13.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 71/15


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/397,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2018,

OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 15 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29 päivänä maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan nojalla. Perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sinä päivänä, jona erosopimus tulee voimaan, tai, jollei sopimusta ole, kahden vuoden kuluttua ilmoituksesta, eli 30 päivästä maaliskuuta 2019, ellei Eurooppa-neuvosto yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päätä yksimielisesti pidentää tätä määräaikaa.

(2)

Asetuksessa (EU) N:o 648/2012 säädetyssä vakuuksienvaihtovaatimuksessa, joka liittyy OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, ei oteta huomioon jäsenvaltion eroamista unionista. Niihin OTC-johdannaissopimusten osapuoliin, joiden vastapuolet ovat sijoittautuneet Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kohdistuvat ongelmat ovat suoraa seurausta tapahtumasta, johon ne eivät voi vaikuttaa ja joka voi saattaa ne epäedulliseen asemaan verrattuna muihin vastapuoliin unionissa.

(3)

Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/2251 (2) vahvistetaan OTC-johdannaissopimuksia, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, koskeville vakuusvaihtomenettelyille eri soveltamispäivät riippuen siitä, mihin ryhmään kukin vastapuoli kuuluu.

(4)

Vastapuolet eivät pysty ennustamaan, millaiseksi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneen vastapuolen asema muuttuu tai missä määrin kyseinen vastapuoli voi jatkaa tiettyjen palvelujen tarjoamista unioniin sijoittautuneille vastapuolille. Tämän tilanteen korjaamiseksi vastapuolet voivat haluta uusia sopimuksensa korvaamalla Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneen vastapuolen jäsenvaltioon sijoittautuneella vastapuolella.

(5)

Ennen asetuksen (EU) N:o 648/2012 ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 soveltamista sellaisten OTC-johdannaissopimusten, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, vastapuolia ei velvoitettu vaihtamaan vakuuksia, joten kahdenväliseen kauppaan ei kohdistunut vakuuksia tai ne katettiin vakuuksilla vapaaehtoisuuden pohjalta. Jos vastapuolet velvoitetaan vaihtamaan vakuuksia sen vuoksi, että ne uusivat sopimuksensa ottaakseen huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisen EU:sta, jäljelle jäävä vastapuoli ei välttämättä voi hyväksyä kyseistä novaatiota.

(6)

Jotta varmistettaisiin markkinoiden sujuva toiminta ja unioniin sijoittautuneille vastapuolille tasavertaiset toimintaedellytykset, vastapuolten olisi voitava korvata Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneet vastapuolet vastapuolilla jossakin jäsenvaltiossa ilman, että ne velvoitetaan vaihtamaan vakuuksia kyseisten uusittujen sopimusten osalta. Ne olisi velvoitettava vaihtamaan vakuuksia kyseisten sopimusten uusimisen yhteydessä alkaen päivästä, joka on 12 kuukautta tämän muutosasetuksen soveltamispäivän jälkeen.

(7)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) 2016/2251 olisi muutettava.

(8)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ovat toimittaneet komissiolle.

(9)

On tarpeen tehdä tehokkaiden ratkaisujen toteuttaminen markkinatoimijoille helpommaksi niin nopeasti kuin mahdollista. Tästä syystä Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ovat analysoineet mahdolliset asiaan liittyvät kustannukset ja hyödyt mutta eivät ole järjestäneet avointa julkista kuulemista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (3) 10 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1094/2010 (4) 10 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (5) 10 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti. Samasta syystä tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu.

(10)

Tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti, ja sitä olisi sovellettava sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, paitsi jos Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehty erosopimus on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä tai jos Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kahden vuoden määräaikaa on pidennetty,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EU) 2016/2251 35 artikla seuraavasti:

”35 artikla

Siirtymäsäännökset

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut vastapuolet voivat jatkaa niiden riskienhallintamenettelyjen soveltamista, joita ne käyttävät tämän asetuksen soveltamisen aloittamispäivänä niihin OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa ja jotka on tehty tai uusittu 16 päivän elokuuta 2012 ja asiaankuuluvien tämän asetuksen soveltamisen aloittamispäivien välillä.

Asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut vastapuolet voivat jatkaa niiden riskienhallintamenettelyjen soveltamista, joita ne käyttävät annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019 OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa ja jotka täyttävät seuraavat ehdot:

a)

OTC-johdannaissopimukset, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, on tehty tai uusittu ennen joko tämän asetuksen 36, 37 ja 38 artiklassa säädettyjä asiaankuuluvia tämän asetuksen soveltamisen aloittamispäiviä tai annettu 14 päivänä maaliskuuta 2019, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi;

b)

OTC-johdannaissopimukset, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, uusitaan ainoana tarkoituksena korvata Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut vastapuoli jäsenvaltioon sijoittautuneella vastapuolella;

c)

OTC-johdannaissopimukset, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, uusitaan sen päivän, jona unionin lainsäädäntöä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja jonkin seuraavista päivistä välillä, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi:

i)

tämän asetuksen 36, 37 ja 38 artiklassa säädetyt asiaankuuluvat tämän asetuksen soveltamisen aloittamispäivät; tai

ii)

12 kuukautta siitä päivästä, jona unionin lainsäädäntöä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti lakataan soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.”

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona perussopimuksia on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisesti lakattu soveltamasta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta seuraavissa tapauksissa:

a)

erosopimus, joka on tehty Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti, on tullut voimaan kyseiseen päivään mennessä;

b)

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua kahden vuoden määräaikaa on päätetty pidentää.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/2251, annettu 4 päivänä lokakuuta 2016, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (EUVL L 340, 15.12.2016, s. 9.).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1094/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 48).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).