17.4.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 106/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/618,

annettu 15 päivänä huhtikuuta 2019,

asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta unionissa toimintakieltoon asetettujen tai toimintarajoitusten kohteena olevien lentoliikenteen harjoittajien luettelon osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan yhteisön luettelon laatimisesta ja lennon suorittavan lentoliikenteen harjoittajan ilmoittamisesta lentomatkustajille sekä direktiivin 2004/36/EY 9 artiklan kumoamisesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 474/2006 (2) vahvistetaan luettelo niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa.

(2)

Eräät jäsenvaltiot ja Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto, jäljempänä ’EASA’, ovat toimittaneet asetuksen (EY) N:o 2111/2005 (3) 4 artiklan 3 kohdan nojalla komissiolle tietoja, jotka ovat olennaisia kyseisen luettelon ajantasaistamiseksi. Olennaisia tietoja on saatu myös kolmansilta mailta ja kansainvälisiltä organisaatioilta. Luettelo olisi saatettava ajan tasalle näiden tietojen pohjalta.

(3)

Komissio on ilmoittanut kaikille kyseisille lentoliikenteen harjoittajille suoraan tai niiden valvonnasta vastaavien viranomaisten välityksellä ne olennaiset tosiseikat ja näkemykset, joiden perusteella tehdään päätös lentoliikenteen harjoittajien asettamisesta toimintakieltoon unionissa tai asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteiden A ja B luetteloon sisällytetylle lentoliikenteen harjoittajalle asetetun toimintakiellon ehtojen muuttamisesta.

(4)

Komissio on antanut kyseisille lentoliikenteen harjoittajille mahdollisuuden tutustua jäsenvaltioiden toimittamiin asiakirjoihin, toimittaa kirjalliset huomautuksensa ja esittää kantansa asiassa suullisesti komissiolle sekä asetuksella (EY) N:o 2111/2005 perustetulle komitealle, jäljempänä ’lentoturvallisuuskomitea’.

(5)

Lentoturvallisuuskomitea on saanut komissiolta tiedot asetuksen (EY) N:o 2111/2005 ja komission asetuksen (EY) N:o 473/2006 (4) mukaisista yhteisistä kuulemisista, joita käydään parhaillaan seuraavien valtioiden toimivaltaisten viranomaisten ja lentoliikenteen harjoittajien kanssa: Angola, Valko-Venäjä, Dominikaaninen tasavalta, Gabon, Indonesia, Moldova, Nepal, Venäjä ja Venezuela. Komissio on myös toimittanut tietoja lentoturvallisuuskomitealle Päiväntasaajan Guinean, Iranin, Kazakstanin, Libyan, Thaimaan, Turkmenistanin ja Sambian lentoturvallisuustilanteesta.

(6)

EASA myös ilmoitti komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle ulkomaisten ilma-alusten turvallisuuden arviointiohjelman (SAFA) mukaisten asematasotarkastusten tulokset komission asetuksen (EU) N:o 965/2012 (5) mukaisesti.

(7)

Lisäksi EASA tiedotti komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle niissä kolmansissa maissa toteutettavista teknisen avun hankkeista, joissa on asetuksen (EY) N:o 474/2006 mukainen toimintakielto. EASA antoi tietoja suunnitelmista ja pyynnöistä, jotka koskevat teknistä lisäapua ja yhteistyötä kolmansien maiden siviili-ilmailuviranomaisten hallinnollisten ja teknisten valmiuksien parantamiseksi, jotta niitä voidaan auttaa ratkaisemaan sovellettavien kansainvälisten siviili-ilmailun turvallisuusvaatimusten noudattamiseen liittyviä ongelmia. Jäsenvaltioita kehotettiin vastaamaan tällaisiin pyyntöihin kahdenväliseltä pohjalta yhteistyössä komission ja EASAn kanssa. Komissio korosti tässä yhteydessä sitä, miten hyödyllistä on antaa kansainväliselle ilmailuyhteisölle tietoa – erityisesti kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) SCAN-tietokannan (Safety Collaborative Assistance Network) välityksellä – unionin ja sen jäsenvaltioiden kolmansille maille antamasta teknisestä avusta ilmailun turvallisuuden parantamiseksi koko maailmassa.

(8)

Eurocontrol toimitti komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle ajantasaiset tiedot SAFA- ja TCO-ohjelmiin (kolmansien maiden lentotoiminnan harjoittajat) sisältyvien hälytysjärjestelmien nykytilanteesta ja toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevien varoitusviestien uusimmista tilastoista.

Unionin lentoliikenteen harjoittajat

(9)

EASA on laatinut analyysin unionin lentoliikenteen harjoittajien ilma-aluksille tehtyjen asematasotarkastusten ja toteuttamiensa standardointitarkastusten tuloksista sekä kansallisten ilmailuviranomaisten suorittamista erityistarkastuksista. Useat jäsenvaltiot ovat toteuttaneet analyysin tulosten pohjalta tiettyjä täytäntöönpanotoimenpiteitä ja ilmoittaneet niistä komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle. Bulgaria on ilmoittanut komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle toimista, joita se on toteuttanut Bulgariassa lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien osalta.

(10)

Jäsenvaltiot toistivat olevansa valmiita toimimaan tarpeen mukaan, jos asiaankuuluvat turvallisuustiedot viittaavat välittömiin turvallisuusriskeihin, jotka johtuvat siitä, että unionin lentoliikenteen harjoittajat eivät täytä asianmukaisia turvallisuusvaatimuksia.

Angolasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(11)

Lukuun ottamatta TAAG Angola Airlinesia, jäljempänä ’TAAG’, joka mainitaan asetuksen (EY) N:o 474/2006, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 619/2009 (6), liitteessä B, Angolassa lentotoimintalupansa saaneet lentoliikenteen harjoittajat mainitaan tällä hetkellä asetuksen (EY) N:o 474/2006, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1131/2008 (7), liitteessä A, ja ne ovat täydellisessä toimintakiellossa.

(12)

Komission, EASAn ja jäsenvaltioiden asiantuntijat suorittivat 10 päivästä14 päivään joulukuuta 2018 unionin arviointikäynnin Angolaan toimivaltaisen viranomaisen INAVICin (Instituto Nacional da Aviação Civil) ja kolmen Angolassa lentotoimintalupansa saaneen lentoliikenteen harjoittajan (TAAG, SonAir ja Heli Malongo) tiloihin.

(13)

INAVIC noudattaa ilmailun turvallisuuteen lähestymistapaa, josta nykyaikaiset ilmailun turvallisuudenhallinnan tekniikat puuttuvat. Angola on kuitenkin selvästi edistynyt kesäkuussa 2009 tehdyn edellisen unionin arviointikäynnin jälkeen. Angola päivitti ilmailun turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöään ja laati uusia teknisiä määräyksiä, joita kutsutaan nimellä ”Normativas Técnicas Aeronáuticas”, jäljempänä ’NTA-normit’. NTA-normit kattavat liitettä 19 lukuun ottamatta lähes kaikki ICAOn liitteet. NTA-normien uusi tarkistus on INAVICilla työn alla. INAVIC laati ja hyväksyi sisäisesti joukon menettelyjä, joilla katetaan ilmailun valvontavelvoitteet. Sisäisissä menettelyissä, asiakirjavalvonnassa, asiakirjojen johdonmukaisessa kirjaamisessa ja tarkastajien koulutuksessa on kuitenkin edelleen joitakin puutteita. Kyseisten puutteiden osalta INAVICin nykyinen johto ilmaisi selkeästi haluavansa parantaa INAVICin valmiuksia ja tehokkuutta päivittäisessä työssä. INAVICin pitäisi ottaa käyttöön laatujohtamistoiminto.

(14)

Unionin arviointikäynnin aikana tehtiin 15 havaintoa INAVICin valvontatoiminnasta. Arvioinnissa todettiin, että vaikka INAVIC on kehittänyt tiettyjä valmiuksia valvoa Angolassa harjoitettavaa ilmailutoimintaa, parannusten jatkaminen on välttämätöntä, jotta INAVIC voi korjata esiin tulevat turvallisuuspuutteet.

(15)

TAAG on Angolan kansallinen lentoyhtiö. TAAGilla on käytössään toimiva ja vankka turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka tuottaa sille hyödyllistä tietoa. Yhtiön ylemmällä johdolla on hyvä ymmärrys järjestelmistä, ja niitä käytetään riskien tunnistamiseen ja asianmukaisiin toimenpiteisiin ryhtymiseen suurimpien riskien lieventämiseksi hyväksyttävälle tasolle. Laadunvalvontajärjestelmä on vankka ja toimiva.

(16)

TAAG on laatinut vaadittavat käsikirjat, kuten esimerkiksi huollon valvontaa, huoltomenettelyjä, kaksimoottorisella lentokoneella suoritettavien pitkän matkan lentojen suorituskykystandardeja ja pienennettyä korkeusporrastusminimiä koskevat käsikirjat, joihin sisältyvät toimintapolitiikat ja joissa esitetään yksityiskohtaisesti INAVICin hyväksymät liitännäismenettelyt. Sertifiointihenkilöstö on saanut asianmukaisen koulutuksen käytettyihin ilma-alustyyppeihin. TAAGilla on ammattitaitoinen miehistö ja henkilöstö sekä toimivat järjestelmät eri toimintojen hallitsemiseen. Johto saa turvallisuus- ja laatutiedot, toimii niiden pohjalta, analysoi ja levittää tällaisia tietoja sekä ryhtyy toimenpiteisiin sisäisten sähköisten tai muunlaisten julkaisujen kautta. IATAn Operational Safety Audit -ohjelman (IOSA) viimeisimmät julkaistut tulokset osoittavat vaatimustenmukaisuudeksi 99,3 prosenttia.

(17)

SonAirilla on toimiva turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja toimiva laadunvarmistusjärjestelmä, mutta unionin arviointikäynti osoitti vakavia puutteita, jotka on ratkaistava kiireellisesti. SonAir ei suorita kaikkia turvallisuusjohtamiskäsikirjassa edellytettyjä toimintoja, turvallisuuskoulutusta ei toteuteta kaikilta osin, muutosjohtaminen suoritetaan vain päällisin puolin eikä viime vuonna suoritettu yhtään turvallisuusauditointia. Laadunvalvontajärjestelmien osalta lentoliikenteen harjoittaja ei pystynyt osoittamaan, että kaikki vuotuiseen tarkastusohjelmaan kuuluvat tarkastukset suoritettiin. Unionin arviointikäynnillä todettiin myös, ettei löydösten käsittelyä koskeva hallintojärjestelmä ollut toiminut asiallisesti. Lentotoiminnan osalta SonAir ottaa huomioon kaikki vaatimukset laatiessaan miehistön työvuorolistoja. Joissakin otokseen kuuluneissa koulutustiedoissa oli kuitenkin epäjohdonmukaisuuksia, joiden vuoksi SonAirin olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin varmistaakseen, että menettelyt on määritelty ja että niitä noudatetaan johdonmukaisesti.

(18)

Heli Malongolla on käytössä kokonaisvaltainen IT-pohjainen integroitu noudattamisen seurantajärjestelmä, turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja lentotietojen seuranta. Järjestelmien välinen vuorovaikutus on toimivaa. Tällä hetkellä hyväksytty toimintakäsikirja vastaa harjoitettavan toiminnan luonnetta ja on Angolassa sovellettavien määräysten mukainen. Heli Malongo on laatinut ja ottanut käyttöön huoltoa koskevan toimivan ja vankan laadunvarmistusjärjestelmän. INAVIC on hyväksynyt Heli Malongon laatimat huollon valvonnan ja huoltomenettelyjen käsikirjat, jotka perustuvat ilma-alusten valmistajan suosituksiin. Toimitilat ovat asianmukaiset ja hyvin organisoidut, ja niissä on valvotut alueet varastointia ja välineistöä varten, kalibroidut työkalut mukaan lukien. Huoltoinsinöörit ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen käytössä oleviin ilma-alustyyppeihin, ja jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitoa koskevat ohjeet ovat heidän saatavillaan.

(19)

Komissio ja lentoturvallisuuskomitea kuulivat INAVICia ja lentoliikenteen harjoittajia TAAG ja Heli Malongo3 päivänä huhtikuuta 2019. INAVIC esitteli unionin arviointikäynnin jälkeen toteutetut toimet, Angolan lainsäädäntökehykseen tehdyt muutokset mukaan lukien. Maaliskuussa 2019 hyväksyttiin uusi siviili-ilmailulaki, jossa tunnustetaan INAVICin hallinnollinen ja taloudellinen itsenäisyys. INAVIC kertoi komissiolle ja lentoturvallisuuskomitealle aikomuksestaan parantaa kansainvälisten turvallisuusnormien tehokkaan täytäntöönpanon tasoa yli 60 prosentin tasolle. Tätä varten INAVIC saa ulkoista teknistä apua. INAVIC aikoo lisäksi vuoden 2019 loppuun mennessä laatia ja panna täytäntöön laadunvarmistustoiminnon ja yhdennetyn menetelmän, jolla yhdenmukaistetaan tekniset asiakirjat ja varmistetaan niiden yleinen sähköinen saatavuus.

(20)

INAVIC on edistynyt kansainvälisten turvallisuusvaatimusten täytäntöönpanossa. Komissio suhtautuu myönteisesti aikaansaatuun edistymiseen ja kannustaa Angolan viranomaisia ja INAVICia jatkamaan kyseisiä pyrkimyksiä. Tällä hetkellä saatavilla olevan ja etenkin unionin arviointikäynnin yhteydessä saadun näytön perusteella ei kuitenkaan voida päätellä, että saavutettu edistys olisi riittävän vankkaa, jotta kaikki Angolassa rekisteröidyt ja INAVICin valvomat lentoliikenteen harjoittajat voitaisiin poistaa asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteestä A. INAVICin olisi todellakin vielä parannettava turvallisuusvalvontajärjestelmäänsä sekä tarkastajien koulutusta ja heidän työmenetelmiensä standardointia.

(21)

TAAG ja Heli Malongo esittelivät kuulemisessa korjaavien toimia koskevia suunnitelmiaan, joilla puututaan unionin arviointikäynnillä esitettyihin huomioihin ja suosituksiin. Osa korjaavia toimia koskevissa suunnitelmissa kuvatuista toimista on jo toteutettu. Kuulemisessa molemmat lentoliikenteen harjoittajat vakuuttivat, että niillä on käytössä vankat ja toimivat järjestelmät eri toimintojen hallinnointiin.

(22)

Komissio päättelee, että TAAG Angola ja Heli Malongo pystyvät varmistamaan lentotoimintansa turvallisen harjoittamisen. Komissio katsoo, että kummankin lentoliikenteen harjoittajan osalta on riittävää näyttöä sovellettavien Angolan määräysten ja kansainvälisten turvallisuusnormien noudattamisesta. EASA on vahvistanut, ettei lentoliikenteen harjoittaja TAAG aiheuta tällä hetkellä erityisiä turvallisuusongelmia TCO:n ja SAFA:n osalta.

(23)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti komissio päättelee, että Heli Malongo olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteestä A ja TAAG olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteestä B. Tästä syystä katsotaan, että olisi muutettava asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteessä A ja liitteessä B vahvistettua luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa.

(24)

Jäsenvaltioiden olisi jatkossakin tarkastettava asianmukaisten kansainvälisten turvallisuusvaatimusten tosiasiallinen noudattaminen kohdentamalla asematasotarkastuksia ensisijaisesti Angolassa lentotoimintaluvan saaneisiin lentoliikenteen harjoittajiin asetuksen (EY) N:o 965/2012 nojalla.

(25)

Jos turvallisuustiedoista käy ilmi välittömiä turvallisuusriskejä, jotka aiheutuvat kansainvälisten turvallisuusvaatimusten noudattamatta jättämisestä, komission voi olla pakko ryhtyä lisätoimiin asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisesti.

Valko-Venäjältä tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(26)

Komissio aloitti 17 päivänä syyskuuta 2018 neuvottelut Valko-Venäjän ilmailuviraston (AD-BLR) kanssa asetuksen (EY) N:o 473/2006 3 artiklan 2 kohdan nojalla, koska EASA oli havainnut turvallisuuspuutteita TCO-lupamenettelyssä.

(27)

Komission, EASAn ja jäsenvaltioiden asiantuntijat suorittivat 11 päivästä15 päivään maaliskuuta 2019 unionin arviointikäynnin AD-BLR:in ja seuraavien Valko-Venäjällä lentotoimintalupansa saaneiden lentoliikenteen harjoittajien tiloihin: Belavia Belarusian Airlines (Belavia), Rubystar Airways ja Transaviaexport Airlines.

(28)

Unionin arviointikäynnin aikana AD-BLR antoi näyttöä merkittävistä muutoksista toiminnassaan, mukaan lukien uusien määräysten sekä sisäisten käsikirjojen ja tarkistuslistojen antaminen, erityisen ilmailualasta vastaavan tarkastusosaston perustaminen liikenneministeriöön ja uusien tarkastajien rekrytointi. Kyseisiin toimiin ryhdyttiin kesäkuussa 2018 ilmailulain muuttamisella ja niitä tehostettiin sen jälkeen, kun komission ja AD-BLR:n väliset kuulemiset oli käynnistetty 17 päivänä syyskuuta 2018. AD-BLR käynnisti vuonna 2018 myös kaikkien Valko-Venäjällä lentotoimintalupansa saaneiden lentoliikenteen harjoittajien uudelleensertifioinnin. Unionin arviointikäynnin ajankohtaan mennessä Valko-Venäjä oli jo saattanut kahden lentoliikenteen harjoittajan lentotoimintaluvan uusimisen päätökseen. Nämä olivat merkittäviä toimia kansainvälisten turvallisuusvaatimusten noudattamisen parantamisessa.

(29)

Vaikka vuonna 2018 tietojenvaihto oli vaikeaa, tiedonsaanti parani unionin arviointikäynnin aikana. Unionin arviointikäynnin tulokset osoittavat kuitenkin, että on tarpeen määritellä ja toteuttaa kattava etenemissuunnitelma, jossa prosessia valvotaan ja seurataan tiiviisti sen varmistamiseksi, että turvallisuusriskit tunnistetaan oikein ja niihin puututaan asianmukaisesti. AD-BLR esitti unionin arviointikäynnin aikana todisteita Valko-Venäjällä lentotoimintalupansa saaneiden lentoliikenteen harjoittajien vuotuisesta valvontaohjelmasta. Käynnin aikaan AD-BLR:n rekrytointi oli kesken, eikä sen henkilöstö ollut vielä riittävä suorittamaan kaikkia vaadittuja valvontatoimia. Havaittiin myös, että kyseessä olevien valvontatoimien toimivuutta voisi edelleen parantaa, jos ne perustuisivat suoremmin vankan turvallisuusarvioinnin tuloksiin.

(30)

Edellä mainittujen kolmen lentoliikenteen harjoittajan arvioinnilla pyrittiin todentamaan AD-LDR:n valmiudet varmistaa, että Valko-Venäjällä lentotoimintalupansa saaneiden lentoliikenteen harjoittajien toiminta on kansainvälisten turvallisuusnormien mukaista. Unionin arviointikäynnin päätelmänä oli, että olisi tehtävä parannuksia erityisesti Valko-Venäjällä lentotoimintalupansa saaneiden lentoliikenteen harjoittajien valvontatoimien osalta. Sellaista välitöntä turvallisuusriskiä ei kuitenkaan havaittu, joka edellyttäisi toimenpiteitä niiden lisäksi, joihin EASA on jo ryhtynyt TCO-hyväksyntäprosessin aikana.

(31)

Komissio ja lentoturvallisuuskomitea kuulivat AD-BLR:ää 3 päivänä huhtikuuta 2018. AD-BLR:n yhden hengen delegaatio antoi tietoja useista toimenpiteistä, joilla Valko-Venäjän ilmailun turvallisuutta on parannettu; tällaisia toimenpiteitä olivat erityisesti henkilöstön rekrytointi ja koulutus, ilmailumääräysten ja -menettelyjen tarkistaminen ja uusien digitaalisten teknologioiden käyttöönotto valvontatoimintojen tukemiseksi. Osa annetuista tiedoista oli hyödyllisiä lentoturvallisuuskomitealle, mutta AD-BLR ei aina onnistunut antamaan tarkkoja vastauksia lentoturvallisuuskomitean esittämiin kysymyksiin.

(32)

Saatavilla olevien tietojen, joihin sisältyvät unionin arviointikäynnin tulokset maaliskuulta 2019 ja 29 päivänä maaliskuuta 2019 toimitettu korjaavia toimia koskeva suunnitelma, perusteella komissio katsoo, että AD-BLR on kesäkuun 2018 jälkeen edistynyt kansainvälisten turvallisuusnormien täytäntöönpanossa. AD-BLR:n olisi silti varmistettava asianmukaiset resurssit turvallisuusvalvontatoimintaansa varten. Komissio katsoo myös, että olisi vältettävä kaikkea poliittisten ja turvallisuusnäkökohtien yhteen kytkentää.

(33)

Vaikka on näyttöä siitä, että AD-BLR:n toteuttamat toimenpiteet vahvistavat sen valmiuksia valvoa Valko-Venäjän ilmailutoimintaa, olisi edelleen parannettava sen kykyä varmistaa, että Valko-Venäjällä lentotoimintalupansa saaneet lentoliikenteen harjoittajat toimivat kansainvälisten turvallisuusnormien mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti komissio katsoo, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa Valko-Venäjältä tulevien lentoliikenteen harjoittajien osalta

(34)

Jäsenvaltioiden olisi jatkossakin tarkastettava asianmukaisten kansainvälisten turvallisuusvaatimusten tosiasiallinen noudattaminen Valko-Venäjällä kohdentamalla asematasotarkastuksia ensisijaisesti Valko-Venäjällä lentotoimintaluvan saaneisiin lentoliikenteen harjoittajiin asetuksen (EY) N:o 965/2012 nojalla.

(35)

Jos turvallisuustiedoista käy ilmi välittömiä turvallisuusriskejä, jotka aiheutuvat kansainvälisten turvallisuusvaatimusten noudattamatta jättämisestä, komission voi olla pakko ryhtyä lisätoimiin asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisesti.

Dominikaanisesta tasavallasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(36)

Dominikaanisesta tasavallasta tulevia lentoliikenteen harjoittajia ei ole koskaan mainittu asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteessä A. EASA ilmoitti 20 päivänä maaliskuuta 2019 komissiolle PCO-hyväksyntää koskevassa prosessissa havaituista turvallisuuspuutteista. Viisi IDACilta (Instituto Dominicano de Aviación Civil) lentotoimintalupansa saanutta lentoliikenteen harjoittajaa on hakenut TCO-hyväksyntää, mutta sen sai vain kaksi, Helidosa Aviation Group SA ja Servicios Aéreos Profesionales, SA EASA keskeytti Servicios Aéreos Profesionales, SA:n luvan voimassaolon turvallisuussyistä 15. maaliskuuta 2019. Lentoliikenteen harjoittajat Dominican Wings, SA ja Sky High Aviation Services, S.R.L. peruuttivat hakemuksensa EASAn suorittaman alustavan arvioinnin aikana. Lentoliikenteen harjoittaja Air Century, SA peruutti ensimmäisen hakemuksensa vuonna 2017 epäonnistuttuaan sovellettavien kansainvälisten turvallisuusnormien noudattamisen osoittamisessa ja haki lupaa uudelleen vuonna 2018.

(37)

SAFA-ohjelmassa suoritettujen asematasotarkastusten tulosten analyysi osoittaa, että IDACilta lentotoimintalupansa saaneiden lentoliikenteen harjoittajien SAFA-suhdeluku on maailmanlaajuisen keskiarvon yläpuolella. Tiettyjen SAFA-tarkastusten tulosten toistuminen kertoo asianmukaisen turvallisuuskulttuurin oletettavasta puuttumisesta. SAFA-tarkastusten kokonaismäärä on kuitenkin vähäinen. Komissio päätti kuitenkin käynnistää neuvottelut IDACin kanssa asetuksen (EY) N:o 473/2006 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(38)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti komissio katsoo, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa Dominikaanisesta tasavallasta tulevien lentoliikenteen harjoittajien osalta

(39)

Jäsenvaltioiden on jatkossakin tarkastettava asianmukaisten turvallisuusvaatimusten tosiasiallinen noudattaminen kohdentamalla asematasotarkastuksia ensisijaisesti Dominikaanisessa tasavallassa lentotoimintaluvan saaneisiin lentoliikenteen harjoittajiin asetuksen (EY) N:o 965/2012 nojalla.

(40)

Jos turvallisuustiedoista käy ilmi välittömiä turvallisuusriskejä, jotka aiheutuvat kansainvälisten turvallisuusvaatimusten noudattamatta jättämisestä, komission voi olla pakko ryhtyä lisätoimiin asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisesti.

Gabonista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(41)

Komission ja Gabonin toimivaltaisten viranomaisten ANACin (Agence Nationale de l'Aviation Civile) väliset kuulemiset jatkuivat tavoitteena valvoa ANACin edistymistä sen varmistamisessa, että sen ilmailun turvallisuusvalvontajärjestelmän valvonta on kansainvälisten turvallisuusnormien mukainen. Tässä yhteydessä ANAC ilmoitti komissiolle kriittisten osatekijöiden täytäntöönpanon parantamiseksi toteutetuista toimenpiteistä sekä 29 päivän tammikuuta ja 6 päivän helmikuuta 2019 välisenä aikana suoritetun ICAOn koordinoidun varmistuskäynnin (ICVM) alustavista tuloksista.

(42)

Annettujen tietojen perusteella komissio ei voi kaikilta osin määritellä ANACin valmiuksia varmistaa, että Gabonissa lentotoimintaluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat toimivat kansainvälisten turvallisuusnormien mukaisesti. Tämän vuoksi pyydetään lisätietoja, ja Gabonissa olisi järjestettävä tekninen kokous, jossa keskustellaan turvallisuusvalvonnan tilanteesta.

(43)

Gabonin toimivaltaiset viranomaiset toimittivat komissiolle 2 päivänä huhtikuuta 2019 todisteita siitä, ettei lentoliikenteen harjoittajilla Afric Aviation, Allegiance Air Tourist, Sky Gabon ja Nouvelle Air Affaires Gabon enää ole voimassa olevaa lentotoimintalupaa. Siksi mainitut lentoliikenteen harjoittajat olisi poistettava niiden lentoliikenteen harjoittajien luettelosta, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa.

(44)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti komissio katsoo, että yhteisön luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, olisi muutettava lentoliikenteen harjoittajien Afric Aviation, Allegiance Air Tourist ja Sky Gabon poistamiseksi asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteestä A ja lentoliikenteen harjoittajan Nouvelle Air Affaires Gabon poistamiseksi asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteestä B.

Indonesiasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(45)

Kaikki Indonesiasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat poistettiin kesäkuussa 2018 asetuksen (EY) N:o 474/2006, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) 2018/871 (8), liitteestä A. Komission ja Indonesian siviili-ilmailuhallinnon (DGCA Indonesia) väliset neuvottelut jatkuvat asetuksen (EY) N:o 473/2006 3 artiklan 2 kohdan nojalla, jotta turvallisuusvalvontajärjestelmän seurantaa voidaan jatkaa Indonesiassa. Tähän liittyen DGCA Indonesia toimitti 28 päivänä helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä lisätietoja ja päivityksen turvallisuusvalvontatoiminnoista syyskuusta 2018 helmikuuhun 2019. Tietoihin sisältyi luettelo Indonesiassa lentotoimintalupansa saaneista lentoliikenteen harjoittajista, rekisteröidyistä ilma-aluksista, turvallisuusvalvontatoiminnoista, DGCA Indonesian toteuttamista toimenpiteistä täytäntöönpanon varmistamiseksi ja sen korjaavia toimia koskevien suunnitelmien (Corrective Action Plan, CAP) ajantasaisesta tilanteesta maaliskuussa 2018 suoritetun unionin arviointikäynnin jälkeen. DGCA Indonesia toimitti ajantasaiset tiedot myös suorituskykyyn perustuvaa navigointia koskevasta toimintasuunnitelmasta ja DGCA Indonesialle annetusta teknisestä avusta.

(46)

DGCA Indonesia ilmoitti 16 päivänä tammikuuta päivätyllä kirjeellä DGCA Indonesian uudelleenjärjestelyprosessista, jonka tavoitteena on linjata prosessit ICAOn standardien ja suosittelemien käytäntöjen mukaisiksi. DGCA Indonesia tiedotti komissiolle myös vakavista vaaratilanteista, joissa indonesialaisia lentoliikenteen harjoittajia on ollut osallisina.

(47)

Siltä osin kuin kyse on lentoliikenteen harjoittajista, ilma-aluksista ja turvallisuusvalvonnasta, DGCA Indonesia myönsi yhden uuden lentotoimintaluvan Part-121 ja yhden uuden lentotoimintaluvan Part-135. Täytäntöönpanon varmistamiseksi toteutettujen toimenpiteiden osalta DGCA Indonesia keskeytti yhden lentotoimintaluvan Part-121 voimassaolon, peruutti yhden hyväksyntätodistuksen, keskeytti yhden lentäjän lupakirjan voimassaolon ja langetti kolme hallinnollista seuraamusta lentotoimintaluvan Part-135 haltijoille. DGCA Indonesia paransi valvontaa EU:n arviointikäynnin aikana maaliskuussa 2018 ilmailulääketieteen lupamenettelyssä havaittujen ongelmien osalta ja keskeytti seitsemän akkreditoidun ilmailulääkärin lisenssin voimassaolon.

(48)

Indonesia aikoo suorituskykyyn perustuvan suunnistuksen (PBN) täytäntöönpanoa koskevan suosituksen mukaisesti panna PBN-menettelyt täytäntöön 19 kansainvälisellä lentoasemalla 27:stä vuoden 2019 loppuun mennessä. PBN:n täytäntöönpano etenee myös kotimaan ja kaukaisilla lentoasemilla, joskaan ei samassa tahdissa.

(49)

DGCA Indonesia ilmoitti komission yksiköille myös korjaavien toimien tilasta vuonna 2017 tehdyn ICAOn koordinoidun varmistuskäynnin johdosta. ICAO tarkasti lentokelpoisuutta koskevat korjaussuunnitelmat 25 päivänä heinäkuuta 2018. ICAO on hyväksynyt kaikki korjaavat toimet kokonaan tai osittain.

(50)

Komissio tutki tiedot ja pyysi 6 päivänä maaliskuuta 2019 päivätyllä kirjeellä lisätietoja eli tietoja Indonesian DGCA:n viimeistelemättömistä sisäisistä menettelyistä, yhden lentoliikenteen harjoittajan noudattamatta jääneistä määräajoista sekä Garuda Indonesian ja Sriwijayan hiljattain toteutetusta sulautumasta. DGCA Indonesia lähetti pyydetyt tiedot 20 päivänä maaliskuuta 2019. Tutkittuaan tiedot komissio katsoo, että valtaosa korjaavia toimia koskevista suunnitelmista, vakavista vaaratilanteista ja toimenpiteistä täytäntöönpanon varmistamiseksi annetuista selvityksistä on riittäviä. Tämän vuoksi suurin osa korjaavia toimia koskeviin suunnitelmiin liittyvistä havainnoista saatettiin päätökseen ja ehdotetut uudet määräajat päätökseen saattamiselle hyväksyttiin.

(51)

Lion Airin lennon JT610 29 päivänä lokakuuta 2018 tapahtuneen kohtalokkaan onnettomuuden jälkeen DGCA Indonesia jatkaa edelleen tietojen toimittamista toteutetuista toimenpiteistä. Ethiopian Airlinesin lennon ET302 10 päivänä maaliskuuta 2019 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen Indonesian DGCA ilmoitti komissiolle päätöksestään kieltää varotoimena Lion Airin ja Garuda Indonesian Boeing 737 MAX -ilma-alusten lentotoiminnan.

(52)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti komissio katsoo tästä syystä, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, Indonesiasta tulevien lentoliikenteen harjoittajien osalta.

(53)

Jäsenvaltioiden olisi jatkossakin tarkastettava asianmukaisten kansainvälisten turvallisuusvaatimusten tosiasiallinen noudattaminen kohdentamalla asematasotarkastuksia ensisijaisesti Indonesiassa lentotoimintaluvan saaneisiin lentoliikenteen harjoittajiin asetuksen (EY) N:o 965/2012 nojalla.

(54)

Jos turvallisuustiedoista käy ilmi välittömiä turvallisuusriskejä, jotka aiheutuvat kansainvälisten turvallisuusvaatimusten noudattamatta jättämisestä, komission voi olla pakko ryhtyä lisätoimiin asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisesti.

Moldovasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(55)

Komissio ilmoitti syyskuussa 2018 Moldovan siviili-ilmailuviranomaiselle (CAAM) tietyistä turvallisuusongelmista, jotka liittyivät siltä lentotoimintaluvan saaneisiin lentoliikenteen harjoittajiin. Samalla komissio ilmoitti CAAMille neuvottelujen aloittamisesta asetuksen (EY) N:o 473/2006 3 artiklan 2 kohdan nojalla.

(56)

Komission, EASAn ja jäsenvaltioiden asiantuntijat suorittivat 11 päivästä15 päivään helmikuuta 2019 unionin arviointikäynnin Moldovan toimivaltaisen viranomaisen CAAMin ja seuraavien Moldovassa lentotoimintalupansa saaneen lentoliikenteen harjoittajan tiloihin: Air Moldovan Fly Pron ja Terra Avian.

(57)

Asiantuntijoiden raportin mukaan CAAM noudattaa ilmailun turvallisuuteen lähestymistapaa, josta nykyaikaiset ilmailun turvallisuudenhallinnan tekniikat puuttuvat. Lainsäädäntökehys olisi ajantasaistettava, koska kaikkia ICAOn liitteisiin tehtyjä muutoksia ei ole sisällytetty Moldovan määräyksiin. CAAM panee parhaillaan täytäntöön unionin määräyksiä unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Moldovan välillä vuonna 2012 allekirjoitetun yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen mukaisesti.

(58)

CAAM ei kuitenkaan ole vielä toteuttanut vankkoja sisäisiä mekanismeja ja menettelyjä, joilla nykyinen oikeudellinen ja tekninen kehys otetaan osaksi organisaation rutiinitoimintoja. CAAMin olisi siksi parannettava laadunhallintatoimintoaan. CAAMin lentotoimintaosasto on laatinut sisäiset prosessit ja menettelyt, mutta niitä ei noudateta. Unionin arviointikäynnillä havaittiin, että alueita, joilla on parantamisen varaa, ovat erityisesti lentotoimintalupaprosessin tiukka noudattaminen, käsikirjojen tarkistuksen ja hyväksynnän jäljitettävyyden parantaminen sekä lentotoimintaosaston valvontavelvoitteiden vahvistaminen. Lentotoimintalupien myöntämisen osalta CAAM ei ole pannut täytäntöön minkäänlaista järjestelmää, jolla valvotaan teoreettista ja käytännön osaamista koskevia delegoituja kokeita. Rekisterien ylläpitoa olisi myös parannettava erityisesti valvontatoimintojen jäljitettävyyden varmistamiseksi.

(59)

CAAMin lentokelpoisuusosaston kehittämät koulutusohjelmat eivät ole asiaan liittyvien vakiintuneiden menettelyjen mukaisia eivätkä ne riitä lentokelpoisuushenkilöstön vaadittavien tietojen, taitojen, ammattitaidon ja pätevyyden ylläpitoon. CAAMin lentokelpoisuusosaston suorittamia tarkastuksia olisi vahvistettava, koska unionin arviointikäynti paljasti moldovalaisissa lentoliikenteen harjoittajissa ongelmia, joiden olisi pitänyt tulla esiin CAAMin omissa valvontatarkastuksissa.

(60)

Moldovan suurimmalla lentoliikenteen harjoittajalla Air Moldovalla on käytössään toimiva ja vankka turvallisuusjohtamisjärjestelmä, joka tuottaa sille hyödyllistä tietoa. Laadunvalvontajärjestelmä on vankka ja toimiva ja vaatii vain pieniä parannuksia. Yhtiön ylemmällä johdolla on hyvä ymmärrys järjestelmistä, ja niiden avulla tunnistetaan riskejä ja ryhdytään asianmukaisiin toimenpiteisiin suurimpien riskien lieventämiseksi. Lentoliikenteen harjoittajan toiminnan tukena on pätevää teknistä henkilöstöä ja linjahuoltopaikat, joissa on kunnossapitovalmiudet. Organisaatio on osoittanut, että sillä on vankka ja jäsennelty järjestelmä, jolla hallitaan jatkuvan lentokelpoisuuden eri näkökohtia. Air Moldova on laatinut vaaditut käsikirjat, jotka sisältävät toimintapolitiikat ja yksityiskohtaiset liitännäismenettelyt, ja CAAM on ne hyväksynyt. Sertifioitu henkilöstö on saanut asianmukaisen koulutuksen käytettyihin ilma-alustyyppeihin. Unionin arviointikäynnin aikana ei havaittu merkittäviä puutteita.

(61)

Fly Pro on rahtilentoliikenteen harjoittaja, jolla on käytössä turvallisuusjohtamisjärjestelmä ja laadunhallintajärjestelmä. Unionin arviointikäynnillä kyseisissä järjestelmissä havaittiin joitakin korjausta vaativia puutteita. Fly Pron turvallisuusjohtamiskäsikirja olisi ajantasaistettava Moldovan lainsäädännön ja kansainvälisten turvallisuusnormien mukaisesti. Laadunvalvontajärjestelmien osalta lentoliikenteen harjoittaja ei pystynyt osoittamaan, että kaikki vuotuiseen tarkastusohjelmaan kuuluvat tarkastukset suoritettiin. Löydösten käsittelyä koskeva hallintojärjestelmä ei myöskään toiminut asianmukaisesti. Fly Pro on laatinut toimintakäsikirjan, mutta tämän käsikirjan nykyisessä versiossa ei ole otettu huomioon hyväksyttyä toimintaa ja lupia. Huolto-ohjelma ei ole ajan tasalla, koska kaikki uudet tarkastukset, jotka sisältyvät huoltotoiminnan tarkastuslautakunnan raporttiin, jonka antoi tyyppisuunnittelusta vastaava organisaatio, tehtiin väärin määrävälein. Fly Pron arvioinnissa kävi ilmi toiminnallisia ongelmia, jotka liittyivät operatiiviseen valvontaan, koulutukseen ja rekisterinpidon hallintaan ja joita laadunvarmistusjärjestelmä ei pystynyt havaitsemaan.

(62)

Terra Avia on moldovalainen yksityinen lentoliikenteen harjoittaja, jonka kotikenttänä on Sharjah International Airport Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa. Terra Avian turvallisuusjohtamiskäsikirja olisi ajantasaistettava Moldovan lainsäädännön ja kansainvälisten turvallisuusnormien mukaisesti. Terra Avia ei myöskään suorita kaikkia toimintojaan turvallisuusjohtamiskäsikirjan mukaisesti (riskinhallinta on pinnallista, turvallisuutta ei edistetä kaikilta osin ja turvallisuustarkastukset jätetään suorittamatta). Terra Avia ei ole järjestänyt asianmukaista operatiivista valvontaa lennon aloittamisen, jatkamisen, reittimuutoksen eikä päättämisen osalta. Lentoliikenteen harjoittajan huolto-ohjelmaa ei myöskään ole päivitetty. Lisäksi vaikka Terra Avian käyttämien ilma-alusten käyttölukemat ovat selvästi alhaisemmat kuin huoltotoiminnan tarkastuslautakunnan raportin ja huoltosuunnitelmadatan validiteettia varten määritellyt lukemat, lentoliikenteen harjoittaja ei ole kehittänyt eikä pannut täytäntöön alhaisen käyttöasteen huolto-ohjelmaa. Terra Avia ei pystynyt osoittamaan, kuinka se suorittaa jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvät velvollisuutensa. Lentoliikenteen harjoittaja ei myöskään pystynyt osoittamaan huolto-ohjelman noudattamisen tilaa. Unionin arviointikäynnin aikana havaittiin, että käyttöiältään rajoitettuja osia koskevat tiedot olivat puutteelliset. Terra Avia ei liioin pystynyt osoittamaan lentokonemiehistön koulutus- ja koeohjelman osalta, että kaikki vaadittavat elementit sisältyivät siirtymäkurssiin ja määräaikaiskoulutukseen. Terra Avia on kehittänyt järjestelmän, jolla valvotaan ohjaamo- ja matkustamohenkilöstön lento-, työ- ja lepoaikoja, mutta järjestelmään ei sisälly minkäänlaista sääntörikkomuksista ilmoittavaa järjestelmää.

(63)

Vuonna 2019 suoritetun unionin arviointikäynnin jälkeen CAAM teki turvallisuusanalyysin ja laati korjaavia toimia koskevan suunnitelman käynnin aikana esiin nousseisiin havaintoihin puuttumiseksi. Komissio katsoo kyseisen analyysin olevan kattava ja antavan täsmälliset määräajat eri toimille. Huomattavia ponnisteluja on kuitenkin vielä tehtävä, jotta kaikki turvallisuusanalyysiin sisältyvät tehtävät suoritetaan. Sen lisäksi, ettei kyseistä turvallisuusanalyysiä ole pantu tehokkaasti täytäntöön, unionin vuoden 2019 arviointikäynnin aikana yksilöityjä turvallisuusriskejä ei ole lievennetty.

(64)

Komissio ja lentoturvallisuuskomitea kuulivat CAAMia ja lentoliikenteen harjoittajia Air Moldova, Fly One ja Aerotranscargo2 päivänä huhtikuuta 2019. CAAM esitteli nykyisen organisaatiorakenteensa, johon sisältyi myös yksityiskohtaisia tietoja sen lentokelpoisuusosastosta ja lentotoimintaosastosta. CAAM selosti yksityiskohtaisesti toimenpiteitä, joita oli toteutettu viimeisimmän eli marraskuussa 2018 pidetyn lentoturvallisuuskomitean kokouksen jälkeen, mukaan lukien tietoja operatiivisten tarkastajien koulutuksesta, uusien tarkastajien rekrytointiprosessista ja toimista, joihin on ryhdytty useiden Moldovassa rekisteröityjen lentoliikenteen harjoittajien suhteen. CAAM antoi lisäksi tietoja siitä, missä vaiheessa suunnitelmat Moldovan lainsäädännön yhdenmukaistamiseksi unionin sääntelykehyksen kanssa ovat, sekä sisäisten menettelyjen ja käsikirjojen tarkistuksesta. CAAM esitteli yhteenvedon korjaavista toimista, joita oli toteutettu asiantuntijoiden unionin arviointikäynnin 2019 yhteydessä tekemien huomioiden johdosta. Lisäksi CAAM ilmoitti komissiolle, että Fly Pron ja Terra Avian lentotoimintalupien voimassaolo oli keskeytetty.

(65)

CAAM kertoi myös, että se on vuoden 2019 alusta lähtien järjestelty uudelleen valtion talousarviosta rahoitetuksi julkiseksi laitokseksi. Komissio katsoo, että olisi vältettävä kaikenlaista poliittisten ja turvallisuusnäkökohtien yhteen kytkentää. Tältä osin CAAMin on osoitettava päätöksentekoprosessinsa täysi riippumattomuus tästä uudesta institutionaalisesta kehyksestä huolimatta.

(66)

Kaikkien saatavilla olevien tietojen, mukaan lukien unionin arviointikäynnin tulokset ja kuulemisessa saadut tiedot, perusteella komissio ja lentoturvallisuuskomitea katsovat, että CAAMilla on hyvin vähäiset valmiudet valvoa lentotoimintaa Moldovassa ja että tästä syystä on tehtävä merkittäviä parannuksia turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi.

(67)

Air Moldova esitteli korjaavia toimia koskevan suunnitelmansa, jolla se aikoo ottaa huomioon unionin arviointikäynnin johdosta tehdyt havainnot ja suositukset. Suunnitelma sisältää korjaavia ja ennalta ehkäiseviä toimia, jotka perustuvat juurisyiden vankkaan analyysiin. Tältä osin EASA on vahvistanut, ettei lentoliikenteen harjoittaja aiheuta tällä hetkellä erityisiä turvallisuusongelmia TCO:n ja SAFA:n osalta.

(68)

Fly One esitti katsauksen yhtiöön, mukaan lukien sen nykyinen kalusto sekä käytettävissä oleva resurssit ja välineet. Se kuvaili turvallisuusjohtamisjärjestelmänsä ja laadunhallintajärjestelmänsä olevan vankkoja ja hyvin kehittyneitä järjestelmiä. Lentoliikenteen harjoittaja käyttää ohjelmistotyökaluja integroidakseen turvallisuus-, laatu- ja riskinhallintadataa, jotta lentotoiminta olisi paremmin sen hallinnassa. Tältä osin EASA on vahvistanut, ettei lentoliikenteen harjoittaja aiheuta tällä hetkellä erityisiä turvallisuusongelmia TCO:n ja SAFA:n osalta.

(69)

Aerotranscargo esitteli rakennettaan sekä laadunvarmistusjärjestelmänsä ja turvallisuudenhallintajärjestelmänsä toimintaa. Se myös ilmoitti olevansa sitoutunut parantamaan turvallisuustasoaan ja -kulttuuriaan. Tältä osin EASA on vahvistanut, ettei lentoliikenteen harjoittaja aiheuta tällä hetkellä erityisiä turvallisuusongelmia TCO:n ja SAFA:n osalta.

(70)

Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella ja asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti komissio katsoo tästä syystä, että kaikki Moldovasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat, lukuun ottamatta Air Moldovaa, Fly Onea ja Aerotranscargoa, on tässä vaiheessa syytä sisällyttää luetteloon lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa.

(71)

Jäsenvaltioiden olisi jatkossakin tarkastettava asianmukaisten kansainvälisten turvallisuusvaatimusten tosiasiallinen noudattaminen kohdentamalla asematasotarkastuksia ensisijaisesti Moldovassa lentotoimintaluvan saaneisiin lentoliikenteen harjoittajiin asetuksen (EY) N:o 965/2012 nojalla.

(72)

Jos turvallisuustiedoista käy ilmi välittömiä turvallisuusriskejä, jotka aiheutuvat kansainvälisten turvallisuusvaatimusten noudattamatta jättämisestä, komission voi olla pakko ryhtyä lisätoimiin asetuksen (EY) N:o 2111/2005 mukaisesti.

Nepalista tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(73)

Nepalin toimivaltaiset viranomaiset (Civil Aviation Authority of Nepal, CAAN) toimittivat 29 päivänä lokakuuta 2018 luettelon täydennettävistä asiakirjoista ja toteutettavista toimista.

(74)

CAAN toimitti kaikki pyydetyt asiakirjat 9 päivänä joulukuuta 2018 päivätyllä kirjeellä. Komissio totesi toimitettujen tietojen olevan hyvin jäsenneltyjä ja niiden sisällön tyydyttävä. CAAN pyrki merkittävästi parantamaan Nepalin turvallisuusvalvontajärjestelmää. Komissio katsoo kuitenkin, että edelleen on tarpeen tehdä merkittäviä parannuksia olemassa olevien turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi. Komissio toteaa lisäksi, että onnettomuuksien ja raportoitavien vaaratilanteiden määrä on Nepalissa erityisen korkea. Viimeisin onnettomuus tapahtui 27 päivänä helmikuuta 2019, jolloin Air Dynastyn liikennöimä Eurocopter AS350 -helikopteri syöksyi maahan itäisellä vuoristoseudulla Taplejungissa Nepalissa. Ennen kuin harkitaan kaikkien Nepalissa rekisteröityjen lentoliikenteen harjoittajien nykyisen toimintakiellon poistamista, onnettomuuslukujen on laskettava Nepalissa huomattavasti.

(75)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti komissio katsoo, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa Nepalista tulevien lentoliikenteen harjoittajien osalta

Venäjältä tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(76)

Komissio, EASA ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat seuranneet edelleenkin tiiviisti Venäjällä lentotoimintaluvan saaneiden ja unionissa liikennöivien lentoliikenteen harjoittajien turvallisuustasoa muun muassa asematasotarkastusten ensisijaisella kohdentamisella tiettyihin venäläisiin lentoliikenteen harjoittajiin asetuksen (EU) N:o 965/2012 mukaisesti.

(77)

Komission, EASAn ja jäsenvaltioiden edustajat tapasivat 22 päivänä maaliskuuta 2019 Venäjän federaation lentoliikenneviraston (FATA) edustajia. Tarkoituksena oli tarkastella Venäjällä lentotoimintaluvan saaneiden lentoliikenteen harjoittajien turvallisuustasoa 19 päivän syyskuuta 2018 ja 22 päivän maaliskuuta 2019 välisenä aikana tehtyjen asematasotarkastusten raporttien pohjalta ja kartoittaa tapauksia, joissa FATAn olisi tehostettava valvontatoimiaan.

(78)

Kokouksessa komissio tarkasteli yksityiskohtaisemmin SAFAn asematasotarkastusten tuloksia yhden Venäjällä lentotoimintalupansa saaneen lentoliikenteen harjoittajan osalta ja pani merkille FATAn päätöksen rajoittaa sen lentotoimintaluvan koskemaan vain kotimaisia lentoja. Koska niiden TCO-hyväksyntää koskevien hakemusten määrä, jotka eivät johtaneet EASAn TCO-hyväksyntään, oli suuri (19 tapausta 62 hakemuksesta), komissio pyysi FATAa tarkastelemaan uudelleen kyseisten lentoliikenteen harjoittajien turvallisuustasoa ennen lentoturvallisuuskomitean seuraavaa kokousta.

(79)

Komissio katsoo käytettävissä olevien tietojen perusteella – mukaan lukien tiedot, jotka FATA toimitti 22 päivänä maaliskuuta 2019 pidetyn kokouksen aikana – että FATAlla on tässä vaiheessa riittävästi kykyä ja halua käsitellä turvallisuuspuutteita. Näillä perustein komissio päätteli, ettei lentoturvallisuuskomitean tarvinnut kuulla Venäjän ilmailuviranomaisia eikä Venäjällä lentotoimintaluvan saaneita lentoliikenteen harjoittajia.

(80)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti komissio katsoo näin ollen, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, sisällyttämällä siihen Venäjältä tulevia lentoliikenteen harjoittajia.

(81)

Jäsenvaltioiden olisi jatkossakin asetuksen (EU) N:o 965/2012 mukaisesti ensisijaisesti asematasotarkastuksia tekemällä tarkastettava, että Venäjältä tulevat lentoliikenteen harjoittajat tosiasiallisesti noudattavat asianmukaisia kansainvälisiä turvallisuusvaatimuksia.

(82)

Jos näissä tarkastuksissa löytyy välitön turvallisuusriski, joka aiheutuu kansainvälisten turvallisuusvaatimuksien noudattamatta jättämisestä, komissio voi asettaa Venäjällä lentotoimintaluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat toimintakieltoon ja sisällyttää ne asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteeseen A tai B.

Venezuelasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat

(83)

Venezuelassa lentotoimintaluvan saanut lentoliikenteen harjoittaja Avior Airlines haki 6 päivänä maaliskuuta 2017 EASAlta TCO-hyväksyntää. EASA arvioi hakemuksen komission asetuksen (EU) N:o 452/2014 vaatimusten mukaisesti. EASA hylkäsi Avior Airlinesin TCO-hakemuksen 4 päivänä lokakuuta 2017 turvallisuussyistä.

(84)

Komissio ja lentoturvallisuuskomitea kuulivat INACia (Instituto Nacional de Aeronáutica Civil) ja Avior Airlinesiä asetuksen (EY) N:o 2111/2005 nojalla 14 päivänä marraskuuta 2017. Komissio muutti mainitun kuulemisen perusteella marraskuussa 2017 luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa, lentoliikenteen harjoittajan Avior Airlines sisällyttämiseksi asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteeseen A (9).

(85)

INAC osallistui 29 päivänä elokuuta 2018 pidetyn teknisen kokouksen jälkeen asetuksen (EY) N:o 2111/2005 7 artiklan mukaisesti kuulemiseen lentoturvallisuuskomiteassa 14 päivänä marraskuuta 2018. Vaikka joitain valvontajärjestelmän elementtejä oli pantu täytäntöön ja ne vaikuttivat asianmukaisilta rakenteen, valvontahenkilöstön, dokumentoitujen menettelyjen ja tarkastusten suunnittelun osalta, saatavilla olevien tietojen analyysi toi esiin useita epäjohdonmukaisuuksia. Nämä epäjohdonmukaisuudet eivät kuitenkaan olleet sen luonteisia, että olisi perusteltua sisällyttää kaikki Venezuelasta tulevat lentoliikenteen harjoittajat asetuksen (EY) N:o 474/2006 liitteeseen A tai liitteeseen B.

(86)

Venezuela on toimittanut jatkuvasti valvontavelvollisuuksiensa tilaa koskevia päivityksiä. Komissio pyysi 17 päivänä tammikuuta 2019 INACia toimittamaan tietoja kolmesta venezuelalaisesta lentoliikenteen harjoittajasta, Avior Airlinesistä, Estelar Latinoamericanasta ja Conviasasta. Tämä pyyntö sisälsi raportit kaikista vuosina 2017 ja 2018 suoritetuista tarkastuksista lentotoiminnan, lentokelpoisuuden, henkilöstön lupakirjojen sekä ilmailulääketieteen alalla sekä kaikki kyseisiä kolmea venezuelalaista lentoliikenteen harjoittajaa palvelevien huolto-organisaatioiden tarkastusraportit. Vastaava pyyntö tehtiin myös koulutuskeskusten osalta. Komissio pyysi lisäksi kaikki venezuelalaisille lentoliikenteen harjoittajille tehtyjen asematasotarkastusten raportit, mukaan lukien korjaavat toimet ja INACin suorittamat seurantatoimet. INAC toimitti oikea-aikaisesti kaikki pyydetyt tiedot, ja komissio jatkaa niiden analysointia ja pyytää tarvittaessa lisätietoja.

(87)

INACin 1 päivänä huhtikuuta 2019 antamien tietojen mukaan Avior Airlines on saanut IOSA-todistuksen. EASA on ilmoittanut, että Avior Airlines aikoo jättää uuden TCO-hyväksyntää koskevan hakemuksen.

(88)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 liitteessä vahvistettujen yhteisten perusteiden mukaisesti komissio katsoo, ettei tässä vaiheessa ole perusteita muuttaa luetteloa niistä lentoliikenteen harjoittajista, jotka on asetettu toimintakieltoon unionissa Venezuelasta tulevien lentoliikenteen harjoittajien osalta.

(89)

Jäsenvaltioiden on jatkossakin tarkastettava asianmukaisten kansainvälisten turvallisuusvaatimusten tosiasiallinen noudattaminen kohdentamalla asematasotarkastukset ensisijaisesti Venezuelassa lentotoimintaluvan saaneisiin lentoliikenteen harjoittajiin asetuksen (EU) N:o 965/2012 mukaisesti.

(90)

Jos turvallisuustiedoista käy ilmi välittömiä turvallisuusriskejä, jotka aiheutuvat kansainvälisten turvallisuusvaatimusten noudattamatta jättämisestä, komissio voi ryhtyä lisätoimiin asetuksen (EY) N:o 2111/2005 perusteella.

(91)

Asetuksen (EY) N:o 2111/2005 8 artiklan 2 kohdassa todetaan, että päätöksiä on tarpeen tehdä nopeasti ja tarvittaessa kiireellisesti ottaen huomioon turvallisuusvaikutukset. Sen vuoksi on olennaisen tärkeää arkaluonteisten tietojen suojaamiseksi ja kaupallisten vaikutusten minimoimiseksi, että niitä lentoliikenteen harjoittajia, jotka on unionissa asetettu toimintakieltoon tai joiden toimintaa on rajoitettu, koskevan luettelon päivittämiseen liittyvät päätökset julkaistaan ja että ne tulevat voimaan heti hyväksymisen jälkeen.

(92)

Tämän vuoksi asetusta (EY) N:o 474/2006 olisi muutettava.

(93)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksella (EY) N:o 2111/2005 perustetun lentoturvallisuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 474/2006 seuraavasti:

1)

korvataan liite A tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä;

2)

korvataan liite B tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 2019.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Violeta BULC

Komission jäsen


(1)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 474/2006, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitetusta yhteisön luettelosta (EUVL L 84, 23.3.2006, s. 14).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2111/2005, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, EUVL L 344, 27.12.2005, s. 15.

(4)  Komission asetus (EY) N:o 473/2006, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2006, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 II luvussa tarkoitetun yhteisön luettelon laatimissäännöistä (EUVL L 84, 23.3.2006, s. 8).

(5)  Komission asetus (EU) N:o 965/2012, annettu 5 päivänä lokakuuta 2012, lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti (EUVL L 296, 25.10.2012, s. 1).

(6)  Komission asetus (EY) N:o 619/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta (EUVL L 182, 15.7.2009, s. 4).

(7)  Komission asetus (EY) N:o 1131/2008, annettu 14 päivänä marraskuuta 2008, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta (EUVL L 306, 15.11.2008, s. 47).

(8)  Komission asetus (EU) 2018/871, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2018, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta (EUVL L 152, 15.6.2018, s. 5).

(9)  Komission asetus (EY) N:o 2017/2215, annettu 30 päivänä marraskuuta 2017, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta (EUVL L 318, 2.12.2017, s. 1).


LIITE I

Korvataan asetuksen (EY) N:o 474/2006 liite A seuraavasti:

”LIITE A

LUETTELO TOIMINTAKIELLOSSA UNIONISSA OLEVISTA LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJISTA, TIETYIN POIKKEUKSIN (1)

Lentoliikenteen harjoittajan virallinen nimi sellaisena kuin se ilmoitetaan lentotoimintaluvassa (ja toiminimi, jos se on muu kuin virallinen nimi)

Lentotoimintaluvan (AOC) tai liikenneluvan numero

Kolmikirjaiminen ICAO-tunnus

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iranin islamilainen tasavalta

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10–12/05

MEV

Nigeria

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD

177/04

AZW

Zimbabwe

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Afganistanin viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Afganistanin islamilainen tasavalta

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistanin islamilainen tasavalta

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistanin islamilainen tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Angolan viranomaisilta, lukuun ottamatta TAAG Angola Airlinesia ja Heli Malongoa, mukaan lukien:

 

 

Angolan tasavalta

AEROJET

AO-008/11–07/17 TEJ

TEJ

Angolan tasavalta

GUICANGO

AO-009/11–06/17 YYY

Tuntematon

Angolan tasavalta

AIR JET

AO-006/11–08/18 MBC

MBC

Angolan tasavalta

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15–06/17YYY

Tuntematon

Angolan tasavalta

HELIANG

AO 007/11–08/18 YYY

Tuntematon

Angolan tasavalta

SJL

AO-014/13–08/18YYY

Tuntematon

Angolan tasavalta

SONAIR

AO-002/11–08/17 SOR

SOR

Angolan tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Kongon tasavallan viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Kongon tasavalta

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Kongon tasavalta

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Tuntematon

Kongon tasavalta

EMERAUDE

RAC06-008

Tuntematon

Kongon tasavalta

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC06-003

EKA

Kongon tasavalta

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongon tasavalta

EQUATORIAL CONGO AIRLINES SA.

RAC 06–014

Tuntematon

Kongon tasavalta

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Tuntematon

Kongon tasavalta

TRANS AIR CONGO

RAC 06–001

TSG

Kongon tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Kongon demokraattisen tasavallan viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Kongon demokraattinen tasavalta

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Kongon demokraattinen tasavalta

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Tuntematon

Kongon demokraattinen tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Djiboutin viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Tuntematon

DAO

Djibouti

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Päiväntasaajan Guinean viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Päiväntasaajan Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Päiväntasaajan Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Tuntematon

Päiväntasaajan Guinea

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Eritrean viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC 005

NAS

Eritrea

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan valvonnasta vastaavilta Gabonin tasavallan viranomaisilta, lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyvää lentoliikenteen harjoittajaa Afrijet Business Service, mukaan lukien:

 

 

Gabonin tasavalta

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Gabonin tasavalta

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Gabonin tasavalta

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Tuntematon

Gabonin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden valvonnasta vastaavilta Kirgisian tasavallan viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Kirgisian tasavalta

AIR BISHKEK (entinen EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgisian tasavalta

AIR MANAS

17

MBB

Kirgisian tasavalta

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgisian tasavalta

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgisian tasavalta

HELI SKY

47

HAC

Kirgisian tasavalta

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgisian tasavalta

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgisian tasavalta

S GROUP INTERNATIONAL (entinen S GROUP AVIATION)

45

IND

Kirgisian tasavalta

SKY BISHKEK

43

BIS

Kirgisian tasavalta

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgisian tasavalta

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgisian tasavalta

TEZ JET

46

TEZ

Kirgisian tasavalta

VALOR AIR

07

VAC

Kirgisian tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Liberian viranomaisilta

 

 

Liberia

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Libyan viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Libya

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libya

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libya

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libya

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libya

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libya

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libya

PETRO AIR

025/08

PEO

Libya

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Moldovan viranomaisilta, lukuun ottamatta Air Moldovaa, Fly Onea ja Aerotranscargoa, mukaan lukien:

 

 

Moldovan tasavalta

CA Î.M ”TANDEM AERO” SRL

MD005

TDM

Moldovan tasavalta

Î.M ”VALAN ICC” SRL

MD009

VLN

Moldovan tasavalta

CA ”AIM AIR” SRL

MD015

AAM

Moldovan tasavalta

CA ”OSCAR JET” SRL

MD017

OSJ

Moldovan tasavalta

CA ”AIR STORK” SRL

MD018

MSB

Moldovan tasavalta

Î M ”MEGAVIATION” SRL

MD019

ARM

Moldovan tasavalta

CA ”PECOTOX-AIR” SRL

MD020

PXA

Moldovan tasavalta

CA ”TERRA AVIA” SRL

MD022

TVR

Moldovan tasavalta

CA ”FLY PRO” SRL

MD023

PVV

Moldovan tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Nepalin viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Nepalin tasavalta

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Tuntematon

Nepalin tasavalta

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Tuntematon

Nepalin tasavalta

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepalin tasavalta

FISHTAIL AIR

017/2001

Tuntematon

Nepalin tasavalta

GOMA AIR

064/2010

Tuntematon

Nepalin tasavalta

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepalin tasavalta

MAKALU AIR

057A/2009

Tuntematon

Nepalin tasavalta

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Tuntematon

Nepalin tasavalta

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Tuntematon

Nepalin tasavalta

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Tuntematon

Nepalin tasavalta

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepalin tasavalta

SAURYA AIRLINES

083/2014

Tuntematon

Nepalin tasavalta

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepalin tasavalta

SIMRIK AIR

034/2000

Tuntematon

Nepalin tasavalta

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepalin tasavalta

SITA AIR

033/2000

Tuntematon

Nepalin tasavalta

TARA AIR

053/2009

Tuntematon

Nepalin tasavalta

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepalin tasavalta

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta São Tomén ja Príncipen viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

São Tomé ja Príncipe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé ja Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé ja Príncipe

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Sierra Leonen viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Tuntematon

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Tuntematon

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Tuntematon

Tuntematon

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Tuntematon

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Tuntematon

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Tuntematon

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Tuntematon

Tuntematon

Sierra Leone

Kaikki lentoliikenteen harjoittajat, jotka ovat saaneet lentotoimintaluvan niiden toiminnan valvonnasta vastaavilta Sudanin viranomaisilta, mukaan lukien:

 

 

Sudanin tasavalta

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Sudanin tasavalta

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudanin tasavalta

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudanin tasavalta

ELIDINER AVIATION

8

DND

Sudanin tasavalta

GREEN FLAG AVIATION

17

Tuntematon

Sudanin tasavalta

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudanin tasavalta

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudanin tasavalta

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudanin tasavalta

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudanin tasavalta

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudanin tasavalta

SUN AIR

51

SNR

Sudanin tasavalta

TARCO AIR

56

TRQ

Sudanin tasavalta


(1)  Liitteessä A mainituille lentoliikenteen harjoittajille voidaan sallia liikennöintioikeuksien käyttäminen, jos ne käyttävät sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta miehistöineen vuokrattua konetta, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen että asiaankuuluvia turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.


LIITE II

Korvataan asetuksen (EY) N:o 474/2006 liite B seuraavasti:

”LIITE B

LUETTELO LENTOLIIKENTEEN HARJOITTAJISTA, JOIDEN TOIMINTAA UNIONISSA RAJOITETAAN (1)

Lentoliikenteen harjoittajan virallinen nimi sellaisena kuin se ilmoitetaan lentotoimintaluvassa (ja toiminimi, jos se on muu kuin virallinen nimi)

Lentotoimintaluvan (AOC) numero

Kolmikirjaiminen ICAO-tunnus

Ilma-aluksen käyttäjän kotivaltio

Ilma-alustyyppi, johon sovelletaan rajoituksia

Ilma-aluksen rekisteritunnus/-tunnukset ja, jos saatavilla, sarjanumero/-numerot

Rekisteröintivaltio

AIR SERVICE COMORES

06–819/TA-15/DGACM

KMD

Komorit

Koko kalusto, paitsi: LET 410 UVP.

Koko kalusto, paitsi: D6-CAM (851336).

Komorit

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Gabonin tasavalta

Koko kalusto, paitsi: 2 Falcon 50 -tyypin ilma-alusta, 2 Falcon 900 -tyypin ilma-alusta.

Koko kalusto, paitsi: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR.

Gabonin tasavalta

IRAN AIR

FS100

IRA

Iranin islamilainen tasavalta

Kaikki Fokker F100- ja Boeing B747 -tyypin ilma-alukset

Lentotoimintaluvassa mainitut Fokker F100 -tyypin ilma-alukset; lentotoimintaluvassa mainitut Boeing B747 -tyypin ilma-alukset

Iranin islamilainen tasavalta

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Korean demokraattinen kansantasavalta

Koko kalusto, paitsi: 2 TU 204 -tyypin ilma-alusta.

Koko kalusto, paitsi: P-632, P-633.

Korean demokraattinen kansantasavalta


(1)  Liitteessä B mainituille lentoliikenteen harjoittajille voidaan sallia liikennöintioikeuksien käyttäminen, jos ne käyttävät sellaiselta lentoliikenteen harjoittajalta miehistöineen vuokrattua konetta, jota ei ole asetettu toimintakieltoon, edellyttäen että asiaankuuluvia turvallisuusvaatimuksia noudatetaan.

(2)  Afrijet Business Service saa toistaiseksi unionissa toimiessaan käyttää ainoastaan mainittuja poikkeusluvan saaneita ilma-aluksia.