20.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 77/59


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/443,

annettu 13 päivänä helmikuuta 2019,

delegoidun asetuksen (EU) 2017/588 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse mahdollisuudesta mukauttaa osaketta koskevien liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää, kun osakkeen osalta suurimman vaihdon kauppapaikka sijaitsee unionin ulkopuolella

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU (1) ja erityisesti sen 49 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/588 (2) vahvistetaan pakollinen hinnanmuutosvälijärjestely osakkeita, talletustodistuksia ja tiettyjä pörssilistattuja rahastoja varten. Delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/588 säädetään erityisesti, että osakkeisiin ja talletustodistuksiin sovellettava pienin mahdollinen hinnanmuutosväli määräytyy liiketoimien keskimääräisestä päivittäisestä lukumäärästä kaikkein likvideimmällä kauppapaikalla unionissa. Tämä parametri on hyvä ja yksinkertainen likviditeetti-indikaattori valtaosalle kyseisistä rahoitusvälineistä. Se ei kuitenkaan sovellu osakkeisiin, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa unionissa ja jossakin kolmannessa maassa samanaikaisesti, jos kauppapaikka, jolla on kyseisten osakkeiden osalta suurin vaihto, sijaitsee unionin ulkopuolella. Tällaisessa tapauksessa on olemassa riski, että pakollinen hinnanmuutosväli, joka määritetään pelkästään unionin kaupan volyymien perusteella, perustuu vain pieneen osajoukkoon kokonaiskaupankäyntivolyymistä. Siksi on tärkeää sallia toimivaltaisten viranomaisten mukauttaa tällaisia osakkeita koskevien liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää, jotta voidaan ottaa huomioon kyseisten osakkeiden yleinen likviditeettiprofiili. Jotta voidaan lieventää vaikutuksia, joita aiheutuu tietojen rajallisesta saatavuudesta kolmansien maiden kauppapaikoilta, ja mahdollistaa muiden julkisten tietojen käyttö, on myös tärkeää antaa toimivaltaisille viranomaisille riittävästi joustoa niiden menetelmien suhteen, joiden avulla otetaan huomioon saatavilla oleva likviditeetti kyseisten kolmansien maiden kauppapaikoilla.

(2)

Pakollinen hinnanmuutosväli otettiin käyttöön hinnanmuutosten yhtenäistämiseksi kauppapaikoilla unionissa ja markkinoiden syvyyden, likviditeetin ja asianmukaisen toiminnan säilyttämiseksi osakekaupassa unionissa. Kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että tiedot liiketoimien mukautetusta keskimääräisestä päivittäisestä lukumäärästä, jonka perusteella osakkeeseen sovellettavat hinnanmuutosvälit määritetään, ovat saatavilla kaikilla kauppapaikoilla, jotka tarjoavat kaupankäyntiä kyseisellä osakkeella samaan aikaan, ja että kyseiset kauppapaikat ryhtyvät soveltamaan mahdollista liiketoimien mukautettua keskimääräistä päivittäistä lukumäärää samana päivänä. Tämän vuoksi kaikille toimivaltaisille viranomaisille, jotka valvovat kauppapaikkoja, joilla kyseisellä osakkeella käydään kauppaa, olisi ilmoitettava mahdollisista mukautuksista kyseistä osaketta koskevien liiketoimien keskimääräiseen päivittäiseen lukumäärään ennen kyseisten mukautusten julkistamista, ja kauppapaikoille olisi annettava riittävästi aikaa sisällyttää kyseiset mukautukset osaksi järjestelmiään.

(3)

Pakollisen hinnanmuutosvälijärjestelyn oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden varmistamiseksi on tärkeää, että kaikki kauppapaikat soveltavat samanaikaisesti hinnanmuutosvälejä, jotka perustuvat liiketoimien mukautettuun keskimääräiseen päivittäiseen lukumäärään, jossa otetaan huomioon kokonaislikviditeetti.

(4)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2017/588 olisi muutettava.

(5)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka EAMV on toimittanut komissiolle.

(6)

EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (3) 37 artiklan mukaisesti perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään delegoidun asetuksen (EU) 2017/588 3 artiklaan 8, 9 ja 10 kohta seuraavasti:

”8.   Tietyn osakkeen suhteen toimivaltainen viranomainen voi mukauttaa kyseisen osakkeen osalta laskemaansa tai arvioimaansa liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää 1–7 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

kauppapaikka, jolla on kyseisen osakkeen osalta suurin vaihto, sijaitsee kolmannessa maassa;

b)

liiketoimien keskimääräinen päivittäinen lukumäärä – jos se on laskettu ja julkistettu 1–4 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti – on vähintään yksi.

Mukauttaessaan osaketta koskevien liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon liiketoimet kolmannen maan kauppapaikassa, jolla kyseisellä osakkeella käytävän kaupan vaihto on suurin.

9.   Toimivaltaisen viranomaisen, joka on mukauttanut osaketta koskevien liiketoimien keskimääräistä päivittäistä lukumäärää 8 kohdan mukaisesti, on varmistettava liiketoimien mukautetun keskimääräisen päivittäisen lukumäärän julkistaminen. Ennen mainittua julkistamista toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava kyseistä osaketta koskevien liiketoimien mukautettu keskimääräinen päivittäinen lukumäärä toimivaltaisille viranomaisille muissa unionissa toimivissa kauppapaikoissa, joissa kyseisellä osakkeella käydään kauppaa.

10.   Kauppapaikkojen on sovellettava sen likviditeettiryhmän hinnanmuutosvälejä, joka vastaa liiketoimien mukautettua keskimääräistä päivittäistä lukumäärää, toisesta kalenteripäivästä kyseisen lukumäärän julkistamisen jälkeen”.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä helmikuuta 2019.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/588, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä osakkeita, talletustodistuksia ja pörssilistattuja rahastoja varten tarkoitettuja hinnanmuutosvälijärjestelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 411).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).