25.2.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/320,

annettu 12 päivänä joulukuuta 2018,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU täydentämisestä siltä osin kuin kyse on mainitun direktiivin 3 artiklan 3 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen olennaisten vaatimusten soveltamisesta soittajan paikannuksen varmistamiseksi mobiililaitteista lähetettävissä hätäviesteissä

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta 16 päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/53/EU (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kuten direktiivin 2014/53/EU johdanto-osan 14 kappaleessa todetaan, radiolaitteet voivat olla tärkeänä apuna hätäpalvelujen saannissa, minkä vuoksi ne olisi asianmukaisissa tapauksissa suunniteltava niin, että ne tukevat ominaisuuksia, joita tarvitaan hätäpalveluihin pääsyä varten.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1285/2013 (2) Galileo-ohjelmassa perustettu järjestelmä on unionin kokonaan omistama ja valvoma maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä, jäljempänä ’GNSS-järjestelmä’, joka tarjoaa erittäin tarkkoja paikannuspalveluja siviilivalvonnassa. Galileo-järjestelmää voidaan käyttää yhdessä muiden GNSS-järjestelmien kanssa.

(3)

Vuonna 2016 hyväksytyssä Euroopan avaruusstrategiassa (3) ilmoitetaan toimenpiteistä, joilla otetaan käyttöön Galileon paikannus- ja navigointipalvelut matkapuhelimissa.

(4)

Neuvosto tukee 5 päivänä joulukuuta 2017 antamissaan päätelmissä (4) vahvojen toimintaketjun loppupään markkinoiden kehittämistä avaruusperusteisille sovelluksille ja palveluille ja painottaa, että olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä, tarvittaessa myös sääntelytoimenpiteitä, jotta EU:ssa myytävät laitteet olisivat täysin yhteensopivia Galileo-järjestelmän kanssa ja edistettäisiin sellaisten laitteiden pääsyä globaaleille markkinoille, joilla on Galileo-valmius.

(5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/22/EY (5) säädetään eurooppalaisen hätänumeron 112 käyttöönotosta kaikkialla unionissa ja velvoitetaan jäsenvaltiot varmistamaan, että yritykset, jotka toimittavat loppukäyttäjille sähköisen viestintäpalvelun, jonka avulla voidaan soittaa puheluja kansallisessa numerointisuunnitelmassa olevista numeroista, antavat soittajan sijaintia koskevat tiedot ainakin eurooppalaiseen hätänumeroon 112 soitettuja hätäpuheluja käsitteleville viranomaisille.

(6)

Kehittyneellä tietojenkäsittelykapasiteetilla varustetut matkapuhelimet, jäljempänä ’mobiililaitteet’, ovat se televiestinnässä käytettävien radiolaitteiden luokka, jota unionissa eniten käytetään eurooppalaiseen hätänumeroon 112 soittamisessa.

(7)

Hätäpalveluihin yhteyden ottavan radiolaitteen sijainnin tarkkuus on olennainen tekijä varmistettaessa, että vaadittu pääsy näihin palveluihin todella toteutuu. Mobiililaitteista lähetettyjen hätäviestien lähettäjän sijainti määritetään nykyään solupaikannuksella, joka perustuu mobiililaitetta palvelevan tukiasemamaston peittoalueeseen. Tukiasemamaston peittoalue vaihtelee 100 metristä useisiin kilometreihin. Joissakin tapauksissa, kuten vuorilla, kaupungeissa ja suurissa rakennuksissa, tämä saattaa johtaa merkittäviin virheisiin hätäpuhelun soittajan paikantamisessa.

(8)

Solupaikannukseen perustuvalla soittajan paikantamisella, jota täydennetään langattomien lähiverkkojen ja GNSS-järjestelmien tiedoilla, voitaisiin määrittää soittajan sijainti selvästi tarkemmin ja nopeuttaa ja tehostaa pelastustoimia ja optimoida hätäresurssien käyttöä.

(9)

GNSS-paikannukseen perustuvia soittajan paikantamiseen käytettäviä ratkaisuja on jo otettu käyttöön kahdeksassa jäsenvaltiossa ja tietyissä kolmansissa maissa.

(10)

Mitä tulee hätänumeroon 112 perustuviin ajoneuvoon asennettaviin eCall-järjestelmiin, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/758 (6) edellytetään jo, että näissä järjestelmissä käytettävät vastaanottimet ovat yhteensopivia Galileo- ja EGNOS-järjestelmien tarjoamien paikannuspalvelujen kanssa.

(11)

Edellä esitetyistä syistä myös mobiililaitteet olisi luettava niiden radiolaitteiden luokkaan, jotka tukevat tiettyjä direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 3 kohdan g alakohdassa tarkoitettuja hätäpalveluihin pääsyn varmistavia ominaisuuksia. Uusien mobiililaitteiden olisi pystyttävä tarjoamaan pääsy langattomien lähiverkkojen ja GNSS-järjestelmien tarjoamiin sijaintitietoihin, ja tällaisen paikannustoiminteen olisi oltava yhteensopiva ja yhteentoimiva Galileo-ohjelman tarjoamien palvelujen kanssa.

(12)

Direktiivissä 2014/53/EU rajoitutaan olennaisten vaatimusten ilmaisemiseen. Jotta vaatimustenmukaisuuden arviointi kyseisten vaatimusten osalta olisi helpompaa, direktiivissä säädetään vaatimustenmukaisuusolettamasta sellaisten radiolaitteiden osalta, jotka ovat sellaisten yhdenmukaistettujen standardien mukaisia, jotka on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 (7) mukaisesti kyseisiä vaatimuksia vastaavien yksityiskohtaisten teknisten eritelmien ilmaisemista varten.

(13)

Euroopan sähkötekninen standardointijärjestöä (Cenelec) ja Euroopan telealan standardointilaitosta (ETSI) pyydettiin laatimaan direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan täytäntöönpanon tueksi radiolaitteita koskevia yhdenmukaistettuja standardeja (pyyntö M/536) (8).

(14)

Talouden toimijoille olisi annettava riittävästi aikaa tehdä tarvittavat muutokset mobiililaitteisiin, joita ne aikovat saattaa markkinoille. Tämän asetuksen mitään kohtaa ei pidä tulkita niin, että se estäisi talouden toimijoita noudattamasta sitä heti sen voimaantulopäivästä.

(15)

Komissio on tässä asetuksessa vahvistettuja toimenpiteitä valmistellessaan toteuttanut asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja kuullut avaruuspolitiikan asiantuntijaryhmää sen kokouksissa 14 päivänä marraskuuta 2017 ja 14 päivänä maaliskuuta 2018,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 3 kohdan g alakohdassa vahvistettuja olennaisia vaatimuksia sovelletaan matkapuhelimiin, joissa on samankaltaiset tietojen käsittely- ja varastointiominaisuudet kuin tietokoneessa.

2.   Edellä olevan 1 kohdan noudattaminen on varmistettava teknisillä ratkaisuilla, joilla pystytään vastaanottamaan ja prosessoimaan langattoman lähiverkon signaaleihin perustuvia paikannustietoja ja GNSS-järjestelmistä saatavaa dataa ja jotka ovat yhteensopivia ja yhteentoimivia ainakin asetuksessa (EU) N:o 1285/2013 tarkoitetun Galileo-järjestelmän kanssa ja joilla nämä tiedot asetetaan saataville niiden lähettämiseksi hätäviesteissä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 17 päivästä maaliskuuta 2022.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä joulukuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 153, 22.5.2014, s. 62.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1285/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien toteuttamisesta ja käytöstä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 876/2002 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 683/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 1).

(3)  Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Avaruusstrategia Euroopalle, COM(2016) 705 final.

(4)  Neuvoston päätelmät, annettu 5 päivänä joulukuuta 2017, Galileo- ja EGNOS-ohjelmien ja Euroopan GNSS-viraston toiminnan väliarvioinnista (asiakirja 15435/17).

(5)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/22/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla (yleispalveludirektiivi) (EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/758, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2015, hätänumeroon 112 perustuvan ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (EUVL L 123, 19.5.2015, s. 77).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1025/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, eurooppalaisesta standardoinnista, neuvoston direktiivien 89/686/ETY ja 93/15/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 94/9/EY, 94/25/EY, 95/16/EY, 97/23/EY, 98/34/EY, 2004/22/EY, 2007/23/EY, 2009/23/EY ja 2009/105/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 87/95/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1673/2006/EY kumoamisesta (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 12).

(8)  Commission Implementing Decision C(2015) 5376 final of 4 August 2015 on a standardisation request to the European Committee for Electrotechnical Standardisation and to the European Telecommunications Standards Institute as regards radio equipment in support of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council (direktiivin 2014/53/EU mukaisten standardien laadintapyyntöä koskeva komission täytäntöönpanopäätös, annettu 4. elokuuta 2015, ei suomenkielistä versiota).