27.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

LI 85/39


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/501,

annettu 25 päivänä maaliskuuta 2019,

perusluonteiset maanteiden tavara- ja henkilöliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 91 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 50 artiklan nojalla. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua ilmoituksesta eli 30 päivänä maaliskuuta 2019, jollei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa.

(2)

Ilman erityissäännöksiä Yhdistyneen kuningaskunnan eroaminen unionista lakkauttaisi Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäljelle jäävien 27 jäsenvaltion välisessä suhteessa kaikki unionin oikeudesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1072/2009 (3) ja asetuksella (EY) N:o 1073/2009 (4) vahvistettua markkinoille pääsyä.

(3)

Euroopan liikenneministerikonferenssin (CEMT) monenvälinen kiintiöjärjestelmä on ainoa muu käytettävissä oleva oikeudellinen kehys, joka voisi tarjota perustan maanteiden tavaraliikenteen harjoittamiselle unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä eroamispäivän jälkeen. Koska CEMT-järjestelmässä on tällä hetkellä käytettävissä rajallinen määrä lupia ja sen soveltamisala on rajallinen sen kattamien erilaisten tiekuljetusten osalta, järjestelmä ei kuitenkaan nykyisellään riitä täysin unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen maanteiden tavaraliikenteen tarpeisiin.

(4)

Jotta vältetään vakavat häiriöt, joita voisi ilmetä myös yleisessä järjestyksessä, on tarpeen ottaa käyttöön väliaikaisia toimenpiteitä, joiden avulla Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiluvan saaneet maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat sekä linja-autoliikenteen harjoittajat voivat kuljettaa tavaroita ja matkustajia maanteitse Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäljelle jäävien 27 jäsenvaltion alueiden välillä tai Yhdistyneen kuningaskunnan alueelta Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle yhden tai useamman jäsenvaltion kautta. Jotta varmistettaisiin asianmukainen tasapaino Yhdistyneen kuningaskunnan ja jäljelle jäävien jäsenvaltioiden välillä, näin myönnettyjen oikeuksien edellytyksenä olisi oltava vastaavien oikeuksien myöntäminen ja tiettyjen, tasapuolisen kilpailun varmistavien ehtojen soveltaminen.

(5)

Tämän asetuksen alueellinen soveltamisala ja viittaukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eivät kata Gibraltaria.

(6)

Oikeus suorittaa kuljetuksia jäsenvaltion alueella tai jäsenvaltioiden välillä on sisämarkkinoiden keskeinen saavutus, eikä se saisi olla sellaisten Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien, jotka eivät ole sijoittautuneet unioniin, käytettävissä sen jälkeen, kun Yhdistynyt kuningaskunta on eronnut unionista, ellei erityissäännöksillä säädetä toisin. Olisi kuitenkin säädettävä väliaikaisista uuteen tilanteeseen sopeutumista edistävistä toimenpiteistä, joilla sallitaan Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien suorittaa vielä rajallinen määrä kuljetuksia unionin alueella, kun on kyse Yhdistyneen kuningaskunnan ja unionin välisistä kuljetuksista. Tällaisilla toimenpiteillä olisi autettava ehkäisemään välittömästi Yhdistyneen kuningaskunnan ilman erosopimusta tapahtuvan eroamisen jälkeen liikennehäiriöitä, joita on odotettavissa ajoneuvojen ja niiden rahdin lisätarkastusten vuoksi, ja tästä yleiselle järjestykselle aiheutuvia uhkia. Niillä autettaisiin tarkemmin ottaen lieventämään painetta niillä varsin harvalukuisilla rajanylityspaikoilla, joilla tällaiset häiriöt ovat todennäköisimpiä, koska ajoneuvojen eri tarvitse palata välittömästi. Toimenpiteiden olisi oltava oikeasuhteisia, eikä niillä saisi taata samantasoisia oikeuksia kuin unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille sisämarkkinasääntöjen mukaisesti, ja ne olisi vähitellen poistettava käytöstä tämän asetuksen mukaisesti.

(7)

Ilman erityissäännöksiä Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroaminen aiheuttaisi maanteiden henkilöliikenteelle vakavia häiriöitä, joita voisi ilmetä myös yleisessä järjestyksessä. Sopimus linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä matkustajaliikenteestä (5), jäljempänä ’Interbus-sopimus’, on ainoa käytettävissä oleva oikeudellinen kehys, joka tarjoaa perustan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliselle linja-autolla harjoitettavalle henkilöliikenteelle eroamispäivän jälkeen. Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee Interbus-sopimuksen erillinen sopimuspuoli 1 päivästä huhtikuuta 2019. Interbus-sopimusta sovelletaan kuitenkin vain satunnaiseen liikenteeseen, eikä sillä sen vuoksi voida torjua eroamisesta aiheutuvia häiriöitä, koska unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä matkustavien henkilöiden määrä pysyy jatkossakin suurena. Sopimuspuolet neuvottelivat Interbus-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, jota sovelletaan säännölliseen henkilöliikenteeseen, mutta pöytäkirja ei todennäköisesti tule voimaan ajoissa, jotta se tarjoaisi nykytilanteeseen toteuttamiskelpoisen vaihtoehtoisen ratkaisun heti Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jälkeen. Siksi nykyiset välineet eivät riitä unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden henkilöliikenteen tarpeisiin linja-autolla harjoitettavan säännöllisen henkilöliikenteen ja säännöllisen erityisliikenteen osalta. Mahdollisesti yleisen järjestyksen vaarantavien merkittävien häiriöiden lievittämiseksi on aiheellista sallia Yhdistyneen kuningaskunnan liikenteenharjoittajien kuljettaa matkustajia Yhdistyneestä kuningaskunnasta unioniin ja päinvastoin, edellyttäen että Yhdistynyt kuningaskunta myöntää unionin liikenteenharjoittajille vähintään vastaavat oikeudet. Kyseiset tämän asetuksen mukaisesti myönnettävät oikeudet olisi rajattava lyhyeen ajanjaksoon, jotta Interbus-sopimukseen liitettävä säännöllistä henkilöliikennettä koskeva pöytäkirja voi tulla voimaan ja Yhdistynyt kuningaskunta voi liittyä kyseiseen pöytäkirjaan.

Rajatylittävä linja-autoliikenne Irlannin ja Pohjois-Irlannin välillä on erityisen tärkeä raja-alueilla asuville yhteisöille, ja sillä varmistetaan yhteisöjen liikenneyhteydet muun muassa yhteisen matkustusalueen yhteydessä. Se, että matkustajia otetaan kyytiin ja jätetään kyydistä rajan molemmilla puolilla, tukee kyseisen liikenteen kannattavuutta. Tämän vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan linja-autoliikenteen harjoittajien olisi jatkossakin sallittava ottaa matkustajia kyytiin ja jättää matkustajia kyydistä Irlannin raja-alueilla Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisessä kansainvälisessä linja-autolla harjoitettavassa henkilöliikenteessä. Nämä oikeudet olisi taattava rajalliseksi ajanjaksoksi (30 päivään syyskuuta 2019 saakka), jotta voidaan ottaa käyttöön vaihtoehtoja.

(8)

Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden väliaikaisen luonteen huomioon ottamiseksi ja ennakkotapausta luomatta ne olisi rajattava lyhyeen ajanjaksoon. Maanteiden tavaraliikenteen yhteydessä ajallisen rajaamisen tarkoituksena on ottaa huomioon CEMT-järjestelmässä tehtävät mahdolliset järjestelyt perusyhteyksien varmistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sen enempää unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen maanteiden tavaraliikenteen kattavan tulevan sopimuksen mahdollista neuvottelemista ja voimaantuloa kuin tulevia unionin sääntöjä, jotka koskevat liikennettä. Linja-autolla harjoitettavan henkilöliikenteen yhteydessä ajallisen rajaamisen tarkoituksena on mahdollistaa Interbus-sopimukseen liitettävän säännöllistä henkilöliikennettä koskevan pöytäkirjan voimaantulo ja Yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen kyseiseen pöytäkirjaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaa koskevan mahdollisen tulevan sopimuksen tekemistä unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä.

(9)

SEU 5 artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(10)

Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti, ja sitä olisi sovellettava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, paitsi jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty erosopimus on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä. Tämän asetuksen soveltaminen olisi joka tapauksessa lopetettava 31 päivänä joulukuuta 2019. Tämän vuoksi unioni lakkaa käyttämästä tämän asetuksen mukaista toimivaltaansa kyseisen päivämäärän jälkeen. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän jälkeen tätä toimivaltaa käyttävät jälleen jäsenvaltiot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muiden unionin toimenpiteiden toteuttamista ja edellyttäen, että kyseisiä toimenpiteitä toteutetaan. Maantieliikenteen alan kansainvälisten sopimusten tekemistä koskeva unionin ja jäsenvaltioiden keskinäinen toimivalta määritetään perussopimusten mukaisesti sekä asiaa koskeva unionin lainsäädäntö huomioon ottaen.

(11)

Markkinoiden tarpeiden sitä edellyttäessä komissiolle olisi siirrettävä valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotta voidaan palauttaa Euroopan unionin Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille sekä Yhdistyneen kuningaskunnan linja-autoliikenteen harjoittajille myöntämien oikeuksien ja niiden oikeuksien vastaavuus, jotka Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille ja unionin linja-autoliikenteen harjoittajille, myös silloin kun Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämät oikeudet myönnetään alkuperävaltioperiaatteen perusteella tai ne eivät muuten ole tasapuolisesti kaikkien unionin liikenteenharjoittajien saatavilla, ja jotta unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille ja unionin linja-autoliikenteen harjoittajille vahingolliseen epäoikeudenmukaiseen kilpailuun voidaan puuttua.

(12)

Delegoitujen säädösten olisi noudatettava suhteellisuusperiaatetta, ja niiden ehtojen olisi sen vuoksi oltava oikeassa suhteessa ongelmiin, joita on syntynyt siksi, että vastaavia oikeuksia ei ole myönnetty tai kilpailuedellytykset ovat olleet epäoikeudenmukaiset. Komission olisi keskeytettävä tämän asetuksen soveltaminen ainoastaan kaikkein vakavimmissa tapauksissa, kun Yhdistynyt kuningaskunta ei myönnä unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille tai unionin linja-autoliikenteen harjoittajille lainkaan vastaavia oikeuksia tai kun myönnetyt oikeudet ovat minimaalisia tai kun Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien tai Yhdistyneen kuningaskunnan linja-autoliikenteen harjoittajien kilpailuedellytykset poikkeavat niin paljon unionin liikenteenharjoittajien kilpailuedellytyksistä, että unionin liikenteenharjoittajien ei ole taloudellisesti kannattavaa tarjota kyseisiä palveluja.

(13)

Kun delegoituja säädöksiä annetaan, on erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa (6) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on säännönmukaisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. Olisi varmistettava, etteivät tällaiset delegoidut säädökset vaikuta kohtuuttomasti sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan.

(14)

Sen varmistamiseksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille ja unionin linja-autoliikenteen harjoittajille myöntämät oikeudet, jotka vastaavat tämän asetuksen nojalla Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille ja Yhdistyneen kuningaskunnan linja-autoliikenteen harjoittajille myönnettäviä oikeuksia, ovat tasapuolisesti kaikkien unionin liikenteenharjoittajien saatavilla, asetusten (EY) N:o 1072/2009 ja (EY) N:o 1073/2009 soveltamisalaa olisi laajennettava väliaikaisesti. Kyseiset asetukset kattavat jo sen osan jäsenvaltion ja kolmannen maan välisestä matkasta, joka tapahtuu minkä tahansa jäsenvaltion alueella, jonka kautta liikennöidään. On kuitenkin tarpeen varmistaa, että tässä tapauksessa asetusta (EY) N:o 1072/2009 olisi sovellettava myös sen jäsenvaltion alueella tapahtuvaan matkan osaan, jossa lastaus tai lastinpurku tapahtuu, ja että asetusta (EY) N:o 1073/2009 sovelletaan sen jäsenvaltion alueella tapahtuvaan matkan osaan, jossa matkustajien kyytiin ottaminen tai kyydistä jättäminen tapahtuu. Kyseisellä soveltamisalan laajentamisella pyritään varmistamaan, että unionin liikenteenharjoittajat voivat suorittaa rajatylittäviä kuljetuksia Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tai sieltä pois, sekä tehdä lisäpysähdyksiä matkustajia kuljettaessaan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään väliaikaisista toimenpiteistä, joita sovelletaan unionin ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, jäljempänä ’Yhdistynyt kuningaskunta’, väliseen maanteiden tavaraliikenteeseen sekä linja-autolla harjoitettavaan säännölliseen henkilöliikenteeseen ja säännölliseen erityisliikenteeseen Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen jälkeen.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’ajoneuvolla’ tavaraliikenteen yhteydessä yksinomaan tavaroiden kuljetukseen käytettävää moottoriajoneuvoa, joka on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tai ajoneuvojen yhdistelmää, josta ainakin moottoriajoneuvo on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja joka kuuluu yritykselle tai on yrityksen lykkäävin ehdoin ostama tai sen vuokraama, jälkimmäisessä tapauksessa edellyttäen, että se täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/1/EY (7) säädetyt edellytykset, ja henkilöliikenteen yhteydessä linja-autoa;

2)

’sallitulla tavaraliikenteellä’

a)

sellaista kuormatulla ajoneuvolla suoritettavaa matkaa unionin alueelta Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle tai päinvastoin, joka voi tapahtua joko yhden tai useamman jäsenvaltion tai kolmannen maan kautta tai ilman tällaista kauttakulkua;

b)

tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetun, kuormatulla ajoneuvolla Yhdistyneen kuningaskunnan alueelta suoritetun matkan jälkeen seitsemän päivän kuluessa lastin purkamisesta unionin alueella enintään kahden ylimääräisen lastaus- ja lastinpurkutapahtuman suorittamista unionin alueella neljän kuukauden ajanjaksolla 12 artiklan toisen alakohdan mukaisesta ensimmäisestä soveltamispäivästä ja tätä seuraavien kolmen kuukauden aikana enintään yhden tapahtuman suorittamista seitsemän päivän kuluessa lastin purkamisesta unionin alueella;

c)

kuormatulla ajoneuvolla suoritettavaa matkaa Yhdistyneen kuningaskunnan alueelta Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle unionin alueen kautta;

d)

a ja c alakohdassa tarkoitettujen kuljetusten yhteydessä tyhjänä tehtyä matkaa;

3)

’sallitulla linja-autolla harjoitettavalla henkilöliikenteellä’

a)

sellaista linja-autolla matkustajien kuljettamiseksi suoritettavaa matkaa unionin alueelta Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle tai päinvastoin, joka voi tapahtua yhden tai useamman jäsenvaltion tai kolmannen maan kautta;

b)

linja-autolla matkustajien kuljettamiseksi suoritettavaa matkaa Yhdistyneen kuningaskunnan alueelta Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle unionin alueen kautta;

c)

edellä a ja b alakohdassa tarkoitettujen kuljetusten yhteydessä ilman matkustajia tehtyä matkaa;

d)

matkustajien kyytiin ottamista ja kyydistä jättämistä Irlannin raja-alueella Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisessä kansainvälisessä säännöllisessä liikenteessä ja säännöllisessä erityisliikenteessä 30 päivään syyskuuta 2019 saakka;

4)

’Irlannin raja-alueella’ Irlannin ja Pohjois-Irlannin välisen maarajan viereisiä Irlannin rajamaakuntia;

5)

’unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajalla’ yritystä, joka harjoittaa maanteiden tavaraliikennettä ja jolla on asetuksen (EY) N:o 1072/2009 4 artiklan mukainen voimassa oleva yhteisön liikennelupa;

6)

’Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajalla’ Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunutta yritystä, jolla on lupa kuljettaa tavaroita maanteitse ja jolla on voimassa oleva Yhdistyneen kuningaskunnan liikennelupa;

7)

’Yhdistyneen kuningaskunnan liikenneluvalla’ silloin, kun se myönnetään Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajalle, lupaa, jonka Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt kansainvälistä sallittua tavaraliikennettä varten, ja silloin, kun liikennelupa myönnetään Yhdistyneen kuningaskunnan linja-autoliikenteen harjoittajalle, lupaa, jonka Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt kansainvälistä sallittua linja-autolla harjoitettavaa henkilöliikennettä varten;

8)

’linja-autolla’ Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityä ajoneuvoa, joka on rakennettu ja varustettu sellaiseksi, että se sopii ja on tarkoitettu kuljettaja mukaan luettuna yli yhdeksän matkustajan kuljettamiseen;

9)

’säännöllisellä liikenteellä’ liikennettä, jolla huolehditaan henkilöliikenteestä määrätyin väliajoin määrätyllä reitillä ja jolla matkustajia otetaan kyytiin ja jätetään kyydistä ennalta vahvistetuissa pysähdyspaikoissa;

10)

’säännöllisellä erityisliikenteellä’ sen järjestäjästä riippumatta sellaista säännöllistä liikennettä, jolla huolehditaan vain tiettyjen matkustajaryhmien kuljetuksesta ilman muita matkustajia;

11)

’unionin linja-autoliikenteen harjoittajalla’ yritystä, joka harjoittaa henkilöliikennettä linja-autolla ja jolla on asetuksen (EY) N:o 1073/2009 mukainen voimassa oleva yhteisön liikennelupa;

12)

’Yhdistyneen kuningaskunnan linja-autoliikenteen harjoittajalla’ Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunutta yritystä, jolla on lupa harjoittaa henkilöliikennettä linja-autolla ja jolla on voimassa oleva Yhdistyneen kuningaskunnan liikennelupa;

13)

’liikenteenharjoittajalla’ joko maanteiden tavaraliikenteen harjoittajaa tai linja-autoliikenteen harjoittajaa;

14)

’kilpailulainsäädännöllä’ mitä tahansa lainsäädäntöä, joka koskee seuraavaa toimintaa, kun se voi vaikuttaa maanteiden tai linja-autoliikenteeseen:

a)

toiminta, joka koostuu seuraavista:

i)

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien tai linja-autoliikenteen harjoittajien väliset keskinäiset sopimukset, maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien tai linja-autoliikenteen harjoittajien järjestöjen päätökset sekä yhdenmukaistetut menettelytavat, joiden tarkoituksena tai seurauksena on kilpailun estäminen, rajoittaminen tai vääristäminen;

ii)

yhden tai useamman maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan tai linja-autoliikenteen harjoittajan harjoittama määräävän aseman väärinkäyttö;

iii)

Yhdistyneen kuningaskunnan toteuttamat tai voimassa pitämät toimenpiteet sellaisten julkisten ja muiden yritysten osalta, joille Yhdistynyt kuningaskunta myöntää erityis- tai yksinoikeuksia ja jotka ovat i tai ii alakohdan vastaisia; ja

b)

maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien tai linja-autoliikenteen harjoittajien keskinäiset keskittymät, jotka olennaisesti estävät tehokasta kilpailua erityisesti määräävän aseman syntymisen tai vahvistumisen seurauksena;

15)

’tuella’ mitä tahansa sellaista taloudellista korvausta, jonka hallitus tai mikä tahansa muu julkinen elin myöntää liikenteenharjoittajalle millä tahansa tasolla ja josta koituu etua, mukaan lukien seuraavat:

a)

varojen suora siirto, kuten avustukset, lainat tai pääomasijoitukset, mahdollinen varojen suora siirto ja velkojen siirto, kuten lainatakaukset, pääomanlisäykset, omavastuullisuus, konkurssisuoja tai vakuutus;

b)

menetetyt tai kantamatta jääneet tulot, jotka muuten olisi maksettava;

c)

muiden tavaroiden tai palvelujen kuin yleisen infrastruktuurin tarjoaminen taikka tavaroiden tai palvelujen hankinta; tai

d)

maksut rahoitusmekanismiin tai yksityisen elimen valtuuttaminen tai määrääminen suorittamaan yksi tai useampi a, b ja c alakohdassa tarkoitetuista tavanomaisesti hallitukselle tai muulle julkiselle elimelle kuuluvista tehtävistä, jotka eivät tosiasiassa eroa hallitusten tavanomaisesti noudattamista käytännöistä.

Valtion tai muun julkisen elimen antaman taloudellisen tuen ei katsota antavan etua, jos yksityinen markkinatoimija, jonka toiminta perustuu yksinomaan tuottavuusnäkymiin, olisi ollessaan samassa tilanteessa kuin asianomainen julkinen elin suorittanut saman rahoitusosuuden;

16)

’riippumattomalla kilpailuviranomaisella’ kilpailulainsäädännön soveltamisesta ja täytäntöönpanosta sekä tukien valvonnasta vastaavaa viranomaista, joka täyttää seuraavat edellytykset:

a)

viranomainen on toiminnallisesti riippumaton ja sillä on asianmukaiset resurssit tehtäviensä suorittamiseen;

b)

viranomaisella on tehtäviään suorittaessaan ja toimivaltaansa käyttäessään tarvittavat takeet siitä, että se on riippumaton poliittisesta tai muusta ulkoisesta vaikutuksesta, ja se toimii puolueettomasti; ja

c)

viranomaisen päätökset voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi;

17)

’syrjinnällä’ kaikenlaista erottelua ilman objektiivisia perusteita siltä osin kuin kyse on maanteiden tavaraliikennepalvelujen tai linja-autoliikenteen käyttöön liittyvistä tavaroiden luovutuksista tai palvelujen suorituksista, julkiset palvelut mukaan luettuina, tai näiden palvelujen tarjoamiseen liittyvästä kohtelusta julkisviranomaisessa;

18)

’unionin alueella’ jäsenvaltioiden aluetta, johon sovelletaan Euroopan unionista tehtyä sopimusta ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta niissä määrätyin edellytyksin.

3 artikla

Oikeus harjoittaa sallittua tavaraliikennettä

1.   Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajat voivat tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin harjoittaa sallittua tavaraliikennettä.

2.   Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt voivat harjoittaa seuraavanlaisia sallittua tavaraliikennettä ilman Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämää 2 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua lupaa:

a)

osana yleispalvelua harjoitettava postinkuljetus;

b)

vahingoittuneiden tai rikkoutuneiden ajoneuvojen kuljetus;

c)

tavarankuljetus moottoriajoneuvoilla, joiden sallittu kokonaismassa, perävaunut mukaan lukien, on enintään 3,5 tonnia;

d)

lääkkeiden, lääkinnällisten välineiden ja laitteiden sekä muiden kiireiseen lääkinnälliseen apuun tarvittavien välineiden kuljetus, erityisesti luonnonmullistusten yhteydessä;

e)

tavarankuljetus edellyttäen, että

i)

kuljetettavat tavarat kuuluvat yritykselle tai yritys on myynyt, ostanut, antanut tai ottanut vuokralle, valmistanut, louhinut tai erottanut, jalostanut tai korjannut ne;

ii)

kuljetuksen tarkoituksena on tavaroiden kuljettaminen yritykseen tai yrityksestä taikka niiden siirtäminen joko yrityksen sisällä tai yrityksen omia tarpeita varten sen ulkopuolella;

iii)

kuljetuksessa käytettävien moottoriajoneuvojen kuljettajina toimii yrityksen henkilöstö tai sen käyttöön sopimuksen perusteella asetettu henkilöstö;

iv)

kuljetuksessa käytettävät ajoneuvot kuuluvat yritykselle tai ovat yrityksen lykkäävin ehdoin ostamia tai sen vuokraamia, jälkimmäisessä tapauksessa edellyttäen, että ne täyttävät direktiivissä 2006/1/EY säädetyt edellytykset; ja

v)

tällainen kuljetus on ainoastaan toissijainen yrityksen kokonaistoimintaan nähden.

4 artikla

Oikeus harjoittaa säännöllistä linja-autoliikennettä ja säännöllistä erityisliikennettä

1.   Yhdistyneen kuningaskunnan linja-autoliikenteen harjoittajat voivat tässä asetuksessa vahvistetuin ehdoin harjoittaa sallittua henkilöliikennettä linja-autolla säännöllisenä liikenteenä ja säännöllisenä erityisliikenteenä.

2.   Yhdistyneen kuningaskunnan linja-autoliikenteen harjoittajilla on oltava ennen tämän asetuksen soveltamispäivää asetuksen (EY) N:o 1073/2009 6–11 artiklan mukaisesti myönnetty lupa harjoittaa säännöllistä linja-autoliikennettä ja säännöllistä erityisliikennettä toisen lukuun.

3.   Tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti voimassa pysyviä lupia voi edelleen käyttää tämän artiklan 1 kohdassa määritettyihin tarkoituksiin, jos ne on uusittu samoin ehdoin tai jos niitä on muutettu pysähdyspaikkojen, maksujen tai aikataulun osalta ja asetuksen (EY) N:o 1073/2009 6–11 artiklan sääntöjen ja menettelyjen mukaisesti, siten että niiden voimassaoloaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019.

4.   Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt voivat harjoittaa sallittua henkilöliikennettä linja-autolla muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa ja voittoa tavoittelematta ilman Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämää 2 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua lupaa, jos

a)

liikenne on vain kyseisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tavanomaisen toiminnan lisäksi tulevaa toimintaa; ja

b)

liikenteeseen käytetyt ajoneuvot ovat kyseisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön omaisuutta tai tämä on hankkinut ne lykkäävin ehdoin tai ne on hankittu pitkäaikaisella leasingsopimuksella ja kyseisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön henkilöstön jäsen, luonnollinen henkilö itse tai yrityksen palvelukseen ottama tai sen käyttöön sopimuksen perusteella asetettu henkilöstö kuljettaa niitä.

Kyseinen liikenne vapautetaan unionin lupavaatimuksista, edellyttäen että toimintaa harjoittavalla henkilöllä on ennen tämän asetuksen soveltamispäivää asetuksen (EY) N:o 1073/2009 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti myönnetty lupa.

5.   Ajoneuvon vaihtaminen tai kuljetuksen keskeytyminen sen vuoksi, että osa matkasta voidaan tehdä toisella liikennevälineellä, ei vaikuta tämän asetuksen soveltamiseen.

5 artikla

Kahdenväliset sopimukset tai järjestelyt

Jäsenvaltiot eivät saa neuvotella tai tehdä kahdenvälisiä sopimuksia tai järjestelyjä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa tämän asetuksen soveltamisajan osalta. Ne eivät saa asetuksen soveltamisajan osalta myöntää Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille tai Yhdistyneen kuningaskunnan linja-autoliikenteen harjoittajille muita kuin tässä asetuksessa säädettyjä oikeuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta voimassa olevien monenvälisten sopimusten soveltamista.

6 artikla

Sosiaaliset ja tekniset säännöt

Tämän asetuksen mukaisessa sallitussa tavaraliikenteessä tai linja-autolla harjoitettavassa henkilöliikenteessä on noudatettava seuraavia sääntöjä:

a)

liikkuvassa työssä olevien työntekijöiden ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivien kuljettajien osalta jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/15/EY (8) mukaisesti vahvistamat vaatimukset;

b)

tietyn tieliikenteeseen sovellettavan sosiaalilainsäädännön osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 (9) vaatimukset;

c)

tieliikenteen ajopiirtureiden osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 165/2014 (10) säädetyt vaatimukset;

d)

kuljettajien perustason ammattipätevyyden ja jatkokoulutuksen osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2003/59/EY (11) säädetyt vaatimukset;

e)

tiettyjen tieliikenteen ajoneuvojen suurimpien sallittujen mittojen ja painojen osalta jäsenvaltioiden neuvoston direktiivin 96/53/EY (12) mukaisesti vahvistamat vaatimukset;

f)

tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisen ja käytön osalta jäsenvaltioiden neuvoston direktiivin 92/6/ETY (13) mukaisesti vahvistamat vaatimukset;

g)

ajoneuvojen turvavöiden ja lasten turvalaitteiden pakollisen käytön osalta ajoneuvoissa jäsenvaltioiden neuvoston direktiivin 91/671/ETY (14) mukaisesti vahvistamat vaatimukset;

h)

työntekijöiden lähettämisen osalta jäsenvaltioiden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/71/EY (15) mukaisesti vahvistamat vaatimukset;

i)

matkustajien oikeuksien osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 181/2011 (16) vaatimukset.

7 artikla

Oikeuksien vastaavuus

1.   Komissio seuraa Yhdistyneen kuningaskunnan unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille ja unionin linja-autoliikenteen harjoittajille myöntämiä oikeuksia ja niiden käyttöehtoja.

2.   Jos se katsoo, että oikeudet, jotka Yhdistynyt kuningaskunta on myöntänyt unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille tai unionin linja-autoliikenteen harjoittajille, eivät oikeudellisesti tai tosiasiallisesti vastaa tämän asetuksen mukaisia Yhdistyneen kuningaskunnan liikenteenharjoittajille myönnettyjä oikeuksia, tai että nämä oikeudet eivät ole tasapuolisesti kaikkien unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien tai unionin linja-autoliikenteen harjoittajien saatavilla, komissio antaa viipymättä vastaavuuden palauttamiseksi delegoituja säädöksiä 11 artiklan mukaisesti

a)

tämän asetuksen 3 artiklan 1 ja 2 kohdan tai 4 artiklan 1–4 kohdan soveltamisen keskeyttämiseksi, jos unionin liikenteenharjoittajille ei myönnetä vastaavia oikeuksia tai jos myönnetyt oikeudet ovat minimaaliset;

b)

rajojen vahvistamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien tai Yhdistyneen kuningaskunnan linja-autoliikenteen harjoittajien käytössä olevalle kapasiteetille tai matkojen määrälle tai molemmille; tai

c)

ajoneuvotyyppeihin tai liikennöintiehtoihin liittyvien toiminnallisten rajoitusten hyväksymiseksi.

8 artikla

Tasapuolinen kilpailu

1.   Komissio seuraa edellytyksiä, joilla unionin liikenteenharjoittajat kilpailevat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien maanteiden tavaraliikennepalvelujen sekä linja-autoliikenteen tarjoamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan liikenteenharjoittajien kanssa.

2.   Jos komissio tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen tilanteiden seurauksena toteaa, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset ovat huomattavasti epäedullisemmat kuin Yhdistyneen kuningaskunnan liikenteenharjoittajiin sovellettavat edellytykset, komissio antaa viipymättä tilanteen korjaamiseksi delegoituja säädöksiä 11 artiklan mukaisesti

a)

edellä olevan 3 artiklan 1 ja 2 kohdan tai 4 artiklan 1–4 kohdan soveltamisen keskeyttämiseksi, jos Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien tai Yhdistyneen kuningaskunnan linja-autoliikenteen harjoittajien kilpailuedellytykset poikkeavat niin paljon unionin liikenteenharjoittajien kilpailuedellytyksistä, että jälkimmäisten ei ole taloudellisesti kannattavaa tarjota palveluja;

b)

rajojen vahvistamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan maanteiden tavaraliikenteen harjoittajien tai Yhdistyneen kuningaskunnan linja-autoliikenteen harjoittajien käytössä olevalle kapasiteetille tai matkojen määrälle tai molemmille; tai

c)

ajoneuvotyyppeihin tai liikennöintiehtoihin liittyvien toiminnallisten rajoitusten hyväksymiseksi.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä annetaan mainitussa kohdassa määritetyin ehdoin seuraavien tilanteiden korjaamiseksi:

a)

Yhdistynyt kuningaskunta myöntää tukia;

b)

Yhdistynyt kuningaskunta ei ole säätänyt kilpailulainsäädäntöä tai ei sovella sitä tehokkaasti;

c)

Yhdistynyt kuningaskunta ei ole perustanut tai ei ylläpidä riippumatonta kilpailuviranomaista;

d)

standardit, joita Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa työntekijöiden suojelussa, turvallisuudessa, turvatoimissa tai ympäristöasioissa, ovat löyhempiä kuin unionin lainsäädännössä vahvistetut vaatimukset, tai jos asiaa koskevia unionin oikeuden säännöksiä ei ole, löyhempiä kuin kaikkien jäsenvaltioiden soveltamat vaatimukset tai, kaikissa tapauksissa, löyhempiä kuin asiaa koskevat kansainväliset standardit;

e)

standardit, joita Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa liikenneluvan myöntämisessä maanteiden tavaraliikenteen harjoittajille tai linja-autoliikenteen harjoittajille, ovat löyhempiä kuin asetuksessa (EY) N:o 1071/2009 (17) vahvistetut vaatimukset;

f)

standardit, joita Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa ammattikuljettajien ammattipätevyyden ja koulutuksen osalta, ovat löyhempiä kuin direktiivissä 2003/59/EY vahvistetut vaatimukset;

g)

Yhdistynyt kuningaskunta soveltaa tiemaksu- ja verotussääntöjä, jotka poikkeavat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/62/EY (18) vahvistetuista säännöistä; ja

h)

unionin liikenteenharjoittajiin kohdistuu syrjintää.

4.   Edellä 1 kohdan soveltamiseksi komissio voi pyytää lisätietoja Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisilta viranomaisilta tai Yhdistyneen kuningaskunnan liikenteenharjoittajilta. Jos ne eivät toimita pyydettyjä tietoja komission asettamassa kohtuullisessa määräajassa tai jos niiden toimittamat tiedot ovat puutteellisia, komissio voi menetellä 2 kohdan mukaisesti.

9 artikla

Asetusten (EY) N:o 1072/2009 ja (EY) N:o 1073/2009 soveltamisalan laajentaminen

1.   Kun on kyse unionin alueen ja Yhdistyneen kuningaskunnan alueen välisestä tavaraliikenteestä, jota unionin maanteiden tavaraliikenteen harjoittaja harjoittaa Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämien, tällä asetuksella myönnettyjä oikeuksia tämän asetuksen 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla vastaavien oikeuksien nojalla, asetusta (EY) N:o 1072/2009 sovelletaan sen jäsenvaltion alueella tapahtuvaan matkan osaan, jossa lastaus tai lastinpurku tapahtuu.

2.   Kun on kyse unionin alueen ja Yhdistyneen kuningaskunnan alueen välisestä henkilöliikenteestä, jota unionin linja-autoliikenteen harjoittaja suorittaa Yhdistyneen kuningaskunnan myöntämien, tällä asetuksella myönnettyjä oikeuksia tämän asetuksen 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla vastaavien oikeuksien nojalla, asetusta (EY) N:o 1073/2009 sovelletaan sen jäsenvaltion alueella tapahtuvaan matkan osaan, jossa matkustajien kyytiin ottaminen tai kyydistä jättäminen tapahtuu.

10 artikla

Neuvottelut ja yhteistyö

1.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tarpeen mukaan neuvoteltava ja tehtävä yhteistyötä Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltaisten viranomaisten kanssa tämän asetuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

2.   Jäsenvaltioiden on pyynnöstä toimitettava komissiolle ilman aiheetonta viivytystä tämän artiklan 1 kohdan nojalla saadut tiedot tai muut tiedot, joilla on merkitystä 7 ja 8 artiklan täytäntöönpanon kannalta.

11 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Siirretään komissiolle 31 päivään joulukuuta 2019 saakka 7 artiklan 2 kohdassa ja 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.   Ennen kuin komissio antaa 7 artiklan 2 kohdan tai 8 artiklan 2 kohdan mukaisen delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

3.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

12 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan SEU 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta, jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty SEU 50 artiklan 2 kohdan mukainen erosopimus on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä.

Tätä asetusta lakataan soveltamasta 31 päivänä joulukuuta 2019.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä maaliskuuta 2019.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

A. TAJANI

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. CIAMBA


(1)  Lausunto annettu 20. helmikuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. maaliskuuta 2019 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 19. maaliskuuta 2019.

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1072/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maanteiden kansainvälisen tavaraliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 72).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 88).

(5)  EUVL L 321, 26.11.2002, s. 13.

(6)  EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/1/EY, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttämisestä maanteiden tavaraliikenteessä (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 82).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/15/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2002, maantieliikenteen liikkuvissa tehtävissä toimivien henkilöiden työajan järjestämisestä (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 35).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 561/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta (EUVL L 102, 11.4.2006, s. 1).

(10)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 165/2014, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta (EUVL L 60, 28.2.2014, s. 1).

(11)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/59/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta, neuvoston asetuksen (ETY) 3820/85 ja neuvoston direktiivin 91/439/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 76/914/ETY kumoamisesta (EUVL L 226, 10.9.2003, s. 4).

(12)  Neuvoston direktiivi 96/53/EY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1996, tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista (EYVL L 235, 17.9.1996, s. 59).

(13)  Neuvoston direktiivi 92/6/ETY, annettu 10 päivänä helmikuuta 1992, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien nopeudenrajoittimien asentamisesta ja käytöstä yhteisössä (EYVL L 57, 2.3.1992, s. 27).

(14)  Neuvoston direktiivi 91/671/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, ajoneuvojen turvavöiden ja lasten turvalaitteiden pakollisesta käytöstä ajoneuvoissa (EYVL L 373, 31.12.1991, s. 26).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 1).

(16)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 181/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 1).

(17)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1071/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 51).

(18)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/62/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1999, verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä (EYVL L 187, 20.7.1999, s. 42).