuormittamattomana tyhjäkäynnistä ruiskutuksen katkaisun pyörimisnopeuteen) vaihde vapaalla ja kytkin kytkettynä tai OBD-laitteen lukema. Pakokaasupäästöjen arvioinnissa on aina ensisijaisena menetelmänä päästöjen mittaaminen pakoputken päästä. Jäsenvaltiot voivat vastaavuuden arvioinnin perusteella sallia OBD-järjestelmän käytön valmistajan suositusten ja muiden vaatimusten mukaisesti.

Ajoneuvot päästöluokista Euro 6 ja Euro VI alkaen (4):

Pakokaasujen sameus mitataan vapaassa kiihdytyksessä (kuormittamattomana tyhjäkäynnistä ruiskutuksen katkaisun pyörimisnopeuteen) vaihde vapaalla ja kytkin kytkettynä tai OBD-laitteen lukema valmistajan suositusten ja muiden vaatimusten1 mukaisesti.

Ajoneuvon esivakauttaminen:

1.

Ajoneuvo voidaan testata ilman esivakautusta, mutta turvallisuussyistä olisi tarkistettava, että moottori on saavuttanut käyntilämpötilan ja että se on mekaanisesti tyydyttävässä kunnossa.

2.

Esivakautusta koskevat vaatimukset:

i)

Moottorin on saavutettava täysi käyntilämpötila, eli esimerkiksi öljynmittapuikon putkesta anturilla mitattavan moottoriöljyn lämpötilan on oltava vähintään 80 °C, tai normaali käyntilämpötila, jos se on tätä matalampi, taikka infrapunasäteilyn perusteella mitattavan sylinteriryhmän lämpötilan on oltava vähintään edellä mainittua vastaava lämpötila. Jos tämä mittaus on ajoneuvon kokoonpanosta johtuen epäkäytännöllinen, ajoneuvon normaali käyntilämpötila voidaan määrittää muilla tavoin, esimerkiksi moottorin tuulettimen toiminnasta.

ii)

Pakojärjestelmä on puhdistettava vähintään kolmella vapaan kiihdytyksen syklillä tai vastaavalla menetelmällä.

Testausmenettely:

1.

Moottorin ja mahdollisen turboahtimen on oltava joutokäynnillä ennen kunkin vapaan kiihdytyksen syklin alkua. Raskaiden dieselmoottorien tapauksessa on kaasupolkimen vapauttamisen jälkeen odotettava vähintään 10 sekuntia.

2.

Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aloittamiseksi kaasupoljin on painettava pohjaan nopeasti ja portaattomasti (alle sekunnissa) mutta ei liian voimakkaasti, jotta ruiskutuspumpun syöttö olisi mahdollisimman suuri.

3.

Kunkin vapaan kiihdytyksen syklin aikana moottorin on ennen kaasupolkimen päästämistä saavutettava ruiskutuksen katkaisun pyörimisnopeus tai automaattivaihteistolla varustettujen ajoneuvojen tapauksessa valmistajan ilmoittama pyörimisnopeus tai, jos tätä tietoa ei ole saatavilla, kaksi kolmasosaa ruiskutuksen katkaisun pyörimisnopeudesta. Tämä voidaan todentaa esimerkiksi seuraamalla moottorin pyörimisnopeutta tai antamalla kaasupolkimen ensimmäisen painamisen ja päästämisen välillä kulua riittävä aika, jonka olisi luokkien M2, M3, N2 ja N3 ajoneuvojen tapauksessa oltava vähintään kaksi sekuntia.

4.

Ajoneuvo on hylättävä ainoastaan siinä tapauksessa, että vähintään viimeisten kolmen vapaan kiihdytyksen syklin aritmeettinen keskiarvo ylittää raja-arvon. Keskiarvo voidaan laskea siten, ettei huomioon oteta sellaisia mahdollisia mittauksia, joiden tulokset poikkeavat huomattavasti mitatusta keskiarvosta, tai käyttämällä muuta tilastolaskentamenetelmää, jossa otetaan huomioon mitattujen arvojen hajonta. Jäsenvaltiot voivat määrätä testisyklien enimmäismäärän.

5.

Tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hylätä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai puhdistussyklin jälkeen on mitattu arvoja, jotka ylittävät huomattavasti raja-arvot. Niin ikään tarpeettoman testauksen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat hyväksyä sellaiset ajoneuvot, joiden osalta alle kolmen vapaan kiihdytyksen syklin tai puhdistussyklin jälkeen on mitattu arvoja, jotka alittavat huomattavasti raja-arvot.

Ajoneuvokohtaiset (VIN-numero) tai moottorityyppikohtaiset tiedot

X

X

 

X

 

Testaus pakoputkesta:

Moottorin esivakautusvaatimukset, kuten öljyn/veden vähimmäislämpötila [°C] ja menettelyt moottorin saattamiseksi tyyppi II -testaustilaan

X

X

 

X

 

Ajoneuvossa olevaan valmistajan kilpeen kirjattu k-arvo (tyyppi II -päästötestin tulos)

X

X

 

X

 

Ruiskutuksen katkaisun pyörimisnopeus tyyppi II -testeissä

Moottorin nopeudenrajoitin kuormittamattomana tapahtuvan kiihdytyksen varalta [kyllä/ei]

X

X

 

X

 

Kuvaus nopeudenrajoittimen deaktivoinnista vapaan kiihdytyksen testin suorittamiseksi

X

X

 

X

 

OBD-järjestelmää käyttäen:

OBD-skannauksessa sallitut vikakoodit {kevyiden hyötyajoneuvojen tapauksessa NOx-ryhmän 3000 koodit}

X

X

 

X

 

Liitin ja tietoliikenneprotokolla (standardi, syöttöjännite, sijainti)

X

X

 

X

 

Vikakoodiluettelo (luokka A, B1 sekä B2 nykyisin vain raskaiden hyötyajoneuvojen osalta)

X

X

 

X

 

8.3

Sähkömagneettisten häiriöiden vaimennus

 

Radiohäiriöt (X)2

 

 

 

 

 

 

 

8.4

Muut ympäristöön liittyvät kohteet

 

8.4.1

Nestevuodot

 

 

 

 

 

 

 

9.

LISÄTARKASTUKSET MATKUSTAJIEN KULJETTAMISEEN TARKOITETUILLE LUOKKIEN M2 JA M3 AJONEUVOILLE

 

9.1

Ovet

 

9.1.1

Sisään- ja uloskäynnit

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

9.1.2

Varauloskäynnit

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu (jos tarkoituksenmukaista).

 

 

 

 

 

 

9.2

Huurun- ja huurteenpoistojärjestelmä (X)2

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

9.3

Ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmä (X)2

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

9.4

Istuimet

 

9.4.1

Matkustajien istuimet (mukaan lukien avustavan henkilökunnan istuin)

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

9.4.2

Kuljettajan istuin (lisävaatimukset)

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

9.5

Sisävalaistus ja linjakilvet (X)2

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

9.6

Käytävät, seisomapaikat

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

9.7

Portaat ja askelmat

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu (jos tarkoituksenmukaista).

 

 

 

 

 

 

9.8

Kuulutusjärjestelmä (X)2

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu.

 

 

 

 

 

 

9.9

Merkinnät (X)2

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

9.10

Lasten kuljetukseen liittyvät vaatimukset (X)2

 

9.10.1

Ovet

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

9.10.2

Merkinantolaitteet ja erikoisvarusteet

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

9.11

Liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljetukseen liittyvät vaatimukset (X)2

 

9.11.1

Ovet, luiskat ja nostimet

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu

 

 

 

 

 

 

9.11.2

Pyörätuolin turvajärjestelmä

Silmämääräinen tarkastus ja toiminnan kokeilu, jos asianmukaista.

 

 

 

 

 

 

9.11.3

Merkinantolaitteet ja erikoisvarusteet

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

9.12

Muut erikoisvarusteet (X)2

 

9.12.1

Ruoanvalmistuslaitteet

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

9.12.2

Saniteettilaitteet

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

9.12.3

Muut laitteet (esim. audiovisuaalijärjestelmät)

Silmämääräinen tarkastus.

 

 

 

 

 

 

HUOMAUTUKSET:

1

Vaatimukset on asetettu ajoneuvon hyväksyntäpäivänä, ensirekisteröintipäivänä tai ensimmäisenä käyttöönottopäivänä voimassa olleissa tyyppihyväksyntävaatimuksissa ja jälkiasennusta koskevissa velvoitteissa tai rekisteröintimaan kansallisessa lainsäädännössä. Näitä hylkäysperusteita sovelletaan vain siinä tapauksessa, että vaatimustenmukaisuus on tarkastettu.

2

Merkinnällä (X) on merkitty kohteet, jotka liittyvät ajoneuvon kuntoon ja sen soveltuvuuteen tieliikenteeseen, mutta joita ei pidetä katsastuksessa välttämättöminä.

(1)  Tyyppihyväksytty direktiivin 70/220/ETY, asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevan taulukon 1 (Euro 5), direktiivin 88/77/ETY ja direktiivin 2005/55/EY mukaisesti.

(2)  Tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevan taulukon 2 (Euro 6) ja asetuksen (EY) N:o 595/2009 (Euro VI) mukaisesti.

(3)  Tyyppihyväksytty direktiivin 70/220/ETY, asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevan taulukon 1 (Euro 5), direktiivin 88/77/ETY ja direktiivin 2005/55/EY mukaisesti.

(4)  Tyyppihyväksytty asetuksen (EY) N:o 715/2007 liitteessä I olevan taulukon 2 (Euro 6) ja asetuksen (EY) N:o 595/2009 (Euro VI) mukaisesti.