26.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 84/1


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/486,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019,

nimityksen kirjaamisesta aitojen perinteisten tuotteiden rekisteriin ”Schaf-Heumilch” / ”Sheep's Haymilk” / ”Latte fieno di pecora” / ”Lait de foin de brebis” / ”Leche de heno de oveja” (APT)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 52 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Itävallan hakemus nimitysten ”Schaf-Heumilch” / ”Sheep's Haymilk” / ”Latte fieno di pecora” / ”Lait de foin de brebis” / ”Leche de heno de oveja” rekisteröimiseksi julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2) asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

(2)

Koska komissiolle ei ole toimitettu vastaväitteitä asetuksen (EU) N:o 1151/2012 51 artiklan mukaisesti, nimitykset ”Schaf -Heumilch” / ”Sheep's Haymilk” / ”Latte fieno di pecora” / ”Lait de foin de brebis” / ”Leche de heno de oveja” olisi rekisteröitävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rekisteröidään nimitykset ”Schaf -Heumilch” / ”Sheep's Haymilk” / ”Latte fieno di pecora” / ”Lait de foin de brebis” / ”Leche de heno de oveja” (ATP).

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut nimitykset liittyvät komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 668/2014 (3) liitteessä XI mainitun luokan 1.4 ”Muut eläinperäiset tuotteet (munat, hunaja, erilaiset maitotuotteet paitsi voi jne.)” tuotteeseen.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2019.

Komission puolesta,

puheenjohtajan nimissä

Phil HOGAN

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL C 400, 6.11.2018, s. 3.

(3)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 668/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 179, 19.6.2014, s. 36).