22.3.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/356,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 täydentämisestä kauppatietorekistereihin ilmoitettavia arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tietoja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 25 päivänä marraskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 9 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jotta voidaan lisätä tehokkuutta ja hyödyntää samankaltaisuuksia johdannaisista ilmoittamisen ja arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista ilmoittamisen välillä, asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan mukainen velvollisuus, joka koskee arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoittamista kauppatietorekistereille, olisi yhdenmukaistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (2) 9 artiklassa tarkoitetun velvollisuuden kanssa, joka koskee johdannaistransaktioiden ilmoittamista kauppatietorekistereille. Sen vuoksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tietojen ilmoittamista koskevien vaatimusten olisi oltava samat kuin johdannaissopimusten tietojen ilmoittamista koskevien vaatimusten.

(2)

Arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista ilmoitettavat tiedot olisi tehokkuuden ja hyödyllisyyden varmistamiseksi mukautettava asetuksessa (EU) 2015/2365 määriteltyihin arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien erilaisiin tyyppeihin. Siltä osin kuin ilmoittamisessa on kyse vakuudellisesta limiittiluotonannosta, asetuksen (EU) 2015/2365 tarkoituksena on kattaa sellaiset liiketoimet, joilla on sama tarkoitus kuin takaisinostotransaktioilla, osto-myynti-transaktioilla tai arvopapereiden lainaksi antamisella, minkä vuoksi ne aiheuttavat samanlaisia riskejä rahoitusvakaudelle mahdollistamalla velkaantumisen, myötäsyklisyyden ja keskinäiset kytkökset finanssimarkkinoilla tai edistämällä likviditeetti- ja maturiteettitransformaatiota. Vakuudellinen limiittiluotonanto kattaa siis transaktiot, joihin sovelletaan rahoituslaitosten ja niiden asiakkaiden välisiä vakuusvajesopimuksia, joiden mukaan rahoituslaitokset tarjoavat asiakkailleen perusarvopapereiden välityspalveluja, mutta vakuudelliseen limiittiluotonantoon ei kuitenkaan sisälly muita lainoja, kuten yritysten uudelleenjärjestämistä koskevia lainoja, jotka siitä huolimatta, että niihin voi liittyä arvopapereita, eivät vaikuta asetuksessa (EU) 2015/2365 käsiteltyihin järjestelmäriskeihin.

(3)

On tärkeää, että keskusvastapuolen määrittämien arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tiedot ilmoitetaan oikein ja että ne voidaan helposti yksilöidä riippumatta siitä, onko arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi määritetty samana päivänä tai myöhempänä ajankohtana kuin sinä päivänä, jona arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi tehtiin.

(4)

Jotta varmistetaan ilmoitusten kattavuus, kun vakuuden yksittäiset tiedot eivät ole tiedossa kaupantekopäivänä, vastapuolten olisi saatettava vakuutta koskevat tiedot ajan tasalle heti, kun ne ovat vastapuolten saatavilla, ja viimeistään kyseisen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen arvopäivää seuraavana työpäivänä.

(5)

Jotta tiedoista olisi enemmän hyötyä viranomaisille, joilla on pääsy arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskeviin tietoihin kauppatietorekistereissä, vastapuolten olisi ilmoitettava kauppatietorekistereille arvopapereilla toteutettavassa rahoitustoimessa mahdollisesti vakuutena käyttämänsä vakuuskorin ISIN-koodi (International Securities Identification Number), jos kyseisellä korilla sellainen on.

(6)

Jos vastapuolet antavat vakuuden vastuun nettomäärän perusteella kuitattuaan useita arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia kahden vastapuolen välillä, vakuuden kohdentaminen yksittäiseen arvopapereilla toteutettavaan rahoitustoimeen ei useinkaan ole mahdollista, joten vakuuden kohdentuminen ei välttämättä ole tiedossa. Tällaisissa tilanteissa vastapuolten olisi voitava ilmoittaa vakuudet riippumatta kohde-etuutena olevasta lainasta.

(7)

Tämä asetus perustuu teknisten sääntelystandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV) on toimittanut komissiolle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (3) 10 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

(8)

Arvopaperimarkkinaviranomainen on järjestänyt avoimia julkisia kuulemisia kyseisistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, analysoinut mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon asetuksen (EU) N:o 1095/2010 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Ilmoitettavat arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat tiedot

1.   Asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettavassa ilmoituksessa on oltava asianomaisia arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevat täydelliset ja täsmälliset tiedot, jotka vahvistetaan liitteessä olevissa taulukoissa 1, 2, 3 ja 4.

2.   Kun vastapuoli ilmoittaa arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tekemisestä, sen on ilmoituksessaan täsmennettävä tämän asetuksen liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 98 toimen tyypiksi ”Uusi”. Mahdollisesti myöhemmin laadittavissa ilmoituksissa, jotka koskevat kyseisen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tietoja, on täsmennettävä tämän asetuksen liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 98 kyseiseen arvopapereilla toteutettavaan rahoitustoimeen liittyvän toimen tyyppi.

2 artikla

Keskusvastapuolten määrittämät arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet

1.   Arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi, jonka tiedot on jo ilmoitettu asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja jonka keskusvastapuoli myöhemmin määrittää, on ilmoitettava määrityksen jälkeen päättyneeksi täsmentämällä liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 98 toimen tyypiksi ”Päättyminen / ennenaikainen päättyminen”, ja määrityksestä johtuvista uusista arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista on ilmoitettava.

2.   Markkinapaikalla tehty arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi, jonka keskusvastapuoli määrittää samana päivänä, ilmoitetaan vasta sen jälkeen, kun kyseinen arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi on määritetty.

3.   Vastapuolen on ilmoitettava määritettyä arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea varten asetetusta tai vastaanotetusta marginaalista tämän asetuksen liitteessä olevassa taulukossa 3 esitetyt tiedot ja täsmennettävä asianomainen toimen tyyppi kyseisen liitteessä olevan taulukon kentän 20 mukaisesti.

3 artikla

Vakuuksista ilmoittaminen

1.   Arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi antamisen tai arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi ottamisen vastapuolten, jotka sopivat, että vakuutta ei anneta, on ilmoitettava tämä liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 72.

2.   Jos arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vakuus liittyy yksittäiseen lainaan ja vakuuden tiedot ovat vastapuolen tiedossa ilmoitusta varten asetetussa määräajassa, vastapuolen on ilmoitettava täydelliset ja tarkat tiedot kyseisen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen yksittäisistä vakuuksista liitteessä olevan taulukon 2 kentissä 75–94, kun se ilmoittaa tästä arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta ensimmäisen kerran käyttäen liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 98 olevaa toimen tyyppiä ”Uusi”.

3.   Jos arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vakuus liittyy yksittäiseen lainaan, mutta vakuuden tiedot eivät ole vastapuolen tiedossa ilmoitusta varten asetetussa määräajassa, vastapuolen on ilmoitettava käyttäen liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 98 olevaa toimen tyyppiä ”Vakuuden saattaminen ajan tasalle” täydelliset ja tarkat tiedot kyseisen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen yksittäisistä vakuuksista liitteessä olevan taulukon 2 kentissä 75–94 heti kun ne ovat tiedossa ja viimeistään liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 13 ilmoitettua arvopäivää seuraavana työpäivänä.

4.   Vastapuolen, joka käyttää yhden tai useamman arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vakuutena vakuuskoria, jolla on tunnisteena ISIN-koodi (International Securities Identification Number), on ilmoitettava ISIN-koodi liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 96 ilmoittaessaan arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta käyttäen liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 98 olevaa toimen tyyppiä ”Uusi”.

5.   Vastapuolen, joka käyttää yhden tai useamman arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vakuutena vakuuskoria, jolla ei ole tunnisteena ISIN-koodia, on ilmoitettava NTAV-koodi liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 96 ilmoittaessaan arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta käyttäen liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 98 olevaa toimen tyyppiä ”Uusi”.

6.   Sovellettaessa 4 ja 5 kohtaa vastapuolen on myös ilmoitettava käyttäen liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 98 olevaa toimen tyyppiä ”Vakuuden saattaminen ajan tasalle” täydelliset ja tarkat tiedot kyseisen arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen yksittäisistä vakuuksista liitteessä olevan taulukon 2 kentissä 75–94 heti, kun kyseiset tiedot ovat tiedossa ja viimeistään liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 13 ilmoitettua arvopäivää seuraavana työpäivänä.

7.   Vastapuolen, joka asettaa usean arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vakuudet vastuun nettomäärän perusteella, on ilmoitettava liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 73, että tämä pitää paikkansa. Kyseisen vastapuolen on ilmoitettava käyttäen liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 98 olevaa toimen tyyppiä ”Vakuuden saattaminen ajan tasalle” täydelliset ja tarkat tiedot kyseisten arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien yksittäisistä vakuuksista liitteessä olevan taulukon 2 kentissä 75–94 heti, kun kyseiset tiedot ovat tiedossa ja viimeistään liitteessä olevan taulukon 2 kentässä 13 ilmoitettua arvopäivää seuraavana työpäivänä.

4 artikla

Vakuuden uudelleenkäytöstä ilmoittaminen

1.   Vastapuolen, joka saa arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen yhteydessä vakuudeksi yhden tai useamman rahoitusvälineen, on ilmoitettava täydelliset ja tarkat tiedot kunkin tällaisen rahoitusvälineen uudelleenkäytöstä liitteessä olevan taulukon 4 kentissä 7, 8 ja 9.

2.   Vastapuolen, joka saa arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen yhteydessä vakuudeksi käteisvaroja, on ilmoitettava täydelliset ja tarkat tiedot käteisvakuuksien uudelleensijoittamisesta kunkin valuutan osalta liitteessä olevan taulukon 4 kentissä 11, 12 ja 13.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).


LIITE

Taulukko 1

Vastapuolen tiedot

Nro

Kenttä

Raportoitavat tiedot

Takaisinostosopimus

Ostomyyntitransaktio

Arvopapereiden lainaksi antaminen

Vakuudellinen limiittiluotonanto

1

Raportoinnin aikaleima

Kauppatietorekisteriin annetun ilmoituksen toimittamisen päivämäärä ja aika.

K

K

K

K

2

Tiedot ilmoittava yhteisö

Ilmoittavan yhteisön yksilöivä koodi. Jos ilmoituksen antaminen on delegoitu kolmannen osapuolen tai toisen vastapuolen tehtäväksi, kyseisen yhteisön yksilöivä koodi.

K

K

K

K

3

Raportoiva vastapuoli

Raportoivan vastapuolen yksilöivä koodi.

K

K

K

K

4

Raportoivan vastapuolen luonne

Tieto siitä, onko raportoiva vastapuoli finanssialalla toimiva vastapuoli vai finanssialan ulkopuolinen vastapuoli.

K

K

K

K

5

Raportoivan vastapuolen toimiala

Yksi tai useampi koodi, joka luokittelee raportoivan vastapuolen liiketoiminnan luonteen.

Jos raportoiva vastapuoli on finanssialalla toimiva vastapuoli, kaikki finanssialalla toimivia vastapuolia koskevaan luokitteluun sisältyvät koodit, joita sovelletaan kyseiseen vastapuoleen.

Jos raportoiva vastapuoli on finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, kaikki finanssialan ulkopuolisia vastapuolia koskevaan luokitteluun sisältyvät koodit, joita sovelletaan kyseiseen vastapuoleen.

Jos ilmoitetaan useampi kuin yksi toiminto, koodit on ilmoitettava vastaavien toimintojen suhteellisen tärkeyden mukaisessa järjestyksessä.

K

K

K

K

6

Toimialojen täydentävä luokittelu

Jos raportoiva vastapuoli on siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittava yritys (yhteissijoitusyritys) tai vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, koodi, josta ilmenee, onko raportoiva vastapuoli pörssilistattu rahasto vai rahamarkkinarahasto.

Jos raportoiva vastapuoli on vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tai finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, joka harjoittaa rahoitus- ja vakuutustoimintaa tai kiinteistöalan toimintaa, koodi, josta ilmenee, onko kyseessä kiinteistösijoitustoimintaa harjoittava osakeyhtiö (Real Estate Investment Trust (REIT)).

K

K

K

K

7

Raportoivan vastapuolen sivuliike

Jos raportoiva vastapuoli tekee arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen sivuliikkeen kautta, kyseisen sivuliikkeen yksilöivä koodi.

K

K

K

K

8

Toisen vastapuolen sivuliike

Jos toinen vastapuoli tekee arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen sivuliikkeen kautta, kyseisen sivuliikkeen yksilöivä koodi.

K

K

K

K

9

Vastapuolen rooli

Tieto siitä, onko raportoiva vastapuoli vakuuden antaja vai saaja Komission toimeenpanoasetuksen (EU) 2019/363 (1) 4 artiklan mukaisesti.

K

K

K

K

10

Ilmoittamisesta vastaava yhteisö

Jos finanssialalla toimiva vastapuoli vastaa toisen vastapuolen tietojen ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 (2) 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen finanssialalla toimivan vastapuolen yksilöivä koodi.

Jos rahastoyhtiö vastaa siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen (yhteissijoitusyritys) tietojen ilmoittamisesta mainitun asetuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen rahastoyhtiön yksilöivä koodi.

Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja vastaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan yksilöivä koodi.

K

K

K

K

11

Muu vastapuoli

Yksilöllinen koodi, jolla yksilöidään yhteisö, jonka kanssa raportoiva vastapuoli on tehnyt arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen. Jos kyseessä on yksityishenkilö, on ilmoitettava johdonmukaisesti asiakaskoodi.

K

K

K

K

12

Toisen vastapuolen maa

Sen maan koodi, jossa toisen vastapuolen sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee, tai jos toinen vastapuoli on luonnollinen henkilö, kyseisen henkilön asuinmaan koodi.

K

K

K

K

13

Edunsaaja

Jos sopimuksen edunsaaja ei ole sopimuksen vastapuoli, raportoivan vastapuolen on yksilöitävä kyseinen edunsaaja ilmoittamalla yksilöllinen koodi, tai jos kyse on yksityishenkilöstä, ilmoittamalla asiakaskoodi, jota käytetään johdonmukaisesti ja jonka kyseisen yksityishenkilön käyttämä oikeushenkilö on hänelle antanut.

K

K

K

E

14

Kolmikantasopimusagentti

Yksilöllinen koodi, jolla yksilöidään kolmas osapuoli, jolle raportoiva vastapuoli on mahdollisesti ulkoistanut arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen kaupan jälkeisen käsittelyn.

K

K

K

E

15

Välittäjä

Sellaisen yhteisön yksilöllinen koodi, joka toimii välittäjänä raportoivan vastapuolen puolesta ilman, että siitä itsestään tulee arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vastapuoli. Arvopaperien lainaksi antamisen osalta lainan järjestäjää ei pidetä välittäjänä.

K

K

K

E

16

Määritysosapuoli

Kun kauppa määritetään, yksilöllinen koodi, jolla yksilöidään raportoivan vastapuolen vastuullinen määritysosapuoli.

K

K

K

E

17

Arvopaperikeskuksen osallistuja tai epäsuora osallistuja

Arvopaperikeskuksen osallistujan tai raportoivan vastapuolen välillisen osallistujan yksilöllinen koodi.

Jos sekä arvopaperikeskuksen osallistuja että epäsuora osallistuja ovat mukana transaktiossa, epäsuoran osallistujan koodi.

Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.

K

K

K

E

18

Lainan järjestäjä

Lainan järjestäjän yksilöllinen koodi arvopaperien lainaksi antamisessa.

K

E

K

E


Taulukko 2

Lainojen ja vakuuksien tiedot

Nro

Kenttä

Raportoitavat tiedot

Takaisinostosopimus

Ostomyyntitransaktio

Arvopapereiden lainaksi antaminen

Vakuudellinen limiittiluotonanto

1

Yksilöllinen tapahtumatunnus (UTI)

Arvopapereilla toteutettavalle rahoitustoimelle osoitettu yksilöllinen viite, jonka avulla kauppa yksilöidään.

K

K

K

K

2

Ilmoituksen seurantanumero

Kun kyse on määrityksestä johtuvista transaktioista, on ilmoitettava aiempi UTI eli alkuperäisen kahdenvälisen transaktion UTI-koodi. Vastapuolien, jotka ovat arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen määrittäneitä keskusvastapuolia, ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa aiempaa UTI-koodia.

Jos arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi on toteutettu markkinapaikassa ja määritetty samana päivänä, markkinapaikan antama numero, joka on kyseiselle toteutukselle yksilöllinen.

K

K

K

E

3

Tapahtuman päivämäärä

Päivä, jona ilmoitettava arvopapereilla toteutettavaan rahoitustoimeen liittyvä tapahtuma on tapahtunut. Jos toimen tyyppinä on ”Arvostuksen saattaminen ajan tasalle”, ”Vakuuden saattaminen ajan tasalle”, ”Uudelleenkäytön saattaminen ajan tasalle” tai ”Marginaalin saattaminen ajan tasalle”, päivämäärä, jota koskevat tiedot ilmoitetaan.

K

K

K

K

4

Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi

Asetuksen (EU) 2015/2365 3 artiklan 7–10 kohdassa määritelty arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen tyyppi.

K

K

K

K

5

Määritetty

Tieto siitä, onko keskusvastapuolimääritys suoritettu.

K

K

K

E

6

Määrityksen aikaleima

Kellonaika ja päivämäärä, jona määritys on tehty.

K

K

K

E

7

Keskusvastapuoli

Jos sopimus on määritetty, sopimuksen määrittäneen keskusvastapuolen yksilöllinen koodi.

K

K

K

E

8

Markkinapaikka

Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen toteuttamispaikan yksilöivä koodi.

Jos arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi on tehty pörssin ulkopuolella ja se on otettu kaupankäynnin kohteeksi, käytetään MIC-koodia ”XOFF”.

Jos arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi on tehty pörssin ulkopuolella, eikä sitä ole otettu kaupankäynnin kohteeksi, käytetään MIC-koodia ”XXXX”.

K

K

K

E

9

Vakiosopimuksen tyyppi

Ilmoitetaan minkä tyyppisen vakiosopimuksen mukaan vastapuolet ovat tehneet arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen.

K

K

K

E

10

Muu vakiosopimuksen tyyppi

Vakiosopimuksen nimi. Tämä kenttä täytetään vain, jos kentässä 9 ilmoitetaan ”OTHR”.

K

K

K

E

11

Vakiosopimuksen versio

Ilmoitetaan tarpeen mukaan, miltä vuodelta ilmoitetussa kaupassa käytetty vakiosopimus on peräisin.

K

K

K

E

12

Toteutuksen aikaleima

Päivämäärä ja aika, jolloin arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi on toteutettu.

K

K

K

K

13

Arvopäivä (alkamispäivä)

Vastapuolten sopimuksella keskenään sopima päivämäärä käteisvarojen, arvopapereiden ja hyödykkeiden vaihtamiseksi arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen alkupäässä (spot-päässä) vakuuksia vastaan.

K

K

K

E

14

Erääntymispäivä (päättymispäivä)

Vastapuolten sopimuksella keskenään sopima päivämäärä käteisvarojen, arvopapereiden ja hyödykkeiden vaihtamiseksi arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen loppupäässä (termiinipäivä) vakuuksia vastaan. Näitä tietoja ei ilmoiteta takaisinostosopimuksista, joiden erääntymispäivää ei ole määritetty (open term repo).

K

K

K

E

15

Päättymispäivä

Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen päättymispäivä, jos sopimus päättyy ennenaikaisesti kokonaisuudessaan.

K

K

K

K

16

Irtisanomisajan vähimmäiskesto

Pankkipäivien vähimmäismäärä, jota vastapuolen on noudatettava, kun se ilmoittaa toiselle vastapuolelle transaktion päättymisestä.

K

E

E

E

17

Varojen takaisin vaatiminen mahdollista aikaisintaan (call-back date)

Varhaisin päivä, jona käteisvarojen lainaksi antajalla on oikeus vaatia takaisin osa varoista tai päättää transaktio.

K

E

E

E

18

Yleisvakuuden indikaattori

Tieto siitä, sovelletaanko arvopapereilla toteutettavaan rahoitustoimeen yleisvakuutta koskevaa järjestelyä. Kun on kyse arvopaperien lainaksi antamisesta, kenttä koskee vakuutena annettuja arvopapereita eikä lainaksi annettuja arvopapereita.

Arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta, johon sovelletaan yleisvakuutta koskevaa järjestelyä, on ilmoitettava koodi ”GENE”. Yleisvakuutta koskevassa järjestelyssä määritetään transaktiolle vakuusjärjestely, jossa vakuuden antaja voi valita vakuudeksi annettavan arvopaperin suhteellisen laajasta joukosta arvopapereita, jotka täyttävät ennalta määrätyt kriteerit.

Arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta, johon sovelletaan erityisvakuutta koskevaa järjestelyä, on ilmoitettava koodi ”SPEC”. Erityisvakuutta koskevassa järjestelyssä määritetään transaktiolle vakuusjärjestely, jossa vakuuden saaja pyytää vakuuden antajalta erityisen ISIN-koodin (International Securities Identification Number).

K

K

K

E

19

Delivery By Value –indikaattori (DBV)

Tieto siitä, onko transaktio toteutettu DBV-mekanismin avulla.

K

E

K

E

20

Vakuuden antamisessa käytetty menetelmä

Tieto siitä, sovelletaanko arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen vakuuteen omistusoikeuden siirtävää vakuusjärjestelyä, panttioikeuteen perustuvaa rahoitusvakuusjärjestelyä tai käyttöoikeudellista panttioikeuteen perustuvaa vakuusrahoitusvakuusjärjestelyä.

Jos vakuuden antamiseksi on käytetty useampaa kuin yhtä vakuusjärjestelyä, tässä kentässä on ilmoitettava ensisijainen vakuusjärjestely.

K

E

K

K

21

Transaktion erääntymispäivää ei ole määritetty (open term)

Tieto siitä, onko arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi sellainen, jonka erääntymispäivää ei ole määritetty, vai onko sillä sopimuksessa sovittu erääntymispäivä.

Jos arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen erääntymispäivää ei ole määritetty, on ilmoitettava koodi ”Kyllä”, ja jos sillä on sopimuksessa sovittu erääntymispäivä, on ilmoitettava koodi ”Ei”.

K

E

K

E

22

Transaktion päättymisen valinnaisuus

Tieto siitä, onko arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi jatkuvasti voimassa oleva vai onko se uusittavissa oleva.

K

E

K

E

Kun kyseessä on vakuudellinen limiittiluotonanto, kentät 23–34 toistetaan ja täydennetään kunkin limiittiluotossa käytetyn valuutan osalta.

23

Kiinteä korko

Takaisinostosopimusten osalta takaisinostosopimuksen pääomalle koronlaskukäytännön mukaisesti laskettu vuotuinen korko.

Vakuudellisen limiittiluotonannon osalta lainamäärälle laskettu vuotuinen korko, jonka lainan ottaja maksaa lainaksi antajalle.

K

E

E

K

24

Koronlaskukäytäntö

Velan pääomalle kertyvän koron laskentamenetelmä.

K

E

E

K

25

Vaihtuva korko

Tieto viitekorosta, joka vaihtuu ennalta määrätyin väliajoin markkinakoron perusteella, jos sellaista sovelletaan.

K

E

E

K

26

Vaihtuvan koron viitejakso – aikaväli

Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koron viitejaksoa.

K

E

E

K

27

Vaihtuvan koron viitejakso – kerroin

Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koron kentässä 26 määritettyä viitejaksoa.

K

E

E

K

28

Vaihtuvan koron maksutiheys – aikaväli

Aikaväli, jolla kuvataan niiden maksujen tiheyttä, joihin sovelletaan vaihtuvaa korkoa.

K

E

E

K

29

Vaihtuvan koron maksutiheys – kerroin

Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koron kentässä 28 määritettyä maksutiheyttä.

K

E

E

K

30

Vaihtuvan koron tarkistustiheys – aikaväli

Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koron tarkistustiheyttä.

K

E

E

K

31

Vaihtuvan koron tarkistustiheys – kerroin

Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koron kentässä 30 määritettyä tarkistustiheyttä.

K

E

E

K

32

Korkoero

Peruspisteiden lukumäärä, joka on tarkoitus lisätä vaihtuvaan korkoon tai vähentää siitä, jotta voidaan määrittää lainan korko.

K

E

E

K

33

Limiittiluotonannon (margin lending) valuuttamäärä

Limiittiluoton määrä tietyssä valuutassa.

E

E

E

K

34

Limiittiluotonannon (margin lending) valuutta

Limiittiluoton valuutta.

E

E

E

K

Kentät 35 ja 36 on toistettava ja täydennettävä kunkin vaihtuvan koron mukautuksen osalta.

35

Mukautettu korko

Korko sellaisena kuin se on määritelty korkotaulukon mukaisesti.

K

E

E

E

36

Koron voimaantulopäivä

Päivä, josta alkaen korko on voimassa.

K

E

E

E

37

Pääoma arvopäivänä

Käteisarvo, joka on suoritettava transaktion arvopäivänä.

K

K

E

E

38

Pääoma erääntymispäivänä

Käteisarvo, joka on suoritettava transaktion erääntymispäivänä.

K

K

E

E

39

Pääoman valuutta

Valuutta, jossa pääoma ilmoitetaan.

K

K

E

E

40

Omaisuuserän laji

Tieto arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen kohteena olevan omaisuuserän tyypistä.

E

E

K

E

41

Arvopaperin tunniste

Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen kohteena olevan arvopaperin tunniste.

Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.

E

E

K

E

42

Arvopaperin luokittelu

Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen kohteena olevan arvopaperin CFI-koodi (rahoitusvälineiden luokittelussa käytettävä Classification of Financial Instruments).

Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.

E

E

K

E

Jos hyödyke on annettu tai otettu lainaksi, kyseisen hyödykkeen luokittelu on ilmoitettava kentissä 43, 44 ja 45.

43

Perustuote

Perustuote sellaisena kuin se on määritelty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevassa hyödykkeiden luokittelua koskevassa taulukossa 5.

E

E

K

E

44

Alatuote

Alatuote sellaisena kuin se on määritelty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevassa hyödykkeiden luokittelua koskevassa taulukossa 5.

Tämä kenttä edellyttää perustuotetta kentässä 43.

E

E

K

E

45

Alatuotteen jaottelu

Alatuotteen jaottelu sellaisena kuin se on määritelty hyödykejaottelua koskevassa taulukossa.

Tämä kenttä edellyttää alatuotetta kentässä 44.

E

E

K

E

46

Lukumäärä tai nimellismäärä

Arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen kohteena olevien arvopapereiden tai hyödykkeiden lukumäärä tai nimellismäärä.

Kun kyseessä on joukkovelkakirja, yhteenlaskettu nimellismäärä, joka tarkoittaa joukkovelkakirjojen määrää kerrottuna niiden nimellisarvolla.

Kun kyseessä ovat muut arvopaperit tai hyödykkeet, niiden lukumäärä.

E

E

K

E

47

Mittayksikkö

Mittayksikkö, jossa lukumäärä ilmaistaan. Tätä kenttää sovelletaan hyödykkeisiin.

E

E

K

E

48

Nimellismäärän valuutta

Nimellismäärän valuutta, jos nimellismäärä ilmoitetaan.

E

E

K

E

49

Arvopaperin tai hyödykkeen hinta

Arvopapereiden ja hyödykkeiden lainaksi antamisen ja lainaksi ottamisen osalta lainan arvon laskennassa käytetty arvopaperin tai hyödykkeen hinta.

Osto-myynti-transaktion osalta arvopaperin tai hyödykkeen hinta, jota käytetään osto-myynti-transaktion alkupään kaupankäyntimäärän laskemiseen.

E

K

K

E

50

Hinnan valuutta

Valuutta, jossa arvopaperin tai hyödykkeen hinta ilmoitetaan.

E

E

K

E

51

Arvopaperin laatu

Arvopaperin luottoriskin luokittelemiseksi käytettävä koodi.

E

E

K

E

52

Arvopaperin erääntymispäivä

Arvopaperin erääntymispäivä.

Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.

E

E

K

E

53

Lainkäyttöalue (maa), johon liikkeeseenlaskija on sijoittautunut

Lainkäyttöalue (maa), johon arvopaperin liikkeeseenlaskija on sijoittautunut. Ulkomaisen tytäryhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden osalta konsernin emoyhtiön lainkäyttöalue (maa), johon se on sijoittautunut tai, jos se ei ole tiedossa, tytäryrityksen lainkäyttöalue (maa), johon se on sijoittautunut.

Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.

E

E

K

E

54

Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI)

Arvopaperin liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI).

Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.

E

E

K

E

55

Arvopaperin tyyppi

Arvopaperin tyypin luokittelemiseksi käytettävä koodi.

E

E

K

E

56

Lainan arvo

Lainan arvo eli lainan määrä tai nimellismäärä kerrottuna kentässä 49 olevalla hinnalla.

E

E

K

E

57

Markkina-arvo

Lainaksi annettujen tai otettujen arvopapereiden tai hyödykkeiden markkina-arvo.

E

E

K

E

58

Kiinteä koronalennus (rebate rate)

Kiinteä korko (sovittu korko, jonka lainaksi antaja maksaa käteisvakuuden uudelleensijoittamisesta ja josta on vähennetty mahdollinen lainauksesta saatu korvaus), jonka arvopaperin tai hyödykkeen lainaksi antaja maksaa lainaksi ottajalle (positiivinen koronalennus) tai jonka lainaksi ottaja maksaa lainaksi antajalle (negatiivinen koronalennus) annettujen käteisvakuuksien saldon osalta.

E

E

K

E

59

Vaihtuva koronalennus (rebate rate)

Tieto viitekorosta, jota käytetään laskettaessa koronalennusta (sovittu korko, jonka lainaksi antaja maksaa käteisvakuuden uudelleensijoittamisesta ja josta on vähennetty mahdollinen lainauksesta saatu korvaus), jonka arvopaperin tai hyödykkeen lainaksi antaja maksaa lainaksi ottajalle (positiivinen koronalennus) tai jonka lainaksi ottaja maksaa lainaksi antajalle (negatiivinen koronalennus) annettujen käteisvakuuksien saldon osalta.

E

E

K

E

60

Vaihtuvan koronalennuksen viitejakso – aikaväli

Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koronalennuksen viitejaksoa.

E

E

K

E

61

Vaihtuvan koronalennuksen viitejakso – kerroin

Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koronalennuksen kentässä 60 määritettyä viitejaksoa.

E

E

K

E

62

Vaihtuvan koronalennuksen maksutiheys – aikaväli

Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koronalennuksen maksujen tiheyttä.

E

E

K

E

63

Vaihtuvan koronalennuksen maksutiheys – kerroin

Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koronalennuksen kentässä 62 määritettyä maksutiheyttä.

E

E

K

E

64

Vaihtuvan koronalennuksen tarkistustiheys – aikaväli

Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koronalennuksen tarkistustiheyttä.

E

E

K

E

65

Vaihtuvan koronalennuksen tarkistustiheys – kerroin

Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koron kentässä 64 määritettyä tarkistustiheyttä.

E

E

K

E

66

Koronalennuksen ero

Vaihtuvan koronalennuksen ero peruspisteinä ilmaistuna.

E

E

K

E

67

Lainauksesta saatu korvaus

Maksu, jonka arvopaperin tai hyödykkeen lainaksi ottaja maksaa lainaksi antajalle.

E

E

K

E

68

Yksinoikeusjärjestelyt

Kun on kyse arvopapereiden lainaksi ottamisesta ja antamisesta, tieto siitä, onko lainaksi ottaja saanut yksinoikeuden lainata arvopapereita lainaksi antajan arvopaperisalkusta.

Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.

E

E

K

E

69

Limiittiluottojen kokonaismäärä

Limiittiluottojen kokonaismäärä perusvaluutassa.

E

E

E

K

70

Limiittiluottojen perusvaluutta

Limiittiluottojen perusvaluutta.

E

E

E

K

71

Lyhyen position markkina-arvo

Lyhyen position markkina-arvo perusvaluutassa.

E

E

E

K

Vakuuksien tiedot

72

Vakuudettoman arvopaperien lainaksi antamisen (”SL”) ilmoitus

Tieto siitä, onko arvopaperien lainaksi antaminen vakuudeton.

Tätä kenttää ei saa käyttää silloin, kun vastapuolet sopivat vakuuden käyttämisestä kaupassa, mutta vakuuden tarkka kohdentuminen ei vielä ole tiedossa.

E

E

K

E

73

Vastuun nettomäärälle asetettu vakuus

Tieto siitä, onko vakuus annettu vastuun nettomäärälle eikä yksittäiselle transaktiolle.

K

K

K

E

74

Vakuuden arvopäivä

Jos kaupoille on annettu vakuus vastuun nettomäärän perusteella, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien nettoutusryhmään sisältyvä viimeisin arvo ottaen huomioon kaikki ne transaktiot, joiden osalta on annettu vakuus.

K

K

K

E

Jos on käytetty erityisvakuuksia, kentät 75–94 on tarvittaessa toistettava ja täydennettävä kunkin vakuuden osalta.

75

Vakuuden tyyppi

Tieto vakuuden tyypistä.

K

K

K

K

Jos vakuutena on käytetty käteisvaroja, se on ilmoitettava kentissä 76 ja 77.

76

Käteisvakuuden määrä

Arvopapereiden tai hyödykkeiden lainaksi ottamisen vakuudeksi annettujen varojen määrä.

K

K

K

E

77

Käteisvakuuden valuutta

Käteisvakuuden valuutta.

K

K

K

E

78

Vakuutena käytettävän arvopaperin tunniste

Vakuutena käytettävän arvopaperin tunniste.

Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.

K

K

K

K

79

Vakuutena käytettävän arvopaperin luokittelu

Vakuutena käytettävän arvopaperin CFI-koodi.

Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.

K

K

K

K

Jos vakuutena on käytetty hyödykettä, kyseisen hyödykkeen luokittelu on ilmoitettava kentissä 80, 81 ja 82.

80

Perustuote

Perustuote sellaisena kuin se on määritelty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevassa hyödykkeiden luokittelua koskevassa taulukossa 5.

K

K

K

E

81

Alatuote

Alatuote sellaisena kuin se on määritelty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevassa hyödykkeiden luokittelua koskevassa taulukossa 5. Tämä kenttä edellyttää perustuotetta kentässä 80.

K

K

K

E

82

Alatuotteen jaottelu

Alatuotteen jaottelu sellaisena kuin se on määritelty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/363 liitteessä I olevassa hyödykkeiden luokittelua koskevassa taulukossa 5. Tämä kenttä edellyttää alatuotetta kentässä 81.

K

K

K

E

83

Vakuuden lukumäärä tai nimellismäärä

Vakuutena käytetyn arvopaperin tai hyödykkeen lukumäärä tai nimellismäärä.

Kun kyseessä on joukkovelkakirja, yhteenlaskettu nimellismäärä, joka tarkoittaa joukkovelkakirjojen määrää kerrottuna nimellisarvolla.

Kun kyseessä ovat muut arvopaperit tai hyödykkeet, niiden lukumäärä.

K

K

K

K

84

Vakuuden mittayksikkö

Mittayksikkö, jossa vakuuden lukumäärä ilmoitetaan. Tätä kenttää sovelletaan hyödykkeisiin.

K

K

K

E

85

Vakuuden nimellismäärän valuutta

Nimellismäärän valuutta, jos vakuuden nimellismäärä ilmoitetaan.

K

K

K

K

86

Hinnan valuutta

Vakuuden hinnan valuutta.

K

K

K

K

87

Yksikköhinta

Vakuuden hinta yksikköä kohti, mukaan lukien arvopaperin tai hyödykkeen arvostamisessa käytettäville korkoa tuottaville arvopapereille kertyneet korot.

K

K

K

K

88

Vakuuden markkina-arvo

Yksittäisen vakuuden markkina-arvo ilmaistuna hinnan valuuttana.

K

K

K

K

89

Vakuuden aliarvostus tai marginaali

Takaisinostosopimusten ja osto-myynti-transaktioiden osalta mahdollinen vakuuden aliarvostus on ilmoitettava viittaamalla kohde-etuutena olevaan vakuuteen mahdollisesti sovellettavaan riskienhallintatoimenpiteeseen ISIN-tasolla, jolloin kyseisen kohde-etuutena olevan vakuuden arvo lasketaan niin, että omaisuuserien markkina-arvosta vähennetään tietty prosenttimäärä.

Arvopaperien lainaksi antamisen osalta mahdollinen vakuuden aliarvostuksen prosenttimäärä on ilmoitettava viittaamalla kohde-etuutena olevaan vakuuteen mahdollisesti sovellettavaan riskienhallintatoimenpiteeseen joko ISIN- tai salkkutasolla, jolloin kyseisen kohde-etuutena olevan vakuuden arvo lasketaan niin, että omaisuuserien markkina-arvosta vähennetään tietty prosenttimäärä.

Limiittiluotonannon osalta marginaalivaatimuksen prosenttimäärä, jota sovelletaan perusarvopapereiden välitykseen käytetyllä asiakkaan tilillä olevaan vakuussalkkuun kokonaisuudessaan.

Tässä kentässä ilmoitetaan todelliset arvot, ei arvioituja tai oletusarvoja.

K

K

K

K

90

Vakuuden laatu

Vakuutena käytettävän arvopaperin riskin luokittelemiseksi käytettävä koodi.

K

K

K

K

91

Arvopaperin erääntymispäivä

Vakuutena käytettävän arvopaperin erääntymispäivä.

Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.

K

K

K

K

92

Lainkäyttöalue (maa), johon liikkeeseenlaskija on sijoittautunut

Lainkäyttöalue (maa), johon vakuutena käytettävän arvopaperin liikkeeseenlaskija on sijoittautunut. Ulkomaisen tytäryhtiön liikkeeseen laskemien arvopapereiden osalta on ilmoitettava konsernin emoyhtiön lainkäyttöalue (maa), johon se on sijoittautunut tai, jos se ei ole tiedossa, tytäryrityksen lainkäyttöalue (maa), johon se on sijoittautunut.

Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.

K

K

K

K

93

Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI)

Vakuutena käytettävän arvopaperin liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI).

Tätä kenttää ei sovelleta hyödykkeisiin.

K

K

K

K

94

Vakuustyyppi

Vakuutena käytettävän arvopaperin tyypin luokittelemiseksi käytettävä koodi.

 

 

 

 

95

Mahdollisuus käyttää vakuus uudelleen

Tieto siitä, voiko vakuuden ottaja uudelleenkäyttää vakuudeksi annetut arvopaperit.

K

K

K

K

Kenttä 96 on täytettävä, jos on käytetty vakuuskoria. Vakuuspoolia vastaan tehtyjä arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia varten annettujen vakuuksien kohdentuminen on ilmoitettava kentissä 75–94, jos se on tiedossa.

96

Vakuuskorin tunniste

Jos vakuuskori voidaan yksilöidä ISIN-koodilla, vakuuskorin ISIN-koodi.

Jos vakuuskoria ei voida yksilöidä ISIN-koodilla, tässä kentässä ilmoitetaan koodiksi ”NTAV”.

K

K

K

E

97

Salkun koodi

Jos transaktio määritetään ja se sisällytetään transaktiosalkkuun, jota varten vaihdetaan marginaaleja, salkku on yksilöitävä raportoivan vastapuolen määrittämän yksilöllisen koodin avulla.

Jos transaktiosalkku sisältää myös asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti raportoinnin kohteena olevia johdannaissopimuksia, salkun koodin on oltava sama kuin asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti raportoitu.

K

K

K

E

98

Toimen tyyppi

Ilmoituksen kohteena on oltava jokin seuraavista toimen tyypeistä:

a)

kun arvopapereilla toteutettavasta rahoitustoimesta ilmoitetaan ensimmäistä kertaa, ilmoitetaan ”Uusi”;

b)

kun aiemmin ilmoitettua arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea muutetaan, ilmoitetaan ”Muutos”. Kyseessä voi olla edellisen ilmoituksen saattaminen ajan tasalle, jolloin positio esitetään siihen sisällytettyjen uusien kauppojen ottamiseksi huomioon;

c)

kun määritetään arvo lainaksi annettaville arvopapereille tai hyödykkeille, ilmoitetaan ”Arvostuksen saattaminen ajan tasalle”;

d)

kun muutetaan vakuutta koskevia tietoja, sen arvostaminen mukaan lukien, ilmoitetaan ”Vakuuden saattaminen ajan tasalle”;

e)

kun peruutetaan virheellisesti toimitettu ilmoitus kokonaan eikä arvopapereilla toteutettavaa rahoitustoimea ole koskaan tehty tai se ei kuulu arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevien ilmoitusvaatimusten soveltamisalaan, mutta siitä on erehdyksessä ilmoitettu kauppatietorekisteriin, ilmoitetaan ”Virhe”;

f)

kun oikaistaan aiemmassa ilmoituksessa väärin ilmoitettuja tietokenttiä, ilmoitetaan ”Oikaisu”;

g)

kun lopetetaan sellainen arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi, jonka erääntymispäivää ei ole määritetty, tai kun lopetetaan ennenaikaisesti määräaikainen arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi, ilmoitetaan ”Päättyminen / ennenaikainen päättyminen”;

h)

kun uutena kauppana ilmoitettava arvopapereilla toteutettava rahoitustoimi sisällytetään myös erilliseen positioilmoitukseen samana päivänä, ilmoitetaan ”Position osa”.

K

K

K

K

99

Taso

Tieto siitä, annetaanko ilmoitus kauppa- vai positiotasolla.

Positiotason ilmoituksia voidaan käyttää ainoastaan täydentämään kauppatason ilmoituksia kaupan jälkeisistä tapahtumista ilmoittamiseksi ja ainoastaan, jos positiolla on korvattu paljoustavaroilla tehdyt yksittäiset kaupat.

K

K

K

E


Taulukko 3

Marginaalin tiedot

Nro

Kenttä

Raportoitavat tiedot

Takaisinostosopimus

Ostomyyntitransaktio

Arvopapereiden lainaksi antaminen

Vakuudellinen limiittiluotonanto

1

Raportoinnin aikaleima

Kauppatietorekisteriin annetun ilmoituksen toimittamisen päivämäärä ja aika.

K

K

K

E

2

Tapahtuman päivämäärä

Päivä, jona ilmoitettava arvopapereilla toteutettavaan rahoitustoimeen liittyvä tapahtuma on tapahtunut. Jos toimen tyyppinä on ”Arvostuksen saattaminen ajan tasalle”, ”Vakuuden saattaminen ajan tasalle”, ”Uudelleenkäytön saattaminen ajan tasalle” tai ”Marginaalin saattaminen ajan tasalle”, päivämäärä, jota koskevat tiedot ilmoitetaan.

K

K

K

E

3

Tiedot ilmoittava yhteisö

Ilmoittavan yhteisön yksilöivä koodi. Jos ilmoituksen antaminen on delegoitu kolmannen osapuolen tai toisen vastapuolen tehtäväksi, kyseisen yhteisön yksilöivä koodi.

K

K

K

E

4

Raportoiva vastapuoli

Raportoivan vastapuolen yksilöivä koodi.

K

K

K

E

5

Ilmoittamisesta vastaava yhteisö

Jos finanssialalla toimiva vastapuoli vastaa toisen vastapuolen tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen finanssialalla toimivan vastapuolen yksilöivä koodi.

Jos rahastoyhtiö vastaa siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen (yhteissijoitusyritys) tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen rahastoyhtiön yksilöivä koodi.

Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja vastaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan yksilöivä koodi.

K

K

K

K

6

Muu vastapuoli

Yksilöllinen koodi, jolla yksilöidään yhteisö, jonka kanssa raportoiva vastapuoli on tehnyt arvopapereilla toteutettavan rahoitustoimen.

K

K

K

E

7

Salkun koodi

Transaktiosalkku, jota varten vaihdetaan marginaaleja, on yksilöitävä raportoivan vastapuolen määrittämän yksilöllisen koodin avulla.

Jos transaktiosalkku sisältää myös asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti raportoinnin kohteena olevia johdannaissopimuksia, salkun koodin on oltava sama kuin asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti raportoitu.

K

K

K

E

8

Asetettu alkumarginaali

Raportoivan vastapuolen toiselle vastapuolelle asettaman alkumarginaalin arvo.

Jos alkumarginaali asetetaan salkkuperusteisesti, tässä kentässä on ilmoitettava kyseiselle salkulle asetetun alkumarginaalin kokonaisarvo.

K

K

K

E

9

Asetetun alkumarginaalin valuutta

Asetetun alkumarginaalin valuutta.

K

K

K

E

10

Asetettu vaihtelumarginaali

Raportoivan vastapuolen toiselle vastapuolelle asettaman vaihtelumarginaalin arvo, joka sisältää käteissuoritusten arvon.

Jos vaihtelumarginaali asetetaan salkkuperusteisesti, tässä kentässä on ilmoitettava kyseiselle salkulle asetetun vaihtelumarginaalin kokonaisarvo.

K

K

K

E

11

Asetetun vaihtelumarginaalin valuutta

Asetetun vaihtelumarginaalin valuutta.

K

K

K

E

12

Saatu alkumarginaali

Raportoivan vastapuolen toiselta vastapuolelta saaman alkumarginaalin arvo.

Jos alkumarginaali saadaan salkkuperusteisesti, tässä kentässä on ilmoitettava kyseiseen salkkuun saadun alkumarginaalin kokonaisarvo.

K

K

K

E

13

Saadun alkumarginaalin valuutta

Saadun alkumarginaalin valuutta.

K

K

K

E

14

Saatu vaihtelumarginaali

Raportoivan vastapuolen toiselta vastapuolelta vastaanottaman vaihtelumarginaalin arvo, joka sisältää käteissuoritusten arvon.

Jos vaihtelumarginaali saadaan salkkuperusteisesti, tässä kentässä on ilmoitettava kyseiseen salkkuun saadun vaihtelumarginaalin kokonaisarvo.

K

K

K

E

15

Saadun vaihtelumarginaalin valuutta

Saadun vaihtelumarginaalin valuutta.

K

K

K

E

16

Asetetut ylimääräiset vakuudet

Vaaditun vakuuden ylittävän asetetun vakuuden arvo.

K

K

K

E

17

Asetettujen ylimääräisten vakuuksien valuutta

Asetettujen ylimääräisten vakuuksien valuutta.

K

K

K

E

18

Saadut ylimääräiset vakuudet

Vaaditun vakuuden ylittävien saatujen vakuuksien arvo.

K

K

K

E

19

Saatujen ylimääräisten vakuuksien valuutta

Saatujen ylimääräisten vakuuksien valuutta.

K

K

K

E

20

Toimen tyyppi

Ilmoituksen kohteena on oltava jokin seuraavista toimen tyypeistä:

a)

kun ilmoitetaan uusi marginaalin saldo, ilmoitetaan ”Uusi”;

b)

kun muutetaan marginaaleja koskevia tietoja, ilmoitetaan ”Marginaalin saattaminen ajan tasalle”;

c)

kun peruutetaan erehdyksessä tehty ilmoitus, ilmoitetaan ”Virhe”;

d)

kun oikaistaan aiemmassa ilmoituksessa väärin ilmoitettuja tietokenttiä, ilmoitetaan ”Oikaisu”.

K

K

K

E


Taulukko 4

Uudelleenkäyttöä, käteisvarojen uudelleensijoittamista ja rahoituslähteitä koskevat tiedot.

Nro

Kenttä

Raportoitavat tiedot

Takaisinostosopimus

Ostomyyntitransaktio

Arvopapereiden lainaksi antaminen

Vakuudellinen limiittiluotonanto

1

Raportoinnin aikaleima

Kauppatietorekisteriin annetun ilmoituksen toimittamisen päivämäärä ja aika.

K

K

K

K

2

Tapahtuman päivämäärä

Päivä, jona ilmoitettava arvopapereilla toteutettavaan rahoitustoimeen liittyvä tapahtuma on tapahtunut. Jos toimen tyyppinä on ”Arvostuksen saattaminen ajan tasalle”, ”Vakuuden saattaminen ajan tasalle”, ”Uudelleenkäytön saattaminen ajan tasalle” tai ”Marginaalin saattaminen ajan tasalle”, päivämäärä, jota koskevat tiedot ilmoitetaan.

K

K

K

K

3

Tiedot ilmoittava yhteisö

Ilmoittavan yhteisön yksilöivä koodi. Jos ilmoituksen antaminen on delegoitu kolmannen osapuolen tai toisen vastapuolen tehtäväksi, kyseisen yhteisön yksilöivä koodi.

K

K

K

K

4

Raportoiva vastapuoli

Raportoivan vastapuolen yksilöivä koodi.

K

K

K

K

5

Ilmoittamisesta vastaava yhteisö

Jos finanssialalla toimiva vastapuoli vastaa toisen vastapuolen tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen finanssialalla toimivan vastapuolen yksilöivä koodi.

Jos rahastoyhtiö vastaa siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen (yhteissijoitusyritys) tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen rahastoyhtiön yksilöivä koodi.

Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja vastaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tietojen ilmoittamisesta asetuksen (EU) 2015/2365 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti, kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan yksilöivä koodi.

K

K

K

K

Kenttä 6 on toistettava ja täydennettävä kunkin vakuuden osalta.

6

Vakuuden tyyppi

Tieto vakuuden tyypistä.

K

K

K

K

Kentät 7, 8, 9 ja 10 on toistettava ja täydennettävä kunkin arvopaperin osalta.

7

Vakuus

Vakuutena käytettävän arvopaperin tunniste.

K

K

K

K

8

Uudelleenkäytetyn vakuuden arvo

Uudelleenkäytetyn vakuuden kokonaisarvo, kun se voidaan laskea arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien tasolla.

K

K

K

K

9

Arvio vakuuden uudelleenkäytöstä

Jos uudelleenkäytetyn vakuuden todellista arvoa ei tiedetä tai sitä ei voida laskea, arvio uudelleenkäytön arvosta yksittäisen rahoitusvälineen tasolla on laskettava finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (FSB) 25. tammikuuta 2017 päivätyn raportin ”Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics” mukaisesti.

K

K

K

K

10

Uudelleenkäytetyn vakuuden valuutta

Uudelleenkäytetyn vakuuden todellisen tai arvioidun arvon valuutta.

K

K

K

K

11

Uudelleensijoittamisen korko

Keskimääräinen korko, jonka lainaksi antaja on saanut käteisvakuuden uudelleensijoittamisesta.

E

E

K

E

Kentät 12, 13 ja 14 on toistettava ja täydennettävä kunkin sijoituksen osalta, jos käteisvakuus on uudelleensijoitettu, ja kunkin valuutan osalta.

12

Käteisvarojen uudelleensijoittamisen tyyppi

Uudelleensijoittamisen tyyppi.

E

E

K

E

13

Uudelleensijoitettu käteismäärä

Uudelleensijoitettu käteismäärä tietyssä valuutassa.

E

E

K

E

14

Uudelleensijoitetun käteisen valuutta

Uudelleensijoitettujen käteisvarojen valuutta.

E

E

K

E

Kun on kyse vakuudellisesta limiittiluotonannosta, vastapuolen on toistettava ja täytettävä kentät 15, 16 ja 17 kunkin rahoituslähteen osalta ja annettava tiedot näissä kentissä yhteisön tasolla.

15

Rahoituslähteet

Limiittiluottojen rahoittamiseen käytetyt rahoituslähteet.

E

E

E

K

16

Rahoituslähteiden markkina-arvo

Kentässä 15 tarkoitettujen rahoituslähteiden markkina-arvo.

E

E

E

K

17

Rahoituslähteiden valuutta

Rahoituslähteiden markkina-arvon valuutta.

E

E

E

K

18

Toimen tyyppi

Ilmoituksen kohteena on oltava jokin seuraavista toimen tyypeistä:

a)

kun ilmoitetaan uusi uudelleenkäytön saldo, ilmoitetaan ”Uusi”;

b)

kun muutetaan uudelleenkäyttöä koskevia tietoja, ilmoitetaan ”Uudelleenkäytön saattaminen ajan tasalle”;

c)

kun peruutetaan erehdyksessä tehty ilmoitus, ilmoitetaan ”Virhe”;

d)

kun oikaistaan aiemmassa ilmoituksessa väärin ilmoitettuja tietokenttiä, ilmoitetaan ”Oikaisu”.

K

K

K

K


(1)  Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/363, annettu 13 päivänä joulukuuta 2018, kauppatietorekistereihin arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 mukaisesti annettavien ilmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttamisesta johdannaissopimuksia koskevissa ilmoituksissa käytettävien ilmoituskoodien osalta (katso tämän virallisen lehden sivu 85).

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1).