27.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 85/60


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/503,

annettu 25 päivänä maaliskuuta 2019,

tietyistä Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevista näkökohdista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ovat kuulleet Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa,

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan siitä päivästä, jona erosopimus tulee voimaan, tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua mainitusta ilmoituksesta eli 30 päivänä maaliskuuta 2019, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa.

(2)

Rautatieliikenteen alalla Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vaikutuksia todistuksiin ja lupiin voidaan lieventää erilaisilla asianomaisten toiminnanharjoittajien toteuttamilla toimilla. Näihin toimenpiteisiin kuuluu muun muassa se, että ne asettautuvat johonkin jäljelle jäävään jäsenvaltioon ja hankkivat tarvittavat luvat ja todistukset sieltä.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU (2) 14 artiklassa säädetyt erityiset sopimukset olisivat tarpeen, jotta voitaisiin käsitellä suoraan rajat ylittävää rautatieliikennettä ja -infrastruktuuria koskevia kysymyksiä ja turvata näin rajat ylittävän rautatieliikenteen jatkuvuus sekä minimoida häiriöt. Mainitun direktiivin mukaisesti tällaisilla sopimuksilla varmistettaisiin myös rajat ylittävää infrastruktuuria käyttävien unionin yritysten ja Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneiden yritysten vastavuoroinen kohtelu.

(4)

Tällaisten asianomaisten jäsenvaltioiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisten sopimusten tekeminen on mahdollista vasta sen jälkeen kun Yhdistyneestä kuningaskunnasta on tullut kolmas maa. Erityisesti unionin turvallisuussääntöjen soveltaminen Kanaalitunneliin on nykyisin annettu 12 päivänä helmikuuta 1986 allekirjoitetun Canterburyn sopimuksen nojalla perustetun hallitustenvälisen komission tehtäväksi; komissiota neuvoo turvallisuuskysymyksissä Kanaalitunnelin turvallisuusviranomainen. Mainitulla sopimuksella perustettua järjestelmää olisi mukautettava ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan asema kolmantena maana. Erityisesti Kanaalitunnelin Ranskan alueella olevan osuuden olisi oltava yksinomaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/798 (3) 3 artiklan 7 alakohdassa määritellyn toimivaltaisen viranomaisen vastuulla sen varmistamiseksi, että unionin oikeutta sovelletaan sellaisenaan kyseiseen tunneliosuuteen. Hoitaakseen tehtävänsä parhaalla mahdollisella tavalla ja edistääkseen päätösten johdonmukaisuutta sekä ottaen huomioon tunnelin yhteiset ominaisuudet rajan molemmin puolin kyseinen toimivaltainen viranomainen voisi kuitenkin ottaa huomioon näiden kahden maan välillä tehdyn kahdenvälisen sopimuksen nojalla perustettujen kahden valtion elinten, kuten hallitustenvälistä komissiota neuvovan Canterburyn sopimuksen nojalla perustetun Kanaalitunnelin turvallisuusviranomaisen, lausunnot tai kehittää muita tapoja tehdä yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan alueella sijaitsevasta tunneliosuudesta vastaavien viranomaisten kanssa.

(5)

Tähän asetukseen sisältyvät toimenpiteet edellyttävät, että infrastruktuuriin, jota käytetään rajat ylittävän rautatieyhteyden varmistamiseen Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, sekä kyseisellä infrastruktuurilla liikennöiviin yrityksiin ja junia ajaviin veturinkuljettajiin sovelletaan turvallisuusstandardeja ja -menettelyjä, oikeutta toimia rautatieyrityksenä koskevia vaatimuksia ja junan kuljettamista koskevia vaatimuksia, jotka vastaavat unionin vaatimuksia.

(6)

Jotta asianomaiset osapuolet voisivat tehdä tarvittavat sopimukset ja toteuttaa kaikki muut tarpeelliset toimenpiteet häiriöiden välttämiseksi, ottaen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan asema kolmantena maana, tiettyjen todistusten ja lupien voimassaoloaikaa on tarpeellista jatkaa.

(7)

Tällaisen todistusten ja lupien voimassaolon jatkamisen kesto olisi rajattava siihen, mikä on ehdottomasti tarpeen, jotta asianomaiset jäsenvaltiot voivat toteuttaa nämä tarpeelliset toimenpiteet Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY (4), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY (5) ja direktiivin 2012/34/EU säännösten mukaisesti.

(8)

Jotta voidaan välttää merkittävät häiriöt rajat ylittävässä rautatieliikenteessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, on myös olennaisen tärkeää, että rautatieyritykset ja kansalliset viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet viipymättä sen varmistamiseksi, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat todistukset ja luvat myönnetään hyvissä ajoin ennen kuin tätä asetusta lakataan soveltamasta ja että muut todistukset ja luvat, jotka tarvitaan unionin alueella liikennöintiä varten, myönnetään ennen päivää, jona Yhdistynyt kuningaskunta eroaa unionista.

(9)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee todistusten ja lupien haltijoille koituneen edun peruuttamista, jos unionin vaatimusten noudattaminen ei ole varmistettu. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (6) mukaisesti. Näiden toimenpiteiden hyväksymiseen olisi sovellettava tarkastelumenettelyä, kun otetaan huomioon niiden mahdollinen vaikutus rautatieliikenteen turvallisuuteen. Komission olisi hyväksyttävä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on tarpeen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa.

(10)

Yhdistyneen kuningaskunnan eroon unionista liittyvän kiireellisyyden vuoksi on aiheellista poiketa Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyssä kansallisten parlamenttien asemaa koskevassa pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon ajanjaksosta.

(11)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli säätää väliaikaisista toimenpiteistä, jotka koskevat tiettyjä Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyviä rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevia näkökohtia, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(12)

Tämän asetuksen säännösten olisi tultava voimaan kiireellisesti, ja niitä olisi sovellettava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, jollei Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty erosopimus ole tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, Euroopan unionista eroamiseen liittyvät erityissäännökset, jotka koskevat tiettyjä direktiivin 2004/49/EY nojalla annettuja turvallisuustodistuksia ja turvallisuuslupia, tiettyjä direktiivin 2007/59/EY nojalla myönnettyjä veturinkuljettajien lupakirjoja ja tiettyjä direktiivin 2012/34/EU nojalla myönnettyjä rautatieyritysten toimilupia.

2.   Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin todistuksiin ja lupiin, jotka ovat voimassa tämän asetuksen soveltamispäivää edeltävänä päivänä:

a)

turvallisuusluvat, jotka on annettu infrastruktuurin haltijoille direktiivin 2004/49/EY 11 artiklan nojalla unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhdistävän rajat ylittävän infrastruktuurin hallintaa ja käyttöä varten;

b)

turvallisuustodistukset, jotka on annettu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneille rautatieyrityksille direktiivin 2004/49/EY 10 artiklan nojalla;

c)

toimiluvat, jotka on myönnetty Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneille rautatieyrityksille direktiivin 2012/34/EU III luvun nojalla;

d)

veturinkuljettajien lupakirjat, jotka on myönnetty direktiivin 2007/59/EY 14 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan direktiivien 2004/49/EY, 2007/59/EY ja 2012/34/EU sekä mainittujen direktiivien nojalla hyväksyttyjen täytäntöönpanosäädösten asiaa koskevia määritelmiä. Direktiivin (EU) 2016/798 ja sen nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten asiaa koskevia määritelmiä sovelletaan tässä asetuksessa päivästä, jona mainittua direktiiviä aletaan soveltaa 1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin lupiin ja todistuksiin.

3 artikla

Turvallisuuslupien, turvallisuustodistusten, toimilupien ja veturinkuljettajien lupakirjojen voimassaolo

1.   Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut turvallisuusluvat ja 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut turvallisuustodistukset pysyvät voimassa yhdeksän kuukauden ajan tämän asetuksen soveltamispäivästä. Edellä 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut turvallisuustodistukset ovat voimassa ainoastaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitetuille rajanylitysasemille ja terminaaleihin Yhdistyneestä kuningaskunnasta saapumista tai niiltä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan poistumista varten.

2.   Edellä 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut toimiluvat pysyvät voimassa yhdeksän kuukauden ajan tämän asetuksen soveltamispäivästä. Direktiivin 2012/34/EU 23 artiklan 1 kohdasta poiketen kyseiset toimiluvat ovat voimassa ainoastaan tämän asetuksen liitteessä tarkoitettujen rajanylitysasemien ja terminaalien ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisellä alueella.

3.   Edellä 1 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut lupakirjat, jotka myönnetään veturinkuljettajille tämän asetuksen liitteessä tarkoitettujen rajanylitysasemien ja terminaalien ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisellä alueella ajamista varten, pysyvät voimassa yhdeksän kuukauden ajan tämän asetuksen soveltamispäivästä.

4 artikla

Turvallisuustodistuksia, turvallisuuslupia, toimilupia ja lupakirjoja koskevat säännöt ja velvollisuudet

1.   Tämän asetuksen 3 artiklalla säänneltyihin turvallisuustodistuksiin, turvallisuuslupiin, toimilupiin ja lupakirjoihin sovelletaan sääntöjä, joita niihin sovelletaan direktiivin 2004/49/EY mukaisesti, direktiivin (EU) 2016/798 mukaisesti päivästä, jona sitä aletaan soveltaa näihin lupiin, direktiivin 2012/34/EU ja direktiivin 2007/59/EY mukaisesti sekä näiden direktiivien nojalla hyväksyttyjen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten mukaisesti.

2.   Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen turvallisuustodistusten, turvallisuuslupien, toimilupien ja lupakirjojen haltijoiden ja tarvittaessa luvat antaneen viranomaisen, jos se ei ole sama kuin se kansallinen turvallisuusviranomainen, jonka alueella infrastruktuuri sijaitsee unionissa tai jonka toimivaltaan liitteessä luetellut rajanylitysasemat ja terminaalit kuuluvat, on tehtävä yhteistyötä kyseisen kansallisen turvallisuusviranomaisen kanssa ja toimitettava sille kaikki asiaa koskevat tiedot ja asiakirjat.

3.   Jos tietoja tai asiakirjoja ei ole toimitettu tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kansallisen turvallisuusviranomaisen pyynnössä asetettuun määräaikaan mennessä, komissio voi, kansallisen turvallisuusviranomaisen ilmoitettua asiasta, hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä haltijalle 3 artiklan mukaisesti myönnetyn edun peruuttamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.   Tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdan a, b ja d alakohdassa tarkoitettujen turvallisuustodistusten, turvallisuuslupien ja lupakirjojen haltijoiden on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja Euroopan unionin rautatievirastolle kaikista muiden toimivaltaisten turvallisuusviranomaisten toimista, jotka voivat olla ristiriidassa niiden tämän asetuksen, direktiivin 2004/49/EY, direktiivin 2007/59/EY tai direktiivin (EU) 2016/798 mukaisten velvollisuuksien kanssa.

Edellä 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen toimilupien haltijoiden on viipymättä ilmoitettava komissiolle kaikista muiden toimivaltaisten viranomaisten toimista, jotka voivat olla ristiriidassa niiden tämän asetuksen tai direktiivin 2012/34/EU mukaisten velvollisuuksien kanssa.

5.   Ennen kuin komissio peruuttaa 3 artiklan nojalla myönnetyt edut, se ilmoittaa peruuttamisaikomuksestaan hyvissä ajoin tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle kansalliselle turvallisuusviranomaiselle, 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut turvallisuustodistukset, turvallisuusluvat, toimiluvat ja lupakirjat antaneelle viranomaiselle sekä tällaisten todistusten ja lupien haltijoille ja antaa niille mahdollisuuden ilmaista oma kantansa.

6.   Tämän artiklan 1–5 kohdan soveltamiseksi viittauksia kansalliseen turvallisuusviranomaiseen on 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen toimilupien osalta pidettävä viittauksina direktiivin 2012/34/EU 3 artiklan 15 alakohdassa tarkoitettuun toimilupaviranomaiseen.

5 artikla

Unionin lainsäädännön noudattamisen valvonta

1.   Edellä 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kansallisen turvallisuusviranomaisen on valvottava rautateiden turvallisuusstandardeja, joita sovelletaan 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua rajat ylittävää infrastruktuuria käyttäviin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneisiin rautatieyrityksiin sekä kyseiseen rajat ylittävään infrastruktuuriin. Lisäksi kansallisen turvallisuusviranomaisen on tarkistettava, että infrastruktuurin haltijat noudattavat unionin lainsäädännössä vahvistettuja turvallisuusvaatimuksia ja että sen lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella ajavat veturinkuljettajat täyttävät unionin lainsäädännön sovellettavissa säännöksissä asetetut vaatimukset. Kansallisen turvallisuusviranomaisen on annettava tästä asiasta komissiolle ja Euroopan unionin rautatievirastolle raportteja, joihin liittyy tarvittaessa komissiolle annettava suositus toimia tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tämän asetuksen 4 artiklan 2 ja 6 kohdassa tarkoitetun toimilupaviranomaisen on valvottava, täyttyvätkö direktiivin 2012/34/EU 19–22 artiklan vaatimukset edelleen tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen Yhdistyneeltä kuningaskunnalta toimiluvan saaneiden rautatieyritysten osalta.

2.   Jos komissiolla on perusteltuja epäilyksiä siitä, etteivät tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaan rajat ylittävään rautatieliikenteeseen tai sen soveltamisalaan kuuluvan infrastruktuurin tai tällaisen infrastruktuurin Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan osan käyttöön sovelletut turvallisuusstandardit vastaa unionin lainsäädännön sovellettavia säännöksiä, se hyväksyy viipymättä täytäntöönpanosäädöksiä haltijalle 3 artiklan mukaisesti myönnetyn edun peruuttamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Sama koskee soveltuvin osin tapauksia, joissa komissiolla on perusteltuja epäilyksiä, jotka liittyvät rautatieyrityksen toimiluvan saamista tai junan kuljettamista koskevien vaatimusten soveltamiseen.

3.   Tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi kansallinen turvallisuusviranomainen tai 4 artiklan 2 ja 6 kohdassa tarkoitettu toimilupaviranomainen voi pyytää tietoja asianomaisilta toimivaltaisilta viranomaisilta ja asettaa vastaukselle kohtuullisen määräajan. Jos asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset eivät toimita tietoja asetettuun määräaikaan mennessä tai toimittavat puutteellisia tietoja, komissio voi, kansallisen turvallisuusviranomaisen tai tapauksen mukaan 4 artiklan 2 ja 6 kohdassa tarkoitetun toimilupaviranomaisen ilmoitettua asiasta, hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä haltijalle 3 artiklan mukaisesti myönnetyn edun peruuttamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.   Ennen kuin komissio peruuttaa 3 artiklan nojalla myönnetyt edut, se ilmoittaa peruuttamisaikomuksestaan hyvissä ajoin 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulle kansalliselle turvallisuusviranomaiselle, 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut turvallisuustodistukset, turvallisuusluvat, toimiluvat ja lupakirjat antaneelle viranomaiselle, tällaisten todistusten ja lupien haltijoille sekä Yhdistyneen kuningaskunnan kansalliselle turvallisuusviranomaiselle ja toimilupaviranomaiselle ja antaa niille mahdollisuuden ilmaista oma kantansa.

6 artikla

Neuvottelut ja yhteistyö

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarpeen mukaan neuvoteltava ja tehtävä yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten kanssa tämän asetuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

2.   Jäsenvaltioiden on pyynnöstä ja ilman aiheetonta viivytystä toimitettava komissiolle 1 kohdan nojalla saadut tiedot tai muut tiedot, joilla on merkitystä tämän asetuksen täytäntöönpanon kannalta.

7 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 (7) 51 artiklassa tarkoitettu komitea ja direktiivin 2012/34/EU 62 artiklassa tarkoitettu komitea. Nämä komiteat ovat asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettuja komiteoita.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

8 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

3.   Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta, jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukainen erosopimus on tullut voimaan 2 kohdassa tarkoitettuun päivään mennessä.

4.   Tämän asetuksen soveltaminen päättyy yhdeksän kuukauden kuluttua päivästä, jona sitä aletaan soveltaa 2 kohdan mukaisesti.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä maaliskuuta 2019.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. CIAMBA


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. maaliskuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 22. maaliskuuta 2019.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/34/EU, annettu 21 päivänä marraskuuta 2012, yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 32).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/798, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, rautateiden turvallisuudesta (EUVL L 138, 26.5.2016, s. 102).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/49/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisön rautateiden turvallisuudesta sekä rautatieyritysten toimiluvista annetun neuvoston direktiivin 95/18/EY ja rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta annetun direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta (EUVL L 164, 30.4.2004, s. 44).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/59/EY, annettu 23 päivänä lokakuuta 2007, vetureita ja junia rautateillä yhteisössä ajavien veturinkuljettajien hyväksymisestä (EUVL L 315, 3.12.2007, s. 51).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/797, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa (EUVL L 138, 26.5.2016, s. 44).


LIITE

Tämän asetuksen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut rajanylitysasemat ja terminaalit ovat seuraavat:

1.   IRLANTI

Dún Dealgan / Dundalk

2.   RANSKA

Calais-Fréthun