20.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 77/56


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/442,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2018,

delegoidun asetuksen (EU) 2017/587 muuttamisesta ja oikaisemisesta vallitsevia markkinaolosuhteita heijastavia hintoja koskevan vaatimuksen täsmentämiseksi sekä tiettyjen säännösten päivittämiseksi ja oikaisemiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 15 päivänä toukokuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 6 kohdan, 14 artiklan 7 kohdan, 22 artiklan 4 kohdan ja 23 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/587 (2) asetetaan kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille avoimuusvaatimuksia, jotka koskevat osakkeita, talletustodistuksia, pörssilistattuja rahastoja, todistuksia ja muita samankaltaisia rahoitusvälineitä. Delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/587 täsmennetään erityisesti, että kauppojen sisäisen toteuttajan julkistamat hinnat heijastavat vallitsevia markkinaolosuhteita, kuten asetuksen (EU) N:o 600/2014 14 artiklan 3 kohdassa edellytetään, jos ne ovat julkistamisajankohtana lähellä samaa rahoitusvälinettä koskevia vastaavan kokoisia hintatarjouksia likviditeetillä mitattuna merkittävimmällä markkinalla. Kauppojen sisäiset toteuttajat voivat näin ollen antaa hintatarjouksia, joihin ei sovelleta pienintä sallittua hinnanmuutosta eli hinnanmuutosväliä, jota kauppapaikkojen on noudatettava.

(2)

Kauppojen sisäisten toteuttajien mahdollisuus antaa hintatarjouksia käyttämällä pienempiä hinnanmuutoksia kuin kauppapaikoilla on käytettävissään voi johtaa siihen, että sijoittajien saatavilla on marginaalisesti parempia hintoja. Tällaiset hintatarjoukset heikentävät kuitenkin saatavilla olevan likviditeetin yleistä laatua, rahoitusvälineiden tehokasta arvonmääritystä ja hinnoittelua sekä kauppapaikkojen ja kauppojen sisäisten toteuttajien välisiä tasapuolisia toimintaedellytyksiä. Tämä koskee kaikkein eniten osakkeita ja talletustodistuksia, joihin sovelletaan useampia hinnanmuutosvälejä kuin muihin rahoitusvälineisiin.

(3)

Jotta varmistettaisiin tehokas hinnanmuodostus, saatavilla olevan likviditeetin yleinen laatu sekä osakkeiden ja talletustodistusten tehokas arvonmääritys, olisi katsottava, että kauppojen sisäisten toteuttajien tällaisista rahoitusvälineistä antamat hintatarjoukset heijastavat vallitsevia markkinaolosuhteita vain, jos hintoihin sovelletaan pienimpiä sallittuja hinnanmuutoksia, jotka vastaavat kauppapaikkojen julkaisemiin hintoihin sovellettavia hinnanmuutosvälejä.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/1033 (3) jätetään arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet kauppapaikkoja ja kauppojen sisäisiä toteuttajia koskevien avoimuussäännösten soveltamisalan ulkopuolelle. Delegoidusta asetuksesta (EU) 2017/587 olisi näin ollen poistettava viittaukset arvopapereilla toteutettaviin rahoitustoimiin.

(5)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2017/587 olisi muutettava.

(6)

Osa delegoidun asetuksen (EU) 2017/587 säännöksistä poikkeaa tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista (4). Nämä poikkeamat olisi oikaistava sikäli kuin ne ovat virheitä, jotka vaikuttavat säännösten sisältöön.

(7)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’EAMV’, on toimittanut komissiolle.

(8)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (5) 37 artiklan mukaisesti EAMV on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia tämän asetuksen perustana olevista teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2017/587 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) 2017/587 seuraavasti:

(1)

Kumotaan 2 artiklan h alakohta.

(2)

Kumotaan 6 artiklan h alakohta.

(3)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Vallitsevia markkinaolosuhteita heijastavat hinnat

(Asetuksen (EU) N:o 600/2014 14 artiklan 3 kohta)

Kauppojen sisäisen toteuttajan julkistamien hintojen katsotaan heijastavan vallitsevia markkinaolosuhteita, jos ne ovat julkistamisajankohtana lähellä samaa rahoitusvälinettä koskevia vastaavan kokoisia hintatarjouksia 4 artiklan mukaisesti määritetyllä kyseisen rahoitusvälineen likviditeetillä mitattuna merkittävimmällä markkinalla.

Kauppojen sisäisen toteuttajan osakkeille ja talletustodistuksille julkistamien hintojen katsotaan kuitenkin vastaavan vallitsevia markkinaolosuhteita vain, jos kyseiset hinnat täyttävät tämän artiklan ensimmäisen kohdan vaatimukset ja niissä noudatetaan pienimpiä sallittuja hinnanmuutoksia, jotka vastaavat komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/588 (*1) 2 artiklassa määritettyjä hinnanmuutosvälejä.

(*1)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/588, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä osakkeita, talletustodistuksia ja pörssilistattuja rahastoja varten tarkoitettuja hinnanmuutosvälijärjestelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 411).”"

2 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) 2017/587 oikaiseminen

Oikaistaan delegoitu asetus (EU) 2017/587 seuraavasti:

(1)

Korvataan 2 artiklan b alakohta seuraavasti:

”b)

liiketoimi on osa portfoliokauppaa, johon sisältyy vähintään viisi eri osaketta;”.

(2)

(ei koske suomenkielistä toisintoa)

(3)

Korvataan 11 artiklan 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”4.   Ennen kuin osakkeella, talletustodistuksella, pörssilistatulla rahastolla, todistuksella tai muulla samankaltaisella rahoitusvälineellä käydään ensimmäisen kerran kauppaa unionissa olevassa kauppapaikassa, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kyseisellä rahoitusvälineellä toteutettavien liiketoimien keskimääräinen arvo ottaen huomioon rahoitusvälineen mahdollinen aiempi kaupankäyntihistoria ja sellaisten muiden rahoitusvälineiden kaupankäyntihistoria, joilla katsotaan olevan samankaltaisia ominaisuuksia, sekä varmistettava kyseisen arvion julkistaminen.

5.   Edellä 4 kohdassa säädettyä liiketoimien arvioitua keskimääräistä arvoa on käytettävä osakkeen, talletustodistuksen, pörssilistatun rahaston, todistuksen tai muun samankaltaisen rahoitusvälineen vakioidun markkinakoon määrittämiseen kuuden viikon ajan päivästä, jona kyseinen rahoitusväline on otettu ensimmäisen kerran kaupankäynnin kohteeksi tai jona sillä on ensimmäisen kerran käyty kauppaa kauppapaikassa.”

(4)

Korvataan 17 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Toimivaltaisten viranomaisten, markkinoiden ylläpitäjien ja sijoituspalveluyritysten, kauppapaikkaa ylläpitävät sijoituspalveluyritykset mukaan luettuina, on käytettävä 1 kohdan mukaisesti julkistettuja tietoja sen vuoden 1 päivästä huhtikuuta, jona tiedot julkistetaan.”

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2017/587, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, jotka koskevat kauppapaikoille ja sijoituspalveluyrityksille osakkeiden, talletustodistusten, pörssilistattujen rahastojen, todistusten ja muiden samankaltaisten rahoitusvälineiden osalta asetettavia avoimuusvaatimuksia sekä velvoitteita toteuttaa liiketoimia tietyillä osakkeilla kauppapaikassa tai kauppojen sisäisen toteuttajan välityksellä (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 387).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/1033, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 596/2014 ja arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista annetun asetuksen (EU) N:o 909/2014 muuttamisesta (EUVL L 175, 30.6.2016, s. 1).

(4)  Loppuraportti ”Draft Regulatory and Implementing Technical Standards MiFID II/MiFIR2”, 28. syyskuuta 2015 (ESMA/2015/1464).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).